Hotărârea nr. 165/2018

HOTARAREnr. 165 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA NORDULUI NR. 48, NR. 48A, NR. 50, NR. 50A - STRADA BARAJUL ARGES NR. 33, NR. 35, NR. 37, ACTUAL SOSEAUA NORDULUI NR. 48-50, SECTOR 1, BUCURESTICU ORIGINALUL

Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Nordului nr. 48, nr. 48A, nr. 50, nr. 50A - Strada Barajul Argeș nr. 33, nr. 35, nr. 37, actual Șoseaua Nordului nr. 48-50, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 3Z16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 166/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de;

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1233/19/E/23292/03.08.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism; aviz de oportunitate nr. 17/25.06.2013;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București; decizia etapei de încadrare nr. 47/22.06.2015;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1321673/03.04.2015;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1301025/2418/12.02.2015;

-    Ministerul Apărării Naționale - aviz nr. 5010/03.11.2014;

-    Serviciul Român de Informații - aviz nr. 47.722/02.04.2015 și nr. 48.080/07.09.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - aviz nr. 3.851.288/24.11.2014;

-    Serviciul de Telecomunicații Speciale - aviz nr. 220141/19.01.2015 si nr. 223462/13.09.2017;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - ilfov - aviz nr. 2924/17-SU-BIF-A/19.09.2017;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului Eț&Sur^ști aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate* prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/201 l/^ofărâreâ'C.G.M'.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

» < ls.4 . •

\ - -B-dul Regina Elisabeta nr. 47, țod poștal 050013. sector 5 J

1 ,-!Ît f!?-X


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003/.    iH transparența decizională în

administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), dliixțo) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Nordului nr. 48, nr. 48A, nr. 50, nr. 50A - Strada Barajul Argeș nr. 33, nr. 35, nr. 37, actual Șoseaua Nordului nr. 48-50, Sector 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 17/28.08.2017 prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^

SECRETAR GENERAL* A


Marian Orlandb Culeaj/^ '

București, 28.03.2018 Nr. 165


Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism


Ca urinare a cererii și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de S.C. GLOBALWORTH ASSET MANAGLRS S RL prin elaborator S.C. WESTERN OUTDOOR S.R I URB RUR SORIN GABREA. cu sediul în București, sectorul 1, str. S Cihoschi nr. 12. Et.l, telefon : 021 2303037. înregistrate la Registratura-P.M.B cu nr 1546214,10.0S.20I7, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 2001 privind amenajarea leritovîuhii și urbanismul, cu modificările 5i.completările ulterioare, se emite următorul:    ~l z <.. .


AVIZ ARHITEttLȘEE Nr. .< !.L.. d<n    .2017

PENTRU


PUZ-ȘOSEAUA NORDULUI NR. 48; NR.48A; NR. 50; NR.50A-STR. BARAJUL ARGEȘ NR. 33; NR.35; NR. 37,

ACTUAL ȘOSEAUA NORDULUI NR. 48-50 SECTORUL I, BUCUREȘTI

Generat de imobilele : situate în Șoseaua Nordului nr. 48: nr, 48A: nr.50: nr. 50/\ și str. Barajul Argeș nr. 33; nr.35; nr. 37, alipite cu număr poștal pe Șoseaua Nordului nr. 48-50. sectorul I. București. în suprafață de 3160,00 mp, proprietate privată persoană juridică

Inițiator : S.C. WESTERN OUTDOOR S.R.L.

Proiectant: SC ALTER EGO CONCEPT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: SORIN GABREA

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1. București, și este delimitată astfel: la Vest Șoseaua Nordului; la Nord proprietăți private la EST - proprietăți private: la Sud str Ceasornicului.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform P.U.G. M.B. aprobat cu H.C.G.M.B nr. 269 2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324 17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241 20.12.2011: H.C.G.M.B. nr. 232 19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224 15.12.2015) amplasamentul care face obiectul reglementării urbanistice se încadrează iu Unitatea Teritorială de Referință U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara peritnetrelor de protecție, caracterizată de următorii indicatori urbanistici : POTmax=45%; CU rmax=l,3 mp?\DC mp teren

In cazul mansardelor, se admire a depășire a CUT proporțional cu suplimentarea .IDC cu maxim 0.6 din AC.

Zona în care se află amplasamentul, s-a constituit din punct de v edere urbanistic în baza reglementărilor documentației de urbanism „PUZ - Șoseaua Nordului - str. N. Caramfil - str. Gr. Gafencu, sectorul 1, București" aprobată prin H.C.L. Sector I nr. 317/2003 (cu termen de valabilitate expirat la această dată) Subzonă cu caracter mixt M3, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

POTmax - 60%; CUTmax 3,00 mpADC mpteren; RmaxH P+5E:


INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax 60%; CUTmax 3.00 mpADC inpteren; Rhmax=2S+Ds+P-f-4E-5Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele prnind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin 1ICGMB nr. 66/2006.

Echipare telinico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrica, gaze. etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate eu art. 63 alin. (2) lit. nț din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.întocmit,

Expert ing.V^-'torManea

X

4EX/17.08.2017
gga


ta


i’V


fO*,


> ti c


T?


<£.Wj


Locuințe existente in zona de studiu Birouri, servici, sedii de companii Accese carosabile private■ Spatii verzi de aliniame

Parq-

î inivNiDiao n

Reglemefalaci-Pfoj5^> pontfu terenufide % generat PUZ

Subzona mixta de tip M3* cu funcțiuni predominante de locuinre colectiva si centru cultural conform RLU

Edificabil maxim propus; Retragerea etajelor superioare

Aliniere propusa Accese auto pe parceiReglementari cu caracter orienrațiv pentru

terenurile din zona studiata


Subzona mixta de tip M3*

Aliniere propusa la parcelele din zona studiata


Indicatori de urbanism propuși


POT maxim CUT maxim H maxim RH maxim60%

3,0

28.5 m.

2S+D+P+M+4B^^<


M3* conform PXJZ aprobat "Str. G. Gafencu - Sos. Nordului Str. N Caramfil \ Str. Ceasornicului, Sector 1, București"WESTERN

B- .:(►« i. Se J toi    « 37;Nume


Sef proiect


arh. Sorin Gabrea


Semnătura 2


Proiectat


arh. Sorin Gabrea


Desenat


arh. Bogdan BranescuData

mar 2017


Beneficiar G^G.M.B.


Inițiator SC GLOBALWORTH ASSST MANAGERS SRL


Reglementari propuse


Proiect nr 139/2013


Faza

P.U.Z.


Planșa nr U07rev6WESTERN■2 e‘a 1 Sector 1

tlflca® wo d ro


M&Qt 3 *A-


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC„SOS. NORDULUI NR.48,48A,50,50A - STR. BARAJUL ARGEȘ NR.33,35,37, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

martie 2017

ADRESA : Șoseaua Nordului nr.48,48A,50,50Asi strada Barajul Argeș nr.33,35,37, Sector 1, București INIȚIATOR : S.C. GLOBALWORTH A5SET MANAGERS SRL {FOSTA SC STAR IMOB CONSTRUCT SRL)

PROIECTANT DE SPECIALITATE : S.C. WESTERN OUTDOOR S.R.L.


Cî'r’.î-C” ' :lf HsS'î'4 RHGLU.A’IKJif' •    j;. V


.f.VSZU

1 'str Stanislav Cihoschi nr. 12, etaj 1, www wod ro. e-mail o f f i c e @ w o cF7r“o

(el fax (-4) 021 2303037, 021 2303093 J 4 0 ' 2 5 5 4 6 / 1 9 9 4 , GIF. RO 6 04 5 8 9 8

I. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Regulament local de urbanism explicitează si detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal " Șoseaua Nordului nr. 48,48A, 50,50A si strada Barajul Argeș nr. 33,35,37, Sector 1, București" si are ca scop explicarea si detalierea sub forma de prescripții (permisiuni si restricții) a prevederilor din planșa de reglementari. Regulamentul face parte integranta din PUZ si se aproba odată cu acesta. Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea lucrărilor de execuției a construcțiilor în limitele teritoriului reglementat: parcela cu număr cadastral 264262 în suprafața de 3160,0 m1.

II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Prezenta documentație de urbanism conține o singura unitate de referință de tip M3 • subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire discontinuu, cu funcțiuni predominante de locuire colectiva si centru cultural (cu spatii expoziționale, showroom-uri, etc. aferente acestuia), delimitată conform legii 350 pe limitele cadastrale ale terenului ce a generat PUZ.

Prezentul regulament modifica si completează regulamentul zonei M3, a P.U.G. Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. 269 din 21.12.2000 si prelungit prin H.C.G.M.B. 232 din 19.12.2012, după cum urmează:

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE;

Sunt admise următoarele utilizări:

•    Locuințe cu partiu obișnuit, locuințe cu partiu special;

•    Centru cultural (spatii expoziționale,showroom-uri, spatii administrative etc);

•    Construcții aferente echipării edilitare;

•    Spații libere pietonale, spații plantate, locuri de joaca pentru copii;

•    Amenajări aferente tuturor funcțiunilor: cai de acces carosabile private, circulații carosabile si pietonale de incinta, Parcaje la sol;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI;

Nu exista condiționări.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE;

Se interzic următoarele utilizări:

•    Activități productive si de depozitare de orice natura;

•    Curățătorii chimice;

•    Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

•    Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică ^evacuarea și colectarea apelor meteorice.

^SECȚIUNEA IP^ONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL4-, CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

1 , Parcelele ce au aliniament la Șoseaua Nordului sunt construibile numai dacă au o suprafață de minim XișOOm2 si o deschidere de minim 30m. Lungimea maxima a unui front construit continuu la Șoseaua Nordului va fi Vde50,0m.

< ’•'    x—7%.

P.U.Z. „Sos. Nordului nr. 48,48A, 50, S0A - str. Barajul Argeș nr. 33,35,37, Sector 1, București

Faza P.U.Z. - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, rev6, martie 2017ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Pentru Șoseaua Nordului: amplasarea clădirilor se va face pe o aliniere retrasa la 5 metri față de aliniament. Retragerea ultimului nivel va fi de minim 3 metri fata de alinierea propusa, Alinierea poate fi depășita cu balcoane cu o adâncime maxima de 2,6 metri pe maxim doua treimi din lungimea fațadei.

Pentru Strada Barajul Argeș, clădirile se vor retragere cu minim 4,0 metri fata de aliniamentul străzii. Balcoanele nu vor depăși acesta in acesta retragere.

ARTICOLUL 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile vor fi retrase fata de limitele laterale ale terenului în conformitate cu planșa de reglementari. Balcoanele clădirilor vor putea depăși edificabilul propus in planșă fără a se apropia la mai puțin de 3 metri față de limitele de proprietate.

Parcela nu are limita posterioara întrucât terenul are deschidere la doua străzi.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Corpurile de clădirile cu regim de înălțime P+M+4E+5R vor fi amplasate la o distanta de minim 19 metri intre ele și vor fi conectate cu o clădire cu regim de înălțime parter, în conformitate cu planșa de reglementari.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

Parcela va avea doua accese auto din Șoseaua Nordului si un acces auto din strada barajul Argeș Amplasamentul exact al acestora se va stabili la faza D.T.A.C..

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Parcajele la sol sau in subsolurile ansamblului vor fi dimensionate in conformitate cu reglementările stabilite prin HCGMB: nr. 66/2006. Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice si comunitare

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor este de 28,5m. și va fi calculată conform anexei prezentului RLU Regimul de înălțime este 2S+D+P+M+4E+5ER. Este admisa construirea unui etaj tehnic peste etajul 5.

ARTICOLUL 11-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unui ansamblu compozițional care să țină seama de particularitățile silului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Ansamblul va fi racordat la rețelele tehnico edilitare publice; in conformitate cu Planul de Precoordonare Rețele aprobat prin Avizul Comisiei Coordonare a PMB nr. 1321673 din 03.04 2015

Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor tv-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă precum și dispunerea aeriană a cablurilor tv si telecomunicații;

'I


ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII P


Se vor respecta prevederile Decizia Etapșf de îhcâcfharAnr-^^ din 22 06 2015 emisă de către ARPM București. Terenul care nu este acoperit cu rtnș/rucțîr, platfprrnb ștclrculații va fi acoperit cu gazon și amenajat

peisajer. Se recomandă ca minim 75% din terasele heutifizâbîle.si 1(3% din terasele utilizabile ale construcțiilor să

V-î-■- 7/ /

?u


r


T 3/5


'li*

T-V-fie amenajate ca spații verzi, pentru ameliorarea microclimatului șt a imaginii oferite către clădirile învecinate; se va asigura irigarea si evacuarea apelor meteorice de pe spatiile verzi.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile terenului vor avea înălțimi si moduri de construire astfel încât sa asigure încadrarea ansamblului propus in zonă și să asigure buna funcționare a acestuia in acord cu cerințele temei program înălțimea maximă recomandată este de 2,5 m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT}

P.O.T. maxim 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U. T. maxim = 3.0 mp. ADC/mp. teren.

lntpymit/*t


Arh. Bogdan&rahescu?.! ;
4/V£%4

DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

în prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizați o serie de termeni în plus față de cei conținuți în "Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea regulamentului local de urbanism", aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 -, sau a fost nuanțat înțelesul unora dintre aceștia, astfel. ALINIAMENT=    linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată.

ALINIEREA CLĂDIRILOR= linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre stradă și care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă față de acesta, conform prevederilor regulamentului. în cazul retragerii obligatorii a clădirilor față de aliniament, interspațiul dintre aliniament și alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepția împrejmuirilor, acceselor și a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament.

INDICATORI URBANISTICA instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează (conform Legii 350/2001)

Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabit din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

Procent de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR= exprimată în metri și în număr de niveluri convenționale, este înălțimea maximă admisă in planul fațadei, măsurată între cota trotuarului in dreptul accesului principal și streașină, cornișa sau limita superioară a parapetului terasei.
5/5


’/l

■'I


P.U Z „Sos Nordului nr. 43 ABA 50, SOA - str. Barajul Argeș nr 33 35 37 Sector 1 Bucureșt.

Faza P.U Z. - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, revS, martie 2017