Hotărârea nr. 166/2018

HOTARAREnr. 166 din 2018-03-28 PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA HOTARIIRII C.G.M.B. NR. 329/2017 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PENTRU IDENTIFICAREA DE LOCUINTE DE PE PIATA LIBERA IN VEDEREA INCHIRIERII DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU CAZURILE SOCIALE SI CELE DE URGENTA
HOTĂRÂ R E

pentru completarea și modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2017 privind demararea procedurilor pentru identificarea de locuințe de pe piața liberă în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale și cele de urgență

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 4700/19.03.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 43/26.03.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 16/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 168/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2017 privind demararea procedurilor pentru identificarea de locuințe de pe piața liberă în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale și cele de urgență;

-    Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare

-    H.G. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

-    O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 329/2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.1 Se aprobă demararea procedurilor pentru identificarea locuințelor de pe piața liberă, în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale, respectiv persoanele/familiile aflate pe lista de priorități, liste adoptate în baza Hotărârilor C.G.M.B., cazuri de urgență cât și cele provenite din categoria persoanelor/familiilor evacuate sau în curs de evacuare din Zona Pilot A a Centrului Istoric, pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii în funcție de necesitate.”

Art.l! - Art.2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 329/2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.2 Imobilele identificate Vboavea destinația de locuințe închiriate și vor fi

atribuite persoanelor/familiilor mentfonate la'art.j;”

_iQ    V- _


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47-rood poștal 05c)i)±3, sectar 5 București, România; tel.: 021305 55 00;


xsfew

Art.lll - După art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 329/2017 se introduce art.31 care va avea următorul cuprins:

”Art.31 Se constituie Comisia de examinare a eventualelor contestații depuse de ofertanții declarați necâștigători ca urmare a comunicării hotărârii de adjudecare a selecției de oferte de închiriere, formată din 5 consilieri generali titulari și supleanți ai acestora, desemnați de către Consiliul General al Municipiului București, reprezentanți din toate grupurile politice și 4 membri titulari și supleanții acestora desemnați din aparatul de specialitate al Primarului Genera,.”

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2017 rămân neschimbate.

Art. V Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Spațiu Locativ și cu altă destinație și celelalte direcții implicate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018


\\    SECRETAR GENERAL

pq AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 166’
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2