Hotărârea nr. 168/2018

HOTARAREnr. 168 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL2017
—~ "    —- '*'■

Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar, Contabilitate, Buget nr. 405/16.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 45/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 170/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017 conform anexelor nr. 1 - 10 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data i^e^,03,2018


\ z \    SECRETAR GENERAL

\ ^ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 7    Georgiana Zamfir

București, 28.03.2 Nr. 168

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. Român;a: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Anexa 1BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUftES'tfe'

-lei-


U'i*,    TO«‘» * -l1

CONTUL DE ÎNCHEIERE Ă ȘXEfidtTI

Execuția veniturilor si cheltuielilor tPjgȘțulj

TULUI PE ANUL 2017

"capitole, subcapitole si paragrafe


Hat. Nr ANEXA 1Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000102

TOTAL VENITURI

4.044.594.000

3.901.676.000

3.857.068.251

-44.607.749

000202

I. VENITURI CURENTE

3.880.840.000

3.842.386.000

3.799.457.538

-42.928.462

000302

A. VENITURI FISCALE

3.705.720.000

3.732.120.000

3.680.533.419

-51.586.581

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

3.660.748.000

3.682.748.000

3.629216.775

-53.531.225

030002

Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3.660.748.000

3.682.748.000

3.629.216.775

-53.531.225

0302

IMPOZfT PE VENIT

44.000.000

66.000.000

72.791.825

6.791,825

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

44.000.000

66.000.000

72.791.825

6.791.825

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

3.616.748.000

3.616.748.000

3.556.424.950

-60.323.050

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

3.480.345.000

3.480.345.000

3.422.297.794

-58.047.206

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

136.403.000

136.403.000

134.127.156

-2.275.844

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII

39.972.000

41.890.000

43.318.889

1.428.889

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

21.102.000

21.736.000

21.736.000

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor.oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

21.102.000

21.736.000

21.736.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

18.870.000

20.154.000

21.582.889

1.428 889

160202

Impozit pe mijloacele de transport

5.120.000

5.416.000

5.618.024

202.024

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice')

120.000

120.000

124.490

4.490

'6020202

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice')

5.000.000

5.296.000

5.493.534

197.534

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

13.000.000

13.439.000

14.608.448

1.169.448

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

750.000

1.299.000

1.356.417

57.417

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

5.000.000

7.482.000

7.997.755

515.755

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

5.000.000

7.482.000

7.997.755

515.755

180250

Alte impozite si taxe

5.000.000

7.482.000

7.997.755

515.755

290002

C. VENITURI NEFISCALE

175.120.000

110.266.000

118.924.119

8.658.119

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

7 A

^,63,000.000 J j63.000.000

81.624.000

89.089.965

7.465.965

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE    z

81.624.000

89.089.965

7.465.965

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor    (< ■>    /

v \

autonome

■"A

150.000

150.506

506

300205

Venituri din concesiuni si închirieri    «■>; ~

.- \ 633300.000

60.000.000

67.465.352

7.465.352

30020530

Alte venituri din concesiuni si    V ■    '

A

închirieri de către instituțiile publice    V '

63.000.000

*•

60.000.000

67.465.352

7 465.352

300208

Venituri din dividende    •' , '

__

21.474.000

21.474.107

107

30020802

Venituri din dividende de la alti plătitori

.V. ■ t.

21.474.000

21.474.107

107

330002

C2. VANZARI DE BUNURI S! SERVICII

112.120.000

28.642,000

29.834.154

1 192.154

3302

VENITURI DIN PRESTATEIDE SERVICII SI ALTE

I


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETU

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe c

Prevederi

Prevederi

Incasari

Capitol /

Denumire indicator

bugetare

bugetare

realizate

Diferente

Subcapitol

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=3-2

ACTIVITATI

86.120.000

2.301.000

2.527.334

226.334

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in

crese

600.000

650.000

772.584

122.584

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

120.000

105.000

118.902

13.902

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

84.000.000

43.000

50.846

7.846

330250

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.400.000

1.503.000

1.585.002

82.002

502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

2.800.000

3.121.000

3.845.415

724.415

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.800.000

2.800.000

3.005.875

205.875

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

2.800.000

2.800.000

3.005.875

205.875

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

321.000

839.540

518.540

3602

DIVERSE VENITURI

21.200.000

20.932.000

21.170.237

238.237

360201

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

16.000

16.066

66

36020101

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

16.000

16.066

66

360206

Taxe speciale

14.700.000

14.593.000

14.593.870

870

360214

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

3.000

3.615

615

360222

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

1.500.000

1.957.000

2.054.951

97.951

360250

Alte venituri

5000.000

4.363.000

4.501.735

138.735

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

J70203

SUBVENȚIILE

2.000.000

2.288.000

2.291.168

3.168

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

•691.776.800

-552.803.480

-552.803.372

108

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

691.776.800

552.803.480

552.803.372

-108

370250

Alte transferuri voluntare

2.000.000

2.288.000

2.291.168

3.168

390002

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.900.000

8.795.000

9.449.329

654.329

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

2.900.000

8.795.000

9.449.329

654.329

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

100.000

104.000

109.929

5.929

390203

Venituri din vanzarea locuințelor

390207

construite din fondurile statului

Venituri din vanzarea unor bunuri

400.000

2.021.000

2.134.522

113.522

apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-

o.

'A

'A 'A

teritoriale

4.170.000

4.406 689

236.689

390210

Depozite speciale pentru construcții de

/2..400.000

locuințe

v

2.500.000

2.798.189

298.189

410002

IV. SUBVENȚII

\ .

z 84*590.000

42.559.000

40.225.354

-2.333.646

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

L 84.590.000

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

42.559.000

40.225.354

-2 333.646

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

84.590.000

42.559.000

40.225354

-2.333.646

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducereai


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUG^Ttttt+t    2017

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapito^sr^pșragrafe^


-lei-

Capitol / Subcapito

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

tncasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

14.732.000

6 342.000

582.269

-5.759 731

420216

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

3.549.000

2.802.000

2.802.000

42021601

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

3.549.000

2.802.000

2.802.000

420220

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare

11.817.000

-3,706.000

-3.706.339

-339

420241

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

54.492.000

34.154.000

37.519826

3.365.826

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.967.000

3.027.598

60.598

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

76.264.000

-9.790.000

-9,790.202

-202

450201

Fondul european de Dezvoltare Regionala

2.351.000

45020102

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

2.351.000

450203

Fondul de Coeziune

73.913.000

-9.790.000

-9.790 202

-202

45020301

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

73.913.000

<5020302

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

-9.790.000

-9.790.202

-202

4602

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

9.790.000

9.790.202

202

460203

Alte sume primite din fonduri de la

Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate in cadrul obiectivului convergenta

9.790.000

9.790,202

202

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7.936.000

7.936.030

30

480203

Fondul de Coeziune(FC)

7.936.000

7.936.030

30

48020301

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent    / -> / z

2.964.000

2.963.457

-543

48020302

Sume primite in contul plăților efectuate    =7

in anii anteriori    ? 7, ~ !

TOTAL VENITURI-SECTIUNEA FUNCȚIONARE

\ _

4.972.000

4.972.573

573

000102

3.242.056.200

3.321.779.520

3.282.119 041

-39 660.479

000202

1. VENITURI CURENTE

3/187.563,200

3 287.625.520

3.244.599 215

-43 026 305

000302

A. VENITURI FISCALE

țf,705.720.000

3.732.120.000

3.680.533419

-51 586 581

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

3.660.748.000

3 682.748.000

3.629 216 775

-53 531 225

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3.660.748.000

3 682.748.000

3.629216.775

-53.531 225

CONFORM CU ORtf

_

„V *    \


Hot. ANEXA 1


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 201Z’ Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitci(e si parâcjrâfe /zPrevederi

Prevederi

Incasari

Capitol /

Denumire indicator

bugetare

bugetare

realizate

Diferente

Subcapitol

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=3-2

0302

IMPOZIT PE VENIT

44.000.000

66.000.000

72.791.825

6.791.825

030213

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

44.000.000

66.000.000

72.791.825

6.791.825

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

3.616.748.000

3.616.748.000

3.556.424.950

-60.323.050

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

3.480.345.000

3.480.345.000

3.422.297.794

-58.047.206

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

136.403.000

136.403.000

134.127.156

-2.275.844

00002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

39.972.000

41.890.000

43.318.889

1.428.889

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

21.102.000

21.736.000

21.736.000

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor.oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

21.102.000

21.736.000

21.736.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

18.870.000

20.154,000

21.582.889

1.428.889

160202

Impozit pe mijloacele de transport

5.120.000

5.416.000

5.618.024

202.024

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

120.000

120.000

124.490

4.490

16020202

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

5.000.000

5.296.000

5.493.534

197.534

160203

Taxe si tarile pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

13.000.000

13.439.000

14.608.448

1.169.448

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

750.000

1.299.000

1.356.417

57.417

<30002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

5.000.000

7.482.000

7.997.755

515.755

.802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

5.000.000

7.482.000

7.997.755

515.755

180250

Alte impozite si taxe

5.000.000

7.482.000

7.997.755

515.755

290002

C. VENITURI NEFISCALE

-518.156.800

-444.494.480

-435.934.204

8.560.276

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

63.000.000

81.624.000

89.089.965

7.465.965

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

63.000.000

81.624.000

89.089.965

7.465.965

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

150.000

150.506

506

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

63.000.000

60.000.000

67.465.352

7.465.352

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

/

° ekooo.ooo

60.000.000

67.465.352

7.465.352

300208

Venituri din dividende

21.474.000

21.474.107

107

30020802

Venituri din dividende de la alti

plătitori

•1

21.474.000

21.474.107

107

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

•581.156,800

-526.118.480

•525.024.169

1.094.311

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALȚE

ACTIVITATI

. 86.120.000

2.301.000

2.527.334

226.334

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

- ■

crese

600.000

650.000

772.584

122.584

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

'A

120 000

105.000

- 118.-902

13 902

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

v


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2017

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si p£jș$Fafe

-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

de judecata, impulatii si despăgubiri

84.000.000

43.000

50.646

7 846

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

1.400.000

1.503.000

1.585.002

82.002

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

2.800.000

3.121.000

3.845.415

724.415

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.800.000

2.800.000

3.005.875

205.875

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

2.800.000

2.800.000

3.005.875

205,875

-350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

321.000

839.540

518.540

i02

DIVERSE VENITURI

19.700.000

18.975.000

19.115.286

140.286

360201

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

16.000

16.066

66

36020101

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

16.000

16.066

66

360206

Taxe speciale

14.700.000

14.593.000

14.593.870

870

360214

Venituri din recuperarea cheltuielilor

efectuate in cursul procesului de

executare silita

3.000

3.615

615

360250

Alte venituri

5,000.000

4,363.000

4.501.735

138.735

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-689.776.800

-550.515.480

-550.512.204

3.276

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului localfcu semnul minus)

-691.776.800

-552.803.480

-552.803.372

108

370250

Alte transferuri voluntare

2.000.000

2.288.000

2.291.168

3.168

410002

IV. SUBVENȚII

54.492.000

34.154.000

37.519.826

3.365.826

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54.492.000

34.154.000

37.519.826

3.365.826

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

54.492.000

34.154.000

37.519.826

3.365.826

<20241

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

54.492.000

34.154.000

37.519.826

3.365.826

000102

TOTAL VENITURI-SECTiUNEA DEZVOLTARE

802.538.800

579.896.480

574.949.210

-4.947.270

000202

1. VENITURI CURENTE

693.276.800

554.760.460

554.858.323

97,843

290002

C. VENITURI NEFISCALE

693.276.800

554.760.480

554.858.323

97.843

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

693.276.800

554.760.480

554.858.323

97.843

3602

DIVERSE VENITURI

1.500.000

1.957.000

2.054.951

97.951

360222

Venituri din restituirea sumelor alocate

pentru reducerea riscului seismic

1.500.000

1.957.000

2.054.951

97.951

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3702

SUBVENȚIILE

691.776.800

552.803.480

552.803.372

-108

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7^91.776.800

552.803.480

552.803.372

-108

390002

II. VENITURI DIN CAPITAL

f <8,900.000

8.795.000

9.449.329

654.329

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUWUfil'

2.9P0.000

8.795.000

9.449.329

654.329

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri

\ \

ale instituțiilor publice    •

1ȘO(DOO

104.000

109.929

5.929

390203

Venituri din vanzarea locuințelor

J

construite din fondurile stalului

400.000

2.021.000

2.134.522

113 522

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-/ \

teritoriale    1    \

4.170.000

4 406 689

236 689


CONFORM


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANU

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole

-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

390210

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

2.400.000

2.500.000

2.798.189

298.189

410002

IV. SUBVENȚII

30.098.000

8.405.000

2.705.528

-5,699.472

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.098.000

8.405.000

2.705.528

-5.699472

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

30.098.000

8.405.000

2.705.528

-5.699.472

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

14.732.000

6.342.000

582.269

-5.759.731

420216

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

3.549.000

2.802.000

2.802.000

42021601

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

3.549.000

2.802.000

2.802.000

420220

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare

11,817.000

-3.706.000

-3.706.339

-339

420269

Subvenții de la bugetul de stal către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.967.000

3.027.598

60.598

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

76.264.000

-9.790.000

-9.790.202

-202

450201

Fondul european de Dezvoltare Regionala

2.351 000

*5020102

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

2.351.000

450203

Fondul de Coeziune

73.913.000

-9.790.000

-9.790.202

-202

45020301

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

73.913 000

45020302

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

-9.790.000

-9.790.202

-202

4602

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

9.790.000

9.790 202

202

460203

Alte sume primite din fonduri de la

Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate in cadrul obiectivului convergenta

9.790.000

9 790 202

202

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

— °, \

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020^' '

7.936.000

7.936 030

30

480203

Fondul de Coeziune(FC)

• , \ y

7.936.000

7 936.030

30

48020301

Sume primite in contul plăților efectuate    [

in anul curent

«    ' i

.. 4/    2

2.964.000

2.963 457

-543

48020302

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

4.972.000

4 972 573

573


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

-iei

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5002

TOTAL CHELTUIELI

5 020,094 000

4 877.176.000

4.271.819.073

605.356.927

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

703.320 200

592.638.320

509962 765

82.675.555

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

364,666 000

252.964 000

174.180.535

78.783.465

510201

Autorități executive si legislafve

364.666.000

252.964 000

174.180.535

78.783.465

51020103

Autoritatl executive

364,666.000

252.964 000

174.180.535

78.783.465

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

219 655.200

222.460 320

219 411 379

3 048 941

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

158.558 200

747.520

747.520

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7 659 000

8.058.000

7.95B.684

99.316

Alte servicii publice generale

53.438 000

213.654 800

211 452 695

2.202 105

1502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

118 999 000

117.214.000

116.370.851

843.149

600002

Partea ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI S.'GURANTA NAȚIONALA

134.170.000

91.631.680

48.362.343

43.269 337

6002

APARARE

3.490.000

560.000

318.579

241.421

600202

Aparare naționala

3,490 OOO

560.000

318.579

241 421

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

130 680.000

91.071.680

48.043 764

43,027.916

610203

Ordine publica

72 192 000

64.346.000

47.776.400

16.569.600

61020304

Politie comunitara

72 192 000

64.346 000

47 776 400

16 569.600

610205

Proiecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

58.4S8.000

26.725.680

267.364

26.458.316

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.514 654 520

1.508.635.820

1.228 703.949

279.931.B71

6502

INVATAMANT

119 013.000

105 579 000

69 818 938

35.760.062

650203

Invatamant preșcolar si primar

3.183,000

2.108.000

2.108.000

65020301

Invatamant preșcolar

2.683.000

1.608.000

1.608.000

65020302

Invatamant primar

500.000

500.000

500,000

650204

Invatamant secundar

31.691.000

28.340 000

137.702

28 202,298

65020401

Invatamant secundar inferior

15.477.000

19.744 000

-503.816

20 327.816

65020402

Invatamant secundar superior

16.214.000

8.596.000

721.518

7 874.482

650207

Invatamant nedefinibil prin nivel

1.912.000

1.940 000

96.779

1.843.221

35020704

Invatamant special

1.912.000

1.940.000

96.779

1.843,221

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

82.227.000

73.191.000

69.584.457

3 606.543

6602

SANATATE

435.411.880

362.627 680

268.705.123

93 922.757

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

700.000

4.900.000

4 900 000

66020601

Spitale generale

700.000

4.900.000

4 900.000

660250

Alte cheltuieli In domeniul sanatatii

434.711.880

357,727.880

268.705.123

89.022.757

66025050

Alte Irtstltutii si acțiuni sanitare

434.711.880

357.727.880

268,705.123

89 022.757

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

886.448.640

913,850.940

771.472.676

142 378 264

670203

Servicii culturale

602.456.000

572.399.000

492.981.547

79 417 453

67020302

Biblioteci publice comunale, orășenești,

* r?

munlcipaJe    z    ,

^''42.983,000

10.232.000

8.419.020

1.812.980

67020303

Muzee

-7js.295.000

67.796 000

55.648.152

12 147 848

67020304

Instilutii publice de spectacole si concerta'    '

\ 26_1 .|95.000

264.019.000

238.196.545

25.822,455

67020305

Scoli populare de arta si meserii    ’    »

\ <459.000

1.104.000

1.094.000

10 000

67020300

Centre pentru conservarea si promovarea

culturii tradiționale    ■

/ 57.300.000

60 330 000

55.907.769

4 422.231

67020312

Consolidarea si restaurarea monumentelor    . _

istorice

Alte servicii culturale    j \

/

*119.385 000

113.146.000

86.934.260

31.211.740

67020330

71.839 000

50 772.000

46.781.801

3.990 199

670205

Servicii recreative si sportive I \

224.361 760

248 997.060

214.059 091

34.937.969
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGExecuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe


Capitol / Subcapitol / Paragraf


67020501

67020502

67020503

670206

670250

6802

680204

680206

680212

180215

68021502

680250

68025050

700002

7002

700203

70020301

70020330

700205

70020501

700206

700250

7402

740203

740205

74020501

74020502

740206

740250

800002

8102

810206

810250

8302

8302

830203

83020303

8402

840203

84020302

84020303

990002


Credite

bugetare

Plăti

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

B

1

2

3

4=2-3

Sport

60.000.000

65.496.000

62.501.092

2.994.908

Tineret

10.758.000

10.479.583

278.417

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

164.361.760

172.743.060

141.078.416

31.664.644

Servicii religioase

25 000.000

25 000.000

21.354.344

3.645.656

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

34.630.880

67.454.880

43.077.694

24.377.186

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

73.781.000

126.578.000

118.707.212

7.870.788

Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.200.000

600.000

600.000

Asistenta sociala pentru familie si copii

9.770.000

9.696.000

74.000

Unitati de asistenta medico-sociale

17.461.000

17.595.000

16.380.599

1.214.401

Prevenirea excluderii sociale

16.325.000

16,258.000

15.264.777

993.223

Cantine de ajutor social

16.325.000

16.258.000

15.264.777

993.223

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

38.795.000

82.355.000

77.365.836

4.989.164

Alta cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

38 795 000

82.355.000

77.365.836

4.989.164

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

781.231.760

556.839.330

432.986.088

123.853.242

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

512.114.760

431.686.760

361.186.557

70.500.203

Locuințe

92.529.000

48.061.000

21.227.160

26.833.840

Dezvoltarea sistemului de locuințe

65.429.000

30.610.000

6.338.135

24.271.865

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

27.100.000

17.451.000

14.889.025

2.561.975

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

141.482.000

56.400.000

55.983.823

416.177

Alimentare cu apa

141.482.000

56.400.000

55.983.823

416.177

Iluminat public si electnficari

143.267.000

135.275.000

121.448.164

13 826 836

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

134.836.760

191.950.760

162.527.410

29.423.350

PROTECȚIA MEDIULUI

269.117.000

125.152.570

71.799.531

53 353.039

Reducerea si controlul poluării

8.727.000

7.682.000

2.583.276

5 098.724

Salubritate si gestiunea deșeurilor

63.563.000

45.194.570

34.524.710

10.669 860

Salubritate

59.704.000

44.382.000

34.524.710

9.857.290

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

3.B59.000

812.570

812.570

Canalizarea sl tratarea apelor reziduale

182.762.000

63.912.000

26.713.126

37.198.874

Alte servicii in domeniul protecției

mediului

14.065.000

8.364.000

7.978.419

385.581

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.886.717.520

2.127.430.850

2.051.803.928

75 626.922

COMBUSTIBILI Sl ENERGIE

602.270.880

1.060.908.730

1.057.269.408

3.639.322

Energie termica    ^<7-

602.151.000

753.362.000

749.723.405

3 638 595

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia    ’ •?*'.-< '*?_ _    »,

\    119.880

307.546.730

307.546.003

727

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA r

\

Sl VANATOARE    /    ' ' >- \

?\ 5.922.000

6.907.000

4.908.047

1 998 953

Agricultura    ,r :    ' \

I 5.922 000

6 907.000

4.908.047

1 998 953

Protecția plantelor si carantina    . •• l

r

fitosanitara    >.-,J    ' /

. 5.922.000

6.907.000

4.908.047

1 998.953

TRANSPORTURI    .    z . '

'<278.524.640

1 059 615.120

989.626.473

69 988 647

Transport rutier    '■    ~    v

'i .278.524 640

1 059.615 120

989.626.473

69 988.647

Transport in comun    v

653.282.000

627.904.480

594.732.688

33 171 792

Străzi

625.242 640

431.710.640

394.893.785

36 816 855

EXCEDENT DEFICIT

-975.500.000

-975 500 000

-414.750.822

•560.749.178CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si

Capitol!

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

5002

TOTAL CHELTUIELI

5.020.094.000

4.877.176.000

4.271 819 073

605 356.927

01

CHELTUIELI CURENTE

3.790.179.200

3.428.331.000

3.014,645.313

413.685.687

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

206.720,000

174.902.000

167.997.178

6 904.822

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

590,822.000

470.308.000

347.495.874

122.812.126

30

TITLUL III DOBÂNZI

118 378.000

117.050.000

116.327.280

722.720

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1,034.141.000

1.292.148.000

1.288.847.514

3.300.486

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

158.558.200

747.520

747.520

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.146.390.000

1.089.796.000

910.897 540

178.898.460

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

146 203.000

51.253.480

13.176.853

38 076.627

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

133 224.000

51.766.000

32.782.221

1B 983.779

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

3 060.000

52.413.000

50.008.710

2 404.290

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

163.233.000

46,480.000

11.649.734

34 830.266

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

89.450.000

81.467.000

75.462.409

6.004.591

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.114 084.800

1.212.245.000

1.024.733.549

187 511.451

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.100 898.000

513.881.550

326.373.389

187 508,161

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

13.186.800

698.363.450

698.360.160

3 290

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

115 830.000

237.370.000

236.029.309

1.340.691

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

135.277.000

135.273.260

3.740

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

115 830.000

102.093.000

100.756.049

1.336.951

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-770.000

-3.589.098

2 819.098

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-770.000

-3.589.098

2.819.098

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

703.320.200

592.638.320

509.962,765

82.675.555

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

364.666.000

252.964.000

174.180.535

78.783.465

01

CHELTUIELI CURENTE

286.990.000

208.428.000

157.846.488

50.581.512

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

97.428.000

75.708.000

71.797.836

3.910.164

1001

Cheltuieli salariale in bani

79.734.000

60.335.000

57.492.514

2.842.486

100101

Salarii de baza

69.109.000

53.500.000

51.270.811

2.229.189

100105

Sporuri pentru condiții de munca

6.494.000

4,050.000

3.815.942

234.058

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1.831.000

1.450.000

1,290.992

159.008

100113

Indemnizații de delegare

171.000

50.000

19.828

30.172

100130

Alte drepturi salariate in bani

2.129.000

1.285.000

1.094.941

190.059

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.300,000

1.152.850

147.150

100206

Vouchere de vacanta

1.300.000

1.152.850

147.150

1003

Contribuții

17.694.000

14.073.000

13.152.472

920.528

100301

Contribuții de asigurări sociale de    .

stat    \

12.133.000

9.700.000

9.288.572

411.428

100302

Contribuții de asigurări de șomaj.

478.000

320.000

281.277

38.723

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

|    4.027.000

3.200.000

2.985.968

214.032

100304

Contribuții de asigurări pentru^ .    -

accidente de munca si boli prolesjonale

164.000

103.000

86.080

16 920

100306

Contribuții pentru concedii si ■

20

indemnizații    . "ȘyȘ/

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    * ‘

892.000

124.957.000

750.000 75.151 000

510.575

31.145.107

239.425

44.005.893

2001

Bunuri si servicii

23 213.000

7.779 000

4 182.378

3.596.622

200101

Furnituri de birou    I \

1 040.000

1.007 000

.433.317

573.683

200102

Materiale pentru curățenie l \

300.000

200103

încălzit, iluminat si torta motrica \

4 800 000

1.187.000

'1,151.3.58

35.642

l.t-

IA

CONFORM CU


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole siCapitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire Indicator


200104

200105

200106

200107

200108

200109

200130

2002

2005 200530

2006 200601 200602 2011

2012

2013

2014 2016 2030 203001 203002 203003 203004 203030 55

5502

550201

57

5702

570201

570203

59

5911

5917

70

71

7101

710101

710102

710103

710130

84

85


Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale

documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Proiecția muncii

Studii si cercetări

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Tichiete de cresa si tichele sociale pentru grădiniță TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asociații si fundații Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe    v

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotca si alte active corporale

Alte active fixe (inc us v reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANil PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlu! XIX PLĂTI EFECTUATE IN Al


85014 N OkJ 7.-, iiv\

/

CreditB bugalara

Plăti

efectuate

Diferente

Inițiale

definitiva

1

2

3

4»Z-3

96 000

45.000

41.162

3.838

600.000

585.000

584.817

183

447 000

178.000

68.359

109.641

240.000

1.371.000

770.000

566.B11

203.189

4.900.000

1.176.000

707.565

468 435

9,419.000

2.831.000

628.989

2.202.011

600.000

2.000.000

122.610

1 877.390

1.353.000

817.000

572,834

244.166

1.353.000

817.000

572.834

244 166

2 350.000

1.550.000

1.205.147

344 853

2.050.000

1.500.000

1.193.067

306 933

300.000

50.000

12.080

37.920

705.000

175.000

1.107

173.893

3.700.000

2.362.000

948.286

1 413 714

700.000

620.000

478.729

141,271

1.115.000

1.115.000

203282

911,718

300.000

300.000

300,000

90.921.000

58.433.000

23.430.734

35.002.266

1.630.000

1.537.000

19.105

1 517.895

1.636.000

522.000

112.632

409.368

480.000

250.000

54.886

195.114

8.200.000

10.000

9.355

645

78.975000

56.114.000

23.234.756

32.879.244

140.000

114.000

57.456

56.544

140 000

114.000

57.456

56.544

140.000

114.000

57,456

56.544

2.015 000

1.405.000

1.043.218

361.782

2.015 000

1.405.000

1.043,218

361.782

2.000 000

1.400.000

1.038.218

361.782

15.000

5.000

5.000

62.450.000

56.050.000

53.802.871

2.247.129

50.000

50.000

50.000

62.400.000

56.000.000

53.802.871

2.197,129

77.676.000

44.536.000

18.114.762

26.421.238

77.676.000

44.536.000

18.114,762

26.421.238

.77.676 000

44.536.000

18.114.762

26,421.238

54.584.000

31.584.000

15.791.549

15.792.451

A

1g.574.000

8.842.000

2.044.693

6.797.307

> 27.000

-6,491.000

z

4 110.000

278 520

3.831,480

•1.780 715

1 780.7'5

-1 780.715

1.760.715CONFORM CU ORIGINAL


CONTUL OE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cheltuielilor bugetului loca! pe capitole, titluri, articole si

Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credite bugetara

Plăti

efectuata

Diferente

Inițiala

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

recuperate in anul curent

-1.780.715

1.780.715

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-1.630.670

1.630.670

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-150.045

150.045

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

219.655.200

222.460.320

219.411.379

3.048.941

01

CHELTUIELI CURENTE

219.655.200

15.309.520

12.262.684

3,046.836

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

158.558.200

747.520

747.520

5004

Fond de rezen/a bugetara la dispoziția autoritatilor locale

158,558.200

747.520

747.520

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54.597.000

8.058.000

7.958.684

99.316

5101

Transferuri curente

53.941.000

7.978.000

7.881.311

96,689

510101

Transferuri către instituțiile publice

53.941.000

7.978.000

7.881.311

96.689

5102

Transferuri de capital

656.000

80.000

77.373

2.627

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

656.000

80.000

77.373

2.627

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.500.000

6.504.000

4.304.000

2.200.000

5501

A. Transferuri interne

6.500.000

6.504.000

4,304,000

2.200.000

550118

Alte transferuri curente interne

2.500.000

2.500.000

2.500.000

550142

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

4.000.000

4.004.000

1.804.000

2.200.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

157.853.800

157.852.200

1.600

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

157.853.800

157.852.200

1.600

7201

Active financiare

157.853.800

157.852.200

1.600

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

157.853.800

157.852.200

1.600

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

49.297.000

49.296.495

505

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

49.297.000

49.296.495

505

8003

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

49.297.000

49.296.495

505

302

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

118.999 000

117.214.000

116.370.851

843.149

01

CHELTUIELI CURENTE

118.999.000

117.214.000

116.370.851

843.149

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

621.000

164.000

43.571

120.429

2024

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

621.000

164.000

43.571

120.429

202401

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

120 000

120.000

120.000

202402

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

P '*351.000

2.000

1.904

96

202403

Stabilirea riscului de tara    /

250.000

42.000

41.667

333

30

TITLUL III DOBÂNZI    /

148,3Χ'<IOO

97,9(4.600

117.050.000

116.327.280

722,720

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne țț

96.806.000

96.803.734

2 266

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe    i -

- 97.914.000

96.806.000

96.803.734

2 266

3002

Dobânzi aferente datoriei publice    ‘

z/Z    /

externe    —

'''"2CM64 000

20.244.000

19.523.546

720 454

300205

Dobânzi aferente datoriei publice    «

externe locale

-r- -20 464 000

20.244.000

19.523.546

720.454

500002

Partea ll-a APARARE, ORD NE PUBLICA SI

600002

S GURANTA NAȚIONALA

134.170.000

91.63T680

48 362.343

43 269.337

6002

APARARE    / \

3.490 000

560.000

318.579

241.421

01

CHELTUIELI CURENTE    \

365 000

335.000

226.045

108.955

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII l \

365.000

335.000

226,045

108.955

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGiExecuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol /

Credite

sugetare

Plăti

Grupa 1 Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Inițiale

delinitlve

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4«Z-3

2001

Bunuri si servicii

270.000

240.000

173.870

66.130

200101

Furnituri de birou

90.000

90.000

89.988

12

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

10.000

5.898

4.102

200106

Piese de schimb

50.000

15.000

15.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

25.000

30.000

18.179

11.821

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35 000

35.000

23.798

11.202

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

60.000

60.000

36.007

23.993

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.000

60.000

29.236

30.764

200530

Alte obiecte de inventar

60.000

60.000

29.236

30.764

2030

Alte cheltuieli

35 000

35.000

22,939

12,061

203003

Prime de asigurare non-viata

10.000

10.000

4.847

5.153

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25 000

25.000

18.092

6.908

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.125.000

225.000

92,534

132.466

71

TITLUL Xtll ACTIVE NEFINANCIARE

3 125.000

225.000

92.534

132.466

7101

Active fixe

3.125.000

225.000

92.534

132.466

710101

Construcții

3.000.000

100.000

100.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

125,000

125.000

92.534

32.466

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

130.660.000

91.071.680

48.043.764

43.027.916

01

CHELTUIELI CURENTE

90.162.000

78.200.000

47.987.404

30.212.596

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

17.970.000

13.854.000

211.004

13.642.996

2001

Bunuri si servicii

887.000

792.500

83.347

709.153

200101

Furnituri de birou

6.000

200102

Materiale pentru curățenie

6.000

4.000

3 276

724

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

300 000

300.000

26,104

273.896

200104

Apa, canal si salubritate

150.000

126.000

6.333

119.667

200105

Carburanți si lubrifianti

5.500

5 500

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

190.000

190.000

28.660

161.340

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

80.000

46.000

7.064

38.936

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

155.000

121.000

11.910

109.090

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16.844.000

13.019.000

124.563

12.894.437

200501

Uniforme si echipament

87.000

87.000

0

87.000

200503

Lenjerie si accesorii de pat

153.000

153.000

96.092

56.908

200530

Alte obiecte de inventar

16.604.000

12.779.000

28.471

12.750,529

2011

Carii, publicații si materiale documentare

158 000

2014

Protecția muncii

2030

Alte cheltuieli

81.000

42.500

3.094

39.406

203003

Prime de asigurare non-viata

35.000

36.500

3.094

33.406

203004

Chirii

Ț ’• ț^O-OOO

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

'r&ooo

6.000

6.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi AL6-?

../o

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

•72.ig2.bdo

64.346.000

47.776.400

16.569.600

5101

Transferuri curente

47.585 00d

49.252.000

44.187.539

5.064.461

510101

Transferuri către instituțiile publice

47.5El5.00Q

49,252.000

44.187.539

5 064.461

5102

Transferuri de capital

* \

/

24.607^00

15.094.000

3.588.861

11 505.139

510229

Alte transferuri de capital către

V

70

instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL    r'X

24.60Y000 V ^40.518.000

15.094.000

12.871.680

3 588.861 56.360

11 505.139 12.815.320

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE \

40 518.000

12 871.680

56 360

12 815.320

7101

Active fixe    1    \

40 518 000

12 871.680

56.360

12 815.320


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Oenumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuale

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

710101

Construcții

3.238.000

536.000

580

535.420

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

36.714.000

11.769.680

55.780

11.713.900

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

566.000

566.000

566.000

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.514.654.520

1.508.635.820

1.228.703.949

279.931.871

6502

INVATAMANT

119.013.000

105.579.000

69.818.938

35.760.062

01

CHELTUIELI CURENTE

56.229.000

47.297.000

41.327.979

5.969.021

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650.000

650.000

650.000

2030

Alte cheltuieli

650.000

650.000

650.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

650.000

650.000

650.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE AOMINISTRATIEI PUBLICE

51.929.000

42.997.000

41.327.979

1.669.021

5101

Transferuri curente

47.513.000

42.734.000

41.148.632

1.585.368

510101

Transferuri către instituțiile publice

47.513.000

42.734.000

41.148.632

1.585.368

5102

Transferuri de capital

4.416.000

263.000

179.347

83.653

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

4.416.000

263.000

179.347

83.653

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.650.000

3.650.000

3.650.000

5501

A. Transferuri interne

3.650.000

3.650.000

3.650.000

550118

Alte transferuri curente interne

3.650.000

3.650.000

3.650.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.136.000

28.738.000

868.560

27.869.440

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.136.000

28.738.000

868.560

27.869.440

7101

Active fixe

33.136.000

28.738.000

868.560

27.869.440

710101

Construcții

26.584.000

24.360.000

868.560

23.491.440

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

6.552.000

4.378.000

4.378 000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

29.648.000

29.544.000

28.256.478

1.287.522

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

29.648.000

29.544.000

28.256.478

1.287.522

8101

Rambursări de credite externe

29.648.000

29.544.000

28.256.478

1.287.522

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

29.648.000

29.544.000

28 256.478

1.287.522

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT) SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-634.079

634.079

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

•634.079

634.079

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

•634.079

634.079

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-634.079

634.079

6602

SANATATE

435.411.880

362.627.880

268.705.123

93.922.757

01

CHELTUIELI CURENTE

240.154.000

217.205.000

174.478.187

42.726.813

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7-<yJ6,980.000

''^509.000

41.592.000

40.905.699

686.301

1001

Che'tuieli salariate in bani    .

32,701.000

32.466.484

234.516

100101

Salarii de baza    • •

4(^2.000

29.060.000

28.884.405

175.595

100105

Sporuri pentru condiții de munca

6 019.000

3.641.000

3 582.079

58.921

100130

Alte drepturi salariale in bani

\ 38.000

1002

Cheltuieli salariale in natura    i

1.484.000

1.049.800

434 200

100206

Vouchere de vacanta    \ '

...•/ A?/

1.484.000

1.049.800

434.200

1003

Contribuții    ■xs"

0,471.000

7.407.000

7.389.415

17 585

100301

Contribuții de asigurări soc aie de    ... /

stal

7.343.000

5.137.000

5.130.929

6 071

100302

Contribuții de as’gurari de somai

233.000

161.000

158 316

2 684

100303

Contnbut.i de asigurar. soca'e de \

sanalate    1    \

2.417.000

1.692.000

1686.119

5 881

100304

Contributi. de asigurări pentru \    \

- .

CONFORM CU 0RIG1NCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE An6lî017

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credita bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

accidente de munca si boli profesionale

83.000

60,000

57.905

2.095

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

395.000

357.000

356.146

854

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

46.119.000

29.405.000

13.090 704

16.314.296

2001

Bunuri si servicii

16.834.000

7.002.000

1 399.169

5.602.831

200101

Furnituri de birou

18.000

118.000

49.602

68.398

200102

Materiale pentru curățenie

29 000

49,000

28.970

20.030

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

95.000

145.000

64.881

80.119

200104

Apa, canal si salubritate

12.000

12.000

5.827

6.173

200105

Carburanți si lubrifianti

8.000

16.000

15.000

1.000

200106

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

31.000

31.000

26.210

4.790

200109

Materiale si preslari de servicii cu

caracter funcțional

131.000

181.000

109.885

71.115

200130

Alte bunuri si setvicii pentru

inlretinere si funcționare

16.510.000

6.450.000

1.098.794

5.351.206

2002

Reparații curente

15.000.000

11.473.000

9.930,244

1.542.756

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.310.000

1 310.000

836.114

473.886

200401

Medicamente

417.000

417.000

123.780

293.220

200402

Materiale sanitare

738.000

738.000

580.010

157.990

200404

Dezinfeclanti

155,000

155.000

132.324

22.676

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

12.242.000

7.502.000

363.669

7.138.331

200501

Uniforme si echipament

190.000

190.000

105.970

84.030

200530

Alte obiecte de inventar

12.052.000

7.312.000

257.699

7.054.301

2006

Deplasări, delăsări, transferări

131.000

131.000

29.146

101.854

200601

Deplasări Interne, delăsări, transferări

60 000

60.000

29.146

30.854

200602

Deplasări in străinătate

71,000

71.000

71.000

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

3.000

3.000

3.000

2012

Consultanta si expertiza

238,000

1.090.000

37.500

1.052.500

2013

Pregătire profesionala

170.000

170.000

61.986

108.014

2014

Protecția muncii

155.000

155.000

119.782

35.218

2030

Alte cheltuieli

36.000

569.000

313.094

255.906

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

36.000

569.000

313.094

255.906

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

137.025.000

146.181.000

120.455.684

25.725.316

5101

Transferuri curente

66.985.000

64.243.000

57.015.045

7.227.955

510146

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

66.985.000

64.243.000

57.015.045

7.227.955

5102

Transferuri de capital

70.040 000

81.938.000

63.440.639

18.497.361

510226

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

70.040.000

81.938.000

63.440.639

18.497.361

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    ____

30.000

27.000

26.100

900

5502

B. Transferuri curente in strainatale

(cafre organizații internaționale)

x 30 000

27.000

26.100

900

550201

Contribuții si cotizații la organisme    '

Internationale    /

/ '/ Y30.000

27.000

26.100

900

70

CHELTUIELI DE CAPITAL    t '

1S 3Î257.880

140.153.880

88.962.597

51.191.283

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE " ■ ,<

'l957l 38.000

134.034.000

82.842.717

51.191 283

7101

Active tixe    •.

/ 195.138.000

134.034.000

32.842.717

51.191.283

710101

Construcții    'Vf    __-

122.021.000

125.052.000

32.452.999

42.599 001

710102

Mașini, echipamente si mijtoabe de    Sk.    ;    ,

y

transport    1    \    ''    '

72.327.000

8.848.000

260.417

3.587583

710130

Alte active fixe    l    \

(inclusiv reparații capitalen    \

790.000

134,000

129.301

4 699

CONFORM CU ORIGINrCONTUL DE ÎNCHEIERE PXgwetTIULUl^BUGeTULUt

Execuția cheltuielilor bugetului local pe caf

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credita

bugetara

Plat!

efectuate

bilerante

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

119.880

6.119.880

6.119.880

7201

Active financiare

119,880

6.119.880

6.119.880

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

119.880

6.119.880

6.119.880

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6.000.000

6.000.000

00

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

6.000.000

6.000.000

0030

Alte imprumuluri

6.000.000

6.000.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-731.000

-735.661

4.661

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

•731.000

•735.661

4.661

0501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-731.000

-735,661

4,661

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-660.000

-664.840

4.840

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-71.000

-70.821

-179

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

886.448.640

913.850.940

771.472.676

142.378.264

01

CHELTUIELI CURENTE

797.888.000

821.731.000

693.588.411

128.142.589

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.499.000

7.088.000

6.274.090

813.910

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.143.000

5.504.000

4.931.719

572.281

100101

Salarii de baza

5.020.000

5.386.000

4.853.504

532.496

100105

Sporuri pentru condiții de munca

10.000

8.000

4.100

3.900

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

56,000

35.000

27,719

7.281

100113

Indemnizații de delegare

20.000

3.000

1.663

1.337

100130

Alte drepturi salariale in bani

37.000

72.000

44.733

27.267

1002

Cheltuieli salariale in natura

10.000

273.000

174.000

99.000

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

10.000

10.000

10.000

100206

Vouchere de vacanta

263.000

174.000

89.000

1003

Contribuții

1.346.000

1.311.000

1.168.371

142.629

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

870.000

873.000

789.717

83.283

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

50.000

30.000

24.588

5.412

100303

Contribuții dB asigurări sociale de

sanatate

319.000

291.000

256.884

34.116

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

40.000

12,000

8.679

3.321

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

67.000

105.000

88.503

16.497

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.436.000

13.848.000

12.147.232

1.700.768

2001

Bunuri si servicii

2.675.000

2.430.000

1.758.946

671.054

200101

Furnituri de birou

10.000

64.000

47.296

16.704

200102

Materiale pentru curățenie

-> r *. ■

-

19.000

23.000

10.607

12.393

200103

încălzit, iluminat si forla motrica

>X82.000

533.000

450.832

82,168

200104

Apa, canal si salubritate

-Z'31.000

26.000

19.940

6.060

200105

Carburanți si lubrifianti

* 730.000

42.000

27.741

14.259

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

/

I

internet    V

/    300.000

274.000

240.111

33.889

200109

Materiale si prestări de serviciijxi

\,1 —

“V

caracter funcțional    / \

C'    706.000

680.000

415 450

264.550

200130

Alte bunuri si servicii pentru [    \

rntretinere si funcționare 1    \

817.000

783.000

546 969

236 031

2002

Reparații curente    i    \

815.000

547.000

389.012

157 988

2005

Bunuri de natura obiectelor devnventbr

V

7___

420 000

1

754.000

Z?

175 491

L1

578 509

lG>


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cbeULfetifor bugetului focal pe capitole, titluri, articole

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plat)

efectuate

Oiferente

inițiale

definitive

A

S

1

2

3

4«2-3

200501

Uniforme si echipament

7.000

7.000

200530

Alte obiecte de inventar

420.000

747.000

175.491

571.509

2006

Deplasări, delăsări, transferări

132.000

26.000

13.860

12.132

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

42.000

15.000

2,875

12.125

200602

Deplasări in străinătate

90 000

11.000

10 993

7

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

700.000

700.000

667.560

32 440

2013

Pregătire profesionala

150 000

44.000

33.083

10.917

2014

Protecția muncii

69 000

66 000

52 758

13 232

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudic'are derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale

3000

15.000

9.905

5.095

2030

Alte cheltuieli

472.000

9.266.000

9046.599

219.401

203001

Reclama si publicitate

195.000

184.569

10.431

203002

Protocol si reprezentare

4.000

4.000

203004

Chirii

50 000

119.000

105 460

13.540

203007

Fondul Presedintelui/Fondul conducato-

rului instituției publice

10.000

10.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

422.000

8.938 000

8.756.570

181.430

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

732.430.000

747.272.000

641.369.494

105.902.506

5101

Transferuri curente

644.669.000

664.187.000

584.369.628

79.817.372

510101

Transferuri către instituțiile publice

644.669.000

664.187.000

584 369.628

79.817.372

5102

Transferuri de capital

87.761,000

83 085.000

56.999.866

26.085.134

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

87.761.000

83.085.C00

56 999.866

26.085.134

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

26.523.000

28.523.000

12.443.242

16.079 758

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

28.523.000

28.523.000

12 443.242

16.079.758

560103

Cheltuieli neeligibile

28.523.000

28.523.000

12.443.242

16 079.758

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.000.000

25.000.000

21.354.353

3.645 647

5915

Contr butii la salarizarea personalului

neclerical

25.000.000

25.000.000

21.354.353

3.645 647

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

84.895.640

79.682.940

65.464.927

14 21B.O13

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

84,536.000

46.340.300

32.122,287

14218013

7101

Active fixe

84.536,000

46.340.300

32.122.287

14.218.013

710101

Construcții

73.067,000

45.024.300

31.645.006

13.379.294

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

698.000

482.000

406.359

75.641

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte    .VvV, j

active corporale

3    63.000

92.000

92.000

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

*

10 7M000 :3Șfife40

742.000

70.922

671.078

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

33.342.640

33.342.640

7201

Active financiare

259,640

33.342.640

33 342.640

720101

Participare la capitalul social al    V/ \

societăților comerciale

ci

359,640

33,342.640

33.342 640

79

30

OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

r 3.665.000

12.437.000

12.327.000

12.434.515 12 325.359

2 485 1.641

0003

Împrumuturi pentru instilutii si

jservlcii

publice sau actîvitati finanțate din venituri proprii

integral

12.327.000

12.325.359

1.641

31

TITLUL XVII RAMBURSĂRI I

E CREDITE

3.665.000

110 000

■ 1C9.156

844

3104

Rambursarea imprumuturiloi

contractate

-lei-

Capitol l

Credite

bugetare

Plăti

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

Articol / Alineat

A

0

1

2

3

4=2-3

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

3.665.000

110.000

109.156

844

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-15.177

15.177

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-15.177

15.177

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-15.177

15.177

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-15.177

15.177

102

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

73.781.000

126.576.000

118.707.212

7.870.788

01

CHELTUIELI CURENTE

68.148.000

123.732.000

117.425.726

6.306.274

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.148.000

24.009.000

23.627.708

381.292

1001

Cheltuieli salariale in bani

17.904.000

18.874.000

18.629.577

244.423

100101

Salarii de baza

14.606.000

15.835.000

15.696.744

138.256

100105

Sporuri pentru condiții de munca

3.160.000

2.920.000

2.841.106

78.894

100106

Alte sporuri

30.000

11.000

10.417

583

100113

Indemnizații de delegare

18.000

7.000

1.353

5.647

100130

Alte drepturi salariate in bani

90.000

101.000

79.957

21.043

1002

Cheltuieli salariate in natura

774.000

766.750

7.250

100206

Vouchere de vacanta

774.000

766.750

7.250

1003

Contribuții

4.244.000

4.361.000

4.231.381

129.619

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.895.000

3.025.000

2.954.562

70.438

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

95.000

98.000

91.751

6.249

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

892.000

995.000

968.615

26.185

100304

Contribuții de asigurarr pentru

accidente de munca si boli profesionale

42.000

35.000

29.811

5.189

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

320.000

208.000

186.442

21.558

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39.007.000

42.144,000

39.110.580

3.033.420

2001

Bunuri si servicii

6.104.000

6.484.000

5.944.436

539.564

200101

Furnituri de birou

150.000

150.000

127.518

22.482

200102

Materiale pentru curățenie

150.000

150.000

145.275

4.725

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.700.000

1.611.000

1.393.342

217.658

200104

Apa, canal si salubritate

500.000

463.000

39B.652

64.348

200105

Carburanți si lubrifianti

100.000

98.000

97.013

987

200106

Piese de schimb

14.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

290.000

363.000

333.303

29.697

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracte r funcțional    ’ 'V1;

' • ' 600.000

813.000

743.504

69.496

200130

Alte bunuri si servicii pentru    —

întreținere si funcționare    t /

2;600.000

2.336.000

2.705.829

130.171

2002

Reparații curente    , C / -

i.yji.ooo

4.219.000

4.218.999

1

2003

Hrana    Jl__ < '

15.M0.000

12.780.000

11.488.938

1.291 062

200301

Hrana pentru oameni    \ ■<-.

J15.500.000

12.780.000

11.488.938

1 291.062

2004

Medicamente si materiale sanitare    • y

920.000

975.000

892.330

82.670

200401

Medicamente    \_/U    '

470.000

525.000

486.462

38.538

200402

Materiale sanitare    V f)

■A*    300.000

300.000

256.609

43.391

200404

Dezinfectant!    ’--

150.000

150.000

149.259

741

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventam

620.000

1.632.000

1.334.162

297 836

200501

Uniforme si echipament    1    \

70.000

82.000

12.147

69 853

200503

Lenjerie si accesorii de pat    1    \

150.000

150.000

1,46.902

3 098

200530

Alte obiecte de inventar    \    1

400 000

1.400.000

<175113

224 887
-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plat)

electuate

Diferente

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2006

Deplasați, detasari, transferări

65.000

105.000

100.127

4.873

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

60.000

100.000

100.000

200602

Deplasări in străinătate

5.000

5.000

127

4.873

2012

Consultanta si expertiza

350.000

350.000

336.073

13.127

2013

Pregătire profesionala

65.000

65.000

65.000

2014

Protecția muncii

1.452.000

016.000

762.740

53.260

2030

Alte cheltuieli

12.000.000

14,718.000

13.966.975

751.025

203004

Chirii

600.000

850.000

846.276

3.724

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.000.000

13.868.000

13.120.699

747.301

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.500.000

7.021.000

6.124.685

896.315

5101

Transferuri curente

5.143.000

5.685.000

4.927.895

757.105

510101

Transferuri către instituțiile publice

5.143.000

5.685.000

4.927.895

757.105

5102

Transferuri de capital

1.357.000

1.336.000

1.196.790

139.210

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

1.357.000

1.336.000

1.196.790

139.210

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

40.000

43.000

42.500

500

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

40.000

43.000

42.500

500

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

40.000

43.000

42.500

500

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

48.000

47.000

46.039

961

5617

Mecanismul Financiar SEE

40.000

47.000

46.039

961

561703

Cheltuieli neeligibile

40.000

47.000

46.039

961

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

405.000

50.468.000

48.474.214

1.993.786

5702

Ajutoare sociale

405.000

50.468.000

48.474.214

1.993.786

570201

Ajutoare sociale in numerar

405.000

50.468.000

48.474.214

1.993.786

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.633.000

2.885.000

1.320.440

1.564.560

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.633.000

2.885.000

1.320.440

1.564.560

7101

Active fixe

5.633.000

2.885.000

1.320.440

1.564.560

710101

Construcții

2.803,000

160.000

146.335

13.665

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.630.000

2.065.000

1.115.200

949.800

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.200.000

660.000

58.905

601.095

04

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-39.000

-38.954

-46

05

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-39.000

-38.954

-46

6501

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent    _ - -

•39.000

-38.954

-46

050101

Plăti efectuate in anii precedenti st    :

recuperate in anul curent (SF)

-39.000

-38.954

•46

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE , .t ,

781.231.760

556.839.330

432.986.088

123.853.242

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

• 5l'2.ii«.76O

431.686.760

361.186,557

70,500.203

01

CHELTUIELI CURENTE    \V

233^26.000

205.149.000

160.958.915

44.190.085

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    \X y

7 7.'0o'o.ooo

6.732.000

6.594.716

137.284

1001

Cheltuieli salariate in bani    \ )„    —z—

'    5.770.000

5.295.000

5.203.842

91.158

100101

Salarii de baza    l\<

5,257.000

4.744.000

4.731.006

12.994

100105

Sporuri pentru condiții de munca\

490 000

543.000

465.288

77712

100113

Indemnizații de delegare    \

15 000

8.000

7.548

452

1002

Cheltuieli salariate in natura 1    \

237.000

216,050

20 950

100206

Vouchere de vacanta    \    1

237.000

1 ?216i050

20 950

CONFORM CU ORIG

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI &UePTUTTrPE ANUL 2017

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si al;ndata

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Penutnlre indicator

Credita bugetara

Plăti

efectuate

Diferente

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4.2-3

1003

Contribuții

1 230.000

1.200.000

1.174.824

25.176

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

865.000

837.000

822.093

14.907

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

27.000

25.000

22.970

2.030

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

265.000

277.000

270.224

6.776

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8.000

9.000

7.819

1.181

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

45.000

52.000

51.718

282

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

149.246.000

132.513.000

116.155.293

16.357.707

2001

Bunuri si servicii

3 675.000

3.631.000

2.821.795

809,205

200101

Furnituri de birou

300.000

282.000

276.222

5.778

200102

Materiale pentru curățenie

25.000

25.000

24.776

224

200103

încălzit, iluminat si forta motrica

400.000

347.000

262.045

84.955

200104

Apa, canal si salubritate

60.000

71.000

63.713

7.287

200105

Carburanți si lubrifianti

30.000

50.000

29.850

20 150

200106

Piese de schimb

110.000

80.000

77.371

2.629

200106

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

200.000

125.000

99.093

25.907

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.000.000

1.201.000

636.857

564.143

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.550.000

1.450.000

1.351.868

98.132

2002

Reparații curente

12.000.000

4.000.000

2.930.829

1.069.171

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200 000

270.000

184.738

85 262

200530

Alte obiecte de inventar

200.000

270.000

184.738

85.262

2006

Deplasări, delăsări, transferări

187 000

134.000

133.467

533

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

197 000

134.000

133.467

533

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

40 000

35.000

22.710

12.290

2012

Consultanta si expertiza

1.175.000

1.087.000

74.900

1.012.100

2013

Pregătire profesionala

90.000

54.000

53.281

719

2030

Alte cheltuieli

131.879 000

123.302.000

109.933.573

13.368.427

203003

Prime de asigurare non-viata

1.000.000

988.000

929.760

58.240

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

130.879.000

122.314.000

109.003.813

13.310.187

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

77.652.000

65.557.000

37.906.195

27.650.805

5101

Transferuri curente

47.400.000

47.824.000

36.595.976

11.228.024

510101

Transferuri către instituțiile publice

47.400.000

47.824.000

36.595.976

11.228.024

5102

Transferuri de capital

30.252 000

17,733.000

1.310.219

16.422.781

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

30.252.000

17.733.000

1.310.219

16.422.781

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

330.000

230.000

208.002

21.998

5702

Ajutoare sociale

,X'

■ ,    330.000

230.000

208.002

21.998

570201

Ajutoare sociale in numerar

z

V'

330 000

230.000

208.002

21.998

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

z

1.000.000

117.000

94.709

22.291

5917

Despăgubiri civile

1.000.(000

117.000

94.709

22.291

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1- !<

/ t

253.14& J[60

195.835.760

169.606.204

26 229.556

71

TITLUL XIII ACTiVE NEFINANC'ARE

\ J

. 240317000

103.663.000

77.434 344

26.228.656

7101

Active fixe

V *(

V x

•'/ 240.7t7.000

98.963.000

77.434 344

21.528.656

710101

Construcții

^217.035.000

95.548.000

75.899 687

19.648.313

710102

Mașini, ech pamente si mijloace de/ \

'v n

"A*

transport    1    (

250.000

313.000

150 285

162.715

710130

Alte active fixe    1

(inclusiv reparații capitale)    1

23.432 000

3.102.000

1 384.372

1.717 628

7103

Reparații capitale aferente activeioA

I    ?’• *

CONFORM CU ORIGINAi


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI B'TFGETUtUÎ PE ANUL 2017 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate.


Capital t

Credite bugetara

Plăti

Grupa/Titlu

Denumire indicator

Inițiale

definitive

efectuate

Dite rente

Articol / Alineat

A

e

1

2

3

4=2-3

fixe

200.000

4.700.000

4.700.000

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

12.227.760

92.172.760

92.171.660

900

7201

Active financiare

12.227.760

92.172.760

92.171.860

900

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

12.227.760

92.172.760

92.171.860

900

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.742.000

30.702.000

30.700.872

1.128

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

14.752.000

14.751.133

867

8003

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral

din venituri proprii

14.752.000

14.751.133

867

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.742.000

15.950.000

15.949.739

261

8102

Rambursări de credite interne

23.742.000

15.950.000

15.949.739

261

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

23.742.000

15.950.000

15.949.739

261

84

PLĂTI EFECTUATE tN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-79.434

79.434

85

Titlul XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-79.434

79.434

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-79.434

79.434

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-79.434

79.434

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

269.117.000

125.152.570

71.799.531

53,353.039

01

CHELTUIELI CURENTE

240.249.000

105.657.000

56.594,985

49.062.015

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

268.000

156.000

152.723

3.277

1001

Cheltuieli salariate in bani

216.000

119.000

117.200

1.800

100101

Salarii de baza

96.000

69.000

68.165

835

100105

Sporuri pentru condiții de munca

50.000

16.000

15.413

587

100106

Alte sporuri

34.000

33.622

378

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

70.000

1003

Contribuții

52.000

37.000

35.523

1.477

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

35.000

24.000

24.000

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

1.000

811

189

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

12.000

9.000

8.984

16

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

382

618

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2 000

2.000

1.346

654

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.543.000

50.657.000

36 814.109

13 842.891

2001

Bunuri si servicii

2.900.000

4.250.000

4.155.502

94.498

200105

Carburanți si lubrifiant!

100.000

120.000

118.880

1.120

200109

Materiale si prestări de servicii cu

1 .

caracter funcțional

V-

2.100.000

4.000.000

3 917.326

82.674

200130

Alte bunuri si servicii pentru

, /

intretinere si funcționare

700.000

130.000

119 296

10 704

2012

Consultanta si expertiza

li

23$b0

2030

Alte cheltuieli

57,41 XOpO

46.407.000

32 658 607

13 748.393

203030

51

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    \

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN.TATI

\X

ALB '

j^Jj7.4lW00

46.407.000

32.658 607

13 748 393

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14.065 000 'Wl 65,000

8.364.000

7 978 419

385 581

5101

Transferuri curente

A

7.946.000

7.565,379

380 621

510101

Transferuri către institutele put

ice\

9.165 000

7.946.000

7 565.379

380 621

5102

Transferuri de capital

\

4.900.000

418 000

413.040

4 960

510229

Alte transferuri de cap tai catr

1 \

.    ’l

a//Jl
Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


56


5615

561501

561502

561503

50


5603 500301 580302 500303

70

71

7101 710101 710130

79 01

0101

810101

000002

8102

01 40 4003

55 5501 550112


70

71

7101

710101

710130

72 7201 720101

79

00

8003


81

8101

010101


instituții publice

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare linantate in perioada 2007-2013 Finanțare naționala Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investirii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe o late de ordonatorii de credite■V13


Credita

bugetara

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitiva

1

2

3

4=2-3

4.900.000

410.000

413.040

4.960

2 140.000

2 140.000

915.000

915.000

310 000

163.233.000

46.480.000

11.649,734

34.830.266

163.233.000

46.480.000

11.649.734

34 830.266

33.205.000

23.880.000

6.725.553

17.154,447

82,761.000

22.600.000

4.924.181

17 675.819

47.267.000

18.002.000

8.629.570

4.368.247

4.261.323

10.002.000

8.629.570

4.368.247

4 261 323

18.002.000

8,629.570

4.368.247

4.261.323

7.512.000

5.805.000

4,085.493

1.719.507

10.490.000

2.824.570

282.754

2541.816

10.866.000

10,066.000

10.836.299

29.701

10.866.000

10.S66.000

10.836.299

29.701

10.866.000

10.866.000

10.836.299

29.701

10.866.000

10.866.000

10.836.299

29,701

1.886.717.520

2.127.430.850

2.051.803.928

75.626.922

602.270.880

1.060,908.730

1.057,269.408

3 639.322

570.677.000

726.654.000

723.894.146

2 759.854

484.141.000

719.148.000

719.147.514

486

484.141.000

719.148.000

719 147.514

486

86.536.000

7.506.000

4 746.632

2.759 368

86.536.000

7.506.000

4 746.632

2759.368

86.536.000

7.506.000

4 746.632

2.759.368

5.994.880

301.865.730

301.008.362

857.368

5.075.000

2.120.000

1 262.632

857 368

5.875.000

2.120.000

1.262.632

857.368

3 500.000

1.800.000

1.262.632

537.368

2.375.000

320.000

320 000

119.880

299.745.730

299.745.730

119.880

299.745.730

299.745.730

11EL880

299.745.730

299.745.730

25,599X100

32.389.000

32.372.127

16,873

7.801.000

7.800.273

727

7.801.000

7.000 273

727

’t'es 599 000

24.588 000

24 571.854

16.146

14.599.000

13.810000

13.795.265

14.735

14 599.000

13.810 000

l: ;'13.795 265

14,735


Capllol / Grupa / Titlu


Denumire indicator


Articol / Alineat


8102 Rambursări de credite interne 810205 Rambursări de credite aferente datoriei


84


85


publice interne locale

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


8501

850101


8302

8302

01

10

1001

100101

100105

100106

100110

1002

100206

1003

100301


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

stat


100302 Contribuții de asigurări de șomaj 100303 Contribuții de asigurări sociale de

sanatate


100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet-lei-


200109

200130

2002

2005 200501 200530

2006 200601 2011

2013


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Carii, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala


vVCredita bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

Inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

11.000.000

10.778.000

10,776.589

1.411

11 000.000

10.778.000

10.776.589

1.411

•5.227

5 227

-5.227

5.227

-5.227

5.227

-5.227

5.227

5.922.000

6.907.000

4.908.047

1.998953

5.144.000

5.952.000

4.091.881

1.860.119

1.503.000

2.161.000

1.738.308

422.692

1,224.000

1.746,000

1.377.927

368.073

1.028.000

1.398.000

1.183.117

214.883

87.000

157.000

81.114

75.886

46.000

103.000

42.983

60.017

63.000

88.000

70.713

17.287

63.000

56.050

6 950

63.000

56.050

6.950

279.000

352.000

304.331

47.669

194.000

238.000

212.981

25.019

7.000

11.000

6.349

4,651

64.000

80.000

68.876

11,124

3.000

7.000

2.982

4.018

11.000

16.000

13.143

2.857

3.641.000

3.791.000

2.353.573

1.437.427

3.174.000

2.714.000

2.071.899

642.101

8.000

21.000

14.440

6.560

7.000

22.000

20.469

1.531

38.000

44.000

28.793

15.207

16.000

20.000

11.337

8.663

135.000

135.000

134.050

950

8.000

31.000

16.552

14.448

42.000

42.000

32.351

9.649

2.800.000

2.075.000

1.581.548

494.452

1.^0.000

323.000

232.359

90.641

400.000

520.000

178.254

341.746

• -1Ș.OOO

442.000

57.361

384.639

' L 9.000

25,000

14.442

10.558

10.000

417.000

42.919

374.081

2.000

5.000

1.540

3.460

2.000

5.000

1.540

3.460

1 000

1.000

1 000

9 000

56.000

16.800

39 200

Capiiol / Grupa /Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


2014

2030

203030

70

71

7101

710101

710102

710103

710130


8402


01

10

1001

100101

100105

100110

100113

1002

100206

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108

200109

200130

2002

2005 200501 200530

2006 200601 2011

2012

2013


Protecția munci:

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corpora'e Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații de delegare

Cheltuieli salariate in natura Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stal

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanalate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții penlru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furniluri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant)

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intrelinere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala
Credita bugetare

Plăti

efectuato

Diferente

Inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

31.000

48,000

25.133

22.867

5.000

5.000

2.586

2.414

5.000

5.000

2.586

2.414

778.000

955.000

816.166

138.834

778.000

955,000

816.166

138 834

778.000

955.000

816 166

138.834

42.000

30,000

29 927

73

736.000

795.000

786.239

8.761

20.000

20.000

110.000

110.000

1.278.524.640

1.059.615.120

989.626.473

69.988.647

860.291.000

755.467.480

707.591.611

47,875.869

14.894.000

17.456.000

16.906.098

549 902

12.074.000

13.708.000

13.319,611

388 389

11 251.000

12.437.000

12 217 657

219 343

625.000

983.000

837.107

145893

194.000

284.000

264.847

19.153

4.000

4.000

4 000

600.000

564.050

35.950

600.000

564.050

35.950

2.820.000

3.148.000

3.022.437

125.563

1.911.000

2.176.000

2.115.518

60.482

58.000

68.000

64.881

3.119

632.000

712.000

692.609

19.391

23.000

21.000

18.161

2.839

196.000

171.000

131.268

39.732

142.267.000

107.796.000

96.198.656

11.597.344

13.366.000

10.078.000

8.089.850

1.988.150

160.000

145.000

144.094

906

25.000

10.000

5.553

4.447

400.000

350.000

221.580

128.420

100.000

100,000

75.964

24.036

1.000.000

1.000.000

472.117

527 883

250.000

148.000

102.754

45.246

150.000

125.000

98.243

26.757

10.711.000

8.000.000

6.813 815

1.186.185

' ' ? 570.000

200.000

155.730

44 270

127,630.000

96.532.000

87.428.325

9.103 675

O

o

o

550.000

198.919

351.081

3Q6.000

200.000

200,000

,^72.b00

350.000

198.919

151.081

J 130.000

X 1^30.000

■•A *

' 10.000

1.000

47

953

150.000

150.000

143 227

6 773

80 000

40,000

25,942

14.058


Capitol /

Credite

lugetare

Plăti

Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

elecluale

Oilerente

A

B

1

2

3

4.3-3

2014

Protecția muncit

250.000

250.000

157.105

92,895

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.000

5.000

2.336

2.664

2030

Alte cheltuieli

154.000

190.000

152.905

37.095

203001

Reclama si publicitate

2.000

2.000

543

1.457

203004

Chirii

35.000

20.000

13.759

6 241

203030

Alle cheltuieli cu bunuri si servicii

117,000

168.000

138.603

29.397

40

TITLUL IV SUBVENȚII

550.000.000

573.000.000

569.700.000

3.300 000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

550.000.000

573.000.000

569.700.000

3.300.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

49.307.000

33.409.480

4.000.165

29.409.315

5501

A. Transferuri interne

49.307.000

33.409.480

4.000.165

29.409 315

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

49.307,000

33.409.480

4.000.165

29 409 315

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

102.513.000

23.196.000

20.292,940

2.903.060

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

102.513.000

23.196.000

20.292.940

2.903.060

560103

Cheltuieli neeligibile

102.513.000

23.196.000

20.292.940

2.903 060

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

310.000

310.000

283.276

26.724

5702

Ajutoare sociale

310.000

310.000

283.276

26.724

570201

Ajutoare sociale in numerar

300.000

310.000

283.276

26.724

570203

Tichiele de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

10.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.000.000

300.000

210.476

89.524

5917

Despăgubiri civile

1.000.000

300.000

210.476

89.524

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

395.923.640

238.012.640

216.202.190

21.810.450

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395.564.000

128.B84.000

107.074.340

21.809.660

7101

Active fixe

388.003.000

123.529.000

102.037.736

21.491.264

710101

Construcții

335.583.000

117.399.000

98.837.844

18.561.156

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

45.799.000

3.751.000

2.650.799

1.100.201

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

219.000

1.000

1.000

710130

Alle active fixe (inclusiv reparații capitale)

6 402.000

2.378.000

549.093

1.828.907

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

7.561.000

5.355.000

5.036,604

318.396

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

359.640

109,128.640

109.127.850

790

7201

Active financiare

359 640

109.128.640

109.127.850

790

720101

Participare la capitalul social al

' /

societăților comerciale

.359.640

109.128.640

109.127.850

790

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

/

22.310.000

66.135.000

66.132.523

2.477

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

--

= ?)

45.100.000

45.100.000

8003

împrumuturi pentru instituții si servicii 1

; (<

publice sau activitati finanțate integral A

din venituri proprii    \

- z7

45.100.000

45.100.000

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22 310.000

21.035.000

21.032.523

2.477

8101

Rambursări de credite exlerne

'v (

'Afe 310.000

21.035.000

21.032.523

2.477

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

22 310.000

21.035.000

21.032.523

2.477

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SlAifSUPERATE

ir..    7

w

ț 38

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator65

8501

850101

850102

990002


□002


01

10

20

30

40

50

51

55

57

59

79

80 61

84

85


'10002

i02

01

10

1001

100101

100105

100112

100113

100130

1002

100206

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001


IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF,

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

EXCEDENT/DEFICIT

TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA FUNCȚIONARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariate in natura Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asiguran de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca s. boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERViCI Bunuri si servei:
ti

U'

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

•299.851

299.851

•299.851

299.851

-299.851

299.851

-246.897

246.897

-52.954

52.954

-975.500.000

•975.500.000

-414.750.822

-560.749.178

3.242.055.200

3.321.779.520

3.065.695.380

256.084.140

3.129.890.200

3.085.218.520

2.832.456.426

252.762.094

206.720.000

174.902.000

167.997.178

6.904.822

590.822.000

470.308.000

347.495.874

122.812.126

118.378.000

117.050.000

116.327.280

722.720

1.034.141.000

1.292.148.000

1.288.847.514

3.300.486

158.558,200

747.520

747.520

922.401.000

889.849.000

783.691.405

106.157.595

6.360.000

6.334.000

2.626.056

3.707.944

3.060.000

52.413.000

50.008.710

2.404.290

89.450.000

81.467.000

75.462.409

6.004.591

112.165.000

237.260.000

235.920.153

1.339.847

135.277.000

135.273.260

3.740

112.165.000

101.983.000

100.646 893

1.336.107

-699.000

-2.681.199

1.982.199

-699.000

-2.681.199

1.982.199

620.988.200

386.164.520

332.264.475

53.900.045

286.990.000

208.428.000

156.215.818

52.212.182

286.990.000

208,428.000

157.846.488

50.581.512

97.428.000

75.708.000

71.797.836

3.910.164

79.734.000

60.335.000

57.492.514

2.842.486

69.109.000

53.500.000

51.270.811

2.229.189

6.494.000

4.050.000

3.815.942

234.058

1.831.000

1.450.000

1.290.992

159.008

171.000

50.000

19.828

30.172

2.129.000

1.285.000

1.094.941

190.059

1.300.000

1.152.850

147.150

1.300.000

1.152.850

147.150

'17.694.000

14.073.000

13.152.472

920.528

12.133.000

9.700.000

9.288.572

411,428

;4£aooo

320,000

281.277

38.723

■' J 4.027.000

3.200.000

2.985.968

214.032

z 164.000

103.000

86 080

16.920

892.000

750.000

510 575

239.425

124.957.000

75.151.000

31.145.107

44.005.893

23.213.000

7.779 000

4 182,37-8

3.596.622

<


tir
-lei-

Capitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credita bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200101

Furnituri de birou

1.040000

1.007.000

433.317

573.683

200102

Materiale pentru curățenie

300.000

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4.800.000

1.187.000

1.151.358

35.642

200104

Apa, canal si salubritate

96 000

45.000

41.162

3.838

200105

Carburanți si lubrifianti

600 000

585.000

584.817

183

200106

Piese de schimb

447.000

178.000

68.359

109.641

200107

Transport

240.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.371.000

770.000

566.811

203.189

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4.900.000

1.176.000

707.565

468.435

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

9.419 000

2.831.000

628.989

2.202.011

2002

Reparații curente

600.000

2.000.000

122,610

1.677.390

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.353.000

817.000

572.834

244.166

200530

Alte obiecte de inventar

1.353 000

B17.000

572.834

244.166

2006

Deplasări, detasari, transferări

2.350.000

1.550.000

1.205.147

344.853

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

2 050.000

1.500.000

1.193.067

306.933

200602

Deplasări in străinătate

300.000

50.000

12.080

37.920

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

705.000

175.000

1.107

173.893

2012

Consultanta si expertiza

3.700.000

2.362.000

948.286

1.413.714

2013

Pregătire profesionala

700.000

620.000

478,729

141.271

2014

Protecția muncii

1.115.000

1.115.000

203.282

911.718

2016

Studii si cercetări

300.000

300.000

300.000

2030

Alte cheltuieli

90.921.000

58.433.000

23.430.734

35.002.266

203001

Reclama si publicitate

1.630.000

1.537.000

19.105

1.517.895

203002

Protocol si reprezentare

1.636.000

522.000

112.632

409.368

203003

Prime de asigurare non-viata

480.000

250.000

54.886

195.114

203004

Chirii

8.200.000

10.000

9.355

645

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

78.975.000

56.114.000

23.234.756

32.879.244

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

140.000

114.000

57.456

56.544

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

140.000

114.000

57.456

56.544

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

140.000

114.000

57.456

56.544

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

2.015.000

1.405.000

1.043.218

361.782

5702

Ajutoare sociale

2.015.000

1.405.000

1.043.218

361.782

570201

Ajutoare sociale in numerar

2.000.000

1.400.000

1.038,218

361.782

570203

Tichiete de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

15.000

5.000

5.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62.450.000

56.050.000

53.802.871

2.247.129

5911

Asociații si fundații

50.000

50.000

50.000

5917

Despăgubiri civile

62.400.000

56.000.000

53.802.871

2.197.129

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

Sr

RECUPERATE IN ANUL CURENT

// '

!

t

•• \

-1.630 670

1,630.670

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

L1

PRECEDENTI SI RECUPERATE;'

-

IN ANUL CURENT    1

<. /

-1.630.670

1.630 670

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si t

recuperate in anul curent

-1.630 670

1 630.670

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent (SF)

c/

-1 630.670

1 630.670

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

214.999.200

60.522.520

59.677.806

644.714

01

CHELTUIELI CURENTE /"A

214.999.200

11.225.520

10.381.311

844.209

50

TITLUL V FONDURI DE REEER1/A

158 558 200

747 520

747 520

5004

Fond de rezerva bugetara laidispozitia


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția che tuielilor bugetului local pe capito'e, titluri,-lei-

Capitol i

Credite

bugetare

Plăti

Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Inltiele

definitive

efectuate

Diferența

A

B

1

2

3

4=2-3

autoritatilor locale

158.558.200

747.520

747.520

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

53 941 000

7.978.000

7 881 311

96.689

5101

Transferuri curente

53.941.000

7.978.000

7.881.311

96.689

510101

Transferuri către instituțiile publice

53.941.000

7.978.000

7.881.311

96 689

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.500 000

2.500.000

2 500.000

5501

A. Transferuri interne

2.500.000

2.500.000

2,500 000

550118

Alte transferuri curente interne

2.500.000

2.500.000

2 500 000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

49,297.000

49.296.495

505

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

49.297.000

49.296.495

505

8003

împrumuturi pentru instilutii si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

49.297.000

49.296 495

505

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

H8 999.000

117.214.000

116.370 851

843.149

01

CHELTUIELI CURENTE

118.999.000

117.214.000

116.370.851

843.149

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

621.000

164.000

43 571

120.429

2024

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

621.000

164.000

43 571

120.429

202401

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

120.000

120.000

120 000

202402

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

251.000

2.000

1.904

96

202403

Stabilirea riscului de tara

250 000

42.000

41.667

333

30

TITLUL III DOBÂNZI

118.378.000

117.050.000

116.327 280

722.720

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

97.914.000

96.806.000

96.803 734

2 266

300101

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

97.914.000

96.806.000

96.803.734

2.266

3002

Dobânzi aferente datoriei pub ice externe

20.464.000

20,244.000

19.523.546

720 454

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

20.464.000

20.244.000

19.523.546

720.454

"00002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

J0002

SIGURANȚA NAȚIONALA

65,920.000

63,441.000

44.624.588

18.816.412

6002

APARARE

365.000

335.000

226.045

108.955

01

CHELTUIELI CURENTE

365.000

335.000

226.045

108.955

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

365.000

335.000

226.045

108.955

2001

Bunuri si servicii

270.000

240.000

173.870

66.130

200101

Furnituri de birou

90.000

90.000

89.988

12

200102

Materiale pentru curaten e

10.000

10.000

5.898

4.102

200106

Piese de schimb

50.000

15.000

15 000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

Țî-' 25.000

30.000

18.179

11.821

200109

Materiale si prestări de servicii cu

z    ¥

1

caracter funcțional

35.000

35.000

23.798

11.202

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrelinere si funcționare    i,

60.000

60.000

36.007

23 993

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar    ,

z

60.000

60.000

29.236

30 764

200530

Alte obiecte de inventar

60.000

60.000

29.236

30.764

2030

Alte cheltuieli

3Ș^pO

35.000

22.939

12.061

203003

Prime de asigurare non-viata

io.doo

10.000

4.847

5 153

203030

Alte cheltu eli cu bunuri si servicii

t

25.000

25.000

18.092

6.908

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

65 555 000

63.106,000

44 398.543

18.707.457

01

CHELTUIELI CURENTE

65.555 000

63.106.000

44.398.543

18 707 457

20

TITLUL II BUNURI SI SERViQU

17.970000

13.854.000

211.004

13.642,996

2001

Bunuri si servicii    j \

887 000

792.500

83 347

709.153

200101

Furnituri de birou    \

6 000


CONTUL DE ÎNCHEIERE A

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri,

-lel-

Capitol Z Grupa / Titlu Articol Z ZUlneat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

Inițiale

definitive

A

5

1

2

3

4=2-3

200102

Materiale pentru curățenie

6.000

4.000

3.276

724

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

300.000

300.000

26.104

273.896

200104

Apa, canal si salubritate

150.000

126.000

6.333

119.667

200105

Carburanți si lubrilianti

5.500

5.500

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

190.000

190.000

28.660

161.340

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

80.000

46.000

7.064

38.936

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

155.000

121.000

11.910

109.090

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16.844.000

13.019.000

124.563

12.894.437

200501

Uniforme si echipament

87.000

87.000

87.000

200503

Lenjerie si accesorii de pat

153.000

153.000

96.092

56.908

200530

Alte obiecte de inventar

16.604.000

12.779.000

28.471

12.750.529

2011

Carii, publicații si materiale documentare

158.000

2014

Protecția muncii

2030

Alte cheltuieli

81.000

42.500

3.094

39.406

203003

Prime de asigurare non-viata

35,000

36,500

3.094

33,406

203004

Chirii

40.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.000

6.000

6.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.585.000

49.252.000

44.187.539

5.064.461

5101

Transferuri curente

47.585.000

49.252.000

44.187.539

5.064.461

510101

Transferuri către instituțiile publice

47.585.000

49.252.000

44.187.539

5.064.461

650002

Partea lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

999.922.000

1.061.945.000

938.377.246

123.567.754

6502

INVATAMANT

81.461.000

76.578.000

69.405.110

7.172.890

01

CHELTUIELI CURENTE

51.813.000

47.034.000

41.148.632

5.885.368

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650.000

650.000

650.000

2030

Alte cheltuieli

650.000

650.000

650.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

650.000

650.000

650.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.513.000

42.734.000

41.148.632

1 585.368

5101

Transferuri curente

47.513.000

42.734.000

41.148.632

1.585.368

510101

Transferuri către instituțiile publice

47.513.000

42.734.000

41.148.632

1.585.368

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.650.000

3.650.000

3.650.000

5501

A. Transferuri interne

3.650.000

3.650.000

3.650.000

550118

Alte transferuri curente interne

3,650.000

3.650.000

3.650.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

29.648.000

29.544.000

28.256.478

1.287.522

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

29.648.000

29.544.000

28.256.478

1 287.522

8101

Rambursări de credite externe

29.648.000

29.544.000

28.256.478

1 287 522

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

29.648 000

29.544.000

28.256.478

1 287.522

6602

SANATATE

170.114.000

140.607.000

116.372.708

24.234.292

01

CHELTUIELI CURENTE

170.114.000

135.267.000

111.037.548

24.229.452

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

li >5^.980.000

41.592.000

40.905.699

686.301

1001

Cheltuieli salariate in bani    .*

' 46.509.000

32.701.000

32.466.484

234 516

100101

Salarii de baza    ‘

.'    40.452.00C

29.060.000

28.884.405

175 595

100105

Sporuri pentru condiții de munca    /    ■

Alte drepturi salariate in bani    i    '

V -

6.019.000

3.641.000

3.582.079

58 921

100130

1002

38.000

1.484.000

1.049.800

434 200

Cheltu'eii salariate in natura    | z

Vouchere de vacanta

100206

1.484.000

1.049.800

434.200

1003

Contribuții

-- “1.0^71.000

7.407.000

7.389 415

17 585

100301

Contribuții de asigurări sociale de    <z

stat

-    7 343.000

5.137.000

5.130 929

6 071

100302

Contribuții de asigurări de șomaj \

233.000

161 000

150 316

2 684

100303

“—U

w

20

—*■—- ”

—- „

\J

A


-lei-


•y

Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credite bugetare

Ptatl

efectuoto

Dforenta

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

sa natale

2.417 000

1 692.000

1 686.119

5 881

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

83.000

60.000

57.905

2.095

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

395 000

357.000

356.146

854

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

46.119.000

29.405.000

13.090.704

16.314.296

2001

Bunuri si servicii

16 834.000

7.002,000

1.399.169

5.602.831

200101

Furnituri de birou

18 000

118 000

49.602

68.398

200102

Materia'e pentru curățenie

29 000

49.000

20 970

20.030

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

95.000

145.000

64.881

80 119

200104

Apa, canal si salubritate

12000

12,000

5.827

6.173

200105

Carburanți si lubrilianti

8000

16000

15.000

1 000

200100

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

31 000

31.000

26210

4790

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

131.000

181 000

109.885

71.115

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

16.510000

6.450,000

1.098.794

5.351 206

2002

Reparații curente

15 000.000

11 473.000

9.930.244

1 542,756

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.310.000

1.310.000

836.114

473 886

200401

Medicamente

417.000

417.000

123.780

293 220

200402

Materiale sanitare

738.000

738.000

580.010

157.990

200404

Dezinfectant!

155.000

155.000

132.324

22.676

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

12.242.000

7.502.000

363.669

7.138.331

200501

Uniforme si echipament

190.000

190.000

105.970

84.030

200530

Alte obiecte de inventar

12.052.000

7.312 000

257.699

7.054.301

2006

Deplasări, delăsări, transferări

131.000

131.000

29.146

101.854

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

60.000

60.000

29.146

30.854

200602

Deplasări in străinătate

71 000

71.000

71.000

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

3 000

3,000

3,000

2012

Consultanta si expertiza

238.000

1.090.000

37.500

1.052.500

2013

Pregătire profesiona'a

170 000

170.000

61.986

108.014

2014

Proiecția muncii

155.000

155.000

119.782

35.218

2030

Alte cheltuieli

36000

569,000

313.094

255,906

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

36.000

569.000

313.094

255.906

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66.985 000

64.243.000

57.015.045

7.227.955

5101

Transferuri curente

66.985.000

64.243.000

57.015.045

7.227.955

510146

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

66.985 000

64.243.000

57.015.045

7.227.955

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

30 000

27.000

26.100

900

5502

B, Transferuri curente in străinătate

(către organizați internaționale)

.    30 000

27.000

26.100

900

550201

Contribuții si cot.zatii ia organisme    7 —

\

internaționale    <

30.000

27.000

26.100

900

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE    '

6.000,000

6.000.000

60

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI    >

6,000.000

6.000.000

8030

Alte imprumuturi    _

I

6.000.000

6.000.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEOENȚI-SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-660.000

-664.840

4,840

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII    V

'' "■<' ■'

PRECEDENTI SI RECUPERATE

•0^

IN ANUL CURENT    Z \

-660.000

-664.840

4.840

8501

Plăti efectuate in anii precedent! sj \

recuperate in anul curent    I    \

•660 000

-664.84Q

4.840ot. Nr.^f/^V ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCITIULUIWGEXUUH

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articoleal alineate

-lei-

Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4a2-3

850101

Plăti electuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SE)

660.000

664.840

4840

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

681.604.000

722.450.000

636.455.485

85 994 515

01

CHELTUIELI CURENTE

681.604.000

710.123.000

624.145.303

85.977.697

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6,499.000

7.088.000

6.274.090

813 910

1001

Cheltuieli salariate in bani

5 143.000

5.504.000

4.931.719

572.281

100101

Salarii de baza

5 020.000

5.386.000

4 853.504

532.496

100105

Sporuri pentru condiții de munca

10.000

8.000

4.100

3.900

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

56.000

35.000

27.719

7.281

100113

Indemnizații de delegare

20.000

3.000

1,663

1.337

100130

Alte drepturi salariate in bani

37.000

72.000

44.733

27 267

1002

Cheltuieli salariate in natura

10.000

273.000

174.000

99.000

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

10.000

10.000

10 000

100206

Vouchere de vacanta

263.000

174.000

89.000

1003

Contribuții

1.346.000

1 311.000

1.168 371

142.629

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

870.000

873.000

789.717

83 283

100302

Contribuții de asigurări de soma)

50.000

30 000

24.588

5.412

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

319.000

291.000

256.884

34.116

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

40.000

12.000

8 679

3.321

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

67.000

105.000

88 503

16.497

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.436.000

13.848,000

12.147.232

1.700.768

2001

Bunuri si servicii

2.675 000

2.430 000

1 758 946

671 054

200101

Furnituri de birou

10.000

64.000

47.296

16 704

200102

Materiale pentru curățenie

19 000

23.000

10.607

12 393

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

682.000

533.000

450832

82.168

200104

Apa, canal si salubritate

31.000

26.000

19.940

6.O60

200105

Carburanți si lubrifiant!

30.000

42 000

27.741

14.259

200106

Piese de schimb

5.000

5 000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

300.000

274.000

240.111

33.889

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

786.000

680.000

415.450

264.550

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

817.000

783.000

546.969

236.031

2002

Reparații curente

815.000

547.000

389.012

157.988

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

420.000

754.000

175.491

578.509

200501

Uniforme si echipament

7 000

7 000

200530

Alte obiecte de inventar

420.000

747.000

175.491

571 509

2006

Deplasări, detasari, transferări

"-^,132.000

26 000

13.868

12.132

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

/ 1K

/'\

/>    z"'

/r42.000

15.000

2875

12 125

200602

Deplasări in străinătate

90.000

11.000

10993

7

2011

Cârti, publicații si materiale

-

documentare

700.000

700,000

667.560

32.440

2013

Pregătire profesionala

150.000

44 000

33.083

10.917

2014

Protecția muncii

69.000

65 000

52.768

13 232

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

/*-

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

c

dispozițiilor iegale

3 000

15.000

9 905

5 095

2030

Alte cheltuieli    / \

472 0

9.266.000

9.046.599

219.401

203001

Reclama si publicitate    I \

195.000

164 569

10 431

203002

Protocol si reprezentare    I \

4.000

4.000

w

22

v

.4^

-lei-

Capitol / Grupa/Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitiva

A

B

1

2

3

4=2-3

203004

Chirii

50.000

119.000

105.460

13.540

203007

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

10.000

10.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

422.000

8.938.000

8.756.570

181.430

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

644.669.000

664.187.000

584.369.628

79.817.372

5101

Transferuri curente

644.669.000

664.187.000

584.369.626

79.817.372

510101

Transferuri către instituțiile publice

644.669.000

664.187.000

584.369.628

79.817.372

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.000.000

25.000.000

21.354.353

3.645.647

5915

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

25.000.000

25.000.000

21.354.353

3.645.647

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

12.327.000

12.325.359

1.641

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

12.327.000

12.325.359

1.641

8003

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

12.327.000

12.325.359

1.641

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-15.177

15.177

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-15.177

15.177

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-15.177

15.177

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-15.177

15.177

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

66.743.000

122.310.000

116.143.943

6.166.057

01

CHELTUIELI CURENTE

66.743.000

122.349.000

116.182.897

6.166.103

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

22.148.000

24.009.000

23.627.708

381.292

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.904.000

18.874.000

18.629.577

244.423

100101

Salarii de baza

14.606.000

15.835-000

15 696.744

138.256

100105

Sporuri pentru condiții de munca

3.160.000

2.920.000

2.841.106

78.894

100106

Alte sporuri

30.000

11.000

10.417

583

100113

Indemnizații de delegare

18.000

7.000

1.353

5.647

100130

Alte drepturi salariate in bani

90.000

101.000

79.957

21.043

1002

Cheltuieli salariate in natura

774.000

766.750

7.250

100206

Vouchere de vacanta

774.000

766.750

7.250

1003

Contribuții

4.244.000

4.361.000

4.231.381

129.619

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

2.895.000

3.025.000

2.954.562

70.438

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

95.000

98.000

91.751

6249

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

892.000

995000

968 815

26 185

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

42.000

35.000

29.811

5 189

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații    v»

320.000 , ' 39.007.000

208.000

186.442

21.558

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    / \ ' _____

42.144.000

39.110.580

3.033.420

2001

Bunuri si servicii    /

6.104.000

6.484. C00

5.944.436

539.564

200101

Furnituri de birou    y    /

150.000

150.000

127.518

22.482

200102

Materiale pentru curățenie    J    f

150.000

150.000

145.275

4.725

200103

încălzit, iluminat si forța molrîca    \

1.700.000

1.611.000

1.393,342

217.658

200104

-    -500.000

463.000

398.652

64.348

200105

Carburanți si lubrifianti    '>

<V-;<Z1 oo.ooo

98.000

97.013

987

200106

Piese de schimb    4

14.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, ■>.

internet    / \

290.000

363.000

333.303

29 697

200109

Materiale si prestări de servicii cu \


CONFORM CU ORIGINALu

z

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole sitejindate

24


-lel-

Capitol / Grupa/Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credita bugetare

Plăti

efectuate

O.fe rente

Inițiale

definitive

A

e

1

2

3

4=2-3

caracter funcțional

600.000

813.000

743.504

69.496

200130

Alte bunuri si servicii pentru ini reținere si funcționare

2.600.000

2.836.000

2.705.829

130.171

2002

Reparații curente

1.131.000

4.219.000

4.218.999

1

2003

Hrana

15.500.000

12.780.000

11.488.938

1.291.062

200301

Hrana pentru oameni

15 500.000

12.780.000

11.488,936

1.291.062

2004

Medicamente si materiale sanitare

920.000

975.000

892.330

82.670

200401

Medicamente

470.000

525.000

486.462

38.538

200402

Materiale sanitare

300.000

300.000

256.609

43.391

200404

Dezinfectanti

150.000

150.000

149.259

741

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

620.000

1.632-000

1.334.162

297.838

200501

Uniforme si echipament

70.000

82.000

12,147

69.853

200503

Lenjerie si accesorii de pat

150.000

150.000

146.902

3.098

200530

Alte obiecte de inventar

400.000

1.400.000

1.175.113

224.887

2006

Deplasări, delăsări, transferări

65.000

105.000

100.127

4.873

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

60.000

100.000

100.000

200602

Deplasări in străinătate

5.000

5.000

127

4.873

2012

Consultanta si expertiza

350.000

350.000

336.873

13.127

2013

Pregătire profesionala

65.000

65.000

65.000

2014

Protecția muncii

1.452.000

816.000

762.740

53.260

2030

Alte cheltuieli

12.800,000

14.718.000

13.966.975

751 025

203004

Chirii

800.000

850.000

846.276

3.724

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.000.000

13.868.000

13.120.699

747.301

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATt ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.143000

5.685.000

4.927.895

757.105

5101

Transferuri curente

5.143.000

5.685.000

4.927.895

757.105

510101

Transferuri către instituțiile publice

5.143.000

5.685.000

4.927.895

757.105

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

40.000

43.000

42.500

500

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

40.000

43.000

42.500

500

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

40.000

43.000

42.500

500

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

405.000

50.468.000

48 474.214

1 993.786

5702

Ajutoare sociale

405.000

50.468 000

48.474.214

1.993.786

570201

Ajutoare sociale in numerar

405.000

50.468 000

48,474.214

1.993.7B6

64

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-39 000

-38.954

-46

05

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-39.000

-38.954

-46

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-39.000

-38.954

-46

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-39 000

-38.954

-46

700002

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

Xr'*

309.560.000

287.743.000

245.638.644

42,104.356

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

RUBLICA

228718.000

218.118.000

190.270.134

27 847.866

01

CHELTUIELI CURENTE

204.976.000

187.416.000

159.648.696

27 767.304

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7.000.000

6.732 000

6 594.716

137.284

1001

Cheltuieli salariate in bani

r-

5.770 000

5.295 000

5 203.842

91.158

100101

Salarii de baza

5.257.000

4.744 000

4 731.006

12.994

100105

Sporuri pentru condiții de munca

o X_

. .496.000

543-000

465.288

77.712

100113

Indemnizații de delegare

«V

^</l5 000

8 000

7.548

452

1002

Cheltuieli salariate in natura    '"X

237 000

216.050

20 950

100206

Vouchere de vacanta    /    \

237 000

216.050

20.950

1003

Contribuții    !    \

1 230.000

1 200 000

1 174.624

25.176

100301

Contribuții de asigurări sociale da    \

(V

-lei-

Capitol Z Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumiră indicator

Credita bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiala

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

stat

065.000

037.000

622.093

14.907

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

27 000

25.000

22.970

2.030

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

205 000

277.000

270.224

6.776

100304

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

0 000

9.000

7.819

1.181

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

45.000

52.000

51.718

282

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

149.246.000

132.513.000

116.155.293

16.357.707

2001

Bunuri si servicii

3 675 000

3.631.000

2.821.795

809.205

200101

Furnituri de birou

300.000

282,000

276.222

5 778

200102

Materiale pentru curățenie

25.000

25.000

24.776

224

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

400.000

347.000

262.045

04.955

200104

Apa, canal si salubritate

60.000

71.000

63 713

7.287

200105

Carburanți si lubrilianti

30.000

50.000

29.850

20.150

200106

Piese de schimb

110.000

00.000

77.371

2.629

200106

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

200 000

125000

99.093

25.907

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.000.000

1 201.000

636.857

564.143

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.550.000

1.450.000

1.351.868

98.132

2002

Reparații curente

12 000.000

4.000.000

2.930.829

1 069.171

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000

270.000

184.738

85.262

200530

Alte obiecte de inventar

200.000

270.000

104.738

85 262

2006

Deplasări, detasari, transferări

107.000

134.000

133 467

533

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

107.000

134.000

133.467

533

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

40.000

35.000

22.710

12.290

2012

Consultanta si expertiza

1.175.000

1.087.000

74.900

1.012.100

2013

Pregătire profesionala

90.000

54.000

53.281

719

2030

Alte cheltuieli

131.079.000

123.302.000

109.933.573

13.368.427

203003

Prime de asigurare non-viata

1.000.000

980,000

929.760

58.240

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

130.079.000

122.314.000

109.003.813

13.310.187

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.400.000

47.824.000

36.595.976

11.228.024

5101

Transferuri curente

47.400.000

47.624.000

36.595.976

11.228.024

510101

Transferuri către instituțiile publice

47.400.000

47.824.000

36.595.976

11.228.024

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

330.000

230.000

208.002

21.998

5702

Ajutoare sociale

330.000

230.000

208.002

21.998

570201

Ajutoare sociale in numerar

330.000

230.000

208.002

21.998

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1,000.000

117.000

94.709

22.291

5917

Despăgubiri civile

1.000.000

117.000

94.709

22.291

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.742.000

30.702.000

30.700.872

1.128

00

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

14.752.000

14.751.133

867

0003

împrumuturi pentru instituții si servicii

z

publice sau activitati finanțate integral

din venituri proprii

14.752.000

14.751.133

867

01

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.742.000

15.950,000

15.949.739

261

8102

Rambursări de credite interne

23.742.000

15.950.000

15.949.739

261

610205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

0

23.742.000

15.950.000

15.949.739

261

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI j, RECUPERATE IN ANUL CURENT

■■

-79.434

79.434

05

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IIVANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT    1    \

-79.434

79.434


CONTUL DE ÎNCHEIERE

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4x2-3

8501

850101

7402

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

PROTECȚIA MEDIULUI

80.842.000

69.625.000

-79.434

-79.434

55.368.510

79 434

79.434 14 255.490

01

CHELTUIELI CURENTE

69.976.000

58.759.000

44.532.211

14 226.789

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

268.000

156.000

152.723

3.277

1001

Cheltuieli salariate in bani

216.000

119.000

117.200

1.800

100101

Salarii de baza

96.000

69.000

68.165

835

100105

Sporuri pentru condiții de munca

50.000

16.000

15.413

587

100106

Alte sporuri

34.000

33.622

378

100110

1003

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Contribuții

70.000

52.000

37.000

35.523

1.477

100301

100302

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

35.000

2.000

24.000

1.000

24.000

811

189

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

12.000

9.000

8.984

16

100304

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

382

618

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2.000

2.000

1.346

654

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.543.000

50.657.000

36.814.109

13 842.891

2001

Bunuri si servicii

2.900.000

4.250.000

4.155.502

94 498

200105

Carburanți si lubrifiant!

100.000

120.000

118,880

1.120

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.100.000

4.000.000

3.917.326

82.674

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

700 000

130.000

119 296

10 704

2012

2030

Consultanta si expertiza

Alte cheltuieli

230.000

57.413.000

46.407.000

32.658.607

13 748 393

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57.413.000

46.407.000

32.658.607

13.748,393

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.165.000

7.946.000

7.565.379

380.621

5101

Transferuri curente

9.165.000

7.946.000

7.565.379

380.621

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.165.000

7.946.000

7.565.379

380.621

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

10.866.000

10.866.000

10.836.299

29.701

31

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

10.866.000

10.866.000

10.836 299

29,701

8101

Rambursări de credite externe

10.866.000

10.866.000

10.836.299

29.701

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

10.866.000

10,866.000

10 836.299

29.701

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.245.665.000

1,522.486.000

1.504,790.427

17.695.573

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

509.740.000

751.537.000

751 514.414

22.586

01

CHELTUIELI CURENTE

484.141.000

719 148.000

719.147.514

486

40

TITLUL IV SUBVENȚII

-^484.141.000

719.148.000

719.147.514

486

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif    / \

?>

'484.141.000

719.148.000

719.147.514

486

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.599.00C

32 389.000

32.372.127

16 873

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI    U

7.801.000

7 800.273

727

8003

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral    \

din venituri proprii

7.801.000

7 800.273

727

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE J    —

~25,'599,000

24.580.000

24 571 854

16.146

8101

Rambursări de credite externe    r/*

cCt4't599.000

13.810.000

1>79j5^65.

14 735

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite t'X

14.599.000

13.810.000

H13 795.265

14 735

8102

Rambursări de credite interne \

11 000 000

10.778.000

H?t 0.776,569

1 411CONFORM CU ORIG

CONTUL DE INCHEIEF E.A EXEJRCtTIULUl4tJG5TUU

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articdlesî aliheâte


y

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

8

1

2

3

4=2-3

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

11.000.000

10.778.000

10 776 589

1.411

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

•5,227

5.227

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

•5,227

5 227

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•5.227

5.227

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

•5.227

5.227

d302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

8302

SI VANATOARE

5.144.000

5.952.000

4.091.881

1.860.119

01

CHELTUIELI CURENTE

5.144.000

5.952.000

4.091.881

1.860119

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.503.000

2.161.000

1.738.308

422.692

1001

Cheltuieli salariale in bani

1 224.000

1.746.000

1 377.927

368.073

100101

Salarii de baza

1 028.000

1,398.000

1 183.117

214.883

100105

Sporuri pentru cond'tii de munca

87.000

157.000

81.114

75.886

100106

Alte sporuri

46 000

103.000

42.983

60.017

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

63.000

88.000

70,713

17,287

1002

Cheltuieli salariate in natura

63.000

56.050

6.950

100206

Vouchere de vacanta

63.000

56.050

6.950

1003

Contribuții

279.000

352.000

304.331

47.669

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

194.000

238.000

212.981

25.019

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7000

11.000

6.349

4.651

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

64.000

80,000

68.876

11.124

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.000

7.000

2,982

4.018

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

11.000

16.000

13.143

2.857

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.641.000

3.791.000

2.353.573

1.437.427

2001

Bunuri si servicii

3.174.000

2.714.000

2.071.899

642.101

200101

Furnituri de birou

8.000

21.000

14.440

6.560

200102

Materiale pentru curățenie

7.000

22.000

20.469

1.531

200103

încălzit, iluminat si (oria motrica

38.000

44.000

28.793

15.207

200104

Apa, canal si salubritate

16.000

20.000

11.337

0.663

200105

Carburanți si lubrifiant!

135.000

135.000

134.050

950

200106

Piese de schimb

8.000

31.000

16.552

14.44B

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

42.000

42.000

32.351

9 649

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

w-

2.800.000

2.076.000

1.581.548

494 452

200130

Alte bunuri si servicii pentru

V

1

întreținere si funcționare

120.000

323.000

232.359

90.641

2002

Reparații curente

400,000

520.000

178.254

341.746

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

TSLOOO

442.000

57.361

384.639

200501

Uniforme si echipament

9,000

25.000

14.442

10 558

200530

Alte obiecte de inventar

10.000

417.000

42.919

374.081

2006

Deplasări, detasari, transferări

t *    \

2.000

5.000

1.540

3.460

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

V    x.

2,000

5.000

1.540

3.460

2011

Carii, publicații si materiale    \

documentare    \

1.000

1.000

1 000

2013

Pregătire profesionala    \

9 000

56.000

■ ‘ 16.800

39 200

2014

Protecția muncii    \    \

31.000

48.000

25.-133

22 867


.Jdfw


CONTUL DE ÎNCHEIERE ĂTXfcHCI I lULUt    ULUr^T,

Execuția cheltuielilor bugetului local pe cap to’e, titluri', articole ^.alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credita bugetare

Plăti

efectuata

Diferente

inițiala

definitive

A

B

1

2

3

4«Z-3

2030

Alte cheltuieli

5000

5,000

2.585

2.414

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000

5.000

2.586

2.414

8402

TRANSPORTURI

730.781.000

764.997.000

749,184.132

15.812.868

01

CHELTUIELI CURENTE

708.471.000

698.862.000

683.298.506

15 563 494

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.894.000

17.456.000

16.906.098

549902

1001

Cheltuieli salariale in bani

12.074.000

13.708.000

13.319.611

388.389

100101

Salarii de baza

11.251 000

12.437.000

12.217.657

219 343

1001os

Sporuri pentru condiții de munca

625.000

983.000

837.107

145 893

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

194.000

284,000

264.847

19153

100113

Indemnizații de delegare

4 000

4.000

4.000

1002

Cheltuieli salariale in natura

600.000

564.050

35.950

100206

Vouchere de vacanta

600.000

564.050

35.950

1003

Contribuții

2 020.000

3.140.000

3.022.437

125.563

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1 911 000

2.176.000

2.115.518

60.482

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

58.000

60.000

64.881

3.119

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

632 000

712.000

692.609

19391

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

23.000

21.000

18.161

2 039

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

196.000

171.000

131.268

39 732

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

142.267.000

107.796.000

96.198.656

11.597.344

2001

Bunuri si servicii

13.366.000

10.078.000

8.089.850

1.988.150

200101

Furnituri de birou

160.000

145.000

144.094

906

200102

Materiale pentru curățenie

25.000

10.000

5.553

4.447

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

400 000

350.000

221.580

128,420

200104

Apa, canal si salubritate

100.000

100.000

75.964

24.036

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.000.000

1.000.000

472.117

527.B83

200106

Piese de schimb

250.000

148.000

102.754

45.246

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

150.000

125.000

98.243

26 757

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

10.711.000

8.000.000

6.813.815

1.186 185

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

570.000

200.000

155.730

44 270

2002

Reparații curente

127.630.000

96.532.000

87.428.325

9.103 675

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

477.000

550.000

198.919

351.081

200501

Uniforme si echipament

305.000

200.000

200.00Q

200530

Alte obiecte de inventar

172.000

350,000

198.919

151 081

2006

Deplasări, delăsări, transferări

130.000

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

130.000

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

1.000

47

953

2012

Consultanta si expertiza

T ; . 150.000

150.000

143.227

6 773

2013

Pregătire profesionala

X

$

1 A 80.000

40.000

25942

14 058

2014

Protecția muncii

c*

- '    • 250.000

250 000

157.105

92 895

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

*■>.

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20,000

5.000

2.336

2 664

2030

Alte cheltuieli

-X*

*

K

154.000

190.000

152.905

37 095

203001

Reclama si publicitate    / ~\

V, •    2.000

2.000

543

1.457

203004

Chirii    1    \

n >NȘX 35.000

20,000

13J59

6 241

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii I    \

-117,000

168.000

/<38.603

29.397

40

TITLUL IV SUBVENȚII    1    1

550.000.000

573.000 000

569.700 000

3 300 000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor 1

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2017

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si a'ineâte

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credila bugetare

Plăti

electuate

Oifarente

inițiala

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

de preț si tarif

550.000.000

573.000.000

569.700.000

3 300.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

310.000

310.000

283.276

26 724

5702

Ajutoare socia'e

310.000

310.000

283,276

26 724

570201

Ajutoare socia'e in numerar

300,000

310.000

283.276

26 724

570203

Tichiete de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

10.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.000.000

300.000

210.476

89.524

5917

Despăgubiri civile

1.000.000

300.000

210.476

89.524

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.310.000

66.135.000

66.132.523

2.477

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

45.100.000

45.100.000

8003

împrumuturi pentru instituții si servicii

publice sau activitati finanțate integral

din veniluri proprii

45.100.000

45.100.000

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.310.000

21.035.000

21.032.523

2.477

8101

Rambursări de credite externe

22.310.000

21.035.000

21.032.523

2.477

810101

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

22.310.000

21.035.000

21.032.523

2.477

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-246.897

246.897

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-246.897

246 897

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-246.897

246.897

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent <SF)

-246.897

246 897

990296

excedent/deficit seci funct

216.423.661

-216.423.661

5002

TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

1.778.038 800

1.555.396,480

1.206.123.693

349.272.787

01

CHELTUIELI CURENTE

660.289 000

343.112.480

182.188.887

160.923.593

51

TITLUL Vf TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

223.989 000

199.947.000

127.206.135

72.740.865

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

139.843.000

44.919.480

10.550.797

34.368.683

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

133.224.000

51.766.000

32.782.221

18.983.779

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

163.233.000

46.480.000

11,649.734

34.830.266

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.114.084.800

1,212.245.000

1.024.733.549

187.511.451

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.100.898.000

513.881.550

326.373.389

187.508.161

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

13.186.800

698.363.450

698.360.160

3.290

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.665.000

110.000

109.156

844

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.665 000

110.000

109.156

844

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI    --^7

RECUPERATE IN ANUL CURENT    ?• ‘

’ -i.

•71.000

-907.899

836.899

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII    ->    , -

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-

-71.000

-907.899

836.899

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE pi

82.332 000

206,473.800

177.698.290

28.775.510

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE \

77.676.000

44.536.000

17.964.717

26.571.283

70

CHELTUIELI DE CAPITAL    \

77.676.000

44.536.000

18.114.762

26 421.238

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE\    f. 'fi

77.676.000

44.536.000

18.114.762

26.421.238

7101

Active fixe    / \

Ș i 77.676 000

44.536.000

18/^762

'' 26.421 238

710101

Construcții    I \

54.534.000

31.584.000

16.791 ,'549

15.792.451

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cheltuielilor bugetului local peHot. Nr/.R.’Z.


ANEXA 2


ANUL 2017' alineate
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BlÎOETULtW

Capitol Z Grupa Z Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Dilorenia

inițiale

definitiva

A

B

1

2

3

4=2-3

transport

16.574.000

8.842.000

2.044.693

6 797.307

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

27 000

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

6.491 000

4.110.000

278.520

3 831 480

64

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-150.045

150 045

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-150.045

150.045

6501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-150.045

150 045

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-150.045

150.045

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.656.000

161 937.800

159733.573

2.204.227

01

CHELTUIELI CURENTE

4 656.000

4.084.000

1 881.373

2.202 627

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

656.000

80.000

77.373

2.627

5102

Transferuri de capital

656.000

80.000

77,373

2.627

510229

Alte transferuri de capital către

institut» publice

656.000

80.000

77.373

2.627

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.000.000

4.004 000

1 804.000

2.200.000

5501

A. Transferuri interne

4 000.000

4.004.000

1.804.000

2 200.000

550142

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

4.000.000

4.004.000

1.804.000

2.200.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

157.853.800

157.852.200

1.600

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

157.853.800

157 652.200

1,600

7201

Active financiare

157.853.800

157.852.200

1.600

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

157.853.800

157 852.200

1.600

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

'00002

SIGURANȚA NATIONALA

68.250.000

28.190.680

3 737.755

24.452.925

002

APARARE

3.125.000

225.000

92.534

132.466

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.125.000

225.000

92.534

132.466

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.125.000

225.000

92.534

132.466

7101

Active fixe

3.125.000

225,000

92.534

132.466

710101

Construcții

3.000.000

100.000

100.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

125.000

125.000

92.534

32.466

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATiONALA

65.125.000

27.965.680

3 645.221

24.320.459

01

CHELTUIELI CURENTE

24.607.000

15.094.000

3 588.861

11.505.139

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

—^—24.607.000

15.094.000

3.588.861

11.505.139

5102

Transferuri de capital

N £4.607.000

15.094.000

3 588 861

11.505.139

510229

Alte transferuri de capital către

"i *

instituții pub-ice

< •->

z

f

24.607.000

15.094 000

3.588 861

11 505.139

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.518.000

12.871 680

56.360

12.815.320

71

TITLUL XIII ACTiVE NEFINANCIARE

40.518.000

12.871 680

56.360

12815.320

7101

Active fixe

\

40.518.000

12.871.630

56.350

12.815.320

710101

Construcții

3.238.000

536 000

580

535.420

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

\

r.'"1

transport

-.    36.714 000

11 769 680

55 780

11.713.900

710130

A te active f xe

*5--

(inclusiv reparat i cap ta'e)

{ \

566.000

566.000

t <<

566.000

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CU

LtuR

ALE

514.732 520

446 690.820

290 326 -703

156.364.117

6502

INVATAMANT

37 552.000

29 001.000

/ d 413 828

28 587,172

=4----

30


Ho«.Nr./‘^r ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A

Execuția cheltuielilor bugetului local pe


-lei-

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Oenumire Indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

01

CHELTUIELI CURENTE

4.416 000

263.000

179.347

83 653

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.416000

263.000

179.347

83.653

5102

Transferuri de capital

4 416.000

263.000

179.347

83653

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

4.416.000

263.000

179.347

83.653

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.136.000

28.738.000

868.560

27 869.440

71

TITLUL XIII ACT'VE NEFINANCIARE

33 136 000

28.738.000

868.560

27 869.440

7101

Active fixe

33.136.000

28.738.000

868.560

27.869.440

710101

Construcții

26 584.000

24.360.000

868.560

23 491 440

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

6.552000

4.378.000

4.378,000

04

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-634.079

634,079

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-634.079

634.079

8501

Pfati efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

-634.079

634.079

650102

Plăti etecluate in anii precedent si recuperate in anul curent (SD)

•634.079

634.079

6602

SANATATE

265.297 880

222.020.880

152.332.415

69 688.465

01

CHELTUIELI CURENTE

70.040.000

81.938.000

63.440.639

18 497361

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.040 000

81.938.000

63.440.639

18.497.361

5102

Transferuri de capital

70 040.000

81.938.000

63.440.639

18.497.361

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanalatii

70.040.000

81.938.000

63.440.639

18.497.361

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

195.257.880

140.153.880

88.962.597

51.191.283

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

195.138.000

134.034.000

82.842.717

51.191.283

7101

Active fixe

195.138.000

134.034.000

82.842.717

51.191.283

710101

Construcții

122.021.000

125.052.000

82.452.999

42.599.001

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

72.327.000

8.848.000

260.417

8.587.583

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

790.000

134.000

129.301

4.699

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

119.880

6.119.880

6.119.880

7201

Active financiare

119.880

6.119.880

6.119.880

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

119,880

6.119.880

6.119.880

84

PLATt EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-71.000

-70.821

•179

05

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si    '''

-71.000

-70.821

-179

8501

/

•f,

recuperate in anul curent    z

-71.000

-70.021

-179

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si    ■>

recuperate in anul curent (SD)

-71.000

-70821

-179

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ~ I

204.844 640

191.400.940

135 017.191

56.383.749

01

CHELTUIELI CURENTE    \

116,284.000

111 608.000

69 443.108

42.164.892

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    X    V??-

-

87.761 000

03.085 000

56.999.866

26.085.134

5102

Transferuri de capitai    ’ \ s

‘    87.761 000

83.085.000

56,999.866

26.085.134

510229

Alte transferuri de capital către

/'

instituții publice    / \

87.761 000

83.085 000

^.Ș'6,999^866

26.085.134

Capitol Z Grupa Z Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credita bugetare

Plăti

efectuate

Diferența

inițiala

delinitivo

A

B

1

2

3

4«2-3

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTAOERARE

28.523.000

28.523.000

12.443.242

16.079.758

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

28,523.000

28.523.000

12.443.242

16.079.758

560103

Cheltuieli neeligibiie

28 523.000

28.523.000

12.443.242

16 079.758

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

84.895 640

79.682.940

65.464.927

14.218,013

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

84,536.000

46.340.300

32.122.287

14.218.013

7101

Active fixe

84.536.000

46,340.300

32.122.287

14.218.013

710101

Construcții

73.067.000

45.024.300

31.645.006

13.379.294

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

698.000

482.000

406.359

75 641

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

63.000

92.000

92.000

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale}

10.708 000

742.000

70.922

671 078

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

359.640

33.342.640

33.342.640

7201

Active financiare

359.640

33.342.640

33.342.640

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

359.640

33.342.640

33.342.640

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.665.000

110.000

109.156

844

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.665 000

110.000

109.156

844

8104

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

3.665 000

110.000

109.156

844

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

7.038.000

4.268.000

2.563.269

1.704.731

01

CHELTUIELI CURENTE

1.405.000

1.383.000

1.242,829

140.171

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.357.000

1.336.000

1.196.790

139 210

5102

Transferuri de capital

1.357.000

1,336.000

1.196.790

139.210

510229

Alte transferuri de capital către

inslitutii publice

1 357.000

1.336.000

1.196.790

139 210

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

48 000

47.000

46.039

961

5617

Mecanismul Financiar SEE

48.000

47 000

46.039

961

561703

Cheltuieli neeligibiie

48.000

47.000

46.039

961

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.633.000

2.B85 000

1 320.440

1 564.560

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.633.000

2.885.000

1.320.440

1 564 560

7101

Active fixe

5.633.000

2.885.000

1.320.440

1 564.560

710101

Construcții

2.803.000

160.000

146.335

13.665

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.630.000

2.065.000

1.115.200

949.800

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1 200.000

660.000

58.905

601 C95

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE    V N /

..j

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

1

471 671.760

269.096 330

187.347.444

81.748.886

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

283 396.760

213.568.760

170.916.423

42.652 337

01

CHELTUIELI CURENTE

30.252.000

17.733000

1.310.219

16 422.781

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30:252.000

17.733.000

1.310.219

16.422.781

5102

Transferuri de capital

S V

30,252.000

17.733.000

1.310.219

16.422.781

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

v S i

30 252.000

17.733.000

1.31Q-219

16 422.781

70

CHELTUIELI DE CAPITAL    .

253 144.760

195.835 760

1.£}9.6Clâ.2D4

26.229.556

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCJARR

240.917.000

103.663.000

'-77.434344

26 228.656

7101

Active fixe

240 717.000

98 963 000

^77.434.344

21.528.656


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI : CONFORM CU

I

ANEXA 2


L

CONTUL DE ÎNCHEIERE A

Exec-tia cheltuieii'or bugetului local pe capitole, titluri.


Capitol Z Grupa, Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

710101

Construcții

217.035.000

95.548.000

75.899.687

19.648 313

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

250.000

313.000

150.285

162.715

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

23.432.000

3.102.000

1.384.372

1.717.628

7103

Reparați capitale aferente active or

fixe

200.000

4.700.000

4.700.000

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

12.227.760

92.172.760

92.171.860

900

7201

Active financiare

12,227.760

92.172.760

92.171.860

900

720101

Participare la capitalul soc al al

societăților comerciale

12.227.760

92.172.760

92.171.860

900

'02

PROTECȚIA MEDIULUI

188.275.000

55.527.570

16.431.021

39.096.549

01

CHELTUIELI CURENTE

170.273.000

46.898.000

12.062.774

34.835.226

51

TITLUL Vf TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.900.000

418.000

413.040

4.960

5102

Transferuri de capital

4.900.000

418.000

413.040

4.960

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

4 900.000

418 000

413.040

4 960

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

2.140.000

5615

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2007-2013

2.140.000

561501

Finanțare naționala

915.000

561502

Finanțarea externa nerambursabila

915.000

561503

Cheltuieli neelig'bile

310,000

59

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

163.233.000

46.480.000

11.649 734

34 830.266

5803

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

163.233.000

46.480.000

11.649 734

34.830.266

580301

Finanțarea naționala

33.205.000

23,880.000

6.725.553

17,154.447

580302

Finanțarea externa nerambursabila

82.761.000

22.600.000

4.924.181

17.675.819

580303

Cheltuieli neeligibile

47.267.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.002.000

8.629.570

4.368.247

4 261 323

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18.002.000

8.629.570

4,368.247

4.261.323

7101

Active fixe

ta.002.000

8.629.570

4.368 247

4 261.323

710101

Construcții

7.512.000

5.805.000

4.085.493

1.719.507

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

10.490.000

2.824.570

282.754

2.541.816

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

641,052.520

604.944.850

547.013 501

57,931.349

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

92.530.880

309.371.730

305.754,994

3 616.736

01

CHELTUIELI CURENTE

86.536.000

7.506.000

4.746 632

2.759.36B

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

86.536.000

7.506.000

4.746 632

2.759,368

5501

A. Transferuri interne    __ _

86.536.000

7.506.000

4.746.632

2759 368

550112

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat    ' T" . '    '

86.536.000

7.506.000

4.746 632

2 759.368

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.994,880

301.865.730

331.008 362

857 368

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE .

'    5.875.000

2.120.000

1 262.632

857 368

7101

Active fixe    f

5.875.000

2,120.000

1.262 632

857.36B

710101

Construcții    \

3.500.000

1.800.000

1.262 632

537 368

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)    ' <> '■

2.375.000

320.000

320.000

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIAFT&,    J

119.880

299.745.730

299.745730

7201

Active financiare    Z \

119.880

299.745.730

,•299.745.730

720101

Participare la capitalul social al \

//

societăților comerciale    1    \

119 880

299.745.730

: 299,745 730

CONFORM CU ORIGINALCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI SUSETUtUl PE ANUL 2017

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa/Titlu

Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credita bugetare

Ptatl

efectuate

Diferente

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

8302

SI VANATOARE

778.000

955.000

816,166

138.834

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

778.000

955.000

816.166

138.834

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

778.000

955.000

816.166

138.834

7101

Active fixe

778.000

955.000

816.166

138,834

710101

Construcții

42.000

30.000

29.927

73

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

736.000

795.000

786.239

8.761

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20.000

20.000

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

110.000

110.000

o402

TRANSPORTURI

547.743.640

294.618.120

240.442.341

54.175.779

01

CHELTUIELI CURENTE

151.820.000

56.605.480

24.293.105

32.312.375

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

49.307.000

33.409.480

4.000.165

29.409.315

5501

A. Transferuri interne

49.307.000

33.409.480

4.000.165

29.409.315

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

49.307.000

33,409.480

4.000.165

29.409.315

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

102.513.000

23.196.000

20.292.940

2.903.060

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

102.513.000

23.196.000

20.292.940

2.903.060

560103

Cheltuieli neeligibile

102.513.000

23.196.000

20.292.940

2.903.060

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

395.923.640

238.012.640

216.202.190

21.810.450

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395,564.000

128.884.000

107.074.340

21.809.660

7101

Active fixe

388.003,000

123.529.000

102.037.736

21.491.264

710101

Construcții

335.583.000

117.399.000

98.837.844

18.561.156

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

45.799.000

3.751.000

2.650.799

1.100.201

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

219.000

1.000

1.000

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

6.402.000

2.378.000

549.093

1.828.907

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

7.561.000

5.355.000

5.036.604

318.396

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

359.640

109.128.640

109.127.850

790

7201

Active financiare

359.640

109.128.640

109.127.850

790

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

359.640

109.128.640

109.127.850

790

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT    . _

-52.954

52.954

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII    x

r

PRECEDENT! SI RECUPERATE    1

IN ANUL CURENT

-G

-52,954

52.954

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-52.954

52.954

850102

Plăti efectuate in anii precedent! si    *    .

recuperate in anul curent (SD)

-52.954

52 954

990297

excedentfdeficit sect dezv

•975,500.000

-975 500.000

-631.174.483

-344 325 517

-

-

CONFORM CUpRfl

WLtW


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE AN^Jț. 2017 Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe


-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

tncasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000110

TOTAL VENITURI

2.371.653.000

2.257.636.000

1.881.053.853

-376,582.147

000210

I. VENITURI CURENTE

987.643.000

914.212.000

796.024.976

-118,187.024

290010

C. VENITURI NEFISCALE

987.643.000

914.212.000

796.024.976

-118.187.024

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

630.000

453.000

285.538

-167.462

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

626.000

450.000

285.538

-164.462

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

626.000

450.000

285.538

-164.462

30100530

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile

publice

626.000

450.000

285.538

-164.462

3110

VENITURI DIN DOBÂNZI

4.000

3.000

-3.000

311003

Alte venituri din dobânzi

4.000

3.000

-3.000

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

987.013.000

913.759.000

795.739.438

-118.019.562

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

985.344.000

911.173.000

794.658.351

•116.514.649

331008

Venituri din prestări de servicii

3.105.000

3.027.000

2.291.003

-735.997

331020

Venituri din cercetare

630.000

1.683.000

1.752.144

69.144

331021

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

791.651.000

728.594.000

650.768.323

-77.825.677

331030

Venituri din contractele încheiate cu

direcțiile de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat

91.114.000

67.266.000

52.547.564

-14.718.436

331031

Venituri din contractele încheiate cu

direcțiile de sanatate publica din sume

alocate din venituri proprii ale

Ministerului Sanatatii

23.326.000

40.731.000

26.150.369

-14,580.631

331050

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

75.518.000

69.872.000

61.148.948

-8.723.052

3610

DIVERSE VENITURI

1.400.000

361050

Alte venituri

1.400.000

1710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

269.000

2.586.000

1.081.087

-1.504.913

371001

Donații si sponsorizări

149.000

2.466.000

963.187

-1.502.813

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-5.181.000

-8.731.000

-1.267.632

7.463.368

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

5.181.000

8.731.000

1.267.632

•7.463 368

371050

Alte transferuri voluntare

120.000

120.000

117.900

-2.100

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

8.000

6.944

-1 056

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

8.000

6.944

-1.056

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

8.000

6.944

-1.056

400010

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE    >

79/180.000

74.640.000

•74.640 000

4010

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR'

ACORDATE    ->    '

78.641.000

74 093.000

-74.093 000

401015

Sume utilizate din excedentul anului    ~    ’

’ T

precedent pentru efectuarea de    —

cheltuieli    v

78.641.000

74 093.000

-74.093.000

40101501

Sume utilizate de administrațiile

locale din excedentul anului precedent

pentru secțiunea de funcționare

'JL 63.872 000

62 872,000

62 872.C00

40101502

Sume utilizate de administrațiile

I

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2017

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Capitol Z Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

14.769.000

11.221.000

-11.221.000

4110

ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE

539.000

547.000

-547.000

411006

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

539.000

547.000

-547.000

410010

IV. SUBVENȚII

1.304.180.000

1.267.781.000

1.084.778.028

-183.002.972

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

1.304.180.000

1.267.781.000

1.084.778.028

-183.002.972

431009

Subvenții pentru instituții publice

855.416,000

825.606.000

726.702.278

-98.903.722

431010

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

66.985.000

64.243.000

57.015.047

-7.227.953

431014

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

66.491.000

79.136.000

60.638.637

-18.497.363

431016

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

3.549.000

2.802.000

2.802.000

43101601

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

3.549.000

2.802.000

2.802.000

431019

Subvenții pentru instituții publice

153.949.000

118.009.000

63.765.492

-54.243.508

431033

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

157.790.000

177.985.000

173.854.574

-4.130 426

4510

SUME PRIMITE DE LA UEZALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

650.000

350.000

243.905

-106.095

451003

Fondul de Coeziune

650.000

350.000

243.905

-106.095

15100301

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

650.000

350.000

243.905

-106.095

4810

SUME PRIMITE DE LA UEZALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

645.000

-645.000

481001

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

600.000

-600 000

48100101

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

200.000

-200 000

48100102

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

u.

200.000

-200.000

48100103

Prefinantare    ?•

200.000

•200.000

481003

Fondul de Coeziune(FC)    / ,■

45.000

-45 000

48100301

Sume primite in contul plăților efectuate    ,    /

in anul curent    - |

22.000

-22 000

48100302

Sume primite in contul plătitor efectuate

in anii anteriori    *    \

1.000

-1 000

48100303

Prefinantare

22.000

-22.000

000110

TOTAL VENITURl-SECTIUNEA FUNCȚIONARE

-2^27 064.000

2.036.734.000

1 752.329.243

-284.404 757

000210

I. VENITURI CURENTE

982.462.000

905.481.000

794.757.344

-110 723.656

290010

C. VENITURI NEFISCALE

982.462.000

905 481.000

794.7.57.344

-110.723.656

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

630.000

453.000

<^285.538

..    -167.462

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2017

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

626.000

450.000

285.530

-164.462

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

626.000

450.000

285.538

-164.462

30100530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

626.000

450.000

285.538

-164.462

3110

VENITURI DIN DOBÂNZI

4.000

3.000

-3.000

311003

Alte venituri din dobânzi

4.000

3.000

-3.000

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

981.032.000

905.028.000

794.471.806

-110.556.194

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

905.344.000

911.173.000

794.658.351

-116.514.649

331000

Venituri din prestări de servicii

3.105.000

3.027.000

2.291.003

-735.997

331020

Venituri din cercetare

630.000

1.683.000

1.752.144

69.144

331021

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

791.651.000

728.594.000

650.768.323

-77.825.677

331030

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

91.114.000

67.266.000

52.547.564

-14.718.436

331031

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale

Ministerului Sanatatii

23.326.000

40.731.000

26,150.369

-14.580631

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activi tati

75.518.000

69.872.000

61.148.948

-8.723.052

3610

DIVERSE VENITURI

1.400.000

361050

Alte venituri

1.400.000

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

-4.912.000

-6.145.000

-186.545

5.958.455

371001

Donații si sponsorizări

149.000

2.466.000

963.187

-1.502.813

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-5.181.000

-8,731.000

-1.267.632

7.463.368

371050

Alte transferuri voluntare

120.000

120.000

117.900

-2.100

400010

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

64.411.000

63.419.000

-63.419.000

4010

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

63.872.000

62.872.000

-62.872.000

401015

Sume utilizate din excedentul anului

precedent pentru efectuarea de cheltuieli

63.872.000

62 872.000

-62.872.000

40101501

Sume utilizate de administrațiile

locale din excedentul anului precedent    j

pentru secțiunea de funcționare    f x. ‘    '

63,872.000

62 872.000

-62.872.000

4110

ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE    v. '

539.000

547.000

-547.000

411006

Sume din excedentul anului precedeni    •'    '

pentru acoperirea golurilor temporare 2

de casa

539.000

547,000

-547.000

410010

IV. SUBVENȚII

1.080.191.000

1 067 834.000

957.571.899

-110.262.101

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

1,080; 191.000

1 067.834.000

957.571.899

-110 262.101

431009

Subvenții pentru institulii publice    ' ■;

855.416.000

825 606.000

726.702.278

-98 903.722

431010

Subvenții din bugetele locale pentru    '    1.

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii    ~

66.985.000

64 243.000

57.01$,04>

-7 227 953


Y-

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 201 ?

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe
-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

431033

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatale pentru acoperirea creșterilor salariale

157.790,000

177.985.000

173.854.574

-4.130.426

000110

TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

244.589.000

220.902.000

128.724.610

-92.177.390

000210

I. VENITURI CURENTE

5.181.000

8.731.000

1.267.632

-7.463.368

290010

C. VENITURI NEFISCALE

5.181.000

8.731.000

1.267.632

-7.463.368

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.181.000

8.731.000

1.267.632

-7.463.368

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

5.181.000

8.731.000

1,267.632

•7.463.368

371004

Varsaminle din secțiunea de funcționare

5.181.000

8.731.000

1.267.632

-7.463.368

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

8.000

6.944

-1.056

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

8.000

6.944

-1.056

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

8.000

6.944

-1.056

400010

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.769.000

11.221.000

-11.221.000

4010

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

14.769.000

11.221.000

-11.221.000

401015

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

14.769.000

11.221.000

-11.221.000

40101502

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

14 769 000

11.221.000

-11.221.000

410010

IV. SUBVENȚII

223 989 000

199.947.000

127.206.129

-72.740.871

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

223.989.000

199 947.000

127.206.129

-72.740.871

431014

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

66.491.000

79 136.000

60.638.637

-18.497.363

431016

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatale

3.549.000

2.B02.000

2.802.000

43101601

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

3.549 000

2 802.000

2.802.000

431019

Subvenții pentru instituții publice

153.949.000

118.009.000

63.765.492

-54.243.508

4510

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARt

650.000

350.000

243.905

-106.095

451003

Fondul de Coeziune

650.000

350.000

243.905

-106.095

45100301

Sume primite in contul plăților

l A *

efectuate in anul curent

650.000

350.000

243.905

-106.095

4810

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANT^îtl AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

645.000

•645.000

481001

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) ~

600.000

-600.000

48100101

Sume primite în contul plăților efectuate    ci-

in anul curent    *

200.000

-200.000

48100102

Sume primite in contul plăților efectuate

Ifl .

in anii anteriori

c ,1 \

200.000

-200.000

48100103

Prefinantare

200 000

-200.000


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUL    UWL 2017

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

481003

48100301

40100302

40100303

Fondul de Coeziune(FC)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Prelinantare

45.000

22.000

1.000

22.000

-45.000

-22.000

-1.000

-22.000CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUL

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instmrtnfaTpublice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

2.371.653.000

2.257.636.000

1.821.378.616

436.257 384

5110

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI

EXTERNE

-34.258

34.258

511001

Autoritati executive si legislative

-34.258

34.258

51100103

Autoritati executive

-34.258

34.258

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.626.000

8.069.000

7.969.209

99,711

541010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.676.000

8.069.000

7.969.289

99.711

541050

Alte servicii publice generale

46.950.000

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

75,776.000

67.241.000

50,669.433

16.571.567

611003

Ordine publica

75.776.000

67.241.000

50.669.433

16,571.567

61100304

Politia comunitara

75.776.000

67.241.000

50.669.433

16.571.567

6510

INVATAMANT

51.939.000

43.007.000

41.327.979

1.679.021

651050

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

51.939.000

43.007.000

41.327.979

1.679.021

6610

SANATATE

1.310.498.000

1.259.178.000

983.793.030

275.384,970

661006

Servicii medicale in unitati sanitare

661006

cu paturi

1.310.498.000

1.259.178.000

983.793.030

275.384.970

66100601

Spitale generale

1.310.498.000

1.259.178.000

983.793.030

275.384.970

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

767.202,000

782.504.000

669.859.915

112.644.085

671003

Servicii culturale

456 536.000

462.607.000

416.115.607

46.491.393

67100303

Muzee

61.770.000

68 511.000

56.283.102

12.227.898

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

258.237.000

273,711.000

249.583.715

24.127.285

67100305

Scoli populare de arta si meserii

2 062.000

1.879.000

1.759.058

119.942

67100306

Case de cultura

2 026.000

2.026.000

1.173.537

852.463

67100309

Universități populare

653.000

2.654.000

1.928.296

725.704

67100330

Alte servicii culturale

131.788.000

113.826.000

105.387.899

8.43B.101

671005

Servicii recreative si sportive

61 900.000

68 771.000

64.296.491

4.474.509

67100501

Sport

61 900 000

68 771.000

64.296.491

4.474.509

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

248 766 000

251.126.000

189.447.817

61.678.183

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

7.855.000

8.376.000

7.162.978

1.213.022

681012

Unitati de asistenta medico-sociale

7.855.000

8.376.000

7.162.978

1.213.022

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE^ PUBLICA    ,    >

/ 89.652 000

80.857.000

52.651.831

28.205.169

■*1 *

701003

Locuințe

-* 25 199.000

13,237.000

2.889.601

10.347.399

70100301

Dezvoltarea sistemului de locuințe /.•••

25 199.000

13.237.000

2.889.601

10.347.399

701050

Alle servicii in domeniile locuințelor, •

serviciilor si dezvoltării comunatțf \ \

. "64.453.000

67.620.000

49.762.230

17 857.770

7410

PROTECȚIA MEDIULUI

.-J-T4.105.000

8.404.000

7.978,419

425 581

741050

Alte servicii in domeniul protecției    ,/v

mediului    '

'2_'_14.105.000

8.404.000

7,978.419

425.581

990010

EXCEDENT/DEFJCIT

59.675.237BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUG
Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


•lei-

Capitol / Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

2.371.653.000

2.257.636.000

1.821.378.616

436.257.384

01

CHELTUIELI CURENTE

2.128.734.000

2.039.622.000

1.687.707.621

351.914.379

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

801.391.000

765.519,000

702.452.621

63.066.379

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.315.547.000

1.268.865.000

981,604.288

287.260.712

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

769.000

421.000

299.159

121.841

57

TITLUL Viii ASISTENTA SOCIALA

1.806.000

1.546.000

887.589

658.411

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

645.000

645.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.221.000

2.626.000

2.463.964

162.036

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

243.820.000

219.836.000

135,220.257

84.615.743

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

243.820.000

219.836.000

135.220.257

84.615.743

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-901.000

-1.822.000

-1.549.262

-272.738

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-901.000

-1.822.000

-1.549.262

-272.738

5110

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

-34.258

34.258

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

•34.258

34.258

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-34.258

34.25B

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34.258

34.258

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-19.554

19.554

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-14.704

14.704

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.626.000

8.069.000

7.969.289

99.711

01

CHELTUIELI CURENTE

53.970.000

7.993.000

7.895.342

97.658

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.119,000

5.010.000

4.999.736

10.264

1001

Cheltuieli salariale in bani

4.950.000

4.023.000

4.020.179

2.821

100101

Salarii de baza

4.421.000

3.471.000

3.470.230

770

100105

Sporuri pentru condiții de munca

340.000

325.000

324.429

571

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

145.000

184.000

183.303

697

100113

Indemnizații de delegare

4.000

3.000

2.219

781

100130

Alte drepturi salariale in bani

40.000

40.000

39.998

2

1002

Cheltuieli salariale in natura

86.000

65.550

450

100206

Vouchere de vacanta

86.000

85.550

450

1003

Contribuții    %

1.169.000

901.000

894,007

6 993

100301

Contribuții de asigurări sociale de    x /

stat    '

-

795.000

628.000

626.943

1.057

100302

Contribuții de asigurări de șomaj    ,

31.000

18.000

17.517

483

100303

Contribuții de asigurări sociale de    *    \

sanatate    \

268.000

208.000

206.885

1 115

100304

Contribuții de asigurări pentru    t

accidente de munca si boli profesionale

19,000

12.000

10 329

1 671

100306

Contribuții pentru concedii si /    \

indemnizații    \

56 000

35 000

32.333

2 667


ttf)


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGEJtfLUl RE \NUL 2017 Execuția cheltuielilor bugetului institutiiforpuETice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-Iei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.351.000

2.983.000

2.895.606

87.394

2001

Bunuri si servicii

1.663.000

440.000

413.107

26.893

200101

Furnituri de birou

75.000

15.000

12.809

2.191

200102

Materiale pentru curățenie

122.000

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

365.000

54.000

49.759

4.241

200104

Apa, canal si salubritate

143.000

6.000

5.071

929

200105

Carburanți si lubrifiant!

90.000

17.000

15.843

1.157

200106

Piese de schimb

46.000

2.000

1.898

102

200107

T ransporî

8.000

6.000

5.880

120

200100

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

170.000

29.000

24.509

4.491

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

342.000

186.000

176.585

9.415

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

302.000

125.000

120.753

4.247

2002

Reparații curente

2.370.000

177.000

176.232

768

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

335.000

35.000

30.187

4.813

200530

Alte obiecte de inventar

335.000

35.000

30.187

4.813

2006

Deplasări, detasari, transferări

321.000

152.000

149.229

2.771

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

220.000

134.000

131.838

2.162

200602

Deplasări in străinătate

101.000

18.000

17.391

609

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21.000

4.000

3.527

473

2012

Consultanta si expertiza

320.000

2013

Pregătire profesionala

180 000

36.000

35.434

566

2014

Proiecția muncii

65.000

4,000

3.519

481

2030

Alte cheltuieli

36 076.000

2.135.000

2.084.371

50.629

203001

Reclama si publicitate

700.000

203002

Protocol si reprezentare

48.000

203004

Chirii

152.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

35.176.000

2.135,000

2.084.371

50.629

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.500.000

5908

Programe pentru tineret

6.500.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

656.000

80.000

77.374

2.626

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

656.000

80.000

77.374

2.626

7101

Active fixe

656.000

80.000

77.374

2.626

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

457 000

50.000

48.465

1.535

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

183 000

30.000

28.909

1.091

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

/ 16.000