Hotărârea nr. 169/2018

HOTARAREnr. 169 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - PE ANUL2017
Consiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA

l,aJb i • î iiiSf'iți.'C’îM ■‘-■‘'“t    -


HOTARARE

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București -activitatea proprie - pe anul 2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar, Contabilitate, Buget nr. 407/16.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 46/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 171/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Articol unic - Se aprobă situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie - pe anul 2017, conform anexelor nr. 1 - 29 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018


București, 28.03.2018 Nr. 169

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

CONFORM CU ORIGINALULSituațiile financiare aie Municipiului București - activitatea proprie - se obțin prin centralizarea tuturor situațiilor financiare ale instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordine, inclusiv a ordonatorilor secundari de credite (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București), care de asemenea centralizează situațiile financiare ale activității proprii și ale instituțiilor / spitalelor coordonate, cu buget propriu, aprobat prin Consiliul General al Municipiului București, instituții ce au raportat setul de politici contabile specific fiecăreia (inclusiv în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, reevaluarea acestora, înregistrarea diferențelor de curs valutar, contabilitatea de angajamente, etc,). Acestea sunt prezentate în monedă națională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului.Operațiunile prezentate în situațiile financiare sunt reglementate prin: Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 556/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.649/2006 și Ordinul Ministrului Delegat pentru Buget, nr. 2021/2013, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 640/28,04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, inclusiv cu diverse Norme și Precizări emise de Ministerul Finanțelor Publice, în legătură cu întocmirea și depunerea situațiilor financiare. De asemenea, situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea finanțelor publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

în principal, elementele prezentate în situațiile financiare de către fiecare instituție respectă următoarele principii:

principiul continuității activității - ceea ce presupune că, instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;

principiul permanenței metodelor - ceea ce presupune că, metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;

principiul prudenței - ceea ce presupune că, evaluarea se face pe o bază prudentă și în special ține cont de:

-    toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent,

-    toate deprecierile;

principiul contabilității pe bază Ja, angajamente - ceea ce presupune că, efectele tranzacțiilor și evenimentelor,;& utyd cute atunci când tranzacțiile și evenimentele se ^cjiivalentul de numerar este încasat sau plătit și ' ^raportate în situațiile financiare ajgjierioadelor

produc și nu pe măsură ceriuSi sunt înregistrate în evrde raportare;
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


principiul evaluării separate a elementelor de activ șjxie datori - ceea ce presupune că, componentele elementelor de activ sau de datorii sunKcyaluate separat; principiul intangibilității - ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent; principiul necompensării - ceea ce presupune că, orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală; principiul comparabilității informațiilor - ceea ce presupune că, elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;


principiul materialității (pragului de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală;

principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Respectând principiile contabile mai sus amintite, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt:

a)    relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b)    credibile, în sensul că:

-    reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

-    sunt neutre;

-    sunt prudente;

-    sunt complete sub toate aspectele semnificative.

cHot. Nr. a nr. 2NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZ/

Ia situațiile financiare central(zaU>«le Municipiului București - activitatea proprie la 31.12.2017


Situațiile Financiare - „bilanțul”, „contul de rezultat patrimonial”, „situația fluxurilor de trezorerie”, „contul de execuție” și celelalte anexe - privind execuția bugetului propriu al Municipiului București la 31.12.2017, cuprind raportările a 64 instituții publice, cu personalitate juridică, din care, 42 raportări directe (din care 2 reprezintă raportările activităților proprii pentru Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale) și 22 raportări indirecte, astfel:

•    9 instituții Finanțate integral din alocații bugetare (din care 2, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

•    54 instituții Finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii (din care 20, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

•    1 instituție finanțată integral din venituri proprii.

Aceste instituții sunt prezentate în tabelul de mai jos, inclusiv anexele unde se regăsesc raportările acestora:

Nr.

crt.

UNITATEA


01 Instituții finanțate integral din alocații bugetare

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 13, Anexa 14b, Anexa 40b)

1.01.1    Biblioteca Metropolitană București

2.01.2    Administrația Străzilor - București

3.01.3 Administrația Fondului Imobiliar - București

4.01.4 Centrul de Protecție a Plantelor - București

5.01.5 Primăria Municipiului București - activitatea proprie - (inclusiv Anexa 12, Anexa 15, Anexa 16, Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 20a, Anexa 20b, Anexa 27)

6.01.6 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București-activitatea proprie*) (inclusiv Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 27)

7.01.7    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București - activitatea proprie - *)

8.01.8    Centrul pentru Tineret al Municipiului București (fără Anexa 4 și Anexa 14b) 1)
9.02.1 Muzeul Național al Literaturii Române

10.02.2 Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Mogoșoaia 11.02.3 Teatrul Municipal “Lucia Sturdza Bulandra”

12.02.4    Teatrul    de Comedie

13.02.5    Teatrul    “Ion Creangă”

14.02.6    Teatrul    Evreiesc de Stat

15.02.7    Teatrul    Mic - București

16.02.8    Teatrul    “C. I. Nottara”

17.02.9 Teatrul de păpuși și marionete “Țăndărică”

18.02.10 Teatrul de revistă “Constantin Tănase”

19.02.11 Teatrul Odeon


20.02.12

21.02.13

22.02.14

23.02.15

24.02.16

25.02.17

26.02.18

27.02.19

28.02.20

29.02.21

30.02.22

31.02.23

32.02.24

33.02.25

34.02.26

35.02.27

36.02.28

37.01.29

38.02.30

39.02.31

40.02.32

41.02.33

42.02.34

43.03.35

44.02.36

45.02.37

46.02.38

47.02.39


Teatrul Excelsior

Teatrul Masca

Teatrul Tineretului „Metropolis”

Teatrul „Stela Popescu”

Circul „Circ & Variete Globus București”

Muzeul Municipiului București

Școala de Artă - București

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic - București

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane - București

Administrația Grădina Zoologică - București

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement - București

Clubul Sportiv Municipal București (inclusiv Anexa 30b)

Opera Comică pentru Copii

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - Municipiul București

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor - București Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București Teatrul Dramaturgilor Români (fără Anexa 4 și Anexa 14b) 2)

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (tară Anexa 4 și Anexa 14b) 3)

Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret -București (inclusiv Anexa 11, Anexa 17, Anexa 18, fără Anexa I4b)

Universitatea Populară “Ioan I. Dalles” (inclusiv Anexa 30b) 4)

Centrul pentru Seniori al Municipiului București (fără Anexa 4 și Anexa 14b) 5) Casa Artelor „Dinu Lipatti” (fără Anexa 4 și Anexa 14b) 6)

Căminul pentru Persoane Vârstnice^,,Academician Nicoiae Cajal”

Spitalul Clinic „Sfânta.MahV’^)

Spitalul Clinic de Obște Spitalul Universitar/pe
îco(ogie „Filantropia”*)

i.Prof. Dr. Dan Theodorescu”*)

c-\.

’j.    V*- ’r f'|,i
02 Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 9, Anexa 11, Anexa 14b, Anexa 40b)

48.02.40 Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”*)

49.02.41 Spitalul Clinic Colentina*) (inclusiv Anexa 19, Anexa 20a, Anexa 27)

50.02.42 Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”*)

51.02.43 Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”*) 52.02.44 Centrul de Boli Reumatice „Dr. Ion Stoia”*)

53.02.45    Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”*)

54.02.46    Spitalul Clinic „N. Malaxa”*)

55.02.47 Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”*)

56.02.48 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”*) (inclusiv Anexa 30b)

57.02.49 Spitalul Clinic „Colțea”*)


58.02.50 Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca”*)

59.02.51 Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”*)

60.02.52 Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”*)

61.02.53 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia” (inclusiv Anexa 30b)

62.02.54 Centrul de evaluare a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”

63.02.55 Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Gorgos”)

03 Instituții finanțate integral din venituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 9, Anexa 11, Anexa 14b, Anexa 40b)

64.03.1 Casa de Cultură “Friedrich Schiller”_

*) Notă: Situa(iilc financiare ale acestor instituții sunt cuprinse într-o singură raportare, aceea a ordonatorului secundar dc credite, așa cum sunt organizate Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale (activitatea proprie și instituțiile / spitalele coordonate) și Direcția Generală de Asistentă Socială a Municipiului București (activitatea proprie și instituția coordonată, respectiv Căminul pentru Persoane Vârstnice „Academician Nicolae Cajal”).


1)    Centrul pentru Tineret al Municipiului București a fost înființai prin HCGMB nr. 370/24.11.2016, iar prin HCGMB nr. 280/30.06.2017 și HCGMB nr. 352/30.08.2017 au fost modificate denumirea, capitolul bugetar și sursa de finanțare (din G - venituri proprii și subvenții în A - integral de la buget),

2)    Teatrul Dramaturgilor Români a fost înființat prin HCGMB nr. 405/21.12.2016,

3)    Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a fost înființată prin HCGMB nr. 368/24.11.2016.

4)    Universitatea Populară “loan I. Dalles” a fost transformată din instituție finanțată integral din venituri proprii în instituție finanțată din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii prin H.C.G.M.B. nr. 187/30.05.2017.

5)    Centrul pentru Seniori al Municipiului București a fost înființat prin HCGMB nr. 336/30.08.2017,

6)    Casa Anelor “Dinu Lipatti” a fost înființată prin HCGMB nr. 395/28.09.2016.

I. Cu privire la contul de execuție

Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2017 a fost aprobat de către Consiliul General al Municipiului București, prin H.C.G.M.B. nr. 129/05.04.2017 și modificat ulterior prin H.C.G.M.B. nr. 130-141/11.04.2017, H.C.G.M.B. nr. 154/27.04.2017, H.C.G.M.B. nr.

187/18.05.2017, H.C.G.M.B. nr. 278/30.06.2017, H.C.G.M.B. nrig 352/30.08.2017, H.C.G.M.B./nț, 3i 535/31.10.2017, H.C.G.M.B


0 £06.2 017, H.C.G.M.B. nr. 258/30.06.2017, H.C.G.M.B. nr. '30^06^2017, H.C.G.M.B. nr. 306/19.07.2017, H.C.G.M.B. nr. Zo9^0I7„ H.C.G.M.B. nr. 480/28.09.2017, H.C.G.M.B. nr. 2/19.12.2017inclusiv prin modificări^e^jbuget prin 3 ,


r

i-e

V-    Srlivirări de credite bugetare și modificări în repartizarea/țf    tre, aprobate de către ordonatorul

principal de credite.

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în / din bugetul local Ia 31.12.2017 se prezintă astfel:

VENITURI

iei

Surse

Prevederi bugetare anuale definitive

încasări

realizate

Diferențe

0

1

2

3(2-1)

TOTAL VENITURI, din care:

3.901.676.000

3.857.068.251

-44.607.749

• venituri proprii, din care:

3.827.157.000

3.784.879.699

-42.277.301

-    cote defalcate din impozitul pe venit

-    sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

3.480.345.000

136.403.000

3.422.297.794

134.127.156

-58.047.206

-2.275.844

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Finanțarea    cheltuielilor

descentralizate la nivelul Municipiului București

21.736.000

21.736.000

0

• vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-552.803.480

-552.803.372

108

• vărsăminte din secțiunea de funcționare

552.803.480

552.803.372

-108

• alte transferuri voluntare

2.288.000

2.291.168

3.168

• subvenții pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului    seismic    al

construcțiilor existente

6.342.000

582.269

-5.759.731

• subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în sănătăte

2.802.000

2,802.000

0

• subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile    (FEN)

postaderare

-739.000

-678.741

60.259

• subvenții de la bugetul de stat, pentru finanțarea sănătății    ș

\ Â A/> 34.154.000

37.519.826

3.365.826

7Ă7


• sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate    și prefinanțări

(Fondul    European de

Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune)


7.936.030


30


CHELTUIELI


Iei

Indicatori

Credite bugetare anuale definitive

Plăți efectuate

Diferențe

0

1

2

3(1-2)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

4.877.176.000

4.271.819.073

605.356.927

• cheltuieli curente

3.428.331.000

3.014.645.313

413.685.687

- cheltuieli de personal

174.902.000

167.997.178

6.904.822

- bunuri și servicii

470.308.000

347.495.874

122.812.126

- dobânzi aferente datoriei publice externe locale

117.050.000

116.327.280

722.720

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

1.292.148.000

1.288.847.514

3.300.486

- fond de rezervă la dispoziția autorităților locale

747.520

0

747.520

- transferuri către instituții publice (inclusiv pentru finanțarea sănătății)

1.089.796.000

910.897.540

178.898.460

- alte transferuri (investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat)

51.253.480

13.176.853

38.076.627

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

51.766.000

32,782.221

18.983.779

- asistență socială (ajutoare sociale în numerar și tichete de creșă)

52.413.000

50.008.710

2.404.290

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului

financiar 2014 - 2020

46.480.000

11.649.734

34.830.266

- alte cheltuieli (contribuții la salarizarea personalului neclerical și despăgubiri civile)

81.467.000

75.462.409

6.004.591

• cheltuieli de capital

1.212.245.000

1.024.733.549

187.511.451

• împrumuturi

135.277.000

135.273.260

3.740

• rambursări de credite externe aferente datoriei publice externe locale

102.093.000

100.756.049

1.336.951

• plăți efectuate în anii precedență recuperate în anul curent    ,

-770.000

-3.589.098

4.359.098

Ici

ÎNCASĂRI

C^PtÂȚl

EXCEDENT

TOTAL BUGET

3.857.068.251

4.271.819.073

-414.750.822


Deficitul la 31.12.2017, în sumă de 414.750.822 lei, reprezintă rezultatul execuției bugetului local, fără influența veniturilor din anii precedenți.

Contul de execuție a bugetului local se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 12, 13 și 7b - buget local.


Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii) la 31.12.2017 se prezintă astfel:

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

I

2

3

4(2-3)

TOTAL,

(transferuri de la bugetul local și de la bugetul de stat, venituri proprii, donații și sponsorizări și alte venituri)

1.881.053.853

1.821.378.616

59.675.237

Suma din coloana “Diferențe” (59.675.237 lei) reprezintă excedentul la 31.12.2017, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului (venituri proprii, subvenții, donații și sponsorizări și alte venituri) și plățile efectuate.


Contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și alocații (transferuri de la bugetul local) se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 9, 11 și 7b — instituții finanțate din venituri proprii și alocații de la bugetul local (inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii).

Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne la 31,12.2017 se prezintă astfel:

leil\o.


INDICATORI

Credite bugetare anuale definitive

Plăți

efectuate

Diferențe

1

2.

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

40.6^3.000

/o ,'

0

40.673.000

- cultură, recreere și religie^

//& /H4tt673\0<to

0

40.673.000

{■■R li) 1

\\    ,\ L    c-iac;'*.

//<


Situația de mai sus (anexele 16 și 7b) provi București, ce beneficiază de împrumuturi interne.

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 16 și 7b - bugetul împrumuturilor interne.

Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe la 31.12.2017 se prezintă astfel:


lei

INDICATORI

Credite bugetare anuale definitive

Plăți

efectuate

Diferențe

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

1.600.000

0

1.600.000

- transporturi

1.600.000

0

1.600.000

Situația de mai sus (anexele 15 și 7b) provine din raportarea Primăriei Municipiului București, ce beneficiază de împrumuturi externe.

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 15 și 7b - bugetul împrumuturilor interne.

Realizarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2017 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL (învățământ, asistență socială, protecția mediului, transporturi)

502.767

856.058

-353.291

Această situație (anexele 17, 18 și 7b - fonduri externe nerambursabile) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, respectiv Primăria Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret.
2. Cu privire la Anexa nr, 1 la situațiile financiare.

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017 sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1. active necurente:

-    active fixe necorporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 24.574.047 lei,

-    instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 875.033.543 lei,

-    terenuri și clădiri, în sumă de 33.439.767.538 lei,

-    active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc.), în sumă de 854.128.308 Iei,

-    creanțe necurente (mai mari de un an): clienți, debitori, etc., în sumă de 867.810.460 lei,

2.    active curente:

-    stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, hrană, obiecte de inventar, etc., în sumă de 388.120.798 lei,

-    creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc.), în sumă totală de 142.967.653 lei,

-    creanțe bugetare, mai mici de un an: contribuții și alte asigurări sociale, etc., în sumă totală de 15.390.055 Iei,

-    creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de ia buget, în sumă de 2.077.192 lei,

-    împrumuturi pe termen scurt: garanții pentru lucrări și chirii, în sumă de 59.130 lei,

-    conturi la trezorerie, casa în lei, în sumă totală de 749.578.314 lei: disponibilul bugetului local la Trezorerie, în sumă de 560.813.555 lei, disponibilități ale instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (1.162.424 lei), disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii (151.042.954 lei), disponibilități din fonduri externe nerambursabile (6.009.038 lei), alte disponibilități în sumă de 30.550.343 lei (fondul de risc în sumă de 5.623.865 lei, sume de mandat, donații și sponsorizări, garanții gestionari, casa în lei, etc.),

-    dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie, în sumă totală de 12.501.494 lei,

-    conturi la instituții de credit, B.N.R., casa în valută, în sumă totală de 19.001.496 Iei (disponibilități la bănci comerciale pentru: împrumuturi externe garantate de stat / unitățile administrativ - teritoriale, în sumă de 762.131 lei, disponibil din împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, în sumă de 5.703.965 lei, disponibilul din încasările din taxa municipală pentru ape uzate, în sumă de 2.137.982 lei, disponibilități pentru plăți în valută, disponibilități pentru sume colectate în valută, disponibilități din fonduri externe nerambursabile, garanții gestionari, etc. în sumă de 10.397.418 lei),

-    cheltuieli în avans, în sumă de 1.421.214 lei,

3.    datorii necurente:

-    sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditori peste un an, în sumă totală de 9.191.475 lei,

-    împrumuturi pe termen htngHn^sumă totală de 2.819.149.727 lei (împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, în sumă^e^.ZzO/rOpiOOO lei, împrumuturi externe garantate de stat / unitățile administrativ - teritoriaje^n suțn£d£^93.'208.075 lei, reprezentând programele finanțate de B.E.I.: „Infrastructura urbană îh*muntcipiurBucurești - contorizarea și modernizarea străzilor”, „Reabilitare infrastructura edilitară 4 școli”, proiectul B.E.I.: „S.E.A.U. Glina” și proiectul B.I.R.D.

A V'M
„Servicii orășenești în București”, programul finanțat.rifl B/E.R.D. „Programul multi-sector al municipiului București - reabilitarea și modernizarea Rației de epurare a apelor uzate - Glina", împrumut contractat de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, în scopul finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în sumă de 193.978.607 lei, alte împrumuturi interne și datorii asimilate derulate prin PMB, în sumă de


11.863.044 lei),

4. datorii curente:

-    datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditori sub un an, etc., în sumă totală de 155.784.358 lei,

-    datorii către bugete, în sumă totală de 640.845.931 lei: TVA de plată, impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vârsăminte asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din debite neîncasate de A.F.I. din cote aport, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, în sumă de 597.310.617 Iei, reflectate și în conturile de debitori și clienți din activ), etc.,

- datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 2.077.497 lei,

-    salariile angajaților: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de 45.904.456 lei,

-    alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii), în sumă de 59.472 lei,

-    venituri în avans: venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc., în sumă de


102.353.214 lei.


în conformitate cu pct. 2.8.(1) din OMFP nr. 1177/26.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, în vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului s-au compensat soldurile inițiale și finale ale contului 481 „Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate” din activele și datoriile bilanțului centralizat cu suma de 380.996.443 lei (sold inițial), respectiv 548.296.867 lei (sold final).


5. capitaluri proprii:

-    rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, alte fonduri (fondul de dezvoltare a spitalului), etc., în sumă totală de 29.517.561.982 lei,

-    rezultatul reportat, în sumă totală de 3.359.858.425 lei (sold creditor),

-    rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 739.212.027 lei (sold creditor).


în conformitate cu Normele metodologice pentru întocmirea situațiilor financiare, în bilanțul centralizat s-a consolidat contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în sumă de 739.212.027 lei), precum și contul 117 „Rezultatul reportat” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în sumă de 3.359.858.425 lei).
CONFORM CU ORIGINALUL,

3. Cu privire Ia Anexa nr.

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv excedent, în sumă totală de 739.212.027 lei).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile/finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea, alocații ce provin din veniturile bugetului propriu al Municipiului București, înregistrate în corespondență cu conturile de cheltuieli din transferuri.

în conformitate cu Normele metodologice, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” s-au consolidat în bilanț (Anexai), ceea ce a condus și la consolidarea acestora în contul de rezultat patrimonial (Anexa 2).

4. Cu privire la Anexele nr, 3 si 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de

trezorerie”

Anexele 3 și 4 la situațiile financiare cuprind fluxurile de numerar din conturile de disponibilități la trezoreria statului și respectiv, Ia bănci comerciale, pe tipuri de activități: operațională, de investiții, de finanțare. în Anexa 3, Disponibilul bugetului local / Finanțarea de la bugetul local (cont 52101 / 7700), este raportat pe coloana 4 și include și rezultatul din anii precedenți a bugetului local (cont 52103) în sumă de 975.564.376 lei.

5. Cu privire la Anexa nr. 14.b la situațiile financiare, „Disponibil din mijloace cu b    destinație specială”

în Anexa nr. 14.b “Disponibil din mijloace cu destinație specială” sunt cuprinse următoarele fonduri / solduri Ia 31.12.2017:

•    donații / sponsorizări, în sumă de 2.149.705 lei;

•    garanții materiale care se rețin gestionarilor, în sumă de 1.974.912 lei;

•    alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 7.657.184 lei, reprezentând:

-    sumele încasate de P.M.B. - activitatea proprie - pentru taxa municipală pentru ape uzate, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 317/2008 și a contractului de cont ESCROW nr. 4.520 / 08.12.2008, încheiat între B.E.R.D., B.E.I., Municipiul București și B.C.R. (2.137.982 lei);

-    sumele încasate / reținute pentru garanțiiuje bună execuție (5.515.726 lei), astfel: Primăria Municipiului București (3.078.475 l<0)f\AdĂiimtriiția Fondului Imobiliar (2.431.689 lei), Casa de Cultură „Fr. Schiller” (5.562 Iei); ~f,'
CONFORM CU ORIGINALUL

- depozite constituite, reprezentând accize pentru achiziția de bl


ol (3.476 lei), provenind de la (1.902 lei), Spitalul de Stelian” (71 lei) și Spitalul


unele spitale subordonate C.G.M.B., respectiv: Spitalul „Canfacuzi Ortopedie „Foișor” (396 lei), Spitalul Colentina (951 lei), Splaiul Clinic „Sf. Ștefan” (156 lei);

• sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii, provenind de la P.M.B. - activitatea proprie, în sumă de 130.596 lei.


6. Cu privire la Anexa nr. 19 la situațiile financiare, „Situația plăților efectuate și a

sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN

postaderare


Această situație cuprinde detalierea plăților de la titlul 56 pe clasificația economică și respectiv, din Anexa nr. 27, pe tipuri de programe, respectiv programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Programe din Fondul de Coeziune (FC).


7. Cu privire la Anexa nr. 20a la situațiile financiare, „Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeana / alți donatori si a plăților din FEN postaderare


Situația provine din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale, respectiv de la spitalul Spitalul Clinic Colentina care a realizat încasări și a efectuat plăți pentru Fondul de Coeziune, precum și din raportarea Primăriei Municipiului București - activitatea proprie, respectiv pentru „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)”.


8. Cu privire la Anexa nr. 20b la situațiile financiare, „Situația sumelor primite indirect

de la Comisia Europeană / alți donatori si a plăților din FEN postaderare


Situația provine din raportarea Primăriei Municipiului București - activitatea proprie, respectiv pentru proiectele „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)" și „Reabilitare și consolidare muzeu Dr. Nicolae Minovici”.


9. Cu privire la Anexa nr. 22 la situațiile financiare, „Venituri, cheltuieli si excedente locale pe unități administrativ-teritoriale”


Această anexă reprezintă în faptcontu^‘de;execuție a bugetului local, așa cum este raportat în Anexele 7b, 12 și 13, cu mențiunea câ^e^rezintăo^ihteză a acestuia.
Ivi


îS*CONFORM CU ORIGINALUL

10. Cu privire ia Anexa nr. B7 „Situația plăților efectlu.

nerambursabile {F.E.Nj postaderare ’f titlul 56 și tuîâl 58/

Plățile efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sunt detaliate în Anexa 27, în structura prevăzută de către aceasta, respectiv pe tipuri de cheltuieli / plăți, provenind de la:


-    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București, respectiv de la Spitalul Clinic „Colentina”, pentru proiectul „Heracles - cercetarea echinococozei chistice în Europa Centrală și de Est”,

-    Primăria Municipiului București pentru proiectele „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)’’ și „Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf’.

-    Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pentru proiectele: „Tinerii în lupta împotriva violenței de gen”, „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te”, „Valorificarea oportunităților de inserție pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în întreprinderi sociale VALORIS”,

Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret pentru Proiectul „O șansă Ia un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”.

11. Cu privire la Anexa nr. 30b la situațiile financiare, „Situația plăților restante”

Plățile restante la 31.12.2017, în sumă totală de 2.416.021 lei, provin din raportarea următoarelor instituții:

-    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale: 20.834 lei, respectiv de la Spitalul Clinic „Victor Babeș” (20.710 lei) și Spitalul de Psihiatrie “Al. Obregia” (124 lei), reprezentând datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri și servicii datorită întârzierii decontării de către Casa

, f de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, aferente prestațiilor efectuate de către spital,

-    Clubul Sportiv Municipal București 1.739.499 lei reprezentând datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri, servicii și furnizorii de active fixe. Urmare a OMFP nr. 3315/2017 de modificare a OMFP nr. 3244/2017 prin care s-au redus zilele de plată la finele anului 2017, plățile planificate nu au mai putut fi efectuate în mod obiectiv,

-    Universitatea Populară “Ioan I. Dalles”: 655.688 lei, reprezentând datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri, servicii și furnizorii de active fixe. Motivul neachitării acestor facturi a fost generat de modificările survenite în calendarul efectuării plăților la finele anului 2017, aprobate prin OMFP nr. 3315/2017, act normativ care a modificat prevederile OMFP nr. 3244/2017, astfel încât la data de 31 decembrie 2017 nu au mai putu fi efectuate în totalitate plățile aferente angajamentelor bugetare și legale încheiate.


CONFORM CU ORIGINALUL I    ^'''7

12. Cu privire la Anexa nL 31 h la situațiile financiar^,Situdțj»-acțimiilor / părților sociale deținute direct / indirect de către uprfȘjne^drninrstrativ - teritoriale la

operatorii economiciSituația reprezintă valoarea acțiunilor deținute de/tătre/PrimăriX Municipiului București -activitatea proprie în capitalul social al unor societăți Zomerciale pe acțiuni, precum și ponderea acestora în totalul capitalului social, cu detaliere pentru/riecare societate comercială.

13. Cu privire la Anexa nr. 34 la situațiile financiare, „Situația modificărilor în

structura activelor nete / capitalurilor”

Modificarea capitalurilor proprii, așa cum sunt prezentate de altfel și în bilanțul contabil, este detaliată în Anexa nr. 34, în structura prevăzută de această anexă.

în conformitate cu Normele metodologice pentru întocmirea situațiilor financiare, în Anexa nr 34 centralizată s-a consolidat contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în sumă de 739.212.027 Iei), precum și contul 117 „Rezultatul reportat” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în sumă de 3.359.858.425 lei).

14. Cu privire la Anexa nr. 35 la situațiile financiare, „Situația activelor fixe”

Detalierea activelor fixe din bilanțul contabil (corporale și necorporale) este prevăzută în Anexele 35a „Situația activelor fixe amortizabile”, respectiv 35b „Situația activelor fixe neamortizabile”.

15. Cu privire la Anexa nr. 40b la situațiile financiare, „Situația activelor și datoriilor


instituțiilor publice din administrația locală”

Conținutul Anexei 40b la 31.12.2017 este detaliat în „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”, în conformitate strictă cu soldurile conturilor enumerate și cu cerințele prevăzute în anexă.

Situațiile financiare centralizate ale Municipiului București sunt însoțite de declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, în conformitate cu pct. 5.1.(2) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 1177/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017.


Vr-

\\s V- /b


Ml NICII’IUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIE


BILANȚ I C0NF03Wib WIGINAHot. nr. Anexa nr. 3


pag.: i


- Ici -


COD


DENUMIRE INDICATORI


ÎNCEPUTUL

PERIOADEI


SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01003

01004

01005

01007

01008

01009

01010


01015

01019


01021


01022


010221

01023


1 .Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+

2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 + 2120301 +2120401 +2120501 +2120601 +2120901 +2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)

5.    Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

Titluri <fe participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)

6.    Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care;

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+

4610201 -4910200-4960200)

7.    TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

1 .Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3 810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109* *+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4890101+

4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:

Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101 +4090102) O Creanțe bugetare (ct.4310100* *+4310200* *+4310300* 010/00’ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+43703ftO**-M420400+ +4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ ft I 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+465010(^^0200 + 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101 **+4810Îf&>£ 4810103**+4810900**-4970000), din care:


28.868.977
830.508.257
29.061.440.637
20.483,970
20.411,076
1.004.143.661

996.639.238
30.945.445.502

361.538.725

227.330.096

205.775.050
12,812.596

16.067.130

24.574.047
875.033.543
33.439.767.538
854.128.308
718.771.236
867.810.460

862.040.002
36.061.313.896

388.120.798

142.967.653

115.089.174
13.028.433

^.^45.-390.055|


CODHot. nr. Anexa nr. 3


SOLD LA

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

PERIOADEI


4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550I00+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

2.251.392


2.077.192


01027


Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105 *2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605 +2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+

4680106+4680107+4680I08+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)

01030

01033


99.929

245.748.547


59.130

160.494.030


Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101 +

5130301*5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301

+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302

+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+529010I+5290201+5290301+52 90400

+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101

+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56

10300

+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57

40102

1.104.632.622


749.578.314


010331


+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+

9.654.057


12.501.494


01035


5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+

5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)

01040

01042

01045

01046

01052


22.795.508

1.137.082.187

1.242.983

1.745.612.442

32.691.057.944


19.001.496

781.081.304

1.421.214

1.331.117.346

37.392.431.242


Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35-35.1)


6.    Cheltuieli in avans (ct.4710000)

7.    TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31 -40+41+41.1 *42)

8.    TOTAL ACTIVE (rd, 15+45)

01053

01054


l.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o.pențfcda^* mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4MÎ)20j 4050200+4280201 +4620201 +4620209+5090000) Jflteaj Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+405 4620201)    V

8.733.2549.191.475


5.115.099!

lf‘ ''l'v -

%    "'r -

.

2819.161.675

.’->/+ <? -7


2.1mprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+ț0Q2OO+

1640200 H 650200+1660201+1660202+1660203+1660$$^

1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-169/n
PERIOADEI

01060

01061

010611

01062


010631

01065


01066

01072

01073


01074

01075

01078

01079

01080


01084


01085

01087

01090


I .Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+

4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+

4830000+4890201+5090000+5120800), din care:

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

Avansuri primite (ct.4190000)

2.    Datorii către bugete

(ct,4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

Contributi i sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310700+4370100+4370200+4370300)

3.    Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+

4510602+4510603+4510605+4510606+45l0609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+45 50409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)

din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 4500600+4590000+4620103)

6.SaIariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

7.    Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:

8.    Venituri in avans (ct.4720000)

9.    Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

10.    TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71 +72+73+74+75)

11.    TOTAL DATORII (rd.58+78)

12.    ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

1 .Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101 + 1040102+1040103+1050100*1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000*1320000+1330QflQ^

2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sc^d^ditA-) X

4.    Rezultatul patrimonial al exercitiuQi (ckîTTOOOQ-soljl creditor)

6.TOTAL CAPITALURI PROBAT(nq^Ș^^8\-88)
Hot. nr. Anexa nr 3


PERIOADEI


110.954.455
106.308.775
29.299

881.791.842

18.762.157

2.561.838

193.637

37.188.028

29.867
103.294.713
559.175
1.136.379.918
4.019.382.789

28.671.675.155

25.418.396.644

2.549.128.543 704.149.968 28-671.675-155


155.784.358
142.057.652
25.213

640.845.931

24.018.914

2.077.497

45,904.456

59.472
102.353.214
420.730
947.445.658
3.775.798.808

33.616.632.434

29.517.561.982
3.359.858.425
739.212.027
33.616.632.434

, 7 “    i*'"' ‘Ce    r

* V

1    r

li


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag4 i    -tei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

An

precedent

An

curent

02002

I.Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

(ct.7300100+7300200 +7310100

+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100

7350200+7350300-7350400+7350500-7350600 + 7360100+7390000-7450100 +

7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200-7460300+

7460900)

3.443.834.363

3.680.585.246

02003

2.Venituri din activitati economice

(ct.7210000+7220000 +7510100

+7510200’/-7090000)

747.067.248

868.840.221

02004

3.Finantari, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinaiie speciala

(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100-7740200+7750000+ 7760000+7780000 + 7790101+7790109)

872.208.097

1.165.965.272

02005

4.Alte venituri operaționale (ct.7140000 + 7180000+7500000 ++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

226.727.096

118.785.313

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03-04+05)

5.289.836.804

5.834.176.052

02008

1 .Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor

(ct-6410000+6420000+6450100+

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)

596.699.044

884.277.592

02009

2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

2.169.652.787

2.345.075.157

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terii (ct.6010000-6020100-6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700-6020800+6020900+

6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000-

6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000 +

6280000+6290100)

1.149.211.252

1.383.595.204

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+

6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820I09+

7

6820200+6890100+6890200)

536.896.193

303.915.962

02012

5. Alte cheltuieli operaționale

(ct.6350000*+6350100+6540000+6580l01+6580109)

14.923.427

63.898.763

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11 + 12)

4.467.382.703

4.980.762.678

02015

- EXCEDENT (rd.06-rd.l3)

822.454.101

853.413.374

02017

IV.VENITURI FINANCIARE

(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

14.412.944

1.320.817

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000-

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

132.574.727

124.258.660

02021

-DEFICIT (rd.18-rd.17)

118.161.783

122.937.843

02023

- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

704.292.318

730.475.531

02025

VIII.    VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7R1000b) A    /

IX.    CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct^&OGOO+ȘgaOOOn.

7.907.773

9.743.580

02026

8,050.123

1.007.084

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

8.736.496

02029

- DEFICIT (rd.26-rd.25)

\ (y    1

142.350

020292

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29;

704.149.968

. 739.212.027

02031

- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)

1    V_____

704,149^68

\    '+^739.212.027

\ t,

’l"

1 _    jfi. "x--

- Z

MUNICIPIUL BUCI IlESTI - ACTIVITATEA PROPRIE


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2017

pag.: I


COt>


DENUMIRE INDICATORI


Total


Casa

<x

5310101


Buget

de

stat

ct

5200IC»? 7700000


Buget

local

ct

5>f010<]/

7700000


Buget asigura ri sociale de stat ct

5250101+

5250102/

7700000


Buget

asigurări

pentru

șomaj

ct.

5740101+

5740102/

7700000


Buget Fond național unic de asigurări sociale da sanatate ct

5710100/

7700000


Buget

Fond

pentru

mediu

ct

5750100/

7700000


Buget

trezoreria

statului

ct

5240100/

7700000


* rX

diiCpitft1] unea operaționala
ea de investirii

--- y

p Numerar m^rim naivitatea de finanțare vfeLlO-nl.il)

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR <nJ.<W+nl.0RtuLI2)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI sume recuperare dui excedentu] anului precedent''sume virale din fondul spitalului in excedent**

-sume utilizate din excedentul anului prcccdent/sumc Iransfcrale din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***

VI.NIJMERAR St ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 tnL 14 + rd 14 l-rd.14 2-rd.l4 3)


itttJJjiu

4 7QJKJQII

• 191 «90 177

911$ 743

1201971+»

| 194 1171*4

JIU 16 591


T ICU61IA22


l«tns .rn

IOSIIS 143

190 wr.l

Î29*X

119 7*.!


J117 6II -i.1

111121091-

W6JA1UU.

9LWHI

I 0U21I UI

■I

1115)4 9+


Buget

Buget

Buget

InxUtutii

insUtutil

acU vitali

publice

publice

Hnentile

finanțate

Orientate

din

integral

din

venituri

din

venituri

proprii

venituri

proprii al

sl buget

proprii

subvenții

ictivttatl de

cL

ct

privatizai*

5600101/

5610101/

Ct.5520101/

7700000

7700000

7700000

IWlJUTII

*47 J DJO"

9I14M>W

T7I+WUÎ

n+raji:

««UX

*944

«?IH*

-nwi2ii

A_1 TW W

!i nu i+i

9*1994

xt+ua.-n

in

MM2 ve

1*9 91

MWJfl

di îmi «wBuget

împrumuturi Interna al externa ct 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000


CONFORM CU ORIGINALi


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: I - Ici-

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte

disponibilități

04002

1. Încasări

127.640.766

1.064.595

126.576.171

04003

2. Plăti

131.450.506

1.064.595

13O.385.9il

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

-3.809.740

-3.809.740

04006

I. Încasări

277.516

5.283

272.233

04007

2. Plăti

345.530

5.253

340.277

04008

3. Numerar net din activitatea de

investirii (rd.06-rd.07)

-68.014

30

-68.044

&4013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.l2)

-3.877.754

30

-3.877.784

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

22.795.508

22.795.508

04015

1. Diferente de curs Favorabile

161,423

26

161.397

04016

2. Diferente de curs nefavorabile

77.681

56

77.625

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+15-16)

19.001.496

19.001.496NiCIPIUL BUCUREȘTI riVITATEA PROPRIE

Hot Nr. Anexa nr. 7.1

Capitol / rupă / Titlu icul / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


01

10

20

30

40

50

51

55

56


85


TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE T-țLULXVI ÎMPRUMUTURI TITUJLXVII RAMBURSĂRI DE CREDITE ATl'EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI HECbPEgATE IN ANUL CURENT Tîllel XțX PLĂTI EFECTUATE IN ANII REfcfeDENTI SI RECUPERATE Nj&NUL CURENT


-.ft


rtea-Fa^SERVICIl PUBLICE GENERALE AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL elluieli g&fariale in bani


CTTelluieli sîttari


Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

1

2

3

4

S

6

12.372.765.980

5.020,094.000

4.877.176.000

4.282.201.730

4.281.849.313

4.271.019.073

199.834.000

3.790.179.200

3.428.331.000

3.024.472.122

3.024.247.276

3.014.645.313

206.720.000

174.902.000

172.035.875

172.024.230

167.997.178

590.822.000

470.308.000

353.209.986

353.070.785

347.495.874

118.378.000

117.050.000

116.327.280

116.327.280

116.327.280

1.034.141.000

1.292.148.000

1.288.847.514

1.288.847.514

1.288.847.514

158.558.200

747.520

1.146.390.000

1.089.796.000

910.897.540

910.897.540

910.897.540

146.203.000

51.253.480

13.176.853

13.176.853

13.176.853

153.354.000

133.224.000

51.766.000

32.702.221

32.702.221

32.782.221

3.060.000

52.413.000

50.082.710

50.008.710

50.008.710

46.480.000

163.233.000

46.480.000

11.649.734

11.649.734

11.649.734

89.450.000

81.467.000

75.462.409

75.462.409

75.462.409

12.172.931.980

1.114.084.800

1.212.245.000

1.025.289.397

1.025.161.826

1,024,733.549

12.172.931.980

1.100.898.000

513.881.550

326.929.237

326.801.666

326.373.389

13.186.800

698.363.450

698.360.160

698,360.160

698.360.160

115.830.000

237.370.000

236.029,309

236.029.309

236.029.309

135.277.000

135.273.260

135.273.260

135.273.260

115.830.000

102.093.000

100.756.049

100.756.049

100.756.049

-770.000

-3.589.098

-3.589.098

-3.589.098

-770.000

-3.589.098

-3.509.098

-3.589.098

85.665.000

703.320.200

592.638.320

513.872.931

513.872.931

509.962.765

85.665,000

364.666.000

252.964.000

178.090.701

178.090.701

174.180,535

286.990.000

208.428.000

161.756.652

161.756.652

157.846.488

97.428.000

75.708.000

75.708.000

75.708.000

71.797.836

79.734.000

60.335.000

60.335.000

60.335.000

57.492.514

An ga ja mente legale de plătit

7=5-6

10.030.240

9.601.963 4.027.052 5.574.911

428.277

428.277


-lei-

Cheltuieli

efective


3.209,097.719

2.991.442.720

173.346.156

360.892.619

116.152.009

1.288.847.51478.076.

171.131.370

171.131.370


314.506.344 189.630.875 7164.362.972 7^.784.134 60:740.964NICIPIUL BUCUREȘTI riVITATEA PROPRIE

DETALIEREA CHELTUIELILOR * buget local -31.12.2017


-lei-


Capitol / rupă / Titlu icol / Alineat


Denumire indicator


100101

100105

100106

100112

100113

100130

1002

100206

1003

100301

100302

100303Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatale

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale ^Gentrihutii pentru concedii si □ indemnljfîlli

JBU^URI St SERVICII ^fetvicii \

Fumiîun5d| turoS* V ^aterial^nerjtriLgdratenie încălzit, ilinrinat si forța motrica . Apa'.’canatdi satapritate .parburarîiî silphrilianti Piese de^ââhiiTransport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru ini reținere si funcționare


Credite

de

angajament

Credite bugetare

inițiale

definitive

1

2

3

69.109.000

53.500,000

6.494.000

4.050.000

1.831.000

1.450.000

171.000

50.000

2.129.000

1.285.000

1.300,000

1.300.000

17.694.000

14.073.000

12.133.000

9.700.000

478.000

320.000

4.027.000

3.200.000

164.000

103.000

892.000

750.000

124.957.000

75,151.000

23.213.000

7.779.000

1.040.000

300.000

1,007.000

4.800.000

1.187.000

96.000

45.000

600.000

585.000

447.000

240.000

178.000

1,371.000

770.000

4,900.000

1.176.000

9.419.000

2.831.000


Angajamente

bugetare

Angajamente

(egale

Plăti

efectuate

4

5

6

53.500 000 4.050.000

53.500.000

4.050.000

51.270.811

3.815.942

1.450.000

50.000

1.285.000

1.300.000

1.300.000

14.073.000

1,450.000

50.000

1.285,000

1.300.000

1.300.000

14.073.000

1.290.992

19.828

1.094.941

1.152.850

1.152.850

13.152.472

9.700.000

320.000

9.700.000

320.000

9.288.572

281.277

3.200.000

3.200.000

2.985.968

103.000

103.000

86.080

750.000

31.145.107

4.182.378

433.317

750,000

31.145.107

4.162.378

433.317

510.575

31.145.107

4.182.378

433.317

1.151.358

41.162

584.817

68.359

1.151.358

41.162

584.817

68.359

1.151.358

41.162

584.817

68.359

566.811

566.811

566.811

707.565

707.565

707.565

626.989

628.989

628.9B9

Angajamenle legale de plătit

7=5-6


Cheltuieli

efective


2.229.1B9 234.058

54.196.357

4.092.108

15.566

159.008

1.326.143

30.172

19.681

190.059

1.091.109

147.150

1.146.350

147.150

1.146.350

920.528

13.896.820

411.428

9.838.756

38.723

297051

214.032

3.lk5oJ

16.920

90^6-

239.425

515.623


31.130.912

4.114.913

324.944

27.014

1.199.975

41.644

439.320

73.071


CONFORM CU ORIGINALUL


506.761 TTf'J 657.120

845.Q64


V

c-,


iv.y


Capitol I Grupa 1 Titlu


Denumire indicator


rticol Z Alineat A


2002

2005 200530

2006 200601 200602 2011


2012

2013

2014 2016 2030
Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări Deplasări interne, delăsări, transferări Deplasări in străinătate Carii, publicații si materiale


documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Studii si cercetări Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare TTîifteTde asigurare non-viata Chirii 4*DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente    Angajamente

bugetare    legale


Plati

efectuate


Angajamente

legale


-lei-


Cheltuieli

efective


angajament___

1    2     3


600.000

1.353.000

1.353.000

2.350.000

2.050.000

300,000


2.000.000

817.000

817.000

1.550.000

1.500.000

50.000


__de plătit__

S    7=5-6    B


'ArtS'chpll dBli IITWfctftl At B. Transferuri (către ofg;


u bunuri si servicii TRANSFERURI rente in străinătate iții internaționale)


Confribytir siepuzai la organisme intemalibnaley

îrmJL^III^SISTENTA SOCIALA Ajutoarfe sociale Ajutoare sociale in numerar

Tichiete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asociații si fundații Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active (ixe


85.665.000

85.665.000

85.665.000


705.000

3.700.000

700.000

1.115.000

300.000

90.921.000

1.630.000

1,636.000

480.000

8.200.000

78.975.000

140.000

140.000

140.000

2.015.000

2.015.000

2.000.000

15.000

62.450.000

50.000

62.400.000

77.676.000

77.676.000

77.676.000


175.000

2.362.000

620.000

1.115.000

300.000

58.433.000

1.537,000

522.000

250.000

10.000

56.114.000

114.000

114.000

114.000 1.405.000 1.405.000 1.400.000

5.000

56.050.000

50.000

56.000.000

44.536.000

44.536.000

44.536.000


122.610

572.B34

572.034

1.205.147

1.193.067

12.080


122.610

572.834

572.834

1.205.147

1.193.067

12.080


122.610

572.834

572.834

1.205.147

1.193.067

12.080


122.610

650.968

650.968

1.235.140

1.223.202

11.938


1.107

948.286

478.729

203.282

23.430.734

19.105

112.632

54.886

9.355

23.234.756

57.456

57.456

57.456

1,043,218

1.043.218

1.038.218

5.000

53.802.871

53.802.871

18.114.764

18.114.764

18.114.764


1.107

948.286

478.729

203.282

23.430.734

19.105

112.632

54.886

9.355

23.234.756

57.456

57.456

57.456

1.043.218

1.043.218

1.038.218

5.000

53.802.871

53.802.871

18.114.764

18.114.764

18.114.764


1.107

948.286

478.729

203.282


950

947.885

493.209

204.725


23.430.734

19.105

112.632

54.886

9.355

23.234,756

57.456

57.456

57.456

1.043.21

1.043.218

1.038.218

5.000

53.802.871


53.802.871 18.114.762 18.114.762 18.114 762CONFORM CU ORIGINAI
Anexa nr. 7.1

Capitol Z Grupa / Titlu rticol / Allnoat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de

angajament


Credita bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plati

efectuate


Angajamente legale de plătit


7=5-6


-lei-

Cheltuieli

efective


710101

710102

710103

710130

B4_

es

05015101 510101

5102 510229

55

5501

550118

550142


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

a> live corporale

A.te active fixe (inclusiv reparații c ipitale)

P_AT1 EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI R ÎCUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT P aii efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent ?J ILfifectuale in anii precedenli si


47.348.000

23.593.000

27.000

14.697.000


54.584.000

16.574,000

27.000

6.491.000


31.584.000

8.842.000

4.110.000recuperaje.in anul curent (SF)

PI t^efectuaie in anii precedenli si recupeta|e tn abții curent (SD) ALfE^SfetyKâiPUBLICE GENERALE CHELralEțJ qUFNTE TITLUL V BONDURI DE REZERVA Ecjttfasieze^aajugelara la dispoziția „.cjilatflor-tpcâle

TI LUL^Vl TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Tr tnsferuri către instituțiile publice Transferuri de capital Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A, Transferuri interne

Al e transferuri curente interne ~ ransleruri din bugetul local către


219.655.200

219.655.200

158.558.200

158.558.200

54.597.000

53.941.000

53.941.000

656.000

656.000

6.500.000

6.500.000

2.500.000


222.460.320

15.309.520

747.520

747.520

8.058,000

7.978.000

7.978.000

80.000

80.000

6.504.000

6.504.000

2.500.000


15.791.549

2.044.694

278.521

-1.780.715

-1.780.715

-1.780.715

-1.630.670

-150.045

219.411.379

12.262.684


15.791.549

2.044.694

278.521

-1.780.715

-1.780.715

-1.780.715

-1.630.670

-150.045

219.411.379

12.262.684


15.791.549

2.044.693

278.520

-1.780.715

-1.780.715

-1.780.715

-1.630.670

-150.045

219.411.379

12.262.6847.958.684

7.881.311

7.881.311

77.373

77.373 4.304.000 4.304.000 2.500.000


7.958.684

7.881.311

7.881.311

77.373

77.373 4.304.000 4.304.000 2.500.000


7,958.684

7.881.311

7.881.311

77.373

77.373

4.304.000

4.304.000

2.500.000


7.958.684 7.881.311 7.8B1.311

77.373

77.373

4.304.000

4.304.000

2.500.000HoL Nr........C
Anexa nr. 7.1

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

Credite

de

angajamentasociațiile de dezvoltare inte (comunitare

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Aclive financiare Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activilati finanțate integral din venituri proprii

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisit^nesi alte costuri aferente imprumufffirildr\

ComîsToane*3 alte costuri aferente tnîprUnlUțiJTilorȘxteme

nAsi alte costuri aferente orfoffime ujy/lle tara dmMizi300205


ComisFof r imprumti u Stabilirea i JTLUL


' Dobânzi aferente datoriei publice interne ' Dobanz*aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

APARARE


'lei-

71.587,680

5.555.000

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

a

4.000.000

4.004.000

1.804.000

1.804.000

1.804.000

1.804.000

157.853.800

157.852.200

157.852.200

157.852.200

157.853.800

157.852.200

157.852.200

157.852.200

157.853.800

157.852.200

157.852.200

157.852.200

157.853.800

157,852.200

157.852.200

157.852.200

49.297.000

49.296.495

49.296.495

49.296.495

49.297.000

49.296.495

49.296.495

49.296.495

49.297.000

49.296.495

49.296.495

49.296.495

118.999.000

117.214.000

116.370.851

116.370.051

116.370.B51

112.612.785

118.999.000

117.214.000

116.370.851

116.370.851

116.370.851

112.612.785

621.000

164.000

43.571

43.571

43.571

42.975

621.000

164.000

43.571

43.571

43.571

42.975

120.000

120.000

251.000

2.000

1.904

1.904

1.904

1.904

250.000

42.000

41.667

41.667

41,667

41,071

118.378.000

117,050.000

116.327.280

116.327.280

116.327.280

112.569.810

97.914.000

96.806.000

96.803.734

96.803.734

96.803.734

96.803.734

97.914.000

96.806.000

96.803.734

96.803.734

96.803.734

96.803-734

20.464.000

20.244.000

19.523.546

19.523.546

19.523.546

15.766.076

20.464.000

20,244.000

19.523.546

19.523.546

19.523.546

15.766.076

134.170,000

91.631,680

48.362.343

48.362.343

48.362.343

,.T -

’    49.870.228

3-490.000

560.000

318.579

318.579

318.579

530.055

t


1NALUL
UNICfPIUL BUCUREȘTI 3TIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1


Capilol / Grupa / Titlu rticol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de

angajament


-lei-

01

20

2001

200101

200102

200106

200108

200109

200130

2005

200530

2030

203003

203030.


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viala --f=fttfe=ctieltuieli cu bunuri si servicii CHEL'tylEU DE CAPITAL ------XlțȚ^CTIVE NEFINANCIARE

lente si mijloace de
tura birotica si alte le fixe

(inclusiv reparații capitale)

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica


5.555.000

5.555.000

5.555.000

5.430,000

125.000


66.032,680


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

elective

inițiale

definitiva

2

3

4

S

6

7=5 6

8

365.000

335.000

226.045

226.045

226.045

203.583

365.000

335.000

226.045

226.045

226.045

203.583

270.000

240.000

173.870

173.870

173.870

180.644

90.000

90.000

89.988

89.988

89.988

89.988

10.000

50.000

10.000

15.000

5.89B

5.898

5.898

5.898

25.000

30.000

18.179

18.179

18.179

V 24.95!

35.000

35.000

23.798

23.798

23.798

V-

\ja3.79l I

60.000

60.000

60.000

60.000

36,007

29.236

36.007

29.236

36.007

29.236

) \

60.000

60.000

29.236

29.236

29.236

35.000

10.000

35.000

10.000

22.939

4.847

22.939

4.847

22.939

4.847

25.000

25.000

18.092

18.092

18.092

3.125.000

225.000

92.534

92.534

92.534

326.472

3.125.000

225.000

92.534

92.534

92.534

326.472

3.125.000

3.000.000

225.000

100.000

92.534

92.534

92.534

326.472

125.000

125.000

92.534

92.534

92.534

301.822

14.954

9.696

130.680.000

91.071.680

48.043.764

48.043.764

48.043.764

49.340.173

90.162.000

78.200.000

47.987.404

47.987.404

47.987.404

48.000.666

17.970.000

13.854.000

211.004

211.004

211.004

224.266

887.000

6.000

792.500

83.347

83.347

83.347

n

148.984

r, /.    •-

6.000

4.000

3.276

3.276

3.276

3.276

300.000

300.000

26.104

26.104

26.104

31.317


'NFORM CU ORfGINALUJ

Hat Nr.......Z

Anexa nr. 7.1


Capitol Z Grupa / Titlu


uticol / Alineat


200104 200105 200106 200108

200109


200130

2005

200501

200503

200530

2011'5101 510101 5102;. 51022ÎÎZ

i/"


70

71

7101

710101

710102

710103


Denumire indicator


Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianli Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar Unitorme si echipament Lenjerie si accesorii de pal Alte obiecte de inventar Carii, publicații si materiale documentare Protecția muncii Ahe-ehelluieli

Prime^pasigurare non-viata

_Attâ cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLOl AtI&^SFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMlNt STftAJIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri e^țje instituțiile publice Rnăftsfe ru n ș capital Alte l^nsferuri de capital calre institut» publice Cheltuieli de capital TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alteDETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angaja mente legale


Pieli

efectuate


-lei-

angajament____

1    2 3


66.032.680

66.032.680

66.032.680

7.405.000

58.061.680


Angajamente legale de plătit


7=5-6


Cheltuieli

elective


150.000

190.000

80.000


126.000

5.500

190.000

46.000


6.333


6.333


6.333


7.083

33,360

13.248


155.000

16.844.000

87.000

153.000

16.604.000

158.000

81.000

35.000

40.000

6.000

72.192.000

47.585,000

47.585.000

24.607.000

24.607.000

40.518.000

40.518,000

40.518.000

3.238,000

36.714.000


121.000

13,019.000

87,000

153.000

12.779.000


42.500

36.500

6.000

64.346.000

49.252.000

49.252.000

15.094.000

15.094.000

12.871.680

12.871.680

12.871.680 536.000

11.769.680


28.660

28.660

28,660

7.064

7.064

7.064

11.910

11.910

11.910

124.563

124.563

124.563

0

0

0

96.092

96.092

96.092

28.471

28.471

28.471

3.094

3.094

3.094

3.094

3.094

3.09447.776.400

44.187.539

44.187.539

3.588.861


47.776.400

44.187.539

44.187.539

3.588.861


47.776.400

44.187.539

44.187.539

3.588.861


47.776.400

44.187.539

44.187.539

3.588.861


3.588.861

56.360

56.360

56.360 580

55.780


3.588.861

56.360

56.360

56.360

580

55.780


3.588.861

56.360

56.360

56.360

580

55.780Anexa nr. 7.1


Copitol / Grupa/Titlu Irticol / AlincHt


Denumire indicator


active corporale 710130    Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

J0002    Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

502    INVATAMANT

01    CHELTUIELI CURENTE

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2030    Alte cheltuieli

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 51    TITLUL VI TRANSFERURI    INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5101    Transferuri curente

510101    Transleruri către instituțiile publice

5102    Transferuri de capital 510229 Alte transferuri de capital către

instituții publice

TlTfeUfeVU ALTE TRANSFERURI O A. Transfțjtjtîfbinteme IcpSWe-traQslerur^urente interne

GH L LTUiELI De''CAPITAL

TITLULXjjl\iC?iVE NEFINANCIARE

Active jlxi

Consțrțjc|ii,

"Aifp'fliSrii'e fi)«>/ r (tnctosîv reparații capitale)

14 O P ERAJ‘tLlNI'1FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursau de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

HECUPERATE IN ANUL CURENT£'

8101

810101


810106


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

electuate

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

566.000

566.000

566.000

872.853.300

1.514.654.520

1.508.635.820

1.230,877.826

1.230.525,409

1.228.703.949

144.443.000

119,013.000

105.579.000

69.818.938

69.818.938

69.818.938

56.229.000

47.297.000

41.327.979

41.327.979

41.327,979

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

51.929.000

42.997.000

41,327.979

41.327.979

41.327.979

47.513.000

42.734.000

41.148.632

41.148.632

41.148.632

47.513.000

42.734.000

41.148.632

41.148.632

41.148.632

4.416.000

263.000

179.347

179.347

179.347

4.416.000

263.000

179.347

179.347

179.347

3.650.000

3.650.000

3.650.000

3.650.000

3.650.000

3.650.000

144.443.000

33.136.000

28.738.000

868.560

868.560

868.560

144.443.000

33.136.000

28.738.000

868.560

888.560

868.560

144.443.000

33.136.000

28.738.000

868.560

868.560

868.560

139.451.000

26.584.000

24.360.000

868.560

868.560

868.560

4.992.000

6.552.000

4.378.000

29.648.000

29.544.000

28.256.478

28.256.478

28.256.478

29.648.000

29.544.000

28.256.478

28.256.478

28.256.478

29.648.000

29.544.000

28.256.478

28.256.478

28.256.478

29.648.000

29.544.000

28.256.478

28.256.478

28.256.478

■634.079

-634.079

-634.079

Angajamente legale de plătit

7=5-6

1,821.4


-lei-


Cheltuieli

efective


163.055

11.848

1.139.914.599

138.480.530

41,328.419

440

440

44088.

88.507.490

88.507.490 88.507.490


8.644.621

8.644.621

8.644.621

7.938.456

706.165CONFORM CU ORIGli


©

JNICIPIUL BUCUREȘTI
ÎTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1

Capitol t Grupa Z Titlu rticol / Alineat


Denumire Indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget tocai -31.12.2017


85

8501

850102


02


01

10

1001

100101

100105

100130

1002

100206

1003

10Q3£U-^.


100304

100308

2001—

200101

200102

200103

200104

200105

200108

\>j


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

i „

ontribulii de asigurați de șomaj ornriSbiii de asigurări sociale de fcâțiatgtĂ

'"Contribuții de asigurări pentru pceidente de munca si boli profesionale Co^țobutii pentru concedii si irideriinizatii

'Titlul ii bunuri si servicii Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța mofrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Posta, telecomunicații, radio, tv,Credite

de

angaja meni

248.753.000

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

delinitive

2

3

4

S

6

-634.079

-634.079

-634.079

-634.079

-634.079

-634.079

-634.079

-634.079

-634.079

435.411,880

362.627.880

268.837.370

268.837.370

268.705.123

240.154.000

217.205.000

174.610.434

174.610.434

174.478.187

56.980.000

41.592.000

40.905.699

40.905.699

40.905.699

46.509.000

32.701.000

32.466.484

32.466.484

32.466.484

40.452.000

29.060.000

28.884.405

28.884,405

28.884.405

6.019.000

3.641.000

3.582.079

3.582.079

3.582.079

38.000

1.484.000

1.049.800

1.049.800

1.049.800

1.484.000

1.049.800

1.049.800

1.049.800

10.471.000

7.407.000

7.389.415

7.389.415

7.389.415

7.343.000

5.137.000

5.130.929

5.130.929

5.130.929

233.000

161.000

158.316

158.316

158.316

2.417.000

1.692.000

1.686.119

1.686.119

1.686.119

83.000

60.000

57.905

57.905

57.905

395.000

357.000

356,146

356.146

356.146

46.119.000

29.405.000

13.222.951

13,222.951

13.090.704

16.834.000

7.002.000

1.451.840

1.451.840

1.399.169

18.000

118.000

49.602

49.602

49.602

29.000

49.000

28.970

28.970

28.970

95.000

145.000

94.001

94.001

64.881

12.000

12.000

12,000

12.000

5.827

8.000

16.000

15.000

15.000

15.000


Angaja mente legale de plătit


7=S-£


132.247

132.247


132.247

52.571


Cheltuieli

elective


-l#i-


174.089.83 5 172.902.05 9 40.085.61 2 32.670.31 9 29.065.7318.827 12.355.168 1.640.508 42.504 33.173 64.953 6.106 10.800UNfCIPIUL BUCUREȘTI ’TIVITATEA PROPRIE


Anexa nr. 7.1

Capitol / Grupa / Titlu rticol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


200109

200130

2002

2004 200401 200402 200404

2005 200501 200530

2006 200601 200602—55


internei

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări Deplasan interne, delăsări, transteran .^eplasari in străinătate Cagbpublicalii si materiale doctrnehtare "cOnsul&îta si expertiza t'reftațirojpfpfesionala Proiedliamîancii Âlt4 c^elttii^li

:Âlfe theftuleli cu bunuri si servicii

.WTLUL'VITRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMKStâTRATIEI PUBLICE ■Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURICredite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Inițiale

definitive

2

3

4

5

6

31.000

31.000

26.210

26.210

26.210

131.000

181.000

109.885

109.885

109.885

16.510.000

6.450.000

1.116.172

1.116,172

1.098.794

15.000.000

11.473.000

9.930.244

9.930.244

9.930.244

1.310.000

1.310.000

836.114

836.114

836.114

417.000

417.000

123.780

123.780

123.780

730.000

738.000

580.010

580.010

580.010

155.000

155.000

132.324

132.324

132.324

12.242.000

7.502.000

443.245

443.245

363.669

190.000

190.000

105.970

105.970

105.970

12.052.000

7.312.000

337.275

337.275

257.699

131.000

131.000

29.146

29.146

29.146

60.000

60.000

29.146

29.146

29146

71.000

71,000

3.000

3.000

238.000

1.090.000

37.500

37.500

37.500

170.000

170.000

61.986

61.986

61.986

155.000

155.000

119.782

119.702

119.782

36.000

569.000

313,094

313.094

313.094

36.000

569.000

313.094

313.094

313,094

137,025.000

146.181.000

120.455.684

120.455.684

120.455.684

66.905.000

64.243.000

57.015.045

57.015.045

57.015.045

66.985.000

64.243.000

57.015.045

57.015.045

57.015.045

70.040.000

81.930.000

63.440.639

63.440.639

63.440.639

70.040.000

81.938.000

63.440.639

63.440.639

63.440.639

30.000

27.000

26,100

26.100

26.100

Angsjamente legale de plătit

7=5-6


17.378


-fei-


Cheltuieli

efective


26.213

104.402


1.352.277

9.005.605

401.1    "Jo 123.7£0 159.1'3 118.1Ș7

166.1


CONFORM CU ORIGINALUL,, /120.455.684

57.015.045


57.015.045

63.440.639
UNICIPIUL BUCUREȘTI CTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1

CapUot / Grupa / Titlu trticol / Alineat


Denumire indicator


5502 B. Transferuri curenle in sirainalate (către organizații internaționale)

550201 Contribuții si cotizații la organisme internaționale

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL    XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7101    Active fixe

710101    Construcții

710102    Mașini, echipamente si mijloace de

transport

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710130 Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE tivpfinanciare
DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017Participare la capitalul social al iefStilo’hcomerciale OPâRAli&l^l FINANCIARE ÎMPRUMUTURI imuluri

FSejfUATE IN ANII PRECEDENT! SI _ E§ME IN ANUL CURENT XIX Pl&TI EFECTUATE IN ANII „v1 PBECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate tn anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

Plăti electuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE


-lei-

Credite

<Je

angajament

Credlto bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legate

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7=5-6

6

30.000

27.000

26.100

26.100

26.100

25.635

30.000

27.000

26.100

26.100

26.100

25.635

248.753.000

195.257.880

140.153,880

88.962.597

88.962.597

88.962.597

1.187.537

248.753.000

195.138.000

134.034.000

82.842.717

82.842.717

82.842.717

1.187.537

248.753,000

195.138.000

134.034.000

82.842.717

82.842.717

82.842.717

1.187.537

173,815.000

122.021.000

125.052.000

82.452.999

82.452.999

82.452,999

693,712

74.848.000

72.327.000

8.848.000

260.417

260.417

260.417

340,015

145.60?

/    90.000

790.000

134.000

129.301

129.301

129,301

\    vS

\    8-11S

119.880

6.119.880

6,119.880

6.119.880

6.119.880

119.880

6.119.880

6.119.880

6.119.880

6.119.880

119,880

6.119.880

6.119.880

6.119.880

6.119.880

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6,000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000,000

6.000.000

-731.000

-735.661

-735.661

-735.661

-731.000

-735.661

-735.661

-735.661

-731.000

-735.661

-735.661

-735.661

-660.000

-664.840

-664.840

-664.840

-71.000

-70.821

-70,821

-70.821

476.172.300

886.446.640

913.850.940

772,017.154

771.738.737

771.472.676

266.061

“706.427.035

28.523.000

797.888.000

821.731.000

693.989.513

693.838.667

693.588.411

//-250,256

\ 680.526.517


CONFORM CU ORIGINALUL


UNICIPIUL BUCUREȘTI 'TIVITATEA PROPRIE

HoL Nr. Anexa nr. 7.1


DETALIEREA CHELTUIEULOR - buget local -31.12.2017


Capitol / Grupa /Titlu rticol t Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

A

B

1

a

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.499.000

7.088.000

6.402.623

6.390.978

6.274.090

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.143.000

5.504.000

5.033.487

5.027.095

4.931,719

100101

Salarii de baza

5.020.000

5.386,000

4.955.272

4.948.880

4.853.504

100105

Sporuri pentru condiții de munca

10.000

8.000

4.100

4.100

4.100

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitalii

56.000

35.000

27.719

27.719

27.719

100113

Indemnizații de delegare

20.000

3.000

1.663

1.663

1.663

100130

Alte drepturi salariale in bani

37.000

72.000

44.733

44.733

44.733

1002

Cheltuieli salariale in natura

10.000

273.000

174.000

174.000

174.000

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

10.000

10.000

100206

Vouchere de vacanta

263.000

174.000

174.000

174.000

1003

Contribuții

1.346.000

1.311.000

1.195.136

1.189.883

1,168.371

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

870.000

873.000

806.356

804.786

789.717

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

50.000

30.000

25.698

25.065

24.588

3303

Contribuții de asigurări sociale de

Wîâlate

319.000

291.000

262.81 Q

261.844

256.884

ht

Contrlfjțtti de asîguran pentru

40.000

12.000

10.676

8.875

8.679

QoAițHțutii pentru concedii si

inderhnizaw-t    =5"

f

l r

67.000

105.000

89.588

89.313

88.503

20

TITLUEJ II BUCURI SI SERVICII

5.436.000

13.848.000

12.419.801

12.280.600

12.147.232

^20

1

Bunuri sLĂervicli

2.675.000

2.430.000

1.786.337

1.761.688

1.758.946

20I

1oK

Furnituri derbyou

10.000

64.000

50.394

48.405

47.296

201

"FSIateripl^pentru curățenie

19,000

23.000

10.607

10.607

10.607

201

J03

Încălzit, iitiminat si (oria molnca

682.000

533.000

450.832

450.832

450.832

20<

1104

Apa, canal si salubritate

31.000

26.000

19.940

19.940

19.940

20

1105

Carburanți si lubrilianti

30.000

42.000

32.609

29.356

27.741

20

3106

Piese de schimb

5.000

12

12

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

300.000

274.000

241.914

240.117

240.111

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

786.000

680.000

423.593

415.450

415.450

200130

Alte bunuri si servicii pentru


AngajamentB legale de plalil


Cheltuieli

efective


-lei-


7=5-6


116.880

95.376

95.376


21.512

15.069

477

4.960

196


(L


6.537.461

5.274.261

5.098.11

4.64:810

44.065

3.368

11.265.227

2.742

1.730.785

1.109

13.431

11.612

462.879

20.528

1.615

20.354

12

12

-6

240.117

1 r."

e

402.641


CONFORM CU ORIGINAL1UNIC1PIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Capitolt Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


Credite

de

angajament


2002

2005 200501 200530

2006 200601 200602 2011

2013

2014 2025; 203002— 203004 203007

MJ30M ii;/


5101 510101 i 5102 510229

56


5601


întreținere si funcționare

Heparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme sl echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Carii, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Protecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit cfrspiQzitiilor legale

Alte^ifieltuieli Tteclama^ii, publicitate Protdcol ^reprezentare

Fbidtji Președinlelut/Fondul conducato-

-rtmii./hstjtupei publice Allechefeiieli cu bunuri si servicii TÎȚIjUlSyi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice Transferuri de capital Alle transferuri de capital către instituții publice TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare28.523.000

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legato de plătit

Cheltuieli

efective

inițiala

definitive

2

3

4

S

6

7=5-6

B

917.000

783.000

556.436

546.969

546.969

559.211

815.000

547,000

389.012

389.012

389.012

388.964

420.000

754.000

296.654

293.779

175.491

118.288

7.000

420.000

747.000

296.654

293.779

175.491

11B.288

132.000

26.000

13.868

13.868

13.868

1$XJ63

42.000

15.000

2.675

2.875

2.875

t>2.W5

90.000

11.000

10.993

10.993

10.993

700.000

700.000

667.560

667.560

667.560

\ \

150.000

44.000

33.083

33.083

33.083

X'-'''“ăa084

69.000

66.000

54.674

52.768

52.768

T4ÎÎJ97

3.000

15.000

9.905

9.905

9.905

472.000

9.266.000

9.168.708

9.058.937

9.046.599

12,338

9.034.119

195.000

192.980

192.549

184.569

7.980

176.097

4.000

50.000

119.000

110.400

105.460

105.460

81.660

10.000

422.000

8.938.000

8.865.328

8.760.928

8.756.570

4.358

8.776.362

732.430.000

747.272.000

641.369.494

641.369.494

641.369.494

641.369.494

644.669.000

664.187.000

584.369.628

584.369.628

584.369.628

584.369.628

644.669.000

664.187.000

584.369.628

584.369.628

584.369.628

584.369.628

87.761.000

83.085.000

56.999.866

56.999.866

56.999.866

56.999.866

87.761.000

83.085.000

56.999.866

56.999.866

56.999.866

56.999.866

->

28.523.000

28.523.000

12.443.242

12.443.242

12.443.242

X,

r W

*■«    - iCONFORM CU ORiqtfJAL(JLlUNICfPIUL BUCUREȘTI iCTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1

Capltol I Grupa Z Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


-lei-

560103

59

5915

70

71

7101

710101

710102

710103

7101308501


Regionala (FEDR)

Cheltuieli neeligibile TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Contribuții la salarizarea personalului neclerical

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active tixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

.-□jZIIULÎL XIV ACTIVE FINANCIARE Aclivftjjrțanciare

iiciparala capitalul social al jocietatilo?comerciale OPERĂ tlUN£FINANCIAAE TITLUL X>/l ÎMPRUMUTURI Imprximulljri-pbptru instituții si servicii publiceXau^cavilati finanțate integral din-venitqri proprii

TITLUL JWtf RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEOENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedent! siCredite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

elective

inițiale

definitive

1

2

3

L    4

S

6

7=5-4

8

28.523,000

28.523.000

28.523.000

12.443.242

12.443.242

12.443.242

28.523.000

28.523.000

28.523.000

12.443.242

12.443.242

12.443.242

25.000.000

25.000.000

21.354.353

21.354.353

21.354.353

21.354.335

25.000.000

25.000.000

21,354.353

21.354.353

21.354.353

21.354.335

447.649.300

84.895.640

79.682.940

65.608.303

65.480.732

65.464.927

15.805

25.900.518

447.649.300

84.536.000

46.340.300

32.265.663

32.138.092

32.122.287

15.805

25.900.518

447.649.300

84.536.000

46.340.300

32.265.663

32.138.092

32.122.287

15.805

25.900.518

443.748.300

73.067.000

45.024.300

31.645.006

31.645.006

31.645.006

25.312.838

482.000

69B.000

482.000

461.154

406.359

406.359

585.092

92.000

63.000

92.000

29.000

3.327.000

10.708.000

742.000

130.503

86.727

70.922

15.805

2.588

359,640

33.342.640

33.342.640

33.342.640

33.342.640

359.640

33.342.640

33.342.640

33.342.640

33.342.640

359.640

33.342.640

33.342.640

33.342.640

33.342,640

3.665.000

12.437.000

12.434.515

12.434.515

12.434.515

12.327.000

12.325.359

12.325.359

12,325.359

12.327.000

12.325.359

12.325.359

12.325.359

3.665.000

110.000

109.156

109.156

109.156

3.665.000

110.000

109.156

109.156

109.156

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

!

i ■ -H

1

r.'-Și


CONFORM CU ORIGINALIIUNICIPIUL BUCUREȘTI CTIVITATEA PROPRIE

Hot. Nr.......

Anexa nr. 7.1


Capitol / Crupa/Titlu trticol / Alineat


Denumire indicator


850101


Î02


200101

200102

200103

2boiO4

200105

200106

200108


recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Sporun pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salanale in natura —Vouchere de vacanta Contrat ii.

Contnbufii de asigurați sociale de

|i de^siguran de șomaj 'ut?) de’âsigurari sociale de e/

ii de asigurări pentru rite âernunca si boli profesionale Contribhtii pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motnca Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internetDETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de

angajament

3.485.000

Credite bugetara

Angajamente

bugetara

Angajamente

legale

Plăti

electuata

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

73.781.000

126.578.000

120.204.364

120.130.364

118.707.212

68.148.000

123.732.000

118.848.146

118.774.146

117.425.726

22.148.000

24.009.000

23.627.708

23.627.708

23.627.708

17,904.000

18.874.000

18.629.577

18.629.577

18.629.577

14.606.000

15.835,000

15.696.744

15.696.744

15.696.744

3.160.000

2.920.000

2.841.106

2.641.106

2.841.106

30.000

11.000

10.417

10.417

10.417

18.000

7.000

1.353

1.353

1.353

90.000

101.000

79.957

79.957

79.957

774.000

766.750

766,750

766.750

774.000

766.750

766.750

766.750

4.244.000

4.361.000

4.231.381

4.231,381

4.231.381

2.895.000

3.025.000

2.954.562

2.954.562

2.954.562

95.000

98,000

91.751

91.751

91.751

892.000

995.000

968.815

968.815

968.815

42.000

35.000

29.811

29.811

29.811

320.000

208.000

186.442

186.442

186.442

39.007.000

42.144.000

40.459.000

40.459.000

39.110.580

6.104.000

6.484.000

6.191.627

6.191.627

5.944.436

150.000

150.000

127.518

127.518

127.518

150.000

150.000

145.275

145.275

145.275

1.700.000

1.611.000

1.506.486

1.506.486

1.393.342

500.000

463.000

420.311

420.311

398.652

100.000

98,000

97.013

97.013

97.013

14.000

290.000

363.000

341.003

341.003

333.303

Angajamente legale de plătit

7=5-6

1.423.152

1.348.420

1.348.420

247.191

113.144

21.659


-lei-

Cheltuieli

elective


120.917.398 117.672.733 24.458.068 19.327.023 16.277.140 2.957.305 9.085 1.330 <163 ^50 ?50
164.313 38.522.768 5.957.750

134.577

307.610 1.374.579

401.476 /jS ^36.442 A'-7"' ,<5:450


w

IUNICIPIUL BUCUREȘTI
CTIVITATEA PROPRIE


Hot Nr. Anexa nr. 7.1

Capilol / Grupa / Titlu Vticol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


200109

200130

2002

2003 200301

2004 200401 200402 200404

2005 200501 200503 200530

2006 200601Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Deziniectanli

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, delăsări, transferări -Bepfasari interne, delăsări, transferări ^Deplasaibyrstrainatate

JJanfe sfexpertiza

Pregalire'prcfidsîpnala Protecția «ipncff Alte chstfuidli ChlriPi j

> li frcheitljiefyțd'bunuri si servicii TtTfcfcfCVIJ^NSFERURI INTRE UNITATI ALE El PUBLICE

Transferuri curente Transferuri calre instituțiile publice Transferuri de capital Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferun curente in străinătate (către organizații internaționale)Credite

de

angajament

Credite bugetare

inițiale

definitive

2

3

600.000

813.000

2.600.000

2.836.000

1.131.000

4.219.000

15,500.000

12.780.000

15.500.000

12.780.000

920.000

975.000

470.000

525.000

300.000

300.000

150.000

150.000

620.000

1.632.000

70.000

82.000

150.000

150.000

400.000

1.400.000

65.000

105.000

60.000

100.000

5.000

5.000

350.000

350.000

65.000

65.000

1.452.000

816.000

12.800.000

14.718.000

800.000

850.000

12.000.000

13.868.000

6.500.000

7.021.000

5.143.000

5.685.000

5.143.000

5.685.000

1.357.000

1.336.000

1.357.000

1.336.000

40.000

43.000

40.000

43.000


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


Angajamente legale de plătit


7=5-6


-lei-

Cheltuieli

efective


763.679

2.790.342

4.223.915

11.584.831

11.504.831 914.647 500.779 256.609 149.259

1.558.518

38.922

146.902

1.372.694

100.127

100.000

127

336.873

65.000

765.462

14.718.000

850.000

13.868.000

6.124.685

4.927.895

4.927.895

1.196.790

1.196.790

42.500

42.500


763.679

2.790.342

4.223.915

11.584.831

11.584.831

914.647

508.779

256.609

149.259

1.558,518

38.922

146.902 1.372.694

100.127

100.000

127

336.873

65.000

765.462

14.718.000

850.000

13.868,000

6.124.685

4.927.895

4.927.895

1.196.790

1.196.790

42.500

42.500


743.504

2.705.829

4.21B.999

11.488.938

11.488.938

892.330

486.462

256.609

149.259

1.334.162

12.147

146.902

1.175.113

100.127

100.000

127

336.873

65.000

762.740

13.966.975

846.276

13.120.699

6.124.685

4.927.895

4.927.895 1.196.790


20.175

84.513

4.916

95.893

95.893

22.317

22.317


532.591

2.818.551 4,251.661 12.331.824 12.331.824 841.288 554.168 >942.722

751.025

3.724

747.301


127 326.873 7B.775 581.597 13,852.715 860.173 12.992.542

6.124.684

4.927.895

4.927.895

1.196.789

1.196.789 41.976
IUN1C1PIUL. BUCUREȘTI CTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1

Capitol / Grupa I Titlu Vticol / Alineat


Donumiro indicator


550201

56


1103


Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European (FSE) Finanțarea externa nerambursabila Mecanismul Financiar SEE Cheltuieli neeligibile

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

MoMier^aparatura birotica si alte

■,active coqjdrale

\AIÎ&£ctiye4lxe \

usiv repaStllcapitale)

PLATrEFEGTLIATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE tiUtJ\NUL CURENT Titlul Xl)f (/l^TI^EFECTUATE IN ANII

EhPTI SI RECUPERATE RENT

Plăti efecluateTn anii precedent! si recuperate In anul curent Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICADETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de

angajament


3.485.000

3.485.000

3.485.000

160.000

2.065.000


1.260.000


655.513.500

420.353.500


Credite bugetare


inițiale


40.000


48.000


48.000

48.000

405.000

405.000

405.000

5.633.000

5,633.000

5.633.000

2.803.000

1.630.000


1.200.000


781.231.760 512.114 760


definitive


43.000


47.000


47.000

47.000

50.468.000

50.468.000

50.468.000

2.885.000

2.885.000

2.885.000

160.000

2.065.000


660.000

-39.000

-39.000

-39.000

-39,000

556.839.330

431.686.760


-lei-


Angafamento

bugetare


Angajamente

legato


Plăti

efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

elective


7=5-6


42.500


42.500


42.500


41.976


46.039


46.039


46.039


46.039

46.039

48.548.214

48.548.214

48.548.214 1.395.172 1.395.172 1.395.172

146.335

1.189.932


46.039

46.039

48.474.214

48.474.214

48.474.214

1.395.172

1.395.172

1.395.172

146.335

1.189.932


46.039

46.039

48.474.214

48.474.214

48.474.214

1.320.440

1.320.440

1.320.440

146.335

1.115.200


74.732

74.732

74.732


74.732


51.023

7.127

7.127

43.896

43.896 48.474.214 4B.474.214 48.474.214 3.244.665 3.244.665 3.244.665 9.440


58.905

-38.954

-38.954

-38.954

-30.954

433.118.120 361.318.589


58.905

-38.954

-38.954

•38.954

-38.954

433.118.120

361.318.589


58.905

-38.954

-38.954

-38.954

-38.954

432.986.088 361.186 557


4^-032 // ‘ 132.032•244.398.518

'185,511,650
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


HoL Nr. Anexa nr. 7.1


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


lei-


Capitot 1 Grupa I Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


01

10

1001

100101

100105

100113

1002

100206

1003

100301

100302

100303

100304


Credite

do

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

electuale

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

elective

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7=5-8

8

235.22B.000

205.149.000

161.090.947

161.090.947

160.958.915

132.032

173.693.659

7.000.000

6.732.000

6.594.716

6.594.716

6.594.716

7.017.385

5.770.000

5.295.000

5.203.842

5.203.842

5.203.842

5.554.752

5.257.000

4.744.000

4.731.006

4.731.006

4.731.006

5.030.366

490.000

543.000

465.288

465,288

465.288

516.338

15.000

8.000

7.548

7.548

7.548

7.548

237.000

216.050

216.050

216.050

216.050

237.000

216.050

216.050

216.050

ra.050

1.230.000

1.200.000

1.174.824

1.174.824

1.174.824

065.000

837.000

822.093

822.093

822.093

27.000

25.000

22.970

22.970

22,970

3^.471

205.000

277.000

270.224

270.224

270.224

28^7>

0.000

9.000

7.819

7.819

7.819

8.337

45.000

52.000

51.718

51.718

51.718

48.346

149.246.000

132.513.000

116.287.325

116.287.325

116.155.293

132.032

128.467.368

t

3.675.000

3.631.000

2,821.795

2.821.795

2.821.795

2.827.953

300.000

282.000

276.222

276.222

276.222

294.597

25.000

25.000

24.776

24.776

24.776

22.380

400.000

347.000

262.045

262.045

262.045

258.884

60.000

71.000

63.713

63.713

63,713

64.229

30.000

50.000

29.850

29.850

29.850

24.050

110.000

80.000

77.371

77.371

77.371

75.973

200.000

125.000

99.093

99.093

99.093

109.725

1.000.000

1.201.000

636.857

636.857

636.857

630.482

1.550.000

1.450.000

1.351.868

1.351.868

1.351.868

^.1.346.033

12.000.000

4.000.000

2.930.829

2.930.829

2.930.829

1.987.503

200.000

270.000

184.736

184.738

184.738


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații de delegare Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contribuții

Contnbulii de asigurări sociale de stat

Contribuții de asiguran de șomaj Contribuții de asiguran sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indentțzătii

I BUCURI SI SERVICII Uonuri^tXervicjiA d\ birou

ticuratenie |(si torta motrica

____ Jubritate

rantf'sylubrifianli de s^nimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar\100306 -r


2002

2005IUNICIPIUL BUCUREȘTI CT1VITATEA PROPRIE

lafao/f

Hot. Nr.......Z.

Anexa nr. 7.1


Capitol Z Grupa / Titlu articol Z Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIEULOR - buget local -31.12.2017


-leî-


Credite

de

angajament


200530

2006

200601

2011

2012

2013

2030

203003

203030

51

5101 510101

5102 510229Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasați interne, delăsări, transferări Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viala Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către inslilutiile publice Transferuri de capital Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajnfaatssociale Ajuloarflkjsociale in numerar XiApJE CHELTUIELI DBspagLțtțirirdvTte CHELTUIELI ©^CAPITAL TITLOe’kllI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe «!»■«

ini, echipamente si mijloace de transpErt^

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor lixe420.353.500

420.353.500

407.953.500

393.823.500

313.000

13.817.000

12.400.000

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

200.000

270.000

184.738

184,738

184.738

187.000

134.000

133.467

133.467

133.467

187.000

134.000

133.467

133.467

133.467

40.000

35.000

22.710

22.710

22.710

1.175.000

1.087.000

74.900

74.900

74.900

90.000

54.000

53.281

53.281

53.281

131.879.000

123.302.000

110.065.605

110.065,605

109.933.573

1.000.000

988.000

929.760

929.760

929.760

130.879.000

122.314.000

109.135.845

109.135.845

109.003.813

77.652.000

65.557.000

37.906.195

37.906.195

37.906.195

47.400.000

47.824.000

36.595.976

36.595.976

36.595.976

47.400.000

47.624.000

36.595.976

36.595.976

36.595.976

30.252.000

17.733.000

1.310.219

1.310.219

1.310.219

30.252.000

17.733.000

1.310.219

1.310.219

1.310.219

330.000

230.000

208.002

208.002

208.002

330.000

230.000

208.002

208.002

208.002

330.000

230.000

208.002

20B.002

208.002

1.000.000

117.000

94.709

94.709

94.709

1.000.000

117.000

94.709

94.709

94.709

253.144.760

195.835.760

169.606.204

169.606.204

169.606.204

240.917.000

103.663.000

77.434.344

77.434,344

77.434.344

240.717.000

98.963.000

77.434.344

77.434.344

77.434.344

217.035.000

95.548.000

75,899.687

75.899.687

75.899.687

250.000

313.000

150.285

150.285

150.285

23.432.000

3.102.000

1.384.372

1.384,372

1.384.372

200.000

4.700.000

Angaja mente legale de plătit

7=5-6


Cheltuieli

efective


132.032


133.467

133.467

22.710

74.900

53.281

123.367.554

865^71

122.50Âbe3


CONFORM CU ORIGINALI)1.3IJ-21

200.002

208.002

208.002

94.709

94.709

11.345.747

11.345.747

11.345.747

11.183.642

UNICIP1UL BUCUREȘTI 3TIVITATEA PROPRIE

HoL Nr. Anexa nr. 7.1

Capiioi / Grupa / Titlu rfticol I Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de

angajament


72

7201

720101

79

80 8003


81

8101

810105

8102

810205


-lei-

235.160.000

46.480.000

Credite bugetare

Angajamente

Isugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

2

3

4

S

6

12.227.760

92.172.760

92.171.860

92.171.860

92.171.860

12.227.760

92.172.760

92.171.860

92.171.860

92.171.860

12.227.760

92.172.760

92.171.860

92.171.860

92.171.860

23.742.000

30.702.000

30.700.872

30.700.872

30.700,872

14.752.000

14.751.133

14.751.133

14.751.133

14.752.000

14.751.133

14.751.133

14.751.133

23.742.000

15.950.000

15.949.739

15.949.739

15.949.739

23.742.000

15.950,000

15.949.739

15.949.739

15.949.739

23.742.000

15.950.000

15.949.739

15.949.739

15.949.739

-79.434

-79.434

-79.434

-79.434

-79.434

-79.434

-79.434

-79.434

-79.434

-79.434

-79,434

-79.434

269.117.000

125.152.570

71.799.531

71.799.531

71.799.531

240.249,000

105.657.000

56.594.985

56.594.985

56.594.985

268.000

156.000

152.723

152.723

152.723

216.000

119.000

117.200

117.200

117.200

96.000

69,000

68.165

68.165

68.165

50.000

16.000

15.413

15.413

15.413

34.000

33.622

33.622

33.622

70.000

52.000

37.000

35.523

35,523

35.523 J

Angajamente legale de plătit

7=5-6


Cheltuieli

efective


TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venitun proprii

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursați de credite externe Rambursări de credite alerente datoriei publice externe locale Rambursări de credite interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

fnuTXDfT’LATI EFECTUATE IN ANII PRUDENȚI SI RECUPERATE --NUbjCURENT

’Platl'B

recuperată iți a6ul,curent Plăti efectuate in anii precedenti si anulffcurent (SF) roțectîa Mediului LTUlEtldURENTE TITLUETCRELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salani de baza

Sporun pentru condiții de munca Alte sporuri

Fond pentru postun ocupate prin cumul

Contribuții

1601

100101

100105

100106

100110

1003

.-ST58.886.868

50.423.445

152.723

117.200

68.165

15.413

33.622

35.523


IUNICIPIUL BUCUREȘTI CTIVITATEA PROPRIE


Hot Nr. Anexa nr. 7.1

Capitol / Grupa /Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


100301 Contribuții de asigurări sociale de stat

100302 Contribuții de asigurări de soma)' 100303 Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

100304 Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

100306 Contribuții pentru concedii si indemnizații

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2001    Bunun si servicii

200105    Carburanți si lubrifianti

200109    Materiale si prestări de    servicii cu

caracter funcțional

200130 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Consultanta si expertiza Atte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii IJEBfrlILDpBANZIinî^daloriei publice 1


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de

angajament'Dbban^ externa Io

titlul^/tr ans Peru ri intre unitati ale AQMlNlSTFJATffe/UBLICE T ranstSmâxuren te

ri\carie instituțiile publice T ransfehjii odcapital Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pleu

efectuate

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

35.000

24.000

24.000

24,000

24.000

2.000

1.000

811

811

811

12.000

9.000

8.984

8.984

8.984

1.000

1.000

382

382

382

2.000

2.000

1.346

1.346

1.346

60.543.000

50,657.000

36.814.109

36.814.109

36.814.109

2.900.000

4.250,000

4.155.502

4.155.502

4.155.502

100.000

120.000

118.880

118.880

118.800

2.100.000

4.000.000

3.917.326

3,917.326

3.917.326

700,000

130.000

119.296

119.296

119.296

230.000

57.413.000

46.407.000

32.658.607

32.658.607

32.658.607

57.413.000

46.407.000

32.658.607

32.658.607

32.658.607

14.065.000

8.364.000

7.978.419

7.978.419

7.978.419

9.165.000

7.946,000

7.565.379

7.565.379

7.565.379

9.165.000

7.946.000

7.565.379

7.565.379

7.565.379

4.900.000

418.000

413.040

413.040

413.040

4.900.000

418.000

413.040

413.040

413.040

2.140.000

Angajamente legale de plătit

7=5-6


-lei-


Cheltuieli

efective


24.000

81134.852.034

34.852.034

3.582.199

3.582.199

3.582.199

7.978.419

7.565.379

7.565.379

413.040

413.040CONFORM CU ORIGINALI


1UNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

Hol. Nr. Anexa nr. 7.1

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire Indicator


5615

561501

561502

561503

58


5803

580301

580302

580303

5816Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțare naționala Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibiie

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente

postaderare

Finanțare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active lixe

Construcții

' =Blasigi, echipamente si mijloace de IransMrt^

Mtiv&lixe i/rfeparatii capitale)OPERAȚI FINANCIARE TITEțJLjxVfî RAMBURSĂRI DE CREDITE Rprabi/feah.de credite externe Tțajppurșar/de credite externe contractate e ordonatorii de credite SbfteaAAa ACȚIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENȚII Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif


-lei*

Credita

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

2.140.000

915.000

915.000

310.000

46.480.000

163.233.000

46.480.000

11.649.734

11.649.734

11.649.734

46.480.000

163.233.000

46.480.000

11.649.734

11.649.734

11.649.734

23.880.000

33.205.000

23.880.000

6.725.553

6.725.553

6.725.553

22.600.000

B2.761.000

22.600.000

4.924.181

4.924.181

4.924.181

47.267.000

433

435

188.680.000

18.002.000

8.629.570

4.368.247

4.368.247

4.368.247

5.884.44ț

188.680.000

18.002.000

8.629.570

4.368.247

4.368.247

4.368,247

5.884.447

188.680.000

18.002.000

8.629.570

4.368.247

4.368.247

4.368.247

5.884.447

131.666.000

7.512.000

5.805.000

4.085.493

4.085.493

4.085.493

1.269.121

163.660

57.014.000

10.490.000

2.824.570

282.754

282.754

282.754

4.451.666

10.066.000

10.866.000

10.836.299

10.836.299

10.836.299

2.578.976

10.866.000

10.866.000

10.836.299

10.836.299

10.836.299

2.578.976

10.866.000

10.866.000

10.836.299

10.836.299

10.836.299

2.578.976

10.866.000

10,866.000

10.836.299

10.836.299

10.836.299

2.578.976

.687.146.500

1.886.717.520

2.127.430.850

2.055.970.510

2.055.970.510

2.051.803.928

4.166.582

1.460.408.030

19.732.500

602.270.880

1.060.908.730

1.057.269.408

1,057.269.408

1.057.269.408

737.689.411

570.677.000

726.654.000

723.894.146

723.894.146

723.894.146

723.894.146

484.141.000

719.148.000

719.147.514

719.147.514

719.147.514

. 719.147.514

484.141.000

719.148.000

719.147.514

719.147.514

719.147.514

749.147.514

Cp,

A,,/'


Anexa nr. 7.1

Capitol /

3 rupă / Titlu 1100! / Alineat


Denumire indicator


55

5501

550112


70

71

7101

710101

710130

72 7201 7201018501

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI împrumuturi pentru inslilutii si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri propni

TITLU^XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Ramburaari da credite externe

aQde credite externe contractate tOFjr'de credite i de Credite interne ri deeredite aferente datoriei f ritema'iocale

XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII ^RECEDENTI SI RECUPERATE * IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local • 31.12.2017


Credite

de

angajament


19.732.500

19.732.500

19.732.500 835.000

18.897.500


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


86.536.000

86.536.000


7.506.000

7.506.000


4.746.632

4.746.632


4.746.632

4.746.632


4.746.632

4.746.63266.536.000

5.994.880

5.875.000

5.875.000

3.500.000

2.375.000

119.880

119.880

119.880

25.599.000


25.599.000

14.599.000

14.599.000

11.000.000

11.000.000


7.506.000

301.865.730 2.120.000 2.120.000 1.800.000

320.000

299.745.730

299.745.730

299.745.730

32.389.000

7.801.000


4.746.632 30t.00B.362

1.262.632 1.262.632 1.262.632


4.746.632 301.008.362

1.262.632 1.262.632 1.262.632


4.746.632 301.008.362

1.262.632 1.262.632 1.262.632


299.745.730

299.745.730

299.745.730

32.372,127

7,800,273


299.745.730

299.745.730

299.745.730

32.372.127

7.800.273


299.745.730

299.745.730

299.745.730

32.372.127

7.800.273


7.801.000

24.588.000

13.810.000

13.810.000

10.778.000

10.778.000


7.800.273

24.571.854

13.795.265

13.795.265

10.776.589

10.776.589

7.800.273

24.571.854

13.795.265

13.795.265

10.776.589

10.776.589


7.800.273

24.571.854

13.795.265

13.795.265

10.776.589

10.776.589


-5.227


-5.227


-5.227


•5,227


-5.227

UNICIPIUL BUCUREȘTI 3TIVITATEA PROPRIE

Hot Nr. Anexa nr. 7.1

Capitol I Grupa / Titlu rticoi/Alineat


Denumire indicator


050101


00302 303


recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurați sociale de

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de

"săriaTatfi.,

Contritî^Ui de asigurări pentru

țîte țtej'rnunca si boli profesionale iutii pentru concedii si


DETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local • 31.12.2017


Credite

de

angajament


955.000


2001 Eoojojb feooîpf 200103 200104 200105 200106 200108lUt^URI SI SERVICII iServîcB 1 de^pj/ou

>ripld\p^ntru curățenie Incatzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internetCredite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

2

3

4

s

6

-5.227

-5.227

-5.227

-5.227

-5.227

-5.227

5.922.000

6.907.000

4.908.047

4.908.047

4.908.047

5.144.000

5.952.000

4.091.881

4.091.881

4.091.881

1.503.000

2.161.000

1.738.308

1.738.308

1.738.308

1.224.000

1.746.000

1.377.927

1.377.927

1.377.927

1.028.000

1.398.000

1.183.117

1.183,117

1.183.117

87.000

157.000

81.114

81.114

81.114

46.000

103.000

42.983

42.983

42.983

63.000

88.000

70.713

70.713

70.713

63.000

56.050

56.050

56.050

63.000

56.050

56.050

56.050

279.000

352.000

304.331

304.331

304.331

194.000

238.000

212.981

212.981

212.981

7.000

11.000

6.349

6.349

6.349

64.000

80.000

68.876

68.876

68.876

3.000

7.000

2.982

2.982

2.982

11.000

16.000

13.143

13.143

13.143

3.641.000

3.791.000

2.353.573

2.353.573

2.353.573

3.174.000

2.714.000

2.071.899

2.071.899

2.071.899

8.000

21.000

14.440

14,440

14.440

7.000

22.000

20.469

20,469

20.469

38.000

44.000

28.793

28.793

28.793

16.000

20.000

11.337

11.337

11.337

135.000

135.000

134.050

134.050

134.050

8.000

31.000

16.552

16.552

16.552

42.000

42.000

32.351

32.351

32.351


_ ____ -lei-

Angajamente    Cheltuieli

legale    efective

de plătit

7=5-6    63.142


17.216

2.203.077

1.984.457

1.889

5.258

28.793

11.337

57.897
tmeta nr. 7.1


Capiiol/ trupa / Titlu licol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


-lei-


200109

200130

2002

2005

200501

200530

2005

200601

201101 , < i£id< 1001 100101 100105 100110 100113


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări Deplasări interne, delăsări, transferări Carii, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala Proiecția muncii Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

-Construcții

Masktf echipamente si mijloace de

^obilipr.Vaparatura birotica si alte active tforpOrple Alteiac^ive fijie

lv reparații capitale)

PQEHURI

_____WIEEI CURENTE

tițlUlMheltuieli DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de ba2a

Sporuri pentru condiții de munca Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații de delegare


(Inc


Credite

do

angaja meni

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

elective

inițiale

definitive

1

2

3

4

u    5

fi

7=5-6

S

2.800.000

2.076.000

1.581.548

1.5B1.548

1.501.548

1.609.705

120.000

323.000

232.359

232.359

232.359

228.583

400.000

520.000

178.254

178.254

178.254

173.673

19.000

442.000

57.361

57.361

57.361

9.000

25.000

14.442

14.442

14.442

10.000

417.000

42.919

42.919

42.919

2.000

5.000

1.540

1.540

1.540

K 1.540

2.000

5.000

1.540

1.540

1.540

\J\\54Q

1.000

1.000

9.000

56.000

16.800

16.000

16.800

16^

31.000

48.000

25,133

25.133

25.133

^T>25.1S3

5.000

5.000

2.586

2.506

2.586

> >>47$

5.000

5.000

2.586

2.586

2.586

955.000

778.000

955.000

816.166

816.166

816.166

\ 27.653

955.000

770.000

955.000

816.166

616.166

816.166

\27.653

955.000

778.000

955.000

816.166

816.166

816.166

27,653

30.000

42.000

30.000

29.927

29.927

29.927

795.000

736.000

795.000

786.239

786.239

786.239

27.653

20.000

20.000

110.000

110.000

10.666.459.000

1.278.524.640

1.059.615.120

993.793.055

993.793.055

989.626.473

4.166.582

718.714.370

124.631.000

860.291.000

755.467.480

711.420.455

711.420.455

707.591.611

3.828.844

689.582.416

14.894.000

17.456.000

16.906.098

16.906.098

16.906.098

17.557.254

12.074.000

13.708.000

13,319.611

13.319.611

13.319.611

13.864.739

11.251,000

12.437.000

12.217.657

12.217.657

12.217.657

12.692.529

625.000

983.000

837.107

837.107

837.107

890.359

194.000

284.000

264.847

264.047

264.847

281.851

4.000

4.000

l' V..C-*

* z    I

-o, "•*, "CV •;    <»CONFORM CU ORIGINALUL


NICIPIUL BUCUREȘTI riVITATEA PROPRIE

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

Capilol / rupă / Titlu IcdI / Alineat


Denumire indicator


1002

100206

1003

100301

100302

100303

100304

100306


2ooi;^.


Cheltuieli salariate in naiura Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunun si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Jjiefee desShimb Pei£Li_țeleco{hiinicatii, radio, tv,

Materialejsirbrestarj de servicii cu caracterjunciîonăl j Alte bUriUn si/servieii pentru îritretIriere și Iu rtcijb n a re ftcpanuirturer Bunurile nâtyrftobiectelor de inventar Unilorme-sfechipament Alte obiecte de inventar Deplasări, dotasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Carii, publicații si materiale documentareCredite

de

angaja mont

1

Credite bugetara

inițiale

definitive

2

3

2.820.000

600.000

600.000

3.148.000

1.911.000

58.000

2.176.000

68.000

632.000

712.000

23.000

21.000

196.000

142.267.000

13.366.000

160.000

25.000

400.000

100.000

1.000.000

250.000

171.000

107.796.000

10.078.000

145.000

10.000

350.000

100.000

1.000.000

148.000

150.000

125.000

10.711.000

8.000.000

570.000

127.630.000

477.000

305.000

172.000

130.000

130.000

200.000

96.532,000

550.000

200.000

350.000

10.000

1.000


Angaiamente

bugetare


564.050

564.050

3.022.437

2.115.518

64.881

692.609


18.161


131.268

100.027.500

8.742,726

144.094

5.553

321.580

80.752

893.294

103.254

98.276

6.920.878

175.045

90.362.685

437.363

170.470

266.693


47


-lei-


Angajamente

legale


Plăti

electuale


Angajamente legale de plătit

7=5-6


Cheltuieli

elective


564.050

564.050

3.022.437

2.115.518

64.881

692.609


564.050

564.050

3.022.437

2.115.518

64.881

692.609


564.050

564.050

3.128.465

2.201.143

67.525

720.985


18.161


18.161


20.95B


131.268

100.027.500

8.742.726

144.094

5.553

321.580

60.752

893.294

103.254

98.276

6.920.878

175.045

90.362.685

437.363

170.470

266.893


131.268

96.198.656

8.089.850

144.094

5.553

221.580

75.964

472.117

102.754

98.243

6.813.815

155.730

87.428.325

198.919

198.919


117.854

3.828.844

97.767.166

652.876

9218.341

lX298

SL528

100.000

•285.529,

4.788

421.177

67*0.944

500

87.158

33

101.569

107.063

6.630.143

19.315

175.308

2.934,360

89.011.483

238.444

16.849

170.470

67.974

16.849


CONFORM CU ORIGIN,47Capitol Z îrupa Z Titlu ticol Z Alineat


Denumire indicator


Credita

de

angajament


2012

2013

2014 2025


2030

203001

203004

203030

40

400356    II03

57

57P2 j\ 57020> 570203

59 5917

70

71


Consultanta s! expertiza

Pregătire profesionala

Proiecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de stat

TJTC3t?VtU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

'oNDURligXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) IARE

Programe dirr-Foițțdul European de Dezvoltare Regionala (FEE Cheltuieli nșeligitiile TITyjL VIjMSffț^ENTA SOCIALA AjutoaP

Afuioare ^ocjâte in numerar Tiaftiete-ffo cresa si lichele sociale pentru grădiniță

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE124.831.000

124.831.000

124.831.000

10.541.628.000

10.541.628.000

Credite bugetara

Angajamente

bugetare

Angaja mente legale

Plăti

efectuate

ZUtgajamente legale de plătit

inițiata

definitive

2

3

4

5

G

7*5-6

150.000

150.000

143.227

143.227

143.227

80.000

40.000

28.952

28.952

25.942

3.010

250.000

250.000

157.259

157.259

157.105

154

20.000

5.000

2.336

2.336

2.336

154.000

190.000

152.905

152.905

152.905

2.000

2.000

543

543

543

35.000

20.000

13.759

13.759

13.759

117.000

168.000

138.603

138.603

136.603

550.000.000

573.000.000

569.700.000

569.700.000

569.700.000

550.000.000

S73.000.000

569.700.000

569.700.000

569.700.000

49.307.000

33.409.480

4.000.165

4.000.165

4.000.165

49.307.000

33.409.480

4.000.165

4.000.165

4.000.165

49.307.000

33.409.480

4.000.165

4.000.165

4.000.165

102.513.000

23.196.000

20.292.940

20.292.940

20.292.940

102.513.000

23.196.000

20.292.940

20.292.940

20.292.940

102.513.000

23.196.000

20,292.940

20.292.940

20.292.940

310.000

310.000

283.276

283.276

283.276

310.000

310.000

283.276

283.276

283.276

300.000

310.000

283.276

283.276

283.276

10.000

1,000.000

300.000

210.476

210.476

210.476

1.000.000

300.000

210.476

210.476

210.476

395.923.640

238.012.640

216.539.928

216.539.928

216.202.190

337.738

395.564.000

128.884.000

107.412.078

107.412.078

107.074.340

337.738


_-lel-

Cheltuiell

elective


143.227

28.952

163.156


2.336

1B2.775

543

15.756

166.476

569.700.000


569.7OO-.OI 4.obo.1l 4.050.165


283.276

283.276

283.276


274.555

274.555

,    8.099.431

8.099.43127CONFORM CU ORIGIN,Anexa nr. 7.1

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


-lel-

Capitol / Grupa / Titlu rticol / Alineat

7101

710101

710102

72

7201

720101

850101

850102

Credite

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Denumire indicator

de

inițiale

definitive

bugetare

legale

electuate

legale

elective

angn|a mont

de plătit

B

1

2

3

4

s

6

7=5-6

B

Active fixe

10.530.067.000

388.003.000

123.529.000

102.375.474

102.375.474

102.037.736

337.738

8.099.431

Construcții

8.243.463.000

335.563.000

117.399.000

98.838.112

98.838.112

98.637.844

268

7.114.082

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.280.842.000

45.799.000

3.751.000

2.826.925

2.826.925

2.650.799

176.126

927.123

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

265.000

219.000

1.000

19.645

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

5.497.000

6.402.000

2.378.000

710.437

710.437

549.093

161.344

38.581

Reparații capitale aferente activelor

fixe

11.561.000

7.561.000

5.355.000

S.036.604

5.036.604

5.036.604

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

359.640

109.128.640

109.127.850

109.127.850

109.127.850

Active financiare

359.640

109.128.640

109.127.850

109.127.850

109.127.650

Participare la capitalul social al societăților comerciale

359.640

109.128.640

109.127.850

109.127.850

109.127.850

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.310.000

66.135.000

66.132.523

66.132.523

66.132.523

21.032^23

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

45.100.000

45.100.000

45.100.000

45.100.000

împrumuturi pentru institulii si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

45.100.000

45.100.000

45,100.000

45.100.000

TIHJJL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambprsari de credite externe -RamUursân de credite externe contractate ■dEt^doQtorfi de credite

TITLUL XțM&LATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

22.310.000

22.310.000

21.035.000

21.035.000

21.032.523

21.032.523

21.032.523

21.032.523

21.032.523

21.032.523

21.032.523

21.032.523

22.310.000

21.035.000

21.032.523

21.032.523

21.032.523

21.032.523

j> / JN ANUL CURENT

TfflW'XIXJ’EATl EFECTUATE IN ANII    __

^PRECEDENT! SI RECUPERATE

-299.851

-299.851

-299.851

-299.851

-299.051

-299.851

* > /IN ANUL CURENT

Plăti electuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-299.851

-299.851

-299.851

Plăti electuate in anii precedenti si

",,

recuperate in anul curent (SF)

-246.897

-246.897

-246.897

I

Plăti efectuate in anii precedenti siCONFORM CU ORI


CapilDl / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


30002


002


01

10

20

30

40

50

51recuperate in anul curent (SD)

EXCEDENT/DEFICIT

TOTAL CHELTUIEU-SECTIUNEA FUNCTINARE

CHELTUIELI CURENTE TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


-lei-

Credite

da

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetara

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7o5-6

a

-52.954

-52.954

-52.954

*

-975.500.000

-975.500.000

-414.750.822

3.242.055.200

3.321.779.520

3.075.522.189

3.075.297.343

3.065.695.380

9.601.963

2.900.157.960

3.129.890.200

3.085.218.520

2.842.283.235

2.842.058.389

2.832.456.426

9.601.963

2.853.634.337

206.720.000

174.902.000

172.035.875

172.024.230

167.997.178

4.027.052

173.346.15t

590.822.000

470.308.000

353.209.986

353.070.785

347,495.874

5.574.911

360.892.61 E

118.378.000

117.050.000

116.327.280

116.327.280

116.327.280

116.152.00S

1.034.141.000

1.292.148.000

1.288.647.514

1.288.847.514

1,288.847.514

1.288.847.5V

158.558.200

747.520

922.401.000

889,849.000

783.691.405

783.691.405

783,691.405

783.691.40'

6.360.000

6.334.000

2.626.056

2.626.056

2.626.056

2.624.687

3.060.000

52.413.000

50.082.710

50.008.710

50.008.710

50.003.71 C

89.450.000

81.467.000

75.462.409

75.462.409

75.462.409

78.076.231

112.165.000

237.260.000

235.920.153

235.920.153

235.920.153

'''x46.523.62E

135.277.000

135.273.260

135.273.260

135.273.260

\

\

112.165.000

101.983.000

100.646.893

100.646.893

100.646.893

\

46.5>3.Sgg

-699,000

-2.681.199

-2.681.199

-2,681.199

-699.000

-2.681.199

-2.681.199

-2.681,199

620.988.200

386.164.520

336.174.639

336.174.639

332,264.475

3.910.164

287.357.068

286.990.000

208.428.000

160.125.982

160.125.982

156.215.818

3.910.164

164.362.972

286.990.000

208.428.000

161.756.652

161.756.652

157.846.488

3.910.164

164.362.972

97.428.000

75.708.000

75.708.000

75.708.000

71.797.836

3.910.164

75.784.134

79.734.000

60.335.000

60.335.000

60.335.000

57.492.514

2.842.486

60.740.964

69.109.000

53.500.000

53.500.000

53.500.000

51,270.811

2.229.189

54.196.357

6.494.000

4.050.000

4.050.000

4.050.000

3.815.942

234.058

4.092.108

15.566

1.831.000

1.450.000

1.450.000

1.450.000

1.290.992

159.008

1.326.143

171.000

50.000

50.000

50.000

19.828

30.172

19.681RECUPERATE IN ANUL CURENT -PtlujXTX'PLATI EFECTUATE IN ANII PREOEDENTI SI RECUPERATE ’ "TOANEI(i CURENT Partea/ t-A SEfjVICII PUBLICE GENERALE AUjqpltAJLPUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE ttEliȚUIELICURENTE

jlj Cheltuieli de personal ChpftuiejTsâlariale in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Indemnizații plătite unor persoane din alara unitarii Indemnizații de delegare


\ chel;

z TtTCtll


100105

100106

100112

100113Hot. Nr, Anexa


dd.9'

nr. 7.1


DETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local -31.12.2017


Cepitol / Grupa/Titlu trticol / Alineat


Denumire indicator


Credite

de

angajament


100130

1002

100206

1003

100301

100302

100303

100304

10030602

2O05-

200530

2006

200601

200602


Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurați de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanalale

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța moirica Apa, canal si salubritate .Carburanți si lubrifiant!

PieE'ede schimb Transport

la, l^comunicatii, radio, tv,

Majeriale^Sprestari de servicii cu caracter funcționai Âlțb^unorî^i servicii pentru

'etin^re'si funcționare Fjcjpdxatii curente

Btinuifde natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in strainalateCredite bugetare

Angajamente

bugetara

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

2.129.000

1.285.000

1.285.000

1.285.000

1.094.941

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.152.850

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.152.850

17.694.000

14.073.000

14.073.000

14.073.000

13.152.472

12.133.000

9.700.000

9.700.000

9.700.000

9.288.572

478.000

320.000

320.000

320.000

281.277

4.027.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

2.985.968

164.000

103.000

103.000

103.000

86.060

892,000

750.000

750.000

750.000

510.575

124.957.000

75.151.000

31.145.107

31.145.107

31.145.107

23.213.000

7.779.000

4.182.378

4.182.378

4.182.378

1.040.000

1.007.000

433.317

433.317

433.317

300.000

4.800.000

1.187.000

1.151.358

1.151.358

1.151.358

96.000

45.000

41.162

41.162

41.162

600.000

585,000

584.817

584.817

584.817

447.000

178.000

68.359

68.359

68.359

240.000

1.371.000

770.000

566.811

566.811

566.811

4.900.000

1.176.000

707.565

707.565

707.565

9.419.000

2.831.000

628.989

628.989

628.989

600.000

2.000.000

122.610

122,610

122.610

1.353.000

817.000

572. B34

572.834

572.834

1.353.000

817.000

572.834

572.834

572.834

2.350.000

1.550.000

1.205.147

1.205.147

1.205.147

2.050.000

1.500.000

1.193.067

1.193,067

1.193.067

300.000

50.000

12.080

12.080

12.080


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective


-lei-

7=5-6


190.059

147.150

147.150

920.528


1.091.109

1.146.350

1.146.350

13.896.820CONFORM CU ORIGINALUL


845.064

122.610

650.968

650.968

1.235.140

1.223.202

11.938

- • i

’ i

w

1__


Anexa nr. 7.1

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


Credite

de

angajament


2011

2012

2013

2014 2016 2030 203001 203002 203003 203004 203030 55

5502Carii, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Studii si cercetări Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar ■Ijchiete de cresa si lichele


, j socîalfefpentru grădiniță    .5

j TITLUL 5&fAbTE CHELTUIELI ociaiii si furjdalii Despăgubiri civife

PLĂTI. EFțCgjATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUHEHATC (N ANUL CURENT ■nilui^lk/LATOEFECTUATE IN ANII “j EGȘ0ENTI SI RECUPERATE JN ANUL. CURENT Platîdtecluate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)Crodite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plali

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

elective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

705.000

175.000

1.107

1.107

1.107

4

950

3.700.000

2.362.000

948.286

948.286

948.286

947.885

700.000

620.000

478.729

478.729

478.729

493.209

1.115.000

1*115*000

203.282

203.282

203.282

204.725

300.000

300.000

90.921.000

58.433.000

23.430,734

23.430.734

23.430.734

23.360.512

1.630.000

1.537.000

19.105

19.105

19.105

19.105

1.636.000

522.000

112.632

112.632

112.632

113.534

480.000

250.000

54.886

54.886

54.886

54.886

8.200.000

10.000

9.355

9.355

9.355

9.355

78.975,000

56.114.000

23.234.756

23.234.756

23.234.756

23.163.632

140.000

114.000

57.456

57.456

57.456

57.076

140.000

114.000

57.456

57.456

57.456

XS^076

140.000

114.000

57.456

57.456

57.456

57.0>B

2.015.000

1.405.000

1.043.218

1.043.218

1.043.218

tj .038.21 B

2.015.000

1.405.000

1.043.218

1.043.218

1.043.218

î.038.218

2.000.000

1.400.000

1.038.218

1.038.218

1.038.218

1.038.218

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

62.450.000

56.050.000

53.802.871

53.802.871

53.802.871

56.352.632

50.000

50.000

62.400.000

56.000.000

53.802.871

53.802.871

53.802.871

56.352.632

-1.630.670

-1.630.670

-1.630.670

-1.630.670

-1.630.670

-1.630.670

i

-1.630.670

-1.630.670

-1.630.670

„*• x-". < * i,

1IL •    •,

-1.630.670

-1.630.670

-1.630.670

•*    ‘ZAnexa nr. 7.1


Capitol / Grupa /Titlu Articol / Alineat


102


01

50 5004

51^00101


3002


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente lega ie

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

B

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

214.999.200

60.522.520

59.677.806

59.677.806

59.677.806

10.381.311

CHELTUIELI CURENTE

214.999.200

11.225.520

10.381.311

10.381.311

10.381.311

10.381.311

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

158.558.200

747.520

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

158.558.200

747.520

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

53.941.000

7.978.000

7.881.311

7.881.311

7.881.311

7.881.311

Transferuri curente

53.941.000

7.978.000

7.881.311

7.8B1.311

7.B81.311

7.881.311

Transferuri către instituțiile publice

53.941.000

7.978.000

7.881.311

7.881.311

7.881.311

7.881.311

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

A. Transferuri interne

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Alte transferuri curente interne

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2,500.000 i

OPERAȚIUNI FINANCIARE

49.297.000

49.296.495

49.296.495

49.296.495

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

49.297.000

49.296.495

49.296.495

49.296.495

r\.

împrumuturi pentru instituții si servicii

\ X

publice sau activilati finanțate integral

\

49.297.000

AQ 9QR AQA

AQ 9QR AQA

AQ 9QR AQR

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

V ț

ÎMPRUMUTURI

118.999.000

117.214.000

116.370.851

116.370.851

116.370.851

112.612.785 C

CHELTUIELI CURENTE

118.999.000

117.214.000

116.370.651

116.370.851

116.370.851

112.612.785

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    Z

621.000

164.000

43.571

43.571

43.571

42,975

imptumuturilor

621.000

164.000

43.571

43.571

43.571

42.975

Corrftsîoane si alle costuri aferente

îfnprupuiturilor externe

120.000

120.000

Comisioane si alle costuri aferente

• ijrtprumi3iKilor interne

251.000

2.000

1.904

1.904

1.904

1,904

■Stabilirea fiscului de tara

250.000

42.000

41.667

41.667

41.667

41.071

mEUL*fh«5OBANZI

118.378.000

117.050.000

116.327.280

116.327.280

116.327.280

112.569.810

Doban^i/aferente datoriei publice interne

97.914.000

96.806.000

96.803.734

96.803.734

96.803.734

96.803.734

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

97.914.000

96.806.000

96.803.734

96.803.734

96.803.734

96.803.734

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

20.464.000

20.244.000

19.523.546

19.523.546

19.523.546

15.766.076

r.
JNICIPIUL BUCUREȘTI iTlVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1


Capitol Z Grupa Z Titlu rticol Z Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local -31.12.2017


300205

10002

10002

>02

01

20 2001 200101 200102 200106 200100

200109200.103'

200164'/,

200'iofe

200106

200100


Dobânzi aferente datoriei publice

externe locale

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA APARARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai Alte bunuri si servicii pentru inlrelinere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Altojrieltuieli cu bunuri si servicii QHDÎN&T'UBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA . BHELTUigkTcURENTE TITLU>. BUJORI SI SERVICII Bunui1

Fumiiuââeibirgiț'

Materiala pentru curățenie -IncalăiljilutriirlatEî forța motrica -Apa, cartai sfce^iubritate brifianti imb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet-lel-

Credite

de

angajament

Credita bugetara

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

a

20.464.000

20.244.000

19,523.546

19.523.546

19.523.546

15.766.076

65.920.000

63.441.000

44.624.598

44.624.588

44.624.588

44.615.388

365.000

335.000

226.045

226.045

226,045

203.583

365.000

335.000

226.045

226.045

226.045

203.583

365.000

335.000

226.045

226.045

226.045

203.583

270.000

240.000

173.870

173.870

173.870

180.64-r

90.000

90.000

89.968

89.988

89.986

89.98!

10.000

10.000

5.898

5.898

5.898

5.89I

50.000

15.000

25.000

30.000

18.179

18.179

1B.179

24.95 1

35.000

35.000

23.798

23.798

23.798

23.79 3

60 000

60.000

36.007

36.007

36,007

\ ^A36.OCZ

60.000

60,000

29.236

29.236

29,236

60,000

60.000

29.236

29.236

29.236

35.000

35.000

22.939

22.939

22.939

22.93$

10.000

10.000

4.847

4.847

4.847

4.847

25.000

25.000

18.092

16.092

18.092

18.092

65.555.000

63.106.000

44.398.543

44.398.543

44.398.543

44.411.805

65.555,000

63.106,000

44.398.543

44.398.543

44.398.543

44.411,805

17.970.000

13.854.000

211.004

211.004

211.004

224.266

037.000

792.500

83.347

83.347

83.347

148.984

6.000

6.000

4.000

3.276

3.276

3.276

3.276

300.000

300.000

26.104

26.104

26.104

31.317

150.000

126.000

6.333

6.333

6.333

7.08$

5.500

33.360

13.248

190.000

190.000

28.660

28.660

28.660

FW'

41.849

0-

-A '.i 'A i    O. ii


Capilol / Grupa t Titlu Articol t Alineat


Denumire Indicator


HotNr/£?A/J? Anexa nr. 7.1

DETALIEREA CHELTUIELILOR ■ buget local -31.12.2017


Credite

dr

angajament


200109

200130

2005 200501 200503 200530 2011

2014 2030 203003 203004 203030 51

5101

, l|l0101

□0( t 2Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunun si servicii pentru întreținere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Carii, publicații si matenale documentare Protecția muncii Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viala Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE TITLBfeJJ. BUNURI SI SERVICII cheltuieli

hei li cu bunuri si servicii

VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE BTEîfljTIEI PUBLICE ruitcurenteerun/atre instituțiile publice

J^tLALTE TRANSFERURI ALTratosferuri interne Alte transferuri curente interne OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

PlaU

efectuate

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

80.000

46.000

7.064

7.064

7.064

155.000

121.000

11.910

11.910

11.910

16.844.000

13.019.000

124.563

124.563

124.563

87.000

87.000

153.000

153.000

96.092

96.092

96.092

16.604.000

12.779.000

28.471

28.471

28.471

158.000

81.000

42.500

3.094

3.094

3.094

35.000

36.500

3.094

3.094

3.094

40.000

6.000

6.000

47.585.000

49.252.000

44.187.539

44.187.539

44.187.539

47.585.000

49.252,000

44.187.539

44.187.539

44,187.539

47.585.000

49.252.000

44.187,539

44,187.539

44.187.539

999.922.000

1.061.945.000

940.333.015

940.108.169

938.377.246

81.461.000

76.578.000

69.405.110

69.405.110

69.405.110

51.813.000

47.034.000

41.148.632

41.148.632

41.148.632

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

47.513.000

42,734.000

41.14B.632

41.148.632

41.148.632

47.513.000

42.734.000

41.148.632

41.148,632

41.148.632

47.513.000

42.734.000

41.148.632

41,148.632

41.148.632

3.650.000

3.650.000

3.650.000

3,650.000

3.650.000

3.650.000

29.648.000

29.544.000

28.256.478

28.256.478

28.256.478

29.648.000

29,544.000

28.256.478

28.256.478

28.256.478

Angajamente legale de plătit

7=5-6

1.730.923


Cheltuieli

efective


-lei-


2.519

16.332


72.188

3.094

3.094


44.^87.539

44.187.539

44.187.539

899.206.725

49.793.693

41.149.072

440

440

440

41.148.632

41.148.632

41.148.632


8.644.621

6.644.621Anexa nr. 7.1

Capitol/ Grupa /Titlu rticol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local • 31.12.2017


Credite

de

angajament


8101

810101

810106


02


01

10

1001

100101

100105

100130

1002

100206

1003

100301■0

OOÎ ~~ ooiv;

300X02

300103

200104

200105

200108

200109


Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanSfeta^

Contrifeptii de asigurări pentru ăccîd^nterdamunca si boli profesionale

Gontributiipentru concedii si intiekir|izătiiÎ!

! NURI SI SERVICII

8unb^ irf servicii

Furnituri cfabirou

Mat^iatej/feniru curățenie

Indalzit^fluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si Iubrifianti Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestan de servicii cuCredite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pieli

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

B    1

29.648.000

29.544.000

28.256.478

28.256.478

28.256.478

8.644.621

29.648.000

29.544.000

28.256.478

28.256.478

28.256.478

7.938.456

706.165

170.114.000

140.607.000

116.504.955

116.504.955

116.372.708

132.247

109.461.460

170.114.000

135.267.000

111.169.795

111.169.795

111.037.548

132.247

109.461.460

56.980.000

41.592.000

40.905.699

40.905.699

40.905.699

40.065.612

46.509.000

32.701.000

32.466.484

32.466.484

32.466.484

32.670.379

40.452.000

29.060.000

28.884.405

28.884.405

28.884.405

29.065.717

6.019.000

3.641.000

3.582.079

3.582.079

3.582.079

3.604.662

38.000

1.484.000

1.049.800

1.049.800

1.049.800

1.484.000

1.049.800

1.049.800

1.049.800

10.471.000

7.407.000

7.389.415

7.389.415

7.389.415

7.395.233

7.343.000

5.137.000

5.130.929

5.130.929

5.130.929

5.162.350

233.000

161.000

158.316

158.316

158.316

159.229

2.417.000

1.692.000

1,686.119

1.686.119

1.686.119

1.696.560

83.000

60.000

57.905

57.905

57.905

58.267

395.000

357.000

356.146

356.146

356.146

318.827

46.119.000

29.405.000

13.222.951

13.222.951

13.090.704

132.247

12.355.168

16.834.000

7.002.000

1.451.840

1.451.840

1.399.169

52.671

1.640.50B

18.000

118.000

49.602

49.602

49.602

42.504

29.000

49.000

28.970

28.970

28.970

33.173

95.000

145.000

94.001

94.001

64.881

29.120

64.958

12.000

12.000

12.000

12.000

5.827

6.173

6.106

8.000

16.000

15.000

15.000

15.000

10.800

31.000

31.000

26.210

26.210

26.210

•    .-.‘u

26.21335
UN1CIP1UL BUCURESTt 3TIVITATEA PROPRIE

HctNc.^y-^
Anexa nr. 7.1

Capital / Grupa I Titlu irticol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

200130

2002

2004 200401 200402 200404

2005 200501 200530

2006 200601 200602

, 201179

00


caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente Matenale sanitare Dezinlectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări Deplasați interne, delăsări, transferări Deptasari in străinătate Carii, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Proiecția muncii Alte cheltuieli

JMe cheltuieli cu bunuri si servicii TITLțtevJTAANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMlNtȘTRATIEI PUBLICE

Traritf^rbiyctțrente Trarratețundin, bugetele locale pentru finant^reia cheltuielilor curente din domehiul sapatatii

TITLUL VII Xt/TE TRANSFERURI _B^J<dns0ruri curente in străinătate (p^itrkprganizalii internaționale)

Cdntributii si cotizații la organisme internaționale

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURICredite

de

angajament

Credite bugetare

inițiale

definitive

2

3

131.000

181.000

16.510.000

6.450.000

15.000.000

11.473.000

1.310.000

1.310.000

417.000

417.000

738.000

738.000

155.000

155.000

12.242.000

7.502.000

190.000

190.000

12,052.000

7.312.000

131.000

131.000

60.000

60.000

71.000

71.000

3.000

3.000

238.000

1.090.000

170.000

170.000

155.000

155.000

36.000

569.000

36.000

569.000

66.985.000

64,243.000

66.985.000

64.243.000

66.985.000

64.243.000

30.000

27.000

30.000

27.000

30.000

27.000

6.000.000

6.000.000


ngajamente

bugetare

Angajamente

legale

Mati

efectuate

Angajamente legale de plătit

4

5

6

7=5-6

109.085

109.885

109.885

1.116.172

1.116.172

1.098.794

17.378

9.930.244

9.930.244

9.930.244

836.114

836.114

836.114

123.780

123.780

123.780

580.010

580.010

580.010

132.324

132.324

132.324

443.245

443.245

363.669

79.576

105.970

105.970

105.970

337.275

337.275

257.699

79,576

29.146

29.146

29.146

29.146

29.146

29.146

37.500

37.500

37.500

61.986

61.986

61.986

119.782

119.782

119.782

313.094

313.094

313.094

313.094

313.094

313.094

57.015.045

57.015.045

57.015.045

57.015.045

57.015.045

57.015.045

57.015.045

57.015.045

57.015.045

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

26.100

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

't-


104.482

1.352.277

9.805.605

401.110

123.780

159.143

118,187

166.66737.5^0

61.986

119.7,62

92.864

92.864

57.015,045

57.015.045
57.015.045

25,635Anexa nr. 7.1

Capilol I Grupa / Titlu Articol / Alineat


8030

84

85


8501


850101


5702

01

10

1001

100101

100105

100112

100113

100130

1002

100301 ‘

100302

100303-

V00804

100306

20


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local • 31.12.2017


-lel-

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de ptattt

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7,5-6

S

Alte împrumuturi

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-660.000

-664.840

-664.840

-664.840

Tillul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-660.000

-664.840

-664.840

-664.840

Plat» elecluate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-660.000

•664,840

-664.840

■664.840

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-660.000

-664.840

-664.840

-664.840

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

681.604.000

722.450.000

636,856.587

636.705.741

636.455.485

250.256

623.526.651

CHELTUIELI CURENTE

681.604.000

710.123.000

624.546.405

624.395.559

624.145.303

250.256

623.526.651

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.499.000

7.088,000

6.402.623

6.390.978

6.274.090

116.888

6:537.461

Cheltuieli salariate in bani

5.143.000

5.504.000

5.033.487

5.027.095

4,931.719

95.376

5.274.261

Salarii de baza

5.020.000

5.386.000

4.955.272

4.948.880

4.853.504

95.376

5.098-119

Sporuri pentru condiții de munca

10.000

8.000

4.100

4.100

4.100

4.645

Indemnizații plătite unor persoane din

\ *—

afara unitatii

56.000

35.000

27.719

27.719

27.719

27.023

Indemnizalii de delegare

20.000

3,000

1.663

1.663

1,663

1.663

Alte drepturi salariate in bani

37.000

72.000

44.733

44.733

44.733

142.811

Cheltuieli salariate in natura

10.000

273.000

174,000

174.000

174.000

174.000

Unilomie si echipament obligatoriu

10.000

10.000

Vouctyere de vacanta

263.000

174.000

174.000

174.000

174.000

Contribuții^'^

1.346.000

1.311.000

1.195.136

1.189.883

1.168.371

21.512

1.089.200

Coritnpuiii de tesigurari sociale de

staLJ 1 ’S.'i

870.000

873.000

806.356

804.786

789.717

15.069

740.395

Corilributii de asigurări de șomaj

50.000

30,000

25.698

25.065

24,588

477

25.B28

Csnfripjiii der asigurați sociale de

^anflfate^/

319.000

291.000

262.818

261.844

256.884

4.960

269.869

CQ^ri&ylitde asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

40.000

12.000

10.676

8.875

8.679

196

9.043

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

67.000

105.000

89.588

89.313

88,503

‘î&âfo

44.065

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.436.000

13.848.000

12.419.801

12.280.600

12.147.232

'433.368

> 11.265,227Anexa nr. 7.1


-lei-

Capitot / Grupa/Titlu rllcol / Alineat


Denumire indicator


Credita

de


angajament


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


Anga|a mente legale


de plătit


7=5-6


Cheltuieli

elective


2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108

200100

200130


2Q11'


2030'

203' 203007


Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale penlru curățenie încălzit, iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasan, transferări Deplasați interne, detasari, transferări Deplasări in stratnalale Cârti, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Prolecliajnuncii

ieWjudiciare si extrajudiciare tieriygțkdiiGi&tiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

nași pliblicitate ‘“rotocol st reprezentare Gfttbi >• '

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice2.675.000

10.000

19.000

682.000

31.000

30.000


300.000

786.000

817.000

815.000

420.000

420.000

132.000

42.000

90.000

700.000

150.000

69.000


3.000

472.000


50.000


2.430.000

64.000

23.000

533.000

26.000

42.000

5.000

274.000

680.000

783.000

547.000

754.000

7.000

747.000

26.000

15.000

11.000

700.000

44.000

66,000


1.786.337

50.394

10.607

450.832

19.940

32,609

12

241.914

423.593

556.436

389.012

296.654

296.654

13.868

2.875

10.993

667.560

33.083

54.674


1,761.668

48.405

10.607

450.832

19.940

29.356

12

240.117

415.450

546.969

389.012

293.779

293.779

13.868

2.875

10.993

667.560

33.083

52.768


1.758.946

47.296

10.607

450.832

19.940

27.741


240.111

415,450

546.969

389.012

175.491

175.491

13.868

2.875

10.993

667.560

33.083

52.768


2.742

1.109


1.615

12

6


118.288

118.288


1.730.785

13.431

11.612

462.879

20.528

20.354

12


240.117


402.641


1115.000

9.905

9.905

9.266,000

9.168.708

9.058.937

195.000

192.980

192.549

4.000

119.000

110.400

105,460

10.000


9.905

9.046.599

184.569


9.905

12.338    9,034.119

7.980    176.097
JNIC1PIUL BUCUREȘTI ÎTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1


Capitol / Grupa/Tillu rtfcol / Alineat


Oenumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


203030

51

5101

510101

59

5915

79

80 0003


84

85Alle cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituțiile publice TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Contribuții la salarizarea personalului neclerical

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

împrumuturi pentru instilutii si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedent! si uperjMe in anul curent (SF)

RARkSI ASISTENTA SOCIALA

------.UIELPCURENTE

TITLilLlI CHELTUIELI DE PERSONALCh4f luieli șalariale In bani -SSa/arii ddrîâza

ri^erltru condiții de munca #AHe sporuri

Indemnizații de delegare Alte dreplun salariate in bani Cheltuieli șalariale in natura Vouchere de vacanta Contribuții


Credite

de

angajament

Credite bugetare

ini liale

deliniUve

z

3

422.000

8.938,000

644.669.000

664.187.000

644.669.000

664.187.000

644.669.000

664.187.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

12.327.000

12.327.000

12.327.000

66.743.000

122.310.000

66.743.000

122.349.000

22.148.000

24.009.000

17.904.000

18.874.000

14.606.000

15.835.000

3.160.000

2.920.000

30.000

11.000

18.000

7.000

90.000

101.000

774.000

774.000

4.244.000

4.361.000


Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

4

5

6

8.665.328

8.760.928

8.756.570

584.369.628

584.369.628

584.369.628

584.369,628

584.369.628

584.369.628

584.369.628

584.369.628

584.369.628

21.354.353

21,354.353

21.354.353

21.354.353

21.354.353

21.354.353

12.325.359

12.325.359

12.325.359

12.325.359

12.325.359

12.325.359

12.325.359

12.325.359

12.325.359

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

-15.177

117.566.363

117.492.363

116.143.943

117.605.317

117.531.317

116.182.897

23.627.708

23.627.708

23.627.708

18.629.577

18.629.577

18.629.577

15.696.744

15.696.744

15.696.744

2.841.106

2.841.106

2.841.106

10.417

10.417

10.417

1.353

1.353

1.353

79.957

79.957

79.957

766,750

766.750

766.750

766.750

766.750

766.750

4.231.381

4,231.381

4.231.381'

//'

Angajamente legale de plătit

7=5-6

1.348.420 1.348.420


4.358


-lei-


Cheltuieli

elective


8.776.382

584.369.628

584.369.628

584.369.628

21.354.335116.424.921

116.424.921

24.458.068

19.327.023

16,277.140

2.957.305

9.085

1.330

82.163

763.750

763.750

4.367.295
1UNIC1PIUL BUCUREȘTI CTIVITATEA PROPRIE

Hot Nr......

Anexa nr. 7.1


Capilol Z Grupa / Titlu Articol Z Alineat


100301

100302

100303


100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

2OO|T|O8

20âld>9


/șoCwb

260404 2005— 200501 200503 200530


Denumire indicator


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatale


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL tl BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si (oria motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrilianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu ^caracter lunclional Âltejluțiuri si servicii pentru qjjtretftere si funcționare Reparaljmirenle Hrană țl tWiâpdntrtJ oameni Medicamente si materiale sanitare -M^dfcamerfte

âteriaib sanitare

Oezîhfectanti

rBunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget tocai -31.12.2017


Credite

de

angajament


Credite bugetare


Inlllale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


Angaja menle legale de plătit


7=5-S


-lel-


Cheltuieli

elective2.895.000

95.000

892.000


3,025.000

98.000

995.000


2.954.562

91.751

968,815


2.954.562

91.751

968.815


2,954.562

91.751

968.B15


42.000

35.000

29.811

320.000

208.000

186.442

39.007.000

42.144.000

40.459.000

6.104.000

6.484.000

6.191.627

150.000

150.000

127.518

150.000

150.000

145.275

1.700.000

1.611.000

1.506.486

500.000

463.000

420.311

100.000

90.000

97.013

14.000

290.000

363.000

341.003

600.000

813.000

763.679

2.600.000

2.836.000

2,790,342

1.131.000

4.219.000

4.223.915

15.500.000

12.780.000

11.584.831

15.500.000

12.780.000

11.584.831

920.000

975.000

914.647

470.000

525.000

508.779

300.000

300.000

256.609

150.000

150.000

149.259

620.000

1.632.000

1.558,518

70.000

82.000

38.922

150.000

150.000

146.902

400.000

1.400.000

1.372.694


29.811

186.442 40.459.000 6.191.627

127.518

145.275

1.506.486

420.311

97.013

29.811

186.442

39.110.580

5.944.436

127.518

145.275

1.393.342

398.652

97.013

1.348.420

247.191

113.144

21.659

341.003

333.303

7.700

763.679

743.504

20.175

2.790.342

2.705.829

84.513

4,223.915

4.218.999

4.916

11.584.831

11.488.938

95.893

11.584.831

11.488.938

95.893

914.647

892.330

22.317

508.779

486.462

22.317

256.609

256.609

149.259

149.259

1.558.51B

1.334.162

224.356

38.922

12.147

26.775

146.902

146.902

*

1.372.694

1.175.113

%197.501


3,071.782

95.179

1.005.109"

30.91;

164.31: 38.522.76i 5.957.75I'

134.57

307.610 1.374.5711 1401,47 i 36.44J!

\ 5.450 \ (

340,474

1

532.591

2.818.551 4.251.661 12.331.824 12.331.824

841.288

554.168

228.694

58.426

198.809


198.809
UNICIPIUL BUCUREȘTI ÎTIVITATEA PROPRIE


Hot. Nr. Anexa nr. 7.1

DETALIEREA CHELTUIEULOR - buget local -31.12.2017


Capitol / Grupa / Titlu

dicol / Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

2006

Deplasări, delăsări, transferări

65.000

105.000

100.127

100.127

100.127

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

60.000

100.000

100.000

100.000

100,000

200602

Deplasări in slrainatate

5.000

5.000

127

127

127

2012

Consultanta si expertiza

350.000

350.000

336.873

336.873

336.673

2013

Pregătire profesionala

65.000

65.000

65.000

6S.000

65.000

2014

Protecția muncii

1.452.000

816.000

765.462

765.462

762.740

2030

Alte cheltuieli

12.800.000

14.718.000

14.718.000

14.718.000

13.966.975

203004

Chirii

800.000

850.000

850.000

850.000

846.276

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.000.000

13.868.000

13.868.000

13.868.000

13.120.699

51

TITLUL VI TRANSFERUAI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.143.000

5.685.000

4.927.895

4.927.895

4,927.895

5101

Transferuri curente

5.143.000

5.685.000

4.927.895

4.927,895

4.927.895

510101

Transferuri către instituțiile publice

5.143.000

5.685.000

4.927.895

4.927.895

4.927.895

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

40.000

43.000

42.500

42.500

42.500

5502

B. Transferuri curente in strainalate

5^0201

(către organizații internaționale)

40.000

43.000

42.500

42.500

42.500

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

40.000

43.000

42.500

42.500

42.500

57 \

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

405.000

50.468.000

48.548.214

46.474.214

40.474.214

57®—^*

Ajutoare sociale

405.000

50.468.000

48.548.214

48.474.214

46.474.214

AjutQrtre sociale in numerar

405.000

50.468.000

48.548.214

48.474.214

48.474.214

-FLLATPeFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

J^SURE&ATE IN ANUL CURENT

-39.000

-38.954

-38.954

-38.954

85

ÎTttuT KlXPliATI EFECTUATE IN ANII    C-

f’RKJEDENTI SI RECUPERATE    3"

j /n^nOl CURENT

-39.000

-38.954

-38.954

■38.954

^8501 \V'-

dPlalf'etecltiate in anii precedenti si

\r

TecupSrale in anul curent

-39.000

-38.954

-38.954

-38.954

8501OP

PfetThfectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-39.000

-38.954

-38.954

-38.954

»02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

M02

PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

309.560.000

287.743.000

245.770.676

245.770.676

245.638.644

)2

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

228.718.000

218.118.000

190.402.166

190.402.166

190.270.134

01

CHELTUIELI CURENTE

204.976.000

187.416.000

159.780.728

159.780.728

159.648.696


Angaja mente legale de plătit


7=S-6


2,722

751.025

3.724

747.301


132.032

132,t332

132.032


-lei-

Cheltuieli

elective


101.476 101.349 127 326.873 78.775 581.597 13.852.71 £ B60.17I 12.992.54*


CONFORM CU ORlGINAtUl?225.444.630

J72.855.684

172.383.440MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7J


Capilol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


10

1001

100101

100105

100113

1002

100206

1003

100301

100302

100303

100304

100306


AsOtf 04> Î00

âoo (06 200 ’


2002

2005

200530


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

-lei-

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

8

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.000.000

6.732.000

6.594.716

6.594.716

6.594.716

7.017.385

Cheltuieli salariate in bani

5.770.000

5.295.000

5.203.842

5.203.842

5.203.842

5.554.752

Salarii de baza

5.257.000

4.744.000

4.731.006

4.731.006

4.731.006

5.030.366

Sporuri pentru condiții de munca

498.000

543.000

465.288

465.288

465.288

516.838

Indemnizații de delegare

15.000

8.000

7.548

7.548

7.548

7.548

Cheltuieli salariate in natura

237.000

216.050

216.050

216.050

216.050

Vouchere de vacanta

237.000

216.050

216.050

216.050

216.050

Contribuții

1.230.000

1.200.000

1.174.824

1.174.824

1.174.824

1.246.583

Contribuții de asigurări sociale de

stat

865.000

837.000

822.093

822.093

822.093

876.957

Contribuții de asigurări de șomaj

27.000

25.000

22.970

22.970

22.970

24.471

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

285.000

277.000

270.224

270.224

270.224

288.472

Contribuții de asigurări pentru

I

accidente de munca si boli profesionale

8.000

9.000

7.819

7.819

7.819

8.337

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

45.000

52.000

51.718

51.718

51.718

48.346

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

149.246.000

132.513.000

116.287.325

116.287.325

116.155.293

132.032

128.467.368

Bunuri si servicii

3.675.000

3.631.000

2.821.795

2.821.795

2.821.795

2.827.953

Furnituri de birou

300.000

282.000

276.222

276.222

276.222

294.597

^atșriale pentru curățenie

25.000

25.000

24.776

24.776

24.776

22.380

incat^b iluminat si torta motrica

400.000

347.000

262.045

262.045

262.045

250.884

"Apa, Canal si salubritate

rGarouranii si lubrifianti    —

60.000

71.000

63.713

63.713

63.713

64.229

30.000

50.000

29.850

29.850

29.850

24.850

Ptesmdegchimb

110.000

80.000

77.371

77.371

77.371

75.973

Pdstal telecomunicații, radio, tv,

Jhtenfet

200.000

125.000

99.093

99.093

99.093

109.725

^taterialeei prestări de servicii cu

cara0epunctional

1.000.000

1.201.000

636.857

636.857

636.857

630.482

^tedunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.550.000

1.450.000

1.351.868

1.351.868

1.351.868

* -

1.346.833

Reparații curente

12.000.000

4.000.000

2.930.829

2.930.829

2.930.629

t

' -TI’

; ,    1.987.503

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000

270.000

184.738

184.738

184.738

X

Alte obiecte de inventar

200.000

270.000

184.738

184.738

184.738

1.

n    -    \ %

42

UNICIPIUL BUCUREȘTI 3T1VITATEA PROPRIE

W/ie/f

HoL Nr......./.

Anexa nr. 7.1


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

-lel-

Capitol / Grupa/Titlu

rticol / Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

[egale

Plăti

efectuate

Angajamente legale da plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7«5-6

e    1

2006

Deplasări, delăsări, transferări

187.000

134.000

133.467

133.467

133.467

133.467

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

187.000

134.000

133.467

133.467

133.467

133.467

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

40.000

35.000

22.710

22.710

22.710

22.710

i

2012

Consultanta si expertiza

1.175.000

1.087.000

74.900

74.900

74.900

74.900

l °

2013

Pregătire profesionala

90.000

54.000

53.281

53.281

53.2B1

53.281

2030

Alte cheltuieli

131.879.000

123.302.000

110.065.605

110.065.605

109.933.573

132.032

123.367.554

o

203003

Prime de asigurare non-viata

1.000.000

988.000

929.760

929.760

929.760

865.671

X

ST

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

130.879.000

122.314.000

109.135.845

109.135.845

109.003.813

132.032

122.501.883

o

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

c

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.400.000

47.824.000

36.595.976

36.595.976

36.595.976

36.595.976

o

5101

Transferuri curente

47.400.000

47.824.000

36.595.976

36.595.976

36.595.976

36.595.976

o

510101

Transferuri către instituțiile publice

47,400.000

47.824.000

36.595.976

36.595.976

36.595.976

36.595.976

5

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

330.000

230.000

208.002

208.002

208.002

208.002

>

5702

Ajutoare sociale

330.000

230.000

208.002

208.002

208.002

208.00^

tW

570201

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

330.000

1.000.000

230.000

208.002

94.709

208.002

94.709

208.002

94.709

208.002 94.>09

w

59

117.000

\ \\

\

6917

Despăgubiri civile

1.000.000

117.000

94.709

94.709

94.709

94.709

179

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.742.000

30.702.000

30.700.872

30.700.872

30.700.872

472.244

^,_x \

80\

800

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

împrumuturi pentru instituții si servicii

publicp'sau activitali finanțate integral

dinvel'fturt proprii    —

14.752.000

14.751.133

14.751.133

14.751.133

\W

X V

/Al

14.752.000

14.751.133

14.751.133

14.751.133

-81 1

JJTtUL Xyl^RAMBURSARI DE CREDITE < ,

23.742.000

15.950.000

15.949.739

15.949.739

15.949.739

472.244

^6iq

8iq

il

105

RamBursaij.de credile externe    iȚF”

Rambursări de credite aferente datoriei

472.244

Jrt-q

ppUlice exțefne locale amourpari/tle credite interne

Tlambilreari de credite aferente datoriei „ptJblice-'fnteme locale

23.742.000

15.950.000

15.949.739

15.949.739

15,949.739

472.244

Q'țXf

23.742.000

15.950.000

15.949.739

15.949.739

15.949.739

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-79.434

-79 434

-79.434

65

Titlul XtX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

r

'v?


JNICIPIUL BUCUREȘTI îTIVITATEA PROPRIE

Hot Nr..........

Anexa nr. 7.1

Capilol / Grupa/Titlu rticol / Alineat


8501


850101


02


01

10

1001

100101

100105

100106

100110

1003

100301

100302 30303

100304DETALIEREA CHELTUIEULOR - buget local • 31.12.2017

-lei-

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

IN ANUL CURENT

•79.434

-79.434

-79.434

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-79.434

-79.434

-79.434

Plăti elecluate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-79.434

-79.434

-79.434

PROTECȚIA MEDIULUI

80.842.000

69.625.000

55.368.510

55.368.510

55.368.510

52.588.946

CHELTUIELI CURENTE

69.976.000

58.759.000

44.532.211

44.532.211

44.532.211

50.009.970

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

268.000

156.000

152.723

152.723

152.723

152.723

Cheltuieli salariate in bani

216.000

119.000

117.200

117.200

117.200

117.200

Salarii de baza

96.000

69.000

68.165

68.165

68.165

68.165

Sporuri pentru condiții de munca

50.000

16.000

15.413

15.413

15.413

15.413

Alte sporuri

34.000

33.622

33.622

33.622

33.622

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

70.000

I

Contribuții

52.000

37.000

35.523

35.523

35.523

35.523

Contribuții de asigurări sociale de

\ \

stat

35.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

1.000

811

811

811

Contribuții de asigurări sociale de

\

sanatate

12.000

9.000

8.984

8.984

8.984

8.984

Contribuții de asigurări pentru

.accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

382

382

382

382

Contribuții pentru concedii si

inddbytizatii

2.000

2.000

1.346

1.346

1.346

1.346

TÎTfcULjl BUNURI SI SERVICII

60.543.000

50.657.000

36.814.109

36.814.109

36.814.109

38.709.669

BOnumsi Servicii

2.900.000

4.250.000

4.155.502

4.155.502

4.155.502

3.857.635

Cațyunanțgs^ lubri fianti

100.000

120.000

118.880

118.880

118 880

90 542

Materiale si prestări de servicii cu

ida/apter îbnctional

2.100.000

4.000.000

3.917.326

3.917.326

3.917.326

3.647.797

-Alte bunurrsi servicii pentru

irjtrdlinere si funcționare

700.000

130.000

119,296

119.296

119.296

119.296

Consultanta si expertiza

230.000

Alte cheltuieli

57.413.000

46.407.000

32,658,607

32.658.607

32.658.607

34.852.034

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57.413.000

46.407.000

32.658.607

32.658.607

32.658.607

'^34.852.034

TITLUL III DOBÂNZI

1,1 .'3.582.199

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

iee/jo/f

HoL Nr.......Z.

Anexa nr. 7.1


Capitol / Grupa / Titlu


Denumire indicator


Articol / Alineat A


3002 Dobânzi aferente datoriei publice externe

300205 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale


51

5101

510101

79

81

8101

810101


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri calre instituțiile publice OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite


10002

102

01Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENȚII Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI jrrjprBBHjktri pentru instituții si servicii ppblice saățactivilati finanțate integral ditT variituiTjproprii

tlTLULXVll RAMBURSĂRI DE CREDITE i de credite externe

Rambursări de iredite externe contractate

Jdejprdonatorifde credite

Hambursarrtle'credite interne ■Bâmbur&jiue credite aferente datoriei pbblictejnfeme locale

TITLOLXV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credita

de


inițiale


Credite bugetare


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


angajament

1


Angajamente legale de plătit


7=5-6


Cheltuieli

efective


-lei-


9.165.000

9.165.000

9.165.000

10.866.000

10.866.000

10.866.000

10.866.000

1.245.665.000

509.740.000

484.141.000

484.141.000

484.141.000

25.599.000


7.946.000

7.946.000

7.946.000

10.866.000

10.866.000

10.866.000

10.866.000

1.522.486.000

751.537.000

719.148.000

719.148.000

719.148.000

32.389.000

7.801.000


7.565.379

7.565.379

7.565.379

10.036.299

10.836.299

10.836.299

10.836.299

1.508.619.271

751.514.414

719.147.514

719.147.514

719.147.514

32.372.127

7.800.273


7.565.379

7.565.379

7.565.379

10.836.299

10.836.299

10.836.299

10.836.299

1.508.619.271

751.514.414

719.147.514

719.147.514

719.147.514

32.372.127

7.800.273


7.565.379

7.565.379

7.565.379

10.836.299

10.636.299

10.836.299

10.836.299 1.504.790.427

751.514.414

719.147.514

719.147.514

719.147.514

32.372.127

7.800.273


3.828.844


3.582.199

3.582.

99

7.565.

79

7.565,

79

7.565.

179

2.57S.

176

2.578.I

)76

2.578.

376

2.578.

976

1.443.534.

149


O

O

z

TI

O

X)

s

o

c

o

S

o


732.942. f79 719.147.5TO 719.147.514

719.147.514

13.795.265


--X


25.599.000

14.599.000

14.599.000

11.000.000

11.000.000


7.801.000

24.588.000

13.610.000

13.810.000

10.778.000

10.778.000


7.800.273

24.571.854

13.795.265

13.795.265

10.776.589

10.776.589


7.000.273

24.571.854

13.795.265

13.795.265

10.776.589

10.776.589


7.800.273

24.571.854

13.795.265

13.795.265

10.776.589

10.776.589


13.795.265

13.795.265

13.795.265


-5.227


-5.227

UNICIPIUL BUCUREȘTI CT1VITATEA PROPRIE

HotNr.^2^ Anexa nr. 7.1

DETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local -31.12.2017


Capitol Z Grupa Z Titlu irtlcol Z Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mente legale

Plat!

efectuate

Angaja mente legate de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-5.227

-5.227

-5.227

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-5.227

-5.227

-5.227

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-5.227

-5.227

-5.227

02

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

02

SI VANATOARE

5.144.000

5.952.000

4.091.881

4.091.881

4.091.881

3.976.596

01

CHELTUIELI CURENTE

5.144.000

5.952.000

4.091.881

4.091.881

4.091.881

3.976.596

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.503.000

2.161.000

1.738.308

1.738.308

1.738.308

1.773.519

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.224.000

1.746.000

1.377.927

1.377.927

1.377.927

1.449.644

100101

Salarii de baza

1.028.000

1.398.000

1.183.117

1.183.117

1.183.117

1.250.14&

100105

Sporuri pentru condiții de munca

87.000

157.000

81.114

81.114

81.114

86.115

100106

Alte sporuri

46.000

103.000

42.983

42.983

42.983

•41^36

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

63.000

88.000

70.713

70.713

70.713

X2.151

fl002

Cheltuieli salariate in natura

63.000

56.050

56.050

56.050

\ S

(\p0206

Vouchere de vacanta

63.000

56.050

56.050

56.050

/ 1003

Contribuții

279.000

352.000

304.331

304.331

304.331

323.8^5

/ 100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

194.000

238.000

212.981

212.981

212.981

224.263

100302

Contribuții de asigurări de șomaj    (

7.000

11.000

6.349

6.349

6.349

6.722

100303

Contribuții de asigurați sociale de

-ofe

^sănătate

^Contribuytde asigurați pentru

64.000

80.000

68.876

68.B76

68.876

72.532

/

"acctd^nldîtiemunca si boli profesionale

3.000

7.000

2.982

2.982

2.982

3.142

103306/"

^Gonmbutiijt^ntru concedii si

I 1

inăerSnizatii J

11.000

16.000

13.143

13.143

13.143

17.216

2C kt

titlue/ii bucuri si SERVICII

3.641.000

3.791.000

2.353.573

2.353.573

2.353.573

2.203.077

2oqiȚ^<

BunWsizSepvjcii

3.174.000

2.714.000

2.071.899

2.071.899

2.071.899

1.984.457

Wmgun cțe bjfou

8.000

21.000

14.440

14.440

14.440

1.889

2Î$f02

~Materiale'%entru curățenie

7.000

22.000

20.469

20.469

20.469

5.258

200103

Inddlziî/ittJminat si forța motrica

38.000

44.000

28.793

28.793

28.793

28.793

200104

Apa, canal si salubritate

16.000

20.000

11.337

11.337

11.337

1.337
MUNICIPIUL BUCUREȘTI iCTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIEULOR * buget local -31.12.2017


-leî-

Credite

do

angajament


200105

200106

200108

200109

200130

2002

2005 200501 200530

2006 200601 2011

2013

2014 2030

I203030Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Carii, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Proiecția muncii Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE THUțU CHELTUIELI DE PERSONAL heltuieîi

entrîicondiții de munca InTposturi ocupate prin cumul _____    .._jt ifiddj delegare

Cheltuietysalarjale in natura ' '^-'Icbererde'vacanta ibul+ț^

Contribuia de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomajCredite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

1

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

a

135.000

135.000

134.050

134.050

134.050

57.897

8.000

31.000

16.552

16.552

16.552

8.644

42.000

42.000

32.351

32.351

32.351

32.351

2.800.000

2.076.000

1.581.548

1.581.548

1.581.548

1.609.705

120.000

323.000

232.359

232.359

232.359

228.583

400.000

520.000

178.254

178.254

178.254

173,673

19.000

442.000

57.361

57.361

57.361

9.000

25.000

14.442

14.442

14.442

10.000

417.000

42.919

42.919

42.919

2.000

5.000

1.540

1.540

1.540

1.540

2.000

5.000

1.540

1.540

1.540

1.540

1.000

1.000

rx

9.000

56.000

16.800

16.800

16.800

1^.800

31.000

48.000

25.133

25.133

25.133

25.^33

5.000

5.000

2.586

2.586

2.586

1.474

5.000

5.000

2.586

2.586

2.586

1.474

730.781.000

764.997.000

753.012.976

753.012.976

749.184.132

3.828.844

706.614.774

708.471.000

698.862.000

687.127.350

687.127.350

683.290.506

3.828.844

685.582.251

14.894.000

17.456.000

16.906.09B

16.906.098

16.906.098

17.557.254

12.074.000

13.708.000

13.319,611

13.319.611

13.319.611

13.864.739

11.251.000

12.437.000

12.217.657

12.217.657

12.217.657

12.692.529

625.000

983.000

837.107

837.107

837.107

890.359

194.000

284.000

264.647

264.847

264.847

281.851

4.000

4.000

f

600.000

564.050

564.050

564.050

564.050

600.000

564.050

564.050

564.050

564.050

2.820.000

3.148.000

3.022.437

3.022.437

3.022.437

3.128.465

1.911.000

2.176.000

2.115.516

2.115.518

2.115.5ÎB

■L -A

2.201.143

58.000

68.000

64.881

64.881

64/3B1

t.    "

67.525

c - '/

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1


Capilol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR * buget local • 31.12.2017


Credite

de

anga|ament


100303

100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108


20T


Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa. canal si salubritate Carburanți si lubrilianli Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar ie si echipament

Alte obiecte de inventar

safv, detasari, transferări

-.Dpplașarț-irițeme, delăsări, transferări CartîAjbficaiii si materiale

.GorfeujlantaSi expertiza

Pfegatird’pj'rifesionala tec^muncii

€he|tuibfi judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit-lei-

Credite bugetara

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

B

632.000

712.000

692.609

692.609

692.609

720.985

23.000

21.000

18.161

18.161

18.161

20.958

196.000

171.000

131,268

100.027.500

131.268 100.027.500

131.268

96.198.656

117.8

97.767.1

54

142.267.000

107.796.000

3.828.844

56

13.366.000

10.078.000

8.742.726

8.742.726

8.089.850

652.876

8.218.3

11

160.000

145.000

144.094

144.094

144.094

178.2

38

25.000

10.000

5.553

5.553

5.553

9.E

{28

400.000

350.000

321.580

321.580

221.580

100.000

285. E

29

100.000

100.000

80.752

80.752

75.964

4.788

79.fi

64

1.000.000

1.000.000

893.294

893.294

472.117

421.177

670.S

44

250.000

148.000

103.254

103.254

102.754

500

87.

58

150.000

125.000

98.276

98.276

98.243

33

1ttM

69

10.711.000

8.000.000

6.920.878

6.920.878

6.813.815

107.063

6.630,

43

570.000

200.000

175.045

175.045

155.730

19.315

175jG

127.630.000

96.532.000

90.362.685

90.362.685

87.428.325

2.934,360

89,011.4

83

477.000

305.000

550.000

200.000

437.363

170,470

437.363

170.470

198.919

238.444

170.470

16.849

172.000

130.000

130.000

10.000

350.000

1.000

266.893

47

266.893

47

198.919

47

67.974

16.849

47

150.000

150.000

143.227

143.227

143.227

143.227

80.000

40.000

28.952

28.952

25.942

3.010

28.952

2S0.000

250.000

157.259

157.259

157.105

, AS /*■ "

//- A'

154

'■ ,

A c < •

\ -

163.156


CONFORM CU ORIGINALIIJNICIPIUL BUCUREȘTI mVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1

Copilol Z Grupa / Uliu -ticol Z Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

Credite

de

angajament


Credite bugetare

inițiale

definitive

z

3


Angajamente

bugetare


Zkngajamenle

legale


Plăti

efectuate


Angajamento legale de plătit


7=5-6


-lei-


Cheltuieli

efective


2030

203001

203004

203030

40

4003

57

5702

570201

570203


dispozițiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENȚII Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Tichiele de cresa si tichete


sociale pentru grădiniță

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau aclivilali (inantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE B'ftjl Rambursări de credite externe

j părfibuțsari de credite externe contractate ide ordonatorii de credite

. XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII lECfDENTI SI RECUPERATE

„ 'WL CURENT

85 1 TitluljSflxIpL&Tjl EFECTUATE IN ANII /PREGEDENTI SI RECUPERATE

_„ IN ANl/L CURENT

Plăti efeSțuate in anii precedent! si recuperăle in anul curent

850101 Plăti efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent (SF)
20.000

154.000

2.000

35.000

117.000

550,000.000

550.000.000

310.000

310.000

300.000

10.000

1.000.000

1.000.000

22.310.000


5.000

190.000

2.000

20.000

168.000

573.000.000

573.000.000

310.000

310.000

310.000


2.336

152.905

543

13.759

138.603

569.700.000

569.700.000

283.276

283.276

283.276


2.336

152.905

543

13.759

138.603

569.700.000

569.700.000

283.276

283.276

283.276


2.336

152.905

543

13.759

138.603

569.700.000

569.700.000

283.276

283.276

283.276


2.336

182.775

543

15.756

166.476

569.700.000

569.700.000

283.276

283.276

283.276


300.000

300.000

66.135.000

45.100.000


210.476

210.476

66.132.523

45.100.000


210.476

210.476

66.132.523

45.100.000


210.476

210.476

66.132.523

45.100.000


22,310.000

22.310.000

22 310.000


45.100.000

21.035.000

21.035.000

21.035.000


45.100.000

21.032.523

21.032.523

21.032.523


45.100.000

21.032.523

21.032.523

21.032.523


45.100.000

21.032.523

21.032.523

21.032.523274.555 274.555 21.0:


CONFORM CU ORIGINALUL


49


-246.897


-246.897


-246.897


•246.897

■246.897

•246.897


-246.897

-246.897

-246.897
JNICIPIUL BUCUREȘTI ÎTIVITATEA PROPRIE

Hot. Nr........

Anexa nr. 7.1


Capitol / Grupa / Titlu rticol / Alineat


Denumire Indicator


0296


02


01

51

55

56


58710130


excedent/deficit sect funct

TOTAL CHELTUIEU-SECTIUNEA DEZVOLTARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ParfeaJ-a SERVICII PUBLICE GENERALE UTORfTATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CftELTOIELI DE CAPITAL Titlul active nefinanciare fixe 1

■uefii ll

a^ini^cfiipamenle si mijloace de 'ans^or?'

Mpbîlier, aparatura birotica si alte -aefive corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

Credite

de

anga|amont


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angaja mente legale


Plăti

efectuate


Angajamente legale de plătit


7=5-6


12.372.765.980

199.834.000


1.778.03B.800

660.289.000

223.989.000

139.843.000


1.555.396.480

343.112.480

199.947.000

44.919.480


1.206.679.541

182,188.887

127.206.135

10.550.797


1.206.551.970

182.188.887

127.206.135

10.550.797


216.423.661

1.206.123.693

182.188.887

127.206.135

10.550.797


428.277


153.354.000


133.224.000


51.766.000


32.782.221


32.782.221


32.782.221


46.480.000

12.172.931.980

12.172.931.980


163.233.000

1.114.084.800

1.100.898.000

13.186.800

3.665.000

3.665.000


46.480.000

1.212.245.000

513.8B1.550

698.363.450

110.000

110.000

-71.000


11.649.734

1.025.289.397

326.929.237

698.360.160

109.156

109.156

■907.899


11.649.734

1.025.161.826

326.801.666

698.360.160

109.156

109.156

-907.899


11.649.734

1.024.733.549

326.373.389

698.360.160

109.156

109.156

-907.899


428.277

428.27785.665.000

85.665.000

85.665.000

85.665.000

85.665.000

47.348.000

23.593.000

27.000


82.332,000

77.676.000

77.676.000

77.676.000

77.676.000

54.584.000

16.574.000

27.000


-71.000

206.473.800

44.536.000

44.536.000

44.536.000

44.536.000

31.584.000

8.842.000


-907.899

177.698.292

17.964.719

18.114.764

18.114.764 18.114.764 15.791.549

2.044.694


-907.899

177.698.292

17.964.719

18.114.764

18.114.764

18.114.764 15.791.549

2.044.694


-907.899

177.698.290

17.964.717

10.114.762

18.114.762 18.114.762 15.791.54927.149.276

25.267.903

25.267.903

25.267.903

25.267.903

17.383.267JNICIRIUL BUCUREȘTI ÎTIVITATEA PROPRIE

Anexa nr. 7.1

Capitol I Grupa / Titlu rtlcol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credita

de

angajament


84

85

8501

850102

32


01

51

5102

510229capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-tare

= CHEIJUIELI DE CAPITAL TITLLpXIV ACTIVE FINANCIARE i4îfiânciare

PartXipaȚpla capitalul social al atilșr comerciale

PjîftealH-StPARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA țARE"

CHELTUIELI DE CAPITAL •flTUUCXIII ACTIVE NEFINANCIARE Active (ixe

Construcții


14.697.000


71.587.680

5.555.000

5.555.000

5.555.000

5.555.000

5.430.000


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat)

efectuate

Angajamente legale de plătit

inițiale

definitive

2

3

4

S

6

7=5-6

6.491.000

4.110.000

278.521

278.521

278.520

1

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

-150.045

4.656.000

161.937.800

159.733.573

159.733.573

159.733.573

4,656.000

4.084.000

1.881.373

1.881.373

1.881.373

656.000

80.000

77.373

77.373

77-373

656.000

80.000

77.373

77.373

77.373

656.000

80.000

77.373

77.373

77.373

4.000.000

4.004.000

1.804.000

1.804.000

1.804.000

4.000.000

4.004.000

1.804.000

1.804.000

1.804.000

4.000.000

4.004.000

1.804.000

1.804.000

1.804.000

157.853.800

157.852.200

157.852.200

157.852.200

157.853.800

157.852.200

157.852.200

157.852.200

157.853.800

157.852.200

157.852.200

157.852.200

157.853.800

157.852.200

157.852.200

157.852.200

68.250.000

28.190.680

3.737.755

3.737.755

3.737.755

3.125.000

225.000

92.534

92.534

92.534

3.125.000

225.000

92.534

92.534

92.534

3.125.000

225.000

92.534

92.534

92.534

3.125.000

225.000

92.534

92.534

92.534

" '■

3.000.000

100.000

- Z

ILCONFORM CU ORIGINAI


Hot. Nr. Anexa nr. 7.1

Capitol /

Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire Indicator


710102

710103

710130


102


01

51

5102

510229
Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital Alte transferuri de capital către instituții publice CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

PfîTteaJII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE IVATAfcîANT

.TUlfeQCURENTE


5102 1 ț 510229


TITLULyi'TR'ANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMÎpllSTF&TIEI PUBLICE Transferuri cfa (țapital .Alletransferilri de capital către m/tittltii pbbfice

LTUfELÎ DE CAPITAL .TfTL&LJGII ACTIVE NEFINANCIARE Activd fixe


■^ei-rEL


-lel-

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

PlaU

efectuate

Angajamente legale de plătii

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

1

2

a

4

5

fi

7=5^

fi

125.000

125.000

125,000

92.534

92.534

92.534

301.822

14.954

9.696

66.032.680

65.125.000

27.965.680

3.645.221

3.645.221

3.645.221

4.92B.368

24.607.000

15.094.000

3.588.861

3.588.861

3.588.861

3.588.861

24,607.000

15.094.000

3.588.861

3.588,861

3.588.861

3.588.861

24.607.000

15.094.000

3.588.861

3.588.861

3.588.661

3.588.861

24.607.000

15.094.000

3.588.861

3.588.861

3.588.861

3.586.861

66.032.680

40.518.000

12.871.680

56.360

56.360

56.360

1.339.507

66.032.680

40.518.000

12.871.680

56.360

56.360

56.360

1.339.507

66.032.680

40,518.000

12.871.680

56.360

56.360

56.360

1.33X507

7.405.000

3.238.000

536.000

580

580

580

58.061.680

36.714.000

11.769.680

55.780

55.780

55.780

1.164^04

163.055

566.000

566.000

566.000

11.848

872.853.300

514.732.520

446.690.820

290.544.811

290.417.240

290.326.703

90.537

240.707.874

144.443.000

37.552.000

29.001.000

413.828

413.828

413.828

88.686.837

4,416,000

263,000

179.347

179.347

179,347

179.347

4.416.000

263.000

179.347

179.347

179.347

179.347

4.416.000

263.000

179.347

179.347

179.347

179.347

4.416,000

263.000

179.347

179.347

179.347

179.347

144.443.000

33.136.000

28.738.000

868.560

868.560

868.560

, “ 1 1 .

88.507.490

144.443.000

33.136.000

28.738.000

868.560

868.560

868.560

Z**    .

88.507.490

144.443.000

33,136.000

28.738,000

868.560

868.560

868.560

Ti    X.

88.507.490


Capitol / Grupa / Tillu Articol / Alineat


710101

710130

84

85

8501

850102


602


01

51

5102

510228


noio:DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


-lei-

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective I

Inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

G

7=5-6

8

Construcții

139.451.000

26.584.000

24.360.000

868.560

868.560

86B.560

88.507.490

Alle active fixe

0

0

0

(inclusiv reparații capitale)

4.992.000

6.552.000

4.378.000

PLATi EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-634.079

-634.079

-634.079

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-634.079

-634.079

-634.079

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-634,079

-634.079

-634.079

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-634,079

-634.079

-634.079

SANATATE

248.753.000

265.297.880

222.020.880

152.332.415

152.332.415

152.332.415

64.628.176

CHELTUIELI CURENTE

70.040.000

81.938.000

63.440.639

63.440.639

63.440.639

63.440.639

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.040.000

81.938.000

63.440.639

63.440.639

63.440.639

63.440.639

Transferuri de capital

70.040.000

81.938.000

63.440.639

63.440.639

63.440.639

63.441X639

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

\ ' "

din domeniul sanatatii

70.040.000

81.938.000

63.440,639

63.440.639

63.440.639

63.440X3&.

CHELTUIELI DE CAPITAL

248.753.000

195.257.880

140.153.880

88.962.597

88.962.597

88.962.597

1.187.Ș37 J-

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

248.753.000

195.138.000

134.034,000

82.842,717

82.842.717

82.842.717

1.187.537

.Active tixe

248.753.000

195.138.000

134.034.000

82.842.717

82.842.717

82.842.717

1.187.537

CorîStqjctii

173.815.000

122.021.000

125.052.000

02.452.999

82.452.999

82.452.999

693.712

Masmi^echipamente si mijloace de

trahspdff ■.

74,848.000

72.327.000

8.848.000

260.417

260.417

260.417

340.015

îitGbjlipr.țepâratura birotica si alte

t

aciiyfe[corpq|ale

145.692

Alle actiiffiiixe

_jincHjsjv reparații capitale)

90.000

790.000

134.000

129.301

129.301

129.301

8.118

4-ri LUX. AlV AU 11Vt riiMANGIAnh    1 ->

119,830

6.119.880

6.119.880

6.119.880

6.119.880

Aoțiv&Ținanciare

119.880

6.119.080

6.119.880

6.119.880

6.119.880

Participare la capitalul social al

- ii w- c-’' »/,

societăților comerciale

119.880

6.119.880

6.119.880

6.119.880

6.119.880

o"’
HotNr/fW

Anexa nr. 7.1

Capitol / Grupa ZTillu


Denumire Indicator


articol Z Alineat A


04

as


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


0501

050102


'02

01

51


Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

Credite

de

angajament

1


476.172.300

28.523.000


lei-


inițiale


Credite bugetare


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

[egale


Plăti

efectuate-71.000


-71.000


Angajamente legale de plătii

7=5-6


Cheltuieli

efective


-70.021


-70.821


-70.021


-70.821


-70.821


-70.821


5102

510229

56


Transferuri de capital Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL

ffcJOIl ACTIVE NEFINANCIARE i.ftctive fix§\

"Conștmct^,

faasini,'"echipamente si mijloace de Iranspbrt C

Mobilier, aparatura birotica si alte acliver corporale 'Atia/sciive-1ixB îriclusiyireparatii capitale)
204.844.640

116.284.000

87.761.000

87.761.000

87 761.000


-71.000

-71.000

191.400.940

111.600.000

83.085.000

83.085.000

83.005.000


-70.021

-70.821

135.160.567

69.443.108

56.999.866

56.999.866

56.999.866


-70.821

-70.821

135.032.996

69,443.108

56.999.866

56.999.866

56.999.866


-70.821

-70.821

135.017.191

69.443.108

56.999.866

56.999.866

56.999.866


20.523.000

28.523.000

28.523.000

447.649.300

447.649.300

447.649.300

443.748.300


28.523.000

28.523.000

28.523.000

84.895.640

84.536.000

84.536.000

73.067.000


28.523.000

28.523.000

28.523.000

79.682.940

46.340.300

46.340.300

45.024.300


12.443.242

12.443.242

12.443.242

65.608.303

32.265.663

32.265.663

31.645.006


12.443.242

12.443.242

12.443.242

65.480.732

32.138.092

32.138.092

31.645.006


12.443.242

12.443.242

12.443.242

65.464.927

32.122.287

32.122.287

31.645.00615.805

15.805

15.805


25.900.518

25.900.518

25.900.518

25.312.838


482.000


698.000


482.000


461.154


406.359


406.359


585.092


92.000


63.000


92.000


29.000


10.708,000

359.640

359.640


742.000

33.342.640

33.342.640


130.503

33.342.640

33.342.640


86.727

33.342.640

33.342.640


70.922

33.342.640

33.342.640


54DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Capitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetara

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

delinitive

A

3    1

1

2

3

4

5

6

720101

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

359.640

33.342.640

33.342.640

33.342.640

33.342.640

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.665.000

110.000

109.156

109.156

109.156

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.665.000

110.000

109.156

109.156

109.156

8104

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

3.665.000

110.000

109.156

109.156

109.156

802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

3.485.000

7.038.000

4.268.000

2.638.001

2.638.001

2.563.269

01

CHELTUIELI CURENTE

1.405.000

1.383.000

1.242.829

1.242.829

1.242.829

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.357.000

1.336.000

1.196.790

1.196.790

1.196.790

5102

Transferuri de capital

1.357.000

1.336.000

1.196.790

1.196.790

1.196.790

510229

Alte transferuri de capital către instilutil publice

1.357.000

1.336.000

1.196.790

1.196.790

1 196.790

56

TITLUL VIII PHOIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

48.000

47.000

46.039

46.039

46.039

5602

Programe din Fondul Social European (FSE)

560202

Finanțarea externa nerambursabila

5617

Mecanismul Financiar SEE

48.000

47.000

46.039

46.039

46.039

5^1703

Cheltuieli neeligibile

48.000

47,000

46.039

46.039

46.039

7b,

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.485.000

5.633.000

2.885.000

1.395.172

1.395.172

1.320.440

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Adțjwb fixe

Corlstrdctii

3.485.000

5.633.000

2.865,000

1.395.172

1.395,172

1.320.440

.jioîoF'

3.485.000

160.000

5.633.000

2.803.000

2.885.000

160.000

1.395.172

146.335

1.395.172 146.335

1.320.440

146.335

^10i02<

; Mâsirîî? Echipamente si mijloace de

2.065.000

1.630.000

2.065.000

1.189.932

1.189.932

1.115.200

710np3    .

? Moți ilier, aparatura birotica si alte

—----

-'Alteșgctive (ixe (țricfusiv reparații capitale)

1.260.000

1.200.000

660.000

58.905

58.905

58.905

• Tp\

«002 1

Paffea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

«002

PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

655.513.500

471.671.760

269.096.330

187.347.444

187.347.444

187.347.444

■02 '

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

420.353.500

283.396.760

213.568.760

170.916.423

170.916.423

170.916.423


Angaja monte legale de plătit


7=5-6


74.732


74.732

74.732

74.732


Cheltuieli

elective


-lei-51

7 7. 43.896 43.896 3.244.665 3.244.665 3.244.665 2.380.440 I

536.361MUNICIPIUL BUCUREȘTI \CT1VITATEA PROPRIE

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local-31.12.2017


-lei-

Capitol / Grupa t Titlu Articol / Alineat


Denumire Indicator


01

51

5102

510229

70

71

7101

710101

710102

710103

710130

7103


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăților comerciale ITECTIA MEDIULUI


CH^AUIELI CURENTE ^LDL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE IMSTRATIEI PUBLICE ferptijde capital td transferuri de capital către lituitlpublice

LW. VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN fOț IRI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare (inantate in perioada 2007-2013


Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7=5-6

6

30.252.000

17.733.000

1.310.219

1.310.219

1.310.219

1.310.219

30.252.000

17.733.000

1.310.219

1.310.219

1.310.219

1.310.219

30.252.000

17.733.000

1.310.219

1.310.219

1.310.219

1.310.219

30.252,000

17.733.000

1.310.219

1.310-219

1.310.219

1.310.219

420.353.500

253.144.760

195.835.760

169.606.204

169.606.204

169.606.204

11.345.747

420.353.500

240.917.000

103.663.000

77.434.344

77.434.344

77.434.344

11.345.747

407.953.500

240.717.000

98.963.000

77.434.344

77.434.344

77.434.344

11.345.747

393.823.500

217.035.000

95.548.000

75.899.687

75.899.687

75.899.687

11,183.642

313.000

250.000

313.000

150.285

150.285

150.285

141.49b

r\ H

13,817.000

23.432.000

3.102.000

1.384.372

1.384.372

1.384.372

12.400.000

200.000

4.700.000

ZN

12.227.760

92.172.760

92.171.860

92.171.860

92.171.860

12.227.760

92.172.760

92.171.860

92.171.860

92.171.860

12.227.760

92.172.760

92.171.860

92.171.860

92.171.860

235.160.000

188.275.000

55.527.570

16.431.021

16.431.021

16.431.021

6.297.922

46.480.000

170.273.000

46.898.000

12.062.774

12.062.774

12.062.774

413.475

4.900.000

418.000

413.040

413.040

413.040

413.040

4.900.000

418.000

413.040

413.040

413.040

413.040

4,900.000

418.000

413.040

413.040

413.040

413.040

2.140.000

2.140.000

Z’

*

//£■ j-"nn

-iun    '

h rt'uți rivr:‘i ,DETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local -31.12.2017


Capltol / Grupa /Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


561501

561502

561503

58


5803

580301

580302

580303

5816

581602

70

71

7101

710101

710102Finanlare nalionala Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finanțarea nalionala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente

postaderare

Finanțare externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Alte active (ixe

(inclusiv reparații capitale)

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITL&bVII ALTE TRANSFERURI Trafț^ruri interne

Invfe^titii regiilor autonome si

soCtefatîlot'comerciale cu capital de

s,4 J -

CHELTUIELI DE CAPITAL

Xtll ACTIVE NEFINANCIARE ive^xe

■GonYtructii

Alte active fixeCredite

de

angaja mont

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

915.000

915.000

310,000

46.480.000

163.233.000

46.480.000

11.649.734

11.649.734

11.649.734

46.480.000

163.233.000

46.480.000

11.649.734

11,649.734

11.649.734

23.880.000

33.205.000

23.880.000

6,725.553

6.725.553

6.725.553

22.600.000

82.761,000

22.600.000

4.924.181

4.924.181

4.924.181

47.267.000

188.680.000

18.002.000

8.629.570

4.368,247

4.368.247

4.368.247

188.680,000

18.002.000

8.629.570

4.368.247

4.368.247

4.368.247

188.680.000

18.002.000

8.629.570

4.368.247

4.368.247

4.368.247

131.666.000

7.512.000

5.805.000

4.085.493

4.085.493

4.0B5.493

57.014,000

10.490.000

2.824.570

282.754

282.754

282.754

10.687.146.500

641.052.520

604.944.850

547.351.239

547.351.239

547.013.501

19,732.500

92.530.B80

309.371.730

305.754,994

305.754.994

305.754.994

86.536.000

7.506.000

4,746.632

4.746.632

4.746.632

86.536.000

7.506.000

4.746.632

4.746.632

4.746.632

86.536.000

7.506.000

4.746.632

4.746.632

4.746.632

B6.536.000

7.506.000

4.746,632

4.746.632

4.746.632

19.732,500

5.994.880

301.665.730

301.008.362

301.008.362

301.008.362

19.732.500

5.875.000

2.120.000

1.262.632

1.262.632

1.262.632

?    19.732.500

5.875.000

2.120.000

1.262.632

1.262-632

1.262.632

035.000

3.500.000

1.800.000

1.262.632

1.262.632

1.262.632

Angajamente legale de plătit


337.736


-lei-

Cheltuieli

elective4.451.666

16.873.881

4.746.632

4.746.632

4.746.632

4.746.63?


4.746.632


Capitol/ Grupa / Titlu Krticol I Alineat


Denumire indicator


72

7201

720101


102

102


70

71

7101

710101

710102

710103

710130
(inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare

Participare la capitalul social ai

societăților comerciale

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte aclive corporale Alte active iixe (inclusiv reparații capitale)

TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investirii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de

TITLIXVIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

ONDLffli EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) ADERARE

1 iBTjfn’Fondul European de Dezvoltare la gBDR) ii neejigibile lEEt'DE CAPITAL L^lll 'ACTIVE NEFINANCIARE totiVfc fixe tonSfructiiDETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017


Credite

de

angajament


18.897.500


955.000

955.000

955.000

955.000

30.000

795.000

20.000

110.000

10.666.459.000

124.831.000


124.831.000

124.831.000 124.831.000

>10.541.628.000

10.541.628.000

10.530.067.000

8.243.463.000


Credite bugetara

Angajamente

bugetare

Angajamente

legato

Plăti

efectuate

inițiale

definitive

2

3

4

5

6    j

2.375.000

320.000

119.880

299.745.730

299.745.730

299.745.730

299.745.730

119.880

299.745.730

299.745.730

299.745.730

299.745.730

119.880

299.745.730

299.745.730

299.745.730

299.745.730

778,000

955.000

816.166

816.166

816.166

778.000

955.000

816.166

816.166

816.166

778.000

955.000

816.166

816.166

816.166

778.000

955,000

816.166

816.166

816.166

42.000

30.000

29.927

29.927

29.927

736,000

795.000

786.239

786.239

786.239

20.000

110.000

547.743.640

294.618.120

240.780.079

240.7B0.079

240.442.341

151.820.000

56.605.480

24.293.105

24.293.105

24.293.105

49.307,000

33.409.480

4.000.165

4.000.165

4.000.165

49.307.000

33.409.480

4.000.165

4.000.165

4.000.165

49.307.000

33.409.480

4.000,165

4.000.165

4.000.165

102.513.000

23.196.000

20.292.940

20.292.940

20.292.940

102.513.000

23.196.000

20.292.940

20.292.940

20.292.940

102.513.000

23.196,000

20.292.940

20.292.940

20.292.940

395.923.640

238.012.640

216.539.928

216,539.028

216.202.190

395.564.000

128.884.000

107.412.078

107.412.078

107.074.340

388.003.000

123.529.000

102.375.474

102.375.474

102.037.736

335.583.000

117,399.000

98.838.112

98.838.112

98.837.844

Angajamente legale de plătit

7=5-6

337.738

337.73B


337.73812.|

4.000.165

4.000.165

4.000.165


8.099.431

8.099.431


58


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2017

-lei-

Capitol /

Credite

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire Indicator

de

inițiale

definitive

bugetare

legale

electuale

legale

efective

trtlcol / Alineat

angajament

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

a

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.280.842.000

45.799.000

3.751.000

2.826.925

2.826.925

2.650.799

176.126

927.123

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

265.000

219.000

1.000

19.645

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

5.497.000

6.402.000

2.378.000

710.437

710.437

549.093

161.344

38.581

7103

Reparații capitale aferente activelor

1    0

fixe

11.561.000

7.561.000

5.355.000

5.036.604

5.036.604

5.036.604

0

1 z

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

359.640

109.128.640

109.127.850

109.127.850

109.127.850

1

7201

Active financiare

359.640

109.128.640

109.127.850

109.127.850

109.127.850

720101

Participare la capitalul social al

' s

societăților comerciale

359.640

109.128.640

109.127.850

109.127.850

109.127.850

0

cz

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

0

PRECEDENTI SI RECUPERATE

50

IN ANUL CURENT

-52.954

-52.954

-52.954

L 2

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-52.954

-52.954

-52.954

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-52.954

-52.954

-52.954

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-52.954

-52.954

-52.954

X

102971,

excedent/deficit sect dezv

■975.500.000

•975.500.000

-631.174.48359DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT» PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 31.12.2017


-lei-


Capitol /

Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


Credite

de

angajament


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


Angajamente legale de plătii


Cheltuieli

efective


■010


01

10

20

56


57

58TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

AUT0RITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTEHNE PLAThEFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI


C^H^CUpERATE IN ANUL CURENT Titlu^diCfLATI EFECTUATE IN ANII 'JjEDENTI SI RECUPERATE JtN AfJuL CURENT

ital/elecldate in anii precedenli si u^sfete in anul curent251.937.000


251.937.000

251.937.0007=5-6

8,


2.371.653.000

2.128.734.000

801.391.000

1.315.547.000


2.257.636.000

2.039.622.000

765.519.000

1.268.865.000


1.972.433.988

1.810.324.520

722.209.969

1.084.158.191


1.882.382.299

1.740.517.275

706.358.559 1.030.473.286


1.821.378.616

1.687.707.621

702.452.621

981.604.288


61.003.683 52.809.654 3.905.938 48.868.998


O

O

1.884.8 50.942 1.749.3 58,43 710.: 14.5=B 1.035.2 46.5gț> C


769.000

1.806.000


421.000

1.546.000


305.864

1.136.309


305.864

887.589


299.159

887.589


9.221.000

243.820.000

243.820.000

-901.000


645.000

2.626.000

219.836.000

219.836.000

-1.822.000


2.514.187

163.658.730

163.658.730


-1.549.262


2.491.977

143.414.286

143.414.286

-1.549.262


2.463.964

135.220.257

135.220.257

-1.549.262-901.000


-1.822.000


-1.549.262

-34.258

-34.258


-34.258

-34.258


-1.549.262

-34.25B

-34.258

-34.258

-34.258


-1.549.262

-34.258

-34.258


-34.258


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT» PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2017

-lei-

Capitol /

Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

850101

Plăti elecluate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-19.554

-19.554

-19.554

850102

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent (SD)

-14.704

-14.704

-14.704

410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

80.000

54.626.000

8.069.000

7.969.289

7.969.289

7.969,289

8>a&).918

01

CHELTUIELI CURENTE

53.970.000

7.993.000

7.895.342

7.895.342

7.895.342

l

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.119.000

5.010.000

4.999.736

4.999,736

4.999.736

1001

Cheltuieli salariale in bani

4.950.000

4.023.000

4.020.179

4.020.179

4.020.179

\y

\4^9.âB3

100101

Salarii de baza

4.421.000

3.471.000

3.470.230

3.470.230

3.470.230

100105

Sporuri pentru condiții de munca

340.000

325.000

324.429

324.429

324.429

100110

100113

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizații de delegare

145.000

4.000

184.000

3.000

183.303

2.219

183.303

2.219

183.303

2.219

/wa.iss'

2.2 iy

100130

Alte drepturi salariale in bani

40.000

40.000

39.998

39.998

39,998

39.998

1002

Cheltuieli salariale in natura

86.000

85.550

85.550

85.550

B5.550

100206

Vouchere de vacanta

86.000

85.550

85.550

85.550

85.550

1003

Contribuții

1.169.000

901.000

B94.007

894.007

894.007

948.858

1fl(

J301

Contribuții de asigurări sociale de stat

795.000

628.000

626.943

626.943

626.943

665.984

joc

1302

Contribuții de asigurări de șomaj

31.000

18.000

17.517

17.517

17.517

18.602

Contribuții de asigurări sociale de sanatafek

268.000

208.000

206.885

206.885

206.885

219.854

';ioi

“CoytribȘ^i'de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

19.000

12.000

10.329

10.329

10.329

10.971

):06

CbnLribGîlitaenlru concedii si

indetnnizajii

56.000

35.000

32.333

32.333

32.333

33.447

“x    ■ s’

TITLUL 11 “BUNURI SI SERVICII    ---

Bupdri sisdrvicri

41.351.000

2.983.000

2.895.606

2.895.606

2.895.606

2.868.768

Xi

1,663.000

440.000

413.107

413.107

413.107

iftp

?    413.338

.w X    *-

tti.vf:-

■- WU

2

i r-

■ î VlICMij

CONFORM CU ORIGINALUL

- /

Capitol /

Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT» PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 31.12.2017


200101

200102

200103

200104

200105

200106

200107

200108

200109

200130

2002

2005 200530

2006 200601 2DÎ5602 201'^Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări Deplasați interne, delăsări, transferări Deplasări in slrainatate Carii, publicații si materiale dpcuqjentare Consuttănta si expertiza -atirejjrofesianala x*ta fnuncii ItujgjiĂ

1 ^publicitate I ^reprezentare

- V

AUej^eltUieli cu bunuri si servicii
Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

inițiale

definitive

2

3

4

5

75.000

15.000

12.809

12.809

122.000

365.000

54.000

49.759

49.759

143.000

6.000

5.071

5.071

90.000

17.000

15.843

15.843

46.000

2.000

1.898

1.898

8.000

6.000

5.880

5.880

170.000

29.000

24.509

24.509

342.000

186.000

176.585

176.585

302.000

125.000

120.753

120.753

2.370.000

177.000

176.232

176.232

335.000

35.000

30.187

30.187

335.000

35.000

30.187

30,187

321.000

152.000

149.229

149.229

220.000

134.000

131.838

131.838

101.000

18.000

17.391

17.391

21.000

4.000

3.527

3.527

320.000

180.000

36.000

35.434

35.434

65.000

4.000

3.519

3.519

36.076.000

2,135.000

2.084.371

2.084.371

700.000

48.000

152.000

35.176.000

2.135.000

2,084.371

2.084,371


Plăti

efectuate


12.809

49.759

5.071

15.843

1.898

5.880

24.509

176.585

120.753

176.232

30.187

30.1B7

149.229

131.838

17.391

3.527

35.434

3.519

2.084.371


-lei-


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective


7=5-6120,898 176.232 7.571 7.571 149.229 131.B38 17.391

3.527

35.434

3.519

2.079.918
IUNICIP1UL BUCUREȘTI

CTIVITATEA PROPRIE

Hol. Nr. Anexa nr. 7.2


Capitol / Srupa / Titlu .rticol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 31.12.2017


Credite

de

angajament


-let-


59

5908

70

71

7101

710102

710103

710130

84

85


100113


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Programe pentru tinerel

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active lixe (inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

ORDINE,PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA ' ' EL^flELI CURENTE r„.lHJLLdHELTUlELI DE PERSONAL Cheltuieirsalariale in bani .Salarii Se jhaza

pentru condiții de munca dpmfyzalii plătite unor persoane din nitatii

iemnizalii de delegare


80.000

80.000

80.000

50.000

30.000


15.094.000Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6.500.000

6.500.000

656.000

80.000

77.374

77.374

77.374

80-1

>9

656.000

80.000

77.374

77.374

77.374

V\88.1

>9

656.000

80.000

77.374

77.374

77.374

JXJ38.1

19

457.000

50.000

46.465

48.465

48.465

V

’9

183.000

30.000

28.909

28.909

28.909

tao

0

16.000

•4.000

-3.427

-3.427

-3.427

-4.000

-3.427

-3.427

-3.427

-4.000

-3.427

-3.427

-3.427

-4.000

-3.427

-3.427

-3.427

75.776.000

67.241.000

53.651.306

53.651.306

50.669.433

2.981.873

51.647.191

51.169.000

52.152.000

47.279.057

47.279.057

47.082.041

197.016

48.015.817

39.833.000

40.471.000

40.256.769

40.256.769

40.256.769

41.308.490

27.392.000

27.950.000

27.808.746

27.808.746

27.808.746

28.668.131

20.688.000

23.401.000

<