Hotărârea nr. 17/2018

HOTARAREnr. 17 din 2018-01-17 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRATREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. GUTENBERG NR. 1, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 271/2002 MODIFICA HCGMB NR. 109/2003privind preluarea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str. Gutenberg nr. 1, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Achiziții - Direcția Contracte, Direcției Investiții și Direcției Patrimoniu nr. 457/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei de patrimoniu nr. 3/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 19/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str. Gutenberg nr. 1, sector 5, în suprafață de 840 mp în vederea realizării unui obiectiv de investiții, respectiv a unei clădiri cu destinație de birouri - sedii administrative.

Art.2 Se aprobă excluderea de pe listele de vânzare, aprobate conform Legii nr. 550/2002, a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință nominalizate la:

-    poziția nr. 123 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002 - spațiul situat în str. Gutenberg nr. 1 sector 5;

-    poziția nr. 110 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/22.04.2003 - spațiul situat în str. Gutenberg nr. 1, sector 5.

Art.3 Administrația Fondului Imobiliar și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General^j-Muaj^ipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București. Tel. 021.205.55.00 http:www.pmb.ro


Art.4 Hotărârile C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002 și nr. 109/22.04.2003 se vor modifica în mod corespunzător.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

B-dul Regina ESsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tei. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2