Hotărârea nr. 170/2018

HOTARAREnr. 170 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA UNOR MODIFICARI IN ANEXELE BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUL BUCURESTI PE ANUL2018Consiliul General al Municipiului București


ROMANIA

191» 201 i r lAaaÂTCfllM tMPBCLWA


p*«WWy*V?■ .«Mwf-Wft r«.a»-- ■ w»'.«y -»y wg: "

•ș-’-pț - *T.-ypy. r- -


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări în anexele bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar, Contabilitate, Buget nr. 497/20.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 47/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 172/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificări în anexele bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va modifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Biblioteca Metropolitană București, Teatrul Masca, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform Anexei 1.1.1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 54/2018, modificată prin prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptat:


București din data de 28.03.2013^7° M


«ița ordinară a Consiliului General al Municipiului


PREȘEDINTE DEJ3EDINȚĂ, Marian Orlanoo Calea


SECRETAR GENERAL 'ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, , Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 170

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

1

Anexa 1Privind Modificări în Anexele Bugetului Propriu al Municipiului București pe anul 2018


nuitifaru

ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

HCGMB NR. 54/22.02.2018

Influențe

(+.-)

Proiect

Hotărâre

A

B

1

2

3=1+2

0,00 6.267.728,00


Anexa 1.1.1    TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL,    6.267.728,00

din care:


Anexa 2.1 BIBLIOTECA I


7.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

TOTAL CHELTUIELI 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01.02 Materiale sl prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri șl servicii pt întreținere și funcționare

20.02 Reparații curente

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.02 Deplasări în străinătate

20,13 Pregătire profesională


Anexa 2.44


51.02. Autorități publice și actuni externe

51.02.01.03 Autorități executive 20 Bunuri și servicii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri șl servicii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

» 71.01.01 Construcții

Poziția 13 Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil Bd. Regina Eilsabeta nr. 29-31, sector 5 - PT+DE+AT+ Consultanță+Execuție HCGMB 42/31.03.2015, la credite de angajament se majorează de la 586 mii lei la 1.300 mii lei

65.02 învățământ

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Poziția 30 Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 86, Aleea Reconstrucției, nr. 6A, sector 3- PT+Executie HCGMB Nr.508/31.10.2017, creditele de angajament nu se modifică

Poziția 33 Construire complex multifuncțional pentru activități didactice șl Sport Scolii Gimnaziale nr. 200, str. Postăvarul, nr. 13, sector 3 - PT+Executie HCGMB Nr.510/31.10.2017, creditele de angajament nu se modifică

Se introduc indicatorii tehnico-economicl:

Poziția 34 Construire sala sport multifuncțională în Incinta Școlii Gimnaziale nr.197, Str. Obqlnatylare, nr.2, sector 6- PT+ExecuțiewgSasi»!

14.502,00

4.091,00

0,00

0,00

14.502,00

4.091,00

20,00

-2,00

18,00

455,00

5,00

460,00

960,00

-156,00

804,00

3,00

18,00

21,00

0,00

20,00

20,00

0,00

115,00

115,00

4.770.222,00

0,00

4.770.222,00

340.813,90

1.168,00

341.981,90

340.813,90

1.168,00

341.981,90

116.270,90

1.168,00

117.438,90

82.319,90

1.168,00

83.487,90

22.360,00

0,00

22.360,00

14.740,00

0,00

14.740,001.587,00


-658,00

-858,00

-858,00
Cod clasificat ie bugetară

Denumirea Indicatorilor/

Denumirea obiectivului

HCGMB NR. 54/22.02.2018

Influențe ‘ (+.-)

Proiect Hotărâre" -

A

B

1

2

3=1+2


HCGMB 43/22.02.2018, Valoare totală șl valoare totală actuallzată18.146 mii lei

Poziția 35 Construire sala sport multifuncțională in Incinta Scolii Gimnaziale "Sfinții Constantin sl Elena*, Aleea Lunca Cemei, nr. 3, sector 6- PT+Execuție-HCGMB 44/22.02.2018,Valoare totală șl valoare totală actualizată 18.148 mii lei

Poziția 36 Construire sala sport multifuncțională in Incinta Scolii Glmnazialenr. 167 (fosta 202), Calea Crangasl, nr140, sector 6- PT+Execuție -HCGMB 45/22.02.2018, Valoare totală și valoare totală actualizată 18.146 ml) lei

65.02.04.02 învățământ secundar superior

Se introduc indicatorii tehnlco-economlcl:Pozifla 38 Construire sala sport multifuncțională In Incinta Liceului Teoretic "Tudor Vladimlrescu", str. luliu Maniu, nr. 15, sector 6 - PT+Execuție- HCGMB 46/22.02.2018, Valoare totală și valoare totală actualizată 18.146 mii lei


Poziția 39 Construire sala sport multifuncțională Tn Incinta Colegiului National "Grlgore Molsll",B-dul Timișoara, nr. 33, sector 6 - PT+Executle-HCGMB 47/22.02.2018, Valoare totală șl valoare totală actualizată 18.146 mii lei

65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

56 POSTADERARE


82.014,00


56.15.01 Finanțare națională

56.15.03 Cheltuieli neeilgibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

58 CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


77,00

23,00

54,00


0,00

82.014,00

-77,00

0,00

-23,00

0,00

-54,00

0,00


58.15.01 Finanțarea națională 58.15.03 Cheltuieli neeilgibile


0,00

0,00

0,00


77,00

77,00

23,00

23,00

54,00

54,00


65.02.07.04 învățământ special

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

20.30.01 Reclamă și publicitate

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții, din care:

Poziția 44 Școala profesională metropolitană In sistem dual SF+PT+DTAC+DDE+AT, la credite bugetare și la credite de angajament

67.02 Cultură, recreare șl religie


1.484,00

0,00

1.484,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

1.484,00

-100,00

1.384,00

1.484,00

-100,00

1.384,00

100,00

-100,00

0,00

939.903,00

18.000,00

957.903,00


întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 67.02.05.03 sportive și de agrement

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții

Poziția 2 Sala Multifuncțională - Complex sportiv Lia Manollu HCGMB nr. 124/2013 -PT+Executfe+Consultanță, creditele de angajament nu se modifică

Poziția 3 Refacere și modernizare Patinoar artificial M. Flamaropol șl realizarea de spații adișcente necesare desf. activităților sportive și de agrenfent HCGMB nr. 128/2013 • PT+Consultanță+Execuț s, lacredite de angajament nu se modifică    \

w
* Cod __clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului’ '

HCGMB NR. 54/22.0X2018-

Influențe

Proiect Hotărâre- •*“

A

B

1

2

Poziția 7 Restaurarea sl punerea in valoare a Palatului Voievodal "Curtea Veche* - Consultanță+ Execuție HCGMB102/26.05.2015, la credite de angajament se majorează de la 39.878 mii lei la 44.203 mii lei

70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții

Poziția 32 Locuințe Splaiul Independenței, nr. 176, sector4- Studiu Fezabllitate+PT se va redenuml Locuințe Splaiul Independentei, nr.275, sector 4-Studlu Fezabilitate+FT', creditele de angajament șl bugetare nu se modifică

71.01.30 Alte active fixe

Se elimină din lista obiectivelor de Investiții poziția 16 Se elimină din lista obiectivelor de investiții poziția 17

Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor șl 70.02.50 dezvoltării comunale

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții

Poziția 8 Reabilitarea termică a blocurilor de pe raza sectoarelor 4,5 și 6 se redenumește Tn Reabilitarea termică a blocurilor de pe raza sectoarelor 3,4,5,6, creditele de angajament și bugetare nu se modifică

Poziția 9 Achiziții terenuri, creditele de angajament nu se modifică


3.585,00

-310,00

3.275,00

155,00

-155,00

0,00

155,00

-155,00

0,00

141.567,00

-6.000,00

135.567,00

75.490,00

-6.000,00

69.490,00

49.880,00

-6.000,00

43.880,00


8.000,00 -6.000,00


2.000,00


în lista obiectivelor de Investiții Anexa 2.44-1 se recorelează totalurlle astfel:


84.02 Transporturi 02.03.02 Transport în comun 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.30 Alte active fixe, din care:

poziția 73 Studiu de fezabilitate "împreună Tn siguranță pe aceleași străzicreșterea siguranței rutiere în 255 de Intersecții și 320 km de străzi, ia credite bugetare și la credite de angajament

poziția 74 Studiu de fezabilitate "Rețeaua bicicletelor*, la credite bugetare și la credite de angajament


1.133.261,23

146.435,00

146.435,00

0,00


0,00


-12.000,00

69,00

69,00

69,00


1.121.261,23

146.504,00

146.504,00

69,00


46,00


46,00


84.02.03.03 Străzi

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții

Poziția 33 Parcaj acoperit și zonă de agrement Panait Cema adiacent blocurilor M7, MB, M9, M10, M11, M12.M13.M14, sector 3

PT+Execuție HCGMB nr.635/19.12.2017, creditele de angajament nu se modifică Poziția 50 Parcaje supraterane/supraetajate pe structura ușoară 4 locațli-SF+PT+£7qcuțfe, creditele de angajament nu se modifică 71.01.30 Alte active fixe
oicj .

X<'~Wz5'°°

W '4w4,oo


-7.000,00    2.375,00

-69,00    6.185,00


5 FINANCUR

C°«T«0HJTJ,Tei£,i "UCET ** Cod claaiflcațlg bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea Obiectivului

HCGMB NR. '54/22.02.2018 ‘

Influențe

" (+,-)

Proiect

■Hotărâre—-

A

B

1

2

3=1+2

pe aceleași străzi "- creșterea siguranței rutiere Tn 255 de intersecții și 320 km de străzi, la credite bugetare și

la credite da angajament    46,00    -46,00    0,00

poziția 74 Studiu de fezabilitate "Rețeaua bicicletelor",

la credite bugetare șl la credite de angajament    23,00    -23,00    0,00

.    '    .    i..    1

în lista obiectivelor de Investiții a R.A.T.B, anexa 2.45 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    201.944,23    0,00    201.944,23

71.01.01 Construcții    26.646,45    -246,25    26.400,20

Poziția 5 Menținerea liberă a liniilor de tramvai înainte de intrarea in intersecție prin sistem video automat de detecție, la credite bugetare șl la credite de

angajament    246,25    -246,25    0,00

71.01.02 Cb) Dotări Independente    174.705,16    246,25    174.951,41

Menținerea liberă a liniilor de tramvai înainte de Intrarea în Intersecție prin sistem video automat de detecție, la credite bugetare și la credite de

angajament    0,00    246,25    246,25

Anexa 1.1.2 Bugetul Instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri propriiTOTAL CHELTUIELI

9.068,00

0,00

9.068,00

20.30.06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

2.350,00

-2.350,00

0,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0,00

2.350,00

2.350,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.033,00

0,00

1.033,00

In lista obiectivelor de investiții, Anexa 2.14-1 la

HCGMB nr.54/22.02.2018, la creditele de angajament

și creditele bugetare

71.01.01 Construcții

695,00

-47,00

648,00

Extindere Teatrul Masca Depozit pentru dotări șl

recuzită

444,00

-47,00

397,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

137,00

202,00

339,00

Autoutilitară 3,5 tone marfa - carosată, 1 buc.

75,00

45,00

120,00

Autoturism M1 6+1 locuri

0,00

157,00

157,00

71.01.03 Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

181,00

-155,00

26,00

Echipament antiincendlu

155,00

-155,00

0,00

Anexa 2.40 BUCUREȘTI ,r    '

Alte servicii in domeniile culturii, recreării si 67.10.50 religiei


TOTAL CHELTUIELI

20.05.03 Lenjerie sl accesorii de pat 20.05.30 Alte obiecte de inventar

4