Hotărârea nr. 171/2018

HOTARAREnr. 171 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
Consiliul General al Municipiului" București    ROMAN IA

1    ’    1911:919 ii=BAKM HwMțihT«â


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2953/21.03.2018 al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 48/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplina nr. 173/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 93/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


B-dul Regina Etisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE? CENTRAU

. Operatorul econornic.CMDDB SA

Sedlul/Adresa Str. Aristide Demetrlade, nri2; sector Iț’HiffiliVrȘtlj;

Cod unic de înregistrare 37763591


^vex>*t.4 ycWMWf/Jfyg


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018


Anexa nr.1


miner


B.


c.


III


IV


al


b)


INDICATORIRealizat an

precedent 2017

-e-


Propunert an curent 2018


VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.Z+Rd.5+Rd.6)


Venituri totale din exploatare, din care:


a) subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare


b) Itransferuri, cf, prevederilor legale In


Venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)


Cheltuieli de exploatare, din care:


cheltuieli cu bunuri sl servicii


cheltuieli cu Impozite, taxe sl varsamlnte asimilate


cheltuieli cu personalul, din care:


C0 Cheltuieli de natură salarlală(Rd.13+Rd.14)


C1


C2


C3


C4


C5


10


11


12


29864


29856


379


379


375


76


20157


20150


3772


11


16296


14862


5318


5317


94300


4346


19555


ch. cu salariile


bonusurl


alte cheltuieli cu personalul, din care:


cheltuieli cu plăti compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal


Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a

altor organe de conducere si control, comisii


cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile sueciaie sl aite obiiuatii ieUale


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profiVpiordere)


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMpnyiTIII III PF PROFIT din rare-


Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prBvâzute ds lean


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent)


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor,


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

de Ifi Rd.25.26, 27. 2A..29


Participarea salariatllor la profit in limita a 10% din

profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul nneratnrnlul ernnnmlc în exercițiul financiar de


Mlnlmlm 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capItaȚ- -


- dividende cuvenite bugetului de stat


- dividende cuvenite bugetului local


- dividende cuvenite altor acționari


Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzut^ la

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezeftțe constituie sursă proprie de finanțare13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


33a


76


231


68


-379


-379


-379


''As


per*


14862


19555


1075


359


71


9707


971


8736


465


528


-2561


-2305


VI


VII


a) | cheltuieli materiale
CRIDDgSA


Estimări an 2018


Estimări an 2019


9=7/5


10=8/7


UTINDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

an

precedent

2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2018

Estimări an 2019

%

9=7/5

10=8/7

9

1

z

J

4

3

u-o/e

/

~3

y

11)

b

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0

0

dl

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0

0

0

0

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0

0

vir

*

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

3047

0

0

0

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

0

0

0

0

alocafil bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

3047

0

0

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

80

116

146

0

0

0

0

2

Nr,medlu de saiariați țoțal

49

80

116

145

0

0

0

0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală *t

50

2091

X

X

X

X

X

X

4

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) iBrtwnH anwi?*innn

51

79

X

X

X

X

X

X

S

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total

osrsonal mediu Imll lai/nnrsoanSl (Rd.2/Rd491

52

0

X

X

X

X

X

X

6

Productivitatea muncii In unltătl fizice pe total

personal mediu (cantitate produse finite/

53

0

X

X

X

X

X

X

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

/Rd 7/Rri nvînnn

54

0

X

X

X

X

X

X

a

Plăți restante

55

0

0

0

0

0

0

0

L

9

Creanțe restante

56

0

0

0

0

0

0

0

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa da fundamentare nr.2
CMDDBSA

CONFORM CU ORIGINALUL


autoritatea administrației publice centrale/locale

Operatorul economic.CMDDB SA

Sediul/Adresa Str. Aristide Demetrlade, nr.2, sector 1. București Cod unic de înregistrare 37763591-INBIQA'TGRt-


Realizat an 2017


Estimări an 2019


Estimări an 2020


d)


Sl


Sl


hi


cheltuieli de protocol, reclamă șt publicitate

(Rd.5l4-Rd.53), din care:


£li


c2)cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:


- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legi) nr.193/2006, cu m nriinra rllo l lltnrlnaf»


tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


- ch.de promovare a produselor


Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.584-Rd.594-Rd.61l. din care:


d1£


d2)


d3)


d4)


ch.de sponsorizare In domeniul medical sl sanatate


ch. de sponsorizare In domeniile educație, Invatamant, social sl sport, din care:


- pentru cluburile sportive


ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si actlvttatl


cheltuieli cu transportul de bunuri sl persoane


cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:


- cheltuieli cu diurna (Rd.6S4-Rd.66), din care:


-interna


.tun ,


cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații


cheltuieli cu serviciile bancare sl asimilate


i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:


11 ) cheltuieli de asigurare șl pază


I2)


i3i


cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calmi


I4)


cheltuieli cu pregătirea profesională


cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necoroorale. din care:


-aferente bunurilor de natura domeniului public


i5)


cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale


9=7/5


0,00

0.00


0.00


53


54


55


56


57


5B


59


60


61


62


63


64


65


67


68


69


70


71


72


73


74


75


38


432


68


60


0.00


0.00


0.00


0.00


Q.OO


0.00


.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


'Si


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


10=8/7


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


000


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


3 00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


16)


cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011


76


0.00


0.00


17)


cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte antinhirl


i) lalte cheltuieli


B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate

Rd.BQ4-Rd.8l4-Rd.S24-Rd.834-Rd.844-Rd.85), din care:


a) ch. cu taxa ptactlvitatea de exploatare a resurselor minerale


b)


ch. cu redevența pentru concesionarea, bunurilor publice și


77


78


79


60


81


50


11


5000


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


£l


dl


ch. cu laxa de licență


ch, cu taxa de autorizare


82


83


0.00


0.00


0.00


0.00


el


ch. cu taxa de mediu


84


0.00


0.00


f) cheltuieli cu alte laxe șl impozite


_șl Impo_

Cheltuieli cu personalul (Rd.874-Rd.iob4-Rd.iU44-Rd.1l3),

din care:

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.884- Rd.92)


85


11


0.00


0.00


CI


Cheltuieli cu salariile (Rd,89+Rd.90+Rd.91), din care;

a)    salarii de bază

b)    sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de>

bază (conform CCM)_jf~- ;.

c)    alte bonificații (conform CCM)


C2


Bonusuri (Rd.93+Rd.964-Rd,97+Rd.98+ Rd.99), din cațe:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr,. * 7777015 nrlvlnrt Codul fl^rsK* rti mndlflt-ărHa cî

-tichetede creșâ, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:


- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potriylt i modlflcările.ulterloare
INDICATORI    .

couronn cu ohig

d)    ch. privind participarea salariațllor la pl n anul nrarpriont

e)    alte cheltuieli conform CCM.

C3|AIte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din

a)    ch. cu plățile compensatorii aferente

b)    ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor

hnlărâriJudecătorastl    __

c)    cheltuieli de natură salariată aferente restructurării,

nrtuatlyarll arimlnktratnr «înorlal alta rnmkil al rnmltufp

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

nrnann rin rnnriiir.arn ti rnntrnl rnmlall sl r.nmltpta

al pentru dlrectorlldlrectorat

componenta fixă

-componenta variabilă    ____

b)    pentru consiliul de adminlstrațle/conslliul de

-componenta fixă

-componenta variabilă

c)    pentru AGA șl cenzori

d)    pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

i), Alte cheltuieli de exploatare

Rd.115tRd.118i-Rd.119-t-Rd.120-t-Rd.12H-Rd.122), din care'

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116-r-Rd.117), din

-    către bugetul general consolidat

-    către alțl creditori

b) cheltuieli privind activele Imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

de valoare și

provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:_

f11 cheltuieli privind ajustările sl provizioanele

f1.2) - provizioane In legătura cu contractul de mandat

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere

sau pierderi de valoare. dincaca

din anularea provizioanelor

IRd.128-r-Rd.129-t-Rri.130I. din rare:


-    din participarea salariațllor la profit.

-    din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a

-venituri din alte provizioane    _

Cheltuieli financiare (Rd.132-r-Rd.135-t-Rd.138), din care

cheltuieli privind dobânzile, din care:

a1) aferente creditelor pentru Investiții

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

b1) aferente creditelor pentru Investiții

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere). (Rd.1-Rd.29)

alte venituri care nu se Iau In calcul la determinai productivității muncii. cf.l.eaH anuaie a bugetului

Propuneri an curant:

%

Estimări an 2020

%

%

INDICATORI

cowronn cu on

Nr.

Realizat an 2017

6=5/4

Estimări an 2019

9=7/5

10=8/7

J

0

1

2

i 4

5

6

7

8

9

10

<3

b)

149

0

0.00

0,00

c)

------------- c

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli cu salariile fRd.88). din care

151

76

14862

19555

0

0

0.00

0.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anutul

152

0

116

0

0

0

0.00

0.00

5

Nr.medlu de salariat)

153

0

116

0

0

0

0.00

0.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natsalarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.1531/12*1000

154

0

X

0

0

0

0.00

0.00

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf.leull anuale a buoetulul de stat

155

0

X

0

0

0

0.00

0.00

7

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoanâ) (Rd.2/Rd.153)

156

0

X

0

0

0

0.00

0.00

b)

Productivitatea muncit In unități valorice pe total personal mediu,, recalculat cf.legii anuale a bugetului de

157

0

X

0

0

0

0.00

0.00

c)

Productivitatea muncit în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)

158

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

Elemente de calcul a productivității muncii In unitătf

159

0

X

0

0

0

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

X

0

0

0

0.00

0.00

- preț mediu (p)

161

0

X

0

0

0

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

162

0

X

0

0

0

0.00

0.00

- pondere In venituri totale de exploatare = Rd-159/Rd.2

163

0

X

0

0

0

0.00

0.00

8

Plăti restante

164

0

0

0

0

0

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la operatori cu capital Integral/majoritar de stat

166

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la bugetul tocai

169

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la alte entitati

170

0

0

0

0

0

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas

de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0.00

0.00

*) In limita prevăzută la art.25 alin,3 llt.b din Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau In calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar

prevăzute In Legea anuală a bugetului de stat


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Alexandra îeatrlce ComanCMDDB SA


CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2016

"35

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

~0

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

s

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

0

0

0.00

3,632

0

0.00

-1

Venituri din exploatare*)

0

0

0.00

3,632

0

0.00

2.

Venituri financiare

0

0

0.00

0

0

0.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0.00

0

0

0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat


Data 28/02/2018 Ora10:32


WM- n, ‘t HC&ns W/Bo/Ș

Anaxa nr.4


CONrO’l Pr«H»©OIG«WKlMJfloi*ri

mit lei

“1W

'Wri,

[jiveitltlei

an precedent 2017

Valoare

INDICATORI

z z

Aprobat

Realizat

an curen

201»

an 2011

an 2020

0

1

2    SI

1

4

i

8

“J

8

1

SURSE DE FINANȚARE A IMVESTIÎIILOR, din car®''

0

0

3,047

0

0

i Surse proprii, din care:    X    \

U

0

3,047

0

0

a - amortizare    /    i

0

0

63

0

0

' b-profit-----'--

0

0

2.9G4

0

0

: Alocații da la buget

Credite bancare, din care:

a)-Interna

b) - externe

i Alte iurte, din care:

0

0

0

0

0

aport ti natura la capllalul social

0

0

0

0

0

- (denumire suraăj

1!

i Eirfl irnnrniiâTrTîTîiiîi'-rnTrrîWM^MMM

0

0

3,047

0

0

InvaatHIHn cura, din care;

a| pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

-

bl pentru hunurSa de naiura domeniurui public al stalului sau a: unllâ|ii

administrativ teritoriale:

• (denumire obiectivi

-(denumire obiectivi

cj pentru hutturilo de natura domeniu ui privat al sialulu

administrativ teritoriale:

sau al

unitdțH

- (denumire obiactfvj

- [denumim obiectivi

dj peniru bunurile luate in concesiune, închiriate sau In locație do

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unttfița administrativ teritoriala:

- (denumim obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din carat

0

0

3,047

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privați a oceralorulul economic:

0

0

3.047

0

0

1

Dezvoltarea Infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru,

Ilsanl»,mul1lfuncllqnalelt .

1,233

computer birou aWn-one+aortware intern de operare- rr.'n 20 buc. -

max.24 buc.

31.12.2018

0

0

84

,-computer de birou -oesktop+software operam - min.3B bul

buc

max 44

31,12.2018

287

.-computer portabil + software sistam de operare - min44 buc,-max 48

buc.

31.12.201B

168

server primary domain controller [A* DC) + software pentru sistem

operare- mln 1 buc.-max.2 buc

31,12.2018

0

0

120

.- server secundaty domain controler    + software pentru sistem

operare- mln 1 buc-max.2 buc

31.12.2018

p

0

113

,-multilunctlcnal profesional A3 color -mln 4 buc.- max 6

buc

1

31.12.2018

0

0

120

,-ptotterAOeolor-mtn 2 bue,-max.4 buc.

1,12.2018

0

0

201

ApBcațfl punctuale (licențe Windows) suport: mln 100 buc.-max.116 buc

31.12.2018

0

0

117

— /

’ z

l

Ablicati punctuale [licențe antivirus) suport: m:n 100 buc.-max

120 buc

1.12.2018

0

0

23

2

Pachete software de proiectare asistau da calculator

0

0

1,302

—ÎF

Mj.u

AutoCAD LT 2018 Commefdal New Single-user ELD Annual

SubimelidH-roJn. T4 buc.-ma* Ifi bvc.

31,12.201a

0

0

29

7#

-■ T

■' 'ii

.- AutoCAD 2018 Commeroial New Single-user ELD Annual Subscription

mln. 2D buc. - max. 22 buc,,

31-12-2018

0

0

176

1

1

\ p

.- AutoCAD Clv83D 2018 CommerciaJ New Single-user ELD Annual

Subscription. mln. ta hpț, - max, 20 buc.

J1.12.2018

0

0

220

\ n —

X X :

- Revii 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription •

mln 6 buc.-max. fl buc. .    .    .

31.12.2018

0

0

92

X-My i

7

- V-ftay 3.5 WorkstaUori for Revit - mln a buc. - mat 8 but

31.122018

0

0

Î9

- Lot VI - SketchL'p Pro 2018 - min, 18 buc. - max. 20 buc.

31.12.2018

0

0

61

- Lol VII - V-Rav 3 for SkelchUD - mfn 16 buc. - mat 20 buc.

1-12.2018

0

0

48

- CorelDraw Graphics Sulte 2017 Smal Business Editlon-3

ieenlalpa tli nt - mln. 6 buc, -max. B buc.

11.12.2018

0

0

29

- Adobe Creative Cioud for Teama AII Apps, Multiple Platforma, English -

Tiln. iabuc.-maK, 22 buc.

>1.12.2018

0

0

66

- MIQAS Chil - mln. 2 buc. - mBX, 4 buc.

11.12.2018

0

0

340

- E lAuS NonCrtear- mln. 2 buc. - max. 4 buc.

31.12.201B

0

0

72

ff

-Civl SHe Deslqn - mln. 4 buc. - max. 6 buc.

1.12.2018

c

0

66

i

•J

-ZWCAD Pro2018 CommercialNewSlitgte-user- mln.2 buc.-

max. 4

1.12.2018

0

0

13

«A

V‘

ixsj

PachBt Topo LT (Topo LT11.4+Praf LT11 4+Trans LT3.1) - mln. 2 buc.

fax. 4 buc.    .    ...    .    '

1.12.2018

0

0

13

Autoslan - min. 2 buc. - max. 4 buc.    ;

1.122018

0

0

19

Aulopath Pro - min. 2 buc. - max. 4 buc.

1.122018

0

0

19

z?

2

„u te vehicula

379

/ehicul peniru deplasarea echipelor de studii in teren -1

iCft,    1

1.12,2018

0

0

62

a

0

-■

•ulolurism de serviciu - 5 buc.

1.122018

0

0

223

0

0

.

tuloturism de serviciu -1 buc.

A

1,122018

0

0

94

0

0

4

Echipament a de topografie

128

stafie totală 3' (1.0 MGON) R 500 - 2 buc.

1.12.201B

76

sistem GNSS RTK -1 buc.    \ j

3

1.122018

-4F-

r

5

niveia electronica    m - i uuc.    li    J

Echipament multimedia    \ W

4

leleviror 1 buc,    \    :

1.12.2018

4j

COfFL.

vm cu cn i

SINAi-W

6 Pachete software da contabilitate al resurse umana

Ml —

Data

an precedent 2017

Valoare

INDICATORI

finalizării

Investiției

Aprobat

Realizat

an curent 2018

an 2019

an 2020

.-program SAGA C contabilitate sl resurse umane

31.12,2018

1

b) pentru bunurile da natura domeniului public al statului sau al unități

administrativ teritoriala:

- (denumiră obiectiv}

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domentutul privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv}

- (denumire obiectiv}

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unltațH administrativ teritoriale:

- (denumite obiectiv)

- (denumire obiectiv}

-

3

Investiții efectuate ia Imobilizările corporale existente (modernizări),

din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv}

- (denumire obiecllv}

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statutul sau al unității

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

* (denumire obiectiv}

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității

administrativ teritoriale:

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate In concesiune, închinate sau In locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul pubUc sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

Infrastruclura'eladire

0

0

0

0

0

5

Rambttrairi da rata aferenta creditelor pentru Investiții, dfn caro:

0

0

0

0

0

a}- Interne

ii)- externe

L

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL


CMDDB SA


CONFORM CU ORIGINALUVAnexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei


an 2019


an 2020


Nr.

an precedent 2017 an curent 2018

Preliminat I Realizat

crt!    realizare —=-—gr-»;—“TS-n

Rezultat ; Plăți : Rezultat brut(+/-) restante ! brut

Plăți

restante

Rezultat { Plăți ! Rezultat brut 1 restante    brut

Plăți

restante

0 !    1    :    2    I    3    4    !    s

6    t    7    8    9

10

Pct. | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților l restante

1 {Măsura 1    f    X    X    j    ,

2'Măsura2    Ș    X    !    X    5

3lMasura3    J    X    X

r————

4t Măsură 4.    '    •    <    j

I

TOTAL Pct 1    ‘    {    X    ~X    '    I

Pct.


Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

J Cauza 1

•    l

---

»

■------■;-i

1

X

X    I

:—------

î

Cauza 2


3 Cauza 3

\    x ; x    !    I    !    î

4 Cauza 4:

TOTAL Pct II

\;    4."x    ! x    - ..... TZ—    \    i---

ill

TOTAL GENERAL Pct I + Pct II
Data 28/02/2018 Ora 10:32