Hotărârea nr. 172/2018

HOTARAREnr. 172 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.

ROMANIA

mu ian sUBiTCHiM iwsst-.w*

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2968/21.03.2018 al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 49/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 174/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Energetica București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și Compania Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


Mul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1ztvi. 9    fi-r^/<0/4


ktoitw f


BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI anul 201B

miw


INDICATORI

Nr,fML

Realizat 2017

PrOpurtări an curent <2018)

XL '

i L

î

4

S1

VENITURI TOTALE IRd.i» Rd.2*Rd.5*Rd.B1

J

141 553

1

Vir.ii.rl Ur. ■nlDira» din căra:

2

141.309

a? lus.nM el i»#ra;l,r    looan in vooara

3

&S transferuri ci. pnivedrilor legale

4

2

Venituri fina n-ara

5

5X4

?

VernUn extraor dintre

a

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7wRd.8*Rd,20+Rd.21)

7

04,530

1

Chalb ., d» «„Joa'»,». din căra:

e

£M.t3Z

A tÂdhpen cu bururi ți servicii

1

?{iei3

H znefluieli fir irrpozlte. tua d -.a.'umlrite Rt mlate

10

189

cheltuiau cj r-nrso naiul dinctnr.

11

a 530

C0 chstineil da naLn salariata i'Rc 13*Pd.14|

12

re»

. ,C1 Ciuituninxi miaiiJ»

13

7 121

Cîlwiuwii

34

529

C C3 arta cheltuieli cu per tonalul din care:

15

cheltuieli cu plăti compensator i aferente ' diiPo.n’S-ilEirl'gr de ire-ianel

16

C4 ctiettUilf aferente ecntractulul da mandat

17

692

. CS dtrtLlnll cu orțrUjulil» ttato.nlo do ardMIcr

1B

1SB

□ alia cheltuieli de exploatare

19

7 190

2

ChilXMMInancHM

u.    2®

3

Ch»Hul»k „Iraordmara

21

■1111

REZULTATUL BRUT LbWfitorerdere)

î:

47 323

IV

iupoziT.re.pfle?:i'7

23

ÎHÎ

V

PROFITUL CONTABIL RAWAS DUPĂ DEDUCERE

IH-CZITL^JI PE PRCF(T_dui caro

24

40,160

I 11

. Pitiri, Ixra»

7S

2.679

2

, Alte rezerve reprezentând (acdilaO fiscale prevăzute

fWMoa

26

1

. AMBKTilp-mrailn'îCnIiWianinulcracidin:

îi

3S«

' fi-

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coftnaniate din împrumuturi externe, precum st pentru consbturraa surselor necesare rambursării ratelor de capital, plutii dobânzilor, corrajkienelor al ailor costuri aferente acestor împrumuturi

20

4.000

î

A** Ntramor bwcu* di tFa

21

a ,

Profitul contabil remas după deducerea sumelor de la

Pd25.2S.27 29.29

30

33,501

7

. PartidpBrea salentltar la prontlrt limita a 10% din

profilul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului KWicrr.lt r exercițiul Pruna# de rafiiTfit

31

B

Minimum 50% varsamtnie la bugetul de stat sau local

In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actwnentar în cazul societățilorcompaniilor naționale sl sodetatilor cu capital mlegral sau majoritar de stat, dn care

32

10.750

a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local.

&H2LU1

33

JW'H :uimi bunifalmoMl

33a

r|< u.amîT mti'nll, ,-ar iWurl

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 -

Rd.32 se repartizează la ate rezerve si constituie surea Jfcspr.e dtknanlere

35

_z

VI

■ZÎMTWIOH FONDUR, EUROPENE

»

vii

' CHELTUIELI ELIGIBILE DIH FONDURI EUROPENE.

itUfO.

37

1

, cheltuieN materiale

36

-Ț-

-.6

cheltuieli cu salariile

39

<

;) cheltuielile privind prestările de servicii

40

a

cheltuieli cu radema si publicitatea

41

—J

, alte cheltuieli

42

Vili

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0.259

1

a*MAI>Ib <to li bLol. *r cm:

44

alocații bugetare aferente plăti* angajamentelor din

■urtrâl

45

IX

CHEi/ruiEUPEN'RU investiții

«r

6.253

X

C*TC PEFUWMMEMAPE

47

Ni 3i wnixral moniTUi™, nrw.vi

4ȘL

IU

1C0

2

Nr n,dn. d, ulinin W|i|

4.3

3

Câștigul mediu lunar pe salanat flevpertoana)

determinai pe baza cheltuielilor de natura salanala

50

6 343

4

Câștigul mediu lunar pe salariat

(iei/persoana)delerminat pe baza cheltuielilor de natura salanala recalculat cf Legii anuale a bugetului

fijLMÎ

51

5

Productivitatea muncii in unitatl valon» pe total

WiMflf rtodki mi letWKanai iRd 2.Rq 49i

52

0

Productivitatea muncii in unitatli valorice pe loial personal mediu recalculata cf Legii anuala a bugetului de stat

sa

7

Productivitatea muncit in unitaM fizice pe total personal mediu (cantitate produse fimte/persoana)

M

0

Cheltuieli totale la 1000 lei venitun totale

^.7/Hdîj’0O0

K

9;

P a?: raslame

se

*

..

ia

Crainn ravinra

57
Compania Municipală J c0.\'.’0’?M cu OftlGiw'

UL


ENERGETICA BUCURE

Anexa nr. 2


t buget de venituri si cheltuieli


Detalierea indicatorilor economlco-financlarl prevăzut! in proiț 2,018Anexa 2

mii lei teurpj

4 65

INDICATORI

Nr

Rd

Realizat/

Preliminat

2017

Proiect

BVC 2018 (N)

din care:

7“6df5

8°5/3a

Trlml

Trlm II (cumulat l+ll)

Trlm III

(cumulat

l+ll+lll)

Anul 2018

2

3

5

6a

6b

6c

6

7

8

VENITURI TOTALE IRd.2+ Rd.22+ Rd.28)

1

15,511

52,674

99,162

141,853

Venituri din exploatare

(Rd 3+Rd,8+Rd ,9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din care:

2

-

15.167

52.674

98,618

141,309

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd>6+Rd.7), din care:

3

-

15,167

52,674

98,618

141,309

al) din vanxarea produselor

4

-

-

8,157

32,629

energia termica vanduta din care.

-

*

-

7,812

31,249

energia termica vanduta către RADET

7,269

29,078

energia termica vanduta către aq economici

543

2,171

Total apa adaos vanduta din cana.

345

1.380

ana adaos vanduta CP Terii

17

66

a2) din servicii prestate

5

15,167

52,524

89,805

107,519

mentenanta Arena Naționala

2,777

5,554

8.333

servicii consultanta (proiectare)

33

66

100

înlocuit țevi SACET

9,786

39,144

68,502

78,288

servicii emitere certificare eficienta energetica

50

100

150

prestări servicii către terii

3,186

6.374

9,562

12,750

mentenanta alte unital PMB

1,650

3,300

4,950

6,600

mentenanta mai decembrie PMB

150

375

602

mentenanta ian aprilie PMB

150

301

301

301

mentenanta ian martie Arena naționala

187

187

187

187

reparații Arena Naționala

208

208

208

208

al) din redevante si chirii

6

a4) alte venituri

7

150

655

1,160

Iradinq energie

150

375

600

ESCO

250

500

servicii formare profesionala

30

60

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete (Rd.10+Rd,11). din care:

9

-

-

-

-

-

ci) subvenții cf. prevederilor leqale in viqoare.

10

c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare

11

A

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

0

alte venituri de exploatare

Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care:

14

-

-

-

-

f1) din amenzi si penalitatl

15

12) din vanzarea activelor sl alte operații de capital(rd

18+rd 19)

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

fl) din subvenții pentru investiții

19

(4) din valorificare certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

Venituri financiare

(Rd,23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din care:

22

-

344

-

544

544

Jl

din imobilizări finaciare

-23

bl

din investita financiare

24

>yVf)

A

din din diferente de curs    /

25

dl

din dobânzi    ,

26

- "x

344

544

544

e]

alte venituri financiare

27

\

V

Venituri extraordinare

ț 26

1

*

^)NIC/3>3

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd. 139) ,j £ 3

' 29

5C7I276

26,587 |    57,384

INDICATORI ' ®bP1 CU 0.7IC

7 {

■»&

Realizat/

Prelimina " 12017'

Proiect

BVC 2018

A"    <N>

din caret

7=6d/‘

8=5/3a

Triml

Trim II

(cumulat

1*11)

Trim III

(cumulat

1*11*111)

Anul 2018

2 <---

!=>    3

5

6a

6b

6c

6

7

8

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd 86+Rd 114). din care:

30

-

7,276

26.587

57,384

94,630

A

CheltuieTi cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd 46), din care:

31

-

5.516

23.118

49.741

78,613

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39|, din care:

32

5,357

22,076

45,333

71,698

aj

cheltuieli cu materiile prime din care:

33

5,278

27,884

44,776

89,989

aDcheltuieticu energia termica achizilionata de la terii

-

-

6,385

25,540

cheltuieli privind combustibiul tehnologic ( gaze

6,178

24,712

cheltuieli cu apa rece destinata producerii en termice in CPL

207

828

a2)cheltuieli materiale pt. schimbat țevi SACET

5.043

20.772

35.307

40.344

a3)materiale pentru lucrări diverse

35

67

99

130

a4) materiale contract cadru PMB pentru Arena Naționala

7,725

2,350

3,374

a5) materiale pt reparații Arena Naționala

200

520

581

581

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

53

706

159

212

b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale din

care:

35

4

8

72

16

cheltuieli cu birotica si mat consumabile

4

8

12

16

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

49

98

147

196

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

Inventar

37

26

87

115

143

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

inventar

11

44

57

70

lize de transport f 2 buc)

5

5

5

truse medicale 14 buc

1

1

1

ghilotina pl. hârtie* aparat laminat -^dispozitiv distrugere

documente +ap de Spiralat

5

5

5

casa de bani

2

2

r

cheltuieli echipament de protecție

15

30

45

60

4L

cheltuieli privind energia sl apa

38

-

-

-

344

1,375

cheltuieli privind canalizarea. TMAU. ape meteo

33

131

cheltuieli cu energia electnca (inel acciza, si alte taxe

jegate/

311

1,244

cheltuieli privind consumurile procrii de utilitari

Și.

cheltuieli privind mariume

39

A

a

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.41+Rd,42+Rd.45). din care:

40

-

79

392

874

1.656

cheltuieli cu întreținerea sl reparațiile

41

-

-

754

615

a 1 )chelluieli privind verificanle metrologice si reparații

conlori +verif MDM

10

41

a2)servicii de autorizan metrologice a pante

3

11

a3Ichettuieli privind reparațiile echipamentelor

25

100

a4)cheltuieli privind service si reparații echipamente

(cazane,Inst, gaza )

26

105

a5/cheltuieli privind lucrări si servicii CR

80

318

a6i verificare si ncarcare stingatoare incendiu +ISU

10

41

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44') din care:

42

-

72

387

684

994

b1 j către operatori cu capita) inteqral/maioritar de stat

43

72

144

221

307

b2) către operatori cu capital privat

44

17

68

b3.i alte cheltuieli de închiriere

44'

A

223

46

619

b3.1 lehirie teas'ng operațional

SO

160

240

ii

b3 2|:nchinere utilaje

/

rr-yr

50

100

100

*

t-3.31închiriere dep-ozit platforma betonata

/

j

\

W    93

186

279

<

e)

prima de asigurare

/.45

?■ ■

iV *

A?

4 25

36

47

,ecul4C\

cheltui,.li privind pohta asigurare transport valori

'ir*-

l ’

vr

-1

cheltuieli cu asigura'ifeVuto (RCA1

\A.

‘-;>--'/7

>1 iT

29

40

che luie'i cu asigurări civife p ^fesionale

-X-

\a>

'7 A

7 L.

7

7


-T,


__„ INDICATORI

cotoii CU O'IIGiNALU'.âl


bl


cheltuieli cu colaboratorii


cheltuieli privind comisioanele si onorariul dn care:


b1 > cheltuieli privind consultante ;uridica


b2l cheltuieli privind consultanta financiar fiscala


b3j asistenta juridică


b4j onorariu administrator -udicrar


b51 evaluare terenuri si Imobile


47


48


49


as


146


240


49a


49b


49c


55


8*


110


30


65


130


c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd,51+Rd.53>. din care:


50

10


c11 cheliuieli de protocol din care:


- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


51


52


10


d)


si.


h)

c2j cheltuieli de rec'ama si rubllcitate.din care.


tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si pub.icitate. potrivit Logii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare


tichete cadou ptr.campanii de marketing, stud ut pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare


• cheltuieli de promovare a produselor

Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 !Rd.5B+Rd.59+Rd.60+Rd.61). din care.


d1) cheltuieli de sponsorizarăm domen'ul medicalul sanatate


d2) cheltuieli de sponsonzare in domeniile educație.

invatamant social si spori din care


d3) cheltuieli penlru cluburile sportive


d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea


cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane


cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:


cheltuieli cu diurna (Rd.0S4M.66l, din care:


■ inlema


, - exlema


cheltuieli poștale sl taxe de telecomunicații


cheliuieli cu pasta si servicii de colBlarie

cheliuieli cu lelecomunicaliile delefomoi


cheltuieli cu servicii internet


cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate


alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din

care:


i1) cheltuieli de asigurare si paza


i2) cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de

calcul


i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala


I4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale sl

necprcorale, din sare.


. - aferente bunurilor de natura domeniului public


iS) chaliuteli cu prestațiile efectuate de filialB


i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de

conducere cf Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011


i7) cheltuieli cu anunlunle privind licitali'le si anunțuri de

recrutare personal


4lte cheltuieli


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


10


14


20


14


16


12


20


11


22


16


68


10


69


70


71


72


73


74


75


76


77


76


18


32


52


07


13


26


39


52


25


505


13


15


J.292


4,891--/--——<

i    », o?r?p,, qr,    i

INDICATORI 'J-JG/A//l'_(ji 1

Nr

Rd

Realizat/

PreUminal

Sl7

Proiect

BVC 2018 (N)

7=6d/S

8=5/3a

din care:

Triml

Trim II (cumulat l+ll)

Trim III

(cumulat

l+ll+llll

Anul 2018

3

5

6a

6b

6c

6

7

6

diverse servicii de intretinere si reparare asigurate de terti

43

86

130

studiu identificare rețele subterane

65

131

131

proiect pilot achiziție 7 buc statii incarcare autovehicole electrice

274

274

274

proiect instalare 40 statii incarcare autovehicole electrice

1,563

1,563

studiu realizare 40 statii autoelectrice

55

SS

55

raport analiza tehnica si financiara privind preluarea si implementarea coqenerarii la CT

57

114

studiu fezabilitate CET TITAN+CET COLENTINA

782

1.584

servicii de proiectare site

7

12

15

20

AMENAJARE REȚEA INFORMATICA

3

9

9

9

servicii analiza sl consultanta tehnica autorizare ISCIR

12

12

12

servicii certificare ISO9OO1+ISO14OO1+ISO10OO1

4

8

12

16

studiu pt identificare soluții compensare energie reactiva

29

56

servicii tipărire si livrare materiale personalizate*

legitimații de serviciu + tichete

3

13

24

35

servicii dozator apa

1

3

4

abonament SAGA + LEGIS

3

3

3

4

B

Cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamlnte asimilate (rd.804Rd.81+Rd.82*Rd.83+Rd.84*Rd.BS), din care:

79

-

25

50

93

189

a)

cheltuieli cu laxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor

minerale

80

cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice

si resursele minerale

81

c)

cheltuieli cu taxa de licența

82

11

23

36

49

taxa licențiere cf Ordin 118/2018

1

2

r

5

laxa licențiere cf Ordin 64/2017

1

1

taxa licența operator GN

1

3

3

taxa certificare ANRE

1

2

3

4

alte taxe +taxa analiza documentații

9

18

26

36

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare

83

72

23

33

66

verificări instalații conf.normf ISCIR

2

8

diverse autorizări ISCtR /CNCIR

2I

a

avizare sudori si proceduri sudura

4

8

8

8

autorizări meserii ocupationale

1

3

determinări Direcția Sanatate

1

emitere ?cord de preluare ape uzate

1

reautorizari mediu CPL

5

21

taxe si autorizari/avizari mediu (cont RNGES) CT+CP

1

le-xe autorizare la ISCIR

8

15

15

15

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

84

-

-

3

11

taxa fond mediu pt activ producere +diverse ch mediu

3

11

^L

cheltuieli cu alte taxe si Impozite

85

2

4

21

63

taxa certificare ISO 9001/2015 si ISO 14001/2015

2

4

10

16

importe si taxe clădiri si construcLi speciale

25

taxe înmatriculare auto

taxeAMRSP

10

20

taxe ANRE

1

2

C

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87*Rd,100+Rd. 104+Rd.113>

86

-

1,727

3,395

5,939

8,530

co

Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd.92)

87

1.517

2 975

5,291

7.650

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91). din care:

88

O\1.476

2.613

4,967

7.121

Ș2 salarii de baza

89

476

2 0/3

4 967^

7.121

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de <

laza iwnfcm CCM)

90

c> alte bonificații ( conform CCM>    7\

~ , 91.

j * ;•

-'l


INDICATORI "

1 co.rorw cu originalul

]

Nr

Rd

Realizat/

Preliminat

2017

Proiect

BVC 2018 (N)

din care:

7=6d/S

8=5/3a

Trlml

Trlm II (cumulat l+JI)

Trlm III

(cumulat

l+ll+lll)

Anul 2018

2    /    t

3

5

6a

6b

6c

6

7

8

c

2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+R<1 JS+fd-WA-d** care

92

40

162

323

529

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari 2S din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care.    . .

93

13

23

39

- tichete de cresa, cf Legii nr 193/2006, cu mod ficanle ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potnv.t Legii nr 193/2006 cu modificările ulterioare

95

24

24

54

- diveree aiutoare cf CCM

bl tichete de masa

96

28

76

151

246

c| tichete de vacanta

97

12

49

125

190

d) cheltuieli privind participarea salanatilor la profitul obținui in anul precedent

96

e) alte cheltuieli conform CCM (compensan pensionari)

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd 103), din care:

100

-

-

-

-

a) cheltuieli cu plățile compensatoni aferente diSDanibillzarilor de perscnal

101

b) cheltuieli cu drepturile salanale cuvenite in baza unor

holarari ludecatoresli

102

cl alte cheltuieli cu personalul

103

C

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

-

172

34S

518

692

a) centru directori/directorat

105

67

134

201

269

-componenta fine

106

67

134

201

269

-componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de

supravenhere

108

-

95

191

287

383

-componenta fixa

109

95

191

287

383

-componenta vanabila

110

cl pentru AGA si cenzori

111

10

20

30

40

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivii legii

112

CS

Cheltuieli cu contnbutiile datorate de angajator

113

38

75

131

188

D

Alte cheltuiei; de exploatare

(Rd 115+rd118+rd 119+Rd120+Rd.121+Rd 122), din care:

114

-

8

24

1.611

7,198

a)

cheltuieli cu majorări si pena.itati țRd 116+rd 117). dn

care

115

-

-

*

-

- către bugetul generat consolidat

116

către alti creditori

117

bl

cheltuiei' onvnd activele imobilizate

118

-Ci.

chel Iuțeli aferen-e transferunlor oentru plata personalul

119

dl

alte cheltuie i

120

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizanlor corporale si

neccrpcrale

121

8

24

1 611

3,198

f)

ajustan sl deprecieri pentru pierdere de valoare si

provizioane (Rd 123-Rd 1261 din care

122

0

0

0

0

4,000

f1) cheltuiei.' privind ajustările si provizioanele

123

4,000

111) provizioane pnvind participarea la profit a salariat lor

124

fi 21 provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

1

f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierden de valoare, din care

126

-

-

-

-

12 1) din anularea provizioanelor

Rd 1z8+Rd.129+Rd.13O). din care

-

-

dn participarea salanatilor la profit    /

■ 128

d n deprec erea imobilizărilor corporale si a activelor f

:ircu:ante    / -.

129

ven tun d n alte provizioane

130

\ * .1

-

Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 1din I

:are:    / \

**

;    ii

/ . <r

-

-

-l/cr

7/a

«x A 4

\ \ V

9/ . c|/\

Nr

Rd

Realizat/

Preliminat

2017

Proiect

BVC 2018 (N>

7=6d/S

--1

8“5/3a

din care;

Trlmt

Trlm 11 (cumulat l+ll)

Trlm III

(cumulat

l-MI-HN)

Anul 2018

2    X

3

5

6a

6b

Gc

6

7

8

a),

cheltuieli privind dobânzile fRd.133^d.134

din care:

132

-

a 1 1 aferente creditelor centre investiții    ’l

133

a2 > aferente creditelor ;enl-u activiiaTea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd,136+Rd.137),

din cărei

135

-

-

*

-

b1 ] aferente creditelor centru investiții

136

b21 aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

c)

alie cheltuieli financiare

138

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profiVriordarel «Rd.1-Rd.29)

140

0

8,235

26,087

41.777

47,323

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IMPOZIT PE PROFIT

143

1.318

4,174

6.684

7 143

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare din care (rd 2)

144

„■

15 167

52 674

98,618

141,309

a) venituri din sLhventii si transferuri

145

b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea orccuctivitatil muncii cf i. eoil anuale a bucalului de stat

146

Cheltuieli de natura salariata (rd 87) din care

147

-

1,517

2,975

5.291

7,650

a)

148

bl

149

-5}—.

150

Cheltuielile cu salariile (rd Bai

151

1,476

2.813

4,967

7,121

Nr. de personal proinozat la finele anului

152

100

Nr mediu de salariat]

153

30

50

80

100

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd93-

rd98)/Rd 153W1OOO

154

4 213

4.937

5 487

6 343

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat

pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf Legii anuala a buqetu'ui de stat

155

X

X

X

6,343

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal

meoru (mii lei/persoanal (Rd,2/Rd.l53)

156

506

1 053

1,233

1.413

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal

mediu recalcu'ata cf Leoii anuale a buaetulu; de stat

157

X

X

X

X

c>

Productivitatea muncii m unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W=QPF/rd 153

158

X

X

X

X

X

X

C1

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice, din care'

159

-cantitatea de produse finita QPF) - qcal vândute

160

X

X

X

X

-preț mediu |p)

161

X

X

X

X

-valoare = QPF x 0

162

X

X

X

X

•pondere n vemtun totale de exploatare = Rd 159/Rd,2

163

X

X

X

X

’leli restante

164

*

Creanțe restante, din care

165

-

-

-

-de ia operatorii cu cat; tal intenral/ma.oritar de stat

166

de la operatorii cu capital privat

167

de la buqetul de stat

168

■de la buielul local

169

de la alte entitati

170
Compania Municipală

Anexa nr.3


ENERGETICA BUCUREȘTI

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2016) - mii lei

%

Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

-

-

4,557.00

125.00

2.74%

1

Venituri din exploatare

4,557.00

125

2.74%

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare—.    *17*1 A/ li


Programul d* bw*»m4, duUrl ii turul* da finanțare
1

INWCATOR1

TZT

fkuUurU

kwtf’41

3

017

2018

L t

Aprobat

£

r

2

J

4'

i

SURSE PE FINANȚARE A fNVESTTTRLOR, din car*:

1

niirMjsrcjw^țitflcan:

0

n a-iouw»

fcl-.pw*

4JHt.

3 <rwlM btne*r*,d»i«r.-___

-.

:

* ■ rtim.

h:    HMdr&ehSs

4

Alt» iun <1*, un:

‘■-><-1 SEțO nn.nt.mahl.

«

Dator» ^tucl, .|rambunaifi fatal

iii

CMCL Wttl PtNTITU WHIUH. din cm:

0

ț

Ml*

1

WMIdU In cnn. dbi cn:

0

a) pentru txnrti propriaLal» prtvaia a eperatmAe

bț pentru fainatfa da naora ttomtrtuW pubîț *1 atatuU

MM p irfiij*    Ltf’Ptf :lH

0

■țlHirWț

■ hc*p rH II P MP”

Rrtrrnei^aJit-.PDi

frrm nLg? nm-raim* ..

c) pnțțdr.i bunule da natm demanUM privat al «talului uw'W mrtrâ DLfcri-itlafflfJiiijțajrit

z

Z

iutii iwkdhcint

u

0

«J».

a) pararu bunuri* pnjprtatata prtvaia a operatorului

a^sa

«tWUni.rti*,-i’«rtrB awftm «Țw!jgȘ n

TS3

mntidfrfru cantor

îts

r-f-iMKJsWîw

-

îiî

|riKHWur.<i«feini m AM»

1 ISO

automacara hkfc«dca cukHaMakuoplc al pitica 18-201

1 118

han pi -»■« atfwl a* beton 2 buc

129

.    .^-țnUo. i-rartc 3 l«

24-

oic hfcfeatdo 10» oi bara da pompare damonlaMa 4 trJC

s|

hl-WT20l 2 bue

oj

.:-MA- dnniJMfar [.cv-nț ■ N<

7]

Cr.-p»2 Suc

4

ftiftHU» afcstng l£ur

îin'Compania Municipală

ENERGETICA BUCUREȘTI


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restanteANEXA 5


Nr. Crt.

Masuri

termen de realizare

an precedent 2017

an cureri"(2018)

Preliminat / realizat

Influente {+/-)

Rezultat brut (+/-)    | Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

0

1

2

3    |    4

5

6


Pct. I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților

restante

31.12.2017

-357

0

0

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

TOTAL Pct. 1

X

X

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct, 1

31.12.2017

1

X

X

2

3

4

X

X

TOTAL Pct. II

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

•357

-

0

0
St