Hotărârea nr. 173/2018

HOTARAREnr. 173 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUI 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.Consiliul
al Municipiului București ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Consolidări S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generate Economice nr. 2969/21.03.2018.

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 50/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 175/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Consolidări București S.A. nr. 9/1/21.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Consolidări S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Consolidări S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018București, 28.03.2018

Nr. 173

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE.AVMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONs“lDARI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului J40/9349Z2017BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANULMII LEI


’    ; 'INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/Preli minat an precedent 2017

Propuneri 2018

6=(5/4)

Estimări 2019

Estimări 2020

%

%

Sff •>

F

jL;

9=7/5

10=8/7

0

1 w

. \ \>=^    2

3

4

5

7

“5“

9

10

i <2-^ W

I.

VgNTXUR) TOTALE~<Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

646.12

250,000.00

386.83

325,000.00

425,000.00

1.30

1.31

1

VenttBd^fofiledirfexploatare, din care:

2

646.12

250,000.00

386.93

325,000.00

425,000.00

1.30

1.31

a)

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

3

-

*

-

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale fn vigoare

4

-

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

*

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.B+Rd.20+Rd.21)

7

2088.63

240,000.00

114.90

321,027.15

401,988.23

1.34

1.25

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2,085.54

239,700.00

114.93

320,637.15

401,478.23

1.34

1.25

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

239.82

140,022.70

583.87

182,029.51

238,038.59

1.30

1.31

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

-

1,900.00

19.00

2,470.00

3,230.00

1,30

1.31

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1,634.10

67,777.30

36.95

97,137.64

109,209.64

1.43

1.12

co

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

1,288.54

36,920.62

28.65

57,226.96

57,226.96

1.55

1.00

C1

ch. cu salariile

13

1,268.54

36,920.62

28.65

57,226.96

57,226.96

1.55

1.00

C2

bonusuri

14

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de

personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe

de conducere si control, comisii si comitete

17

206.04

676.68

3.28

676.68

676.68

1.00

1.00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

sadctSSwîtatte. oblia ații leaale

18

339.52

30,180.00

88.69

39,234.00

51,306.00

1.30

1.31

D.

alt^SSUuielj^e CHfgtț^tare

19

11.62

30,000.00

2,881.53

39,000.00

51,000.00

1.30

1.31

2

Gnmtuieli fițî^i^ia^e ?\\

20

3.29

300.00

91.07

390.00

510.00

1.30

1.31

3

t^pltuieli^xgăq^îina^ J

21

-

0.00

0.00

-

$îZv9.“)«4 / w -4/yarv-V


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE^fcMB

STOCOperatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CON SFIDĂRI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44 Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018\INDICATORI

Nr.

rd.

Realizal/Preli minat an precedent

2017

Propuneri 2018

6={5/4)

Estimări 2019

Estimări 2020

%

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

d

B

9

10

III

REZULTATUL BRUT (prcfit/pierders)

22

-1442.71

10,000.00

-6.93

13,000.00

17,000.00

1,30

1.31

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

1,600.00

16.00

2,080.00

2,720.00

1.30

1.31

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-1442.71

8,400.00

-5.82

10,920.00

14,280.00

1.30

1.31

1

Rezerve legale

25

500.00

5.00

650.00

850.00

1.30

1.31

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden{i

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

-

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,

26. 27, 28, 29

30

7

Participarea salariatilor la profil In limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referință

-

31?

4

H    INDICATORI

EWyW .

Nr.

rd.

Realizat/Preli minat an precedent 2017

Propuneri 2018

6=(5/4)

Estimări 2019

v\

Estjman^020

%

%

9=7/5

10=8/7

0

1

27 .    :

3

4

5

B

r™

a

9

10

8

Minimim SOIti'VăjsărțțJntejIpJjugetul de stat sau local In cazul

regiilor autonome,;'bfț=dividende cuvenite acționarilor, tn cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3,950,00

39.50

5,135.00

6,715.00

1,30

1.31

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

3,950.00

39.50

5.135.00

6,715.00

1.30

1.31

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

-

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

3,950.00

39.50

5,135.00

6,715.00

1.30

1.31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

J

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

w

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

a

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

-

A—

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

L

e)

alte cheltuieli

42

4

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2323.27

34,279.73

14.75

44,563.65

58,275.54

1.30

1.31

4

1

Alocații de la buget

44

10,283.92

13,711.89

I

alocații bugafă^aftifpbîisplătii angajamentelor din anii anteriori //o*

-----------

45


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018__


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/Preli minat an precedent 2017

Propuneri 2018

6=(5Z4)

Estirițari 2019

Estimări 2020

%

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

“B”'

“7”

" a

9

10

2

Alte surse de imprumut

7351.33

7,351.33

“1

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2323.27

34,279.73

14.75

44,563.65

58,275.54

1.30

1.31

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

-

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

82

710

710.00

710

710

1.00

1.00

2

Nr mediu de salariati total

49

75

458

6.11

710

710

1.55

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5.72

6.72

1.17

6.72

6.72

1.00

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor

cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.72

6.72

1.17

6.72

6.72

1.00

1.00

5

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu

(mii lei/persoanâ) (Rd.2/Rd.49)

52

8.62

352.11

40.87

457.74

598.59

1.30

1.31

6

Productivitatea muncii In unitâp fizice pe total personal mediu

(cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT>

53

140.84

14.00

183.09

239.43

1.30

1.31

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale    (Rd.7/Rd.1)x1000

54

0.996

0.0100

0.996

0.996

0.996

0.996

B

Plăti restante

55

J

9

Creanțe restante

56

-

-

-

-

MOlCZ

00 KOI

ecai

ooozs

DC D

«OZl

BB

.4*3 uip ‘ilwi op oirpTan »||pw« no ir»l0)lBiP W

(i

1

<    DOOOC

CC cot

00 001

00 C<1

DOC

w.

BS

«111,111111 li umiBq eiioiAJM ro dbihiibki

!u

DOOW

00 001

oaozi

00 021

*

«

Itmintuowiai op m«| |i omlod D>|P||«U3

(S

rV, “«

«Jfî

DO Ol

OOSI

+

«

-lUiilVi-    —

ooc-s

oosz

ou

0051

00 GZ

«9

wÎBÎur

0002

w

:wn wp (aft»M»î9PH) BUIPIP ro twntoipj -

[ u

:«jto uțp JBjW<q 'ukioop 'unvidip op Nomnotp

<1

ÎB

outMJ*i ri pnunq ep rvodtuwino nofnBOL<o

Io

MO

IB

■■JTQwrjcdt rto ippwmp ou»

(w>

M

•Itpât

ft ajfuuiujn joțojrcinfe vairpuooo puiApd yo

(CP

000

65

jra op joslpun ■ «Jtipoiuodi op îp

to>

CC 0

ifc

OA|pudt joipnqnto • ompoi twi opip

iip

000

*

iS

«P '<IBPfc)*0BPtJ+05 PH+BS Pti) voJRpotuodt no MD

(p

MB

• oj«AOu.wa op ip ■

OOO

55

•joopoun ofljfouipotu no'BOCZ/Ml JU irflri »AțflQC ‘țou rtn oțuet>|xo oțețd od oojiAoujojd jetad inffMijt Stjfwiittu op luvdum 4d nopoo oioipu-

mo

FS

JJNJMlil B| JfJUllHIUl no S00&C6I w «flr| flAgiod -onwonqnd li tuwjooj op nopisoip 4d nopn oiotan •

moos

ooooi

00 l'OSl

aa'091

mo ~

ro

;«itp uj -«wipMnd îl iuhiwj op (oimi«up

*

cs

«itoponn nunwpoui

ro 'BOOKCl JU IlOBI wtod nopro oioinn •

«Kt

oooai

DO 001

00 001

15

un mp •pjoic.d op ipimiîip

115

M00B

00 DOC

MOSZ

ooosz

OM

Oi

:«jn utp ‘ICS'PtiHSPMi owjptwnd li fUrtiooj 'taooKud op imnpoyo

<3

000

BF

nwinf«luumium putAUd B«|nB«p| <19

00 00»

MOF

00 OC

00 tK

ooc

BOZ

tr

:«mo mp wixnio |i oiounțspupp puțApd iwniioyo

(q

IC CCC

0000»

M'Ool

00 001

ooc

WC

tr

BWWJoqtjoo ra noimioyo

(■

mokw

OOKfl'n

«iezeai

OOOlCi

Ȕ

BQOIC

0F

:un IIP (BiPa»9B Pd»B9 PH

♦iB Pb»CB PU»E9PH*£! Pd*OSPH*BB PM*iB Dd) Aiot op «wnwo nțiin aut ro n«iiiii«U3

CV

00 005 l

00 006

00009

00 CM

BSiC

î»

ojojnf.1t» op o jwO

(0

X 00W4B

OODOS 1

DO 0091

iCoOOî’l

or ooi

OOOOt

*>

ItAjjd |«p:Jrj no pojBjoda ftiițo -

LTC

/A....

cr

1*1» op jBHJO^UMWJOoim |tpdn no poțuoda BJtfo >

<ld

1    00 OM >

aoaoci

00009 1

«OM 1

ara»

oooor

tUBP IIP (n PU«CT PB) 01111(5 PUIMH BOFUKP

fa

| ajooo

DO CCC

50 OK

ooooz

000

ir

1oml«.«t:u 1 Bu«v(tanu| ro nomiioui

IB

\ Ecccbb

OOCCî'E

comise

DCOQZ'Z

B5BCÎ

or

,1113 uțp '(SB'PMI» pun» 9H) Ani op «mraut» uipi/jm purud «oimt«u3

zv

1 i - RGtlpsâ'K

00 HE 91

OOESi’U

DOWB

mo

li

opjnpvur PuiAud nomifoyo

■■0

Zi. -iitftouv

ooooz

«riSbî '

OcOOE

*

BC

ido ii ntau* pucuri IRif

liftya

JÎL

(3

005 Z

OOOM'l

00 000'»

OOOOOl

0B9

MOI

iC

~ d»ii

op »mp*rto Bjnwu op omwaituJ puiApd Repr

■ /DOOOO'E

00WJI

oaooo i

OOOOOl

SZ*l(

cocs

BC

mwitHiouiro ro iwninup

in

' «ret

0000»

00 001

oo»i

BUM» op »t«i«»d ro nininup

(11

XZ OODOCC

OJOOI1

ooeci'i

fcoci'i

SE IC

00 09

rc

:»joo uip ‘onqnuntiipo otoftyottui no nopivoip

(q

ooece'rc

H «C'IE "

bioco'l;

taro

oosr

cc

enq»uin*uoo oifljottw no ooinvaip

(■

attte'oci

OoCÎÎÎS

WSSllT

BB'Ml'IC

BllOl

OOtit

zc

:un u,p ‘utPH.BC PH>ZC PH«K PH’K Pui

oturoou pnnpd mnioio

IV

oTETui

|coU«'EÎ

ItoăTss

eb tsi'zr

czsra

KOSifl

IC

HP '(9t PH«C» Pa»EÎ DHI IWH11* Pronp ro nonnu

utS

0 V

oq«i ea

CVBIBSS

iCKÎXi

ICiQlîB

tzncoV

ooooîs

OC

-

mp ’tozi PHWPU+BZ PtiHE Ptfi BJOWOKfro op

>

OOWC'OK

sFeuS

iZiZQU

IfEOtSB

EHOJi

OODCKO

6Z

<WI PH«BCI PU«<K PH) 3TV10irairUT3H3

ojouiPMMxo un«u»A

c

ti

OJtpUOtftl PrtflUOA 01*

(•

-

w

J1U|O3P4P

lt

SC

W9 op BlULOjlP PIP

(3

«io

Utpuiuu BlftlOM, IIP

tq

500

ti

OJKOUBUU PffliraOUH Iflp

000

te

:iu»0 mp

,UZPkf««rPa*SZ'PU**rPM*CZ’Pb) Utrowuu un»u>A

z

IE

prqCTSTBi

iîl

md

K

£âo K»i«WiyW19l|CT0A' Dț0

1H

OOD

*

Bl

mn»*U| rumtf RlWMini uni

“Tei

ooo

Bl

ojuxLroau OMPO •

MP

II

OttJodna OApo» -

mo

51

:u*omc •foi,PH*It’PHj

Itpdro op nUwdo oh* ti jeiOApo» *ojozu|a mp

ooo

51

ilntnwd il pumn utp

iii

COD

M

.un uip (iz PUtU-pu^c i'Pd«91'tti •«

■JVjtOfdxo UIP pnHUOJ

PKl

1W

Q

MO

țl

otțraoxo oo ura uj (tdonpOJd rwra    ynifuoA

(o

000

El

mwwkj «injwiebi

Ip

ooo

11

■LitoCfA uj oioCei joip»poMud -p'pnjojsuui

E3

ooo

-

01

•jnBia U| oitfloi joHJoptAOjd p 'iițuoAqnt

p

005

0

:«» mp ’Urpa+o» w    p«»f*

op lujp «|uuop OJUOOtdxo op yrutfiuui ji nlu«Aqnt ufp

0

MO

-

■o

jpuryjvtu IKIWIA U|p

iq

*

I

prawwou»

(K

000

9

luip d ikn^wu mp

(£•

MWOOÎC

OOCM'OH

DO 000 Ou

oo ca? Di

EltW

OOÎK'B

5

OjOl»ud IPIAJOI UIP

<Zi

003

r

j£l*»ns»*llutruțAutp

Tu

(t

oooooof:

MOM'Otl

00 000‘M

00 000»

El 919

00 BIS E

£

:un mp ’lz pa*9'PM»s Pd*BPn) imput* mbcpojd utp

MWW

DC 000 011

OODOO'CB

U'OCC 00

ElBtO

D0 91SS

z

;un u»~(n'PM*i:i'Pa»ît'Pa'B'PM»B p'b« ni)

« roldi» MP ni PH|IU»A

1

MOOO' OH

DO 000 011

DO 000 09

00 OOO'W

zi&rt

oom'B

1

(0î-PH*zrpy«z~Dii) 3TVioi tanuw

9

30

Ofl

•B

DOS

■E

c

E

1

NV

!

mwtui

ii mm

iwui

«zil»ti/

puțuj|l<ud

V3IW10H UU0J1K» |

urtm

mpJOrtJH

unoju»

910Z

fal

iu

W01V0I0NI

(AIHIdi)SlOJ poundojd

IIOZ    ?

ifa»u|


-Wut nnitiud impuiuu-roiujeuMi mpomiput oomiiiia


iiocsna/on" l’V’miujoa iruaituy jn IMPBiiC «JimBijul ip 5|un POO fruN NvivuiUis nssunons :«i«pvmpos vs lavanosNOO nvdioifjnn vwvdnoo ^uoum* «uoiuodo 0iW3 •aivocn aonand raiivaisiNtnav vaivuaomv


AUTOftfTATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. CCM9 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA SedhWAdresa; BUCUREȘTI STR.TRAIAN NR 44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului J4tW34W20l7


Deta berea Indicatorilor economfco-flnaneiari prevăzut! In bugetul deINDICATORI

Nr

rd.

Real

zal

2018

Propuneri an precedent 2017

Propuneri 2018 (TRIMIV)

conform

HG/Ordln

comun

conform

HoiarariiCX

Preliminat

/Realizai

TRIMI

TRtMH

TRIM III

AN

1

2

3

3a

4

4 a

5.00

Ba

6b

flc

6

11)

cheltuieli de asigurară yl păzi

70

100.00

4BOOO

840 00

B8Q00

2,000 00

0)

cheltuieli privind Întreținerea yl funcționarea tehnici

decalcul

71

0.00

30 00

30.00

4000

ioo.oo

O)

chetluMI cu pregitlrni profesionali

72

13.00

50 00

50.00

100.00

200.00

W

cheltuieli cu reevaluarea ImobUzirilor corporale yl necorporale. din care;

73

000

-aferente bunurilor de nației domeniului public

74

0.00

-

B)

cheltuieli eu prestațiile efectuata de flUale

73

-

0.00

«

»>

chaftuieb privind recndaraa yl plasarea personalului

de conducere cf. Ordonanței de urgenți a Guvernului nr. 109/2011

78

000

17)

cheltuieli cu anunțurile privind ScnațlHe y 1 aba anunțuri

77

500

3.00

3.00

400

10.00

JL

alte chefluleU

78

243 08

000

7200 00

9,600.00

13,200 00

30,000 00

B Cheltuieli eu împătrit. taxe fi virsimlnte asimilate (Rd 8O*Rd81*Rd62*Rd 03»Rd84*Rd 05). din care;

79

500

000

50 00

50.00

50 00

150.00

•)

ch. cu taxi ptaettvttatee de exploatare • resurselor minerala

80

OM

»)

eh. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice

Sl resursele minerale

81

0 00

-

e?

ch. cu taxa de bcențl

82

0.00

ch, cu taxa de autorizare

ea

0.00

•)

ch. cu taxa da mediu

M

ooo

f)

cheltuieli cu ata taxe >1 impozite

83

5.00

50.00

50.00

3000

150.00

C. ChttiuleB Cu personalul <Rd.87«Rd.10Q+Rd,1O4*Rd.113),

din care;

86

8,549.92

1,834.07

22.592 43

22,392.43

22,592.43

87,777.30

CQ

Cheltuieli de nețuri satartaii (R0.Q8+ Rd.92ț

07

8,704 47

1,288.53

12,306.97

12,308 B7

12.306.87

30.920.82

CI

ChMuleil cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.9i), din care;

M

0,75447

t ,280 33

12,308 97

12,308.07

12,308.87

36,920 82

a) salarii da bați

89

0,784 47

1,288 33

12,308.67

12,306.87

12,306.87

38,92082

b) sporuri, prima yl alte bonificații aferenta salariului de

bazl/conform CCMl

90

ct IM ta    i («nfoim CCM1

91

-

>

c2

Bonusurt (Rrt.g3*Rd.96+Rd.97+Rd.9B* Rd.99), din care

92

0.00

a} cheltuieli sociale previzute ia ari. 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, ou modlftcirie yl completirile ulterioara, din care;

93

0.00

• Uchsts da creți, cf. LegU nr. 193/2000, cu

modificările ulterioara;.

94

*

0.00

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 183/2000, cu modiflcirile ulterioare;

95

b) lichele de masi;

98

-

cl lichele da vecinii:

8/

5TH

d) ch. privind panldparaa salariilor la profilul oMInut In

anul precedent

98

*

0.00

al elle cheltuieli cortform CCM

WJ

OM

C3

Afle cheltuieli cu personalul (Rtf,tO1*Rd.W2+Rd 103),

din care-

100

000

a) ch. cu pUtyto compensatorii aferente dlsponibHUirilor

de personal

101

000

b} ch, cu drepturile satanele cuvenite In baza unor

hoUriri hJdeeHnfMri

102

0.00

/ i \ / —

c) cheltuieli da naturi saiartail aferente restructuram, privatizării, ndmtnltttUQt special, alte comltH sl comitete

103

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor

organe de conducere si control, comisii sl comitete (Rd.105*Rd.106*Rd.l11* Rd J 12). din cere:

104

102 11

200 04

225.58

225.56

235.58

1

76.08    '

a) pentru dlretfort/^reciorst

105

54 07

000

-

•componenta flxi

108

54.07

-

-componama variabili

107

0.00

* .

b) pentru consBiul de admlnlsirațio/consUiuf de

supraveghere, din care:

108

120 04

208 04

225.58

225.58

225.56

\ i-

978 98 X

•componenta ftxi

109

12604

20604

223 58

225 58

225.58

67368

•componenta variabili

110

000

-

c) pentru AGA yl cenzori

111

0.00

d} pentru alte comisii yl comitete constituite potriva legii

112

000

C5

CheNuitf cu asigurările yl proiecție sociali, fondurile speciala yl atts obHgațll legale (Rd.114+Rd.115*Rd,ll8*Rd.117+Rd.ll8»Rd.119). din cam;

113

1,603.34

339.50

10,060.00

10.080 00

10,060 00

30,10050'-

a} ch. privind contribuția la aslguriri sociale

114

t, 130.97

252 34

10 060 00

10,080 00

10,06000

30,180 00

b) ch. privind contribuția le aslguriri pLsomaJ

115

32.10

945

cțch, privind contribuția la aslguriri sociale de sinilale

118

420 27

77.71

d) ch, privind contribuțiile la fondurile «pedala aferente

fondululde salarii

117

000

e) ch. privind contribuțlla umtițll la scrismele de pensii

,10

0.00

1) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

000

0. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd,121*Rd.t24*Rd,125+Rd.126*Rd.127*Rd,128), dlri care;

120

11.82

•)

ehstiuieil cu msjwtri yl penaUtâțl {Rd.l22+Rtf.123J, din

care:

121

0.00

• citre bugetul generai consoBdat

122

-

• citre aW creditori

123

-

*

JL

cheflulen privind activele fmobllizaie

124

-

-

el

cheltuieli aferente treniforurtkx pentru plata personalului

123

«1

alte cheltuieli

,30

20.00

1500

1500

50 00

«)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale yl necorporale

127

11.82

2,800 00

O

ajustlri yl deprecieri pentru pierdere de valoare yl

pmvtzloane (Rd,12SWRd.t31}, din care:

128

ooo
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CC MS Operatorul economic; COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA SedM/Adresa. BUCUREȘTI. STR.TRAlAN NR.44

Cod unic da înregistrare 37764037

Nr Registrul Coroartulul J4M34O70Î7

Detalierea Indicatorilor ocoflomfcfrnnanclariINDICATORI

Nr

rd.

Raall

zal

2016

Propuneri an precedent 2017

Propuneri 2018 (TRIM IV)

conform

HG/Ordln

comun

conform Hotărau CA

Preliminat

/Realizai

TRIMI

TRIM II

TRIM III

AN

0

1

2

3

3a

4

4a

300

6a

6b

6c

8

n?

Cheltuieli privind a|uatirile sl provizioanele

120

-

000

I11>

-provizioane privind participarea la profit a

silariatitor

130

0.00

'M

*■ provizioane m legătură cu contrasul de mandat

t30a

-

0.00

12)

venituri din provizioane fi sjustiri pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

0.00

12.1)

din anularea provizioanelor

fRd.133*RdJ34*Rd.133l din care:.

132

000

0.00

0 00

000

000

• dm participarea saiartatJlor ta profit

133

i

0.00

* din deprecierea imobUUlrtlor corporale |l a

rim ilant*

134

0.00

- venituri din afla provizioane

133

-

0.00

2

Cheltuieli financiara {Rd,137+Rd.î40+Rd.143), din car»;

136

0.00

100.00

100.00

10000

300 00

■)

CheBulell privind doblmHe (Rd.138+Rd.139). din cart:

137

000

0.00

0.00

0.00

000

•1)

aferenta creditelor pentru Investiți

138

-

■2)

aferente creditelor pentru activnatea curant!

139

0.00

6)

cheltuiau din diferențe o* cura valutar (ftd.l4HRd.142),

din care:

140

000

0.00

0.00

0.00

0.00

bl} laiararrte creditelor pentru investiții

141

*

*

b2) | aferente creditelor pentru aOMuaea curent!

142

-

0.00

c3

elte cheltuieli financiara

143

100 oo

100 00

100.00

300 00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0.00

~ii————

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd 29)

143

46 00

-1,445.30

2,400 00

3.200 00

4,400 00

10,000.00

venituri neimpozabile

146

0.00

chefluMl nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

146

-

384 00

51200

704 00

1,600.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

140

000

38,040 12

51,032.18

73,161.00

162.287.30

1

Cheltuieli na natura saitnali {Rfl.57>

150

6,764.47

1533.53

■ 1,100.00

• 1,100.00

• 1,10000

36,920 00

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.BSț

151

6,764 47

1,266.53

100.00

100.00

10000

36,020 00

3

NT, M Mnoml graenont li r I» inului

152

462.00

62 00

710

710

710

710

4

Nr.madlu da HlatlMI

153

240.00

73.00

458

458

710

710

5

«)

Câștigul mediu lunar pe aarartat detamlnat pa baza

cheltuielilor eu salariile    (Rd,151/Rd. 133)112*1000

154

0.40

5.72

672

8.72

672

«72

«I

Cljtlgul mediu lunar pa salariat (lairpersoan*)

determinat pa bau cheltuleJHor de naturi selartali (Rd.t$a/Rd luvmooo

tS5

9.40

3.72

972

6.72

972

6.72

6

a)

Producttvttalaa muncii In unttlți valorice pa loial peraonal

mediu (tel/pereaan!) (Rd 2/Rd.l33)

156

39.78

662

34 50

112.87

154.03

352.11

»)

Productivitatea mundl în unitițl fizice pa loial personal

mediu (cantitate produsa flnlte/peraoanl) W»QPF/Rd.l53 «MP t anoalati

137

17.06

33 60

45 06

61,96

140 64

Ci)

Elemente de calcul a productlvttaUJ mundl In unUțl

fUKe, din care

156

* cantitatea de produse flnfle fQPF) <MP>

139

4,243.58

25,440.00

33.920.00

44,520 00

106,000 00

- preț mediu (p)

160

225

2.33

2.35

2.33

235

- valoara»QPF a p

161

0,540 00

250,000.00

- pondere In venituri totala da exploatare ■ Rd16i/Rd2

162

0.00%

100 00

100 00%

100 00%

10000%

7

Plițl restanta

163

100 00

a

Creanțe restante, din care:

164

- do la oparetorl cu capital IntagrsVmajoritar de stal

«s

- da la operatori cu capital privai

166

- de la bugetul de stat

187

- de la bugetul local

166

* de le afle entități

169

0.00
o Ol

&


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017


Anexa nr.3Gradul de realizare a veniturilor totale ANUL 2018

Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Estimat

propunere

0

1

2

3

4

s

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

9,548.00

645.12

6.77%

121,500.00

250,000.00

205.76%

1

Venituri din exploatare

9,548.00

646.12

6.77%

121,500.00

250,000.00

205.76%

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare


vs

iuyanosNoo

’șssBy


Page 1BUGET 2018 anexe 1-5 CONSOLIDĂRI


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB


Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA

Sedlul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr Registrul ComedulUI J40/9349/2017

Programul de InveaUtll, dotări ;l «unele de tlnan

INDICATORI

Data

UnaHzârt

Investiției

an precedent 2017

.yVăbaiei., /I

Aprobat

Preliminai

An curent

Anul 2019

/Âll2020

0

1

2

3

4

500

3"

7 '

' S "

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

tXS.KH.OO

2,323.27

34.279.7;

10,283.92

13,711.89

1

Sune proprii. din care:

ol - amortizare

bl-pro*

3

Credite bancare, din care:

a) ■ Inleme

b) - edeme

4

Alte mine. din care:

- MAJORARE CAPITAL SOCIALI aport numerar 1

38.803.00

2.323.27

34.279.73

10.283.92

13.711 89

-1denumire sunai

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII. din care:

38,803.00

2.323.27

34.279.73

10.283 92

13.711.89

T

Investlț:I In cura, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

economic

- (denumlre'obiecilv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domenhiul public al «tatulul

sau al unMP administrativ teritoriala:

- idenumlre ohecllv

- (denumire obiectiv

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului

sau al unltâljl admlnlstrallv teritoriale:

- (denumire obiectiv

- (denumire obtearv

-

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unit administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv}

- (denumire obiectivi

-

2

Invesllțll npi, din care:

32,980.00

1.079.29

31,900.71

10.2B3.92

13,711.89

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

economic

32.980.00

1.079.29

31.900.71

10.283.92

13,711 89

UTILAJE SPECIFICE

31/12/2018

15.750 00

15,750.00

Containere tip Birouri, Dormitoare, WC. Dusuri, Bucătării

penlnt cazare 300 persoane

31/12/2018

3029 04

129.95

2.899.09

2.895.00

3.785 50

Panou metalic împrejmuire șantier diferite dimensiuni

4000 mu

31/12/2018

1.094.80

1,094.80

500.00

853 BO

Panou gard Împrejmuire șantier diferite dmenaiunj 1000

mp

31/12/201B

238 00

238.00

Schela Oxa 2150 mp

31/12/2018

1,151.33

1 151.33

1.785.00

Schela autoriUcatoare

31/12/2018

277.53

277.53

Ech oameni de sablam mobila

31/12/2018

328 44

328.44

-

încărcător telescopic

31/12/2010

3.284.40

3.284.40

1.037.81

Macara mobia

31/12/201B

1,642.20

1.642.20

-

Autobasculante

31/12/2018

2.832.20

2.032.20

1.824.00

Duba

31/12/201B

708.05

380.33

327.72

389.00

Autoutilitara

3t/12/2018

920.0Î

416.20

503.81

368,92

482.40

Autoturisme

152.81

Hala metalica cu destinație Depozit mica sl mare

mecanizare

31/12/2018

1,724.01

1,724.01

1.820.00

b) pentru bunurile da natura domeniului public al stalului

sau al unita ui administrativ teritoriale:

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statutul

sau al unității administrativ teritoriale:

-

-

d) peninr bunurile luate In concesiune, închiriate seu In

tocafle de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al nil. administrativ teritoriala:

- (denumire obiectiv)

-

■ idenumlre nWecliv)

-

-

3

Investiții ereduale la Inwbillzârile corporale existente

imodemtzflri). din cam:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

economic:

-

- (denumite obedlvj

-

-

-

b) pentru bunurile de natura domerru'ul public al statului

sau al unități' admlnlstrallv teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

• (denumire obiectiv)

-

-

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statuul

sau al unitat* administrativ teritoriale.

- (denumlre'obiedlel

-

-

• (denumire obiectiv)

-

- :

-

-

INDICATORI

Data

flnaHzârii

Investiției

an precedent 2D17

Valoare

Aprobat

RealtzatZ

Preliminat

An curant 2018

Anul 2019

Anul 2020

d) pentru bunurile luate In concesiune, închinate sau In

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privai al statului sau al unității administrativ teritoriale

.(denumire obiectiv)

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

-

-

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

3,623.00

1.243.98

2,379,02

4.700,00

4,700.00

MICA MECANIZARE

3 VI2/2018

000 00

193.49

700.51

1.BOO.OO

2,50000

1 APARATURA SI MOBILIER TESA

3V1272O1B

923 00

620.46

302.54

600.00

400.00

UNELTE, SCULE ALTE ECHIPAMENTE

31/12/201B

1,600.00

430.03

1,389,98

2,300.00

1,800.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care;

ai • Interne

b)- externa

“ sumele prevăzute in prezentul tabel sunt Inclusiv TVA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,M/etA-    tfCZM


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44    \

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017<mii lei>

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an curent 2019

an curent 2020

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

' 1

2

3

4

s

6

5

6

5

6

PcL 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

12/31/2017

X

X

2

12/31/2017

X

X

0

0

0

0

0

0

3

12/31/2017

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct1

X

X

PcL

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la

Pct.l

1

Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie

12/31/2017

X

X

X

X


Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an curent 2019

^f»/SW*^20

Preliminat / Realizat

Influențe {+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

6

1

T™

3

4

5

s

s

6

5

6

*

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

a

0

0

Pct

jîd

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct IIPage 2


BUGET 2018 anexe 1-5 CONSOLIDĂRI