Hotărârea nr. 174/2018

HOTARAREnr. 174 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.
Consiliul General al Municipiului Bu curești ROMÂNIA

1    S^alTCAiM ivCCU***

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2971/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 51/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 176/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Turistica București S.A. nr. 11/22.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Turistica București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlanqo Cufea

București, 28.03.2018

Nr. 174


B-dut Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Autoritatea Adminlstratlet Publice Locale: CGMB

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A. Sediul social: Str. Aristtde Oemetriade nr. 2, birou nr. 15, et 2. sectar 1, București Cod unic de înregistrare: RO37830B4O

Nr. Registrul Comerțului: J40/1028W2017


BUGETUL OF VeNITURI-ȘI CHEt.TtH€LI PE ANUL


ANEXA

2018INDICATORI


IV


VI


VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd, 2 + rd. 5 + rd. 6)

Venituri totale din exploatare, din care:

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. B + td. 20 + rd. 211272,969


12,203,800


Estimări + 1


Estimări anN + 2


9 = 7/5    10 = 8/7


10


co

CI


C2


C3


C4


C5


a|Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri șl servicii

cheltuieli cu Impozite, taxe țl vărsămlnte asimilate    10

cheltuieli cu personalul, din care:__XI

Cheltuieli de naturii salariate (rd. 13 + rd. 14)__12

ch. cu salariile    13


bonusurl


alte cheltuieli cu personalul, din care:


cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal


Cheltuieli aferente contractului de mandat țl a altor organe de conducere țl control, comisii țl comitete


Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


alte cheltuieli de exploatare


REZULTATUL BRUT (proRt/plerdere)


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Reierve legale


Alte reierve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum țl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor ți altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29


Participarea salarlațllor la profit fn limita a 10% din

profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință


Minimum 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, tn cazul societăților/ companiilor naționale țl societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:


dividende cuvenite bugetului de stat


dividende cuvenite bugetului local


dlvldenoe cuvenite altor acționari


Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve țl constituie sursă proprie de finanțare


VENITURI DIN FONDURI EUROPENE


CHELTUIEU ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


33a


34


35


36


37


272,969

27,798

0

245,171

69,886

69,886


12,203,800

7,585,400

149,400

4,308,000

3,528,000

3,492,000


36,000


130,451


44,834


-272,969


684,000


96,C


161,000


816,200


87,000


729,200


272,969
a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

cl

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d

cheltuieli cu reclama șl publicitate

41

e

alte cheltuieli

42

i/lll

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

î

Alocații de la bușet

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din ani) anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

î

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

Nr. mediu de salariatI total

49

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe bata cheltuielilor de natură salariată *)

50

4

Căștlgul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ••)

51

5

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

6

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii Tn unități fizice pe total personal

54

Ț

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd, 7/rd. l)xlOOO

55

Plăți restante

56

1 10

Creanțe restante

57

•) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

»

Autoritelae Admlnialratiel Publica Locale: CGMB

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCUREȘTI SJu Sediul social: Slr Adstids Oemelrlade nr 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, Bucuroșii Cod unic de înregistrare: RO37B30640

Nr Registrul Comerțului. J40M028QI2017

«tex* J

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018
INDICATORI

NR.

RD.

REALIZAT

AN

N-2

PREVEDERI AN PRECEDENT (N-l)

PROPUNERI AN CURENT(N)

%

*

APROBAT

PRELIMINAT / REALIZAT

PIN CARE;

7 «6/5

8»5/3a

CO43f0fln

HGAXtfn

qomvo

conrwm

HolSnrt

CA

TRIM

1

TRIM

II

TRIM

Ifl

AN

0

i

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

VENITURI TOTALE (rd. 2 a rd. 22 + rd. 28)

1

0

0

0

3,255,000

3,255,000

3,255,000

13,020,000

0

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 ♦ rd. 9 + rd. 12 + rd» 13 + rd. 14), din care:

2

0

0

0

3,255,000

3,255,000

3,255,000

13,020,000

0

0

«)

din producția vindută (rd. 4 + rd. 5 + rd, 6 + rd. 7), din care;

3

0

0

0

3,255,000

3,255,000

3,255,000

13,020.000

0

0

al) din vinzarea produselor

4

a2) din servicii prestate

5

3,255,000

3,255,000

3,255.000

13,020.000

a 3) din redevenle tl chiri)

fi

a4) alte venituri

7

b)

din viniarea raidurilor

8

<=>

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

cl) subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

10

c2) transferuri, cf. prevederilor legate h vigoare

11

d)

din producția de Imobilizări

12

LJ

e)

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

n

alte venituri din exploatare

(rd. 15 + rd. 16 a rd. 19 a rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl) din imentl tl penalltițl

15

(2) din viniarea activelor țl alte operași de capital (rd. 19 + rd. 19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

■ active corporale

17

- active necorporale

18

f3| din subvenții pentru Investiții

19

f4) din valorificarea certificatelor CO2

20

15) alte venituri

21

2

Venituri financiare

(rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 a rd. 26 a rd. 27), din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>)

din Imoblltiiri financiare

23

w

din Investiții financiare

24

C)

din diferențe de curs

25

d)

dlndobinzl

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

n

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

0

1,500,010

272,969

2,952.600

3,020,600

3,052,100

12,203,800

44.70764

0

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) din care:

30

0

1,500,010

272,969

2,952,600

3,020,600

3,052,100

12,203,800

44.70764

0

A

Cheltuieli cu bunuri țl servidi (rd. 32 + rd, 40 + rd, 46). din care:

31

0

799,020

27,798

1,839,000

1,905,000

1,901.000

7,585,400

272.8757

0

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd, 34 + rd. 37 + rd, 38 + rd. 39), din care;

32

0

347,000

27,238

52,100

121,300

120,600

419,600

15.40495

0

£ 1

•1

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

20,000

3,461

22,500

22.500

22.500

95,000

27.44871

bl) cheltuieli cu piesele de schimb

35

5,000

5,000

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

5,000

413

4,500

4,500

4.500

18,000

43.58354

d

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

37

300,000

23,777

23,000

92,200

91,500

298,200

12.54153

d)

cheltuieli privind energia sl apa

38

27,000

6,600

6,600

6,600

26,400

e|

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

265,000

60,500

57,300

54,000

228,800

a)

cheltuieli cu întreținerea țl reparațiile

41

3,000

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

108,000

bl) - citre operatori cu capital Integral/majeritar de stat

43

bl)«către operatori cu capital privat

44

108,000

54,000

54.000

54,000

216,000

d

prime de asigurare

45

157.000

6,500

3,300

9,800

A3

Cheltuieli cu alte servidi executate de terii (rd. 47 + rd. 48 * rd. 50 + rd. 57 a rd. 62 a rd. 63 a rd. 67 4 rd. 68 a rd. 69 4 rd. 78), din care:

46

0

187.020

560

1,726,400

1,726,400

1,726,400

6,937,000

12387.5

0

S)

cheltuieli cu colaboratorii

47

230

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

500

bl) cheltuieli privind consultanta juridld

49

500

e)

cheltuieli de protocol, reclamă ți publicitate (rd. 51 ♦ rd. 53), din care:

50,

0

0 '

4,800

4,800

4,800

19,2017

0

0

cl) cheltuieli de protocol, din care;

51

- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

e2) cheltuieli de reclami sl publicitate, din care:

53

4,800

4,800

4,800

19,200

• tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami ,1 publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificirile ulterioare

55

• ch. de promovare a produselor

56

d>

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.6. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd, 61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dl) ch. de sponsorizare In domeniul medical si sănătate

58

d2) ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social >1 sport, din care:

59

- pentru cluburile sportive

60

d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

13,300

13,300

13,300

49,200

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

30,000

21,000

21,000

21,000

84,000

• cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0

2,900

0

12,900

12,900

12,900

51,600

0

6

-Interna

65

600

-externa

66

2,300

12,900

12,900

12,900

51,600

s)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

15,000

3,000

3,000

3,000

12,000

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

2,560

240

900

900

900

3,600

ÎS

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

70,730

11) cheltuieli de asigurare si păzi

70

12) cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

30,600

30,601

30,602

122,400

13) cheltuieli cu pregătirea profesionali

72

68,630

4

p

14) cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

• aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16) cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenți a

Guvernului nr. 109/2011

76

17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile ți alte anunțuri

77

2.100

ft

alte cheltuieli

78

68,000

320

1,683,400

1,683,400

1,683,400

6,646,600

20770.63

B

Cheltuieli cu Impozite, taxe ți vârsămlnte asimilate (rd. 80 ♦ rd. 81 + rd. 82 ♦ rd. 83 + rd. 84 ♦ rd. 85), din care:

79

0

6,000

0

15,600

ÎS,600

15,600

149.400

0

0

•)

ch. cu taxa pL activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice ți resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

1,000

e)

ch. cu taxa de mediu

84

n

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

5,000

15,600

15,600

15,600

149,400

C

Cheltuieli cu personalul

(rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 ♦ rd. 113), din care:

86

0

694,990

245,171

1,077,000

1,077,000

1,077,000

4,308,000

17.57141

0

co

Cheltuieli de naturi salariatI (rd. 88 + rd. 92)

87

0

275,580

69,886

882,000

882,000

882,000

3,528,000

50.48221

0

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

0

275,580

69,886

882,000

882,000

882,000

3,528,000

S0.48221

0

a)

salarii de bază

89

275,580

69,886

873,000    873,000    873,000

3,492,000

49.96709

b)

sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

9,000

9,000

9,000

36,000

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

k J

a

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 ♦ rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)*, cu modificările ți completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creți, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b)

tichete de masă;

96

0

vouchere de vacanță;

97

d)

eh. privind participarea salarlațiior la profitul obținut în anul precedent;

98

e)

alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri |udecătorețti

102

c)

cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării.

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat jl a altor organe de conducere ți control, comisii ți comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

z

^89,080

130,451

171,000

171,000

171,000j

684,000"-

10 02276

0

a)

pentru directori/dlrectorat

105

0

57,700

57,696

43,300

43,300

43,300

173,200

3.001941

0

•componenta <1xi

106

57,700

57,696

43,300

43,300

43,300

173,200

3.001941

- componenta variabili

107

b)

pentru consiliul de «dministrațle/consillul de supraveghere,

din care:

108

0

231,380

72,755

100,700

100,700

100,700

402,800

7.020823

0

• componenta fixă

109

231,380

72.7S5

127,700

127,700

127,700

510,800

7.020823

- componenta variabili

110

c)

pentru AGA ți cenzori

111

27,000

27,000

27,000

108,000

d)

pentru alte comisii sl comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

130,330

44,834

24,000

24,000

24,000

96,000

2.141232

0

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121 + rd. 122), din care:

114

0

0

O

21.000

23,000

58,500

161,000

0

0

a)

cheltuieli cu majorări si penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* către bugetul general consolidat

116

-citre «Iți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

el

eh. cu amortizarea Imobillzlrllor corporale sl necorporale

121

21,000

23,000

58,500

161,000

0

ajustări |l deprecieri pentru pierdere de valoare

Sl provizioane (rd. 123*rd. 126), din care:

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl) cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

'Provizioane privind participarea la profit a salarlațllor

124

' provizioane in legitura cu contractul de mandat

125

f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1)dln anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

- din participarea salarlațllor la profit

126

J

- din deprecierea Imobillzlrilorcorporale sl a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al) aferente creditelor pentru Investiții

133

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl) aferente creditelor pentru Investiții

136

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

el

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) (rd. 1-rd. 29)

140

•1,500,000

-272,969

302,400

234,400

202,900

816,200

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFrT

143

87,000

DATE DE FUNDAMENTARE

V

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

0

0

0

3,255,000

3,255,000

3,255,000

13,020,000

0

0

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b,

alte venituri care nu se iau In calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură saiarială (rd. 87), din care: *•)

147

275,580

69,886

882,000

882,000

882,000

3,528,000

a)

148

bl

149

c

ISO

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

0

275,580

69,886

882,000

882,000

882,000

3,528,000

50.48221

0

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

23

17

42

J

Nr. mediu de salariați

153

35

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură saiarială ((rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 1531/12*1000

154

5,210

3,799

8,400

b)

Căstigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură saiarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

15S

5,210

3,799

8,400

7

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (ml) lel/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

372

b|

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

e)

Productivitatea muncii Tn unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/persoani) W = QPF/rd. 153

158

cl) Elemente de calcul al productivității muncii b unități fizice, din care

159

* cantitatea de produse finite (QPF)

160

' preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

* pondere In venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

8

Plăți restante

164

,----—"1    <'

9

Creanțe restante, din care;

Î65

- de la operatori cu capital lntegral/ma)oritar de stat

166

• de ta operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

160

- de la bugetul local

269

• de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente {soldul rămas de rambursat^

171

') In limita previluti la art. 15 alin. (3) III b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modlficinle șl completitlle ulterioare

••) Se vor evidenția distinct sumele care nu se Iau tn calcul la determinarea creșterii ciștlgului mediu brut lunar, previiute tn Legea anuali a bugetului de stat.

SERVICIUL ECONOMICANEXA 3


Gradul de realizare a veniturilor totale


Nr.crt

Indicatori

Prevederi an N-2

544 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

*7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 31*), din care:

1

Venituri din exploatare*)

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale ji veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de statSERVICIUL ECONOMIC


ANEXA 4 ./V0C

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare    3

INDICATORI

Data finalizării investiție

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an

N + l

an

N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a)

amortizare

b)

profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)

Interne

b)

externe

4

Alte surse, din care:

(denumire sursă)

(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții in curs, din care:

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

l,606,O0C

182,415

1,422,69C

a)

pentru bunurile proprietatea privata a peratorului economic:

1,606,000

182,415

1,422,690

Hardware

700,000

85,616

640,140

Licențe

382,000

20,937

305,500

Website

317,000

265,550

Autoturisme

207,000

75,862

Administrativ

211,500

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

denumire obiectiv)

denumire obiectiv)    /    .

d)

pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau

In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

bl

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)

Interne

b)

externe

Măsuri do îmbunătățire a rezultatului brut ți reducere a plăților restante

mii lai

Nr,

crt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curant 201

an 2019

an 2020

Preliminat 1 Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/■)

Rezultat brut (+/■}

Plăti

restante

Rezultat

brut

Plăti

restante

Rezultat

brut

Plăti

reatante

Rezultat

brut

Plăti

restante

0

1

a

3

4

a

«

7

B

B

10

Pctt

Masuri de îmbunata lire a rezuttntulul brut țl reducere a plăților

munte

1

Măsura t

X

X

2

Măsura 2

X

X

3

M. ira 3

X

X

4

Măsură 4.

TOTAL Pot I

X

X

Pct

II

Cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

Cauza 1

X

X

Cauza 2

X

X

3

Cauza 3

X

X

4

Cauza 4:

TOTAL POLI)

X

X

Pct

m

TOTAL GENERAL Pct 1 + Pct II

■272,969

816.200


SERVICIUL ECONOMIC