Hotărârea nr. 175/2018

HOTARAREnr. 175 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2959/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 52/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 177/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările șt completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. nr. 13/15.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) șî art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlandp Calea


tea


București, 28.03.2018

I 1


Nr. 175B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectar 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOOTA-INEQfiMATIEl BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARIST1DE DEMETRIADBNR. 2, BIROÎT

Cod unic de înregistrare 37992Q4S    / C0\' ~nn« «    “I

Nr, Registrul Comerțului; J40/13070/I8 07 2017    j ‘    ' CțJ    ‘

ANEXAI


BUGETUL DE VENITURJșTcî


ANI


MII LEI


INDICATORI


VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd2+RdJHRd.6)

Venituri totala din exploatare, din care:

a)    aUbyențH. d. prevederilor legate In vigoare

b)    transferuri, ct. prevederilor legala (n vigoare

Venituri financiare

Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE |Rd.7-R<UeRd20*HdZ1)

Chehiătil da exptoalare, din care?"

ehettuMi eu bunuri al aervtofi

""Tu-""pozltăjau«i"vuraenîînieăairnHate ~

chaHutall cu personalul, din care.*

■C0 CtwttțdaH da naturi aalariaUțRd.13+Wd.14)

C1 cl». eu salariile

CZ bonuauri

CI alte chatluMI cu personalul, din care:

thodulel, cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de

personal

ChettuleU a/erento corrtractiiliri de mandat al a altor

organe de conducere st control, comisii st comitete

cheltuieli cu asigurirlle ți protecția eodali, fondurile

Speciale el alte obtloibl tea ale


C4


C5


alte cheltuleN da ei

Chefarisn financiare

Cheltuiaa extraordinare

REZULTATUL BRUT (profltfplerdera)


IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RÂMĂ A

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care; Rezerva legala


Alte razarve raprazantând fadWițl fiscala previzute de lega


Acoparlraa pi r o abila db itH precedenți


Constituirea tunător proprii da finanțare pentru proiectate

cofinanțate din împrumuturi externa, precum ți pentru comtltutrae surselor necesare ramburairll ratelor de capital, piața dobânzilor, comisioanelor țl altor costuri aferente acestor Împrumut uri


Alte repartlzârl proviziile de lege


Profitul contabil rima* dupl dtducaraa stanelor da ta Rd, 25.

», 27.28,29


Participarea aalarlațltor la profit In limita a 10% din profilul

nat, dar nu mai mult da nhrehd unul salariu de bazi mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referința


Mlnlmlm 50% vtrslmbite la bugetul de stat teu local In cazul

regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. In cazul sodetiților/ companiilor naționala țl sodetiților cu capitel Integral sau majoritar da stat, din cart:


- dividende cuvenite bugetului de stat


■ dividende cuvenite bugetului local


- dlvldande cuvenita altor acționari


Profitul nereparitzat pe destinațiile previzute la Rd31 - Rd.32

sa repartizeazi la alte rezerve țl constituie turti propria de finanțare


VENITURI DIN FONDURI EUROPENE


CHELTUIEU ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care


cheltuieli materiale


cheltuieli cu salariile


cheltuieli privind prestările de servicii


10


17


16


20


23


24


25


20


27


20


29


30


31


32


33


33a


34


35


36


37


38


39


40


Realizat/ Preliminat

preceda/it 2017 i

109,76 109,76


15.S30.00

15.530,00


0-5/4


EaUmariinMit Estimări an 20»


140.4*    27.000,00    39.500,00


141,40


Z7.000.00


39.500,00


9-7/5


1,74

"Tm’


10-8/7


1,46


1,46


634,58,

634,58

25,28

609/10

340,68

340,80


156,63


111,78


524,82


TT15.000,00

15-000,00

4,500,00 *OAO

10.000,00.

6.969.74

8.969.74


010,22


220,05

494,00


530,00


64,60!

445,20


22,26


211,47


26.346,00

26.346,00

6.609,00 10,01

16.41J    19.176,19

”2031

20,31'


23,04

178,01


5.17


30.665,00 38.665,00

7.170,70 10,00 30.900,72


17.944,01    29.416,40


17.944,01


29.418,40


1,76

1,76

1.47

1.60

“L92

zoo'

zob'


1.47

1.47

1,09

0,93

Tei


810,22


810,22


1.00


1.00


1.97ț    421,97

~S50,00


654,00


104,64

549,36


27,47


260,95


260,95


660,10    1,92 ’


577,50


1,11


1,05


835,00


133,60

701,40 '


35,07


333,17


333,17


1,23


1,28


1.23

1,23'


1.23


1,26


1.23


1.23


1.28


1.28ANEXAI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI


INDICATORI

Nr.

rd*

Realizat/ Preliminat an

precedent

2017

Propuneri an curent 2018

%

ElUmtrf an 2019

EcUmtrl an 2020

%

8-5/4

0=7/5

10*8/7

1

1

4

fi

7

a

4

to

•)

alta chsltulell

42

VW

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3.806,00

3.565,11

300,00

300,00

0,08

1,00

1

AtocaȚlIdaiabugat

44

rt„.

aloca(irbugitara afamnta pli|irangajanwnlalor din anU

anteriori

45

ix

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

48

286,66

3.565.11

300,00

300,00

0,06

1.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. da personal prognozei la finele anului

48

26,00

80,00

3.00

182,00

182,00

2,2B

1.00

2

Nr .mediu da aalorla|l total

43

12,00

80,00

0>B7

102,00

182,00

2.26

1,00

3

CeaiIgul mediu lunar pa aalartat (M/persoani) determinat pa

tura chattuMHor da naturi aalartaM (Rd.T2/Rcl49)H2*T<H»

50

9,47

9,34

039

8,22

13,47

0,88

1.64

4

Câștigul mediu lunar pe aalarlat detemfnat pa baia

cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuala a bugetului de stat

51

0

s

Productivitatea muncii In uniUp valorice pe total peraonaf

mediu (mll lel/per»oan4)(Rd2/Rdjl9)

52

9.15

194,13

21,22

148,35

217,03

0,76

1,46

6

Productivitatea muncii In untUți valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a

53

7

Productivitatea muncit In unltîțl fiilca pa total personal

mediu (cantitate produse finitei persoanl) < ORE (ANGAJAT*

64

125,29

2.65B.25

21.22

2.311,64

2.057,40

0,87

0,80

s

CtwttuMI totala la ÎW0 M venituri totala

(Rd.7/Rd,1Jx1(W0

56

5,782

0.966

0.976

0,979

1,01

1,00

9

PU|TreaUnta

58

10

Creanța restanta

57

Paga 2 of 2


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartiza}


/a

pe trimestre a acestora<iei>

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curant 2018

%

, *1

arobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG/

Ordin

comun

cf. Hotararil CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulai)

An

0

1

2

3

3a

4

5

e

da

ea

fle

N

7

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd-2+Rd 22+Rd.28)

1

2484,00

109.76

3.100,00

7.100.00

11.300,00

15430,00

0,05

6,86

1

Venituri totale din exploatare

(Rd/URrfB+Rrf O+Rd.-13+Rri 13+Rrf W. rfln care:

2

2.264.00

109,76

3.100,00

7.100,00

11.300,00

15430,00

0.05

6.86

a)

din producția vândută |Rd.4+Rd,5*Rd.6+Rd.7ț, din

care:

3

2484,00

109,76

3.100,00

7.100,00

11.300,00

15430,00

0.05

6,86

2lL

din vânzarea produselor

4

a2>

din servicii prestate

5

2464,00

109,76

3.100,00

7.100,00

11.300,00

15430,00

0.05

a3)

din redevențe sl chirii

6

a4)

alte venituri

7

din ni    mărfurilor

8

J

>-! Z

c)

din subvenții st transferuri de exploatare aferente

9

EZ - 1 ! '

c1

subvenții, cf. prevederilor leqale In viqoare

10

l-

c2

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

11

V

d)

din producția de imobilizări

12

\ >

\ e

•)

venituri aferente costului producției in curs de

13

"x

0

alte

(«W,1

zenituri din exploatare

5*Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rdi11, din care:

14

**

«1

din amenzi si penalități

15

*2)

din vânzarea activelor țl alte operații de capital

16

- active corporale

17

(

- active necorporale

18

13)

din subvenții pentru Investiții

19

«)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f51|

alte venituri

21

2

Venituri financiare

22

«}

din Imobilizări financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

c)

din diferențe de cura

25

d)

din dobânzi

26

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28


II CHE

Z-®----CB    INDICATORI

m m    -oli

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curant 2018

%

Realizat

anul

2016

A

rrohat

Preliminat i Realizat

din care;

7=6/5

8=6d/5

cl. HG 1

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Tritnll

(cumulat)

Trim III (cumulat)

An

(

aunOKZ    2

3

3a

4

5

6

6a

&>

6c

6d

7

0

BE&T&TALE (Rd.30+Rd.136*Rd.144)

29

2.151,00

634,50

3.005,56

7.057,04

11.02842

15400,00

0,30

6.97

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd46*Rd.12O), din

30

2.151,00

6344*

3.065,56

7.057,04

1142642

15400,00

0,30

6,97

A.C

idn

heltuielt cu bunuri ți servicii (Rd-32+Rd.4O+Rd.46),

care;

31

599,35

25,21

1.125,00

2450,00

3.375,00

4500,00

0.04

7,51

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd J4+Rd.37+Rd.36+Rd39), din care;

32

247,50

23.81

892,75

1.715,50

2.076.25

3.571,00

0.10

14.43

al

cheltuieli cu materiile consumabile

33

1754»

20,14

600,00

1.600,00

2,400,00

3400,00

0,12

18,29

W

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

17,50

30,00

60,00

90,00

120.00

«.

646—f

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

*

*

•    J

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

17,BB

30,00

60,00

90,00

120,00

cl

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

25,00

3.67

37,50

75,00

11240

150,00

Ăl5' '

Z jkMrC ■

d|

cheltuieli privind energia ți ap»

38

30,00

25,25

50,50

75,75 .

10140

- /

cheltuieli privind mărfurile

39

e f

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd42+Rd.<5), din care;

40

135,00

66,75

137,50

20625

..    275,00

«•L

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

-

3,75

750

. 1145

1540

b.i

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care:

42

135,00

50,00

100,00

150.00

200,00

bl,

- către operatori cu capital IntegraUmaJorltar de stat

43

r

qțj

b2,

- către operatori cu capital privat

44

135.00

50,00

100,00

150.00

iud.oo

1.40

c)

prime de asigurare

45

15,00

30,00

45.00

60.00

A3

Cnenuieil cu alta servicii executate d* terți

(Rd.47+Rd.48*Rd.5Q+Rd.57+Rd.62*Rd.63*Rd.67+

Rd fifl+Rd 59tHrl.7ăl dlncare:

46

21646

1,47

163,50

327,00

490.50

354,00

0.01

3.02

a]

cheltuieli cu colaboratorii

47

1,50

145

2,50

3,75

5.00

!

3.33

b)

cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care;

48

1,75

1.25

2,50

3,75

5.00

b1)

cheltuieli privind consultanța Juridică

49

1,26

1,25

3.75

5,00

c>

cheltuieli de protocol, reclamă ți publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care;

50

20.00

- -

10.00

2040

30,00

40.00

«D-i

cheltuieli da protocol, din care:

51

5,00

*.

ar

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă ți publicitate, din care:

53

15.M

1040

20.00

10,00

40,00

2,67

• tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami țl

publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ullerioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu ■nndlflclrila ulterioara

55

• ch.de promovare a produselor

56

15,00

io.oo

20,00

40.00

2,67Pagina 2 din 6
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

A

H-obat

din care:

7=6/5

B=6d/5 ,

cf. HG /

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Preliminat 1 Realizat

Trlml

Trimll

(cumulat)

Trlm III (cumulat)

An

1

2

3

3a

4

5

0

te

eu

6c

«

7

8

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),

57

-

1 li i

d1ț

eh.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

\v

*2)

di- de sponsorizare a unităților do cult

59

«

-

d3)

cn. privind acordarea a[utoaralor umanitare al

dxiale

60

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e>

cheltuieli cu transportul de bunuri el persoane

62

1,50-

3,00

4,50

5,00

x

cheltuieli de deplasare, delașare, transfer, din care:

63

1849

5.00

10,00

15,00

20,00

-

1,10

j. - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

9,13

5,00

10.00

15,00

20.00

2,19

î

-interna

65

. MS

2,50

5,00

740

10,00

M

8.00

t

-externa

66

74*

2,50

5,00

740

10.00

-

1J7

fll'

Cheltijlefl poștale el taxe de telecomunicatfl

67

30,00

030

1845

3240

48,75

55,00

0.01

2,17

f heiițisll cu serviciile bancare ți asimilate

66

150

0,44

140

3,00

440

6,00

0,30

4.00

*r

t te cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

69

103,00

JS,75

5340

6045

107,00

1.04

rr

cheltuieli de asigurare și pază

70

50.00

-

15,00

30,00

45,00

60,00

140

fi|

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea

71

•1)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

50,00

-

10,00

20,00

30,00

40,00

-

o.so

>

■M)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

*

-

•aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15}

cheltuieli cu preatațliia efectuate da filiale

75

-

-

l«)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanței da urgența a Guvernului nr. 10912011

76

1,00

2,00

a.oo

4.00

/

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

enunțuri

77

3,00

0,75

1,50

MB

3,00

L

< /$'■■■

,<oo -

JL

alte cheltuieli

78

40,85

0,73

100X0

200 00

300,00

400,00

fa ?

<‘979

B Cheltuieli cu impozite, taxe ți vărsâmlnte asimilate

79

5,00

140

3.00

4,50

640

k'MO.

a)

ch. cu taxa pt.activilalea de exploatare a resurselor minerale

80

V

b)

ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice sl resursele minerale

81

«1

ch. cu taxa de llcenlâ

82

MS

«

-

<*?

ch cu laxa de autorizare

83

240

*

■I

ch. cu taxa de mediu

84

1,25

-

*

/

cheltuieli cu alte taxe și Impozite

85

1.50

3,00

440

6.00

(Î.C

mo

heltuiell cu personalul

B7*Rd.100+Rd,1IW*Rd.1t3l. din cere:

86

1448,55

609,10

1-335,58

4457,04

7476,52

10X00X0

0,39

6,47

co

Cheltuieli de natura saiarială |Rd,B8+ Rd.92]

87

1X94,93

’    340,«B

1.592,82

4.051,66

6410,70

8469,74

0,31

8.19

C1

Cheltuieli cu salariile IRd.B9»Rd.90+Rd.91], din care:

88

1.094,93

340,88

1.532,62

4.051,88

6410,70

8.969,74

0,31

8,19

a] salarii de bază

89

1.094,93

340,88

1492,62

4.051,66

6410,70

8469,74

0.31

8.19

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului

90

-

-

c) alte bonificații (conform CCM]

91

-

-

-

— « J

V


*5

z>-

2

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curant 2016

%

"O o

s

n    -——

A

jrobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

fl=6d/5

m 2 TA indicatori m 5

m m —ii se o 3JI

d. HG /

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Trlml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

SL,

2 J» -f

3

3a

4

5

6

tu

6b

6c

w

7

8

cî*

ȘfigW«^#W.93+Rdr9fi+Rd,97+Rd^6+ Rd.93), din

carST"-"""

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările al

93

-

- lichele de creță, cf. Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare;

94

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Leali nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) ticheu-de-m^să;

96

-

«

-

c) tlchete de1 Vacanțe;

97

u.

-

dl eh. DrivJnd oarlfeWtfa salariaUlor la orciiitri

98

*

1 •

jf

e) alte cheltuielichg/drj^CCM.

99

1 -

Alta cheituietf uf^iunatui lRd.101*Rd.102+Rd.103l.

100

-

e

\r

a)>ch. cu plățile',inrripensătorii aferente

dfaconlbilIzărilM deloersoăal

101

d

b)\ch>,cu drepturile/sajaritfe cuvenite tn baza unor

țiottrâ;ijud«cata^C»t|A>//

102

’l    .

t) chattuUlLdetfaluț^iUfarială aferente

restructurării. «tțplnt^ril. administrator special, alia

103

C4

Chetntali Mrefte^tifitractului de mandat si a altor

organe'TfcrtfflTducers si control, comisii si comitate IRd,106*Rtl,1M+Rd.111* «d.112L din cam:

104

161,68

156,63

202.55

405.11

607,66

f

1022

0.97

5.01

a, pentru dlrectorVdirectorat

105

56,60

27,70

66,67

133.33

200.00

266,60

0.50

4.60

-componenta fixă

106

55,60

27,70

66,67

133,33

200,00

266,66

0,50

4.80

-componenta variabilă

107

-

«

*

7

b) pentru consiliul de adminlstrațle/coneillul de

10B1

106,08

128,93

135,69

271,78

407,66

5414*

1,22

-.5.12

-componenta fixă

109

106,08

128,93

135.89

271,78

407,66

{>43,55

122

-componenta variabilă

110

\

c) pentru AGA ți cenzori

111

a.

\

d, pentru alte comisii țl comitete constituite potrivit

Fsj el I

112

X

cs

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială, fondurile

speciale țl alte obligații legate

113

290,04

111,78

40,39

10028

160,16

220,05

0 39

r''

0.76

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale"*

204,59

79,24

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.aomaj ***

.. 9,43

2.67

c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate"*

76,01

. 29,86

d) contribuția aaiguratorle pentru muncă 2,25%

40,39

100,16

160.16

220,05

a) ch. privind contribuțiia unității la schemele de

Pon>»

0 cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118tRd.119+Rd.120*Rd,121 +Rd.122), din care:

114

123,50

. 247,00

37040

4

84,00

a)

cheltuieli cu majorări ți penalități (Rd,122+Rd.123),

din care:

115

1

Pagina 4 din 6

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

irohat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

B=6d/5 &

cf. hg r

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Trlml

Trimil

(cumulat)

Trim III (cumulat)

An

a

1

2

3

3a

4

»

6

6a

Bb

fle

Qd

7

8 11 I

- către tunetul qeneral consolidat

116

«

-

țț l

- către »UI creditori

117

*

*

V

b)

cheltulall privind activele Imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

-

-

JL

alte cheltuieli

120

e|

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale el

121

123,50

247,00

37030

484,00

n

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare șl

provizioane iRd.129-Rd.131}. din care:

122

J

fi)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

123

*

*

«

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a

salariatilor

124

-*.

- provizioane In legătură cu contractul de

mandat

12S

\

£'

venituri din provizioane șl ajustări pentru

depreciere eau pierderi de valoare , din care;

126

ra/1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

127

- din participarea sala rialilor la profit

128

(

i

j

- din deprecierea Imobilizărilor corporale țl a

129

1

L

- venituri din alte provizioane

130

Z

i

£hettutafl financiare (Rd.132*Rd.135+Rd.139), din

tare:

131

z    \

O

o

a)

hhritufefl privind dobânzi fa (Rd.133+Rd.134), din

care

13?

jp,

/B,

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

*

V

b)

chei

(Rd-

luletl din diferențe de cura valutar

38*Rd.1371. din care:

135

•<J7I2

bl)

aferente creditelor pentru Investiți)

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

p

c)

alte cheltuieli financiare

138

p

3

Cheltuieli extraordinare

139

-

-

1

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.1-Rd.29)

140

113,00

524,82

14,44

42,96

271,48

530.00

- 4.64

4,69

venituri neimpozabile

141

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

11, 08

2.31

8,87

41,44

84,80

4.69,c°'"PRUifl'iSx

- sSRTV ■    INDICATORI

£>    C.\\

t    x)

Nr

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2016

%

Aprobat

Preliminat I Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

ci. HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Trlm 1

Trlm II (cumulat)

Trim III (cumulat)

0

\\

/ j? o    $#

p r? Cf    ’

J>_oSZ___2____

3

3a

4

s

fi

6a

6b

6c

64

7

a

V

nEWHOAMENTARE

-

1

ncĂîțaSQ ( rd=2J din care:

144

2364,00

109,76

3.100,00

7.100,00

11300,00

15*30.00

0.05

6,56

-venituri sin subvenții si transferuri

145

-alte venituri care nu se Iau In calcul la determinarea

productivității muncii, cf Leg» anuale a bugetului de stat

146

2

Ctielluteli de nalurAsatarialâ (Rd.BT)

147

1.094,93

340,89

1.582,62

4.051,66

6*10,70

6*69,74

0.31

6.19

lat

148

i-

Zr, ,^3^—-"*-*’

149

&

150

3 .

cheltuieli cu salariile fRdlaB)

151

1.094,33

340*8

1*82,62

4.051,66

6.510,70

8.969,74

0,31

8,10

4

Nr. de personal’prebnozaHla tinete anului

152

49,00

26,00

67.00

80*0

60,00

80,00

0,53

1,63

5

Nr.medlu de »alari«țl

153

47,00

12,00

55,00

50,00

50,00

60.00

0*6

1.70

e

af

Câștiguljperihrlârfar pe salariat deteminat pe baza

theltoelilor Jirislafîtty/

(R4fl 51/Rd.153wa*ț90<l

154

7.77

9*7

9,65

6,44

9,04

9,14

1*2

1,20

b)

Căqițgf m^dju juffr pe salariat deteminat pe baza

cbeltuÎBllfnrțusalariile recalculat conform Legii anuale a bunelului de stat

155

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total

personal mediu țleVpersoană) (Rd.2/Rd.153)

156

48,17

9,15

56.M

96,75

141*5

1

94,11

0.19

4,03

b

Productivitatea muncii In unități valorice pe total

personal mediu recalculata conform Legii anuale a

157

c

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (cantitate produse finlte/persoană, W=QPF/Rd.153 <ORE >

158

655,17

125*9

772.18

1215,75

1234,93

2.65925

0.19

^03\

Ci)

Elemente de calcul a productivității muncii In unități

fizice, din care

159

\

- cantitatea de produse iinlta (CjPFI <ORE>

160

31*13,70

1-503,53

41465,76

97-26027

154.794,52

212239,73

0 05

6.86

• preț mediu (p)

161

<W7

0,07

0.07

0,07

0,07

0.07

1.00

1.00- -

- valoare=QPF x p

162

22 64,00

109,76

3.100,00

7.100,00

11*00,00

15*30,00

0.05

6,56

• pondere In venituri totale de exploatare =

Rdtfit/HriJ

163

1,00

1,M

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1.00

a

Plăți, restante

164

9

Crea

nie restante, din care:

165

- de la operatori cu capital IntegraLTmajorilnr ds

sLat    .

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

19

Credite pentru finanțarea actlvitatil curente

—---- l snldiii raman de ramhutsali__„__

171

1.600.00
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB    \ -nCU

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCURESTIS.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

Cod unic de înregistrare 37992048 Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/18.07.2017Gradul de realizare a veniturilor totale ANII 2016-2017


<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2.264,00

109,76

4,85%

1

Venituri din exploatare

2.264,00

109,76

4,85%

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

-

-

-L-

CONDUCĂTORUL UNiTĂTII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFO1 Setliul/Adrcsa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR, 2, BIRQU 5, ET2 Cod unic de înregistrare 37992048    l COV.'Q’Jf ț Qy

Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/18.07.2017    |Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare’4 H C *&‘H-îfrM 2018


<mll lel>

INDICATORI

Dala

finalizării

investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobai

Realizat/

Preliminat

an curent 2018

an 2019

an 2020

I 0

J

2

3

4

s

e

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din cor*:

3806,00

28»,M

3565,11

300,00

300,00

I

Surse proprii, din care;

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

a) • amortizam

300.00

300.00

bj-prefll

2

AlocaVI da ta bugat

3

Credita bancara, d/n cam:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

al-Interne

b)-externe

4

Alta sura», din car»;

3600.00

288,60

3565,11

0,00

0,00

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

3806,00

288,88

3565,11

0.00

0,00

- (denumire surea)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din cate:

3808.08

286,66

3585,11

300,00

3004»

1 ..

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- {denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului publ« al statului sau al

unității administrativ teritoriale.

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurie de natura domeniului privat al stătu ui sau al

unității administrativ teritoriale:

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru burainle luate In concesiune, închiriate sau In locație

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-

- (denumire obiectiv]

- (denumire obiectiv)

■ ' u

a) parttru bunurile proprietatea prfvala a oparatoru lui •conomlc:

3478,29

283,01

3240,46

150,00

150,00

1

NOTEBOOK MAC 3 BUC

31-Dec-17

28.50

32,96

0,80

2

NOTEBOOK 18 BUC

31-Dec-17

84.00

93.80

5.18

3

AUTOUTILITARA 1 BUC

31-Dec-17

48.00

58.02

0,92

4

AUTOTURISM BERLINA 2 BUC

31-Oec-17

80,10

10013

-4.13

S

MULTIFUNCTIOANALA

31-Dec-16

15 00

15,00

6

IMRIUANTA LASER COLOR

31-Dec-18

2.60

2,60

7

Analizor energie 1 BUC

31-Oec-18

30,00

30,00

0

Aparat de măsurare Izolație 5000V 1 BUC

31-D0O-18

12.00

12.00

9

Aparat de măsurare priza pamant 1 BUC

31-Deo18

12,00

12.00

10

Aparat de măsurare rezistenta de contact 1 BUC

31-Dec-18

20.00

20 00

11

Aparat de măsurare capaulate acumulatori 1 B UC

31-Oec-lft

5,00

5.00

12

Schela 12m pe rod 1 BUC

31-Dec-16

8.00

8.00

13

Presa papuci pana la 240mm 1 BUC

31-Dec-18

3,50

3,50

14

AUTOUTILITARA 1 BUC

31-Dec-18

48.00

46,00

15

AUTOTURISM 4X4 2BUC

31-Dec-18

153.60

153.60

16

STĂTU LUCRU (COMPUTER ALL IN ONE) 10 BUC

31-Oec-18

45.00

45.00

17

APARAT SUDURA FIBRA

31-Dec-18

11.25

1115

ÎS

OSCILOSCOP blCITAL DUPLUSPO t CU SONbl MUL ȚIPLE,

ALTE APARATE DE MĂSURĂ SI CONTROL

31-Dec-18

22.50

22.50

19

apara t bE masura cu memorie si descărcarea

DATELOR IN CALCULATOR

31-Dec-18

4,95

4.95

20

ANALIZOR TRAFIC REȚEA

31-Dec-18

22,00

22 00

21

ECHIPAMENT HARDWARE - SERVER

31-Oee-18

404,00

464,00

22

ECHIPAMENT HARDWARE - STOCARE

31-Dec-18

928,00

928.00

23

PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE -1 BUC

31-Oee-18

371,20

371,20

24

PACHET LICENȚE DEZVOLTARE SOFTWARE • t-B&hJ

TkDec-18

139,20

139,20

25

LICENȚE APLICAȚII SOFTWARE -1 BUC    Ml

31Jîfe-18

83.52

8352

26

ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICA Tll - 5 BUC ■> > "

x.31-0«A)8

15.00

1500

27

SISTEM INTEGRAT DE CALL CENTER -1BUO'

232.00

232.00

28

STATIE GRAFICA 1 BUC    ,    ~    { Z

.'Wifeia

18.56

16,56

29

MULTIFUNCȚIONAL COLOR DE MARE VITEZA \2'BUC

,v3ljDef?t«    30.16

30.16

/ r ■

30

VIDEOPROIECTOfrCU ECRAN ELECTRIC-,    u'

/ 3V'-DeînSf    6.98

6.96

-7T

31

ECHIPAMENT T^STAfiE REȚELE- ÎNJECT0W\UC''    .

^1-Diițfe]    6.96 ’

6.90

L

"fa c f


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comerțului: 340/13070/18.07.2017    Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

2018    <mll let>

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminai

an curent 2016

an 2019

an 2020

0

t

2

3

4

5

8

7

fl

32

APARAT SUDURA FIBRA- 2 BUC

31-Dec-18

14.85

14.B5

33

TRUSA ANALIZOR REȚEA- 2 BUC

31-Oec-18

sjm

S.28

34

LICENȚA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT-1 BUC

31-Dec-18

46.40

46.40

35

AUTOUTILITARA^ BU

31-Dec-18

96,00

96,00

36

AUTOTURISM 4X4 2 BUC

31-Dec-18

153,60

153.60

37

AUTOTURISM BERLINA 4 BUC

31-Dec-1B

160.20

160.20

38

STATIE EMISIBRECEPTIE -20 BUC

31-Oec-18

48.40

4S.40

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

b) pentru bunuhle de natura domeniului public al statului sau al

unhățil administrativ teritoriale:

-(denumire obiectivi

-Idenumlre obiectiv)

c) penlru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

uniti|li administrativ teritoriale:

• (denumire obiectiv)

- (denumite obiectiv)

d) pentm bunurile luate tn concesiune, închiriate sau tn locație

de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumiră obiectiv)

1

1

3

îe j

J

fnrKxfcvThxi<\d&t carto

LJ

l

TI

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai

unitâbl administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unitâțli administrativ teritoriale:

d) pentru bunisite luate In concesiune, închiriate sau tn tocație

de gestiune, exdusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al unitâțli administrativ teritoriale:

4

DW^/a^eiiWfJg^Jmdt^^ăâlvo^ . .

r 337,71

e «w

Mobilier/Aparatura spectf.ca/Aparale de măsura si control

specifice

31-Oec-18

327.71

3.65

324.64

150,00

150,00

- Idenumlre obiectivi

-(denumire obtoctivj

i

RiaibunlH dftratofafliiren(ecrtfMiarijjenttv    cftt

«Are;    - ■

1 1

1    ii

a)- Inlsme

b> externe

'Nota: rd 5-"valorite de aetiHtle/ Inventar Includ Tvartw "Nete
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ECod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comerțului: J40/I3070/18.07.20I7

STI SA
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2018

IMPAR

tjr?


Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an 2019

\ an 2020

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (4-/-)

Rezultat brut {+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pet. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

530

1

CREȘTEREA GRADULUI DE REALIZARE A VENITURILOR

31.12.2018

X

X

530

2

Măsura 2

31.12.2018

X

X

n

Măsura n

31.12.2018

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

530

0

0

0

0

0

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pet l

1

Cauza 1

31.12.2018

X

X

2

Cauza 2

31.12.2018

X

X

n

Cauza

n........................................................................

31.12.2018

X

X

TOTAL Pct II

X

X

“ol

0

0

0

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct I + PcUU

530

0

0

~0

0

0

CONDUC/^RUI^NIT^JI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL