Hotărârea nr. 176/2018

HOTARAREnr. 176 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului j București ROMANIA

gr


♦gț^w» «r -    -■ tw%w.‘unun’f

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2967/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 53/26.03.2018 șl raportul Comisiei juridice.și de disciplină nr. 178/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

•în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. nr. 15/19.03.2017;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018


PREȘEDINTE D^ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Cu a București, 28.03.2018\


Nr. 176

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1b

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB    f"    ___

Operatorul economic; COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRĂFICULUI BUCURE!


ANEXAI


Sedlul/Adresa:BUCUREȘTI,STR. ARISTIDE DEMETRIADENR.2,B8, EÎ2Jj r.    7 tCL-fl

J40/10325/2017, CUI 37832101    /    0,7/6 V, ,•

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pF.CTiSttpT-PE JtfiUL 201$


MIILE!


IV


INDICATORI

Reallzat/Prellmlns an precedent 2017


Estimări an 201B

9=SfT


10=8/7

VEffiTURI.TPTALg (RA1=Bd,2+Bd5*Bd.»t-    ...


Venllurl totale din exploatare, din cam:


a) aubvențll, d. prevederilor legala Tn vigoare


b) tranalerurl, d. prevederilor tapele tn vigoare


Venituri flnenclem


Venituri extreordlnam


CHELTUIEm'OTAU: (nd.7-nd.a4Bd204Rd21)


Challulell de exploatare, din cam:


eheltulelt cu bunuri al aervkll


II cu Impozita, taxa al v ilnta admirata


cheltuieli cu pereonalul, din cam:


C0 Cheltuiau da naturi ealartall(HA13+HA14)


CI


C2


C3


C4


7.583


7563


eh. cu caloriile


bonuiuri


alta chattulall cu pereonalul, din cam:


Wiattuiel cu plaO compensatorii aferente doponlbfliartlor da nuuxiol


Challulell stârnite contractului da mandat al a ailor organe de conducere el control, comlall al cornițele


, chattulall cu aalgurOrita fl protecția aodall, landurile teneclele fl aHiobllW!)i iacale______

alte cheltuieli da exploatam


Cheltuieli financiara


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (protlt/plerdere)


IMPOZIT PE PROFIT


îrun 2192%


182.041    191,144


8.80%


17X373


2193%


10X043


101.144


5S


5,W%


7    .    M57    lewwî; ~ ansi


PT 173.0

Sei?


51*    5,DOS


65 87


3.029


16X7*1


133.1 4


2519%


3393%


171.0


140.300


10X834


147.331


OS


5%


10


t2


13


14


15


16


17


18


19


20


22


23Alta o reprezentind fadlHițl flacale pravlxute da lege


Acoperirea pierderilor contabila din anii pracadanțl


ConeU hdrea turetlor proprii da finanțam pentru proiectele

cofinan ■ din împrumuturi externe, precum f I pentru inatttulrea aureilor nacaaam rambumlril relelor da

capital, plății doblnzllor, comlelc dor fl ailor coafuri aterenle acestor împrumuturi


Alta rapartlzirl prevlzuto de lege


Profitul contabil rima* dupl deducerea aumalor de le HA

20,2X 27,2X 2»


Participarea salariațllor la profit tn limita a 10% din profilul

naL dar nu mal mult de nivelul unul Iu de bai mediu lunar realizat le nivelul operatorului economic tn exercițiul financiar da ralerințl


Mlnlmlm SOS viral minte la bugetul da alai aau local In

xul regiilor autonome, ori dividende cuvenita acționarilor, In cazul eodetlpiotf companiilor naționala fl aocfeuțflor cu capital Integral aau ma(o da atat, din cam:


- dividende cuvenita bugetului de alai


26


27


28


30


32


33


i*


115


7MS


121


137


5%


1.TS4


1.75*


474


1.105


1B1


27.417


2X033


25.333


121


501


8557


X«M


1.061


27X44


529X67


0,00%


5,W%


5,DOS


b)


• dividende cuvenita bugetului local


33a


2645.3*


gaos

1384%


1344S


170%


10%


455%


450%


2X757


3X227


5%


0.00%


Z7.335


2X6CO


735


SOS


5,66»


X901


1.114


555520


2777.80


2X701


27.010


772


007


61B


XIH


7.30»


1.17C


0.140


357


5.83X97


2916,40


5%


ss


SS


5%


5%


5%


5%


5%


5%


£S,


5%


5,00%


5,00%


500%


5.00SI


556%

5,00%


5,00%


5,M%


5.00%


5.00%


5,00%INDICATORI

Nr.

rd.

Re alIzaVPrelImlnat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

6=5/4

9=5/7

10=07

0

1

2

3

4

8

8«SM

7

8

0

10

e)

cheltuMI privind preatarile de aeridcll

40

d)

cheltuieli cu reclama el publlcliaie

4T

■>

alta cheltuieli

42

Ml

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚII LOR, <fi|t care!

43

11.000,00

2244941

tm%

23.465,73

24.639,01

5%

5,00%

1

Alocații d» la buget

44

alocații bugetare aferente plafil ga|amenl v din anii anteriori

45

11.000,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

11.000,00

2244341

103%

23.466,73

", 24.639J»

5%

5,00%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

4

1

Nr. de pereanal prognoiat le finele anului

48

fi,00

299,00

4700%

302,40

317.52

5%

5,00%

2

Nr.madlu do ealariatl total

49

a, oo.

298,00

4T00%

302,40

317,52

5%

5,00%

3

Caetlgul mediu lunar pe ealarfat (lol/peraoenl) determinat pe baza chelti Iilor de naturi aalariall (Rd.tvnd.isxtriooo

50

29249

90,39

•99%

94.91

B9,6fi

5%

5,00%

4

Caetlgul merfiu lunar pe Boieriei datemlnat pe baza cheltuielilor cu aalarllle (lel/pereoanl)

(nd.ia/Hd.4gyi2aiooo

51

29249

97.99

•70%

92,39

96,93

5%

5,00%

S

Productivitatea muncii In unlu# valorice pe total pereonal mediu (mll lel/pereoanl) (Rd.Z/Rd.49)

52

1460,42

BOI, M

-52%

632,09

663.69

5%

5,00%

fi

Productivitatea mundl in unitltf fizice pe total pereonal mediu (canlllete produee finita! peraoenlț < mp/ANGAJAT*

53

55,00

1

CholtuleJI totale le 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

0.1

o,n

14%

1,01

1,09

5%

5,00%

8

PUțl reetante

55

-

9

Creanțe reatanle

56

-
Papi z'OM-,


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMEMTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B8 ET2

CIF 3783201


,,,


ANEXA 2


BUGETUL DE VENITURI ȘP

5

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017    \

\\    Propuneri an curent 2018    %

% f Wj

Aprobat

\\    din care:

7=6/5

8=6d/5

d. HG/Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Preliminai t ' Realizat

\ Trim 1 \\

Trim II , (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

3

3a

4

5

6

\ . 6a

6b

6c

6d

7

8

1.

VEWlȚ^I TOȚAtE'(Rd.^țr^pd.28)

1

7.562,50

7.562.50

\    «.343

86.687

130.030

173.373

173.373,11

//*

Iii»

1

Venilurtțțokfe din S!pioatarb.Oi/

(Rd.3+R<WÎ^<$toRdJ2+R&d&Rd.14), dtn care:

2

7.562.50

7.562.50

4X343

86.687

130.030

173.373

17X373,11

a)

din produc|la"\rteamă4IW?4+Rd.5+Rd.6+Rd.7). din care:

3

7.562,50

7.562,50

43.343

86.687

130.030

173.373

173.373.11

al)

din vânzarea produselor

4

-

-

-

-

a2)

din servicii prestate

5

7.562.50

7.562.50

-

43.343

06.687

130.030

173.373

17X373.11

a3)

din redeven|e și chirii

6

-

-

a4)

alte venituri

7

-

b)

din vânzarea mărfurilor

6

c)

din subven|ii și transferuri de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

C1

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

10

-

C2

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

11

-

-

d>

din producția de imobilizări

12

-

-

e)

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

H)

din amenzi și penalități

15

-

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capilaJ

(Rd.17+Rd.18), din care:

16

- activa corporale

17

-

-

- active necorporale

18

-

-

13)

din subvenții pentru Investiții

19

-

-

(4)

din valorillcarea certificatelor CO2

20

-

-

15)

alte venituri

21

-

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Hd.25+Rd.26+Hd.27),

din care:    A

22

l-h

Tftțjtpbilizăn financiare    / \

23

-

b)

jJi’r''Pnț§^t<i financiare    / )

24

-

-

WieyiifetețtJp de curs    /

25

-

r$ (ftbâSj    /

Sit^treni@Ufinanctare    /

27

-

-

-

• •

Nr.

rd.

Realizat

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

■)

1.

INDICATORI

anul

Aprobat

Preliminai / Realizat

din care:

2016

cf, HG/Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Trlm I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulai)

An

7=6/5

8=6d/5

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

3

Venituri extraordinare

28

-

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.3O+Rd.136rfld.144)

29

6 367

6367,22

204

41.686

83.372

125.057

t6&743

0

166.743.09

1

Cheltuieli de exploatare {Rd.31+Rd.79+Rd.06+Rd,12O)t din

care:

30

6.367

6367,22

204

41.686

83.372

125 057

166.743

a

166.743.09

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4OiRd,46), din care:

31

3.825

3.B25.00

2

31406

66.812

100218

133-624

0

133.624.40

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

a393

3 392,50

2

23.229

46.458

69.666

92.915

0

9Z915.0O

a)

cheltuieli cu materiile consumabile

33

2.988

2.985,63

20.571

41.143

61.714

82^65

82^85,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

182

181.88

-

1.750

3.500

5-250

7.000

7,000.00

bt)

cheiluieli cu piesele de schimb

35

119

119.38

500

1.000

1.500

2.000

aooo.oo

b2)

cheiluieli cu combustibilii

36

63

62.50

1.250

2.500

3.750

5-000

5000,00

c,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

84

83.75

2.00

625

1.250

1.875

2.500

0

2.500,00

b)

cheltuieli privind energia ți apa

38

141

141.25

283

565

848

1,130

1.130,00

®)

cheltuieli privind măriurile

39

-

-

-

-

-

-

-

A2

Cheiluieli privind serviciile executate de Ierți <Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

319

318,75

1.37S

2.750

4.125

5.500

5.500,00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

250

250.00

-

500

1.000

1.500

zooo

2.000,00

b)

cheiluieli privind chiriile (Rd.43r-Rd.44) din care:

42

63

62.50

-

750

1.500

2 250

1000

3.000.00

b1)

* către operatori cu capital inlegral/majoritar de stat

43

*

b2)

- către operatori cu capital privat

44

63

6ZS0

750

* 1.500

zzso

3.000

a ooo.oo

c)

prime de asigurare

45

6

6.25

125

250

375

500

500.00

A3

Cheiluieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.4B+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68r-Rd.G3r-Rd.78), din care:

46

114

113.75

a. 002

17.605

26,407

35-209

35.209.40

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

3

3.13

25

50

75

100

100,00

b)

cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care:

48

19

18.75

/--M

75

113

150

150.00

bt) (cheltuieli privind consutian(a juridică

49

19

18.75

75

113

150

150.00

c)

cheiluieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51r-Rd.S3), din care:

50

13

12.50

• -

\ -

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

6

8,25

-

*

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările ulterioare    |

.^5'

Z/yT?

6

6.25

A

x

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:(|^z ț*

^53

- * p

$\ «

6,25

A\ V

- tichete cadou ptr. cheltuieli de redamă șilZT

publicitate, potrivit Legii nr.153/2006, cu li modibcările ulterioare    fl

T'

z

n

’Tîsr^X„\

\^A a

6.25

v\

q

jk    1

ws-''*

A

AU

-L-- .Ț*- /

/•

Pagina 2 din 7

v

1

1

O

c

O

,J

c?

c

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizai

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018    %

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

B=6d/5

cf. HG/Ordin comun

cl. Hotărârii CA

Trim 1

Trim 11 (cumulai)

Trim III (cumulat)

An

1

2

3

3a

4

S

6

6a

6b

6c

6d

7

6

- tichete cadou pir. campanii de markeling, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivii Legii nr.193/2006, cu moditicările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

-

-

<0

Ch. cu sponsorizarea (Rd.5S+Rd.5&+Rd.6O+Rd,61), din

care:

57

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

-

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

-

-

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sl sociale

60

d4)

alle cheltuieli cu sponsorizarea

61

-

-

-

-el

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

6

6.25

125

250

37S

500

500.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care;

63

45

45.00

300

600

900

1.200

1.200,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65-t-Rd.66), din care:

64

45

45,00

300

600

900

1200

1.200,00

•Interna

65

10

10,00

25

50

75

100

100.00

•externa

66

13

12.50

125

250

375

500

500.00

9>

cheltuieli poștale șt laxe de telecomunicații

67

1

1.25

5

10

15

20

20,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

3

2,50

6

13

19

25

25,00

O

alte cheltuieli cu serviciile executate de lerV. din care:

69

1B

16.13

245

490

735

960

980,00

ii)

cheituieti de asigurare și pază

70

6

6,25

168

375

563

750

750,DO

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

3

2,50

6

13

19

25

25,00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

8

6,13

39

78

116

155

155,00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și

necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

-

-

-

-

-

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului

de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

a

7.50

16

os

53

70

70,00

i7)

chelluiell cu anunțurile privind licitațiile și alle

anunțuri

77

i

1,25

13

/ZS .

38

50

50.00

alte cheltuieli

78

6

6,25

-

8.059

16J

[117

\    24.176

32.234

32.234.40

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămlnte asimilatd (Rd.8£h-Rd.B1+Rd.82+Rd.83+Rd.84+fld.B5), din carfl

79

14

14,38

29

58

\

'fv

115

115,00

ch. cu laxa ptactivitatea de exploatare a resurdstof,--'

țîSberale    / U

V

clîZ^Jhredevenla pentru concesionarea bunudidrtiubljpe-

si reșcele minerale    /a», L<

v

de licență    //Z-,

83‘

—„    z,so

-

5

10

15

20

20.00

4^' Sil    V    >    \    \

INDICATORI

Nr,

rd.

Realizai

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018    %

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG/Ordin comun

cf. Motararil CA

Trim 1

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulai)

An

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

d)

ch, cu taxa de autorizare

63

3

2,60

5

10

15

20

-

20,00

e)

eh. cu laxa de mediu

64

3

3,13

-

6

13

19

25

-

25.00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

6

6.25

13

25

38

50

-

50.00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.S7+Rd.100+fld.104+Rd.113). din care:

66

2,528

2.527.84

202

6.654

13.708

2tt 562

27.417

0

27.416.01

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.B8+ Rd.92)

67

1.754

1.754.36

31

6-508

iaoi7

19.525

26.033

0

26 033,07

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91), din care:

88

1.754

1.754,36

31

6.333

12.667

19.000

25.333

0

25.333.07

a) salarii de bază

89

1.754

1.754.36

31

6.032

12.063

18.095

24.127

0

24.126.73

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conlorm CCM)

90

302

603

905

1.206

1.206.34

c) alte bonificații (conlorm CCM)

91

-

-

-

-

-

-

-

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

175

350

525

700

700.00

a) cheltuieli sociale prevăzute ta art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul liscaJ, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare;

94

- tlchele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) lichele de masă;

96

-

175

350

525

700

700.00

ci lichele de vacanță;

57"

-

-

*

-

-

d) ch. privind participarea saJariaților la prolilul oblinut In

anul precedent

98

e) alle cheltuieli conform CCM.

-

-

-

C3

Alle cheltuieli cu personalul (Rd,101+Rd.102+Rd.103),

din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor

de personal

101

b) ch. cu drepturile salarlale cuvenite In baza unor hotărâri iudecăloresti

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alle comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat st a altor

organe de conducere st control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 1

104

299

299,45

129

206

f\

617

023

0

822.78

a) pentru directori/directorat    / 1

"Tb’'1

-

-

-

-

-

-

-componenta fixă    /

106

-

-

- ■

A ■

-

-

-

-componenta variabilă    /

1QZ-

■t \    -

-

-

-

-

\ -

-

-

-

j^&enlru consiliul de administrație/consillul db

sqțreyeghere. din care:    /

N /

'    \ 299

299.45

129

«!»

' \

411 \

X B17

623

0

822,78

, Tift^omponenta iixă    /

t V-~ ț Z99

299,45

129

206 '

411

617

823

0

822.78

•\S> Co?’


o


•/QIII


IV


INDICATORI


Cheiluieti linanctare (Rd.137+Rd.14O+Rd.143), din care:


a)


cheltuieli privind dobânzile (Rd.136tBd.139), din care:


a1) aferente creditelor pentru investiții


a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă


b)


cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd,141+Hd.142), din care:


b1) aferente creditelor pentru investiții


b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă


c)


alte cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) (Rd.1-Rd.29)


venituri neimpozabile


cheltuieli nedeductibile fiscal


IMPOZIT PE PROFIT


DATE DE FUNDAMENTARE


Chelluiell de natura salariată (Rd.67)


Chelluiell cu salariile (Hd.88)


Nr. de personal proqnozat la linele anului


Nr.mediu de salariafi


a)


Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza

cheltuielilor cu salariile    (Rd.151/Rd.l53yi2'1000


b)


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150/Rd.153)/12*1000


a)


Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal

mediu (let/persoană) (Rd.2/Rd,153)


Nr.

rd.


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


146


149


150


151


152


153


154


155


Realizai

anul

2016


3a


Prevederi an precedent 2017


Propuneri an curent 2018


ci. HG/Ordin comun


Aprobat


1.195


191


1.754


1.754


ci. Hotărârii CA


Preliminai / Realizat


din care:


1.195,28


191,25


1.754,36


1.754,36


600


600


204


31


31


Triml


6a


t.BSB


265


6508


6333


72


72


1.633


Trim II (cumulai)


6b


3315


530


13017


12667


144


144


3665


Trim III (cumulai)


An


7=6/5


0=6d/5


6c


6d


4.973


66.1


4630.02


796


1.061


1,060,60


19.525


19.000


216


216


26033


26333


7.330


2403307


25.333,07


298,00


288,00


7.330.17


7.53• •

INDICATORI

Nr,

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Aprobat

Preliminai / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

d. HG/Ordin comun

d. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

■ de la operatori cu capital privat

166

-

-

-

-

-

-

-

• de la bugetul de stat

167

-

-

-

- de la bugetul local

168

-

-

- de la alte entități

169

-

-

-

-

-

-
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA

Anexa nr.3 x&t    M


Gradul de realizare a veniturilor totale ANII 2016-2017

Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

s

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1

Venituri din exploatare

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

-

-

-

-


Copie a BVC CM MTB SA anexe 1-5 2018 ultima varianta


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALETOMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA

CU ORIGiNALUL


Pro

s

ramul de investiții, dotări șt sursele de finanțare 2018

MII lei    Z*

INDlCATOR^^ș^^

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent 2018

an 2019

an 2020

0

1

“2    v a \ \

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din câre:\

1

Surse proprii, din care:

7.472.470,00

a) - amortizare    \    \\

b) ■ profit     \

7.472.470,00

2

Alocații de la buget    \

=^3

Credite bancare, din care:

\

s>) - interne

f ’

5SS

’b)\exteme

i I1 1    11 'li 1 1 Iii li 1——————i

' -7-n

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

■-=~

j -t (denumire sursă)

rAPQRT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

14.875.840,00

0,00

14.875.840.00

*.    II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

>r.

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-

2

Investiții noi, din care:

ai pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

O

,3 <51

3

î -A*

. y A

i

fll pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

d

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-Eaqe4-

-Copie, a BVC-CM

MTB SA anexe 1-5

IQiaollima varianta-

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 201 Xx

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent 2018

an 2019

an 2020

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente

(modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public a£statului sauBk

unității administrativ teritoriale:    \ vy

-\

c) pentru bunurile de natura domeniului privatul statuldhsau al\\

unității administrativ teritoriale:    \    xK

%,\

- (denumire obiectiv)    "    "    \ \

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locălie de'

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai siajului sau ai unității administrativ teritoriale:    \

?>

\

\\ \

JJf

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

' de<Mă

/

22.348.310,00

-

22.348.310,00

■it4

Autoutilitara mica 5 Tocuri -10 buc

dec.18

564-000:00

564.000.00

Autoutilitara 3.5 to - 7 buc

dec.18

?'493i50O;0Q^:

493.500.00

- 3?

Autoutilitara 7.5 to - 4 buc

dec.18

30o:boo;oo

300.800,00

Autțatlllttya cu platforma ridicătoare (PRB) - 2 buc

dec.18

629,800,00

629.800,00

* .

>, '■

Autoutilitara 10 to (auto macara)

dec.18

564000,00

564.000,00

Spfțwacfi^

dec.1B

2820 000,00

2.820.000.00

dec.18

2,350.000,00

2.350.000,00

\r

Stațîfcde lucru -150 buc

dec.18

705.000^00 -

705.000,00

d

Multifuncționala - 2 buc

dec.18

28.200,00

26.200,00

Centrala telefonica -1 buc

dec.18

32.900,00

32.900,00

Baterie Preheater marca] orizontal -1 buc

dec.18

357:200,00?

357.200,00

Semiremorca pt mașina de marca) -3 buc

dec.18

■ 394:800,00

394.800,00

Autospeciala autosasiu platou

dec.18

’ ^>376:000•OO?

376.000,00

Autospeciala autosasiu pt vopsea spray-plast

dec.18

470.000:00 '

470.000,00

Mașina sters marcaj -1 buc

dec.18

376,000,00

376.000,00

Preheater pt vopsea termoplastic spray

dec.18

1781600)00*

178.600,00

Mașina dispozitiv carotat + set carote asfalt - 2 buc

dec.18

131,600,00

131.600,00

Mașina înșurubat cu trusa tubulara - 8 buc

dec.18

. 86.600)00

86.600,00

Motocompresor +plckamer - 2 buc

dec.18

141.000100

141.000,00

Sistem Integrat Caii Center* 1 buc

dec.18

279:650,00

279.650,00

Aparat sudura fibra optica - 3 buc

dec.18

..55:930,00

55.930,00

Tester fibra optica -1 buc

dec.18

24.990,00 &

24.990.00

Tester rețea - 2 buc

dec.18

Wîl8:660)00.1?

16,660,00

Tăietor beton/asfalt - 3 buc

dec.18

39.270,00

39.270,00

' p

Mini încărcător frontal + accesorii - a buc

dec.18

391,510,00

391.510,00

țțchet licențe software -1 buc

dec.18

447:440,00

447.440,00

J

lipamente industriale backup transmisie date - 435 buc

dec.18

; T;090:635,00

1.090.635.00

5

tforma monitorizare infrastructura -1 buc

dec.18

^‘44^44,00 :

44.744,00

<

faslna trasat marca) -1 buc

dec.18

*321.340,00.

221,340,00

JÎW

Semiremorca pentru mașina trasat marcaj -1 buc

dec.18

160i650;00t

160.650.00

Pickhammer-lbuc

dec.18

86.156,00

B6.156,00

ELI

Mașina marcat pista biciclete - 1 buc

_

MJB.SA anexa h5J

iO1B

_fin___________A _

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 201WP

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent 2018

an 2019

an 2020

Semiremorca pentru mașina marcat pista blcllete -1 buc

dec.18

S 80.920.00-

60.920,00

Compactor mecanic -1 buc

dec. 18

'13.685,00^-

13.685.00

Roata tragere fibra optica - 2 buc

dec. 18

14.280,00 •

14.280,00

Generator 6kw cu dispozitiv sudura inclus - 2 buc

dec. 18

?*57f480;00M

57.480,00

Pickhammer electric - 2 buc

dec. 18

17.850,00

17.850,00

Autoutilitara 4X4 - 5 buc

dec.18

503.370,00■*'

503.370,00

Trusa scule electrician completa -14 buc

dec.18

. 66.640.00",'

66.640.00

Foreza mare -1 buc

dec.1B

'2.400,000,00^

2.400.000,00

Foreza mica -1 buc

dec.18

£90090090$:

900.000,00

Georadar-1 buc

dec.18

329.000,00*

329.000,00

Platforma -1 buc

dec.18

56.000,00

56.000,00

Alte dotări nespecificate mai sus

dec.18

W&TSlOiOOOiOOșȘ;

3.000.000.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

a i - interne

bh externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,Jpi


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA

Anexa nr.5 M    M /^S

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2017

Nr.

crt.

--

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an curent 2019

an curent 2020

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+Z-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

£

3

4

s

6

5

6

5

6

Pct

Măsuri de îmbunătățire a rezultatutpiPbruLși reducere a

plăților restante    P*- \\

s \ \

31.12.2017

X

X

F"

2

31.12.2017

X

X

3

creyii

31.12.2017

X

X

Măsură n........;...

X

X

TOTAL Pct. 1

X

X

Pct

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute ia

Pct.l

1

Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie

31.12.2017

X

X

X

X

o SV

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

affiurent2018

an curent 2019

an curent 2020

Preliminat / Realizat

Influențe {+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut {+/-)

Plăti

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

• I

"T”

3

4

5

6

5

6

5

6

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct

III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

Page 2

Copie a BVC CM MTB SA anexe 1-5 2018 ultima varianta