Hotărârea nr. 177/2018

HOTARAREnr. 177 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Parking București S.A.

Având în vedere,expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.2964/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 54/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 179/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Parking București S.A. nr. 3/15.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei

Municipale Parking București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINFffeOE ȘEDIN' Marian Orianțio Ci


Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU7, ET2 Cod unic de înregistrare 37832152

Nr. Registrul Comerțului: J40/10320/2017

AnexaBUGETUL PE


Șl QHELTUIfLI PE ANUL^fWS

INDICATORI

Nr.

z

Realizat,

PrelkitlnK an /

preced jint (N-IR

-

.Propuneri an curent <W

%

I Estimări an

N+1

Estimări

snN+2

g-7/5

/.

10-8/7

0

1

2

y-

3

6-8/4

7

fl

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

i

înn

r~3S3TOJÎ

«DIV/01

stsjt

60,551

1.35

'1.35

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

O.OC

38160.0(

«DIV/0

si,sie

69,64}

1.35

1.35

ai

subvenții, cf. prevederilor legale hi vigoare

3

O.OC

0.0C

0.00

t

C

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale In

4

o.oc

o.oc

0.00

0

C

0.06

0.00

2

Venituri financiare

5

O.Dt

4.0C

#DIV/0

4

4

1.00

1.00

3

Venituri extraordinare

6

o.oc

0.00

0.00

C

C

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7»Rd.0+Rd.20+Rd.21)

7

287.99

37987.79

141.76

44,066

61,202

1.18

1.39

1

Cheltuieli da exploatare, din care:

8

267EC

37987.79

141.76

44,066

61,202

1.16

1.39

A

cheltuieli cu bunuri el servicii

a

12.16

20064.96

1,660.08

24,078

32,467

1.20

1.35

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe el vareamlnte

10

O.OC

237.00

«DIV/01

337

625

1.42

1.56

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

255.92

13390.83

0.00

14,660

20,720

1.09

1.41

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Hd.14)

12

97.49

8676.03

B8.99

9,500

12,630

1.09

1.33

CI

ch. cu salariile

13

97,49

8676.83

88.99

9,600

12,630

1.09

1.33

C2

bonusuri

14

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

10

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat el a

altor organe de conducere el control, comisii slmmilHh,

17

112.06

525.00

4.69

620

860

1.18

1.39

cs

cheltuieli cu asigurările fl protecția socială,

fondurile speciala fi alte obligații legale

18

46.28

4198.00

90.71

4,530

7,230

1.08

1.60

D.

alta cheltuieli de exploatare

1S

0.00

4287.00

«OIV/OI

5,000

7,500

1.17

0.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.00

0.00

«DIV/OI

0

0

«DIV/OI

«DIV/OI

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

ol

0

0.00

0.00

tll

REZULTATUL BRUT (proflUplerdere)

22

-267.98

178.21

-0.66

7,456

8,349

42.31

1.12

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0.00

28.19

«DIV/OI

1,193

1,336

42.32

1.12

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care;

24

-267.98

148.02

-0.55

6,262.06

7,012.60

42.31

1.12

1

Rezerve legale

25

0.00

0.00

«DIV/01

51.91

0.00

«DIV/01

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale

prevăzute de lege

20

0.00

0.00

0.00

73.00

!

151.50

0.00

.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

0.00

111.38

0.00

156.60

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum «I pentru constituirea surselor necesare rambureârii ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor fl altor costuri aferenta acestor morumuturl

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S

Alte repartizări prevâzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

de la Rd. 26,26,27,2a, 29

30

0.00

0.00

«OIV/OI

6,032.46

6,861.10

«DIV/01

1.14

7

Participarea salariațllor la profit In limita a 10%

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e

Mlnlmlm 60% vărsămlnts la bugetul de stat sau

local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, tn cazul societăților/ companiilor naționale fl societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

E)

- dividende cuvenite altor acționari

0.00

o.oo

0.00

0

0

0.60

0.00

9

Profitul narepartlzat pe destinațiile prevâzute

Rd.31 • Rd.32 se repartizează la alta rezerye^h constituie sursă proprie de finanțare /A"

VT

31VI J6'

\ 0.00

«OIV/OI

0

0

o.oo

0.00

V.

VENITURI DIN FONDURI EURJ0P€N6 U *7 j

„p '

36

w

’ț, o.oo

0.00

6

0,

Ar

Realizat/

Propuneri an curent <N)

7

ii

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat

an

precedent

|N-1>

%

Estimări an N+1

Estimări

anN+2

9-7/5

10-8/7

0

1

2

! J

4

!    A

fl-5/4

7

a

9

10

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

»!

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

0.00

0

0

o.oo

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

1.00

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama al publicitate

41

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

•)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

VIII

surise ut HNAN[AKb A INVESTITIJLOR?tiln

"TT

23,880.00

0.90

'9.00

0

0

■ a;»-

a.ao

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

0.00

0

0

o.oo

o.oo

alocații bugetare aferente plătit

angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

23,880.00

41382.33

0.00

0

0

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0.00

0.00

0.00

0

o

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

18.00

386.00

21.39

420

450

1.09

1.07

2

Nr.mediu de salariat)tDtal

40

6.00

380.00

63.33

416

445

1.09

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/parsoană)

determinat pe baza cheltuielilor de naturii salariata (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,354.03

1902.59

1.41

1,908

2,365

1.00

1.24 *

4

Câștigul mediu lunar pe salariat(lelfpers)

determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat

51

1,354.03

1902.58

1.41

1,908

2,365

1.00

4

1.24

5

Productivitatea muncii In unltâtl valorice pe total

personal mediu (mll lel/persoană) (Rd.2ZRd.49)

52

5.97

100.42

16.82

124

156

1.24

1.26

6

Productivitatea muncii In unltatl fizice pe total

personal mediu recalculata ct. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii In unltâtl fizice pe total

pereonal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

19.53

41.71

0.00

52

85

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

55

#DIV/0l

995.30

«oivioi

855

880

0.86

1.03

9

Plăti restante

55

0.00

0.00

8DIV/0I

0

0

8DIV/0I

SDIV/OI

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

#DIV/0!

0

0

«DIV/0I

«JIV/OI

Director General


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE^

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PAI Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STFL ARISTIDE DEMETR1ADE NR. 2, BIROU7, ET2 Cod unic de înregistrare 37832152

Nr. Registrul Comerțului: J40/10320/2017


^F® G BUCUREȘTI SA


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018


Anexa nr.2

mii leiINDICATORI


Nr.

rd.


Realizat an N-2


3a


Prevederi an precedent <N-1)


Propuneri

an curent INI


enituri totale din exploatare (^ț3+Rd.8»Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:


pducția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din


S aflj? C i| din servicii prestate


1 ’S) djh-vânzarea mărfurilor


in subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:


venituri aferente costului producției în curs de execuție


alte venituri din exploatare (Rd.1S+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:


din imobilizări financiare


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


cont

orm

HR/n


Aprobat


conform

Hotărârii n a


4a


2,292.50


2,292.50


2,292.50


2,292.50


Preliminat I Realizat


2018


trim I


trim II


trim III


6a


6b


6c


38,164


38,160


38,160


38,160


1,301


1,300


1,300


1,300


9,501


9,500


9,500


9,500


13,681


13,680


13,680


13,680c)

din diferente de curs <    s £ îl Sil

25

Io

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

d)

din dobânzi    \\£    « r j» -W

26

IO

0

0

4

1

1

1

1

#DIV/0l

#DIV/0!

e)

alte venituri financiare    c3z

27

Io

0

0

0

0

0

0

0

#DM01

#DIV/0l

3

Venituri extraordinare

26

!o

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

Io

2238.30

267.98

37987.79

1279.30

9467.86

13629.23

13611.40

142

#DIV/0l

1

Cheltujelt de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

2238.30

267.98

I

37987.79

1279,30

9467.86

13629.23

13611.40

142

#Diy/0i .

Uj

A

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

L

193.03

12.16

20064.96

379.30

4909.50

7803.48

6972.68

,650

/Sdiv/ol-

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.3^pd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

!

D

85.00

4.25

16033.96

284.40

3437.00

6156.28

6156.28

-

1,773

a)

cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare

33

b

60.00

3.86

14054.00

260.00

2850.00

5472.00

5472.00

1,641    ’

^DiV/on

b>

cheltu^

i\^i materialele consumabile, din care:

34

b

25.00

0.39

224.24

16.80

58.00

74.72

74.72

575

Mmv/Wc

b1) j

cl

^Ituieli cu piesele de schimb

35

b

0.00

0.00

69.00

9.00

20.00

20.00

20.00

#DIV/0l

b2)

cl

rifuleircn combustibilii

36

b

25.00

0.39

155.24

7.80

38.00

54.72

54.72

398

SDlifi&U

c)

cheltuif

inventar

if

rtiind materialele de natura obiectelor de

37

I

b

0.00

0.00

1645.72

2.60

494.00

574.56

574.56

#DIV/0l

«DIV/01

d)

cheltuieli p

*h*|nd energia și apa

38

0.00

0.00

110.00

5.00

35.00

35.00

35.00

#DIV/0l

#DIV/0l

e)

cheltuieli p

ivmd mărfurile

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8DIV/0I

#DIV/0l

A2

Cheltuieli p (Rd.41+Rd.

rivlnd serviciile executate de terți 12+Rd.45), din care:

40

i

25.00

0.00

316.00

26.00

94.00

98.00

98.00

SDIV/01

#DIV/01

al

cheltuieli c

i întreținerea și reparațiile

41

0

10.00

0.00

72.00

10.00

18.00

22.00

22.00

#DtV/0I

f/DIV/OI

b)

cheltuieli p

lovind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care:

42

b

15.00

0.00

158.00

14.00

48.00

48.00

48.00

#O(V/0l

#DIV/0l

b1)

• către operatori cu capital inteqral/maloritar de stat

43

I

0

15.00

0.00

64.00

10.00

18.00

18.00

18.00

0

0.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

o

0.00

0.00

94.00

4.00

30.00

30.00

30.00

SDIV/01

#OIV/OI

c)

prime de asigurare

45

t

0.00

0.00

86.00

2.00

28.00

28.00

28.00

«DIV/01

f/DIV/OI

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd,67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

i

83.03

7.91

3715.00

68.90

1378.50

1549.20

718.40

470

f/DIV/OI

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

o

0.00

0.00

236.50

6.50

60.00

85.00

85.00

0

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul» din

care:

46

I

0

0.00

0.00

90.00

12.00

26.00

26.00

26.00

#DIV/0l

SDIV/OI

b1)    cheltuieli privind consultanța juridică

49

(

0.00

0.00

90.00

12.00

26.00

26.00

26.00

#DIV/0l

#DIV/0l

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd,51+Rd.S3), din care:

50

t

45.00

6.23

167.00

5.00

67.00

70.00

25.00

27

f/DIV/OI

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

t

0.00

0.00

30.00

3.00

7.00

10.00

10.00

0

0.00

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,

cu modificările ulterioare

52

0

0.00

c2)

cheltuieli de reclama și publicitate, din

cam;

53

d

45.00

6.23

137.00

2.00

60.00

60.00

15.00

22

f/DIV/OI

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

t

r

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

(

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00
O to

_

- ch.de promovare a produselor

A

0

0.00

0.00

0.00

AP.00

0.00

0.00

0.00

«D1V/0I

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea {Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd,61), din care:

57

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d1)

ch.de sponsorizare In dementul medical

58

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniul educației

59

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d3)

ch. pentru cluburile sportive

60

0

0.00

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d4)

cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni

61

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

0.00

0.00

435.60

19.50

142.50

205.20

68.40

#DIV/0l

#DIV/0l

fl

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0I

0.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SDIV/0I

0.00

-interna

65

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

-externa

66

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#OIV/0l

0.00

9)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

0

3.73

1.66

58.00

3.00

15.00

20.00

20.00

35

riDIV/Ol

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

0

0.30

0.02

46.00

6.00

10.00

15.00

15.00

2,300

dDIV/OI

il

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

4.00

0.00

698.00

13.00

208.00

278.00

199.00

#DtV/OI

«DIV/0I

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0.00

0.00

185.00

10.00

45.00

65.00

65.00

0

0.00

•2)

cheltuieli privind Întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

4.00

0.00

402.00

2.00

150.00

150.00

100.00

0

0.00

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

0.00

0.00

106.00

0.00

12.00

62.00

32.00

0

#DiV/OI

- r 1

z

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

0.00

0.00

0

0.00

• -

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

’ »

?sd

cheltuieli cu prestați,te efectuate de filiale

75

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

C

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

i7>

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

77

0

0.00

0.00

5.00

1.00

1.00

1.00

2.00

#DIV/OI

3PiV/oi

n

alte cheltuieli

78

0

30.00

0.00

1983.90

3.90

850.00

850.00

280.00

«OIV/OI

#Dtvh)l

B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

0

0.00

0.00

237.00

9.00

56.00

101.00

71.00

#d,v/oi

^SDivîabf

a)

ch. cu taxa pt.actîvitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

o.oo p

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

publice și resursele minerale

81

0

0.00

0.00

72.00

2.00

20.00

40.00

10.00

0

0.00 1

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0l

#DIV/Ot

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

25.00

25.00

#DIV/0l

«DIV/01

el

ch. cu taxa de mediu

84

0

0.00

0.00

3.00

0.00

1.00

1.00

1.00

#DIV/0l

SDIV/01

z

^cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0

0.00

0.00

112.00

7.00

35.00

35.00

35.00

#DIV/0l

4DIV/0!

3 (R

Cheltuieli cu personalul

^+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

0

2045.27

255.82

13398.83

813.00

2584.36

4106.75

5894.72

52

t/Div/oi

C(ț£}țeltuiell de natură salartală (Rd.88+ Rd.92)

87

0

1410.60

97.49

8675.83

425.00

1599.36

2528.75

4122.72

89

J/DIV/OItz


C1

Cheltuieli cu salariile (R* care:    I

f—

88

-

1410.60

97.49

8675.83

425.00

1599.36

2528.75

4122.72

89

#DIV/0l

a) salarii de bază

3    O £ -i F

89

9

1410.60

97.49

7557.00

425.00

1428.00

2023.00

3681.00

78

#DIVZOF=

b) sporuri, prime și alte W#ificali^nf£^ffta&'//

salariului de bază (confomvGCM) 7* -.oȘx

90

9

0.00

0.00

1118.83

0.00

171.36

505.75

441.72

#DiV/0l

c) alte bonificații (conform

91

D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

l ^o.pd

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+R(197*R<L98+ Rd.99), din

care:

92

D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

° li

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V

#DlV/0l

Atlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare;

94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

L

po

jchete cadou pentru cheltuieli sociale Brivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ari oare;

95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

b) tictfâte c

ettmasă;

96

o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

cl tichete t

e Vacanta:

97

D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d) ch. privi obtinut în <

participarea salariatilor la profitul nul precedent

98

i

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

el alte che

tuieli conform CCM.

99

P

0.00

0.00

136.00

0.00

12.00

30.00

94.00

0.00

C3

Alte cheltu (Rd.101+R

elf cu personalul

1.102+Rd.1031. din care:

100

l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

a) ch. CU p disponibili

ătile compensatorii aferente ârilor de personal

101

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

b) ch. cu d hotărâri lui

epturile satariale cuvenite în baza unor lecătoresti•

102

L

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

I

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

0

251.12

112.05

525.00

125.00

140.00

130.00

130.00

5

#DIV/0l /

a) pentru directori/directorat

105

lO

69.30

29.11

180.00

45.00

45.00

45.00

45.00

6

#div/qi/

-componenta fixă

106

0

69.30

:    29.11

180.00

45.00

45.00

45.00

45.00

6

#DIV/0f

-componenta variabilă

107

0

0.00

i.OO

I.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00/

b) pentr

suprave

u consiliul de administrație/consiliul de

ghere, din care:

108

0

181.82

62.94

260.00

65.00

65.00

65.00

65.00

3

#DIV/0K.

-componenta fixă

109

IO

181.82

82.94

260.00

65.00

65.00

65.00

65.00

3

ăOIV/01

-componenta variabilă

110

to

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

Io

0.00

0.00

85.00

15.00

30.00

20.00

20.00

0

0.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

legii

112

i

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

0

303.55

46.28

4198.00

263.00

845.00

1448.00

1642.00

91

#DIV/0l

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd,120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

0

0.00

0.00

4287.00

78.00

1918.00

1618.00

673.00

SDIV/0I

#DIV/0!

a)

|cheltuieli cu majorări și penalități, din care:

115

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/OI

0.00

f*
O1

l

\

- Ldue uugeiui general consolidat

n

0

0.00

0.00

0.00

(^>.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0l

#OW/OI

J

3

1

- către alțl creditori

117

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0.00

0.00

1390.00

25.00

750.00

450.00

165.00

0

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d)

alte cheltuieli

120

0

0.00

0.00

1984.00

35.00

863.00

863.00

223.00

0

0.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

0

0.00

0.00

913.00

18.00

305.00

305.00

285.00

#DIV/0!

#DIV/Ql

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.126), din care:

122

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

«)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

»

x"'

«•D

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

- provizioane In legătură cu contractul de mandat

125

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

f2Ki /z

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din

126

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

f2.1)

dhkanularea provizioanelor, din care:

127

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

k •

t

S-din participarea salariatilor la profit

128

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

-

—' >\jî

£dJh deprecierea imobilizărilor corporale și

fictivelor circulante

129

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

/

0.00

V

i r

_

venituri din alte provizioane

130

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

o.bo

2

~ -

Gfidltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138), din

care:

131

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DlW0!

#DIV/0! r

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

ojoo A

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

d.oo

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

c

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/Ql

#DIV/0l

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

_

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

„«j.

.si

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

0

54.20

-267.98

176.21

21.70

33.14

51.77

69.60

-1

«DIV/OI

O

te

’ț

*wL

j venituri neimpozabile

141

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

5 1


o « m 2 ? O ă l» —* r-


-1---

|cheltuieli nedeductibile fiscal //’<*'

J«|

)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0l

#DIV/0l

IV

IMPOZIT PE PROFIT    # cTS"

8.87

0.00

28.19

3.47

5.30

8.28

11.14

#DJV/OI

#DIV/0l

V

DATE DE FUNDAMENTARE    7o    T'Șj

$

dl

)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

1

Venituri totale din exploatare, din careh    *5, <

al

venituri din subvenții si transferuri    \\*>    ț, '

/

' îf<

b>

alte venituri care nu se iau In calcul la dete^ninardB'

productivității muncit cf. Legii anuale a bugetwaMja: stat

146

/v

4 L,

f

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

147

1410.60

97.49

8675.83

425.00

1599.36

2528.75

4122.72

IțDlV/OF*

Lâl

148

A

b>

149

\

c)

150

V

'x~~-

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

0

1410.60

97.49

8675.83

425.00

1599.36

2528.75

4122.72

89

LnWV/01

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

B

384.00

18.00

385.00

42.00

125.00

205.00

385.00

21

5

Nr.mediu de salariat!

153

)

384.00

6.00

380.00

35.00

120.00

200.00

380.00

63

#DIV/0!

6

a)

Câștigul mediu lunar pe pe baza cheltuielilor de i Rrt93-Rri9BHRd1 S31H 2*1

blariatțleUpers) determinat

alura salariala[(Rd147-

154

#DI

V/01

1.84

1354.03

1902.59

1011.90

1110.67

1053.65

904.11

1

f/DIV/OI

b)

Câștigul mediu lunar pp salariat (leiipersoanâ)

determinat pe baza cheituiatHSFdejjatu»ă salariată,recalculat cf JL««iipnîîaiea bugetului de

155

P

#D(V/OI

1.84

1354.03

1902.59

1011.90

1110.67

1053.65

904.11

1

#DIV/0l

7

a)

Productivitatea mur itiA'dntățj valorice pe total personal mediu (teifpersoanf) (Rd.2/Rd.153)

156

#D

VIOI

5.97

0.00

100.42

37.14

79.17

68.40

36.00

«DIV/0I

#DIV/OI

b)

Productivitatea muncii In uniați valorice pe total

personal mediu recalculata cf. Legii aanuate a bugetului de stat

157

D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

c)

Productivitatea muncii In unirăți fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

D

19.53

0.00

100.42

37.14

79.17

68.40

36.00

0

0.00

c1]

Elemente de calcul a productivității muncii In

unități fizice, din care

159

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

7396.00

0.00

20019.00

619.00

5000.00

7200.00

7200.00

0

0.00

- preț mediu (p)

161

0

0.31

0.00

1.906

2.10

1.90

1.90

1.90

0

0.00

- valoare=QPF x p

162

o

0

2,292.50

0

38,160

1,300

9,500

13,600

13,680

0

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare » Rd.161/Rd.2

163

#DIV/0I

1.00

#DIV/0l

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0

0.00

7

Plăți restante

164

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#OIV/OI

«DIV/0I

8

Creanțe restante, din care:

165

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

4DIV/0I

#div/oi

- de la operatori cu capital

integral/maloritar de stat

166

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00 ,

- de la operatori cu capital privat

167

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0l

#DIV/0l

- de la bugetul de stat

168

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

- de la bugetul local

169

io

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

- de la alte entitatl

170

io

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

9

Credite pentru finanțarea activitatii curentețsoldul

rama^teramburasat):

-—-

171

0

0.00

0.00

2100.00

0.00

0.00

2100.00

0.00

0

0.00

^7Uîntocmit, Doina Mateescu
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU7, ET2 Cod unic de înregistrare 37832152

Nr. Registrul Comerțului: J40/10320/2017

An““nr3


Gradul de realizare a veniturilor totale


Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat'

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

«VALUEI

«VALUEI

«VALUEI

2,292.50

0

0.00

1

Venituri din exploatare

X

X

«VALUEI

2.292.5D

0

0.00

2.

Venituri financiare

X

X

«VALUEI

0

0

«DIVZOI

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PARKINQ BUCUREȘTI SA SedhiVAdma: BUCUREȘTI, STR. ARIST1OE DEMETRIADE NR. 2, BIROUL ET2 Cod unic de înregistrare 37832153

Nr. Registrul Comerțului: J40/10320/2017


!c°'r^ticu

Programul de Investiții, dotări fl sursele de tlnan(ar» 2018INDICATORI

Data

flnallzârtl Investi (tel

an procedării lfM|- -

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

anN*1

enN+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIRILOR, din cam;

23flM

uaaa

41.382.3:

10051

100

1

Suim proprii, din car»;

41,362.33

10050

100

>1 - aroortfzar»

bl - protlt

2

Alocații de le buget

3

Crodlte bancara, din cara:

a)- Interne

b)-externe

4

Alte curea, din cere:

■ majorare de capitel

2J8B0

23880

■ [denumire sureai

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTTȚU, din cere:

23.aao.oa

7T.8T

41,382.33

10,050.00

100.00

1

imastltll In cura, din care:

a) pentru bunurile pmpnetatea privata a oreratorulul economic

-(denumire obiectiv)

- [denumlro obiectivi

b) pemru bunurile de natura domeniului public el Bietului sau el

unlU|ll administrativ teritoriala:

■ [denumire obiectiv]

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile Oe natura domeniul j| privat el stalului seu al

uniat 1 administrativ teritoriala:

- (denumire obiectivi

- (denumlro obiectiv)

d) pentru bunurile luale In concesiune, închiriate sau In locația de

gestiune, exclusiv cale din domeniul public sau privat al statului sau al unilâpl administrativ leriloriale:

- (denumlro obiectivi

- (denumire obiectiv)

• ••

’l

, ,sA i

l

2

inveitl^il noi, din cir»;

23.880,00

77.87

41.38J.J3l f

, 10,050.00

100.00

a) pentru bunurile propria'1,atee privata e operatorului economic

taow.a

77,62

*21798.83

1 6600

21

Amtrwjiradidlra

BOO

800.00(

Mobiliar du Urau

80

aojio

Autoutilitara 4x4 3buc

285

7767

:-2ot33-

I AutoutOlUr»    locuri 2 buc

310

35000

I MasW «iKtrte» 2 tocuri

500.00

I Trafltr piitform» auto ♦ cxtf-ț ramaror* 2 buc

36

38.00

|Buldauav»tor

740

740.00

-

l'Fraiaiapadi lSbuc

424.7

424.70

BoboObuc

810

600.00

ctntttl» «o plus cu listam 1 buc

405

4050

AutcwMcul brtik iDockatl Ibue

48

48.00

Autovehicul 5 tocuri 5 buc

250

250 00

Autobucultm» |12t} 1 buc

391

391.00

Paria mica (hmtrij pwwi

35.00

lucriri 4a construcții purtări din structuri matsJtea

4,00000

2000

Coșuri stradela

3500

Ceasuri da pxrara

150.00

Materiala amrtw ctll

100 00

Articole da maturat

40.00

Casa demarat

180

150 00

WUpumwrt da control al ptrdrilor

130.00

Apărată da buara

100001

10,000.00

3500

Bariera da protecție

350.00

Garduri

13000

1

Echipament de comand* fl control, de iliuranțl ți de fțnvwlliwa pentru

_

600,00

200

spatii noi parare

1,000.00

800

Sistam Camere vWeo

66.3

66 30

Cabine pai»

380

39000

AercpndftJonat

38

30.00

Platforma ordine

125

12500

b) pentru bunurile de natura domeniului public al sloiului sau al unilâpl administrativ teritoriale:

- [denumire obiectivi

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al sloiului seu al

unilâpl administrativ leriloriale:

• (denumlro obiectivi

- - .

• (denumire obiectiv)

■ S -

2

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau In iocațle de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privai al steiului sau al unllâlll administrativ teritoriala:    /

!

- (denumire obiectiv)

< M/ tiv-

A

Z/y

-(denumire obiectivi

■M.OTWI

ll<s

I    1    i

. |]    115

itNfcKAL


rS ECONOMII \o»


INDICATORI

□ala

flnslizfril

Investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N|

enNe1

in 11*2

3

Investiții efectuate la Imoblllzârile corporale asistente (modemluril, din cerat

a) pentru bunurile proprietalee privata a operatorului economic

■ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentm bunurile de natura domeniului public al tulul Bau al

unltflțll administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

c| pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

taiilfttll adrainli ittv larilnrtale-

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

0) pentru bunurile luate In concesiune, Închinate sau tn iocape de

gestiune, esduslv cele din domeniul public sau privai al statului sau al unității administrativ teritoriala:

■ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobili 1 corporale)

8,878.80

-

19,888.80

3.880.00

100.00

a

DOTĂRI Modernizare parcari

8.625 50

19136.06

3500

100

b

DOTĂRI SEDIU

-

149.42

50

c

Software (gestiune casa marcat, parcare, contabilitate,ele)

250.00

300

8

Rambursări da rata aferenta creditelor pentru Investiții, din care;

al-Interna

“b)-estime
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU7, ET2 Cod unic de înregistrare 37832152

Nr. Registrul Comerțului: J40/10320/2017


MC#


r.5

,/W


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2018


mii lei

Nr.

crt

\

;    Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat

brut(+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

o\

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

Pct)

’/

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

■ <■>

/-•

1

Măsura 1 încasarea facturilor restante si

creșterea gradului de Încasare a debitelor curente

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte Iocalitati învecinate

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL PctI

X

X

X

x

X

X

X

X

Pct

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor

prevăzute la Pct 1

1

Cauza 1..................

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

X

X

X

X

X

L,

X

TOTAL Pct II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct II

0

0

0

0întocmit Doina Mawescu