Hotărârea nr. 178/2018

HOTARAREnr. 178 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI. PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.cc:


onncu opjginW 1 24


V3'«»mr


«Mj


sitr


»w»c


HF3»122


General al Municipiului București
I

1

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2963/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 55/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 180/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

2

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. nr. 18/14.02.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

Anexa 1rrtu i fcCTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUcAlESTI SA

METRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

____.«wil

oeaiul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTID^Ki Cod unic de înregistrare 37991310 Ir. Registrul Comerțului: J40/13027/2017BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

) dubvențH, Cft, prevederilor legate In vigoare


J? b) Itrsnsfaruri, ct prevederilor legate Tn vigoare


chaltulellcu impozite taxe sl varsatnlnte asimilate


C0 Cheltuieli da naturi satarlaia[Rd.13+Rd.14)


Cheltuieli aferente contractului de mandat el a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete


cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile spadele șl alte obUgatfl legale


PROFITUL CONTABIL RĂMAS PUPA DEDUCEREA-


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnantats din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege


NR


jhtrxRe

IESlR£33/£8.Q2.2t


.02-at /s.


NEXA1

4K .7-7


MII LEI


Nr.

rd.


10


11

TT


13

14


15


16


17


1S


19


20


21


22


23


24


25


27


26

29


Realizat/ Preliminat an

precedent

2017


Propuneri an curent 2018


30.526,61


30.526,61


504,6


504,64


1,73,


47,00


502.538,00


247.553.


247.553,00


162,58


92,41


A32


504,64


50464


25,23


6=5/4


Estimări an 2019


Estimări an 2020


9=7/5


10=8/7


10


29.807,16


29.807,16


3.164,84


42,00


24.204,13


23.671,52


22.878,55


792,97


532,61


2.396,19


719,45


115,11


604,34


30,22,


69,07


59,07,


1.825,16


0,89


0,05


0,10


0,09


4,88


5,76


30,923,46


30.923,46


30.194,65


30.194,65


3.205,98


42.55


24.5/8,79


23,175,97


23.175,97


803,28


539,53


2.427,34


728,81


116^1


612,20


30,61


J1325^6


31.325.46


30.687,18


30.687,18


3.247,66


43J0


24.837,53


23.477,26


23.477,26


813,72


546,56


2-458,89


738,28


118,12


620,15|


31,01


1,01


1,01


1.01


1,01


1,01


1,Q1


1,01


0,981


1,01


1,01


1,01


1,01


1,01


A21


1,01


1,01


1,01


JL2Î


1,01


101


1,01


1,01


AP1


-121


1,01


1,01


1.01


1,01


JA1


1,01


1,01
.... «    tHUIIIVir

SediuVAdresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTID jistrare 3799135^^7^ Istruî 6î «țtului: J40/13027/20ÎT.

J    romiwnr

cLu    1*5 »

"/ZyJZURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

,, z» z' lj îi ANEXA.l mZ«x_


INDICATORI    \

Realizat/ Preliminat an

precedent

2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25.26, 27, 28,29

30

7

Participarea salariatilor la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

Mlnimim 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local In

32

239,70

287,06

290,79

294,57

1,01

1,01

\<

șl

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

s V

«r

- dividende cuvenite bugetului local

33a

239,70

287.06

290,7?

294,57

1,01

1.01

Ek

- dividende cuvenite altor acționari

34

-9-

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -

35

vT

Z>

%» ',

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

37

BK3I

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama st publicitate

41

o)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocatfi de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

sr—

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

48

30,00

292,00

9,73

1B2.00

182,00

0,62

1,00

2

Nr.mediu de salariat! total

49

30,00

292,00

9,73

182,00

182,00

0,62

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49J/12*1000

50

2,75

6,53

2,37

10,61

10,75

1,63

1,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza

cheltuielilor cu salariile (lel/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2,75

6,76

2.46

10,61

10,75

1,57

1.01

cir

?/r 5

o/x

Productivitatea muncii In unltăp valorice pe total personal mediu (mit lel/persoană) (RcL2/Rd.49)

52

-

104,54

169,91

172,12

”l,63l

1,01

,/Sz

e

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal

53

-

1.432,10

1.450,72

1.469,58

LS1

.1,°î


r nu«tu I IE CIVILA SI VOLUNTARIAT BU


cAe


STI SA


Cod unic de înregistrare 37991310 Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

.    ANEXAI

MII LEI


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

-

0,976

-

0,976

0,976

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

55DIRECTOR 61 ALINA/UCOLET/
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE D Cod unic^țftffinȘjjffșțrare 37991310
2017

/^KUIECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT fiOCURESTI SA EBTRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3


NR


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018 * "nloreoonoinico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Prevederi an precedent 2017


VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)


totale din exploatare fl±Bd.3±Bd.J2+Rd.13+Bd.14L din, care:


din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din


din subvenții și transferuri de exploatare aferente


ci subvenții, cf. prevederilor (egale în vigoare


c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


venituri aferente costului producției în curs de


alte venituri din exploatare fRd.15+Rd.16+Rd,19+Rd.20+Rd.21), din care:


din vânzarea activelor și alte operații de capital


Nr.

rd.


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


Aprobat


cf. HG /

Ordin

comun


cf. Hotărârii CA


Preliminat / Realizat


Trim I


6a


5.824,00


5.824,00


5.824,00


5.824,00


458,82


458,82


458,82


458,82


_ ANEXA 2 /s fie&itt. i '

< mii !ei>

Propuneri an curent 2018


din care:


Trim II (cumulat)


Trim III (cumulat)


An


6b


6c


6d


5.003,08


S.003,08


5.003,08


5.003,08


15.164,85


15.164,85


15.164,85


15.164,85


30.526,61


30.526,61


30.526,61


30.526


61


rd.(Rd.2+Rd.22+Rd.28)


25


26


27


28


CHELTUIELI TOTĂLE (Rd,30+Rd.136+Rd.144)


Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:


A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care;Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:


Ituieli cu materialele consumabile, din care:


Ituieli cu combustibilii


i irivind materialele de natura obiectelor deChetți^dli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.4S), din care:


cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:


către operatori cu capital integraIZmajoritar de stat


Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:


eltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47cf. HG / Ordin ■cogmn.


cf. Hotărârii CA


5.824,00


5.599,96


5.599.96


505,66


327,60


126,00


189,00


31,50


157,50


4,20


8,40


40,60


1,75


28,35


28,35


10,50


137,46


2,62


2,63


7,00


PreMțnatZ

Realizat


Triml


6a


458,82


504,64


504,64


1,73


557,00


567,00


557,00


1.177,00


3.248,15


3.248,15


811,38


316,20


138,64


3,78


170,21


7,35


90,55


36,77


53,78


5,88


47,90


404,63


21,01


2,21


2,21


43,20


Trim II (cumulat)


6b


5.003,08


11.872,11


11.872,11


1.404,10


403,58


188,29


16,81


17,65


200,59


14,71


199,33


61,77


107,56


11,76


95,80


30,00


801,19


142,86


4,42


4,42


86,56


Trim UI (cumulat)


6c


15.164,85


20.B97.87


20.897,87


2.354,62


757,30


466,13


33,61


189,50


269,11


22,06


353,87


102,52


161,34


17,66


143,70


90,00


1.243,46


268,91


6,63


6,63


129,83


An


6d


30.526,61


29.807,16


29.807,16


3.164,84


1.082,58


774,08


50,42


398,32


279,09


29,41


486,19


147,06


215.13


23,53


191,60


124,00


1.596,07


376,15


8,84


8,84


156,30


^-. •

- ' ’1'NV‘VS<V

...    /s • <t <*

rd.

cf. HG / Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Preludat 1 Re^Eat

Trim!

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

3

4

5

6

6a

6b

6c

Sd

1.

I

VENITURI TOTALE (Rd.î

1

5.824,00

-

458,82

5.003,08

15.164,85

30.526,61

Ir

ci}:

cheltuieli de’pTotî ;

51

3,50

-

1,26

2,52

3,78

5,04

1

- tichete cadou pol

nw&ăgii nr4&f£006, cu

52

modificările țilterte

c2)

cheltuieli de reclamă șT^tpHpitate, din care:

53

3,50

-

42,02

84,03

126,05

151,26

- tichete cadou ptr. chettuielbcța reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr.1î *2006, cu modificările ulterioare

54

3,50

-

-

-

-

-

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulteripare

55

.

- ch.de promovare a produselor

56

-

-

-

-

-

V

d)l

Qht’cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),

57

-

-

-

-

z?

w;

£fț.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

-

-

-

-

-

r

/r ■ i r

d2T

c/e sponsorizare a unităților de cult

59

-

-

W

.

V:

ct3)?l

" / !

cfajprivtnd acordarea ajutoarelor umanitare si

sociale

60

-

d4p

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

-

-

i

\c

X

e)

clroțt

uieli cu transportul de bunuri și persoane

62

4,20

19,33

26,05

49,58

-4

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10,50

4.

15,27

30,55

45,82

61,09

1

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

10,50

4,77

9,54

14,31

19,08

1

-interna

65

1,75

-

4,35

8,70

13,05

17,40

/\

-externa

66

8,75

0,42

0,84

1,26

1,68

/\

al

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

19,95

-

5,04

9,92

14,54

19,75

/ \

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0,28

442,00

1,05

2,10

3,15

4,20

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

10,50

-

17,42

50,63

80,15

111,35

Î1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

-

-

-

-

-

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

71

5,25

6,30

12,61

18,91

25,21

1

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2.62

-

9,54

35,71

58,19

82,35

M)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

w

-aferente bunurilor de natura domeniului public

> 74

i5Î C'fțsbpltuieli cu prestațiile efectuate de #&iie

-

-

-

-

-

-

zcQ

O?


1

IIMUIUA1 OKI

rd.

cfâHG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

PreflMnat / Realizat

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

1ln

v?m CU OPJGiNAty^

3

4

5

6

6a

6b

6c

6d

I"

VENITURI TOTALE (1$L

kRd-Z2-*Rd.23}\\

1

5.824,00

-

458,82

S.003,08 î

15.164,85

30.526,61

L

i6)

cheltuieli

personaiulurduco urgentă a Guverna

feut^ree^ pierea

rahipere^df. Qrlpnantei de

76

I

,)

Î7)

cheltuielLctrwTQnfuriî^^rOstfîicitatiile și alte

anunțuri    \\

77

2,63

1,58

2,31

3,05

3,78

Jl

alte cheltuieli

78

84,00

735,00

295,15

454.83 i

668,38

806,81

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsătâțpte asimilate

79

4,38

47,00

5,00

26,00

31,00

42,00

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

I

. !

ch. cu redeven(a pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

-£L

ch. cu taxa de licență

82

-

-

-

-

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

1,75

4,00

4,00

4,00

4,00

,*r

cfi^j^taxa de mediu

84

-

Jt

ciTQ#ijr$lkcu alte taxe și impozite

85

2,63

47,00

1,00

22,00

27,00

38,00

G=r£h£l)h(ejîcti personalul

(Rd.87+8d.iQQVRd.104+Rd.113), din care:

86

5.072,42

502.538,00

2.431,78

9.683,28

16.934,79

24.204,13

SCO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

3.867,52

247.553,00

2.184,38

9.082.44

15.980,50

23.671,52

Gf

Cheltuieli/ cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3.867,52

247.553,00

2.184,38

9.082,44

16.980,50

22.878,55

*

afsâlarH de bază

89

3.867.52

247.553,00

2.184,38

9.082,44

15.980,50

2X878,55

b)<s$dfuri, prime și alte bonificații aferente salariului

90

t

1 •

cf alte bonificații (conform CCM)

91

-

-

-

c2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din

92

• -

-

-

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și

93

î

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

r

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

-

-

-

-

-

-

c) tichete de vacantă;

97

-

-

d) ch. privind participarea salariatilor Ia profitul

98

-

-

-

-

-

-

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

-

-

-

9dte cheltuieli cu personalul (Rd.1O1+Rd.165^ld.,HJ^

100

-

-

-

-

-

-

cu plățile compensatorii aferente^    o* -

disroroibilizărilor de personal    Ir

h\01

rd.


A?*1


I cfi.^B’dre


e    Jgy


cuvenite în baza unor


102


cye%gttBî§B<fle naturi£&alar?ală privgțigarji, adminișffgtQr£BȘ&ii


aferente restructurării, lualte-fiqmisiLsl


Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conduceri si control, Comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.l11+ Rd.112). din care:


a) pentru directori/directorat


-componenta fixa


-componenta variabilă


b) pentru consiliul de administrație/consiliul de


-componenta fixă


103


104


105


106


107


108


109


cf. HG /

Ordin

comun


cf. Hotărârii CA


5.824,00


225,87


112,72


112,72


96,87


96,87


Preluat/ îSzat


Rea


162,58


62,68


62,68


83,61


83,61


Trim I


Trim It (cumulat)


Trimlll

(cumulat)


An


6a


6b


6c


6d


458,92


198,24


66,67


66,67


116,84


116,84


5.003,08


15.164,85


30.526,61


396,49


133,34


133,34


233,68


233,68


594,73


200,01


200,01


350,52


350,52


792,97


266,68


266,68


467,36


467,36Țp componenta variabilă , o-— cf'^entrq AGA și cenzori


> - 3)pehțry''alte comisii șl comitete constituite potrivit

legii1; iS -1


110


111


112


16,2a


16,28


14,73


29,47


44,20


58,93


Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciajeși alte obligații legale


113


979,03


92,41


49,15


204,35


369,56


532,61


►Tivind contribuția la asigurări sociale***


114


690,59


64,70privind contribuția la asigurări ptsomaj1


c) ch. privind contrib. ia asig, soc, de sănătate*


d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%


e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii


f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale


O. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd,126+Rd.127+Rd.128), din care:


a)


cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:


către bugetul general consolidat115


116


117


118


119


120


121


122


12331,82


256,62


17,50


17,50


1.17


21,33


49,15


204,35


359,56


32,61


5,22


0,32


0,32


758,73


758,73


1.577,46


2.396,19


60,00


120,00


120.000,00


120.000,00


1.517,46


2.276,19


------------

/Z o '* “ n'«/'iZ\\    CV

■’■.■ •** ->3    > W 1    “    _

>3fornnr * <i\\ ij    "'    '- ~

rd.

cf. HG / Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Pr^ssinat Z ROTizat

Triml

Tritn II (cumulat)

Trimlll

(cumulat)

An

0

1

3

4

5

6

6a

6b

6c

6d

1.

VENI

XfRI TO?ĂL£m?+R&+Rd.28?

1

5.824,00

-

458,82

6.003,08

15.164,85

30.526,61

0

ajustă^^depxe^j^piSilfr'trtprdeFe-deJvaioareși

provizioăttovj^di3#9-Rd.13ț1), dft\care:

128

fi)

cheltuieli privind aJusTâțBft șîprovizioanele

129

-

*

- 1

*

f1.1)

-provizioane privind pajheipâteâ Ja profit a salariatilor    /    W

130

fi.2)

- provizioane in legătură cu contrari de

mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

£.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

>

A

1

1

- din participarea salariatilor la profit

133

-

-

-

-

-

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

-

-

-

-

- venituri din alte provizioane

135

-

-

-

*

-

hieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din

136

/r

T

t

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

ajj

aferente creditelor pentru Investiții

138

i

afc

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

-

-

V

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

b1) I aferente creditelor pentru investiții

141

-

-

b2) (aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

*

c)

alte cheltuieli financiare

143

-

3

Cheltuieli extraordinare

144

-

-

-

*

-

II

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

224,04

504,64

- 2.789,33

-    6.869,03

-    5.733,02

719,45

venituri neimpozabile

146

-

-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

-

-

-

-

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

35,85

-    446,29

-    1.099,04

917.28

115,11

V

DATE DE FUNDAMENTARE

^49

-

-

v

țSbglțuieli de natură salariată (Rd.87)    J>

3.867,52

247,55

2.184,38

9.082,44

15.980,60

23.671,52

fctT

fcVfeftȘisli cu salariile (Rd.88)    H7

3.667,52

247,55

2.184,38

9.082,44

15.9B0.50

22.878.55

k

//<= i n

h-i

VCr

Nr.<de<&«sonal prognozat la finele anuluiH-

■ iă)

318

30

292

292

292

292

^rr

faț.medKj)^e salariați    W

264

30

292

292

292

292

rd.

cf. HG / Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Preljounat / ReWat

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

I

An

0

1

2

3

4

5

6

6a

6b

6c

6d

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

5.824,00

-

458,82

5.003,08

15.164,85

30.626,61

5

ak

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza

154

4,88

2.75

2,49

5,18

6,08

6,53

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150/Rd.153V12*1000    

155

4,88

2.75

2,49

5,18

6,08

6,76

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total oersonal mediu (lei/persoană) (Rd.2IRd.153i

156

22,06

1,57

17,13

61,93

104,54

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >

157

302,20

21,52

234,71

711,43

1.432,10

d)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF| <ORE>

159

79.780,82

-

6.285,26

68.535,37

207.737,62

418.172,75

- preț mediu (p)

160

0,073

0,073

0,073

0,073

0,073

0,073

- valoare=QPF x p

161

5.824

-

459

5.003

15.166

30.527

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

100,00%

#DIV/0l

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

7

Plăți restante

163

I

8

Creanțe restante, din care:

164

!

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte

<169

/ -


[OR ECONOMIC: ESCUOperatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECȚIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3 Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017


Anexa nr.3 Za    tf'&

ve/Aoi?


«?


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018

<mii lei>

Nr.CrL

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

fi

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

5.824,00

30.526,61

0,00%

1

Venituri din exploatare

5.824,00

-

30.526,61

-

0,00%

2.

Venituri financiare

-

-

-

-

3.

Venituri extraordinare

-

-

- ,

-
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECȚIE CIVILA 31 VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, 3TR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3    , h 8n tl Z» £    %

Cod unic de înregistrare 37991310    c7*

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017    f

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

2018    <mlltal>

INDICATORI

Data

finalizări)

Investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2018

an 2019

an 2020

0

1

i

4

5

a

7

a

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

21.641,60

1

Surse prvprftjdln care:

a) - amortizare

-

b) - profit

2

Alocații do la buget

3

Credite bancare, din con:

aj- Interne

b) - externe

4

Ai suna, din can:

21.541,30

■ APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

«

- (denumire sursă)

21.641,50

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

21.099,71

-

1

Investita In curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- [denumire obiectiv}

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al

unltapT administrativ teritoriale:

- [denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

o) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului aau al

unltăy l administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d, pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unltatl administrativ teritoriale:

_

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

Iri

2

Investita nolLdln cere:

20.223,21

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

20.225,21

w.

Ambulanta

31-Dec-IB

758.30

^1/

Autospeciala - capacitate 3.5001

31-Dec-1B

1.280,50

Autospeciala - capacitate 25001

31-Dec-ia

1.092,44

Autospeciala - capacitate 5.0001

31-Dec-1B

2.117,B5

Autospeciala tio LEA

31-Dec-IB

346,68

Echipament de stins Incendii, piese sl accesorii

31-Oec-18

889.50

Pompa transportabila

31-Dec-ta

12,61

Meganometru

31-000-18

15,13

Echipament de stins Incendiul

31-Oec-ia

15.13

1

Analizor energie

31-Dec-18

18,01

Pichet pomp.erl(remlza)

31-Dec-18

840,34

Dada Logan

31-Dec-IB

340,34

Dada Duster

31-Deo1B

75,63

1 1 Jl

Echipament de protecție (complet)

31-Dec-IB

252,10

Container

31-Dec-18

1.580,87

/ . - \. i k

L

Clădire pentru cursuri instruire fi cazare cursant!

31-Dec-IB

4.223,53

Săli pregătire fizică

31-Dee-18

1.3475F

'**♦4    2.3

'«i» i

A)

Infrastructură utilltăti

31-Dec-t8

împrejmuire

31-Dec-18

78.15

Televizor color

31-Dec-1B

7.58

V/fr

tțârY

Teren pentru Centrul de instruire - 4,7 ha

31-Dee-18

3.027,73,

Echipamente IT

31-Deo-16

715/6

/

Logan MCVfRemorca

31-Deo-1B

zÎ9,50

î    1-9

£ u vi

Corturi evenimente

31-Dac-IB

/ 18,81

W <

Sisteme Informatice

31-Dec-1B

/ ^J2-,8TT

fl

□ S'

Manechin resuscitare

31-Dec-IB

18,07

fl 1

Cumpărare licențe

31-Dec-18

\ z

128,05

Masa consiliu cu scaune

31-Dao-18

• 11 ■

>    8.30

< *?

" ga

Camera filmat profesionala

31-Defr18

,<"'A 10.08

rs—

Aparat foto profesional

31-Dec-IB

-1/

Jt

A 8.72

2

Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente

(modernizări), din care:

k '

i i j

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

IV

1 «a

t .

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unllălH administrativ teritoriale:

—w

J

A *7 K '

jL-j" '--

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PROTECȚIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA Sedlul/Adrasa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIAOE NR. 2. BIROU NR. 3, ET 3 Cod unic de înregistrare 37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018


<mll lel>


INDICATORI

Data

flnalizârfl

Investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2018

an 201 fl

an 2020

0

1

• 2

3

4

s

e

7

8

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

uni tatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sau In locație

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alta achiziții de Imobilizări corporale)

374,50

Echipamente IT

31-oec.ta

874,60

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care;    .    .

a) • Interne

y

b)- externe

I. DIRECT

MOMIC:

ESCU

Page 2 ol 2


operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA^hoTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT B Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIOE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3 Cod unic de înregistrare 37991310
Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

RESTI SA

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2018


,    l Anexa nr.5 /CO\.

44 .


^8f^ol3

<mii lei>

Nr.crt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an 2019

an 2020

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+!-}

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

Pct 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a

1

Măsura 1

31.12.2018

X

X

2

Măsura 2

31.12.2018

X

X

n

Măsura n

31.12.2018

X

X

TOTAL PctI

X

X

0

0

0

0

0

0

PcLII

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la

1

Cauza 1

31.12.2018

X

X

2

Cauza 2

31.12.2018

X

X

n

Cauza

n........................................................................

31.12.2018

X

X

TOTAL Pct II

X

X

0

0

0

0

0

0

PctAi

TOTAL GENERAL Pct I + Pct II

~ /f 0

0

0

0

0

0