Hotărârea nr. 179/2018

HOTARAREnr. 179 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2955/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 56/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 181/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Imobiliara București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


N-    SECRETAR GENERAL


Marian Orlando Ctilea


' AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 179

’■ S. : ii ' - ■

B-duI Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA Sedlul/Adresa Str. Arlstlde Demetrlade, nr.2, pL 3, birou nr, 1. sector 1, Bucii Cod unic da înregistrare - RO 37764910


r

BUGETUL DEfVENrnÎRIl(șf CH&j


Compania MunidpalJ

IMOBILIARA BUCUREȘTI


Anexa nr.1


HC-foMfe -»h. îft/w


INDICATORI

z

-fd.

"Z/ăiv

precedent

2017

ari'^itifm 201 î

“—T*-4-

Estimări an 2018

Estimări an 2019

%

9=7/5

10=8/7

g

i

■J—

~>-4

5

6=5/4

7

. 8

9.DD

10.00

i.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6>

1

0

6361779

0

6361779

7316046

1.00

1,15

i

Venituri totale din exploatare, din care:

2

0

6361779

0

6361779

7316046

1.00

1.15

a}

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

0

0

9

“TT“

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

T5

6

0

5“

0

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0,00

0,00

ii

CHELTUIELI TOTALE" (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

161779

4159531

2571

4159531

4783461

1,00

1,15

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

161779

4159531

2571

4159531

4783461

1,00

1,15

A.

cheltuieli cu bunuri sl servicii

9

5487

1722692

31400

1722692

1981326

1,00

1.15

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe sl vareaminte asimilate

10

0

299416

0

299416

344326

1,00

1,15

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

156292

2056730

1316

2056730

2365240

1,00

1.15

CO

Cheltuieli de natură salarlală(Rd.13+Rd.14)

12

1438

674492

46905

674492

775666

1,00

1.15

C1

ch. cu salariile

13

1438

674492

46905

674492

775666

1,00

1,15

- _

C2

bonusurl

14

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente

disponibilizărilor de qprsonal

16

0

0

0

0

0

0,00

SDIV/01

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat st a

altor organe de conducere sl control, comisii si

17

126429

767928

607

767928

883117

1,00

1.15

C5

cheltuieli cu asigurările șt protecția socială, fondurila speciale sl alta ohlloatlt Ionele

18

28425

478260

1683

478260

549999

1.00

1,15

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0

80493

0

80493

92567

1,00

1.15

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0

0

0,00

4DIV/0I

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0

0,00

SDIV/O!

III

REZULTATUL BRUT (proftt/plerdere)

22

-161779

2202248

-1361

2202248

2532585

1,00

1,15

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

220225

0

220225

253259

1,00

1,15

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

iMPrwmit i u pp PnnFrr rtin

24

-161779

1982023

-1225

1982023

2279327

1,00

1,15

J

1

Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale nreuăznta rin lena

26

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl

27

-161779

0

0

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

28

0

0

0

0

0

0,00

0,00

S

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0,00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

de la Rri. ?fi. 7fi . 27 ?a. 29

30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

7

Participarea salariaților ta profit în limita a 10% din

profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat ta nivelul operatorului ncnnnmtr in nurnltlul finnnnFar dn nfartntt

31

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

Mlnlmim 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ort dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital

32

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenfte bugetului de stat

33

0

0

0

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c,

* dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd,31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare

335

A /\T'

'ț.

V

-z 0

0

0

0

--0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE    /

3^'-

T- o l

\ OÎt

0

0

0 /

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

riln    .    u

0 A

0 J

0

0

Wc

a

cheltuieli materiale    { A

'—    '■ /    \ ’l

38

T-*

0 4

/ ' "0

0

——

0

Pagina 1 din'z.

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

an

precedent

2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2018

Estimări an 2019

%

9=7/5

10=8/7

"2

5

4

5

6=5/4 ’

7

8

9.00

10.00

01

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

0

0,00

0,00

01

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0.00

0,00

SI

cheltuieli cu reclama sl publicitate

41

0

0

0

0

0

0,00

0,00

01

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

47636958

0

47636958

0

1,00

0,00

i

Alocații deja bugeț

44

0

0

0

0

0

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

236958

0

236958

0

1,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

5“

"Ti

0,00

0,00

4

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

20

1000

20

23

1,00

1.15

2

Nr.mediu de salarlațl total

49

2

20

1000

20

23

1,00

1,15

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlalâ •1

50

719

3377

X

3377

3884

1,00

X

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) rnrf 1 i/Bri aoui om nnn

51

719

2810

X

2810

3232

1,00

X

5

Productivitatea muncit în unități valorice pe total nersonal mediu fmll lel/nersonnăt (Rd.?/Rd.49l

52

0

X

X

X

0

0,00

X

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/

53

0

X

X

X

0

0,00

X

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale rod 7/nrf 11 vi nnn

54

0

X

X

X

0

0,00

X

a

Plăți restante

55

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante

56

0

0

0

0

0

0,00

0,00

•) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALEZLOCALE COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA

I; Compania Municipală

‘ | IMOBILIARA BUCUREȘTI


SediulZAdresa Str. Arlstlde Demetriade, nr.2, eL 3, birou nr. 1, sector 1, București.

Cod unic de înregistrare - RO 37764910

Anexa. Nr. 2


Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

c

i    _

INDICATORI    -

r *

>n 2017 c

>an cgrf nț

A*    //

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

0

6361779

0

7316046

7634135

1,15

1,04

1

Venituri totale din exploatare

ZRd.3-4-Rri.fURd Q+Rri.194M 13+Rri 14L din rnr«-

2

0

6361779

0

7316046

7634135

1,15

1,04

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0

6361779

0

7316046

7634135

1,15

1,04

51L

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0,00

82)

din servicii prestate

5

0

361779

0

416046

434135

1,15

1,04

a3)

din redevențe șl chirii

6

0

6000000.

0

6900000

7200000

1,15

1,04

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c

M.

din vânzarea mărfurilor

a

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11). din care:

9

0

0

0

0

0

0,00

0,00

ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2

transferuri, ci. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

din oroductla de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f1)

din amenzi șl penalități

15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor șl alte operații de capital ZRd.18-r-Rd.19L din care:

16

0

0

0

0

0

0,00

0,00

• active corporale

17

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- active necorporale

10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investit!!

19

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0,00

0,00

151

alte venituri

21

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),

22

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a)

din Imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

D

0

0

0

0

o/ra

0750

0)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Venituri extraordinare

26

0

0

0

0

0

0,00

0,00

(CHELTUIEU TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144>

29

161779

4159531

643

4783461

4991437

1,15

1,04

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

161779

4159531

643

4783461

4991437

1,15

1,04

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

5487

1722892

7850

1981326

2067470

1,15

1,04

A1

Cheltuieli privind stocurile

ZRd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.3fURd.39L din care:

32

0

305792

#DIV/0i

351661

366950

1,15

1,04

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0

153822

#DIVZO!

176895

184586

1,15

1,04

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

8100

0

9315

9720

1,15

1,04

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0

24000

0

27600

28800

1,15

1,04

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

0

65570

#DIV/0!

75406

78684

1,15

1,04

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

0

86400

0

99360

103680

1,15

1,04

.©)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

ZRd.41+Rd.42+Rd.45L din care:

40

0

208400

0

239660

250080

1,15

1,04

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

41

0

20000

0

23000

24000

1,15

1,04

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

110400

0

126960

132480

1,15

1,04

b1)

- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

110400

0

126960

132480

1,15

1,04

c)

prime de asigurare    /'s \ z-\ <♦

45

0

78000

0

89700

93600

1,15

1,04

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate d^-țerțl

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rcl.63+Rd.67+Rd.68+

46

5487

1208700

5507

1390005

1450440

1.1A£

lSL

cheltuieli cu colaboratorii    ' -.V / î r - ț \

47

, 0

348700

0

401005

418440

W

b)

cheltuieli privind comisioanele ș| onor^r)uț(ldln care:!

48

i 0

0

0

0

0

fa'

bl) |cheituieli privind consultanți juridică \

49.

0

15000

-j—

0

17250

18000

Z/i

-

INDICATORI    -« -S CU OHlGl

NA.

rd.

jheallzat an 12017

Propuneri Bn curent

%

Estimări an 2020

%

%

”>-u-

Estimări an 2019

i

9=7/5

10=8/7

0

1

2

u*-sC’

JT-

8

9

10

C)

cheltuieli de protocol, reclamâ șl publicitate

(Rd.51 +Rd.53), din care:    C

50

fr

VCîCfOOB.

7---

23000

24600

1.15

1,04

£1L

cheltuieli de protocol, din care:

sT

-^0

23000

24000

1,15

1,04

-tlchete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

53

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamâ șl

publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulferlnnn,

54

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- ch.de oromovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

Ch.

IPdt

cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 58+Rd.59+Rd.611. din care:

57

0

0

0

0

0

0,00

0,00

dți

ch.de sponsorizare In domeniul medical sl sanatate

58

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație,

Invatamant, social sl sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni sl actlvItatl

61

0

0

0

0

0

0.00

0,00

®)

chel

ulell cu transportul de bunuri sl persoane

62

0

0

0

0

0

0.00

0,00

t)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65-t-Rd.66), din care:

64

0

0

0

0

0

0,00

0,00

■interna

65

0

0

0

0

0

0,00

0,00

-externa

66

0

0

0

'5

0

0,00

mo

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

0

3000

0

3450

3600

1,15

1,04

iMl

cheltuieli cu serviciile bancare sl asimilate

68

292

5000

0

5750

6000

1,15

1,04

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de tertl, din care:

69

0

632000

0

726800

758400

1,15

1,04

cheltuieli de asigurare șl pază

70

0

0

0

0

0

0,00

0,00

I2)

cheltuieli privind studiile de fezabilitate

71

0

612000

0

703800

734400

1,15

1,04

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

20000

0

23000

24000

1.15

1,04

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necoroorale. din care:

73

0

0

0

0

0

0,00

0,00

■aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0,00

0.00

15)

cheltuieli cu prestafllle efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0,00

0,00

JL

alte cheltuieli

78

5195

200000

962

230000

240000

1,15

1,04

B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsâmlnte asimilate Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

0

299416

0

344328

359299

1,15

1,04

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor

80

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl

81

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licența

82

0

43023

0

49476

51628

1,15

1,04

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

250000

0

287500

300000

1,15

1,04

®)

ch. cu laxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0,00

0.00

0

cheltuieli cu alte taxe și Impozite

85

0

6393

0

7352

7672

1,15

1,04

g. cneituteu cu personalul (Hd,87+Rd.i00+Rd.l04+Rd.ll3),

din care:

86

156292

2056730

329

2365240

2468076

1,15

1,04

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

1438

810542

14091

932123

972650

1,15

1,04

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89-r-Rd.90-i-Rd.91), din care:

88

1438

674492

11726

775666

809390

1,15

1.04

a) salarii de bază

69

1438

639492

11118

735416

767390

1.15

1,04

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

15000

0

17250

18000

1,15

1.04

c) alte bonificați) (conform CCM)

91

20000

0

23000

24000

1,15

1,04

C2

Bonusurl (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: z

92

0

136050

0

156458

163260

1,15

1,04

a)ch

222Z<

eltuleli sociale prevăzute la art.2S din Legea rfr. 1N

-015 nrivlnd Codul fiscali', cu modificările sl

/

93'

f *'q.

0

0

0

0

0,00

0.00

- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:    Z O /.<' î

\

9ft

\ (A

0

0

0

0

0,00

-tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Leoil nr. 193/2006. cu modificările ude~rfoaie:

,5

V-o-'il

6000

0

6900

7200

. 1.04

b) tlchete de masă;    / W \

96

7-.fr/

98050

0

112758

117660

&

c) tlchete de vacantă;    I \T

97

38000

0

43700

45600

\ P, /' ’ " w \z——    l

W-ft /!**

Pagina 2    ..    BVC ZQlfeCMIB Sy/ £/.

*

Nr.

rd.

J

Realizat an 2017

Propuneri an curent

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

%

INDICATOR!" "

' co:J'O”MCU

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

22^7

6

7

8

9

10

d) ch. privind participarea salarlaților la profttuUrf>tlpttf/

în anul precedent    /    l

"'Iq

i ‘o3*’"

* *2/1 /*//

0

0

0

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99$

0

0

0

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd?T63),

100

0

0

0

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri ludecătorestl

102

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării. administrator special. alta nnmlsll sl

103

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor ornana de conducere sl control, comisii sl cnmitete

104

126429

767928

152

883117

921514

1,15

1,04

a)pi

sntru directori/directorat

105

52074

255360

123

293664

306432

1,15

1,04

-componenta fixă

106

52074

255360

123

293664

306432

1,15

1,04

-componenta variabilă

107

0

0

0

0

0,00

0,00

b) pentru consiliul de admlnistrațle/conslllul de

108

54000

0

0

0

0

0,00

0,00

-componenta fixă

109

54000

0

0

0

0

0,00

0,00

r i

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0,00

0,00

<

c) pentru AGA șl cenzori

111

20355

512568

630

589453

615082

1,15

1,04

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

28425

478260

421

549999

573912

1,15

1,04

D. /

(Rd

Mte cheltuieli de exploatare

.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

0

80493

0

92567

96592

1,15

1,04

a)

cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.116+Rd.117), din

115

0

12000

0

13800

14400

1,15

1,04

* către bugetul general consolidat

116

0

6000

0

6900

7200

1,15

1,04

- către alți creditori

117

0

6000

0

6900

7200

1,15

1,04

b)

cheltuieli privind activele Imobilizate

118

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

0

0

0

0

0

0,00

0,00

<0

alte cheltuieli

120

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și

121

0

68493

0

78767

82192

1,15

1,04

0

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

0

0

0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli privind aiustărlle si provizioanele

123

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salarlaților

124

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane In ieqatura cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare. din care:

126

0

0

0

0

0

0,00

0,00

>

f2.1

1

din anularea provizioanelor fRd.128+Rd.129+Rd.13OL din care:

127

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- din participarea salarlaților la profit

128

0

0

0

0

0

0,00

0,00

* din deprecierea Imobilizărilor corporale și a

129

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru Investiții

136

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

0,00

0,00

<0

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

-161779

2202248

-340

2532585

2642698

1,15

1,04

venituri neimpozabile

141

0

0

0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

0

0

0

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

220225

0

253259

264270

1,15

1,04

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0,00

0,00

1

Venituri totale din exnloatare. din care (Rd.2):

1-44

0

0

0

0,00

0,00

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

r >

0

0

0

0,00

0,00

b)

alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea oroductlvltătll muncii. cf.Leaii anuale a buaetului statului

T46

- * \

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87), din carăP*)/

147

\1438

810542

14091

932123

972650

1,15^

a)

......... // \

148

\

0

0

0

0/kfr?

oWj

M

........    ij«T .    y.- •' ’•

149

> l

0

0

0

0/^0,00

c)

150

\ "

0

0

0

Z&00 G

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din cărei \    \ V

151

1438

674492

11726

775666

809390

IIKlSh.

5

4

Nr. de personal prognozat Ia finele anului Y

---L-> I .

T52

0

20

0

23

24 |

Raglne

*

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

%

6=5/4

9=7/5

10=0/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

s

Nr.medlu de salariat)

153

2

20

0

23

24

1.15

1,04

6

a)

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de naLsalarlală (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153V12‘1000

154

719

3377

0

3884

4053

1,15

1,04

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (leIZpersoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată ,

recalculat cf.loqlt anuale a bugetului de stat

155

719

2810

0

3232

3372

1,15

1,04

7

a)

Productivitatea muncii în unltătl valorice pe total personal mediu (mii lel/persoanâ) (Rd,2/Rd.153)

156

0

X

0

0

0

0.00

0.00

b)

Productivitatea muncii în unltătl valorice pe total personal mediu,, recalculat cf.legii anuale a bugetului

157

0

X

0

0

0

0,00

0.00

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (cantitatea produse finite/persoană)

158

0

0

0

0

0

0 00

0,00

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unltătl

159

0

X

0

0

0

0,00

0,00

1

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

X

0

0

0

0,00

0,00

- preț mediu (gj

161

0

X

0

0

0

0,00

0.00

- valoare=QPF x p

162

0

X

0

0

0

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare = Hd.159/Rd.2

163

0

X

0

0

0

0,00

0,00

a

Plăti restante

164

0

0

0

0

0

0.00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

165

0

0

0

0

0

0 00

0,00

- de la operatori cu capital Integral/majorltar de stat

166

0

0

0

0

0

0.00

0,00

- de ta operatori cu capital privat

167

0

0

0

0

0

0,00

0.00

- de la bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

000

0.00

- de la bugetul local

169

0

0

0

0

0

0,00

000

-de la alte entltatl

170

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul

rămas de rambursatj

171

0

0

0

0

0

0,00

0,00 |

•) în limita prevăzută la art.25 alln.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare •’) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar

prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat


>,fv ‘ >■ J'V ",

Z°'

Pagina 2 din 2AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA


Sediul/Adresa Str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 3, birou nr. 1, sector 1, București. Cod unic de înregistrare - RO 37764910Compania Municipală IMOBILIARA BUCUREȘTI


Gradul de realizare a veniturilor totale


Anexa nr.3

w-.


Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2016

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

-

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

i

2

â

4

5“

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

0

0

0,00

8.125.000

0

0,00

1

Venituri din exploatare*)

0

0

0,00

8.125.000

0

0,00

2.

Venituri financiare

0

0

0,00

0

0

0,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

') veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
FINANCIAR-CONTABILPagina 1 din 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA Sedlul/Adresa Str. Arlstlde Demetriade, nr2, at, 3, birou nr. 1, sector 1.1 Cod unle da Inraglstrare ■ RO 37764910

I Compania Municipali l- IMOBIIMM BUCUREȘTI


Anexe nr.4


:: -V.


. OTl CU ORIGINALUL

Programul da Investiții, dotări ț


INDICATORI

Date

-fnveslfcer

. nrtdteeedehMfliy

î 7    Valoare

„ Realiza]-T

^n'curenl

V/2018

an 2018

an 2020

0

i

2    Z

3 1 I    4'

/ 6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE AINVESTTȚ1IL0R, din care;

47.636 958

0

0

1

Surse proprii, din care:    X,

0

0

0

0

0

a| - amortizare

0

0

0

0

0

bl - profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de lă buget

3

Credite tancare, din care:

a

- Interne

b

-externe

4

Alte surse, din care:

57.135.000

0

57.136.tW0

0

0

ma,arare capltabl social

57.135.000

0

57.136.000

0

0

- idenumlre sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0

236.956

0

0

1

Investiții In curs, din cate:

aj pentru tunurile proprietatea privata a operatorului economie:

- mobilier

31,12,2018

13.51»

0

• centrale termice

31,12 JOI B

25.750

0

*

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității

administrativ teritoriale:

■ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv}

c) pentru bunurile de natura domenĂnul privat a: statului sau al unității

administrativ teritoriale:

- idenumlre obiectiv)

idenumlre obiectivi

d) penlru bunurile luata In concesiune, închinate sau in kjcațe de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■ {denumire obiectiv)

■ (denumfre ot-eciw)

■3

0

0

236.958

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatonilu. economic:

0

0

236.858

0

0

1

Dezvoltări Infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru,

licența, rnuRFhinctlenale]:

104.968

laptnp max. 21 buc

31.122018

22.500

0

104.95B

2

Pachete software de proiectare asistată de calculator

0

0

0

.-program Informat»; Autocad

31.122018

14250

0

0

.-program Intern-alic "Evidenta cadlri"

31,122018

13.500

0

0

-program Informatic “inventariere cu cod da bere"

31.122018

16.500

0

0

3

Autovehicule

132.000

Vehicul pentru deplasarea eqhtpnlcr ’n teren • 3 buc.

31.122018

93.920

0

132.000

0

0

.-denumire obiectiv

31.122018

0

0

0

0

0

-denumire obiectiv

31.122018

0

0

0

0

0

5

Echipament multimedia

0

.-televizor 1 buc.

31.122018

0

0

6 Pachete software da contabilitate sl resursa umana

0

,-denumte obiectiv

31.122018

0

0

b) pentru bunurile de natura domenuUi public al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectivi

• Idenumlre obiectivi

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității

administrativ teritoriale:

■ idenumlre obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, incht'ialn sau .n locație ce

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv)

- (denumire oblecltv)

3

Investiții efectuate la imohlllzărtle corporale existente (moderniza rtț,

din care:

A

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

» Ifc

-(denumirăobiectivi    ,

z . - \

X

■ (denumire obiectiv)    /■    /

, -.1

\ i

b) pentru bunurile de natura domeniului put-ic al statului sau a Aiiț'nJțt

administrativ teritoriale:

V

V    .

Lu

/

INDICATORI

Dala

finalizării

Investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat

an curent

2010

an 2019

an 2020

c) pentru bunurile de natura domeniului pnval al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

• {denumire obiectiv).

*

d) pentru bunurile luate In concesiune, închinate sau în locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al undat» administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectivi

-

4

Dotări (alte achiziții de Imoblllztrt corporale)

0

0

0

0

0

- achiziție teren pentru construcții

47.430.000

0

47.400.000

0

0

S

Rambursări de rate alerents creditelor pentru Investim, din cais:

0

0

0

0

0

a)-Interne

b> externe

CONDUCĂTORUL unității,

Barbu Oana-MlahalaIMPART1MENTMLUI FINANCIAR-CONTABIL

mar^Constanta ,

/ Filiala București

EXPERT CONTABIL

iman constanta il

/    Nr. 7243    -    7

ul'“ a0

p««a JX
-JAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE


Anexa nr.5


COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa Str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 3, birou nr. 1, sector 1, București. Cod unic de înregistrare - RO 37764910

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reduce


Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018 \

e^g^26Î9

an 2020

Preliminat / Realizat

influențe (+/-) \

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

l Rezultat brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

PcL

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a

olătilor restante

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

3

Măsură 3

X

X

4

Măsură 4.

TOTAL Pct. I

X

X

PcL

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

3

Cauza 3    \

X

X

4

Cauza 4:    l

1

TOTAL Pct. II

X

X

PCt

III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

A .? c

-161779

2204248


JUCĂTORUL

ina-Miahela


UNI'
BVC 2018 CMIB SA