Hotărârea nr. 18/2018

HOTARAREnr. 18 din 2018-01-17 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRATREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. GUTENBERG NR. 3, SECTOR 5 MODIFICA HCGMB NR. 271/2002 MODIFICA HCGMB NR. 109/2003 MODIFICA HCGMB NR. 2/2000HOTĂRÂRE

privind preluarea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului

situat în str. Gutenberg nr. 3, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului “ București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Achiziții - Direcția

Contracte, Direcției Investiții și Direcției Patrimoniu nr. 458/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei de patrimoniu nr. 4/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 20/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă preluarea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar

în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului

Q} situat în str. Gutenberg nr. 3, sector 5, în suprafață de 1.420,00 mp în vederea

reabilitării si modernizării.

>

Art.2 Se aprobă scoaterea de pe listele de vânzare, aprobate conform Legii nr. 550/2002, a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință nominalizate la:

-    poziția nr. 42 și nr. 127 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002

-    spațiul situat în str. Gutenberg nr. 3 sector 5;

-    poziția nr. 41 și nr. 114 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/22.04.2003

-    spațiul situat în str. Gutenberg nr. 3, sector 5.

Art.4 Primăria Sectorului 5, Administrația Fondului Imobiliar si direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Hotărârile C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002, nr. 109/22.04.2003 și nr. 2/10.01.2000 se vor modifica în mod corespunzător.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

I    J    ’

Marian ©rlando Culea


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 17.01.2018 Nr. 18
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2

da

V

UKAS

m'Smgimni

001

001