Hotărârea nr. 180/2018

HOTARAREnr. 180 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2965/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 57/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 182/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

O    In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.;

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A. nr. 16/15.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei

O Municipale Pază și Securitate București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

I

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCME

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARIST|DE DEMETRÎăDFRR. 2, B8, Eb

J40/10324/2017, CUI 37832110    „„„ ... ontr „-,

|CO*l O?.P1 CU OHlGiM >)

BUGETUL DE VENITURI Sl^efflFt^aifeL

ANEXAI


IV


INDICATORIVENITURI TOTALE <Rd.1-Rd,2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din caro:

a)    subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

b)    transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare Venituri financiare Venituri extraordinare

CHELTUIEU TOTALE (Rd.7»Rd.6+RdJ0+RdJ1)


Cheltuieli de exploatare, din care:


cheltuieli cu bunuri al servicii


a.


cheltuieli cu Impozite, taxe el vareaminte asimilate


cheltuieli cu personalul, din care:


C0 Cheltuieli de naturi salar1ală(Rd.13+Rd.14J


CI


C2


C3


C4


C5


10


11


12


ch. cu salariile


bonusuri


alte cheltuieli cu personalul, din care:


cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal


Cheltuieli aferente contractului de mandat el a altor organe de conducere el control, comisii st comitete


cheltuieli cu asigurările ți protecția sociali, fondurile speciale ll alte obligații legale


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli tir td


Cheltuieli extraordinara REZULTATUL BRUT(prof1Vplerdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RAMAS OUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerva legale


Alte rezerve reprezantind faciIItați fiscale previzute de lege


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent! Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

coflnantata din împrumuturi externe, precum gl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, pla|ll dobânzilor, comisioanelor gl altor costuri aferente acestor împrumuturi


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22

23


24


25


26


27


b)


Alte repartizări previzute de lege

Profitul contabil rimae după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26,27,28, 29 Participarea salarlatllor la profit In limita a 10% din profitul

net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bazi madlu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar da referință

Mlnlmlm 50% virsimlnle la bugetul de stat sau local In

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul societăților/ companiilor naționale gl societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

■ dividende cuvenite bugetului local

dividende cuvenita altor acflonari

Profitul nerepartizat pe destinațiile previzute la Rd.31 *

Rd.32 se repartizează la alte rezerve gl constituie sursă proprie de finanțare


26

29


30


31


32


33a


ANUL 201$

MII LEI


6=%(5/4)


Propuneri an 2018


6>SM


6,780

6,780


7,503


7,563


12%

12%


77,500

77,500


6,651


6,651


1,965


2,526


3,136


3,136


6B0


870


129

21


108


6,367


6,367


3,825


14


2,528


1,754


1.754


299


474


1.195

191
Paga 1


-4%


-4%


95%


4DIV/0I


0%


-44%


-44%


-56%


-46%


826%

826%


826%


67,082


67,062


30.600


115


2.528


31.614


31,614


852


1.790


10,410

1,667


8.7S1
INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat an 2017 cf HCCMB

Propunere

rectificare

2017

6=%(5/4)

Propuneri an 201S

0

1

2

3

4

5

6«5M

7

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

■)

cheltuieli materiale

aa

b)

cheltuieli cu salariile

39

e)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama sl publicitate

41

•)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

11,000.00

14,875.04

35%

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

11,000.00

14,875.84

35%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

1

Nr. de personal prognozat la Anele anului

40

2

Nr.medlu de salariat) total

49

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.40)/12*1000

50

4

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5

Productivitatea muncii In uni 1 valorice pe total personal mediu (mll lel/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

e

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/ persoană) < mp/ANGAJAT»

53

7

Cheltuieli totale la 1009 lei venituri totale (RcL7/Rd.1)x1000

54

0.98

0.84

-14%

0.87

a

Plâp restante

55

9

Creanțe restante

56

-

-
Page 2INDICATORI


Nr.

rd.


3,a


VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)


Venituri totale din exploatare

(Rd.34Rd.84Rd.94Rd.124Rd.134Rd.14), din care:


a)


din producfla vândută (Rd.4+Rd.S+Rd.6+Rd.7), din care:


a1) din vânzarea produselor


«2»


a3)


b|


c)


di


a)


ai


b)


c)


di


al


din servicii prestate


din redevențe si chirii


a4) alte venituri


din vânzarea mărfurilor


din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:


d subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare


c2


transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


din producția de Imobilizări


venituri aferente costului producției tn cure de execuție.


alte venituri din exploatare

fRd.1S+Rd.16+Rd.18+Rd.20+Rd.21|i din care:


f1) din amenzi șl penalități


f2)


OJ


f*l


10


11


12


13


14


15


din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17-i-Rd.tBi, din care:


- active corporale


■ active necotporale


din subvenții pentru Investiții


din valorificarea certificatelor CO2


SI | alte venituri


Venituri financiare

Rd.23fRdJj44Rd.2S4Rd.264Rd.27), din care:


din Imobilizări financiare


din Investiții financiare


din diferențe de cure


din dobânzi


alte venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.304-Rd.136-t-Rd.144)


Cheltuieli de exploatare (Rd.3l4-Rd.794-Rd.864-Rd.120), din care:


A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.324-Rd.4Or-Rd.46), din care:


A1


Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33r-Rd.34-t-Rd.374-Rd.38-t-Rd.39), din care:


cheltuieli cu materiile consumabile


cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


M)


cheltuieli cu piesele de schimb


b2) Icheltulelt cu combustibilii


cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventat.


cheltuieli privind energia șl apa


cheltuieli privind mărfurile


Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.4l4-Rd.424-Rd.46), din care:


cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile


cheltuieli privind chiriile (Rd.434-Rd.44) din care:


b1)


către operatori cu capital IntegraUmaJoritar de stat


b2| |-cătreoperatori cu capital privat


prime de asigurare


Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.474-Rd.484-Rd.504-Rd.574-Rd.624Rd.634-Rd.674-Rd.684Rd.694Rd.78), din care:


cheltuieli cu colaboratorii


cheltuieli privind comisioanele i onorariul, din care:


bl) cheltuieli privind consultanța luridlcâ


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


c)


cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd.Sl4Rd.53), din care:


c1)


cheltuieli de protocol, din care:


tlchete cadou potrivit Legii nr.19312006, cu modificările ulterioare


50


51


52c2)


cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:


- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modMeăiffe ulterlaw


- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


• ch.de promovare a produselor


d)


Ch. cu sponsorizarea (Rd,58+Rd.59+Rd.6O+Rd.61), din care:


d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportiv»


d2|


d3)


ch. da sponsorizare a unităților de cult


ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sl sociala


d4>


alte cheltuieli cu sponsorizarea


cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane


cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:


■ cheltuieli cu diurna (Rd.6S+Rd.66), din care:


•interna


•externa


cheltuieli poștale șt taxe de telecomunicații


cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate


alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din


11)


cheltuieli de asigurare și pază


12}


cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul


13)


cheltuieli cu pregătirea profesională


14,


cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:


-aferente bunurilor da natura domeniului public


18,


cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale


16,


17,


cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de ununtă a Guvernului nr. 109/2011


cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anuntaxJ


alte cheltuieli


B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsămlnte asimilate (Rd.80+Rd.81-t-Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:


a)


ch cu taxa pt.actlvitatea de exploatare a resurselor

minerale.


b,


ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale


c)


ch. cu taxa de licență


d,


ch. cu taxa de autorizare


îi


ch. cu taxa de mediu


(, cheltuieli cu alte taxe și Impozite


C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.1Q0+Rd.104+Rd.113), din care:


C0


Cheltuieli de natură salarlală (Rd.68+ Rd.92)


C1


Cheltuieli cu salariile (Rd,89+Rd.90+Rd.91), din care:


a) salarii de bază


b,    sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază |conform CCMI

c,    alte bonificații (conform CCMI


c2


Bonusurl |Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:


a, cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:


tlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;


- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;


b, tlchete de masă:


cl ticheto de vacantă:


d, ch. privind participarea salarlaților la profitul obtlnut în anul precedent


el alta cheltuieli conform CCM,


C3


Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.lQi+Rd.102+Rd-1Q3|, din care:


a, ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal


aUfiETZQ»


53


56


58


59


60


61


62


63


64


66


87


63


69


70


71


72


73


74


75


76


TI


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


92


93


94


95


96


97III


IVCQ

MPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE SA_Bl

JGET201S___ . .

3

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

171

4

Nr.medlu de saladatl

153

171

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu salariile iRri.15l/Rd 1S3V1î*10M

154

1,526

964

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de naturâ salarlală (Rd.150IRd.153y 12*1000

155

1.518

669

6

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (lel/persoanâ) (Rd.2/Rd.153)

156

39.649

28,410

b)

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnlte/persoană) W=G PF/Rd.153 <mo { a nnalati

157

d)

Elemente de calcul a productivități muncii In unltă{I fizice, din care

158

-cantitatea de produse finite (QPF) <mp>

159

- preț mediu (p)

100

- valoare=QPF x p

161

0.00*

- pondere In venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

a

Creanțe restante, din care:

164

- de ta operatori cu capital integrallmajorltar de stat .

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

-de la bugetul local    ""'"x,

.168

u

r

- de la alte entltatl

169

-

-

iii


tai*'ee&c'dfr/'c
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE L0C>O CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B10 ET2 J40/10324/2017, CUI 37B32110


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2017


ANEXA 2


MII LEI


INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an curent 2017

Propuneri

2018

conform Hotărârii C.A.

Propuneri

rectificare

Rectificat an curent

Preliminat / Realizat

Propuneri

2018

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

6.700 03

77.50000

--o,--

1

Venituri loiale din exploatare

(Rd.3*Rd.B+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

6.7B0 03

77 50000

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6,780 03

77,500 00

a1)

din vânzarea produselor

4

*

a2)

din servicii prestate

S

6,760.00

77,500 00 l

a3)

din redevențe și chirii

6

003

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

a

* J'

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei

de afaceri nete (Rd.10+Rd.11>, din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

JL

din producția de imobilizări

12

...

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0

aile venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.l6+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fi)

din amenzi șl penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

(Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

*

w

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

-

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),

din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

-

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

bk

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

6.651

07.062-17

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.70+Rd.86+Rd.12O), din

care:

30

6.651

67,082.17—-u

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an curent 2017

O—

Propuneri

2018

conform Hotărârii C.A.

Propuneri

rectificare

Rectificat an curent

Preliminat / Realizat

Propuneri

2018

1

2

3

4

5

6

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40*Rd.46), din

care:

31

1.965

30.600.00

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care;

32

1,333

27,140 00

a)

cheltuieli cu materiile consumabile

33

16

23.885.00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

12

1,455.00

b1)

cheltuieli cu piesete de schimb

35

955 00

b2>

cheltuieli cu combustibilii

36

12

500.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

1294

67000

cheltuieli privind energia șl apa

38

11

1,13000

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

234

2,550 00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

-

2,000.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

184

500 00

bl)

- către operatori cu capital inlegral/majoritar de

stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

164

500 00

c)

prime de asigurare

45

50

50.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd,62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.7B), din care:

46

398

910 00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

25.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

20

150 00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

20

150.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

150

100.00

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

50.00

- lichele cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

140

5000

- lichele cadou pir. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

-

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.5B+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

care:

57

d1>

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

-

<J2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

-


--o-

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an curent 2017

Propuneri

2018

conlorm Hotărârii C.A.

Propuneri

rectificare

Rectificai an curent

Preliminat / Realizat

Propuneri

2018

1

2

3

4

5

6

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e»

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

-

50.00

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

4

360 00

- cheltuieli cu diurna (Rd.85-rRd.66), din care:

64

4

160.00

-interna

65

4

180.00

-externa

66

-

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

16

10.00

JîL

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2

20 00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

14500

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

£o.oo'

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

20.00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

*

'escti

W)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului

de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

60.00

•7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

anunțuri

77

10.00

JL

alte cheltuieli

78

206

50.00

8 Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsămlnle asimilate (Rd.B0+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85). din care:

79

11500

a)

ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

-

20 00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

2000

B)

ch. cu taxa de mediu

84

2500

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

-

50.00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

4.686

34,464.72

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

3,136

31.822 80

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3,136

31.614,00

a) salarii de bază

89

3,136

31.61400

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

-

-


---O-

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an curent 2017

Propuneri

2018

conform Hotărârii C.A.

Propuneri

rectificare

Rectificat an curent

Preliminat / Realizat

Propuneri

2018

1

2

3

4

5

6

c2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

208.60

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ultenoare;

94

- tichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichele de masă;

96

206.BO

c) tichele de vacantă:

97

-

C\-

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținui în

anul precedent

98

el alte cheltuieli conform CCM.

99

-

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,101+Rd.102+Rd.103),

din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor

de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor

hotărâri ludecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării,

privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

600

852.00

a) pentru dlrectori/directorat

105

-

-componenta fixă

106

-

-componenta variabilă

107

-

-

b) pentru consiliul de administrajie/consiliul de

supraveghere, din care:

108

660

652.00

-componenta fixă

109

660

652 00

-componenta variabilă

110

-

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

speciale șl alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.l 17+Rd.118+Rd.119). din care:

113

670

1 709.92

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

611

732.00

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

29

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

116

231

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii

117


:"’l CU ORIGINALUL----—u

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an curent 2017

Propuneri

2018

conform Hotărârii CA

Propuneri

rectificare

Rectificat an curent

Preliminat 1 Realizat

Propuneri

2018

0

1

2

3

4

5

6

e) ch. privind cantribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

1,057.92

D Alte cheltuieli de exploatare

(Rd,121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

1,902.45

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123). din

care.

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alțl creditori

123

-

t J

cheltuieli privind activele imobilizate

124

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

-

o)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1.9*2.45-

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131). din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

-

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

fi .2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariaților ia profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

-

2

Cheltuieli financiare (Rd,137+Rd.140+Rd.143). din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139). din care:

137

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor penlru activitatea curentă

139

h)

cheltuieli din diferențe de cure valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

£L

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

-W

Ql

1

21

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

129

10.417.03

venituri neimpozabile

146

-

'//

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

2t

1,66685

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

-


"(1 CU □P.IGlC.’.LUL

-o_

INDICATORI

Nr,

rd.

Prevederi an curent 2017

Propuneri

2018

conform Hotărârii C.A.

Propuneri

rectificare

Rectificai an curent

Preliminat / Realizai

Propuneri

2018

0

1

2

3

4

5

6

1

Cheltuieli de natură salariata (Rd.87)

150

3,136

31.82280

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

3.136

31.614 00

3

Nr de personal proqnozat la finele anului

152

6

3,05000

4

Nr.mediu de salariați

153

6

3.050 00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deleminat pe baza

cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.153)712*1000

154

2

863 77

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd. 150/Rd.153)/12*1000

155

2

0.87

6

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (tei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

40

123.2s/

b)

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/persoanâ)

W=QPF/Rd.153 <mp / angajat)

157

55.0A

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități

fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (OPF) <mp>

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.16l/Rd.2

162

096

7

Plăți restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

- de la operatori cu capital inlegral/majoritar de

stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

-

-
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B10 ET2 J40/10324/2017, CUI 37832110


Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale ANII 2015-2016Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an precedent 2015

%    4=3/2

Prevederi an precedent 2016

%    7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/01

1

Venituri din exploatare

0

0

#DIV/01

0

0

#DIV/0l

2.

Venituri financiare

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3.

Venituri extfaocdtfiare

0

0

0

0

CONDUCĂT ul compartimentului FIN CJAR-CONTABIL
Page 15 BVC 2018 rectificat+Executie BVC 2017


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PAZA SI SECURITATE BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B10 ET2 J40/10324/2017, CUI 37832110

■ CI □niGifîALL'L


Anexa nr.4 .    /

t-KLfriUi


Programul de investiții, dotări și sursele

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent 2017

-____

TĂ    5'JJ Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

Aprobatori curent 2017

A    '    ?-$IJ

S?//

v7Î'"-<iv

'Propunere rectificare 2017

Total propus rectificat an curent 2017

an 2018

an 2019

0

1

2

3

4

5

6

V    7

8=6+7

9

10

l

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a) • amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

L

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

A

b) - externe

1

Alte surse, din care:

/J

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

L

- (denumire sursă)

L

-APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

7,039,400.00

11,200,600.00

18,240,000.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTiȚII, din care:

i

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

economic:

'JOiV

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

h-n »1

n

OU

_

K- fi

$

le—l

c) centru icurile de natura domeniului privat al statului

saS m iHiităpțadministrativ teritoriale:

V* v"

. 4 1

- c X!G ". '■*

■ \ x \\

d) pentru bunurile luate în concesiune, mchiriatXgauîbXc locație de gestiune, exclusiv cele din don\eniuLpu&lic    j

privat al statului sau al unității administratiVferitoriâtc&. ty>-

)

J\\&

\ ''

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

economic:    ,

b) pentru bunurile de natura domeniului public akstatului

sau al unității administrativ teritoriale:    \

Achiziție imobil sediu de lucru -10000 mp

7,000,000.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:    \

_

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente

(modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

A

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

L

c

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau ai unității administrativ teritoriale:

l.

L

- (denumire obiectiv)

T

i.

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-

achiziții de imobilizări corporale)

\ A

7,039,400.00

4,200,600.00

11,240,000.00

11,240,000.00

□nifcște dlspețrj^t cu dotările specifice

M

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

AutS iJîo&u t®S)iica aferenta

■a Ș ț -Ajjț'X

u

500,000.00

500.000.00

500,000.00

>■

AuțS berlina peqdjlu conducerea societății

500,000.00

500,000.00

500,000.00

Aug oî mCdifi/qf/pentru intervenție rapida

3,000.000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

* v i

Motocicleta/ATV - Intervenție


Program ccontabilitate integrat(generala,gestiurie,salarizare,


Dispecerat - Hardware + Software


PC - departamente + licențe


Laptop + licențe


Echipamente birotica(imprimante.multifunctionale)


Mobilier birou


Uniforme agenti paza


Unitate server+retea calculatoare


Echipamente comunicații - statii emisie recepție + dotări postu t paza


Echipamente sistem securitate


Telefonie fixa - centrala + interioare


Rețea cablu TV


Program LEGI5


Mașina transport valori

ări de rate aferente creditelor pentru investiții, din300,000.00


100,000.00


700,000.00


139.400.00


130,000.00


100,000.00


200,600.00


300.000,00


100,000.00


700,000.00


139,400.00


130,00000


100,000.00


200,600.00


300.000.00


100,000.00


700,000.00


139,40000


130,000.00


100,000.00


200,600.00


1,500,000.00


20,000.00


500,000.00


39,000.00


1,000 00


10,000.00


500,000.00


1,000,000.00


”,


1,500,000.00


20,000.00


500,000.00


500,000.00


39,000.00


1.000.00


10,000.00


1,000,000.00


1,500,000.00


20,000.00


500,000.00


500,000.00


39,000.00


1,000.00


10,000.00


1,000,000.0031/12/201731/12/2017


Măsură n.

TOTAL Pct. I

Pct

II


Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la


fn

CagzS țCi^Bjterea salariului minim pe economie

—z~    — - -

31/12/2017Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2016

an curent 2017

an curent 2018

an curent 2019

Preliminat 1 Realizat

Influențe {+/-)

Influențe (+/-)

Influențe {+!-}

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

5

6

5

6

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERALPct-bK^ct. II

co^ucătorulNJnitătii,


,^<ș\03} 2 ="
FINANC1A CONTABIL' co\roru

I CUYTJG

NALUL

\....    r-

y z&v v&V

1 rf-’ 75

\fa

iV"


Page 2

Anexe 1-5 BVC 2018 rectificat+Executie BVC 2017