Hotărârea nr. 181/2018

HOTARAREnr. 181 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2958/21.03.2018 al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 58/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 183/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările șl completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adog Municipiului București din data de 28
iința ordinară a Consiliului General al3-dul Regina Eilsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

4

Anexa 1ANEXAIL A.


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LUSHlE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igeisizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.IO-12

Cod unic de înregistrare 37804053

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018


'fa*


MII LEIINDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

%

Estimări an 2019

%

Propuneri an curent 2010

6=5/4

Esflmxrian

2020

9=7/5

10=8/7

0

1

z

3

4

9

7

B

B

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd^+R«L5+Rd-6)

1

-

21.000,00

-

3A3M.00

40000,00

1JK

1,13

1

Venituri totale din exploatare, «fin care:

2

21.830,00

36.360,00

4UUQ0.M

i.«a

1,13

a)

subvenții, cf. prevederilor 1 ale In Vigoare

3

b)

transferuri, ct prevederBor legale fn vigoare

4

2

Venituri financiare

S

50,00

3

Venituri extraordinare

6

a

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=RcLB+Rd.2CH-RcL21}

7

179,03

21.876,00

122.19

32565,00

M.660,00

1.49

1.13

1

Cheltu 1 de exploatare, «fin care:

a

179,03

21.836,00

121.97

3? SȘEM

ouaojH

1.49

1.13

A

cheltuieli cu bunuri si a -vicii

s

2,75

11.224,00

4JM0.M

15.686,00

10330,00

1.40

■îm '■

a

chettuteH cu Impozite, taxe si varsamlnie asimilate

10

-

310,00

270,00

335,00

0.87

1124

c.

chettuiell cu personalul, din care:

11

176,20

9.522,00

51,02

rzeoam

14.000,00

1,32

co

Chettuleil de natură saIartală(Rd.13+Rd.14)

12

32,85^

8542,00

290.01

1S.KXU»

12000.00

1,3

*ClG

C1

ch. cu sahufile

13

32,85

7.759,00

230.18

10A0A»

12OH0C

1,40

1.10

C2

bonus i

14

783,00

C3

te cheltuieli cu personalul, (fin care:

15

-

7

cheltui cu plăti compensatori aferenta dlsponlbtlzsrikr de

pnmoniX

16

*

C4

Cheltuieli aferente contractuhă de mandat st a altor

organe de conducere si control, comisii si comitete

17

111,55

605,00

5.43

l.fiXLDO

1060,00

' 1.82

i    I

CS

chettuiell cu asigurârle și protecția socială, fondurile

șpndata și alte ototinațH legale

18

31,88

374,00

11,73

W2M

700O0

1.B0

1.tț

0.

alte cheltuieli de exploatare

10

780,00

4 (H1B M

2935,00

5,13

0.BB

2

Chettuleil financiare

1,20

40,00

Chettuiell extraordinare    $    1 \

*

bVL

□U

REZULTATUL BRUT (prurt/pUrdIW) l    \

-    — ■ — ,.i    1    1—aVv M-Szy.'KL. 1 ,

-    179,03

4,00

zrsej»

2360.00

698,75

1.20

t *”<?** JelO * '-*ț’tVI!i<L


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LCGMBOperatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12


Cod unic de înregistrare 37804055 Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018


MII LEI


IV


IMPOZIT PE PROFIT


INDICATORI


Nr.

rd.


Realizat/

Preliminai

an precedent

2017


Propuneri an curent 2018


6=5/4


Estimări an 301*


EaUmari an 2020


9=7/5


10=8/7


10


23


1,00


447,»


536,00


447,20


1,20


PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

tUPQZnUUJI PE PROFIT, din c


Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facHttățl fiscale prevâzue de lege


Acoperirea pierderilor contabile din anB precedențl


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

cofinaj din împrumuturi externe, precum șl pentru construirea surselor necesare ambursărlt ratelor de capital, plațU dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas > deducerea sumelor de la Rd. 25,

26,27,28,29


Participarea salariațUor la profit In limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință


Mbămim 60% vărsămlnte ta bugetul de stat sau local In cazul

regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul sodetățBor/ companiilor naționale șl sodetățBor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:


24


25


26


27


2S


29


30


31


32


-    179,03


8,95


85,04


3,00


0,15


23473»


2314,0»


1173»


140,70- dlvl e cu a bugetului de stat


331.336.WAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LO


CGMBOperatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12 Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018


MIILEi
>

INDICATORI

Nr.

Td.

Realizat/

Preliminat

an precedent 2017

%

Eritmariaa

2019

%

Propuneri an curent 2018

6=5/4

Estimai! an 2020

0=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

s

s

7

6

8

«

b)

- dividende cuvenita bugetului local

33a

-    85,04

1.43

1.11A21

1.338,U

782,00

1,20

c)

- dividende cuveniteitoiacționari

34

B

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32

se repartizează ia aii rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare

35

|

V)

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

vu

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

■)

cheltuieli materiale

38

XcT

b)

cheltuieli cu salariile

39

A- x

__    T

"/A

e)

cheltuieli privind prestație de servicii

40

ik /f.

<0

clttrieH cu reclama si publicitate

41

\ ’*

el

alte chattuMl

42

f W

VIU

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

AoA\S

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

anteriori

45

1

r

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTTpi

46

«    r- I «

C

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

r

■ 0 -

I

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

48

7,00

270,00

38.57

2987»

298,00

-•

i

2

Nrjnediu de salarlațl total

40

2,00

207,00

103.50

298,00

298,80

— i.y

Vr-

Casdgu) meifiu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe

baza c iltirielllor de natură salartală (Rd.12/Rd.49)/ 12*1000

50

5,48

3.12

“OÂf

3.0S

3,39

o,sa


m

o5a z m m

■35 3 > —

5>    -

R*’" „O*'


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LoJ^E: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018


MII LEIINDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2018

Estimări an 2020

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

9

7

0

9

10

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu satarfile (leUpersoani) (Rd.13/R<L4ayi2*1000

51

5,48

3.44

Q,B3

3,06

336

0.B3

1.10

S

Productivitatea munci) în unHițl valorice pe total personal mediu |mU leilpersoanâ) (RtL21RrL4S)

52

-

105.46

11B.S2

11433

1.12

1.13

6

Productivitatea muncii In unităp fizice pe total personal mediu

(cantitate produse finitei persoană) < ORE /ANGAJAT»

53

105.458,94

127.1BEZ7

143.864,63

UI

1.13

7

Chettulcli totale la 1000 Id venituri totale    (RcL7iRd.1)x100a

54

1,000

0,921

0,916

8

Ptăp restante

55

8

Creanțe restante

56


O}CONDUCĂTORUL unitAtil Director General Mildner Eduard Raducanu

CONSILIUL OE ADMINISTRATE ORBECI CRISTNA - PREȘEDINTE C . 4 CALOTA DOINA - MEMBRU CA METEHAU COSM1N PAUL - MEMBRtrc35 PESCARU MONICA - MEMBRU CA.

DIACONU CRISTIAN - MEMBRU CA.

MILDNER EDUARD RADUCANU - II LEPADATU VOICU- M «BRU CA.CONOUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANi

Buturca Mihal iancuAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBIJCE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12 Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


anexa 2    /

nA.<mil lei>

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Ai

irobat

Preliminai

/Realizat

din care:

7=8d/5

8=5/3

cf. HtST

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

TrimB

(cumulat)

Trimin

(cumulat)

An

1

2

3

3a

4

5

6

6a

Qb

Bc

«d

7

a

VENITURI TOTALE fRd.2+Rd22+Rd^B)

1

1X20,00

158,00

1550,00

16.0403»

21MO3»

558%

1

Venituri totale din exploatam

(Rd3+Rd.8+Rd^rRd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

1520,00

150X0

5X50,00

16X00.00

21X30X5

557%

a)

din producea vândută (Rd4+Rd^+R<t6+Rd»7), din care:

3

1X20X0

150X0

6X50X0

<    15X00X0

21X30.00

557%

a1|

din vânzarea produselor

4

-

a2)

din servicii prestate

5

1420X0

150X0

fLSSCM»

1G000,00

21JB303»

557%

a3)

din redevente si chlrH

S

J4)

alte venituri

7

din vânzarea mărfurilor

8

e

J

cl

din subvenții si transferuri de exploatare aferente

0

- f

-

1

d

subvenlfi. cf. prevederBor legate In vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare

11

*l

din producția de imobilizări

12

e

p

e)

venituri aferente costului producției In curs de

13

-

0

altei

(Rd.1

renituri din exploatare

5rRd.1B-+Rd.19+Rd.20+Rd.211, din care:

14

«1

din amenzi și penalități

15

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

16

*

-active corporala

17

- active necorporale

18

O)

din subvenții pentru investiți)

18^

4 Jb

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

4'

alte venituri

/r->

L S ;

2

Venituri financiare    t

■ZS35

7\

VI

SX«

30,00

403»

50X0

7/37

< : 2 <

a)

din imobilizări financiare    (1

/

V

ic

» ■ " ■■

’ -    Q    Z

y.

din Investiții financiare    ți

JBZVKMgaSM

f]

:

i r    i

Cl

dlnjfifewnte de curs    \

n

dV

#3»

30,00

40,00

50,00

alte menituri fiftpfciare

*

-

3

uă.

Vențtbițț^aurdUfțire

28

1

3    Z m mINDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2017

Proffmerian curent2018

%

Realizat

A

►robei

din care:

7=6d/5

B=5/3

anul

2016

cf. HS/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Preliminat

/Realizat

Triml

TrimO

(cumulat)

Trimn

(cumulat)

An

0

1

2

3

3a i

4

s

B

ta

a>

ta

ta

7

a

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

iiisja

1TI41

2.151,00

0444,00

17.IUM»

21175,00

812%

——

i_l

Cheltuieli de exploatare (Rd J1+Rd,79+Rd.86+Rd.120)( din tare:

30

171,03

2.11140

■144,00

1746BJ»

21X10,00

910%

A.C

din

heituiell cu bunuri $1 servicii (Rd.32+Rd.40+R<L4B)l care:

31

141842

2,76

1.10740

5407,00

10.54440

1122440

703%

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd J4*Rd37+Rd,38+Rd.39|. din care:

32

119MJ .

045

410.00

5.11040

a 570,00

940040

626%

«1

cheltuieli cu materiile consumabile

33

47840

«40

4JH04»

.05040

0450,00

1684%

cheHuleli cu materialele consumabile, din care:

34

4140

160,00

sat.oo

ram

500,00

1923%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

10,00

«4»

7040

1HA0

b2J

cheltuieli cu combustibilii

36

4140

150,00

350,00

$504

70040

1683%

cl

cheHuleli privind materialele de natura obiectelor de

37

tTiAS

A» .

400,00

50040

55040

7004C

104%

cheltuieli privind energia ți apa

39

«40

60.00

WiiAO

260.00

330joa

7500%

')

cheltuieli privind mărfurile

39

4.

.    I

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.4S|, din care:

40

22140

0*40

22740

36040

44940

203%

a)

cheltuieli cu Întreținerea ți reparațiile

41

«40

3640

0540

13540

11540

4625%

bl.

cheHuieU privind chiriile (R<L43+Rd.44) din care:

42

21740

21,»

4240

04»

UJBO

39%

b1)

-către operatori cu capital lntegral/majoritar de stat

43

15740

21.00

4240

03,00

64^0

54%

b2)

-către operatori cu capitel privat

44

«,m

0%

-EL

prime de asigurare

45

10.00

10040

"1604X3

15440

A3

cheiiiiidii cudite tefvitiL tititinaia de urg--■---

(RcL47+Rd.48+Rd^0r-Rd^7+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ fiq+Rrt TIU riln rar*-

46

17840

2,60

361,00

ww

71 MC

BUJW

501%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

1,00

10,00

164»

20,00

2000%

b)

cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din cate:

49

1,00

«40

1040

20,00

2540

2500%

——i

b1)

cheltuieli privind consultanța juridici

49

*40

«40

040

1040

c)

cheli

(Rd.!

atlell de protocol, reclami și publicitate

î1+Rd.53), din care:

50

SB.0O

15,00

40,00

h.oo

60,00

145%

EÎU

cheltuieli de protocol, din care:

51

6,00

10,00

30,00

40,00

5040

1200%

v.'\'

-lichele cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificArita.ulterioare .

52

T

t iL    _i ,

cheltuieli de reclami si publicitate, din care:

53

60,00

540

10,00

15,00

2fl4W

4051

- ttet te idou ptr. cheltuieli de reclami și

publicitate, potrivit Legii nr,193/2006, cu

modificările ulterioare

54

3 AQ

'1

Î5S

is

o

M9-J

! 2

rr

- Uchete cadou ptr. campanii de marketing, Stadiul pieței, promovarea pe piețe existente k^nol, potrivit Legi) nr.193/2066, cu jnȘHflcăiilijiiieiiMtt

55

I

M

4C

« U

V a

£ ■

r Z

n

Zi

'♦V/

.ya*


o -c n zl 3 > -d clINDICATORI

Nr.

ret

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

R Uzat anul 2016

A

un bat

din care:

7=6 d/S

8=5/3

'ETh57

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Preliminat

/Realizat

Triml

TrimU

(cumulat)

Trimit

(cumulat)

An

1

2

3

3a

4

s

6

6a

6b

6c

Sd

7

fl    1

[ - ch.de promovare a produselor

56

10»

15.00

203»

ii.

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd,59+Rd,60+Rd.61l,

57

-

«

d1|

ch.de sponsorizam a cluburilor sportiva

50

-

d2J

ch. de sponsorizam a unhaptor de cult

59

-

d3)

ch. p/tvatit acarnama vutbimior umanitare al

socialo

60

d4)

alta cheltuieli cu sponsorizarea

01

-

- 1

e]

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

02

54»

15,00

Kl.00

503»

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

13»

63»

04»

103»

1009%

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

23»

53»

8JJ0

«re

-interna

65

5.00

1,00

103»

etern

66

-

-

-

AL

cheltuieli poștale sl laxe de telecomunicații

67

1750

0.01

15,00

253»

ss.00

7530

429%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

60

0.M

34»

0.00

iore

2000%

I)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din

69

szre

90.»

1703»

255,00

3S53»

695%

!1L

cheltuieli de asigurare sl pază

70

60.00

1403

120,00

2003»

I2)

cheltuieli privind Întreținerea șl funcționarea

71

«a

-

204»

304»

404»

1600%

0}

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

45,00

5,00

53»

10,00

103»

22%

Ml

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale

73

a

10.00

■aferente bunurilor do natura domeniului public

74

151

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

»)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

iri

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte

anunțuri

77

♦3»

43»

54»

53»

100%

JL

alte cheltuieli

78

M,00

Î.S0

2204»

ZH»

2103»

2SO.OO

520%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

39,04

2573»

2753»

212.00

i«re

815%

a)

ch. cu taxa pLactlviiatea de exploatare a resurselor

minerale

60

/

b)

ch. cu redevența pentru concesionare bunurilor publice

d resursele minerala

61

t

\ ' ■ c

•9

„ * 2

-El

ch. cu taxa de Hcența

62

1230

/,'0%

•7 ’ * »'

d)

ch. cu laxa de autorizare

63

2,50

2503»

3H.M

250,00

250.00

iDtța%

? î ? •

?L

ch. cu laxa de mediu

64

21.7»

54»

204»

3*3»

50,00

A

cheltuieli cu alte taxe șl impozita

85

136

ZOO

63»

73»

«3»

&dfoE

c.t

iSd

lhethiiell cu personalul

67+Rd.100+Rd.1B4+Rd.1l3l. din care:

66

358.15

171»

679,00

24473»

I7.W

»j    i

996%

co

Cheltuieli de natură salariali (Rd.88+ Rd.92)

83^

O fv

3+5,41

22,25

507»

23I1Z3W

0.779,00

0424»

2473%

CI.

Cheltuieli cit salariile IRd^»+Rd.9O+Rd.91). dm care:

• -

4S73M

2744.00

64251,00

mi

2246%

•a) salarii de bază

789

A 17+JU

SUS

4223»

zau»

1145,00

7.602.00

4367%

țbtș poniri, prime șl alte bonificații aferente salariului,^ 90

\\ 171,»

153»

1064»

1574»

92%

cWte bonificații (conform CCHI    ||| 91

..ZB

-

-

-

-

uvf

t,o 'S \


//ueufc*,
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2016

A

irobat

din care:

7=6d/S

B=5/3

et HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Preliminat

1 Realizat

Trimt

Trimll

(cumulat)

TrirnlD

(cumulat)

An

1

2

a

3a

4

5

6

ea

Gb

60

Gd

7

B

c2

Bonusur) |Rd33+Rd.flft+R<t.87*Rd.9B> Rd.WL din

92

-

*

403»

2683»

9263»

780.00

a}ch

®71fi

tul 1 sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. W3 privind Codul ftscaL cu modificările si

93

'tlchete de creșă, cf. Legii nr. 19312006, cu modificările ulterioare;

94

-tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Leali nr, 19312006, cu modificările ulterioare;_

95

bl tlchete de masă;

96

4r

463»

2633»

021130

700,00

c) tlchete de vacantă;

97

-

dl eh. crlvlnd narticicarea salariat! Iar tu cruntul

98

-

-

-

e)atte cheltuieli conform CCM.

99

«    1

Q3

Alte cheltuieli cu personalul

TofT

-

-

a) ch. cu ptățHe compensatorii aferente

discunlbll [zărilor de nersorul

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești

102

- r

C4

c)ch

reale

Chel

orga

IHdJ

teltuleii de natură salariată aferente ucturarfl. nrfvntfnrif. administrator srnebrl alte

103

tuiell aferente contractului de mandat si a altor ne de conducere sl contrei, comisii si comitete lfl5±HdJJlfl±R£LHl±fiiLU 2L dituiarel

104

136,14

11130

1633»

104.00

4663»

■04,00

445%

a) pentru dlrectorildiractorat

105

4137

4137

4430

0730

1303»

174,00

410%

•componente fixă

106

«37

«37

4430

0730

10030

174,00

416%

•componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de admintitratfe/consifiul de

106

MJ7

0030

0430

10730

21130

37330

396%

■componenta fixă

109

84.27

OM»

atfOa

117,00

M130

371,00

396%

•componenta variabilă

110

c) pentru AGA șl cenzori

111

*

15,00

MU»

4530

5030

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit

tecii

112

cs

Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile

seeclalesi alte otofjgatfilegate

113

4743a

SI ,41

19.00

11130

252,00

3743»

5m

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale"*

114

00530

34.12

ffw

^“777

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj ***

115

. «30

Mi

b

*4 w ; ■

Isli

c) ch. privind conbib. la aslg, soc. de sănătate*"

116

h. 1M,«

731

7—

tS3.1i!>

d) contribuia asiguraforie pentru muncă 2,25%

117

i M ,

14,00

U3Q

12930

188,00

e) ch

C-=-

i. privind contributila unității la schemele de

liL__________________

116

f

\ A

030

«23»

120,00

103»

ăHuleli privind alte contribuții si fonduri speciale

^r----

-4

w

Tq

-

-

-

*

oO ni —    >•

-n    n


- «UCU*#’ L


INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2017

Prc^Ksri an curent 2016

%

Realb

anul

2016

A

vebat

Preliminai

/Realizat

din carie:

7=6d/5

8=5/3

cf. Hg/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim U (cumulat)

Trim Ol (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

&

6a

6b

Bc

6d

7

a

V

DATE DE FUNDAMENTARE

140

*

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

su,«

sa.

507,00

1013,00

&.T73JM

1542,00

2473%

2

Cheltuieli cu salariile IRd.88}

151

3454*

MAI

4*7,00

2.744,00

Tjhao

2246%

3

Nr. de personal pmanozat la finele anului

152

253

7

62

Z70

270

270

05%

4

NrJnedlu de salariat!

153

3

42

145

1M

207

68%

S

a)

Câștigul mediu tunar oe salariat determinat oe baza

154

04»

Mi

.3,71

3,16

3,14

113

640%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

MB

MB

3,50

345

3,44

705%

6

a)

Productivitatea muncii In unită# valorice pe total

personal mediu (lel/persoană) (Rd^/Rd.153)

156

15.61

347

3isa

«A3

105,46

635%

b)

Productivitatea muncii In unități fizice pe tolal

personal mediu (cantitate produse finlte/pereoană) W-QPF/Rd.153 <ORE >

157

10MMA4

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unită#

fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite IQPF) <ORE>

159

-

- preț mediu (p)

160

- valoarewQPF x p

161

-

* pondere in venituri totale de exploatare «

Bd UUPd >

162

. OAO»

Bjoevi

.M»

BAM

7

Plăți restante

163

8

Crea

nte restante, din care:

164

ț

• de la operatori cu capital IntesraUmaJoritarSe"

stat

185

1

- de la operatori cu capital privat

166

- de 1a bugetul de stat

167

z

• de la bugetul local

168

:,J

- de la alte entități

169

//->CONDUCĂTORUL UNITĂȚI), Director General Mildner EduardRaducanu

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ORBECI CR1ST1NA • PRESEICONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FI

Buturca Mibai lancu \ \cowroRf i cu oniG halul


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economie: Compania Municipala Eco Igeinizare București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12 Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2016-2017

Anexa nr.3    /

«v. letfafirg


<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rdJ2+rd.3), din care:

0,00%

1

Venituri din exploatare

0,00%

2.

Venituri Financiare

3.

Venituri extraordinare

-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Director General Mildner Eduațd Rpducanu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR


Buturca Mihai lancuCONSIUUL DE ADMINISTRAȚIE ORBECI CRISTINA - PRESEDII CALOTA DOINA - MEMBRU C METEHAU COSMIN PAUL - MEM


PESCARII MONICA - MEMBRU CA DIACON U CRISTIAN - MEMBRU CJL MILDNER EDUARD RADUCANU - MEAI SSaMARTÎ^PADATU VOICU - MEMBRU C.A

Programul de Investiții, dotări șlsureelejjferl nant^

_ -2048- ~    /    1 jh

L i 'r    anfhyeijent 2P1


IkA a

fi ZI


Aimcanr.4


INDICATORIan 2020

—g—


a) - amortizare

f

bț<|iuflt

j

IM

;■ ■ i

IM

II IT I ———■

........

5^3KI3K2

b^ăaâ^sr

IBM

bl-edeme

i

33

&

IfȘvgrâSi

• APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

UriAt

- [denumire surefl)

3

I :■

jssa^*^

ta

tăi0@g

al perrtnj bunurile jmpriehites priwta « operatorului eoenomlc:

-(denumlreâStectiv}

-

-

• [denumim obiectivi

L} pentru bunurile de natura domeniului putda al stalului sau al

untațll administrativ teritoriale:

- (denumim obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile da natura domeniului privai al statului sau al

unitâff administrativ teritoriala:

- (denumire oMscfiv)

-[denumire obiectiv)

d) pentru bunuri» biete Tn noncaehme, Tnriilrtete sau rn Ifrațta rto

gestiune, exduatv cele din domeniul publla sau privat al statului sau al unllâțll administrativ teritoriale:

- (denumire obiectivi

-[denumire obiectivi

EESfcfc?

EascMBa attpggWwCTa S    jlA-—>1

asfe§8a

1WUJ

i A* ’

cadavrelor de rozătoare In vederea Indnerart

31-0ao-17

112£0

zr

1

Autovbtaile pentru deplasarea echipelor

31-Om-IT

«■»

A' z

/ST"V'

Sistem bilormatic (hardwarel

31.0tt.17

saijoo

i? z z

Copiatoare sl Imprimante

31-0W-17

Tuxo

kTa

Sistem Informatic (software)

sțere-ff

*74»

Aparate portabile goneratoare de ceata calda

31-OwHr

233,50

n

Aparate porteMto tip nebullzator latomizoere)

31-OM-I7

ăsajoe i

V j. \

Ut de mers capacHale petieratoare de ceata race tfp ULV

314)80.17

330,113

vs k

p

Ut de mare capacitate generatoare de ceata calda cu

capacitate mare de acoperire

it-Dso-17

KM0

mN*â ir

Autoulliitara cu platforma ULV

3)»lto‘17

783,00

Autoutilitare cu p'stferma TERMOFFOGER

31-DSO-17

ii

a] pentru bunurile propriotalae privata a opoatorulul economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al oțetului sau el

unltât'i administrativ teritoriale:

c) pentru buturile de natura domeniului privat sl statului sau al

unitul administrativ teritoriale:

d) pentru bonurile moto In orcestima, InchtHafs Bau in loealie da

gestiune, exclusiv cefe tBn domeniul pubflo seu privat al statutul sau al unltoltf administrativ teritoriale:

ÎEl

«wom

"W. '<

îsfigMsss

rz.-;

1

Generatoare ULV

31-Owj.1T

«1,70

0

2

Cenwatțr ULv

31-OVC-17

2L78

0

3

Autoutilitara frigorifica (transport cadavre șobolanii -1 buo

31-Otc-tfl

GG.ro

4

Autoturism Up 1 - 2 buo

31-OefrW

12*00

e

S

Autoturism Up 2 -10 buo

31-Oao-ia ,

raun

6

Autoturism 3 -1 buo

31-Dac-tB

<2,05

7

Auluepnule Up 1 - 80 buc

31.Cto.l8

2.400,00

8

Alrimpodala tip 2 - 3 buc

31-Dac 18

114,00

9

Microbuz 8+1*1 buo

3KH0-1B

100.00Page 1 of2


z'5

ty direcți l'fe generai

î ECONOMII


Programul de Investiții, dotări șl sursele de finanțare

2018     <mll let>


INDICATORI

bata

flnaflzâril

InvestltFel

an pmfidefit 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

PreKjilhat

an curent 2016

an 2019

an 2020

u

1

j

3

- 4

'( '

ib

10

AutoutliHara cu Platforma tip 1 - 3 buc

31-DW-18

73B,QO

11

AutouUltere cu ptstfarma tip 2 - 6 buc

31-Ow.tt

rawo

12

SI m Informatic - hardware • 1 buo

31-Oro-IB

200.»

13

Sistam supraveghere Interior / exterior

31-D*0-18

50.00

14

Software Integral-1 buo

31-Oeo-tB

WC

13

Calculator cu «canto Induse - 39 buc

3i-o*o-ia

179,00

16

Servă da dale+ret - 1 buo

31^»-1B

10JJ0

17

Imprimanta-3 buc

31-0*0-18

34,OC

1B

Multlfundfom - copfakr al Imprimanta * 7 buc

ai-oto-ie

70.00

19

Sistam Informatic - BOftware -1 buc

«BJQO

20

Computer portabil (Induatv licențe) - 3 buo

31-QW-18

27,00

21

SKwillor electric -1 buc

3VDM-1B

37XD

22

UtDal spălătorie auto -1 buc

31-0*0-1 B

4.00

23 JflteSa de epurare-1 buc

31*0 S0-1B

20»

24

Aspiratoare umeda uscate Tenpant V14 - 4 buo

31-DaofO

24M

29

Echipament mobil ouratenta -12 bun

31-oac-iff

«.00

26

Moncdlsc-3buc

31OD0-1B

1M»

27

Mașina da apelat cu InjecUntadradie tb> 1 * 1 buc

31-0*0-18

SJO

26

Mwtna de spălat cu (nfectlaiexbacMe lip 2 -2 buo

2B

Mașina de epatat cu presiune np 1 - 3 buc

31-0 «MS

«.oa

30

Mesbia de spalet cu presiune tip 2 - 3 buo

31-0ac*1B

1M0

31

Fraza zspsda - 4 buo

31-Dao-tfl

14.00

32

Mașina aspirat apelat pardoseli- 2 buo

3W»-1B

79,00

33

Aparate prtabtlc oeneratoere de ceata calda - 30 buo

31-0»-18

2t5.ro

34

Aparate pertstlta da lip nebullzatoam (atomtoarel - 46 buc

31*O*0»tfl

113,00

33

utlaj de media capadtate oeneratoere da ceata rece el calde* Mp

ULV- 6 buc

31-Ovo-IB

78000

36

Uti'aJ de mare capacitate generatoare de ceata race si calds - Mp

ULV■6 buc

3i-o»i8

ixwo

37

Investita ulteftonre la sediul social

31-Ok-W

ZBH00

R

a)-Interne

b>- externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Director General

MBdnepfioui .Radu nu


CONSILIUL DE ^DMfflBT^ABE ORIÎCt CRBTtNA- PRESEDI CALOTA DOINA - MEI WJ


METEHAU COSMIN PAUL ■ Mi PESCARU MONICA • MEMBRU CA DIACONU CRISTIAN - IMBRU C.

MILONER eOUARO RADUCANU • MEMI


/’J'    X

Zy DIRECȚIA II* GENERALĂ

te ECONOMICĂ

\\w    •

i: CGMB


Anexa nr.5