Hotărârea nr. 182/2018

HOTARAREnr. 182 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Agrement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2956/21.03.2018 al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 59/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 184/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Agrement București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Agrement București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost î    ordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 2M SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

" Georgiana Zamfir

București, 28.03.2018 Nr. 182

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1» AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA DE AGREMEJNȚ jS.A, Sedlul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIAtîE, Nl Cod unic de înregistrare 3782136

INDICATORI

Nr, rd

Riallzat an ; precedent

UN—

pJnpuneri an cilipnt20ia

%

Estimiri an 2019

Estfmlri ar 2020

%

9*7/5

10«8R

0

1

2

3

4

5

6*5/4

7

8

9

10

î.

VENITURI TOTALE (Rd.1»Rd^*RP5+Rd,6)

1

1.430

14.270

9.98

14558

14 992

1.02

1.03

1

Venituri totala din exploatare, din care:

2

1.430

14.250

9,97

14.535

14.971

1.02

1,03

a)

■ubvanțll, cf. prevederilor legale In vigoare

3

0

0

0.00

0

0

0.00

0.0Q

bl

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

4

0

0

0,00

0

0

0.00

0.00

2

Venituri Unanctare

5

0

20

SDIV/DI

20

21

1.02

1.03

3

Venituri extraordinare

fi

0

0

0,00

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7«Rd.8+Rd JO+Rd J1)

7

1.267

13.843

10,92

14,120

14.543

1,02

1.03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.267

13.843

10,92

14.120

14.543

1.02

1.03

A.

cheltuieli cu bunuri el servicii

9

1040

9.934

9,55

10.132

10.436

1.02

1,03

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe ti varsamlnta asimilat»

10

0

36

#DtW0!

39

40

1.02

1,03

c.

cheltuieli eu personalul, din care:

11

227

3.560

15,69

3.631

3.740

1.02

1,03

CO

Cheltuieli de naturi salarfetl(Rd.13+Rtf,14)

12

68

2.700

39,71

2.754

2.837

1.02

1,03

CI

ch, cu salariile

13

68

2.700

39,71

2.754

2.837

1.02

1,03

C2

bonusuri

14

0

0

0,00

0

0

0.00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

#o«v/ot

0

0

0,00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente

dlaponiblllzarilorde personal

16

0

0

0,00

0

0

0,00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a ailor organe de conducere el control, comisii el comitate

17

117

781

6.88

797

821

1,02

1.03

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

Tfl

25    ’

re

” T,‘B5

80

82

1.02

3.03

0.

alte cheltuieli de exploatare

19

0

312

CDIV/01

318

328

1.02

1,03

2

CheHuleH financiare

20

0

0

SDIV/OI

0

0

eotvmi

#orwo!

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0

0

0.00

0,00

IH

REZULTATUL BRUTțprofit/plerdBre)

22

163

427

2.62

436

449

1.02

1.03

N

IMPOZIT PE PROFIT

23

25

68

0.00

70

72

0.00

0.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

138

359

2,60

366

377

1.02

1,03

1

Rezerve legata

25

a

18

0.00

18

19

0.00

0,00

2

Alte rexerve reprezvnttnd facltltlțl fiecale previzute de

lege

28

0

0

0.00

0

0

o.oo

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile dln anii preeedențl

27

0

0

0,00

0

0

«DIV/OI

HDtV/DI

4

Conetlhrirea iurtelor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externa, precum fl pentru constituirea aureilor necesare remburslril ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor fl ailor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

Alta repartizări previzute de lege

29

0

0

0.00

0

0

fi

Frontul contabil rlmae dup* deducerea aumelor do le Rd.

25,26,27,28,29

30

130

341

0,00

348

358

j/thOi> '

Â\onn 7

7

participarea eeleriațllor la profit In limita a 10% din

profitul neL dar nu mal mult da nivelul unul salariu de bat* mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic tn exercițiul financiar de referința

31

0

0

0.00

0

0 M

n

8

Mlnlmlm 50% vlrslmlnta la bugetul de stat aau local In

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul eocletlțllor/ companiilor naționale fl societăților cu capital Integrei sau majoritar de slab din care:

32

130

349

0,60

366

377

X.

1.0255

B,

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0.00

0

0

0,00

0.00

bl

- dividende cuvenite bugetului local

33a

130

341

o.oo

348

358

1.02

1,03

el

• dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0.00

0

0

0.00

g

Frontul nerepartizat pe destinațiile previzute la Rd.31 -

Rd.32 ea repartlzoaz! la aHe rezerve fl constituie sure* proprie de finanțare

35

0

0

0,00

0

0

0.00 {/

1

VI

VEHITURI DIN FONOURI EUROPENE

36

0

0

0,00

0

0

0.00 țp

o.oo'Jf

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUHWțENE, din

\

37

0

0

0.00

0

0

0,00 1

’T'WO

»)

cheltuieli materiale    1    \

38

0

0

0.00 \

0

0

0,00

INDICATORI

Nr.rd,

Realizat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimirt an 2019

Esttmiri an 2020

%

9*718

10*8/7

0

1

2

3

4

5

6*5/4

7

9

10

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e|

cheltuiau privind prestările de servicii

40

0

o-

0.00

0

0

0.00

o.oo

8)

cheltuieli cu reclama sl publicitate

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

alte cheltuieli

42

0

0 "

0.00

0

0

0,00

0,00

VUI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

2.567

0.00

615

513

0.24

0,83

1

AIoca|ll de le buget

44

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

alocații bugetare aferente pti ții angajamentelor din and anteriori

45

0

0

0,00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

48

0

2.567

0,00

615

513

0.24

0,83

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la linele anului

48

Ifî

80

5.00

80

80

1.00

1,00

2

Nr.medlu de ealartatf total

49

18

80

5,00

80

80

1,00

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (leUpereoani) determinat pe baza chettutettlor de nituri utariaU *)

50

2,125

2.813

1,32

2.813

2.813

100

1,00

4

Câștigul mediu tunar pe salariat detemlnat ps baza cheltuielilor de natura salariate, recalculai ri Legii anuale a bugetului de stat “

51

2.125

2.813

1,32

2.869

2 985

1,02

1,03

S

Productivitatea muncii în unftlțl valorice pe total personal

mediu (ml) lel/peraoanl) (Rd.2/Rd.49)

52

89

178

1.99

182

187

1.02

1,03

Productivitatea muncii In uniti|l valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuala de buget

53

0

0

0,00

0

0

0.00

0.00

6

Productivitatea muncii In unltlți Atica pe total personal mediu (comitate produce finite/ persoani)

54

0

0

0,00

0

0

0,00

0.00

7

Cheltuieli totale le 1000 lei venituri totala (Rd.TIRd.tpUOOD

55

886

970

1,09

970

999

1,00

1,03

a

Ptițl restante

56

0

0

0,00

0

0

0.00

0,00

s

Creanțe restante

57

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

*) Rd.50 = Rd,155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL


Nicolau Nicoleta

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA DE AGREMENT S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.22, BIR. 17, ET.2 Cod unic de înregistrare 3782136

M cOTĂ2 -M. (fz/ao/

i.șl TepartizarMpe trimestre a acestora


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de veninuri


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017 \

WAui- Propunerj-'iin curent 2018

%

%

Aprobat

Realizat

K    din care:

7=6d/5

B=5/3a

conform

HCGMB

conform

Hotărârii

A.G.A.

\ 1

Trtm 1    Trlm II    Trim III

\ i    1

An

0

1

2

3

4

4a

5

6a\

6b

6c

6d

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

1.560

1.560

1.430

2.893

5.785

9.778

14.270

9.98

#DIVZ0l

\

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

1.560

1.560

1.430

2.668

5.775

9.763

14.250

9.97

#DIV/0!

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

1.560

1.560

1.430

2.638

5.775

9.763

14.250

9.97

#DIV/0l

a1|

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

1.560

1.560

1.430

2.688

5.775

6.663

11.550

8,08

#DIV/0l

□3)

din redevențe șl chirii

6

0

0

0

0

0

0

0

#DIVZOI

#DIVZ0l

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

1.100

2.700

#DIV/0l

#DIVZ0l

b|

din vânzarea mărfurilor

B

0

0

0

0

0

0

0

#DIVZ0!

0

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10-t-Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

din producția de Imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției tn curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0l

#DIVZ0!

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din

14

0

0

0

SDIV/Ol

SDIVZOl

din amenzi șl penalități

15

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0l

#D1VZO!

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18-t-Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- active necorporale

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fȘ).

alte venituri    /f' X* *

21

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0l

#DIVZ0!

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.2S+RdLjS+BaZ7)nțtn-s^re:

22

5

10

15

20

#DIV/0!

#DIV/0!

'&£

țțțrriftșjjllizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din învârtii financiare    f Q k    1 S

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

djriftere&decu»

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tfLwââaniij]    Vfc \

26

0

0

0

5

10

15

20

#DIV/0!

#DIVZ0!

W’f    V

NPafli1 dln6    Oaia 13/03/2018ora12:58

INDICATORI


Nr. rd.


e) alte venituri financiareconform

HCGMB


conform Hota rarii A.G.A.


Realizat


Trim I


Trim II Trim iii


An


7=6d/5


8=5/3a


Venituri extraordinare


~w>


4a


6a


6b


6c


6d


II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)


.    _    «    .    _    _    r    .    _. a    vr.’r.Y^i _    -.T> * Jyy

■j Cheltuieli de exploatare (Rd,31+Rd-79+Rd.86+Rd.120ț\din cari


A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), dțn care: -


/VI Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38»“ J.39), din


a) cheltuieli cu materiile prime


1.352


1.352


31


32


33


776


112


1.352


1.352


776


112


1.267


1.267


1.040


11


2.447


2.447


1.741


160


4.975


4.975


3.482


319


8.785


0.785


6.083


704


13.843


13.043


9.934


1.088


10,92


10,92


9,55


98,91


#DIV/0l


#DIV/0l


#DIV/0t


#DIV/QI


#DIV/0l


#DIV/0l


b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


34


50


50


#DIV/0l


#DIV/0!


b1) cheltuieli cu piesele de schimb


35


b2) cheltuieli cu combustibilii


cj cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar


d) cheltuieli privind energia și apa


e) cheltuieli privind mărfurile


'BiroreTr'i ivm’ S5T Tne execmatt ere    m FFnr z

care:


cheltuieli cu întreținerea și reparațiile


b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:


bl) - către operatori cu capital Integral/majorii


b2)    - către operatori cu capital privat


prime de asigurare


36


37


30


30


11


88


175


388


600


54,55


#DIV/01


38


39


32


32


70


140


310


480


#DIV/0!


#DIV/0!A3


Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+l


a) cheltuieli cu colaboratorii


b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:


b1) |cheltuieli privind consultanța Juridica48


46


616


49


48


46


616


352


840


13


352


813


352


613


15


677


741


1.680


25


1.625


1,625


30


1.483


2.735


238


2.438


2.438


60


2.644


3.990


450


3.450


3.450


90


4.856


11,34


#DIVZ0!


9,80


9,80


#DIV/0l


7,17


#DIV/0l


#DIV/0l


#DIV/OI


#DIV/01


#DIV/0t


#DIV/0l


#DIV/0l


c) cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:


c1) cheltuieli de protocol, din care:


- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:


- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit

Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,

promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), care:


| ch.de sponsorizare In domeniul medical sl sanatate


50


51


52


53


54


55


56


57


58


91


91


148


280


560


890


1.230


8,31


#DIV/01


91


91


148


280


280


560


560


890


890


1.230


1.230


8,31


#DIV/0l


#DIV/0!


#DIV/0i


d2)


d3>


d4)


ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni sl actlvitati


cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:g)


cheltuieli poștale și taxe de telecomunicațiicheltuieli cu serviciile bancare și asimilate


alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:


H)


cheltuieli de asigurare și pază


12)


cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul


67


68


69


70


71


I3)


cheltuieli cu pregătirea profesională


72


14)


cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:


73


conform

HCGMB


43


43


conform

Hotărârii

A.G.A.


4a


43


43


25


25


Trim I Trim II Trim III

I ;


An


6a


6b


6c


16


6d


35


#DIV/0i


#DIV/0!


15


43


70


#DIV/0!


26,67


#DIV/0!


#DIV/0l


136


271


602


96?


38,50


#DIV/OI


125


250


11


545


27


15


870


43


30


34,80


#DIV/0l


#DIV/0l


#DIV/0!15)


16)


-aferente bunurilor de natura domeniului public


cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale


cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011


17) Icheltulell cu anunțurile privind licitațiile șt alte anunțuri


1) [alte cheltuieli


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate {Rd.80+Rd.81+Rd.B2+Rd.S3+Rd.84+Rd.85), din care:ch. cu taxa pLaciivitatea de exploatare a resurselor minerale


74


75


76


10


77


78


518


518


504


313


625


1.088


10


2.550


5,06


#DIV/0!


10


18


#DIV/0!


29


38


#DIV/01ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice sfresursp^ -

i--—i----—Z X


jtuiell cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),xUn care;


poruri, prime șl alte bonificai ipfrirm CCM1-nte salariului de bază


10


18


29


38


#DIV/01


#DIV/0l


574


350


227


68


660


450


1.320


900


2.440


1.800


3.560


2.700


15,69


39,71


#DIV/0l


#DIV/0!


88


89


90


395


395


350


350


68


68


450


450


900


900


1.800


1.800


2.700


2.700


39,71


39,71


#DIV/0l


#DIV/01
'    îSj

Prevederi an precedent 2017

J    Propuneri an curent 2018

%

%

Nr. rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCGMB

conform

Hotărârii

A.G.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

jx1 ?Â'v* 5X

3

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c) alte bonificații (conform CCM)    'vx

91

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rtț$9), diplsare:

92

*

0

0

0

0

0

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 dl^rtegea nr\227/2015 privind

Codul fiscair, cu modificările și completătyle ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2005, cu modificările

ulterioare;    \

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale 0ptrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtlput în anul

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+

104

70

115

117

195

391

586

781

6,66

#DIV/0l

a) pentru directori/directorat

105

25

25

23

51

102

153

204

8.75

#DIV/0!

-componenta fixă

106

25

25

23

51

102

153

204

8.87

#DIV/0l

-componenta variabilă

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de admlnistrațle/conslllul de supraveghere, din

108

45

90

90

122

244

365

487

5,41 '

#DIV/OI

-componenta fixă

109

45

90

90

122

244

365

487

5.41

#DlV/0!

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

18

36

54

72

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

4

5

9

14

18

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

113

109

109

42

15

29

54

78

1.89

#DIV/0!

&

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

75

75

31

0

0

0

0

#DIV/0l

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

4

4

1

0

0

0

0

#DIV/0!

c) ch. privind contribuția fa asigurări sociale de sănătate

30

30

10

0

0

0

0

*

#DIV/01

jtft^h. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente    Hfe

\ o

0

0

0

0

0

0

0

0

eRKfl

iț privind contribuțiia unității la schemele de pensii^*^*

\ 0

0

0

0

0

0

0

0

0

mul de solidaritate    #O

0

0

15

29

54

78

#DIV/0l

#DIV/0!

a. AitțAg

feltuiell de exploatare    1

Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:\\* \

ÎASX 1

Ort# J /

fifff -

-

-

-

36

156

234

312

#DIV/0!

#DIV/0l


a)


cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.1l2+R


- către bugetul general consolidat


către alți creditori


cheltuieli privind activele imobilizate


cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul


alte cheltuieli


conform

HCGMB


conform

Hotărârii

A.G.A.


Triml


Trim II


Trim III


Ana)


b)


III


IVch." cu amortizarea imobilizărilor corporale și necomorale'fe


ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și prpvizioar Rd.131), din care:


fl.D


fi.2)


f2)


f2.1)


4a


6a


6b


6c


6d


#DIV/O!


#DlV/0!


#DIV/0!


#DIV/0!


36


156


234


312


#DIV/0l


#DlV/0l

#DIV/0l


#DIV/0!


#DIV/0!


#DIV/0!


#DIV/0l


#DIVZ0!


#DlV/0l

#DIV/0i


•provizioane privind participarea ia profit a salariaiților


- provizioane in iegatura cu contractul de mandat


venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:


din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135j, din care:


- din participarea salariaților la profit


131


132


133


- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante 134


- venituri din alte provizioane


Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:


cheltuieli privind dobânzile, din care:


a1) aferente creditelor pentru investiții


a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă


cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:


b1) aferente creditelor pentru Investiții


b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă


alte cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29


venituri neimpozabile


cheltuieli nedeductibile fiscal


IMPOZIT PE PROFITfiheMteli cu salariile (Rd.88J135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


208


208


163


107


213


320


427


33


33


25


17


34


51


68


395


395


104


104


350


350


104


104


68


68


16


16


450


450


18


18


900


900


20


20


1.800


1.800


70


70


2.700


2.700


80


80


#DIV/0i


#DIV/0!


#DIV/0!


#DIV/0!


#DIV/0!


2,62


39,71


39,71


5,00


5,00


#DIV/0!


#DIV/0!


#DIV/0!


#DIV/0!


#DlV/0!


#DIV/0l


#DIV/0!


#DIV/0!


-O—

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

B=5/3a

conform

HCGMB

conform

Hotărârii

AG.A

Triml

Trim II

Trim IU

An

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile    (Rd.151 /Rd.153)112*1000

154

1.899

1.683

2.125

X

X

X

2.813

1,32

SDIV/0I

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală HRd.150 - rd.93* -

155

1.899

1,683

2.125

X

X

X

2.813

1,32

#DIV/0l

6

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

15

15

89

X

X

X

178

1,99

#DIV/0l

b)

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnite/persoană) W»QPF/Rd.153

157

0

0

0

X

X

X

0

0

0

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- preț mediu (p)

160

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- valoareaQPF x p

161

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

0

0

0

X

X

X

0

0

0

7

Plăți restante

163

-

0

0

0

0

0

0

8

Creanțe restante, din care:

164

-

-

0

0

0

0

0

0

• de la operatori cu capital integrai/majoritar de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• de la bugetul local

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• de la alte entitati

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

urâa

xamt

ne pentrd rinânțârâă actIVItapi CUreme (soiaUl raitiăS dă

iursaU---     .

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

') In limita prevăzută Ia art.25 alin,3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale    fa

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

0

0

0,00

1.560

1.430

0,92

1

Venituri din exploatare*)

0

0

0,00

1.560

1.430

0,92

2.

Venituri financiare

0

0

0,00

0

0

0,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Data 13/03/2018 Ora17:59


Programul de Investiții, dotări ti «unele de finanțaremii lei

INDICATORI

Data

finallziril

Investiției

an precedent2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;

0

37S

34

2567

615

513

1

Surse proprii, din care:

0

60

34

1214

615

513

a) - amortizare

0

0

0

a

615

513

b} ■ profit

0

60

34

0

a

0

2

Alocații de la buget

0

0

a

0

0

0

3

Credita bancara, din care:

0

0

0

0

0

0

a)- Interna

0

0

0

0

0

0

b) * externa

0

0

0

0

0

0

4

Alte surea, din care:

0

0

0

0

0

0

- Xs*-.

Va

V- 9

Aport numerar la capitalul social

0

315

0

1353

0

0

'{denumire aurel}

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTTȚti, din care:

0

375

34

2567

615

513

1

Investiții In curs, din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

Modernizare

0

0

O

0

0

0

Acvariu

0

100

0

0

0

0

Butaforie lama

0

60

34

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

administrai teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

'{denumire obiectiv]

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luale In concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat at statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

- {denumim obiectiv i

0

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

215

0

2567

0

0

al pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic;

0

0

0

0

0

0

Calculatoare st echipamente periferice

0

25

6

98

0

0

Echipamente tehnokjfllceț Imprimanta, server, telefoane s.a)

0

65

0

136

0

0

Autoutilitare

0

0

0

67

0

0

Licențe calculatoare

0

0

0

70

0

0

Prooram ContablUtatefRU

’' o‘

0

0

17

0

0

Studiu prefexabiUtate Proiect Acvariu

0

0

0

650

0

ol

Mobilier

0

15

ol

36

0

0

Autoturism

ol

99

0

99

0

0

Alte investiții in dotări de agrement

0

0

0

1190

615

513

Alte Investita

0

11

Ol

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unități adminisrrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

. .+0

—0

-——~TJ

0

. 0.

- (denumire obiectiv)

o1

0

0

0

î

1 0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unități administrativ teritoriale:

0

0

’-'î

0

c

G’ 0

p

' J* 0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

"o

o

- (denumire obiectivi

0

ol

0

.. ;-^6.

d) pentru bunurile luate Tn concesiune. închiriate sau in tocațe de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale.

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

X"    0

t/t-l

';,.a

- (denumire obiectivi

0

0

/O

// 0

l

3

Investiții efectuata la Imobilizările corporale existente (modemtzirf),

din care:

0

0

Z5

î»

0

% *4 t

V    0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

S—«

ol

. 0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

«*71/

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unități administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

ol

ZLtf

-(denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

^0

o) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

V'P\ ol

0

0

Q

- (denumire obiectiv]

//k    0

y A o

ol

0

&

d) pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sau In locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul pubfc sau privat al statului sau al undătii administrativ teritoriale:

,/ 0

0

0

- (denumire obiectiv)

V.    o

0

0

0

- (denumire obiectiv]

\\ '0

0

0

0

4

Dotlrl {alte achiziții de imobliizlrl corporale]

V7' Q

A-’ o

? < J.'7/o

0

0

0

e

Ramburslri de rate aferente creditelor pentru Investiții, din cere:

- \

—-a

.. A/ o

0

0

0

a)-Interne    —

0

0

0

bț-externe    .-«îțcȚAT'V >1

0

0

0


Butacu Slmcna Valentina

' tMăsUfi de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Anexa nr.5


; . '• \ ;ol

”, V i> nX

mii lei

Nr.

crt.

Măsuri \    AA—

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an 2019

an 2020

Preliminat / Realizat

Influențe {+/-)

Influențe {+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1 \ '

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut

si reducere a Dlătilor restante

1

Măsura 1 reducere cheltuieli

31-dec

X

X

0

0

0

0

0

0

2

Măsura 2 creștere venituri

31-dec

X

X

0

3

Măsură 3 recuperare creanțe

31-dec

X

X

0

0

0

0

4

Măsură 4 reducere stocuri fara mișcare

31-dec

X

X

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. IICONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

acu Simona Valentina
CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUIFINANCIAR

CONTABIL

Nicolau NicoletaPagina 1 din 1

Data 13/03/2018 Ora 18:04