Hotărârea nr. 183/2018

HOTARAREnr. 183 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2954/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 60/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 185/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. nr. 3/16.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lît. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘE


Marian (Srlando Culei
nța ordinară a Consiliului General al


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CCMB

Operator) economic . COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S A Sediul / Adieia BUCUREȘTI. STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ETAJ Cod unic de inrejislfare 37764953

Nr Registrul Comerțului 74019346/2017


ANEXAI


COÎe'rorr, CU X
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 ■ rd. fl * rd. 20 + rd. 211


1042X00


1046


699X00


7337Jr


0.67


X05


OitttulcU de exploatare, din are:


96040


1046


733740


0.67


cheltuieli cu bunuri țI servicii


5332.00


3X28


2165.00


2275.00


0.40


cheltuieli cu impozite, taxa fl vini mintă asimilata


3.00


040


cheltuieli eu personalul, din cari;


730.05


4340,00


4637.00


4922.00


0.97


co


Chahulelf da naturii sala riali (rd. 13 + rd.14)


1X14


3760.00


3948.00


0.96


eh. cu salariile


351.08


3760.00


10.71


3943.00


145

145

140

145

i nț

145


alta cheltuieli cu panoului din care'


cheltuieli cu plițl compensatorii aferente dlspaniblllzirilor de personal


C4


Cheltuieli aferenta contractului da mandat fi a altor organe da conducere jl control, comisii ti comitate


Cî Chaltulall cu contribuțiile datorata da angajator


alta cheltuieli da exploatare


Chaltulall financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/plerdert)


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ OEOUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:


Rezerve legala


Alta rezerva reprezentând fadUtițl fiscala previzute da lega


Acoperirea pierderilor contabila din anlEpracadantl


Constituirea surselor proprii da finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea surselor necesare ramburslril ratelor da capital, plițl! doblnjflor, comisioanelor»! altor costuri aferenta acestor Împrumuturi


Alte repartJzlri previzute de lege


Profitul contabil rimai dupi deducerea sumelor da la rd, 25,26,27, 28,29


Participarea salariatllor la profit Tn limita a 10% din profitul nat, dar nu mal mult da nivelul unul salariu da bazi mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie In exercițiul financiar de refarinți17


21


22


27S.84


16X13


4000


6.40


33.60


2J7


819.00


360.00


X00


X05


111.00


0.00


108.00


0.00


X06

140


67840


108.48


56952


28.48


16.95


16.95


16.95


16.95801.28


4206.72


210.34


3996.38


666340


1066,08


5596.92


279.857J9


7,39


739


7,39


1.33


X33

X33

X33

a

Minimum 50% virslminte li bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonomi, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul socialii Hor/ companiilor naționala fl sodetițllor cu capital Integral uu majoritar da stat, din cari:

32

15.96

32.52

2.04

1998.19

265834

61.44

133

•1

- dividende cuvenite bugetului dl stat

33

b)

• dividend* cuvenit* bugetului local

33a

15.96

3232

2-04

1998.19

265834

61.44

133

el

* dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinatul» pravizute la rd. 31 - rd. 32 se repartizau! ia alte rezerve fl constituie sursi proprie de finanțare

35

15.96

32,52

2.04

1998.19

2658.54

6L44

133

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

■I

cheltuieli materiale

38

W

cheltuieli cusătoriile

39

e)

cheltuieli privind prostirile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama fi publicitate

4t

•1

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din caro:

43

10080.00

10023.00

0.99

100.00

100.00

O.Ol

14»

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetara aferente pliții angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

10060.00

10023.68

0.99

100.00

100.00

0.01

14»

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

i

Nr de personal prognazat la finele anului

43

27.00

43.00

149

42.00

42.00

0.96

14»

2

Nr. mediu de salariat! total

49

17.00

40.00

235

42.00

42.00

1.05

14»

3

Clftlgul mediu lunar pe salariat (tal/persoanl) determinat pe baza cheltuielilor de naturi «lariali •}

S0

6.45

8145.83

1262.92

7460.32

7833.33

0.92

1415

4

Clftlgul mediu lunar pe selariat (Jel/penoani) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salarii li, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

51

6.45

8145.83

0.00

7460.32

7833.33

0.92

14»

5

Productivitatea muncii In unit iți valorice pe total personal mediu (mii feJ/persoani) (rd. 2/rd. 49)

52

S832

277.50

0.00

285.71

333.33

1X33

147

6

Productivitatea muncii In. unitițl valorice pe total personal mediu recalculați cf. Legii anuala a bugetului de stat

53

4344.43

sooo.oo

0.00

4761.90

4761.90

0.95

1.00

7

Productivitatea muncH In unițițl fizice pa total personal mediu [cantitate produse finite/ persoani)

54

a

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd, 7/rd, lJxlOOO

55

960.00

936.92

qjm

562.67

524.07

0.62

0.90

9

Plițl restante

56

0.00

0.00

04»

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2.02


•( Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CCMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S A-Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ETAJ 2 Cod unic de înregistrare : 37764953

Nr. Registrul Comerțului: J40/S348/2017


Detalierea indicatorilor economico-linanciari prevăzut! in bugetul de venitul șl cheltuieli și anul2018ANEXA2
--

-

Nr. rd.

Realizat an N-2

\ Prevederi an precedent7n-1|

Propuneri an curent (N)

%

X

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = S/3a

JLft    INDICATORI

/ o)j

conform

HG/Ordin

comun

conform Hoțiră rti

CA

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0 '

/ 2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

B

1.

\*l

' I s

VB^WI TOTAII (rd. 2 + rd, 22 + rd. 2fl]

1

1000.00

0.00

0.00

4000.00

4000.00

11100.00

0.00

0.00

-1-

2£?J

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

1000.00

0.00

0.00

4000.00

4000.00

11100.00

0.00

0.00

li

OlJ

57/

a)

din produqia vânduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 ■» rd. 7), din care;

3

1000.00

0.00

0.00

4000.00

4000.00

11100.00

0.00

o.oo

ai|

din vânzarea produselor

4

a2

din servicii grestate

5

1000.00

0.00

0.00

4000.00

4000.00

111D0.00

0.00

0.00

a3)

din redevențețl chirii

6

44)

alte venituri

7

din vânrarea mârfurilor

8

din subvenpl și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care;

9

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

11

din produqla de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului produqiei In curs de execuție

13

fl

alte venituri din exploatare (rd. 15 ♦ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care;

14

f

din amenri ți penalități

15

R)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 1B ♦ rd. 19), din care:

16

- active corporale

17dVțțjTfcațjlo atare (rd. 31 ♦ rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din r\\,Vu3l\’,i/y x>. care: iC^&fctijMlțrieîbnj bunim ți servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din

Q>eltu{eli Mtvind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38^*39),din tare:


Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.6. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:


41


42


44


45


46


47


48


49


5Q


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


3.00


0.00


10.00


20.00


20.00


70.00


0.00


0.00


30.00


0.00


45.00


60.00


80.00


210.00


0.00


0.00


30.00


0.00


89.40


ISO


4.50


2.50


13.80


6.90


0.00


6.90


0.00


0.00


0.80


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


45.00


84.00


250.00


0.00


0.00


19.00


13.00


0.00


6.00


60.00


80.00


1160.00


0.00


0.00


0.00


20.00


13.00


0.00


7.00


80.00


80.00


1055.00


0.00


0.00


0.00


20.00


13.00


0.00


7.00


210.00


244.00


4624.00


0.00


0.00


0.00


81.00


54.00


j-0.00

r


27.000.00


0.00


5780.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00
n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

• cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

el

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

18.00

0.00

8.00

12.00

12.00

48.00

0.00

0.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.00

0.80

3.00

3.00

3.00

12.00

15.00

0.00

f)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

12.00

0.00

20.00

25.00

20.00

80.00

0.00

0.00

il

cheltuieli de asigurare și pază

70

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

150

0.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.00

0.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

1

1

»5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

*

8

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

o

. 3

o

i7|

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

150

0.00

5.00

10.00

5.00

20.0^

v\\

0.00

i

0.00

II

alte cheltuieli

78

39.60

0.00

200.00

1100.00

1000.00

' 1

4403.00

X.

_

0.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

3.00

0.00

0.00

150.00

50.00

// // ‘

1

A    W

A ,10.00

5 '    <■ J '

• ’    ■>* A P

c'Â

o \\    0.00

o j)

a)

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

^<//

> v*//


Aî V


bl

eh. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

el

ch. cu laxa de licență

82

d)

di. cu taxa de autorizare

83

3.00

0.00

150.00

50.00

200.00

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

C Chelluieli eu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

788.05

424.65

1194.00

1165.00

1165.00

4840.00

1140

0,00

co

Cheltuieli de natura salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

351.08

76.16

940.00

94000

940.00

3910.00

5134

0.00

î 1

vyVVv-i

d^fețeli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din

tare;

88

35108

76.16

940.00

940.00

940.00

3910.00

5134

0.00

A

af'țalartl dlăbară

89

35108

76.16

940.00

940.00

940.00

3910.00

51.34

0.00

sa

*li

ionJ^Bf ime și alte bonificații aferente salariului azălccMform CCM)

90

7    „

c) ațpMnificațh (conform CCM) *

91

Ui-

I

Sonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

\,

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

r

■ V

o

\ \\ //??

• tichete de creșa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

re

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

\l *■'

\i " 1

b) tichete de masă;

96

c) vouchere de vacantă;

97

’ c

d) ch. privind participarea safariațiior la profitul obpnut In anut precedent

98

o

c2

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

—    ,    —    -    ■ L    - -d,

Alte cheltuieli cu personalul (rd.Hft-^r4^W2 + rd. 103), din care:    1    \ ' : ' '

/G/Moc

țdb*

1,

h/,

^7“;,-.. .!«« A

sslj

27

>/

a) ch. cu plățile compensatorii afereiie disponibilizărilor de personal

►\oi

k

7^“

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite In baia unor hotărâri Judecătorești

J    \

\ 102

c) cheltuieli de natură salarlală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii fi comitete

105

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat fi a altor organe de conducere jl control, comisii fi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

275.84

271.76

223.00

199.00

199.00

819.00

3.01

0.00

^^hjțudiiecțori/directorat

105

92.67

92.67

67.00

67.00

67.00

267.00

2.88

0.00

; m -componenta fixă

106

92.67

92.67

67.00

67,00

67.00

267.00

2.88

0.00

''Ic componenta variabilă

107

0.00

0.00

o.oo

000

0.00

0.00

0.00

0.00

?\ \

.2» 1 ||

btpehțju consimți de admlnistrațle/consiliul de jjjpi'âv/g;hdts) ffin care:

108

183.17

179.09

11LOO

11L00

111.00

445.00

2.48

0.00

ispftfponenta fixă

109

183.17

179.09

liroo

111.00

111.00

445.00

2.48

0.00

'componenta variabilă

110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

c) pentru AGA fi cenzori

111

0.00

000

45.00

21.00

21.00

107.00

0.00

0.00

d) pentru alte comisii ți comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

161.13

76.73

31.00

26.00

26-00

111.00

1.45

0.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 1181 rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122], din cere:

114

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli cu majorări ți penalități {rd. 122 + rd. 123), din care:

115


- - ~~1 .

. titre hpge tul general consolidat

116

- câtre al|i crJijKpri    5/>ț\.

117

|| s

llr

X

cheltuieli prrjtnrbtcitvelelrtioblllrate

11B

„V

r u

chelluieftxta(ente'tr^*îfenjrilor'pșltti]uțlsta* . personalulu\\. 'W'j'i    *'» *    +

113

alte cheltuielii \ \SS?'Mnv

120

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0c

0.00

0.00

etx-tf

ch. rai țprortiiarea imobilizam r corporale ți

121

.>    X

V

Tfc

ajus

prtn

■’ir-

târî tiHepreclPirțianlru pierdere de valoare ți dzlo^t'țrd) 123> JJl26), din care;

O

s' / . //

122

\    4.1

fit

cheltuieli pfifrj# a)ustirile }1 provizioanele

123

xt

fi.

rprovh^aM^rivind participarea ia profit a

țațâriSțSor

124

fh

2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

12)

venituri din provizioane 51 ajustâri pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care;

126

f2.

1|

din anularea provizioanelor (rd. 128 ♦ rd. 129 + rd. 130), din care;

127

- din participarea salarialilor la profit

12B

- din deprecierea Imobilizărilor corporale țl a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 ♦ rd. 135 ♦ rd. 138), din care:

131

®)

cheltuieli privind dobânzile, din care;

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentâ

134

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

h2|

aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

c|

alte cheltuieli financiare

138


p’ ------ -1

3

CC’

CheiWielltttpordinare

i L?' J H i« ’    ’ I

139

III

L_

REZU

^ATULfiftUTfprofit/pie&^idzl-rd.'Taiv '

VX

40.00

-426.65

-1633.00

1305.00

1490.00

678.00

0.00

0.00

Ivenfyurî neimpozabila.    >? P» '*

\ 1415?

323Iî532Z£î502!3îSEliî5J^HH0l

P-14

IV

impozit pt profit \ \    \U3;

- 14»

6.40

-68.26

-261.28

208.80

238.40

108.48

0.00

0-00

V

DATE DE FUNDAMENTASE    \

\ Va’’"

0.00

0.00

1

Venituri totale din exploatare^din care:yd\2)

144

1000.00

0.00

0.00

4000.00

4000.00

11100.00

0.00

0.00

a)

- venituri din subvenții ți transferuri'

145

A

o

b)

- alte venituri care nu se iau tn calcul la determinarea productivități muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

351.08

76.16

940.00

940.00

940.00

3910.00

0.00

0.00

a)

148

b)

149

0 -

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

3SL08

76.16

940.00

940.00

940.00

3910.00

51.34

0.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

27.00

12.00

15.00

30.00

43.00

43.00

42.00

0.00

5

Nr. mediu de salariați

153

17.00

12.00

k

X

X

40.00

3.33

0.00

6

a)

Cățtigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 1531/12*1000

154

6.45

528.89

X

X

8145.83

15.40

0.00

b)

Cățtigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recajculațxfclegil anuale a bugetului de stat

155

6.45

528.89

X

X

X

8145.83

15.40

0.00

7

/pțj 3 ti X «Cf

‘    . t V})^(^^Jnități valorice pe total

lei/pmoanâ) (rd. 2/rd. 153)

156

58.82

0.00

X

X

X

277.50

0.00

0.007 N V ''•’) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.ANEXA Nr. 3


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A. Sediul / Adresa : BUCUREȘTI, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ETAJ 2 Cod unic de înregistrare: 37764953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

%4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

%7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

0

0

0

1000

0

0

1

Venituri din exploatare*)

0

0

0

1000

0

0

2

Venituri financiare

0

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL LUCIANA DRAGOMIR

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBUCE LOCALE CCMB Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI APISAJ BUCUREȘTI Sediul / Adresa BUCUREȘTI, STRADA ARlSTlDE OEMETRIADE NR. 2. BIROU 9, ETAJ 2 Cod unic de Inregitirere r 37764953

Nr Registrul Comerțului: J40/934G/2017


Programul de Investiții, dotiri țl «tartele de fii pentru and 20tBANEXA Nr, 4INOlCATORI

Data dtnaHziriJ

Investiției

an zjrecw

Valoare

Aprobat

Realizau Pralr-iAel

an curant iN3

mN + 1

mN *2

0 1 2

3

4

5

6

7

8

1 SURSE DE FINANȚAM A INVESTIȚIILOR, din af«:

10060.00

56.12

10023.86

100.00

100.00

1 Sur» preprtL din care:

100.00

100.00

i a) - amortizare

100 00

100 00

b}- profit

2 Alocații de le buget

3 Credite bancare, din «ara:

a) - Intama

b) - externa

4 Ahe aurea» din care;

10080.00

56.12

10023.66

0

0

APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

10080.00

56,12

10.02386

+

i ■ (denumire aurei)

H CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din Cin:

10,060,00

56.12

10,02X66

100,00

100.0a

1 InvaiUtil in cun, din cara:

''v*5

a) pentru bunanla proprietatea pnveia a operaiaidul

BGCflbrrifi.

CV

• (denumire obiectiv)

/K

' b) pentru bunurtla da natura domeniului public al statului i sau al unrtim administrativ teritoriale.

'•■JȚÂ

•/^

o

* (denumire obiectiv)

Z c

?L;I.

- (denumire obiectiv)

A Wr /

/

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al «atolul seu al unftița administrativ teritoriale:

X

- (denumire obiectiv)

*v x

- (denumire obiectiv)

: d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau In locația da gestiune, exclusiv cale din domeniul public sau privat al statului sau al unitițu administrativ teritoriale.

• (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

2 InvMttțll noi, din an:

9.B75.00

30.60

9,944.20

la) pentru bunurile proprierutea privata a oparetoruftuf

. BCCFIOmiCT

6,675.00

30.00

9.944.20

Auto 3 BUC

31/12/2016

166.00

000

166.00

Achiziția soft evidenta sl monitorizare contracta, contabilitate, salarii 1 BUC

31/12/2016

70.00

0.00

70.00

Achiziție Windows* Office {2fi * 2000) 26 BUC

3t/12/20l8

52.00

2.70

49.30

Unitate server 1 BUC

31/12/2018

20.00

0.00

20.00

Laptop conducere 4 BUC    ,

31/12/2016

20.00

15.45

4.»

imprimanta 3 BUC

31/12/2016

15.00

4.39

10.61

Multifuncționali 2 BUC

31/12/2018

20.00

0.00

».oo

TV2BUC

31/12/2016

7,00

6.09

0.91

Masa consiliu

31/12/2016

5,00

2.17

2.63

. Auto 2 BUC

31/12/2016

110.00

ooo

110.00

Ecran LED outdoor modular cu suport 600 mp

31/12/2016

8,760.00

000

6,760.00

Autoutilitara 2 buc

31/12/2011

450.00

0.00

450.00

Printar-cutter 1 buc

31/12/2015

160.00

0.00

160.00

Sistam dasktop grafica 2 buc

31/12/2016

30.00

000

30.00

Achiziția software grafica• Adobe mustrelor,

Photoshop, Coral Draw 4 huo

31/12/2016

40.00

0.00

40.00

[ ‘Aparat foto profesional sl accesorii 2 buc

31/12/2016

50.00

0.00

50.00

, • (denumire obiectiv)

/&’ o,,c,S

1    • (denumire obiectiv)

' b) pentru bunurile de natura domeniului public al tistului

€c<>A/n£

- (denumire obiectivi

L*_/-■

,4 r,'<&/


- (denumlr® obiectiv)

c) pentru bununie de natura domeniului privat ai statului

sau al unHfttfl administrativ: teritoriale;

■ (denumiră obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate fn concesiune închiriate seu tn locație da gestiune, exclusiv cete din domeniul pubiee sau privat al statutul sau al unltiyi administrativ teritoriale:

• (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

3

investiții efectuate la imoWtiiirtJe corporale existente

fmodemlzlril. din cira:

a) pentru bununie proprietatea privata a operatorului

economic: .

- [denumire ob activ)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domaniuiui public el statului

seu al unttitii administrativ teritoriale.

■ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului

sau al unltitti administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

o) pentru bununie luata In concesiune, Incnmate sau In

locație de oastiime. exduaiv cete din domeniul oubtie

* (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

4

Ootlri (alte achiziții da Imoblllxlri corporale)

31/12/2018

105

25.32

78.68

100.00

100.00

S

Ramburelrt de rate aferente creditelor pentru

InveatHlL din cam:

a) - interne

b). «xttrr»CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI F1NANCIAR-C0HTAB1L LUCIANA ORAGOMIR

VivWNflU O/i VII<v.>sO3 /AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CCMB

Operatorul economic : COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A. Sediul / Adresa : BUCUREȘTI, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 9, ETAJ Cod unic de înregistrare : 37764953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017


ANEXA 5

(<?*>{#)((
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

anul 2018


- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen

de

realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/•}

influențe (+/-)

Influențe (+/-}

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1..,

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL LUCIANA DRAGOMIR