Hotărârea nr. 184/2018

HOTARAREnr. 184 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2962/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 61/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 186/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04,2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor si Spațiului Verde București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost Municipiului București din data de


Marian Orlando


București, 28.03.2018 Nr. 184
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Q    ©

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economiczCompania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR, Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3 Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017


BUGETUL DE VENț/fURJ ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018


Anexa nr.1    /

/ry-w’/z
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ > Preliminat afl~' precedent 201T?

V

i PmfHMSH an '

- ■;

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

0=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4 \

7

8

8

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

27,0f)ftWF

28,050.00

28,270.00

1.04

1.01

p

><>

v&nlțuri totala din exploatare, din care:

2

\    27Î0Q0.00

28,050.00

2B.270.00

1.04

1.01

a) '

gjățjvențll, cf. prevederilor legale In vigoare

3

\    \J -

trș^șferurl, cf. prevederilor legale In vigoare

4

\

Ititri financiare

5

-

1

Ver

itid£extraordinare

6

-

îr

CHEțâl/feU TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

210.08

26,812.78

31.91

28,090.49

28,340.48

1.05

1.01

Chajți^6li de exploatare, din care:

8

210.08

26,812.78

31.91

28,090.49

28,340.48

1.05

1.01

*'

VyjWuieli cu bunuri si servicii

9

17.49

6,136.00

87.7"

6,436.50

6,276.06

1.05

0.08

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

-

170.00

178.50

182.07

1.05

1.02

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

192.54

17,949.99

23.31

19,900.49

20,275.05

1,11

1.02

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

35.89

16,857.17

117.42

18,753.03

19,105.44

1,11

1.02

C1

ch. cu salariile

13

35.89

16,857.17

117.42

17,478.78

17,828.35

1.04

1.02

C2

bonusurl

14

-

1,132.50

1,274.25

1,277.09

1.13

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl cnmltnto

17

121.66

753.48

1.55

791.15

806.98

1.05

1.02

C5

cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile soeclale sl alte obliaatll leaale

18

34.99

339.35

2.42

356.31

363.44

1.05

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0.06

1,500.00

6,618.18

1,575.00

1,606.50

1.05

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

-

-

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

-

iii

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere)

22

210.08

187.22

0.22

40.49

70.48

- 0.22

1.74


IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale precarut

de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!


23


29.96

157.26


0.19


6.4B

34.01


11.28

59.21


-    0.22

-    0.22


1.74V)


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaților la profit In limita a 10% din

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referință

Mlnimlm 50% vărsămfnte la bugetul de stat sau

local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

-    dividende cuvenite bugetului de stat

■ dividende cuvenite bugetului local

-    dividende cuvenite altor acționari

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care7.86


0.19


1.70


2.96


0.22


1.74


31


32


33


33a

34


35

36


99.79


74.70


16.16


28.12


0-22


1.74


99.79


74.70


16.16


28.12 - 0.22


1.74cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările de servicii

I cheltuLeii cu reclama st publicitate


alte cheltuieli

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:


42

43

O    O


1

Alocații da la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor

din ani, anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

9.00

241.00

26.78

241.00

241.00

1.00

1.00

2

Nr.medlu de salarlați total

49

3.00

241.00

80.33

241.00

241.00

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3,980.00

5,828.90

1.46

6,484.45

6,606.31

1.11

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3,988.00

5,828.90

1.46

6,043.84

6,164.71

1.04

1.02

S

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

-

112.03

116.39

117.30

1.04

1.01

6

Productivitatea muncii tn unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT»

53

4,957.44

5,150.23

5,190.62

1.04

1.01

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

0.993

1.00

1.00

1.01

1.00

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

&    Q


reAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipală întreținerea Arborilor ți Spațiului Verde Buci Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3 Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI *E

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli repartizarea pe trimestre a acestoraINDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propdțieri an curent 2018

%

Aprobat

Prelimina

t/

Realizat

1    din care:

7=6d/5

8=8d/6

cf.

HG/

Ordi

cf. Hotărârii CA

Trim 1

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

60

7

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

-

6,100.00

-

6,760.00

13,600.00

20,260.00

27,000.00

132.4

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd,8+Rd.9+Rd. 12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

6,100.00

6,750.00

13.600.00

20,260.00

27,000.00

132.4

a)

din producția vândută

3

6,100.00

6,760.00

13,600.00

20,250.00

27,000.00

132.4

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

6,100.00

6,760.00

13,600.00

20,260.00

27,000.00

132.4

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

-

*

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale Tn

vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale In

vigoare

11

din producția de Imobilizări

12

a)

venituri aferente costului producției >n curs de execuție

13

-

/O    ---

r<. jzK-

t

-

-

t-t-'t


0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

OL

din amenzi si penalități

15

-

f2)

din vânzarea activelor și alte operații

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

*

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

-

-

2

Venituri financiare

22

a)

din Imobilizări financiara

23

b)

din investiții financiare

24

-

c}

din diferențe de curs

25

*

d)

din dobânzi

26

«I

alte venituri financiare

27

-

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

4,600.00

210.08

6,660.11

13,360.23

20,040.34

26,720.46

145.2

3179.7

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.B6+Rd.120), din care:

30

4,600.00

210.06

6,660.11

13,360.23

20,040.34

26,720.46

145.2

3179.7

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.32+Rd.40+Rd.46k din care:

31

2,021.65

17.49

1,534.00

3,068.00

4,602.00

6,136.00

75.88

8769.7

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.3B+Rd,39), din

32

1,814.40

0.10

312.50

626.00

937.60

1,250.00

17.22

312500

a}

cheltuieli cu materiile prime

33

1,500.00

50.00

100.00

160.00

200.00

3.333

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

care:

34

262>40

0.10

67.60

135.00

202.60

270.00

23.9

67500

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2.40

30.00

60.00

90.00

120.00

1250

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

230.00

0.10

37.60

75.00

112.50

150.00

13.39

37500

c)

cheltuieli privind materialele de natura

37

16.00

175.00

360.00

526.00

700.00

972.2

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

14.00

*

20.00

40.00

60.00

80.00

142.9

«)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de

terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

5J3

246.76

497.60

746.25

996.00

497.5

4758.9

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

\r

3lJT

■-62.50

93.75

125.00

312.5

bl

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44)

42

î\/x't?L00 >

vK r

366.00"

677.60

770.00

713


r»;.,

te?1

ir*':
*V \A

ir

Jf î

lll -1Li

r<


n


1>1)

; Către operatori cu capital-integral/măjoritarde stat

43

27.00

192.50

366.00

577.50

770.00

713

b2?

rațori cu capital privat

44

'prTmetțs asrgyfare

45

-

13.00

623

25.00

50.00

76.00

100.00

192.3

478.29

n

A3

Cheltuț^lhcu â|fă>servlcH executate de

(Rd.47+Rd.48^piL50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 +Rd.67+ Rd.68^Rți.69*Rd.78}, din care:

46

157,15

12.17

972.76

1,946.60

2,918.26

3,091.00

619

7996.3

a)

cheltuieli cu colabotatorll

47

2.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500

b)

cheltuieli privind coihteloanele și

onorariul, din care: '

48

2.00

130.00

260.00

390.00

520.00

6500

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

130.00

260.00

390.00

520.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

2.00

12.50

25.00

37.50

50.00

625

£>).

cheltuieli de protocol, din care:

51

2.00

»

- tichete cadou potrivit Legii

nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

12.60

26.00

37.60

50.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

-

12.50

25.00

37.60

50.00

<

Ch. cu sponsorizarea

57

-

-

-

-

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor

sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de

cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor

umanitare sl sociale

60

\ A

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

-

A

s.\

-

-

-

-


Cl
e)

cheltuieli cu transportul.de bunuri șl

k,62

100.00

200.00

300.00

400.00

A

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

A,

10.0jî>^

3.76

7.50

11.25

15.00

37.5

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),V

C*-    t J <■ M , X ’

IPOO ■*

X •

3.76

7.60

11.26

15.00

37.5

-interna

65

A

w

'i\\ -

2.60

6.00

7,60

10.00

31.25

-externa

66

\u5

1.25

2.60

3.76

5.00

62.5

jal

cheltuieli poștale șl taxe de

67

, A

k J

\\\ ‘

'izbo

s // o.sî

12.60

25.00

37.60

60.00

104.2

2413.1

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și

68

V5

0J0

6.00

10.00

1600

20.00

2500

2463.1

9

alte cheltuieli cu serviciile executate de

69

\ \

A ~’-A ’

109.00

218.00

327.00

436.00

1112

UL

cheltuieli de asiqurare șl pază

70

\-

\

\    4.00

67.50

136.00

202J0

270.00

1688

i2)

cheltuieli privind întreținerea șl

71

\

0.S0

20.00

40.00

60.00

60.00

2500

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

\\    3.00

2.60

5.00

700

10.00

83.33

14)

cheltuieli cu reevaluarea

73

-

6.00

10.00

15.00

20.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

6.00

10.00

16.00

20.00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

1.60

3.00

4.60

6.00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind

licitațiile și alte anunțuri

77

2.00

12.60

25.00

37.60

50.00

625

1)

alte cheltuieli

70

-

119.16

11.44

600.00

1,000.00

1,600.00

2,000.00

419.6

4369.1

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsămlnte

asimilate

(Rd.B0+Rd.81+Rd.S2+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

8.00

42.60

66.00

127.50

1TOJOO

531.3

a)

ch. cu taxa plactivitatea de exploatare a

resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeven(a pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

-

2.60

6.00

7.60

10.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

-

25.00

50.00

76.00

100.00

a)

ch. cu taxa de mediu

84

-

2.60

6.00

7.50

10.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și Impozite

65

-

12.60

26.00

37.50

60.00

156.3

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.10Q+Rd.104+Rd.113), din care:

86

fi

X

W2-S4

4,728.61

0,467.23

14,165.64

17,656,52

178.5

2318.6


d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările șl protecția

socială, fondurile speciale și alte obliqatli

113

48B.91

34.99

84.40

168.60

263.19

337.59

18

241,23

a} ch. privind contribuția la asigurări sgț|a|e***

114

330.76

24.89

0

b) ch. privind contribuția la asigurări

Dt.somal ***

115

18.24

0.35

0

c) ch. privind contrib. la aslg, soc. de

sănătate***

116

122.91

6.19

0

d) contribuția asiguratorle pentru muncă 2,25%

117

B4.4O

168.80

253.19

337.59

e) ch. privind contrlbuțifa unității la

schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

1.56

0

0. Alte cheltuieli de exploatare

{Rd.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din care:

120

70.00

0.06

375.00

760.00

1,125.00

1,500.00

535.7

681818

a}

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

- către buqetul general consolidat

122

-

-

-

- către altl creditori

123

-

-

-

cheltuieli privind activele imobilizate

124

-

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

125

-

-

-

-

d)

alte cheltuieli

126

4.00

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale sl necorporale

127

66.00

0.06

376.00

750.00

1,125.00

1,50(700    ,

568.2

681 (

18

o

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările șl

129

f1.

11

-provizioane privind participarea la profit a salarlatilor

130

H

f1.

2L

- provizioane In legătură cu contractul de mandat

130s

*

...» «It-îJ

f2)

venituri din provizioane și ajustări

pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

//

S A

£ W J

zvyt-

■a

-M

c:

ZjJy/


Cr c t H*'* n fcorrorr. cu □"ic*;f2.

n

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din carer

132

’.Afr. i-

* din partlclparea^aiariațllotjajjipflțf,

țx    v-

- »

133

•V

- din deprecierea Imobilizărilor V (K

334

-

- venituri din alte provizioane \\v

135

? ]

-

2

Cheltuieli financiare

(Rd.137+Rd.140+Rd.143). i. lin carex \

ii „î,t< r-

a)

cheltuieli privind dobânzile

(Rd,138+Rd.139), din care:    \

i37

a1)

aferente creditelor pentru Investiții

^38

*

a2)

aferente creditelor pentru activitatea

-

-

b)

che

fRd

Itulell din diferențe de curs valutar 141+Rd.142). din care:

140

\ •

b1)

aferente creditelor pentru Investiții

141

-

-

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

-

]

III

REZULTATUL BRUT (profltfplerdere)

145

500.00

• 210.08

69.89

139.77

209.66

279.54

13.98

-33.27

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

14B

80.00

11.18

22.36

3345

44,73

13.98

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

-

-

-

-

1

Cheltuieli de natură salarlalâ (Rd.87)

150

1,813.12

35.80

4,455.86

8,911.69

13,36744

17,82348

245.8

12415

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.B8)

151

1,813.12

35.89

4,172.72

B,34644

12,518.16

16,690.88

230.1

11626

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

-

203

9

241

241

241

241

29.68

669.44

4

Nr.medlu de salariatl

153

150

3

241

241

241

241

40.17

2008.3

5

a)

Castiqul mediu lunar pe salariat

154

4.03

3.90

5.77

6.77

5.77

6.77

35.81

36.18

b)

Câștigul mediu tunar pe salariat (lef/pereoană, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlalâ (Rd.150/Rd.153,/12*1000

155

4.03

3.99

6.15

6.18

6.16

6.16

38.24

38.635

6

a,

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu (let/persoană, /Rr1?/Rrt1S3i

156

28.01

66.02

84.02

112.03

82.38

b)

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1S3 <0RE >

157

&

Sciz

\ ol

1,239.36

2,470.72

3,718.08

4,957.44

29.53*V 1

c1

)

Elemente de calcul a productivității muncii In unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPP) <ORE>

159

629,832.00

200,680.78

807,371.57

866,067.35

1,194,743.13

47.45

> preț mediu (p)

160

0.008

0.023

0.023

0.023

0.023

69.74

- valoare^QPF x p

161

8,100

6,760

13,600

20,280

27,000

132.4

• pondere in venituri totale de exDloatara ■ Rd.161/Rd.2

162

M1IVAH

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

25

7

Plăț

I restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

* de la operatori cu capital

Inteorat/malorltar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

-

- de la bugetul local

168

- de la alte entltati

169

-

-AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipali întreținerea Arborilor ți Spațiului Verde București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Arbtide Demetrfade NR. 2, BIROU 2, ET 3 Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017


Anexa nr. 2


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELII PE

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri șia;d3)

eh. privind acordarea ajutoarelor umanitare sl sociale

60

0.00%

d4)

alfa cheltuieli cu sponsorizarea

61

*

*

0.00%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

62

100,000.00

200,000.00

300,000.00

44H.OOO

420,0»

420,4»

1.60%

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

care:

63

7,500.00

11,250.00

15,000

37.5

15,750

16,065

0.06%

10,000

3,750.00

• cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care;

64

fi 0.0OO!

3.750

7,500

11,250

15,000

37.5

15,750

16,065

0.06%

•Interna

65

0,000

2,500.00

5,000.00

7,500.00

10,000

TTÎ5

10,5»

10,710

rars

•externa

68

' 1

A "ni.wo

1.25000

X500.00

3,760.00

8,000

62.5

5,250

5,355

0.02%

g)

cheltuieli poștele șl taxe de telecomunicații

67

I    12.04?

51

\ 12,500.00

25,000.00

37,000.00

50,000

104.2

2413

5X5»

53,550

0.19%

£1

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

1    îm\

203 V

\ \ 0,000.00.-^

10,000.00

16,000.00    i

20,000    i

2500

2463

21,0»

21,420

0.07%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

care:

69

\ V    ’ 1

\\.. .Tw.taHPC:

L I ^J^I.OOO

327,000

436,0»

1112

451,5»

171,3»

1.63%

li)

cheltuieli de asigurare șl pază

70

4 000

\ ?W,5».O0 >

*. W&o

20X500.00

270.0»

1666

253.5»

1.01%

12}

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea

tehnicii da calcul

71

800

k\

K’ .itțooo.0^..'

■r

MJsB,

00.00000

«.O»

2500

84,0»

05,6»

0.30%

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3,000

\^,«M.O0 -

A r

7,500.00

10,0»

B3.33

10,5»

t0,7lO

0.04%

14)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor

corporale șl necorporale, din care:

73

\ W'

{ JftttWOO

15,00000

20,0»

21,0»

21,420

0.07%

■aferente bunurilor de natura domeniului

public

74

\

\ 1 ■' -

. 4000.00

10,000,00

15,000.00

20,0»

21.0»

21,420

0.07%

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

\

- V"—

*

0.00%

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanței da urgentă a Guvernului nr, 10912011

76

\\

1,^0000

3,000.00

4,500.00

6,0»

6.3»

6.426

0.02%

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl

arte anunțuri

77

2,000

1X500.00

25,000.00

37,500.00

50,0»

625

5X5»

53.550

0.19%

JL

alte cheltuieli

78

119,150

11,444

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

X0».0»

419.6

4369

2,100.0»

2,142,0»

7.48%

tir

£

■'cere:    . .    ..............

ă

Sa®

,___Ș

"j. .,

, - ’    .’ !■ Z - 4i ■’''■'# L

1 ' !

a.ooo

"    S ■    ‘

A a-"r i

H$ÎW&,5b<r-

85,000

.....

i    ■

tro.ooo

.5313

ii li” TîJ-5 rj;'-£iiTMr

; -5-

■    iV;

. is!,™'

a

0 64^

a)

ch. cu laxa pLaclivitatea de exploatare a resurselor

minerale

90

0.00%

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

publice și resursele minerale

Bl

0 00%

c)

ch. cu taxa de licență

82

X500.00

5,000.00

7,500.00

10,0»

10,5»

10,710

0.04%

d)

ch. cu laxa de autorizare

B3

25,000.00

50,000.00

75,000.00

11X3.0»

105, OOQ

107.1»

0 37%

®)

ch. cu laxa de mediu

B4

X500 00

5,000.00

7,500.00

10000

10,5»

10 710

0.04%

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0,000

1X500.00

25,00000

37,500.00

50,0»

156.3

5X5»

50.550

0.19%

LZ

^sbo.ăao

L..^<..

SfcZ ■

Hiîetfisfir" ;

169*1

£2458

îT'TPSrcțtffer

“l’W.eii .

co

Cheltuieli de natură salariată (Rd.8S+ Rd.92)

B7

-

t.siM».

«,e»j

4.455,048

0,911,692

13,367,538

17.0X3,384

245.8

19,057,828

1»,0M,«3T

66.70%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.B9+Rd.90+Rd.91), din

care:

ea

1,813,120

30,002

4,172,721

_8,345,442

1X516,185

16,690,884

230.1

17,525,429

17,875.837

62.46%

a) salarii de bază"

69

Î,fll3.f20

35,092

4,130,970.00

9,277.941.93

1X416,91X99

»,SM,SM

22B.3

17,383,678

17,731.352

61.96%

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente

salariului de .bază (conform CCMI

90

33,750.00

07,500,00

101,250.00

135,0»

141.750

144,595

0.51%

c| alte bonificații (conform CCMI

91

A

-

-

-

-

“UlRBf

C2

Bonuauri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),

din carat

92

?>>—“

\ A

203,125.00

560,25000

949,375.00

1.13X5»

1,13X5»

1,137.5»

4.24%

î.\

a) cheltuieli aortele prevăzute la art 21 din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare, din care:

93

2?/

0.00%

- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 19312006, cu

modificările ulterioare:

94

5$

A:

Zx2

-

-

0.00%


*v ’l


9

- Uchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

ss

0.00%

bj tlcheta de masă;

96

ptb

* 11

„ z

ir^soaoo"'

385,000.00

577,500.00

770,000

770,000

770,000

2.68%

ci tlcheta de vacantă;

97

s ■■

•*.o,    V

9(2625.00

tti.ispoo

271,875.00

M2.5W

362,500

362,500

1.36%

d| eh, privind participarea salariaților la profitul

obținut tn anul precedent

98

“A * p

P    7

* ^<C

L \

/ -

.. 7

0.00%

el alte cheltuieli conform CCM,

99

[r

\ - \

*

-

+

-

0.00%

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.1Q3+Rtf.H»K din care;

100

rSVz1

ini£ y/

.

0.00%

a) eh. cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

101

0.00%

b) eh. cu drepturile salariate cuvenite tn baza

unor hotârtri luriecllarestl

102

\ \

0.00%

c) cheltuieli de natură salariată aferente

restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii al comitete

103

V

\ \

\ \ 1 \ 1

\ \ •

0.00%

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat el a

altor organe de conducere al control, comisii al comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din rare-

104

216,420

\\

isr4»

376,740

565,110

753,460

86.24

154 8

791,164

606,977

2.82%

a} pentru dlrectori/dlrectorat

tos

68,020

j— 51,§16

103,770

166,655

207,540

S4.M

TÎ57

217,917

222,276

575ÎC

-componenta fixă

106

»4,020

14,424 \

51,885

103,770

155.655

207,540

54 04

359 7

217,917

222.275

0.78%

•componenta variabilă

107

-

* î.

4

-

0.00%

b) pentru consiliul de admlnlstrațle/conslllul de supraveghere, din care:

10B

122.400

90.961

116,641

233,662

350,523

4fl7t3M

95.46

128.5

_490,732

500,547

1.75%

-componenta fixă

106

122,400

«0,951

116,841

233,652

350,523

467,364

95.40

128.5

490,732

500,547

1.75%

-componenta variabilă

110

-

-

ș.

0.00%

c) pentru AGA șl cenzori

111

16,284

19,644.00

39.286.00

55,932.00

71,576

120.6

62,505

64,155

0.29%

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

112

0.00%

cs

Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.l 17+Rd.l t8+Rd.11B), din care:

113

488,910

34,986

64,396

166,796

253,194

337,593

18

241.2

354,472

361,562

1.26%

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***

114

330,760

24,893

-

0

0.00%

b) ch. privind contribuția la asigurări pLaomaj ***

115

15,240

347

*

-

0

0.00%

c| ch. privind contrib. la aslg, soc. de

116

122,210

8,192

-

*

*

0

0 00%

d| contribuția aslguretorie pentru muncă 2,25%

117

84,398,14

165,796.25

253.194.43

337,593

354.472

361,562

1.26%

e) ch. privind contribuțila unității la schemele de

cernit     .

118

0.00%

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri

119

1.554

0

000%

P-

lR^?^d.J2^Rd.125țBd:l2SiR04»!12«C din care: -.    ■    .• 3S5BB»«58st®RK»

. 'j

■ '

' I!h°25 .

ore

7«o;bw

1,121,000

Lw

r'yr'j’*

i;î7j,ooo .

i*. wr •

B,

cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

*

0.00%

- către bunelul general consolidat

122

-

-

0.00%

- către altl creditori

123

-

-

0.00%

ți.

cheltuieli privind activele Imobilizate

124

-

-

-

0.00%

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

/oâ

SP

& .

0.00%

țlte cheltuieli

126

0.00%

ph, cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl

Hecorporale

127

1

ÎU’iu

T3 jA

000.00

750,000.00

1,125,000.00

1,500,000

S68.2

1.575,000

1,606,500

5.81%
n

âjurafi și atpTfrtiflft pățiți ftitratrt at uium

șl provizioane (Rd.129-Rd.131), din care;

128

0.00%

f1)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

129

• ■ ■ ..._- __ .1

0.00%

0.1)

-provizioane privind participarea la profit a

setări ali>t?r

130

- T ”'

0.00%

fi.2,

• provizioane In legătura cu contractul de

mandst

îatn

- 1

cs,

& d

0.00%

«)

venituri din provizioane șl ajustări pentru

depreciere sau pierderi de valoare, din

131

—    -e.

0.00%

f2.1)

din anularea provizioanelor

|Rd-133+Rd,134+Rd.135l. din care:

132

0.00%

-din participarea salariațllor la profit

133

X \

-

0.00%

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl

* jrrl Ivalnr ctmulAnta

134

- (

r\A

0.00%

- venituri din alte provizioane

135

1

0.00%

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.14O+Rd.143), din ei»;

138

L V

0.00%

a)

chelt

țarț-

uleli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din

137

P,    . \

C

0.00%

a1)

aferente creditelor pentru Investiții

138

\\

0.00%

82)

aferente creditelor pentru activitatea

139

M -

\\

0.00%

b)

cheli

IRd.1

ulell din diferențe de cure valutar

41+Rd,142l. din care:

140

PSS

r.

T—■

0.00%

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

141

0.00%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

W ■

i. rfr

-

0 00%

c)

alte cheltuieli financiare

143

-

0.00%

3

Cheltuieli extraordinare

144

0.00%

~T~

III

REZULTATUL BRUT (proflUplerdere) (Rd.1-

145

MO,WO

- 210,054

89,888

139,772

209,658

279,544

13.98

56,446

28,395

1.04%

venituri neimpozabile

148

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

w

«0,000

_

11,182

22,363

33,545

44,727

ri3.ed-

9,031

4,543

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salariată |Rd.B7)

TSu

JjB 13,120

. 4,455,846

6,911,692

13,367,536

17,623,364

245.8

18,657,92a

19,008,437

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.BBl

151

1,813,120

35,892

4,172,721

6,345,442

12,516,163

16,690,684

17,626,426

17,675,937

3

Nr. de personal urognozat Ia finele anului

152

203

9

241

241

241

241

29.68

241

241

4

Nr,medlu de salarlatl

153

150

3

241

241

241

241

40 17

241

241

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat delemlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd 151IRri.1fi1lMr'1IKHl

154

4,026

3,988

5,ni

8,771

5,771

5,771

35.81

8,060

6,181

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (leUperaoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150/Rd.153|in2‘1000

155

4,029

3(BM

8,163

6,183

6JB3.

8.183

38,24

6,452

8,573

6

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (leUpersoană) (Rd.2/Rd.1&3)

158

34,000

26,008

56,017

04,075

112,033

82.38

116,390

117,303

b)

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnlte/nersoanăl W-QPFfRd.153 <ORE >

157

4,197

1,239

2,479

3.71S

4,957

29.53

5,150

6,191

c1J

Elemente de calcul a productivității muncii in

unită!) fizice, din care

159

u-‘

,s

- cantitatea de produse Unite (QPF) <mp>

159

629,532

3s»,eBs

597,372

BH.057

1,164,743

47.45

1.241,201

1,250,940

«■■Vi,

vA V

- preț mediu (p)

180

5

23

23

23

23

69.74

23

23

£

- valoare=QPF x p

181

5,100,000

6,750,000

13,500,000    |    20.250,000

27,000,000

132.4

28,050,000

28,270,000

- pondere In venituri totale de exploatare » Rd.161/Rd.2

102

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Plâțl restanta

163

e

Creanțe restante, din care:

164

- de la operatori cu capital

InteqralZmalorltarde stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

107

- de la bugetul local

106

•da ta alte entltatl

169

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3 Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238Z2017


Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2016-2017


<mii lei>

Nr.Crt

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

5,100.00

1

Venituri din exploatare

5,100.00

2.

Venituri financiare

a,

3.

Venituri extraordinareAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic Compania Municipali întreținerea Arborilor ți Spațiului Verde București SA SediulZAdresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR2, BIROU 2, ET 3 Cod unic de înregistrare 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/23.06.2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4    .


2018

Jmprim»nt> miurtlfuncttenal*

3X1X2018

67,116

67,116

Laptop

31.1X2 DIB

«7,116

67,116

Ucente liptopud

3L144018

22472

22472

Profram devize

3X1X2018

27,965

27,965

Unelte

31.1X2018

15X011

151,011

Scule de mana

31.1X3018

151,011

15X011

Motofenutree IdruJbeJ

31.12-2018

111460

111460

Consumabile motolerutne

31.1X2018

SS^30

55330

Echipament protealla mundl

31,1X2018

139,825

139325

Mașina tuna Iarba

31.1X2018

83,749

83,749

- (denumire obiectiv)

0

■-f

W^nizItiWriiâ'nr::

î

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

- (denumire obiectivi

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unltălll administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectivi

0

- (denumire obiectiv)

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

«(denumire obiectiv)

0

•(denumire obiectiv)

0

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau crivat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

0

(denumire obiectiv]

0

^tiWi^Ue^hlinJndeiJÎT^otîilt^klîcorpSr^Sî^ - "

atfUttniTl’

" “JSăSxf

BESSxSS

lq

APARATURA SI MOBIUER TESA ANEXA 2

214X00

0

214400

CALCULATOR + MONITORt LCENTE

31.1X2018

14X800

142,800

MULTIFUNCȚIONALA IMPA'MANTA+XEROX

31.12.2018

13,090

13,090

ORONA - supf areffhere *rbcni

31.1X2018

11,186

1X186

SERVER

3X12X018

6,545

6,545

LAPTOP

3X1X2018

9,639

9,639

SCAUN

31,1X2018

14,280

14,280

BIROU

3X1X2018

16,660

16,660

Rimbuntliri'B tjf Stela tffffrnitBÎET gdB eTatf

aTrt>,< '-.L x    ..

i;2

a) -Interne

0

ta)-externe    —

0


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 2, ET 3

Cod unic de înregistrare 37829106 Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restanți anul 2018Nr.crt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an 2019

an 2020

Preliminat / Realizat

Influențe {+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat

brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

s

6

7

a

9

10

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a

1

Măsura 1

31/12/18

X

X

2

Măsura 2

31/12/18

X

X

n

Măsura n

31/12/18

X

X

TOTAL PcL I

X

X

"oi

0

0

0

0

0

Pctl?

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la

1

Cauza 1

31/12/18

X

X

2

Cauza 2

31/12/18

X

X

n

Cauza

n........................................................................

31/12/18

X

X

TOTAL PcL II

X

X

0

0

0

0

0

0

PcL III

TOTAL GENERAL PcL I + PcL II    >

0

~0l

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economie: Compania Municipali întreținerea Arborilor fl Spațiului Verde București SA


Scdiul/Adreaa: BUCUREȘTI, STR Ariitlde Demetriade NR 2, BIROU 2, ET 3

Cod unic deîureț btrare 37829106

Nr. Regblruî Comerțului: J40/10238/201?

FUNDAMENTAREA CHELTUI EU LOR PRIVIND SALARIILE S CONTRIBUȚIILE SOCIALI 2018

* l«ru;ftxt ri» faMMI

Nr.

Crt- Indicatori

UM

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-10

May-18

lun-18

Jul-18

Auj-tS

Sep-18

Oct-18

Noy-18

Dec-18

Total

1 Esnd salarii (a+bn+d»e)

clelț

1356.839

M5LSSÎ .

L46îiSSâ .

L461SS4

—U6L554

Masa»

L4&Ș54 .

M6L554

U51SS4

_1467554 _

_1467,553

1467,554

17399.933

OINCAHE:

> Salarii de încadrare

dai»

2,194,049

1,404,754

1,404,764

1,404,764

1,404,764

1,404,764

1,404,764

1,404,764

1,404,764

1404,764

1404,764

1,404,764

16,646,453

ts Sporuri

del>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ore suplimentare sambata, c duminica sl ore nspate

del»

Salarii cf ctr mandat

d consiliu de administrație

del»

45,495

45,495

45,495

45,495

45,495

45,495

45,495

45,495

45,495

45495

4S495

45495

545,940

Salarii cf ctr mandat

a directorat

<lel>

17,295

17395

17,295

17495

17495

17,295

17,295

17,295

17,295

17,295

17,295

17,295

207,540

lJMe salari! 2,25%

ds!»

28.279

. 28379

-28379

28,279

28.279

28,279

28,279

28,279 .

28,279

28379

28379

28379 .

339.347

TOTAL cheltuieli cu salariile (1*2)

«tffil»

1,285,116

1495,833

1,495,833

1,495,833

1,495,833

1,495,833

1,495,833

1495,833

1495.833

1,495,833

1,495,833

1,495,833

17,739,280

85%

1,404,704 00

100%

1,404,704.00

100%

1,404.704.00

100%

1,404.704.00

100%

1,404,704 00

100%

1,404.704.00

100%

1,404,704.00

too%

1,404.704.00

100%

1.404,704.00

100%

1,404.704.00

100%

1,404,704.00

100%

1,404.764.00