Hotărârea nr. 185/2018

HOTARAREnr. 185 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2961/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 62/26.03.2018 și raportul Comisiei juridrce și de disciplină nr. 187/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:


-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. nr. 2/16.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, repubiicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri șî cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată,în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDI Marian Orland® Cqjea


București, 28.03.2018,

Nr. 185

B-dtil Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro

I

Anexa 1COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. A RIȘTI DE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR I

Cod unic de înregistrare: RO3782160

Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

Preliminat

Propuneri an curent

2018

%

Estimări aft 2013

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

3

4

5

6

7 \    S

A    a

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5>Rd.6)

1

468.97

123,716.69

129.9Q2.52

\\    136,397.65

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

468.97

123,714.29

129,900.00

\\    136.395.00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

3

-

I .

\\

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

ț .

2

Venituri financiare

5

0.00

2.40

2JG2

2.65

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd.2<HRd.21)

7

683.33

118,079.87

123,341.90

129,509.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

683.33

118,067.87

123.329.30

129.495.77

A.

cheltuieli cu bunuri al servicii

9

335.79

91,919.61

96,515.59

101,341.37

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsamlnte asimilate

10

2,270.00

2,383.50

2.502.68

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

347.44

22,136.62

22,601.49

23,731.57

CD

Cheltuieli de natură salarialâ(Rd.13+Rd.14)

12

111.07

21.266.01

21.687.36

22.771.72

C1

ch. cu aalariile

13

111.07

19.601,21

19.939.32

20,936.28

C2

bonusuri

14

1.664.80

1,748.04

1.835.44

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de

personal

16

-

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor

orqane de conducere sl control, comisii si comitete

17

172.91

599.50

629.47

660.94

CS

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

63.45

271.11

284.67

298.90

L°-

alte cheltuieli de exploatare

19

0.11

1,741.64

1,828.72

1,920.16

2

Cheltuieli financiare

20

12.00

12.60

13.23

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

III

REZULTATUL BRUT (profluplerdere)

22

-    214,36

5,636.82

6,560.62

6.888.65

IV

IfMPOZITPE PROFIT

23

563.68

1,049.70

1,102.18

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

-    214.36

--...    5,073.14

5.510.92

5.786.46

1

Rezerve legale

25

A*    X    253.66

275.55

289.32

2

Alta rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

X

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl

27

211.48

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

coflnantate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plotli dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente

26

l ' Z '

r v7

IBfet

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

:

G

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25,26, 27,28.29

30

5,030-96

-

5,235.37

5,497.14


Page 1 of 3

2018


ANEXAI

........w

\    na//    MII LEI

INDICATORI

Nr,

rd.

Realizat/

Preliminat

Propuneri an curent

2018

%

Estimări an 2tM^

i\£stimafi do 2020

%

6=5/4

9=7/5

10=6/7

1

2

3

4

5

6

7

9

10

7

Participarea salarlaților la profit in limita a 10% din profitul

net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

\

w

8

Minlmim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul

regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital Integral sau makirilar de stal, din care:

32

2,409.74

2,617.69

2,748.57

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

2.409.74

2.617.69

2.748.57

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -

Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONOURi EUROPENE

36

/’T / i

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

L / L

i

a|

cheltuieli materiale

36

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d>

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

V *

--

alte cheltuieli

42

A LfjX

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

70.012.37

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii

anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

70,012.37

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

14.00

443.00

443.00

443.00

2

Nr.mediu de saterfa(i total

49

14.00

443.00

443.00

443.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat

p« baza cheltuielilor de natură salariată

50

661.15

3,687.21

3,750.81

3,938.35

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza

cheltuielilor de natura salariate, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

66.11

400.04

407.96

428.36

S

Productivitatea muncii fn unități valorice pe total personal

mediu (mii lel/persoană) (Rd J/Rd.49)

52

33.50

279.26

293.23

307.90

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal

mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

-tr>ANEXAI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018


INDICATORI

Nr

rd.

Realizat/

Preliminat

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Productivitatea muncii in unltâțl fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/ persoană! < ORE /ANGAJAT»

54

228

889

933

980

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

55

1.457

0.954

0.949

0.949

9

Plâți restante

56

10

Creanțe restante

57


Page 3 of 3
COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI. PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA Sadtul/Adraa; BUCUREȘTI, STR. ARI ST IDE OEMETRIADE NJL 2, BIROU NR 6. ET2» SECTOR I Cod uak de tartfiilrare: RO3782I6G

Nr- RtffainU Cont ridul: J40/IUU/2D17


VțMȚVW TOTALE IRRJ.Rd J».llcLi*|


Vantturi totala dW aiptoetar»

»«■* «UM W dl.r


ifln producții vJndutt (RdAHWA+fld 4*Rd,7}, din

5HL.


al, anMwtfll


din «utMrtțN |l Iranadaniri da acpmatam afanntt cifrai d* ad nai, |Rd.1d*HiL11). din car,:


i««»V|d ța—w uyu

țnnUmn (J. pmudWtar lupa* In rtgpni


■"-a?*»


4.031.M


4,018.40


4,038.40


4,OM.CC


«a. 17


4MJȚ


8,808.8»


i-»"”


21.ac.ao


31,Ww


w*.


133.714.31


tuji4.a


1M.714.Z


dmj—b*?.*


wnfejri aferenta coatuhd pruduețM (n cura du


aria wrttort din Hplutan

iitm&HUjui


iteixamiM.

ai -as-ncji


din vdnzma actMMr ,1 al» amU da capital

;R&H»Wd.lTl. din cm:


..1 xLib-jțv-N


i*i ijm vttefțflrw** jjrtHiufcridycoa


BL


{RdJ3HWJ4HtdXHRd48*RdaZTJ, din cm:


’W


CHțindELl TOTALE mdJ64IM.1MHM.14d]


CModali da aaptoatara (RdJ,.Rlt.7XAd.Ba.R<Ll»,. tUn


4.Q33.H


n.oo


lZ.5dl.dd


47,Zaj 04


HL117J3


«W»-


A. CMuM cu tuna, ,l amca <RdJZHM44.Rd44,.

xh


4,01114


WJ1


iiȘiîdL-


♦7.717 04


aai7d.ll


1IB057.tr


A1 CdariuM privind atocurife

— 41ifMJfcft8JEiBtU±M


EU tnifc»fUI< r.ijnțjjfnat4fe


JlkâLfiElL.


hî) ; chariularicu plf ala datchtafa


bJț chuhulaH cu combuatlbUU


chrtuM privind matofiaW* da natura obteetalor du


ptv&« HfvtcWu axacuuta oa țHiianrid43*Wd4g|, c


aj cJMttuM c« InuwfbiMB ți raparatUu

b? chamțU^hudfhlriM |>d^Mgfed


bl)


dtra Dpantori cu captod IntagraVnupxtlar da


înîj -cttra «părători cu capital privit


prena aa figurare

Owttufefl cu«a tur


cu alta tunde* uxacutatadu tarțl

(RiM7+Rd4S*fl<UQ*RdJ7*RdJ2*Rd.BJ4RilfT+ Rd.l4HiaJHRd.rtL din cm:


edariuMI privind condaioanato 9I onorariul, din cm:


b1| sStofetbfll privind comuRanțaJurWtel


n dujmr<o<, 010 caii:.


■ OcIMa cadou pacnal LapH IW.1UWM. c


cZi [0-fc-aa.r.tlffnaHffiMcaa^Mcm'


- dedata cadou ptr, eftattutotl da raclam* «I

t, potrivit Ligii nr.ltwooa, cu


• dedata cadou ptr. rampa nil da marturitog, il ptețaUo promovarea pu plata uxbtatrta

Tatu net, potrivit LogU nr.1 *3/2004, cu


■ chd. ffnam-. a ffudwlar


Hh.^, wwrtnraa.țmwi Q.uon-. ZTllU


dl, cft.da4pontorlunlndonTwtftdnMidc4fal


h=t


eh. dt aponvurtrara in doumnldu aducatfe Vn-Jfmj.rrț aoetaf af j^arr. dfa cm:


■jwahJcluPurfla api

" da anontBricmj


da aponaorfrm puntro aria adbreJ a


ll cu tranaportul da bunuri ți puraoanu


M L


138184


1818.84


ia«-


Xdo~


“IȚIM


Țrș:


33X78


-«•g


100.73


»•<>


8,84X37


HAdJ


3.044.50


333ttg-


37.W-3B-


in


100.110


43.00

a


W1«


mTjH~


mm


11U3


««-


■8,47X84


0TT41Î.34


1,0*0.00


30M0.


750,00


404.41


k»:


1X3*4 00


787,82


6,M0JO


171J0


13.00    Z.10ZJ3    4.14510


17,071,11


Maa


izo.od"


18.&M H


1M.M


TTU8.M


««.w?


1 135.54


"Secom


INDICATORI

(tf.

anul 3016

W7TO f

Ordin

cf. Hotărârii CA

Preliminat/

Rsatizat

Trtml

TrfroU

Trlmlll

An

7-0/5

l-S.1t

î

i 3

3a

4.

f.

fl

6*

Qb

fle

6d

7

B

-.TMII-JJII TOTALE rRa2.Rd.U*RdJI)

. 1

4,011.40

460.97

I M3.I0

ÎI.Ml 00

H,TB1.60

123 716.63

f?

cbattuteU da depUuaare, dauiara, tniufar. Cm care:

u

+

- cheltuieli cu diurn» |Rd.9B»Rd.M|, din car»:

04

»

A.

•ffjfwn»

«

*

+

•s

A.

+

Jll.

-

■ Ml

-J-ȘJ

nrn—

UB"

■? Jîiî

hj

ctottulaH cu eenrfcMle bancara «1 aetodlata

08

a.»

0.26

10Q

IM

3.00

4.00

1)

alia chaKulall cu eenriclHe executate da torțl,dfcn care:

IM

123

■ULM

32I.U

6*4.60

HUI

111

chettaeN da figurară hpuJ

7C

70.00

2M.I0

373.60

*46.40

U)

chattuM privind Intrațlnaraa |i (uncțlonaraa

tehnicii de calcul

71

10.00

1H 90

196.40

262.00

Ol

ch«„w ra [Oflfcn. e^w.J

72

1.7,

7.60

11J6

IS.M

cftattuM cu reevaluam» imoblHzirtior corporala

fl nacorporalt, din care:

73

3.75

T.60

11.25

1500

-eRtfffdt OunurPor tie nitor* KfirmiM public

74

>1

ICJ

iiwwi.l cu imWM    a, muu

70

+

-

«I

cheltuiau prftrind recrutaraa fl plasarea

paraonalulul de conducere ci. Ordonanțai da urganța a auwnuiui nr «WB11

79

chattulan eu anunțurile prftrind UcRațlUe fl alte

laiuiufi

77

1.00

1.00

200

sie

5.00

Ji

țnachHbtKU

70

□Q.W

7E00

1B00

216 W

-100 00—

(& Cftettulefl cu Impozit», taxa fi vlralmJnta aaftnllata (RdJ0*RdJ1«RdJ2«R<LU*Rd.l4*RdJ6), tfn care:

7|

1Î0.D0

1B3.TI

HUO

1.B8T.70

2JTD.M

•»

cft. cu taxa pLaQMWH da exploatare a reauraetor

minerale

U

b)

ct» cu ndevența pentru eonceaunarea bunudor publica

klnrum muRil*

01

c|

ch wHdilanl

07

T

ÎÎ4?

57.W

I11JJ

195.00

«L

cft. cu taxa da autorizare

10.M

MțJO

1.DM.20

1.579.00

•1

cft cu taxa da mediu

04

HEtO

-

T.M

1250

1125

3«.M

<1

cheltuieli cu sfte laxa £ importa

05

-

»,M

125.00

1*0 J»

3TB.DO

500.00

c. twrfuiwr eu pareMieiui

IWrf aMBd IM+ftd HMyflUlI-tL da? care-

M

147.44

7,393.37

».«»„

T5J66.J7

22.13B.B2

ca

Cheltuiau de naturi aaiartaiâ iRd.Bl+ RdJ2|

07

-

3(3

.03

111.07

2.1U.JI

6.0CBJ*

14,615.91

21,266.01

£L

iEH

'ii

«)•

Oi.1

ISO

n:

—m:w

7.417 «1

1H,601.2t

tlirildabexi

00

-

M

111.J7

1,099.46

7.1EI.M

13,009.25

1P.BBS.82

sortat, prime fi alte bonlltcațll aferente aalartului

irl itantocmCCMl.

B0

235.15

470.30

6114»

CțiH» borUtteMil [OTrtwm CCM|

91

-

Bonuaurt (Rd.UtR&M4RdJ7*Rd.U* RdJ9|, din

căra:

97

343.76

661.61

1.MBJB

1,664.00

ajch

227/3

com

aftulall aodale pravixirtă la aif. 39 din Legea nr.

Î01S prftrind Codul ftacal *). cu nuxtineârlla f 1 ■deHrtle ulterioara, din car»:

ri

2J5

se

177.90

«tichet» da craft, cl. Legii nr. 111/ÎCKW, tu

modlftcHk ..M-fțoira;

94

- tfchete cadou pentru ChaKulall eoelal» potrivit

93

12*

79.50

177.90

_____

K

>

*

n.oo

lll.BT

.261-1*

396.00

dl "M Rn *• ■■ewrti-

17

*

1«.D0

1*2.66

308.70

993 00

d}ch. privind participarea aatartapta ta profitul

ntVlni.U In inul Uraț-ri-Tj—-

90

ti alta cheltuiau contam CCM,

£U

+

A.

»t.m

3AT.60

4ÎD.10

61P.93

ca

Alta chattulan cu parawiatul (Rd.101*Rd.102+Rd,l03),

din căra:

IM

ol ch. cu pupile compeneetortt aferenta

10t

b)    ch hșU

c)    cî priva com

cu drepturile aalartala cuvenita In bau unor

_

102

■1tul<a de naturi salarlili alaranta restructurării, tltarif, admlnlatrator special, alte comUU al lat»

103

C4

Cheli

orga

•|pa

tulefl aferent» contractului da mandat al a eltor

ne da conducere al control, comlaH *1 comitete

.1< = «hrfM+Pri 111 + IM nai. Jdinr.p*-

104

1EB-D7

lTi»1

149.97

779.75

449.91

599.50

ntru directorlAH rectorat

195

17.54

17,57

104.11

1DB4T

MB.E2

t-

xwnnontni. H.l

IM

»

iKs»

37.97

9Z16

ÎHJ1

16.47

20B.6Î

■<«t.po<iyn»-renaMII

107

A.

»

b} pentru conalllul de adminlatrattafconadiuf da

aupraroghera. din care:

100

124,74

124.01

77,09

1B4u 19

23127

309.30

«componenta (Ui

1CU

134.74

12,01

77.09

154.19

23131

209.36

■componenta variabili

*’V

-

*

Cj pxntni mxjji. ț| cermsri

1'1

ET.M

11.34

20.63

,1.2*

«16*

<LI1

d) pantfw ana comlaU «1 combat» constituita potrivii

Imll

112

Cft

CheltuleH cu contribuțiile datorata da angajator

111

1M.H

13*1

10,2»

110.9B

190A3

271.11

Ci. Aha cheltuieli da exploatare

|M.t1»RA1l9«M11HR&t3»*RAW*RiL132|,dln

carat

114

«11

970.52

1.741,64

■I

chaKulall cu majorlrt ți panaUtațl (Rd.123*Rtf.l23),

din care:

113

• M. bușitul gn^l țnwlMUd

119

«cftri ATI creditai

1.-

*

-

-EL

t£tf!S

ClMlt

J—

orirind irtrmle lmcfrllrata

110

«

A

-L"

+

meii aferenta transferurilor pentru plata

™»‘»‘iiu

119

tf.

alta ch arin la ti

123

+

a.M

«,

•)

ch, cu amortizarea imobilul riior corporala «1

r-acorporala

171

0.10

I7W

1.7,1.,4

n

ajirttlrl fl dfțTKMni pentru pterdara dtvihsera fl

pnrtxiMM idd.tz3-Rd.1M). i.i ora:

122

I

"1

chaltulall privind ®lmstârita fl provUtoanala

1

+

11.1»

■pruvUtoena privind participarea la profit a..---

•alamelor

1

rij]

• provizioane In lagatorauH^giediiJ de

t2J

venituri din pranlz^n» fl a/usvri pșntțif' depraciar» uu pierderi de vateii><'d^icare:

+

ra.i>

din anularea prbvtxloanelor jr

<Rd.13f*Rd.129*Rd.13O).>ltfțir»:    Z;

-dlnMrttt»*ru ulRrtllorUpcM //'

■138

\\

-

£

jjtlrt deprecierea IrrpftiiWztrilor ccrpoalf «ip

1

„V,

_

,.za-v

vD\

' Cf' y'<r


INDICATORI

rd-

anul 2010

crner"

Ordin

cf. Hotararil CA

Rrafbnlnali

Realizat

Triml

TrimU

Trtmlll

An

7-B/5

fl-5/3*

*

2

a

3a

4

5

B

ea

6b

6c

6d

7

6

L

VEWTURl TOTALE (Rd2*Rd.22*Rd2l1

1

4.030-40

444.97

2,500»

21,501.00

80,701.50

123,716.00

2

Cheltuletl ftnanttore (Rd.U3*Rd. l30*Hd.1U). Oki

dara:

131

1,00

0.00

0.00

12,00

•»

etatftfofl privind dabinzWe. din car»:

13?

■1»

aferem» creditata pentru invactltll

133

•a»

aferente creditelor patimi activttataa curent!

134

-

-

-

b)

ebettufell dbi diferența da cura valutar, din cam:

135

MJ

aferente creditata pamru biveettțU

1M

«>

aferenta creditata pentru eetivttaiea curenU

ur

-

*

C|

alta chattuM financiare

13B

-

3J»

6.»

o-oo

12.00

3

ChsMulati extraordinara

138

-

-

-

PI

REZULTATUL BRUT (praftUptodare) (Rd.HtdJO)

140

0-74

- 21444

-10,040.00

-25,742.00

573.07

5,636.63

Iwntturi nabnuozablfe

141

>

-

cheftWH nadeductibrt* focal.

1*2

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0.02

-

-

-

5747

563.60

V

DATE DE FUWAMEMTARE

0.02

-

0747

5Î3 '

1

Vanfturi totala din exploatare. din carat fHd2)

IU

464.07

2,000.00

21,000.00

•i.rmoti

122,714.29

>1

-venituri «Un eubventil al traneierurt

145

w

-att* venituri caia nu a* Iau In calcul la determinarea producthrttatU smuncH, cf. Legii anuala ■ bugetului da ■tal

IM

2

CluMtutoO da naturi «alariaU (RdJTJ, dto tarar"]

147

-

3t243

111.07

2,21321

0.06945

14,020.01

21,299.01

•I

148

b)

148

e)

150

3

ChaHuMl eu aatariUa |RdMi

151

-

312.03

111.07

7.417.43

13,046.04

10,601.21

4

Nr. da parvonal pregnotat la rinele anului

152

-

M

14

443

443"

443

443

8

Nr-mediu da aalarlitJ

iia

>

li

14

140

Iii

441 "

"441

•)

Caattpul madlu lunar pa salariat (leVpersoana»

datamburt pa bazacheftuMllor da natura salariata tfrd.147 . RriJJ* . rd-MKRd. 1» P12MOOO

154

021.68

841.15

1,112.70

1,040.20

2,580.14

3,88721

CifOflul madlu lunar pe aalarirt (leJ/persoani)

determinat pa baza chebulebta da naturi aalartaM, recafcutst ci. Legii anuala a bugetului da atat

115

0227

60.11

131.74

168 53

275.13

400.04

1

Prwfucthrttațee muncii In unitfy valorica pa total

personaj madlu (mll M/peruanll (RdUURd,1S3|

156

12329

33»

17.00

03.00

10540

27626

Praduetfvnalea muncii Irt untețl teica pa total

paraonal madlu mcalcutala ci. LagH anuala a bugetului de stat

157

c|

Productlvltataa muncii In unlutt teica pa total

paraonal madlu (canlttata produsa IMta/paraoana|

W- OPF/Rd. 143

158

M,000.00

227.03

121.40

171.01

023.71

088.3B

el»

Elem

teica

ante de calcul a preducttritatu muncii In undiy

rdbicata

150

- cantitate* da produsa finita fQPF)

150

-

0.000

3,101

17,007

00,471

274406

393.095

- preț mediu (p|

iei

2.100

0.147

0.147

0414

0.314

0.314

-vatoara«QPF a p

1S2

*

17,200

400

2.000

21,000

00,740

123,714

- pondera in venituri totala da exploatare •

fidjUlfidJZ

103

0.00%

060%

100%

100%

100%

100%

100%

e

W restanta

164

u

Creanța restanta, din cere;

105

* oa ia Operatori cu capital imagraumajoriur de

166

- da ta operatori eu eapNai privat

187

-dala Pupatul da aut

166

-

> de (a bugetul tocai

10»

-dala alta entiutl

170

-

10

Credita pentru Rnamara actMtab curanta (acidul

rama* de rambursat)

171

COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1 Cod unic de înregistrare: RO3782160 Nr. Registru] Comerțului: J40/10323/2017ifln ratoriflcarși cBHltlfi«tilor M2.


fS] I alte venituri


Venituri financiare

lRd.234RdJ4tRd.254Rd.264-Rd.27), din care:


din Imobilizări financiare


21


22


23


UDO


b)


din investiții financiare


24


c>


din diferențe de curs


dl


din dobânzT


alte venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd,30+Rd.13G+Rd.144)


25


27


28


29


4,033.660


“555"


s, litra


2.400


47,243,056


Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

wc:.


66,167,625


116LOȚ>,666


30


1,032,660


663.333


66,176,625
chettu|ell cu mșhfrflte'țW*»J^i.care:

4-    '%Ș\\

’ mat^^ (&nsurqaftM«r \


Brifote/#rteutnabilq, din care:


277,491


1,363.501


2471,000


3,225,000


34


iy


560,000


ITESSEELTi


i pleiofatfg gcfatrnb


Icj^nibustibiHT


Ezgss^ewBHimai


GEZtJEîi'


as


36


122,OM


11,086


11,066


50,000


150,060


400,000


756,000


C)


prerie] rrlalo Iflvuyfar ' C* '■ Â

obla^tettov iSțik


>l Jțîo'-bAVorrtak


37


15 200


9.14P


165,521


361,042


504,479


163,521


357,042


1456,600


450,000


1,000,000


865.521


1,623,600


1,050,000


53B.797


1M86g


496,125


1,102,500


154.237a] cheltuieli cu întreținerea fi reparațiile


■L

cheltuieli cu colaboratori)

47

21,MO

65.UI

49,160

112,250

179,400

249,860

262,200

275,405

medicina muncii

44,160

110,250

175.400

242,550

abonament Monitorul Oficial

3,066

3.000

semnătură electronica

250

alte cheltuieli

1.006

2.066

3,000

4 000

b)

cheltuieli privind comisioanele el onorariul, din care:

46

UI

b1) | cheltuieli privind consultanta Juridici

49

x

x

x

x

c>

cheltuieli de protocol, reclami șl publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

50

15.000

30 OM

45fOM

60,000

BltHW

04,16c

cil

cheltuieli de protocol, din care:

51

*

X

x

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclami șl publicitate, din care;

53

- i

X

X,

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu mnriirtrSrila uharinant

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

-

*

-
C
O


-?

£

Oh. cu s;kvfefț3tcfqRd.58«'Rd.59+Rd.60+Rd.61),

dlncarjr .

57

>25

dt)

cfr jfif sppnsorâiift^c/utMtri/orsport/ve

58

X

X

cfi. dejpoij'ttxfifye â\mttițltor de cult

59

T

■■ ■

dh. prf vfhd ptijnWw iț/ufoare/or umanitare sl

.sociale <■„/'

60

tritrc/je/fu/e// cu sponsorizarea

61

»

*

X

,r

‘•V

cheHiKe/lcu.trwtfl^orttH^â bunuri șl persoane

62

35,000

7.rw.l»

4,146,900

7.320 510

7.468 641

«.OTB »T5

.0

bțjeltitțeirdnțepjpsăre, detașare, transfer, din care

63

\ch<Hțuieli cu diurna (Rd.65+Rd.6S), din care:

64

-

\ \    -interna

65

*

*

V.

\    -externa

66

JL

cheltuieli Vitale și taxe de telecomunicații

67

175

6.300

15,750

25.500

35.250

37.013

35.863

^LL

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

3.000

257

7.000

2,000

3.000

4,000

4,200

4.410

\

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1,000

V30

48.500

326,600

884.500

«43,400

868,570

929,849

HI

cheltuieli de asigurare șl pază

70

20,000

200,600

373,600

546.400

573,720

602.406

12»

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea

tehnicii de calcul

71

f 0.000

106,600

185.400

267.000

275,100

28B.BS5

ilț

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

*

3,750

7.500

11.250

15,000

15,750

16,538

I4)\

1

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale

și nșcorporalB, din care:

73

3.750

7.500

11.250

15,000

15,750

16,538

-aferente bununlorde natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

X

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea

personalului ds conducere cf. Ordonanței de uraehtâ a Guvern ului nt. 10312011    . _

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

77

1.000

1,000

2.000

3.000

5000

5 250

5,513 J

JL

alte cheltuieli

78

M.eto

75,000

IS0.0O0

225,000

300.000

315.000

330,750 1

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate

(Rd.B0*Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.B5), din care:

79

120 000

183.750

855,200

1,567,700

2,270.000

1,3115,}»

2,602,675

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor

minșraia.    .

8D

b)

ch cu redeven|a pentru concesionarea bunurilor publice

;i resursele minerale

81

c)

ch cu taxa de licența

82

41,250

57,500

111.250

165.000

173,250

181,913

dl

ch. cu taxa de autorizare

83

10.000

535,200

1,060,200

1,575.000

1.653,750

1,736.438

•I

ch cu taxa de mediu

84

50.000

7.500

12,500

21.250

30.000

31,500

33,075

»)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

70.000

125.000

250,000

375.000

500.000

525,000

551,250

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.B7+Rd.100+Rd.104’-Rd.113), din care:

86

801,040

347,437

1,393.3(7

6,479,654

1S,lfc,MS

23.136,623

22,801,494

23 731,519

CO

Cheltuieli de naturi saiariall (Rd.B8+ Rd.92)

87

312.030

111.073

2.213.215

6,069.350

14,625.912

21,266,015

21,687,358

22,771,724 *

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

_ 312,030

111.073

1,859,465

7.417.830

txwe.wz

19,601,215

țs,e»4t«

20,936.282

a) salarii de bazâ**

89 L    1,«e9,4S5

1^08^252 ’’

fîSăș.ă»’ •

is,939,316

20,936,282

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bazit conform CCWi

90

m

235,150

470,300

611,390

ct alte bonificații [conform CCMl

TT

-

-

-

C2

Bonusuri (Rd.93»Rd.96+Rd,97+Rd.98+ Rd.99), din

cam:

92

343 750

551.520

1.059,360

1 554,800

1.748 04Q

1 835 442

a) cheltuieli sociala prevăzuta la ari. 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările șl Mtnptetările ulterioare, din capi;

93

Î,2W)

79,500

177.900

1B6.795

196.135 /- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modlflcărite ulterioare:

94

4K Â X-

<9ci Z'

- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

2.250

79.500

177.900

186,795

196,135

bl tlchete di masă;

96

-

4.

99.000

121 670

763,360

396,000

415,100

436,590

el tlchate di vacanlă:.

37

-

145,000

192,850

385.700

580,000

609.000

639,450

*

d) ch. privind participarea salariațllor la profitul

dtginutin anul precedent

98

* thsHulsli conlonn C.CM.

“55“

*

97,500

247,500

420.200

310,900

536.445

563,261

tchlDamufit-Broteetle

87,«W

174.000

261.000

330,600

347,130

364,487

șbî oirioțaă cfrpfcut^x

22.800

22.800

23,940

25.137

abi oitnttț ddluc'hntibfetle sau nebransala_

10,500

72.500

135.500

157,500

165 375

173,644

nltecheltuieri-cu perș0nalu^Rd?1O1+Rd.1O2+Rd.1O3), «tedra:    J*

100

«1 ch. cu; plățile compensatorii țfărente

^□■o\lH|ltt*rilor de’peipfcnaV .

toi

(

bpch. cit drepturile salariate cuvinlte in baza unor

102

c) cheltuieli.de.țiăturăaalvipla aferente restructurării, privatizării, ăity mirii urătorispecial, alte comisii si

rÂrnlmte    '

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandal si a altor

organe de conducere si control, comisii sl comitete (Rd.105+Rd.10B+Rd.111+ Rd.112|, din care:

104

169,070

172,911

149,174

299,741

449,622

599 496

629.471

660,944

a) pentru directori/dlrectorat

105

37,540

1T.SU

.... «.MS

104,310

156,465

219,051

230,004

-componenta fixă

106

37,540'

iTiSU

siTiis’ -

iSwas

208,620

2t9.0S1

230,004

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de adminlstratlelconslliul de supraveghere, din caro:

108

124,740

124.007

77,091

154,182

231,273

n 301,3M

339,171 j

{'Componenta fixă

109

■■ 121,74®

i«;dor

77.»f

tw.rtî

2jl;273'

323,782

339,971

'-componenta variabilă

110

-

-

c) pentru AGA și cenzori

111

67.900

11.336

20.628

41.256

61 184

02.512

86 638

90.969

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

■ggd    ....

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

speciale și alte obligații legale

(Rd,114+Rd.11 S+Rd.116+Rd.117+Rd.l 18+Rd,119), din caro:

113

109,040

6)453

30,371

110,468

190.134

271,112

214,657

291 901

a) ch. privind contribuția ta asigurări sociale***

114

77.220

47,645

-

-

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***

115

2 810

1021

*

-

c) ch. privind contrib. la aslg, soc. de sănătate’**

116

29.110

14,797

-

-

d) contribuția aslpu retorte pentru muncă 2,25%

117

30,2» .

u.jm

127 167

133,526

e) ch. privind contributila unității la schemele de

m, nit St

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

50.W0

100,000

150 000

157.500

165,375

D«tecȚia ||3 neNEnaiA Vă edO«OMlCA

11.4

<Rd

cart

Jle cheltuieli de exploatare

121+Rd.124+Rd,125+Rd.1264LRd.127+Rd.12e), din

:

!,

120

106

870,820

1,741,640

1,828,722

f,820,151

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.1Z2+Rd.123),

din care:

121

- către bugetul gtneral consolidat

122

+

e

- către alll creditori

123

-

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

-

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

-

4

-

<»)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporala pi

127

102

1,741 «40

1,028,722

1,920,158

0

ajuilin ți Jepreciari pentru pierdere do valoare fi

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

12B

nu

cheltuieli privind ajustările el provizioanele

129

fu,

-provizioane privind participarea Ia profit a

salariaților..

130

f1.2)

- provizioane In legătură cu contractul de

mandat.

130a

«)

venituri din provizioane ;l ajustări pentru

depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor

IRrLl33+Rd.134*Rd.135L din cere:

132

- din participarea ealarialilor la profit

133

- din deprecierea Imobilizărilor corporale si a

InliualAT r-in-utmta

134

-venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd443), din

care:

136

J.KB

(,0M

s.ooe

11,100

U.J30

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

al)

aferente creditelor pentru Investiții

138

«

. 1

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

*

b)

chelt

fRlf 1

uiell din diferente de cure valutar

41+Rd.142l.dJnc(fe: ...

140

*

bll

aferente creditelor pentru Investiții

141

1

b2|

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

-

c|

alte cheltuieli financiare

143

4,000

I.OOfl

1Î.OM

12,000

13.230

3

Cheltuieli extraordinare

144

=•

-

«

#.

£

~T~

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) {Rd.1-Rd.29l

145

t740

214.304

iee«let<

.    ZV41.0H

triere

9,UI,117

«500*010

5,855,549

venituri neimpozabile

146

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

*

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

020

-

*

-

07,357

H1M2

854,002

IHS6S

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură ealsrială (Rd.BT)

TES“

312,030

111.073

îilMts

.    I.0B9.1H

14.U5.t12

21,ZIS,SIS

21,007.356

il,771,724

2

Cheltuieli cu Bălăriile [Rd.BB)

151

312.030

111.073

1060,405

7,417,030

tl.5M.SS2

10,001,215

19.9lt,316

24,915,392

3

Nr. de pereonal nronnozat la finele anului

152

H

14

443

443

443

443

443

443

4

Nr.medlu de ealariatl

153

20

14

140

300

443

443

443

443

S

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza

cheltuielilor cu salariile

ibh mn,fi«ivn‘ți«i

154

928,001

001,140

M1Ș7TȚ

t,54«LM4

ÂS«,142

3,667,211

1,710,812

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (leVperaoani)

determinat pe baza cheltuielilor de naturii salariată IRd.tSWHd.1HH12-IBM

155

/ \

(2.BM

W.115

131,730

IM,Sil

278,130

400,031

407*904

420,362

6

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total pereonal mediu (lel/pereoană) (Rd.2/Rd.153)

156

134JM

\    f*

4149B V

\    17,857

53,605

155,S47

279.265

293,226

307*809■> O"'1 n -*'C(


[fi “'«ecțij!

(fs CEMSRaiA ț!1 lls Economic* ff/' xx

\A-    s'


V\* *'    v<- ;=’//

W. Pa9'na^/-:■''

■'i.    . *» 5> //


«»>

Productivitatea muncii in unitiți fizice pe total

personal mediu (cantitate produse finite/persoani) WaOPFflM 1S3 <ORF >

157

‘    54,000

228

121

172

«24

889

933

980

C1|

Elemente de caicul a productivității muncii in unitiți fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>

159

8,000

S.1M

17,007

68.471

276,305

393,995

413,438

434,109

- preț mediu (p)

160

2,100

147

147

114

314

314

314

314

- valoare=QPF x p

161

17.280,000

458,957

2,500,000

_ 21,500,000

85,760,000

123,714,295

129,900,000

135,395,000

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161fRd.2

162

«0%

100%

100%

100%

100*

100%

100%

100%

7

Plăti restante

163

e

Creanțe restante, din care:

164

- de la operatori cu capital integral/majorltar de

stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

-de la bugetul de stal

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitall

169

COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR 6, ET2, SECTOR 1 Cod unic de înregistrare: RO3782I60 Nr. Registrul Comerțului: .140/10323/2017

Anexa nr.3

HCCrltf, a», tfțțjMpGradul de realizare a veniturilor totale ANUL 2017

<mii lei>

Nr. Crt

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

4,038.40

468.97

1. Venituri din exploatare

4,038.40

468.97

2. Venituri financiare

3. Venituri extraordinare• (denumire obiectiv)


- (denumire obiectiv;


b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale


■ (denumire obiectiv]


■ [denumire obiectiv)


c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale


- (denumire obiectiv)


- (denumire obiectiv)


d) pentru bunurile luate In concesiune Închiriate sau In locație

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:


- (denumite obiectiv)(denumire obiectiv)


(riliâaWhoffcririfta/a


a] pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:


- (denumire obiectiv)


31-Oec-18


■ (denumire obiectiv)


31-Dec-1B


- (denumire obiectiv)


- (denumire obiectiv)


■ idenumin


■ (denumire obiectiv)


- (denumire obiectivi


- (denumire obiectiv)


- (denumire obiectiv)


• (denumire obiectiv)


- (denumire obiectiv)


- (denumire obiectiv)


b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unitâyi administrativ teritoria'e;


- (denumire obiectiv)


- (denumire obiectiv)


c) pentru cununie de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:


(denumire obiectiv)


(denumire obiectiv)


d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ te


31-Oec-18


3t-Dec-1B


31-Dec-18


31-Dec-ta


31-Dec-18


31-Dec-ta


31-Dec-18


atOec-ia


31-Oec-18


31D6C-1B


.    — .    r~
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data

finalizării

Investiției

an precedent 2Q1?"

Aprobat

ZRealizatZ f

•^Preliminat 'L

an curent 2018

an 2019

an 2020

Q

l

2

3

4

7

3

d) pentru bunurile luate In concesiune, închinate sau In loca,le

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau phvat al statului sau al unități administrativ teritoriale

• (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

L

'■,41

Pb'Mffl«llfBțsW/W;t#eț/moWârtfto>,pora,.eJ,

«701341

r VMBb .’

:—■    ■“

compresor aer cu 2 pickhammer

31-Oec-1B

426.97

repartizata- asfalt / Anișor

31-Dec-iS

5.747.70

cilindru compacta asfalt B to

31-Dec-18

1.231 65

cilindru compacta asfalt 2 5 to

3t-Dec-lB

738 99

buldoexcavata cu picon

31-Dec-1B

4,379 20

încărcător frontal 0,6 mc cu picon+perie cu foras + freza + cupa 4x1

31-Dec-ta

1 018.16

dsterna motorina s to

31-Dec-18

328 44

"7 \

autobasculante 4 axe

31-Dec-1B

6,568.80

/

. \ /A

autoutilitare 6+1 locuri + bena

3Î-Dec-18

525.50

r. /

cilindru compacta asfalt 1.5 to

31-Dec-IB

383 18

I1O

excavator 27 to senilat

3t-Dec-1B

1.094 80

cilindru pneu 15 to

31-Dec-ta

410 55

v1

y / *//

Incarnata frontal cupa 3mc

31-Dec-ia

1 094 80

V

y /

cilindru compacta terasamente 12 to itis-rotl)

31-Dec-18

821 10

cilindru compacta terasamente 6 to (lis-rotl)

31-Oec-1B

54740

buldozer tip D5

31-Dec-18

B21.10

minlexcavator cu picon + cupa

31-Dec-lB

1.842 20

freza 2m

31-Dec-18

5.474 00

instalație amorsa automata

31-Oec-18

656 88

Instalație amorsa manuala

31-Dec-IB

43.73

Statie mixturi asfaitice (induse accesorii depozite filer. bitum, padocuri]

31-0ec-1B

8,211.00

statie emulsie bituminoasa

31-Dec-1B

184.22

autoutilitara NI 4x4

31-Dec-ia

1.094 80

autoutilitare Nt 5 locuri

31-Dec-1B

492 66

autoturisme 4 + 1 locuri

31-Dec-1B

1,313 76

128.35

dotări de laborator calitate

31-Dec-ia

821 10

soft contabilitate sl Implementare

31-Dec-1B

1 915 90

calculatoare /imprimante / plotere

31-Oec-tB

1.094 ao

36.99

LICENȚE SOFT (WINDOWS + OFFICE]

31-0ec-18

98 53

0.5

containere tip birou / vestiar / mobile

31-Dec-ia

131 38

mașini de spalat pardoseli

31-Dec-18

138 85

mașina de spalat sub presiune cu încălzire

31-Oec-18

240 88

grup generator 380 V

31-Dec-18

191 59

blatforma auto ptr lucru la inaiiime

31-Dec-ia

273 70

mașina de talat rosturi

31-Dec-1B

59,16

placa vibratoare cu bazin de apa

31-Dec-18

98.53

compresor aer cu 2 pickhammer

31-Oec-18

591,19

mai mecanic

3t-Dec-1B

123.17

termocontainer asfalt 6 to

31-Oec-1B

711.62

excavator 24 to pneu

31-Dec-IB

1313,76

repartizator asfalt / finisor

31-Dec-tB

1862.04

cilindru compactor asfalt 9 to

31-DW-18

410.55

cilindru compactor asfalt 2.5 to

31-Dec-18

246.33

trailer24 tone

31-Dec-IB

1532,72

buldoexcavator cu picon

31-Dec-18

821.10

freza de asfalt lm

31-Dec-ia

2,189.60

încărcător frontal 0,6 mc cu picon+perie cu foras + freza + cupa 4x1

31-Dec-1B

229.91

cisterna apa 16 tone

31-Oec-1B

821.11

încărcător frontal articulat lmc

31-Oec-18

602.14

cisterna motorina 6 to

3t-Dec-1B

328 44

autobasculante 4 axe

31-Dec-IB

383.18

autoutilitare 6+1 locuri + bena

31-Dec-18

5,747,70

cilindru compactor asfalt 1,5 to

31-Dec-IB

1,724.31

Soft proiectare CAD

31-Dec-18

45.00

Soft devize compatibil WINDOWS

31-Dec-IB

4.50

4.5

Soft contabilitate ți gestiune

31-Dec-1B

30.00

Aparatura topo

A

l

135.00

w

Fisete metalice arhivare

\

--

Seif

ta-    ți

-------(j 11

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

   2018    <mlllel>

INDICATORI

Dala

finalizării

investitei

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Pr Eliminai

an curent îtție

an 2019

an 2020

! CF

I

. 5

' «

i

r

4

Multifuncționala laser A3

49.30

Distrugător documente, aparat indosariat cu inele

1.50

!

i

' !

-

a) - interne

30-Sep-1B

1B.000.00

b)- externe


__________ f

iul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2. BIROU>IR 6, E^Jst&QR?j?.f O l unic de înregistrare: RO3782160    \    VP*    fsl)

COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI Sed iul/Adresa Cod

Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și Reducere a 'plăților restante anul 2018

Nr.crL

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 20ț7

an curent 2018

an 2019

an 2020

Preliminat/

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-Î

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

31/12/2018

X

X

2

Măsura 2

31/12/201B

X

X

n

Măsura n

31/12/2018

X

X

TOTAL PcL I

X

X

0

0

0

0

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la PcL I    Z7

1

Cauza 1

31/12/2018

X

X

2

Cauza 2

31/12/2018

X

X

tei

zj

n

Cauza

n........................................................................

31/12/2018

X

X

V’4\\

- ■    . -ă

>•-,//

TOTAL PcL II

X

X

0

mr-«

?    o

0

6

Pct. |ll

TOTAL GENERAL PcL I + PcL II

0

0

0

0

Director General,

Petre FOAMtjfTE X*».