Hotărârea nr. 187/2018

HOTARAREnr. 187 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.
HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2960/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 64/26.03.2018 șî raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 189/27.03.2018 din cadrul Consiliului General a, Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării sociețtgjj pe

acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;    Z

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (g) dimLegea\ ,. nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șkconripletările ulterioare.    -    . z ;<


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 28.03.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian OrlandolCulâa

u

București, 28.03.2018 Nr. 187

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013,

I

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE - CC^ Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. Sediul: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET2, sector 1 Cod unic de inregistrare 37832144


BUGETUL DE VENITURI Șl CHEl/Tb) transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.B+Rd.20+Rd.21)


cheltuieli cu impozite, taxe si varsamfnte asimilateRealizat/ Prețhhinat an precedent 2017


508


508


82


425


102


102
32,928


32,528


13,987


65


17,276


15,511


14,544


967


1,250


515


1,200


400


ANUL 2018


0.00%


0.00%


0.00%


0.00%


6478.46%


6399.76%


17057.32%


0.00%


4065.88%


15262.23%


14310.74%


0.00%


0.00%


0.00%


510.26%


657.81%


87783.47%


0.00%


35,434


35,006


15,500


70


18,140


16,287


15,271


1,015


1,313


541


1,296


428


Anexa nr.1 ,


mii lei


Estimări an 2020


42,000


42,000


37,975


37,515


17,000


75


19,047


17,101


16,035


1,066


1,378


568


1,393


460


9=7/5


108.57%


108.57%


0.00%


0.00%


0.00%


.00%


107.61%


107.62%


110.82%


108.00%


105.00%


105.00%


105.00%


105.00%


105.00%


105.00%


108.00%


107.00%


10=8/7


10


110.53%


110.53%


0.00%


0.00%


0.00%


.00%


107.17%


107.17%


109.68%


106.84%


105.00%


105.00%


105.00%


104.99%


105.00%


105.00%


107.48%


107.48%


INDICATORI


Nr. rd.


Cheltuieli extraordinara


m_
IV

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


24


Rezerve legale


25


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege


26


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți


270.00%


0.00%


0.00%


0.00%


0.00%


Estimări an 2019


2,566


411


2,155


128


Estimări an 2020


4,025


644


3,381


201


9=7/5


123.84%


123.84%


123.37%


0.00%


10=8/7


10


156.86%


156.86%


156.86%


156.86%Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


26


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28, 29


Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul

net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință


Minlmim 50% vărsăminte la b ul de stat sau local tn

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de staL din care:


29


30


31


32


1,259


2,027


3,180


160.95%


156.86%


1,134


1,824


2,862


160.85%


156.91%


a)


b)- dividende cuvenite bugetului de stat


- dividende cuvenite bugetului local


- dividende cuvenite altor acționari


Profitul nerepartizat pe destinațiile PMtâțțuI&t^d.SI

Rd.32 se repartizează la alte rezerw^constitule^ proprie de finanțare    /A ’o r* %


331,824


2,862


160.85%


156.91%


203


318


161.89%


156.45%0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Prelirnlfrat-aiT precedent 2017

' ' "‘'Ci'

r\

^Propuneri

ancurefît-

e

i *

Estimări an

2019

Estimări an 2020

7.

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4----

JRL

\\7

8

9

10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0 \

|î|o

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

• V

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

\\'^5

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

°\

\\

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0 \

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

* >111

vnr

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

9,411

9,542

101.39%

1,000

1,000

10.487.

100.00%

Alocații de la buget

44

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

anteriori

45

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

13

9,542

73400.00%

1,000

1,000

10,487.

100,007.

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

—•

EA (

'A'*4

"c/,.

,A’/ZV.

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

27

165

611.11%

165

165

100.00%

100.007.

2

Nr.mediu de salariați total

49

3

165

5500.00%

165

165

100.007.

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat

pe baza cheltuielilor de natură salariată •)

50

3,764

7,626

202.597.

8,007

8,407

105.007.

105.007.

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor de natura salariata , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ”

51

3,764

6,407

170,207.

6,727

7,063

105.007.

105.007.

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal

mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

34

212

626.167.

230

255

108.577.

110,537.

6

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal

mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

53

X

X

X

X

X

X

X

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/persoana )

54

X

X

X

X

X

X

tt

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

55 /

941

24.257.

932

904

99.11%

96.967.

-rjfc

Plăți restante    //*'

ff    w n n 4\\

56

I

lT.

f ■■

I 0

0

0

:>ll

ii

Creanțe restante    //^    o j 5    ș\\

57

| 0

0.007.

0

0


INDICATORI

0

Nr.rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9=7/5

10=8/7

0 I 1

2

”3

4

5

”6=5/4 “

7

8

9

10

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE - CGMB Q Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. Sediul: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET2, sector 1 Cod unic de înregistrare 37832144

C>


1C/C.


Detalierea indicatorilor econom ico-flnanciari prevăzut! tn bugetul de venituri șf cheltiJtali.șlrepfrftizarpa detrimes1

tre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

an

2016

Prevederi an precedent 201^

Propuneri 2018

%

%

Aprobat

Preliminat-';

din care:

7=6/5

conform

HOTĂRÂRII

HCGMB

conform Hotărârii AGA

Preliminat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

7

8=5/3a

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

0

0

0

131

100

700

20,000

35,000

26700.00%

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

0

0

0

131

100

700

20,000

36,000

26700.00%

a)

din producția vândută <Rd,4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0

0

0

131

100

700

20,000

35,000

26700.00%

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

131

100

700

20,000

35,000

26700.00%

a3)

din redevente și chirii

6

0

0

0

0

0

0

0

0

34)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din vânzarea mărfurilor

B

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

3

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

d|

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0

X

k    0

0

0

0

0

L

fi)

din amenzi și penalități

15

0

oț    0

0

0

0

0

ti

din vânzarea activelor și alte operații de capital--

IR.d.18+Rd.19), din care:

x    0

U

=-ff    °

0

0

0

0

’y

COZ

ir.vjj,

‘■fă^țive corporale    c

0

5/    0

0

0

0

0

Uh

ZUj

ICIPAi

’im,i

a- afityye necorporale    'CV

—i-l    ---ils',,TJS

-H 0

z    0

0

0

0

0

. roV;


INDICATORI

^^ftealizat

Prevederi an precedent 2017

Propuneri 2018

%

%

Nr. rd.

an

2016

Aprobat

Preliminat

din care:

7=6/5

conform

HOTĂRÂRII

HCGMB

conform Hotărârii AGA

Preliminat

Triml

Trim II

Trim III

An

1

T“

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

7

8=5/3a

fl

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

5

5

0

58

115

173

230

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd,66), din care:

64

0

5

—5

0

3B

75

113

150

-infema

65

0

5

5

0

29

58

86

115

-externa

66

0

0

0

I o

9

18

26

35

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0

6

V !

18

27

36

6300.00%

N

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0

1

\ 1

.....i

1

2

4

400.00%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

18

\18

—C\ W

h . 151

232

317

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

k\

20

50

80

115

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

3

3

23

34

45

13»

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

5

5

\ \

\ 20

50

75

100

14)

Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

șine corp orale, din care;

73

0

0

0

\.

\\ «

4

5

7

•aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

\o

0

0

0

0

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

5

10

15

20

17»

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

10

10

0

8

15

23

30

alte cheltuieli

78

0

150

150

16

201

402

602

803

5000.00%

i-CJieltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |Rd.00+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

0

65

0

16

33

49

65

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

/v //^

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

resursele minerale

81

0

0

(2

gag* \ s xji

SpJ/loJ 0

0

0

0

0

cL

ch. cu taxa de licența

82

0

0

0

0

0

0

chCojlaxa de autorizare

0

63

0

S

10

15

20

bhi ou <ta>â\de mediu    //■/■

rr,„u. <-\T    f/Xr

0

0

1

3

4

5

obqljjițieli du bite taxe și impozite    Uv

rit fi    ---p-

1 >3=

0

2

2

0

10

20

30

40

0UCIJFÎE5TI -7?

S A


INDICATORI


Nr. rd.


Realizat

an

2016


3a


C4


Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:


a) pentru directori/directorat


-componenta fixă


-componenta variabilă


b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:


•componenta fixă


-componenta variabilăc) pentru AGA și cenzori


Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


D. Alte cheltuieli de exploatare

Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.116+Rd.117), din care:


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120Prevederi an precedent 2017


Aprobat


conform

HOTĂRÂRII

HCGMB


331


141


141


190


190


666


30Pagina 6 din 9


Propuneri 2018


din care:


Trim II


6b


425


170


170


206


206


49


253


400


400


7=6/5


Trim III


An


6c


638


255


255


309


309


74


377


800


800


1,250


540


340


200


612


412


200


96


515


1,200


8=5/3a


500.00%


200.00%


168.00%


700.00%


120000.00%MSBData 3/5/2016 Ora 10:52 AM


INDICATORI


Nr. rd.


Realizat

an

2016


3a


f1.1)


-provizioane privind participarea la profit a salariaților


124


f1.2)


- provizioane in legătura cu contractul de mandat


125


f2)


venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:


126


f2.1)


din anularea provizioanelor (Rd.128-t-Rd.129-rRd.130), din care:


- din participarea salariaților ta profit


- din deprecierea imobilizărilor corporale și a


.^venituri din alte provizioane


Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.13S+Rd.138), din care:


127


128


129


130


131


a)


cheltuieli privind dobânzile , din care:


132


a1)


aferente creditelor pentru investiții


a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă


133


134


b)


cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:


135


?)


b1)


aferente creditelor pentru investiții


b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă


alte cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)


venituri neimpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal


136


137


138


139


140


141


142


143


144
Propuneri 201S


din care:


Trim II

6b


200


200


200


-15,089


20


7,751


Trim III


6c


300


300


300


-3,998


40


11,530


An


400


400


400


7=6/5


8=5/3a15,511


7600.00%
INDICATORI

/'"Realizat

Prevederi an precedent 2017

Propuneri 2018

%

%

Nr. rd.

an

2016

Aprobat

Preliminat

din care:

7=6/5

conform

HOTĂRÂRII

HCGMB

conform Hotărârii AGA

Preliminat

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

7

8=5/3a

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0

0

156

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la operatori cu capital privat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

- de la bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la bugetul local

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la alte entitati

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

9,715

9,715

9,715

9,715

9,715

9,715

0

0.00%

0.00%Serviciul Financiar Contabilitate Mihai Buhaiciuc
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE - CGMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. Sediul: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET2, sector 1 Cod unic de înregistrare 37832144


ANEXA nr. 3


mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2016

...

-;^:5Z4=3/2

Prevederi an 2017

%    7=6/5

Aprobat

Realizât^?

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

--4

5

6

7

1.

Venituri totale* (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

0

0

-

0

131

13100.00%

1

Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)

0

0

0

131

13100.00%

2.

Venituri financiare

0

0

0

0

0.00%

3.

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0

0

0

0

*) Veniturile totale si veniturile de exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERALPagina 1 din 2Data 3/5/2018 Oral 0:53 AM


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE - CGMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S A. Sediul: BUCUREȘTI, STR. ARISTIOE DEMETRIADE NR 2, ET2, sector 1 Cod unic de înregistrare 37832144

Anexa nr.4    .


Programul de Investiții, dotâri țl sursele de finanțare


SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din car»!

Surse proprii, din care:

a)    - amortizare

b)    - profit

Alocații de Ta buget

3 [Credite bancare, din care:

a| - Interne

b) - externe

Alta aurea, din care:

•APORT LA CAPITALUL SOCIAL

-ÎMPRUMUT ACȚIONAR MAJORITAR

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

Investiții In cura, din care:

a)    pentru bununle rr    ;• ral i operatorului economic:

b)    pentru bununle de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:-    (denumire obiectiv)

-    (denumire obiectiv)

b)    pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

-    (denumire obiectiv)

-    (denumire obiectiv)

c)    pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

•    (denumire obiectiv)

-    (denumire obiectiv) _

d)    pentru bununle luate fn concesiune, închiriate sau In locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

•    (denumire obiectiv)

-    (denumire obiectiv)__

Dotări (alte achiziții da Imobilizări corporale)

PRB (platforma adionata telescopic montata pe autosasiu) 14-20m

Autolaborator PRAM specializat in încercări si localizări defecte în cabluri subterane

Buldoexcavalor cu dotare suplimentara picon

Buldoexcavalor cu dotare suplimentara picon, malaxor beton si foreza Compactor mecanic (cilindru compactor)

Placa vibratoare

Autobasculanta (12 t) cu remorca transport tambur cablu electric Camion 7,5 7 cu autoincarcator~

Autospeciala 6*1 locuri plus bena 3,S l Motapompa prafeșionala_

Grup electrogen 220 V - 3B0\T

Panouri plus tiranii reglabili

Mașina de lalat beton'asfalt

Mașina de carotat beton/asfatt

INDICATORI

Data

finalizării

Investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2018

an 2019

an 2020

Aparat măsurat prize pamant

130 00

0.00

130 00

Camera termoviziune

40.00

000

40 00

Analizator energie (măsurare parametri de rețea sl luminotehnid)

108 00

0 00

108 00

Ciocan rolopercutor SOS Max, 19i, sistem de amortizare sl control vibratil

4 54

Demolator HEX.28. energie de Impact peste SBJ

7.69

Bacuri pentru Cu 6-300mmp seria 22 (13 perechi + cutie)

293

Sistem ridicare tamburi model Thale cu torta de ridicare 10t

711

Dispozitiv indepartare strat de polietilena pentru cabiuri de MT

3 00

Generator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor Honda, Pramac MES5000

7 60

Sistem locator pentru localizarea ușoară șl evitarea traseelor utilităților îngropate

24.84

Motostivuitor electric 1500kg, 3000mm înălțime de ridicare

59.06

Locator GPS GNSS ComNov T300 pentru coordonate stâlpi

17 21

Teodollt electronic, mira trepied ( măsurare sageata LEA)

10.00

Autovehicule cu patru roti motoare

350.00

0 00

350.00

Autoturism cu caroserie berlina

41 00

0 00

41 00

Autoturisme cu caroserie break

440 00

000

440 00

Mobilier

250.00

0 00

250.00

Calculator

0.00

4 70

120.00

Server

40.00

0.00

40 00

Imprimanta

30.00

8.40

21.60

Licențe software

420.00

0 00

420.00

s

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

%Serviciul Financiar Contabilitate Mihai Buhalcluc
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LcQle - CGMB Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPAU?fl.UMINAT PUBLIC S.A. Sediul: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET2, sector 1 Cod unic de înregistrare 37832144


ANEXA nr.S

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante mii lei

Nr.cr

L

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an 2019

an 2020

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

. w

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăti

restante

Rezultat

brut

Plăti

restante

0

1

2

3

4

6

e

T

8

9

10

PcLI

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1. Reducerea plăților restante ca urmare a utilizării liniei de credit si a incasarii creanțelor

X

X

0

0

0

2

Măsura 2. Creșterea veniturilor din producția vanduta

31,12.2018/2019/2020

34,869

3,000

4,000

TOTAL PcLI

X

X

34,869

0

3,000

a

4,000

0

PcLII

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la PcL I

1

Cauza 1. Creșterea cheltuielilor privind stocurile -.(cheltuieli

privind materiale consumabile,materiale de natura obiectelor de inventar,energie , apa)

31.12.2018/2019/2020

X

X

-11,413

-1,000

-1,000

2

Cauza 2 Creșterea cheltuielilor privind servicii executate de terii

31.12.2018

X

X

-947

3

Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terii

31.12.2018/2019/2020

-1,646

-513

-500

4

Cauza 4 : Creștere cheltuieli cu impozite si taxe

31.12.2018/2019/2020

-65

-5

-6

5

Cauza 5: Creștere cheltuieli cu personalul

31.12.2018/2019/2020

-16,851

-862

-906

6

Cauza 6: Crsterea ailor cheltuieli de exploatare

31.12.2018/2019/2020

-1,199

-96

-97

7

Cauza 7: Creșterea cheltuielilor financiare

31.12.2018/2019/2020

-400

-28

-32

TOTAL Pct II

X

X

-32,420

0

-2,504

-2,639

PcL III

TOTAL GENERAL PcL 1 + PcL II

-

-377

0

2,449

o

4Ș8

0

1,461

0Date 3/5/2018 Ora 10:54 AM