Hotărârea nr. 188/2018

HOTARAREnr. 188 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.CONFORM CU

Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

H O T Â R Ă R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2957/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 65/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 190/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 28.03.2018.


ședința ordinară a Consiliului General alSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

București, 28 03.2018 x Nr. 188B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021305 55 00: www pmb.ro

Anexa 1Compania Municipa

PARCURI Șl GR/ȘrtJTFIT

BUCUREȘTISediul/Adresa Str. Aristide Demetriade, nr.2, sector 1, București Cod unic da înregistrare 37938154

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 201

mi te

III

IV

INDICATORI

Nr.

r<±

Realizat

an

precedent

2017

*’ X j

PropupprT an curent

Estimări an 2018

Estimări an 2019

%

9=7/5

10=8/7

1

2

?

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

0

70845

0

0

0

0

0

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

0

70835

0

0

0

0

0

ai

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

ff

0

0

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

A

0

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

0

10

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

135

70663

52343

0

0

0

0

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

135

70613

52306

0

0

0

0

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1

40364

4036400

0

0

0

0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate

10

0

515

0

0

0

0

0

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

134

29224

21809

0

0

0

0

CO

Cheltuieli de natură saiarială(Rd.13+Rd.14)

12

2

27500

1375000

0

0

0

0

CI

ch. cu salariile

13

2

27500

1375000

0

0

0

0

C2

bonusurl

14

0

0

0

0

0

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

5

0

5

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si

17

108

579

536

0

0

0

0

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

13

24

645

2688

0

0

0

0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0

510

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

51

—0

“5“

5

0

0

0

0

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)

22

•135

182

-135

0

0

0

0

IMPOZIT PE PROFIT

53

G

1a

~~T~

0

0

0

0

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-135

164

-121

0

0

0

0

1

Rezerve legale

5b

5

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând faclfitățf fiscale orevăzute do lene

26

0

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

27

-135

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelorsi altor costuri aferente acestor

28

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor do la Rd. 25. 26, 27. 28. 29

30

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

0

0

0

B

Minimlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital

32

0

0

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

' *

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local , "\

33a

d,

0

0

0 z

0 <5/

o'<^

c)

- dividende cuvenite ailor acționari I \

34

">0 \!

0 J

0

0 J

Pag;ra î 2

t.

INDICATORI

Nr.

tsL.

Realizat

an

precedent

Propuneri an curent

%

Estimări an 2018

Estimări an 2019

_

9-7:i5v

Ț0=8/7

\

2017

“ ■£010

l

0

1

2    i

1 r«îȚn nTimTKji! rsRRnw hresbs

^<8

... ’ 9 .

10

s

Profitul norepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd,31 - Rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

AM

0

35

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0 X

0

> 0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0^-

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

35

0

0

0

0

6

6

0

b|

cheltuieli cu salariile

3it

0

5

5

0

0

0

0

cheltuieli privind prestările de servicii

46

0

0

3

6

0

0

0

df

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

5

5

-~î5—

0

5

0

0

a>

alte cheltuieli

0

0

0

0

6

6

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

30000

0

0

0

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

“5

5

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

5

6

0

0

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

i/

0

1

Nr, de personal prognoza! la finele anului

48

0

550

#DIV/0!

0

0

0

0

2

Nr.mediu de salariați total

46

i

5so

2^500

0

0

0

0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *1

50

0

X

X

X

X

X

X

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/psrsoană) /Rrl.13/Rri.49V12*1000

51

0

X

X

X

X

X

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/Dersoanăi IRd.2/Rd,49l

52

0

X

X

X

X

X

X

6

Productivitatea muncii in unități Fizice pe total personal mediu (cantitate produse Finite/

53

0

X

X

X

X

X

X

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <Rd.7/Rd.1W1000

54

0

X

X

X

X

X

X

8

Plăti restanta

55

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante

56 |    0

0

0

0

0

0

0

■) Rd 50 = Rd-155 din Anexa de fundamentare nr.2


Compania Municipală

PARCURI Șl GRĂDINI BUCUREȘTI


Sedtul/Adresa Str. Aristide Oemelriade, nr.2, sector 1, București Cod unic de înregistrare 37938154

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2020

%

%

6=5/4

Estimări an 2019

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

0

70845

0

0

0

0.00

0.00

1

Venituri totale din exploatare

ÎRd.3+Rd 8+Rd.9+Rd 12+Rd 13+Rd 141. din care:

2

0

70835

0

0

0

0.00

0.00

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0

70635

0

0

0

0,00

0.00

a1|

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0,00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

0

36000

0

0

0

0.00

0.00

a3)

din redevențe și chirii

6

0

3000

0

0

0

0.00

0.00

a4)

alte venituri

7

0

31635

0

0

0

0,00

0.00

b>

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0.00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0,00

0.00

C2

transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare

11

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0.00

0^00

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0.00

0,00

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd 19+Rd 20+Rd.21), din care:

14

0

200

0

0

0

0,00

0,00

fi)

din amenzi și penalități

15

0

200

0

0

0

0,00

0.00

f2>

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:

16

0

0

0

0

0

0.00

0,00

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- active necorporale

10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0.00

0,00

«)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

r 0

0

0

0

0.00

0,00

(51

lalte venituri

ii

0

0

0

0

0

0,00

000

/>

r

Venituri financiare (Rd,23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd,27),

22

0

10

0

0

0

0,00

0,00

a,

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0.00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C)

din diferente de curs

25

0

0

0

0

0

0,00

0,00

dl

din dobânzi

26

T

5

T '

0

-0—

o.ocm

e)

alte venituri financiare

27

0

5

0

0

0

0.00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd.136+Rd.144>

29

135

70663

52289

0

0

0,00

0.00

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

135

70613

52252

0

0

0,00

0 00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd,32+Rd.40+Rd,46), din

31

1

40364

3540702

0

0

0,00

0.00

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39L din care:

32

0

11248

# DiVÎO!

0

0

0.00

0,00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

5300

0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0

1000

#DIV/0!

0

0

0.00

0.00

fc>n

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

200

0

0

0

0,00

0,00

b21

cheltuieli cu combustibilii

36

0

800

0

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

0

610

#DIV/0!

0

0

0.00

0,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

30

0

4330

0

0

0

0.00

0,00

e|

cheltuieli privind mărfurile

39

0

JO,

0

0

0

0,00

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41t-Rd.42-i-Rd.45l din c^e:

•40,

0

378

0

0

0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile    / \

4f

0

460

0

0

0

#Koo <

i-o.oo^'

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43t-Rd.44) din cart:

42\

0

'l1£

0

0

0 /

b1)

• către operatori cu capital iniegral/rrujoriter do stat -    —\ -r

43*

-

A*

Ar O

f 0

0

0 \

£.0.00 1

oft.

O

Ar? IO

Prnpiinari

%

Estimări an 2020

-z/'

1-

%

%

XJ&U

Estimări

an2012.

\

9=7/5

10=8/7

INDICATORI

CONFO

fir,

rd.

rtealizâl

an 2017 U ORIGII

an curent

lALM,

1

2

3

4

' 6

7"'^

9

10

b2) | - către operatori cu capital privat

44

0

X 0 /

0

0

0

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

0 c

100 {

0

0

0

0,00

0,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd,57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+

46

1

--<

28738

2520877

0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

40

0

60

0

0

0

0,00

0.00

b1) cheltuieli privind consultanța juridică

49

1

60

0

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

0

0

0

0

0.00

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- ch.de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 fRd.58+Rd,59+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0

0

0

0

0

0,00

0,00

dZ)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0.00

0,00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0.00

0,00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0

0

0

0

0

0.00

0,00

®L

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

20

0

0

0

0 00

0,00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0

0

0

0

000

0.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

8

0

0

0

0,00

0.00

-interna

65

0

0

0

0

0

0,00

0,00

-externa

66

0

0

0

0

0

■5.00

olO

Ni

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0

300

0

0

0

0.00

0,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

1

10

0

0

0

0.00

0,00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

27348

0

0

0

0,00

0,00

“L

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

27000

0

0

0

0.00

0 00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

108

0

0

0

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

50

0

0

0

0.00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

180

0

0

0

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0 ~~l

180

0

0

0

0.00

0.00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0,00

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

10

0

0

0

0.00

0.00

JLt

alte cheltuieli

70

0

1000

#Div/or

0

0

0,00

0,00

B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.B0+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd,85), din care:

79

0

515

0

0

0

0,00

0.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0,00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

0

0

0

0

0

0,00

0.00

L2l

ch. cu taxa de licență

82

0

o.

0

0

0

0,00

0,00

dl

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0,00

0.00

ch. cu taxa de mediu    ,f|

’ 04.

0

0

0

0

0

4&00

n

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0

515.

0

0

o //.

«>t'do

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.S7+Rd,1C0+Rd,1(J4+Rd.l13),

din care:    t \

134

<

29224

21809

0

r

A

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)|    \

S/L

2

,,28000

1400000

0

r

X

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.9O+Rd,91),țJin ckre:

X,.,

0.00’^

88'kJ\2

1375000

0

0

XV*

T' ' -

Nr.

Propuneri an curenl

% __

Estimări an 2020

/

!

%

INDICATORI

Realizat

/■■■•

AKr

Estimări

2019

’ ■1 i

,    .-7

9=7/5

-

10=8/7

CONFORM CU ORI

ÎINA

LUf

1

2

3

Z^5

6

—' 7

8

9

10

a) salarii de bază

89

( 27500

1375000

0

0

0,00

0,00

b) sporuri, primo șt alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

X.

0

0

0

0

0.00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0.00

0.00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd,96+Rd.97+Rd.98+ Rd,99), din care

92

0

500

0

0

0

0.00

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscali*, cu modificările si

93

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

000

0.00

■ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0,00

0.00

b) tichete de masă;

96

0

0

0

0

0

0,00

0.00

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul oreeedent, .

98

0

0

0

0

0

0,00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

500

0

0

0

0,00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,101+Rd,102+Rd,103),

100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a, ch. cu plățile compensatorii aferente

101

0

0

0

0

0

0,00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0,00

0.00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, orivatizarii. administrator SDecial. alte comisii si comitete

103

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor □raane de conducere si control, comisii si comitete

104

108

579

536

0

0

0,00

0,00

a) pentru directori/directorat

105

0

208

#DIV/0!

0

0

0,00

0.00

-componenta fixă

106

0

208

#DIV/0!

0

0

0.00

0.00

-componenta variabilă

107

0

0

0

0

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

108

84

78

0

0

0,00

0.00

-componenta fixă

109

108

84

78

0

0

0,00

0,00

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0

287

#DIV/0!

0

0

0,00

0.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

24

645

2688

0

0

0,00

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120r-Rd,121+Rd.122), din care:

114

0

510

0

0

0

0,00

0,00 1

a)

cheltuieli cu majorări și penalități {Rd.116+Rd,117), din

115

0

10

0

0

0

0,00

0 00

- către bugetul general consolidat

116

0

5

0

0

0

0.00

0,00

- către a Iți creditori

117

0

5

0

0

0

0,00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

120

0

0

0

0

0

0,00

0.00

<0

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

121

0

500

0

0

0

0 00

0 00

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fi.U

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f1 2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0,00

0.00

f2J

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0

0

0

0

0.00

0,00

f2.1

)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd,129+Rd.13O), din care:

127

0

.<?

0

0

0

0.00

0.00

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

0.00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporaîp și a

129,

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

'\

130'

0

o

0

0

o /

c^oo

Wjj

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.1

58), Ain care:

\ o

o";

, 0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

13^

^ "0 -

", ir'

. I 0

0

ot1

I

a1) |aferente creditelor pentru investiții \    \

133 K.

0

2 i

O.OKfe,

5f$0Oe//

L x?7

Pag '3 lin

O3 1‘^

Nr.

rd,

Realizat an 2017

Propuneri an curent

2018

%

/•

Estimări an 2020

’ ’' ,l    ~r

î

. 'n

r---

%

0/

Zo

INDICATORI

//.

Estimări an 2019

IjJ

_v

A7'5

10=8,7

CO

JFO

IM CU OF

IGtNALUL

Jk -A-

0

1

2 '

3

4

5

8

9

10

a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

A

0

0

0.00

0,00

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0

X0

(o

0

0

0.00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

--‘o

0

0

0.00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0,00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

50

0

0

0

0,00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

-135

182

-135

0

0

0.00

0,00

venituri neimpozabile

141

0

0

r 0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

0

0

0

0,00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

18

0

0

0

0.00

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0,00

0,00

1

Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):

144

0

0

0

0,00

0,00

a)

venituri din subvenții și transferuri

145

0

0

0

0,00

0.00

b)

alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii. cf.Leaii anuale a buoelului stalului

146

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87), din care: **)

147

2

28000

1400000

0

0

0,00

0.00

al

148

0

0

0

0,00

0,00

b)

149

0

0

0

0,00

0,00

c)

150

0

0

0

0,00

0 00

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care

151

2

27500

1375000

0

0

0,00

0.00

4

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

0

550

0

0

0

0,00

0.00

5

Nr.mediu de salariat!

153

0

550

0

0

0

0,00

0,00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salarialâ (Rd.147-Rd.93*-Rd,98)/Rd.153)/12*1000

154

0

X

0

0

0

0.00

0,00

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de nalură salarială , recalculat cf.leqii anuale a buqetului de stat

155

0

X

0

0

0

0.00

0.00

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii (ei/persoană) (Rd.2/Rd,153)

156

0

X

0

0

0

0,00

0,00

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu,, recalculat cf.legii anuale a bugetului de

157

0

X

0

0

0

0.00

0,00

c,

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)

158

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c1)

Elemente de caîcul a productivității muncii in unități

159

0

X

0

0

0

0.00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

X

0

0

0

0,00

0.00

}

- preț mediu (p)

161

0

X

0

0

0

0.00

0,00

- valoare=QPF x jj

162

0

X

0

0

0

0.00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

0

X

0

0

0

0.00

0,00

a

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

165

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la operatori cu capital integral/majorilar de stat

166

0

0

0

0

0

0,00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la bugetul de slat

168

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la bugetul local    \

169

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la alte enlitati

170

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)    I , ,

171

0

0

0

0

0

0,00

0,00

ț

*) îft limita previzufe la a'rt 25 alin 311 b d n Legea-qr.2272015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

■ t se vor evidenția Astinct surgele carș nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar ' ...


orevâzute în Legea anuală a bygetu.lu ,de stat >
DIRECTOR ANGHELINAPETRJMPARTIMENTULUI ECONOMIC 3MAN ALEXANDRA BEATRICE

Ojl.i '3 03 Ora u 5J


F>g


Compania Municipala

PARCURI Șl GRĂDINI

BUCUREȘTI

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3


mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

0

0

0,00

30.000

0

0,00

1

Venituri din exploatare*)

0

0

0,00

30.000

0

0,00

2.

Venituri financiare

0

0

0,00

0

0

0,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

*) veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat


Azi uniclpal3

‘    ADINI

CONFORM CU ORi

irsele de finanțare


Co m |>o r~i izl F>ARCUFZ1 ^1 GR BUCUREȘTI

Programul do investiții, dotări țl sINDICATOR!

Data

finalizării

inVestifiei

an precedent ț’BTT-"'”

Valoare

Aprpbat

Realizat

an curent 201B

an 2019

an 2020

0

1

2

\3

7 A5

8

7

8

î

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

\\

30 000 ,

:,7 0

30.000

0

0

1

Surse proprii, dm care

' -

o

0

0

0

a) - amortizare

0

0

0

0

bl profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de ia buget

3

Credite bancare din care

al - interne

b) - externe

4

Alte surse din care

30.000

t 0

30.000

0

0

- aport in natura la capitalul social

0

0

0

0

0

-aport in numerar

30.000

0

30.000

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din caro:

0

0

0

0

0

1

Investiții In curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorulu economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a! unității administrativ teritoriale

■ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniuîut privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale,

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul pubiic sau pnvat al statului sau a) unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

-(denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

30 000

0

r 30 000

0

0

a) pentru bunurile proprietatea pnvata a operatorului economic.

30.000

0

30.000

0

0

1

30.000

0

30.000

computere si bard

31.12.2018

200

0

200

licențe

31,12.2018

50

0

50

soft

31.12.2018

100

0

100

utilaje mica mecanizare, autoturisme si autoutilitare

31.12.2018

19.650

0

13.988

transplantor

31.12.2018

1.510

0

1.510

camion sasiu pentru transplantor

31.12.2018

1.119

0

1.119

tomoqraf arbon

31.12.2018

338

0

336

autoutilitara

31.12.201B

1 119

0

1.119

tractor tuns iarba

31.12.2018

500

0

500

futgonota

31.12.2018

2-685

0

2.685

qenerator si grup sudura

31.12.2018

224

0

224

atelier mecanic mobit

31.12.2018

838

0

838

soft arhitectura peisagistica siautocad

31.12.2018

84

0

84

Iractor+acccsorii

31.12.2018

777

0

777

remorca echipamente

31.12.2018

112

0

112

imprimanta multifuncționala

31.12.2018

67

0

67

proqram devize

31.12.2018

29

a

29

unelte

31.12.2018

155

0

155

scule de mana

31.12.2018

155

0

155

molofierastrau (druiba)

31.12.2018

119

0

119

consumabile molofierastrau

31.12.2D1B

60

0

60

mașina tuns iarba

31.12.2018

111

0

111

autobasculanta 3,5 T, 5 bucali

11.12.2018

0

0

1.095

autobasculanta 10 T. 3 bucăți

31.12.201B

0

0

1 371

auto vidanja

31.12.2018

0

875

autospeciala ridicat si transport i ontatnere î bucata

31.12.2018

0 j

0

821

0

(xî -

autocisterne. 3 bucali

31.12.2018

—5~

0

1 500

0

fi? <.

c) pentru bunurile de natjra domeniului privat al siaiulu sau al uniați' administrativ teritoriale.

J

- (denumire obiect.v)    /

\

{

- (denumire obiectiv)    jf    \

' -    L

- L

Va

.....- : _ xx

"z "XL

f

l

1

1

INDICATORI

Data

finalizării

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat

an curent

—2âl£

an 2019

an 2020

inve

di pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele dm domeniul public sau pnvat al statului sau a! unității administrativ teritoriale

CON

FORMC

J ORIGINZ

,LUL

• {denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile propnetatea privata a operatorului economic;

>.

• (denumire obiectiv)

f;:i.

)\

- (denumire obiectiv)

i -    '

r '’A

{!

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.

\    * JUUli

1 .

Mt7.

. o

y

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a) unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritonale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

- Infrastructura clădire

0

0

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din caro

0

0

0

0

0

a) - interne

b)* externe


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC

COMAN AUEXANDRA-BEATRICE
Patina hi din Iim ia /S/\

Rl


im î<sî|Z>^

INI


Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


o

Pct.

I

1

2

3

4

Pct.

II

1Termen de realizare


an precedent 2017 Preliminat / Realizat


an curent 2018 Influențe (+/-)


■' __ r .o.

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a

plăților restante

Măsura 1

Măsura 2

Măsură 3

Măsură 4.

TOTAL Pct. I

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

Cauza 1


Rezultat brut (+/-)

3


Plăți

restante

4


an 2013 Influențe (+/-)

Rezultat Plăți


mii lei an 2020

Influențe (+/-)TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. IIX

X

X

-135Pagina 1 din 1

D3ta 19 03 2018 Ora 15 03