Hotărârea nr. 189/2018

HOTARAREnr. 189 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SOCIETATII PE ACTIUNI S.C. TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.• I
Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2966/21.03.2018 al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 66/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 191/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 28.03.2018.


ședința ordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTE DE,ȘEDINȚĂ/-<,


Marian Orlando Culea


SECRETAR GENERAL • L AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


București, 28.03,2018 Nr. 189
B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România' tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR 1. CAM 5-7

Cod unic de înregistrare 27992692    -ț.

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017    -    I    _ Anexa1 I. I

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE>ANUl/2018    (sj/Mtf)IND: CÂTOR'

Nr.

rd

Realizat/

Preliminat 3H\    '

precedent-1H.1I <

an curent ty'uIN)

.Estimări an

^£Ls4+mărj an N+2

țj

9=7/5

10=67

0

1

2

3

4

fijț 4

7

a

9

10

I

VENITURI TOTALE IRd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

122

-

1J2,212

14T.Z51

1.50

1.07

1

Venituri totale din exploatare, din care1

2

122

BB.120

722.35

132,192

141,236

1.50

1.07

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0

0

0.00

0

C

0.00

0.00

2

Venituri Financiare

5

0

9

0.00

20

25

2.22

1.25

3

Venituri extraordinare

5

0

0

0 00

0

0

0.00

0 00

It

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd 0+P.d.2O*Rtî 21)

7

411

87,793

213.61

97,096

105,062

1.11

1.0B

1

Cheltuieli de exploatare, din oare:

9

411

67,753

213 51

97,056

105,022

1.11

1.0B

A.

cheltuieli cu bunuri ai servicii

s

29

49,147

1,094.72

50,375

51,636

1.03

1.03

3.

cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamirte

10

1

133

133.00

178

178

1.34

1.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

ti

301

32,503

O.CO

39,339

44,613

1.21

1.13

CO

Cheltuieli de natură sa!arlală|Rd.13+Rd 14)

12

23E

21,974

93.11

26,369

31,543

1.20

1.20

C1

ch. cu salariile

13

235

21,974

93.11

26,369

31,643

1.20

1.20

C2

bonusuri

14

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

C3

alte cheltuiali cu personalul, din care:

15

0

0

ooo

0

0

0 00

0.00

cheltuieli cu oiatj compensatorii aferente diSDonicihzar.îor de cersonaî

16

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,

17

75

44E

5.95

470

470

1.05

1.00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alta obligații leqale

1S

70

10,063

144.04

12,500

12,500

1.24

1.03

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0

5970

0.00

7,164

8,597

1.20

000

2

Cheltuieli financiare

20

0

40

0.00

40

40

1.00

1.00

2

Cheltuieli extraordinara

21

0

0

0 00

0

0

0.00

0 00

III

REZULTATUL BRUT (profîvpicrdere)

22

•20$

344

(1.19)

35,116

36,199

102.02

1.03

IV

IMPOZIT RE PROFIT

23

0

55

0.00

5519

5.792

102.15

1.03

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

■239

2SS

(100)

29,497

30,407

101.99

1.03

1

Rezerve legale

25

0

0

0.00

7,300

7,400

0 00

1.01

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de 1<hjb

25

0

0

0 00

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

0

285

0.00

fl

0

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de Finanțare pentru proiectele eofir.anțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesara rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor ți altor costuri aferente acestor

25

0

0

0.03

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e

Prostul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 25. 27.23. 29

30

0

289

(1.19)

22,197

23,007

75.75

1.04

7

Participarea satarlațilorla profit in limita a 10%

J1

0 0.00

0

5

0.00

0.00

0

Mfrtimlm 50% vârsâmînte la bugetul de stat sau local ti cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital intpnral mii maînritar rip Mat riîn rlra:

32

0

0

o do

0

0

0.00

0.00

a)

• dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0.00

0

0

0.00

0.00

bl

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0.00

0

c

o.oc

0.00

:)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0.00

0

0

0.03

0.03

9

Profitul nerepanizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerva și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VI

VENITURI CIN FONDURI EUROPENE

35

c

0.00

0

0

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0

0

0.00

0

0

0.00

3.00

a)

cheltuieli materiale

33

0

°.

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0.00

0

0

0 00

0.00

:)

cheltuieli privind prestările de sarvîcu

40

0

0

0.03

0

0

0.00

3.00

3)

cheltuieli cu reclame si publicitate

4 1

0

0

0.00

c

0

0.00

0.00

VIII

a)

alte cheltuieli

42

or

o

0.00

c

0

0.00

0.00

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚI]LCRvdin

43

2 039

<    23 624

0.00

0

0

TttaL

^0.00

1

Alocații de la buge:    /    /

44

0

0

0.00

0'

_

'„"“ario'

■'?.B>ao

Realizat/

P*7inuneri

Estimai in ’ fț+1^_

..Eslîij^

%

INDICATORI

9=7/5

10=6/7

CCN

Nr

rd

an

an curent

GiîJ/Vmi

%

0

1

2 ,

3

4

s

î

IA S.'7,!i

9

îO

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

0.00

0.00

45

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

45

1,294

29,G2>

V f ow

^<‘*67?, o

ol

0.00

0 00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

~/0

\ o.co

0

0 00

0 00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

so

430

^--^7.17

450

460

1.05

1.07

2

Nr.mediu de salaria'i total

43

20

415

r    20.75

440

465

1.06

1 06

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (leilpersoznă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală (Rd.12/Rd.49j/12-inon

£0

9S3

4,412

4,49

4,994

5,671

1.13

1.14

4

5

Câștigul mediu lunar pe salariat(leifpers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat

51

933

4,412

4.49

4.994

5,571

1.13

1.14

Productivitatea muncii în unitătl valorice pe total personal mediu (mii Jei/persoanăJ (Rd.2/Rd.49)

52

0

0.21

34.61

300

304

1.41

1.01

e

Productivitatea muncii în unități fizice pe Iota! personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii In unități fizica pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

£4

47

7.71

0 00

000

£

Cheltuieli totale la 1003 lei venituri tctale |Rd.7/Rd.11x1000

3,369

996

0.30

734

744

0.74

1.01

9

Plăti restante

£□

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

0

0

0.00

0

0

0 00

0 00

AUTORII Al EA ADMINISTRAȚIE) PUBLICE LOCALF CGMB

Operatorul economic S C. TRUSTUL DE CLĂDIRI M..~ROPOLITANE BUCUREȘTI S A

Sedml/Adresa BUCUREȘTI, STR. JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr Registrul Comerțului J40/13076/2017

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

mii leiINDICATORI


VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)


Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rri.8+Kd.9-t-Rd.12-tRd.13-t-Rd.14). din care:


a)


din producția vândută (Rd.4+Rd,5+Rd.G+Rd.7), din

care^.


a1)


a?.|


a3>

a4)

b)


c)


bl


<0


din vânzarea produselor


din servicii prestate


din redevențe și chirii


alte venituri


din vânzarea mărfurilor


din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10-t-Rd.11), din care:


c1


subvenții, cf prevederilor legale in vigoare

Iransleiuri, cf prevederilor legale in vigoare


din producția de imobilizări


venituri aferente costului producției in curs de itxctuljc.


alto venituri din exploatare

(Rrl.15+RdLIG+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:aehve corporale

- active necorporale

din valorificarea certificatelor CO2


Nr.

rd.


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


Realizat au N-2


3a

Prevederi an precedent (N-1)


Propuneri an curent -IN]


Aprobat


cf HG/ Ordin comun


conform Hota rarii C.A.


3,400


3,400


3,400


3,400


2018


Preliminat I Realizat


tron I


trim II


Ga


Gb

122


122


122


122


88,137


88,128


88,128


88,128


9,390


9,387


9,387


9,387


29,665


29,663


29,663


29,663V2

Venituri financiare    1

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd,2G+Rd.27), din care:    2

0

0

0

--,----

3

2

3

1

0

0.00

•’l.

b)

din imobilizări financiare

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

3

c)

di

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

clin dobândi

2b

0

0

0

4

1

1

I

1

0

0.00

O)

alto venituri financiare

27

0

0

0

5

2

1

2

0

0

0.00

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd,144)

29

0

3320.00

411,19

87792.50

9382.24

29585.00

33120.16

15805.11

214

0.00

1

J

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rci.79+Rd.86+Rd.12O)

30

0

3318.50

411.19

87752.50

9372.24

29575.00

33110.16

15795.11

213

0,00

ț.

A. Cheltuieli eu bunuri și servicii <RtL32+Rd.40+Rd.46}, din cate:

31

0

537.09

29.08

49146.79

6336.04

20883.61

18593.60

3433.55

1,690

0.00

A1

ai

v>

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care;

32

0

456.79

25.83

44142.89

5745.14

19234.27

16682.36

2581.13

1,709

0.00

cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare

33

0

375.00

23.57

43381.25

5632.20

18995.95

16426.20

2326.90

1,841

0.00

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0

58.09

0.00

543.51

73,55

173.65

187.93

108.38

t/DIVfO!

0.00

1.1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

0,00

0.00

191.00

3G.00

55.00

55.00

45.00

WDIV/01

0.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0

58.09

0.00

352.51

37.55

118.65

132.93

63.38

ffDIV/Oi

0.00

c)

d>

cheltuieli privind materialele du natura obiectelor de iiuifinlac    ,    _

37

0

16.00

0.36

88.13

9.39

29,66

33.23

15.85

0.00

cheltuieli privind energia și apa

38

0

7.70

1.90

130,00

30.00

35.00

35.00

30.00

£?6U

0.00

«)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sn 0

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd,41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

0

26.00

0,00

290.40

70.90

71.20

74.30

74.00

? 0

0.00

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0

0.00

0.00

128.00

22.00

34.00

42.00

30.00

c: o

KDIV/0!

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43-rRd.44) din caro:

42

0

2G.0O

0.00

88.00

22.00

22.00

22.00

22.00

9 o

ttOtV/O!

b1,

- către operatori cu capital intearal/maioritar de stat

43

0

13.00

0.00

40.00

10.00

10.00

10.00

f \10.00

s? o

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

13.00

0.00

48.00

12.00

12.00

12.00

•fv.oo

. 0

0.00

.6).

A3

prime de asigurare

45

0

0.00

0,00

74.40

26,90

15.20

10.3()

22^)0

A A 0

0.00

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47i Rd.48-t-Rd,50+Rd.G7+Rd.62+Rd.63+Rd,67+ Rd.6B+Rd.69+Rd.78), din care:

46

0

54.30

3.25

4713.50

520.00

1570.15

1836.94

Hi

l\

Vw*50

0.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0.60

0.00

1195.64

141.98

348.27

466.12

239.47

A \ V

0.00

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

1.30

0.00

72.00

12.00

20.00

20.00

\

20.00

\ \ <>

0.00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0.50

0.00

47.00

7.00

15.00

15.00

10410

\ \ o

0.00

C)

cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.5H-Rd.53), din care:

50

0

2.80

0.11

61.00

12.00

17.00

17.00

/te

Ș \}555

0.00

•V-

ct)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

1.40

0.11

53.00

10.00

15.00

15.00

: ' * • 0

te/ 0.00

-tichet© cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

te

0'

0.00

c2)

i-

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

1.40

0.00

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

0

0.00

- lichele cadou ptr. cheltuieli de reclama și1 publicitate, potrivit Loțpi nr.193/2006, cu înndifirariln nlțerinare

54

0

0,00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

“11

0.00

0.00

- tichctc cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,

55

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00|

0.00

0.00

0

-ch.dc promovare a produselor

56

0

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.G9+Rd.60+Rd,61).

din caro:

57

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical

58

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniul educației

59

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

(13)

ch. pentru cluburile sportive

60

0

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

(14)

cheltuieli de sponsorizare pentru alte

acțiuni

61

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

o

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

12.00

0.5G

2349.48

193.86

837.89

963.12

354.61

4,196

0.00

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

63

0

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din caro:

64

0

10.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0

0.00

-mteina

65

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0~f

0.00

•ax Im na

66

0

0 00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0

0.00

g>

h>

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0

10.00

1.07

100.00

25.00

25.00

25.00

25.00

93

0.00

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0

0.60

0.35

21.00

4.00

6.00

6.00

5.00

60

0.00

i)

aljo chclltiiolî cu serviciile executate de terti. din care:

69

0

2.00

0.20

650.00

103.00

235.00

240.00

72.00

3.25Q

0.00

HI

cheltuieli de asigurare și paza

70

0

0.00

0.00

500.00

84.00

186.00

190.00

40.00

P 0

0.00

•2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii tic calcul

71

0

0.00

0.00

100.00

12.00

35.00

36.00

17.00

"T1 n

0.00

|?3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

0

0.00

0.00

41.00

5.00

12.00

12.00

12.00

o

0.00

|4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o

0

0.00

-atvicnle bunurilor do natura domeniului public

74

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oq.

0.00

(J

n

— 0

0.00

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

\ 0.00

?= 0

0.00

iB)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de (imeiilă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0.00

0.00

4.00

1.00

1.00

1«0

\oo

0.00

<7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

2.00

0.20

5.00

1.00

1.00

1.00

\2.CțO

\    25

0.00

0,00

Jj.

alte cheltuieli

78

0

15.00

0.96

264,38

20.16

08.99

99.70

ȚSV.5Y

A-275

B Cheltuieli cu impozite, taxu și v.irsăininto asimilate (Rd.80+Rd,01+Rd.82+Rd.83+Rd.fi4+Rd.85), din care:

79

0

3.75

0,77

133.00

32.00

42.00

37.00

\ / 22,00

<?•

1- *■’

L i

'A

■ 0.00

cli cu laxa pt achvitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

\

- \

1 " 0

■ —

. / 0.00

:S

ch cu rodevența pentru concesionarea bunurilor

publice și resursele minerale

81

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

’o'

\ /

L. > *

0

w

.// 0.00

ch cu taxa de licența

82

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo’

o-

0.00

ch cu laxa de autorizare

83

0

0.00

0.00

41.00

14.00

15.00

10.00

2.00

0

0.00
eh cu laxa de mediu    1 114

t)

0.00’

0.00

o.r**'    0.00

0.00

0.00

0.00

El

0.00

cheltuieli cu alte laxe și impozite    <5

0

3.75

0.77

92?    18,00

27.00

27.00

20.00

119

0.00

C, Cheltuieli cu personalul

(Rd.a7+R(L10Q+Rd.104+Rd.113), din care:

06

0

2777.66

381.34

32502.71

2354.20

6789.39

11679.56

11679.56

85

0.00

Cp

C1

Cliclluicli dc natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

07

0

2102.57

235.91

21974.00

1520.00

4604.00

7925.00

7925.00

93

0,00

Cheltuieli cu salariile (Rd.89*Rd.90+Rd,91), din care:

88

0

2102.57

235.91

21974.00

1520.00

4604.00

7925.00

7925.00

93

0.00

a) salarii de bază

89

0

2102.57

235.91

21974.00

1520.00

4G04.00

7925.00

7925.00

93

0.00

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

90

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

c) alte honificații (conform CCM)

91

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

C2

Bonusiiri (RcL93+Rd.96+Rd.974 Rd.98+ Rd.99), din rare:

92

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

/Of

0.00

I

L

a) clieltu 571/2003 comnlet

leii socialo prevăzute la art. 21 din Legea nr. privind Codul fiscal, cu modificările și irile ulterioare, din care:

93

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

//DIV

0.00

L..

- tichetc de croșâ, cf, Legii nr. 193/2006, cu

94

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

O.00

- tichetc cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările Ulțerioare:

95

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

b| tichetc de inasa;

96

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

cl ticliete dc. vacanta:

97

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

• —

d) ch. pr obținut 1

el alte c|

ivind participarea salariaților la profitul n anul precedent

98

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.ljo

0

0

0.00

loltuteli conform CCBft.     .

99

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.qo

K5

0

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.l02+Rd.103l. din care:

109

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.do

O

0

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0.00

0.00

0.00

0.0(1

0.00

0.00

0.0b

0

0

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor

102

0

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.0b

--

0

•-C1

0

0.00 I

i'1

c) cheltuieli de natura salariata aferente

restructurării, privatizam, administrator special, alte comisii si rntnitele

103

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0/00

\ 0 0țl

2

>

0

f

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe do conducere si control, comisii si comitete (Rd 105+Rd.10B+Rd.111 + Rd.112), din care-

10-1

0

154.21

75.28

446.00

116.00

110.00

0.00

110.00

Tțo\io

I V

6

al pentru dircctori/directorat

105

0

76.93

43.53

212.00

53.00

53.00

53.00

( sa.dp

f \\    5

0.00

•componenta fixa

106

0

76.93

43.53

212.00

53.00

53.00

53.30

\53J^

L t    5

0.00

-componenta variabilă

107

(1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

\0.00

-T

0.00

b> pentru consiliul dc administrațic/consiliul dc supraveghere, din care:

108

0

77.28

31.75

188.00

47.00

47.00

47.00

mu

V ’.    6

îs

; A 0.00

•componenta fixa

109

0

77.28

31.75

188.00

47,00

47.00

47.00

tțTiOc

•M 6

0.00

-componenta variabilă

110

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,0.0c

a

1 0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0.00

0.00

46.00

16.00

10.00

10.00

ithoc

O-

■/ 0.00

d) penlru alte comisii și comitete constituite potrivit j£Ui!__

112

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

o.nc

- 0

0.00

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

0

520.B8

70.15

10082.71

718.20

2075.39

3644,5C

(    3644.5C

144

0.00


D. Alte cheltuieli do exploatare

(Rd.115+Rd.110+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd,122), din

care:

cheltuieli cu majorări și penalități. din care:

-    către bugetul general consolidat

-    către atți creditori


clieltiiieli privind activele imobilizate___

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

personalului

alte cheltuieli

ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale______

ajlistart și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.129-Rd.~l26), din care:


81.1)


11.2)cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane privind participarea la profit a

sala rialilor

provizioane iu legătură cu contractul de mandat

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din


III


12.1) din anularea provizioanelor , din caro:

din participarea salariaților la profit

-    din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

-    venituri din alto provizioane Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.13O), din .citii::

a)


cheltuieli privind dobânzile , din care:

i H-b)


aferente creditelor pentru investiții aferente creditelor pentru activitatea cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

{aferente creditelor pentru investiții

Inferențe creditelor pentru activitatea c) alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

I

REZlII.TATUL BRUT (profit/pierdcrc) (Rd.1-Rd.29)

venituri neimpozabile

cheltuieli nedeductibile fiscal IMPOZIT PE PROFIT'

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din caro(rd2)

venituri din subvenții si transferuri


1

J

i

alte venituri care iui se iau in calcul la determinarea 1 productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului di sl.iL _

-148

-T

2

Chellilie

i de natură salariată (Rd.87|

147

0

2102.57

235.9?

21974.00

1520.00

4604.00

7925.00

7925.00

93

0,00

r

148

149

ii

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.38|

151

0

2102.57

235.91

21974.00

1520.00

4604.00

7925.00

7925.00

93

0.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

0

60.00

30.00

430.00

134.00

315.001

415.00'

430.00

14

0.00

5

Nr.mediu do salariați

153

0

60.00

20.00

415.00

120.00

302.00

405.00

415.00

21

0.00

0

a)

Câștigul mediu lunar pe salariatțtoi/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata[(Rd147-Rd93 Rd98)/Rd1531/12*1000

154

0

11.68

982.96

4412.45

1055.50

1270.42

1630.66

1591 37

4

0.00

i

l

!

h)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoann) determinat pe baza cheltuielilor de natură siilariâlă.recalcubt cf. Legii anuale a bugetului de

155

0

11.68

982.96

4412.45

1055.56

1270.42

1630.66

1591.37

4

0.00

7

a)

Productivitatea muncii in unitâti valorice pe total personal mediu (lei/persoaua) (Rd.2/Rd.153)

156

0

56.67

6.10

212.36

78.23

98.22

82.05

38.18

35

0.00

y

b)

Productivitatea muncii în unitiiti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii aanuale a bugetului de stat    . .

157

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0-

0.00

c)

Productivitatea muncii în unitâti fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) pat-nPHR(l-1JX......

158

0

15.74

0.25

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

o

o

0.00

0)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

So

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

944.44

5.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r-0

0.00

preț mediu (p)

161

0

3.60

G.10

212.36

0.00

0.00

0.00

0.00

oo

0.00

- valoarc=QPF x p

162

0

0

3,400

31

6,795

0

0

0

0

9^o

0.00

- pondere in venituri iotale de exploatare = Rri.161/Rri.2

163

0

1.00

0.05

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

s

> 0

0.00

-■?

Plafi restante

164

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

hoo

—j—

t - 0

> 0 00

1

8

Creanțe restante, din care;

165

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i>.no

î—1 fc

. 0.00

1

- de ta operatori cu capital inlenral/maiorilar de stat

166

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<r \ o?

A 0.00

1

- de la operatori cu capital privat

167

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r<\

\\ 0.00

!

- de la bugetul do stat

168

0

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0;0fi

Uv\o

l '    0.00

j

- de In bugetul local

169

0

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.oo

0.00

\    \\p

\ 0.00

- de la alte entitati

170

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

//?-' ,0.00

\ 0.00

9

Credite pentru finanțarea activitatii curcnto(soldul ramas de ramburasat):

171

0

0.00

0.00

1400.00

0.00

0.00

0.00

030

J'

\l    0.00


Director General

r*

Dorobanti/GcorgeiaAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CGMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S A Sedii.il/Adresa; BUCUREȘTI, STR JOHANN GUTENBERG NR. 1. CAM 5-7 Cod unic de înregistrare- 37992692

Nr Registrul Comertulur J40/13076/2017

Anexa nr.3    .


Gradul de realizare a veniturilor totale


Mii tei

Nr

Cil

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

s

6

7

1.

Venituri totale (rdJ+rd^+rd.S), din care:

X

X

000

3.400

122

0.04

1

Venituri din exploatare

X

X

0.00

3,400

122

0.04

»»

4.»

Venituri financiare

X

X

0.00

0

0

0 00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0

AUTORITATEA ADM h STRAȚ E R--B.ICE LOCALE q Operatcfu eccnorr.c SC TRLSTuL DE CLĂDHI ME, Selul/Adresa SUCURtST S*R JCHiNN GUTEt-iEE-Ccd uri:; de ’nregstrare 3“SS2S?2

N' Reg strul CorrertjLT J—G>10076,20'7


OROLiTASE BUCUREȘTI S A W&^'CU ORIGINALUL

al neMru dunjr. e zrzzr.etvca cr /eia a zraradru'ui ec";-,2

3064C;

Â59

294831

2450

ioo

!’■

ut.laJe specifTîe"

I3i

12 2313 1

2TO0Î

357:

2342.

1350

1 T 0'

i    i

UTILAJE MICA WECAV2ARE

131

122313 1

4E0Î

711

01

1£O'

F

AUTOUTILITARE PZfJLCACE DE TRANSPORT

131

12 2018 î

125CI

44.

0!

SCO:

unelte scule echipamente DE PROTECTiE

131

1220-3 1

9001

J

3301

2=3|

Budce*ca^aicr 3BUC

131

122013 1

10-11

10711

Excavata? ce ser. e 19UC

!31

12 2073

9291

4

923!

1

Autaaâscu ama CGuC

131 1220TS :

569

365'

■ ■

Mscara _e rreur. IBUC

■3:

12 20-e 1

Is’ol

15151

Uaiara ii.; ISLIC

i3l

12 2019 1

1523?

*5331

Nace a an aufala 3BuC

131

12 201c 1

4*£Î

415

Narea cu fcra: Iun; 1 scec; 23UC

31 12 20:s :

-24iT”

I

rA'i

"*-î

Por.ra ;et:n IBUC

31

12201B 1

2561

‘    1

3551

1

Casirocrcr cu fras'e? r:ai*c^â 'BUC

31

122019

1E4?Î

i

15421

McbSnvu tor 4BUC

131

12 2C’3

53c j

536!

“-!—

Scne:a .neta ica zncaia 3030CBUC

31

12 2013 I

4îC6

* ;

41051

Ccfrâ.e tretaice strucîjr S’CBUC

131

12 2013 1

371 îl

1

37:it

Pcp. moța ci 15C0C6UC

'31

12 2073 î

HSSÎ

1

11954

Autciursrr.e 6SUC

131

12 2013 1

690î

5901

AuțaUrLțara 3.5 icre cu s:stem macara 5 BUC

iăi 12 2Qie 1

T225Î

-

il:s'

Auicut tiara 7 5tc~ecu s stern cascu are 2BUC

'31

12 2013 1

*557 i

557:

Gcr.e-ator 130 kva 1SUC

31

i2 2o;e .

431

45!

1

Auîqi/.USra irar.scert cerșea”© 39(JC

31

12 2013 .

735.

7J5Î

!    L™.

D;c:al -BUC

31

12 20*2 '

56?{

-

zc3i

Dezcz t mate- a ,e sr Conta ne* crsan zare si furci arare sar.ter ’BuC

21

12 2019 l

13221

“ 1—

15S2Î

i H

beer.te scriur crceciare - a^efse ssec-amai. 12EUC

.31

12 2019 s

’£4I

T

164:

.r. —

AL

L-cerne seft-r de , ze 2EUC

31

12 2013

25 î

i

î

L»cente cif.ce si țirâdcw 320 UC

31

12 2013 ;

5EI

1

591

î '

Ur.e ie nucă mecan zare

31

12 2073 ?

547?

Î47|

ii    ii    ii

c] centru bunurile ce nai.ro detrenru ui pxi c a’ siai-nir sa j a; trute; i

1

a-m-.siraiv terner a'e

1

1

- fceru-.re qc«£!.v)    i

I

’i'ser.LT" re cseci •/

!     .    I

pentru c-jnu’ X ce r.crrs o:r enrj    a sta: j i: ca- a jv;;<

1

I

. ■

acr..n;s'.rat v tenter a e

1

Ț

- denunțe cb-ect vi

„    iii

i i

- ’ cerumbe cc ect v^

1    i    i    I    I

Ț-

:    1    1    1    1

ci pentru r.jcjr ‘e ua'c n cenzes une inc*-r.3:3 sau ir».cere ce

;©st _r*e ecttus.y ce e cm cere- J cub. c sau :r ,at a «’a'uiu sac a

1

1

i

ur îj*n aer r s:ra’ , îerîcr a e

1

-1 denunț.rs cc GCtt    >    1

-ie?n.\.T.re ceigc* vi    5

* >

nvcstipi «rectuatc b Imobilizând corporale cx.siante (nxtfemirari),

3

din care:

i

r cernu L'."._-r e c'cc'tT3} on c* -,atT a cc^ntc*- .■• e:cr,o*..c    •    1

i

» .cen^m fe ?c -?r.    :

:no!Catori

Data

finalteârii L-yQ'lliîif*!

en precedent irj-11

Valoare

Aprobat >

fi caii za v PffîJLrniral

an curent (N)[

an N*t

an N*2

3

asna'j-a:d:    -"■'2*

a z.’ n s: a .• :c"2r an

!

-    re cc ciî v    iii!

-1 denum '& cc o’1j    i

cce^rjcrTdr ,e :en:'.-j:ri -j a .a* a    sa . a

aT— l.S’.-ai * îe: -;r.a e

1

- denun- -a cc ea: k,    t    ;    t    i    :

Ce*,1.7* a cc o:' j

!

l

1    :    >    i    _. ... î . .

cr pentru smur e ua:e ” :aa;e$jce i;ira*ssa- r, $ca;-e ce

î

gesivre e*cî4î.j soeflr. dAr-e- j.    ; sjj pf.vai a s:    sau a

1

jrvâ;; adc..r s-a" v ’eJ ’c-- a e

- derxrvreccee'v»

1

-fdenur re cC ecr/i    i    î    1    !

»

-

I 4

Ootâri (alte achicjțil ce imobtlizirf corporale)

1,260.00 1

113 00

1.141 00 I

DOTĂRI ORGAN zare șantiere

Ti C2

1 'MOBILIER St APARATURA T5SA    ”

2- -2 2G-5

A£ CG

t

J COTAR BaJLA CE RROD; ■ CTic

31 12 ?::5 '

S;?!

1 SlRjmhursln 4e 'Jie if«r«r.:e creditnlcr pen’r. «fvesii* dr car»-

î 1 a)* in torre

î j bh externa    i    ;    '    t    ,    ,AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. CCMB

Operatorul economic: S C TRUSTUL DE CLĂDiRl METROPOLITANE BUCUREȘTI S A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI. STR JOHANN GUTENBERG NR. 1, CAM 5-7 Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Anexa nr.5


mii ici

Nr.

crt.

Masuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe <+/-)

Influențe (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăti

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

B

" ' !)

10

per i

' 1

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut șt reducere a plăților restante

Măsură 1 încasarea facturilor restante si

creșterea gradului de incasarc a debilelor curente

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsură 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte localitati învecinate

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct.

II

TOTAL Pct. I

X

X

X

X

X

X

X

Cauze care diminuează efectul masurilor

prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1..................

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2........................

X

X

X

X

X

X

X

X

Pet.

-IU-

TOTAL Pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X /

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

0

0Director General Dorobanț /Georgctaîntocmit

Ec. Predescu Gabriela