Hotărârea nr. 19/2018

HOTARAREnr. 19 din 2018-01-17 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN STR. CONSTANTIN MILLE NR. 10, SECTOR 1, CU DESTINATIA DE SEDII PENTRU INSTITUTII PUBLICE ABROGA HCGMB NR. 181/2003
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, cu destinația de sedii pentru instituții publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 19238/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 5/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 21/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

t    Ținând cont de:

Adresa nr. 3714/18.12.2017 emisă de către Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor;

Adresa nr. 135/05.01.2018 emisă de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București;

Adresa nr. 508/11.01.2018 emisă de Centrul pentru Tineret al Municipiului București;

- Adresa nr. 9/08.01.2018 emisă de Centrul pentru Seniori al Municipiului București;

Adresa nr. 67655/05.01.2018 emisă de Administrația Fondului Imobiliar;

Adresa nr. 47093/2017 emisă de către Primăria Sectorului 5;

Văzând Hotărârea C.G.M.B. nr. 181/2013 privind darea în folosință gratuită către Primăria Sector 5 a imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, pe durata consolidării sediului Primăriei Sector 5 din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

( :

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1.

Art.2 Imobilul menționat la art. 1 va avea destinația de sediu pentru Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și pentru Centrul pentru Seniori al Municipiului București.

Art.3 în imobilul prevăzut la art. 1 își va desfășura activitatea și Centrul pentru Tineret al Municipiului București pe durata reabilitării spațiului situat în Calea Victoriei nr. 126, sector 1 în suprafață de 479,00 mp, respectiv Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor până la finalizarea construcției sediului situat în Șoseaua Olteniței nr. 169, sector 4, București.

Art.4 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5 Bunul menționat la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București si va ti inventariat de către administratori conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. ’

Art. 6 Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces - verbal încheiat între reprezentanți ai Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, ai Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, ai Centrului pentru Seniori al Municipiului București, ai Centrului pentru Tineret al Municipiului București și reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 5, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 181/2013 se abrogă.

Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Centrul pentru Seniori al Municipiului București, Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.


Pag 2
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 1Anexa la HCGMB


Amplasament imobil

Elemente de identificare

Str. Constantin Miile nr. 10, sector 1

Suprafață teren=618,94 mp Suprafața construită desfășurată=2021,39 mp (din măsurători cadastrale)