Hotărârea nr. 190/2018

HOTARAREnr. 190 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.
-J*’.

:

\ ’*'•* •• « • *


Consiliul General al Municipiului București


ROMANIAHOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 2972/21.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 67/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 192/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. nr. 1/22 03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin, (3) lit, c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.


SECRETAR GENERALMarian Orlani bleaBucurești, 28.03.2018 Nr 190


A4


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb ro

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUlil E LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.


ANEXA I


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018


inii lei -
V

1'

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent(N) Martie-Decembrie 2018

%

1

Estimări an

N+ I

Estimări an N +2

Ci

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

cl

VENITURI TOTALE (rd.

1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. b)

1

X

1 1.7 99

X

12.979

14.270

X

X

1

Venituri loiale din exploatare, din care:

2

X

11.799

X

12.979

14.270

X

X

a)

subvenții, el' prevederilor legale in vigoare

3

X

.X

X

X

X

i..    ~.

\    v__

o

N

transferuri, el. prevederilor legale iu vigoare

4

.X

X

X

X

X

Le

xA \

1 -

' h §

' ’ , J s

Af\ o

ÎS J c

2

Venituri financiare

5

-X

X

X

X

X

X^~C

x 3 \    2î

3

Venituri extraordinare

b

X

X

X

X

X

■*, -n

A

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. S + rd. 20 + rd.

2 D    .

7

X

11.252

X

10.477

11.515

X \

'V

-z5

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

S

X

11.252

X

10.477

11.515

X

X

\

A.|

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

X

2.844

1.248

1.373

X

X

1*

fc    ’r

B.1

—d

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm inie asimilate

10

X

6

X

6

6

X

X

D.

cheltuieli cu personalul, din care:

II

X

8.211

X

9.032

9.945

\

X

CO

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd, 14)

12

X

6.019

X

6.621

7.283

X

X

CI

eh. cu salariile

13

X

3.472

X

6,019

6,555

X

X

C2

[tonusuri

14

X

547

X

602

728

X

X

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

X

X

X

X

X

cheltuieli eu plăți

compensatorii

aferente

disponibilizărilor de personal

16

X

X

X

X

X

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

X

739

X

835

918

f

X

\

X

I    o    i

J    I

*n    I

o

3J

I S J

i    °

C3

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

X

1.433

X

1.576

!t1-.74^ ;l

w

■    \ \p

Ox f

30

2 ■

i    t~~    1

<=    I

r—    I

alte cheltuieli de exploatare

19

X

191

X

19|

I9l

XI    '

t    x

Ț

Cheltuieli financiare

2(1

X

X

X

X

X

X

X

3

Cheltuieli extraordinare

21

X

X

X

X

X

X

X

L_

1 _

REZULTATUL BRUT {profit,'pierdere)

22

X

547

X

2.502

2.755

X

X


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din cure:


23


24


Rezerve legale


Alle rezerve reprezentând facilități Fiscale prevăzute de lege


Acoperirea pierderilor contabile din anii ireeedenți


25


2b


27onsliluirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele eolinanțate din iimprumuturi externe, 'precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 2b, 27, 28, 29


28


29


30Participarea salariaților la irollt în limita a 10% din irofitul net, dar nu mai mult de nivelul unui alariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul Financiar de referință


31


fa''
t


/r Y

K

Minimum 50% vărsăm inie la linge Iul tle slut sau Incul iu cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților companiilor naționale și societăților eu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

X

254,18

X

1.164,72

1.282,40

i

X

r~ -

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

X

X

X

X

X

X

X

b)

• dividende cuvenite bugetului local

33a

X

X

X

X

X

X

X

e)

dividende cuvenite altor ac(iouari

34

X

X

X

X

X

X

X

9

7

Profitul nereparlizal pe destinațiile prevăzute la rd. 5 1 - rd. 52 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie tle finanțare

35

X

X

X

X

X

X

X

VI

VENITURI PIN

ION DURI EUROPENE

3h

X

X

X

X

X

*

s"

- ■

VII

1

• w

CHELTUIELI ELIC.IBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

X

X

X

X

X

X

-nx

OX

33

3

o

a)

cheltuieli materiale

38

X

X

X

X

X

X

b)

cheltuieli cu salariile

39

X

.X

X

X

X

X

<nx

J

c)

cheltuieli privind prestările |dc servicii

4(1

X

X

X

X

XZ*\

>x

r-

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

X

X

X

X

X

—wv

alte cheltuieli

42

X

X

X

X

X

z

< *

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

X

X

X

X

x /A

i

Ț e f x

R i

\ v\ '

1 \ \ \

\ \ \

/ \ \ \

**> ' "M

-sfy

b.

1

L__

Alocații de la buget

44

X

X

X

X

X

alocații bugetare (al’erente plății

45

X

X

X

X

X

L

X

x \j


'<•. I ■    ' s


’f’i


'J


IX


■ -Iingajamenlelor din inii anterior


CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII


DATE DE FUNDAMENTARE


Nr. de personal prognoza!

la linele anului

Nr. mediu de salariat i total

4r-r


Câștigul mediu lunar pe țxa lariat (le i/persoană) ueterminat pe baza cheltuielilor de natură Lsalarială *)


Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor eu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 40)/12*1(100


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 40)


Productivitatea muncii în limitați lî/.iee pe total personal mediu (cantitate produse lînite/ persoană)


Cheltuieli totale Iii 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)x !(><)<>


Plăți restante


[Creanțe restante


Conducătorul unității

C46


47


4S


40


50


51


52


53


54


56


77AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 1’UIÎL E LOCALE: CGMB

Operatorul economie: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.

ANEXA 2

k

1?-


I!

in


--    V X '■!

x? ?.


d)

din producția de imobilizări

12

X

X

X

9)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

X

X

X

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

X

X

,x

l'D

din amenzi și penalități

15

X

X

X

12)

din vânzarea activelor și alte npcrații de capital (rd. 1X + rd. 19), din care:

16

X

X

X

- active corporale

17

X

X

X

- active necorporale

13

X

X

X

13)

din subvenții pentru investiții

19

X

X

X

o

O

I'4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

X

X

X

~n

O

XI

■ s

15)

alte venituri

21

X

X

X

o <= ■

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

X

X

X

o

TJ

2

■a)

din imobilizări financiare

23

X

X

X

>

r-

b)

din investiții financiare

24

X

X

X

£-/i

c)

din diferențe de curs

25

X

X

X

te l

ir .    -

;y

k

d)

din dobânzi

26

X

X

X

\v '

e)

uite venituri financiare

27

X

X

X

3

Venituri extraordinare

23

X

X

X

CHELTUIELI TOTALE (rd. .30 + rd. 136 + rd. 144)

29

X

X

X

3.547

4.154

11.252

1 (Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 +

[rd. .36 + rd. 120), din care:

30

X

X

X

3.547

1

4.154

11.252
A. Cheltuieli eu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din cure:

31

X

X

X

sos 1

1.415

2.S44

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din c;ire:

32

X

X

X

67S

1.156

2.196

a)

cheltuieli eu materiile prime

33

X

X

X

b)

cheltuieli eu materialele consumațiile, din care:

34

X

X

X

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

X

X

X

63

126

315

b2)

cheltuieli eu combustibilii

36

X

X

X

10

20

50

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

X

X

X

600

1000

1806

d)

cheltuieli privind energii! și apa

38

X

X

X

5

10

25

u)

cheltuieli privind mărfurile

39

X

X

X

o

o

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 ' rd. 45), din care;

40

X

X

X

TI

O

XI

s

o

98

195

4SS

a)

cheltuieli eu întreținerea și reparațiile

41

X

X

X

*!■*

O

XI

Ci

40

80

200

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

X

X

X p

INAL\

4S

95

238

bl)

- către operatori eu capitul integral/majoritar de stal

43

X

X

X V

48

95

23S

b2)

- către operatori eu capital privat

44

X

X

X

\\

e)

prime de asigurare

45

X

X

X

\ /

\ /’ -\Z/.-

10

20

50

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 ■ rd. 48 > rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 7S), din care:

46

X

X

X

K

V

v \V

*

32

64

160

J

a)

cheltuieli eu colaboratorii

47

X

X

X

1


I’)


cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care;


4K


c)


bl)


cheltuieli privind consultanta juridică


cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din


care;


el)


cheltuieli de protocol, din care;


lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, eu modificările ulterioare


c2)


cheltuieli de reclamă șt publicitate, din care:


lichele cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare


lichele cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente ■iau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. eu modificările Ulterioare


- ch.de promovare a produselor


Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd, 5S + rd. 59 + rd. 61), din care:


dl)


d2)


ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanalate ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din


49


5(1


51


52


53


54


55


56


57X

~x

"x


care:

-1

U3)

- pentru cluburile sportive

60

X

X

X

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și aetivitali

61

X

zX

X

-

cheltuieli cu transportul tic bunuri și persoane

62

X

X

X

0

cheltuieli tle deplasare, detașare, transfer,din care:

63

X

X

zX

10

20

50

cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

X

X

X

7

14

35

-interna

65

X

zX

X

1

2

5

•externa

66

X

X

X

o

6

12

30

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

X

X

zX

o■ -

Z

•n

O

-rj

1

5

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

X

X

X

3

O

c

1

h

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

X

X

zX

ORIGIi

17

34

85

«1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

X

zX

X /

>

r-

10

20

50

»2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

X

zX

zX

pr-

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

X

X

X

6

12

30

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

X

X

X

'■XX

i Al

l    \l-

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

X

X

zX

Vț V

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

X

zX

X

\\
i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere el. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

X

X

X

-1

(

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

X 1

X

X

1

d

i)

alte cheltuieli

78

X

X

X

1

5

U Cheltuieli cu impozite, laxe și vârsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

X

X

X

7

6

a)

eh. cu laxa pt.activilalea de exploatare a resurselor minerale

80

X

X

X

b)

eh. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

X

X

X

_

o

o

c)

eh. cu (axa de licență

82

X

X

X

-n

O

n

eh. cu laxa de autorizare

83

X

X

X

3

O

C)

eh. cu taxa de mediu

84

X

X

X

cr

O

•n

0

cheltuieli cu alte laxe și impozite

85

X

X

f\

2

2

6

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. KM) + rd. 104 + rd. 113), din care:

S6

X

X

1    T \

/Y

ALUL

2.737

2.737

8.211

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

X

X

2.006

2.006

6.019

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

X

X

X

-A\\

1.824

1.824

5.472

1

a) salarii de bază

89

X

X

* /

\ \l

1.824

1.824

5.472

h) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază [conform CCM)

90

X

X

* ii

’ 1 \ A'\

!

e) alte bonificații (conform CCM)

91

X

X

X

' .. ■

_

1

â

/A

m

//>

o

O

z

î>

tV~

W

c

o

r. ~i

i., n

ss. /, .
n‘>>v, ... *


C2

Bomisuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + td. 98 + rd. 99), din cure:

92

X

X

X

182 1

182

547

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 irivind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

X

X

X

78

78

235

- lichele de creșă, ef. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

94

X

X

X

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, eu modificările ulterioare;

95

X

X

X

78

78

235

b) lichele de masă:

96

X

X

X

104

HM

312

c) lichele de vacanță;

97

X

X

X

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținui în inul precedent

98

X

X

X

o

O

z

~n

o

c) alte cheltuieli conform C’CM.

99

X

X

X

s

O

Alte cheltuieli cu personalul (rd.

101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

X

X

X

’O -

c

o

a) eh. eu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

X

X

X

z

>

r~

C

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

X

X

X

/>■: O

c    1

L’    1

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii ji comitete

103

X

X

X

-

/

/

L    j


C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. IOS + rd.

III + rd. 112), din care:

104

X

X

X

-i

253

253

759

a) pentru directori/direclorat

105

X

X

X

SO

HO

...

240    '

-componenta lîxâ

106

X

X

X

so

so

240

1

-componenta variabilă

107

X

X

X

1

li) pentru consiliul de id ni i n is t raț ie/eous î1 i u 1 de supraveghere, din care:

10S

X

X

X

I6O

IN)

480

■componenta fixă

109

X

X

X

160

160

4S0

-componenta variabilă

110

X

X

X

c

c) pentru AGA și cenzori

III

X

X

X

c

z

13

13

39

d) pentru alte comisii șt comitete constituite potrivit legii

112

X

X

X

“O

SJ

3

O

C5

Cheltuieli eu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 1 14 + rd. 1 15 -i-rd. 116 + rd. 117 + rd. 1 ÎS + rd.

119), din care:

113

X

X

X

c

o

X

z

>

\ =

477

47S

L433

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

X

X

X

__

rr

331

331

993

i

\v

b) el asigt e) cli asigt

. privind contribuția la trări pt.soinaj

115

X

X

X

cv\

\v

109

109

327

, privind contribuția la trări sociale de sănătate

116

X

X

X

z

A

C'C*

c -

- r>'    C ?    - -

\T

10

11

32

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

X

X

x

k

27

27

SI

c) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

1IS

X

X

X

r—

_

0 cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

X

X

X

- —„--—

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

120

X

X

X

63

64

191

a)

cheltuieli eu majorări și penalități rd. 122 + rd. 123). din care:

121

zX

zX

X

către bugetul general consolidat

122

zX

X

X

- către alți creditori

123

zX

X

X

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

X

X

X

1

e)

cheltuieli aferente transferurilor icnlru plata personalului

125

X

X

zX

d)

alte cheltuieli

126

X

X

X

e)

cit. cu amortizarea imobilizărilor corporale și neeorporale

127

zX

X

X

o

o

63

64

191

0

ajustări și deprecieri pentru rierdere de valoare și provizioane [rd. 129-rd. 131), din care:

128

z\

zX

X

T|

O

XI

2

O

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

X

zX

X

•cz

o

2

S

n.i)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

13(1

X

zX

X |

z

>

r~

c

r~

11.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130

X

X

zX

12)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

X

X

zX

/'A v

Ă Z

V

12.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

132

zX

X

X

Io

\\ s " •

1 -

*

L .    ....
IV- ~ 2

n—-4 /

O '    >


- din participarea salariaților la irofit

133

X

X

,X

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

X

X

X

- venituri din alte provizioane

135

X

X

zX

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

13b

X

X

X

•0

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

X

X

X

al)

aferente creditelor pentru investiții

13K

X

X

X

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

X

X

zX

1’)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

X

X

X

o

o

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

X

X

zX

-n

O

30

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

X

zX

X

5"

o

c=

<0

alte cheltuieli financiare

143

X

X

X

30

CI

! 3

Cheltuieli extraordinare

144

X

X

X

>

REZULTATUL BRUT (profil/picrdere) (rd. 1-rd. 29)

145

X

zX

X

ci

r—

547

venituri nei m ptrzabi le

14b

X

X

X

\-\

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

X

zX

zX

\

IMPOZIT PE PROFIT

I4.S

X

zX

X

55

DATE DE FUNDAMENTARE

149

X

X

X

: 1

Cheltuieli de natură salariată (rd.

S7)

150

1 X

zX

X

X

6.019
V    ■*<o

• i ' H\

i
9

Cheltuieli cu salariile (rd. SK)

151

X

X

X

5.472 i

3

Nr. de personal prognozat la linele anului

152

X

X

X

77

4

Nr. mediu de salariați

153

X

X

X

77 j

5

u)

Casligul mediu lunar pe salariul determinai pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/I2*1000

154

X

X

X

X

X

X

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat [lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sularialu |(rd. 150 - rd.93* - rd.9K)/rd.

1531/12*1000

155

X

X

X

X

X

X

o

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu [mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

X

X

X

i

n • o z ■n

3.

X

153

b)

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = OPF/rd. 153

157

X

X

X

i

<

1

<

o

S

2

>

}

X

X

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

I5K

X

X

X ( \

î

r

»

X

. __

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

X

X

X j

<

X

X

-

- preț mediu (p)

160

X

X

X

X

X

X

- valoare = QPF x p

161

X

X

X

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

162

X

X

X /

/?

\ X

X

X

7

S

Plăți restante

163

X

X

x

ct    1 "•    \

Creanțe restante, din care:

164

X

X

X

44 r

t

- de la operatori cu capital inlcgral/majoritar de stat

165

X

X

s

X


de la operatori cu capital privai

16b

X

X

.X

de la bugetul de stal

167

X

X

X

- de la bugetul local

168

X

X

X

de la alte entitati

166

X

X

X

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

X

.X

X

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBL E LOCALE: CGMB

ANEXA 3


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anii 2016-2017

- mii Ici -

Nr. cri

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri loltile (ni. I + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:

1

Venituri din exploatare * )

O

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economie: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTULProgramul de investiții» dotări și sursele de finanțare 201 s

INDICATORI

Data finalizării investiției *

□n precedent 2017

Valoare

AprpCotT^

RjBheflțT*

Jj-SuminST"

an_£unyU

2017-

an 2019

0

1

2

3

4

Va

7

8

1

SURSE OE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.500,00

1

Surse proprii, din care:

*

T/1

a)- amortizare

f I *

bl - oroilt

\

... r'

\ -

2

Alocații de la buget

■/ \

3

Credite bancare, din care:

\\ /

7,

a) - interna

*\? -

r ■

&) = surtera©

4

Alte sune. din care

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

t.500.00

- (denumire sursă)

•APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

1.500.00

ri

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții In cura, din care:

a) ponlru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public at statului sau ăl

unității administrativ tentoria’e:

-

c} pentru bunurile de natura domeniului pnvaî al statului sau ăl

unității administrativ teritoriala:

d] pentru bunurile luaie tn concesiune, închinate său în locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriala:

2

Investiții noi, din cere:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai

unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau ai

unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luata în concesiune, închiriate sau în locație de

gestiune» exclusiv cete din domeniul public sau privai al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuata ta imobilizările corporale existente

(modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata ă operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități» administrativ teritoriale:

-

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale»
r*J# 1


8VC TRANSPORTAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUI CE LOCALE: CGMIi

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.


ANEXA 5•sv. > \\v


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2018


o

G

Nr. cri

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Preliminat / Realizat

Influente <+/-)

Influențe (+/-)

Influențe {+/-

•ți in te

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat brut (+/■)

Plăți

restante

Rezultat brut {+/-)

Pii

rest;

(k

1

7

7

4

5

b

7

8

9

10

Pcl. 1

Măsuri de îmbunălățire a rezultatului brut și reducere a plă|ilor restante

o

o

z

I

Măsura 1...............

X

zX

o

s

Măsura 2...............

X

zX

S

o

CU OF

Măsura o............

X

X

AA\V

d

I’OTAL pcl. 1

zX

X

(fA’i

c ?    .

r\\

25-

>

l’cl. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

-;

B    -

H -    f

V

\v.

<=■" - ~

r\ Ai / \ \

C

r"

___ 1

Cauza 1 ................

zX

X

*1 ra 2'

Cauza 2 ................

X

zXX

X

X

X

ș

0 :

TOTAL pcl. II

+

u

c_

<

Ii]

z

Ii]

o

< -

b d

— CL