Hotărârea nr. 191/2018

HOTARAREnr. 191 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.

sil iul Gen


ROMANIA


HOTAR ARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 3063/22.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 68/26.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 193/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Medicala București S.A., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Medicala București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018,

PREȘEDINTE PE ȘEDINȚĂ,    <

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


' \    /    v*

Marian Orlajido Qulea    !

București, 28.03.2018' Nr, 191

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Autoritatea Administrativi Publice Locale: Consiliul general al Municipiului București

Operatorul economic: Compania Municipala Medicală București S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Aristide Dcmetrindc, nr. 2 , Birou 1 , Et. 2, Sectorl

Cod unic de înregistrare : 37938251

Nr. Registrul Comerțului: .14(1/11882/11.07.2017BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an

precedent

2017

Estimări an 2018

Estimări an 2019

Estimări an 2020

\0

1

2

3

4

6

7

8

7 \

- 1?-

—f    .    —

1. '

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

-

6,355.00

8,897.00

10,231.55

\

*

Wv

Venituri totale din exploatare, din care:

2

-

6,355.00

7,308.25

8,404.49

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

-

-

-

‘‘Su

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

-

-

-

-

2

Venituri financiare

5

-

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE <Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

122.28

6,344.05

7,295.66

8,390.01

O

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6,344.05

7,295,66

8,390.01

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

0.10

1,685.00

1,937.75

2,228.41

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

80.00

92.00

105.80

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

122.18

4,504.05

5,179,66

5.956.6V

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

2.00

3,632.14

4,176.96

4,803.30

C1

ch. cu salariile

13

2.00

3,332.14

3,831.96

4740<$5

C2

bonusuri

14

-

300.00

345.00

396.75

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

• - •    a . •

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

-

-i


CONFORM CU ORIGINAL!BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018
p ■    ■    * —I

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an

precedent

2017

Estimări an 2018

Estimări an 2019

Estimări an 2020

0

1

2

3

4

6

7

8

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

835.82

961.20

1,105.38

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

10

36.09

41.51

47.73

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

75.00

86.25

99.19

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

-

-

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

122.28

10.95

12.59

14.48

■I)'

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.75

2.01

2.32

'v

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

9.19

10.57

12.16

1

Rezerve legale

25

0.46

0.53

0.61

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

/

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018


X

'A

——1

' A '3 ■) 3

/    i

/

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an

precedent

2017

Estimări an 2018

Estimări an 2019

Estimări an 2020

0

•1

2

3

4

6

7

8

'X-

•>

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

i

I    \

t X’ V    ,    1    ’ X

i.    u Z .    \

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

4.37

i ■

5,02

, S    2C i .    "

■ ' , -    J>    -    %

V’ "'- '/

5.78

- dividende cuvenite bugetului de stat

33


CONFORM CU ORIGINALUL


\ o -L r»ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI■un-,

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Estimări an 2018

Estimări an 2019

Estimări an 2020

0

1

2

3

4

6

7

8

X

XX

%\\

O]

771

b>

- dividende cuvenite bugetului local

33a

4.37

5.02

5.78

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

-

9

Profitul nerepartîzat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

4.37

5.02

5.78

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

_ I

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

f\ c,

a)

cheltuieli materiale

38

-

-

-

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

-

-

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

-

-

-

x \A

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

-

-

tf

e)

alte cheltuieli

42

-

vili

SURSE DE FINANȚARE A INVESTtifllLOR, din care:

43

.. ■■" . -

1

Alocații de la buget

44

-

-

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

■k.;- . ■ ,-*>Z    '

CONFORM CU ORIGINALULBUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Estimări an 2018

Estimări an 2019

Estimări an 2020

0-'

/

2

3

4

6

7

8

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

-

X *

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

-

-

-

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

283.00

325.45

374.27

2

Nr.mediu de salariați total

49

-

84.00

96.60

111.09

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.31

3,80

4,37

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.60

/

4.14

— ’-l - p

\t-77

S

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2ZRd.49)

52

75.65

87.00

toțij^

6

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal

mediu (cantitate produse Finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT*

53

6,190.48

7,119.05

8,186.90

7

Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.00

1.15

1.32

8

Plăți restante

55

-

-

-

9

Creanțe restartte-*'

____/Z.V —_ -A VA

56

-

-

-

-


Wi 4 • ,OJ

\v(.

.    JV-''
•'/X    ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018MII LEI

I

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Estimări an 2018

Estimări an 2019

Estimări an 2020

0 I 1

2

3

4

6

7

8KiKoritaU'a tdniinislrațrei Publice Locale: ( nnsiliiil general al Municipiului București

Operatorul economic: ( ontpania Municipală Medicală București S.A.

Sediul/ Ulrcsa: București. Str. \ristide Pemctriacle, nr. 2 . Birou 1 , Et. 2,    CU OR GINALUI

Cod unic de înregistrare : 37938251    )    "

\r. Registrul ( omertului: .14(1.11882/11.07.2017


L


BUGETUL DE VENITURI Șl CHE^LȚUIELI PE ANUL 2018

■'Whig cA _ ./

Nr,

rd.

iederi an precedent

2016

INDICATORI

conform Hotărârii C.A.

Preliminat/

Realizat

Propuneri 2017 | TRIM IV)

tsumari an

2018

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

-

6,355.00

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

6,355.00

a)

din producția vândută (Rd,4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6,355.00

a1)

din vânzarea produselor

4

aZ|

din servicii prestate

5

-

6,355.00

a3)

din redeven(e și chirii

6

-

a4)

alte venituri

7

*

b)

din vânzarea mărfurilor

8

-

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.l0+Rd.11), din care:

9

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

-

JÎL

din producția de imobilizări

12

-

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd,19+Rd.20+Rd.21). din care:

14

f1)

din amenzi și penaiită(i

15

-

-

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

-

- active necorporale

18

f3,

din subvenții pentru investiții

19

din valorificarea certificatelor CO2

20

-

-

f5)

alte venituri

21

-

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

-

-

-

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferente de curs

25

O    C-

‘ '0 r

A

din dobânzi

26

-

tO    -0

e)

alte venituri financiare

27

-

\\ -    - tî

C a. ■- ? s-.

3

Venituri extraordinare

28

*

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

500.00

6,3^705-

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120(, din care:

30

500.00

6,344.05

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd,32+Rd,40+Rd.46), din care:

31

194.81

1,685.00

/

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din car^V"

AT)

32z

155.00

900,00

a)

cheltuieli cu materiile consumabile    S? S

—33

30.00

250.00":

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, dift^are:

34

5.00

300.00/

r

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb i,    j

35

100.001

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

5.00

200 Off

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar    A

37

120.00

F

300.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

/A

50.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rc}.4S}, din care:

40

225 00

___-—""    ""'    Pau na 1 din 5

Vf'

J?

BUGETUL DE VENITURI $1MII LEI

INDICATORI

Nr+

rd.

Prevederi an precedent 2016

Propuneri 2017(TRIM IV)

Estimări an 2018

conform Hotărârii C.A.

Preliminat/

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

-

-

-

25.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care.

42

*

*.

150.00

b1)

- către operatori cu capital integrai/majoritar de stat

43

b2|

- către operatori cu capital privat

44

150.00

c)

prime de asigurare

45

50.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.5O+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78j, din care:

46

39.81

560.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-

20.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

40.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

*

40.00

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

20.00

c1>

cheltuieli de protocol, din care:

51

10.00

- lichele cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care.

53

10.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

-

-

10.00

7 oi

• Eqk

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd,58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

;it »t.

Hi

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

îECl

kok

IA

ICÂ

-A

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

*

-

r

_

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

-

-

>e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

-

țAtl\

fl

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

150.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

*

90.00

-interna

65

60.00

-externa

66

30.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

8.00

60.00

h>

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

1.00

10.00

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:    #>

. <=9 ‘

V*

110.00

i1)

cheltuieli de asigurare si pază

70

- T

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul    ~

71

30.00

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională    li

72

-

50,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor    t \

corporale și necorporale, din care:    *£

l\ -

-aferente bunurilor de natura domeniului public

7<

1'

•5)

cheltuieli>wpTTrstâțiile efectuate de filiale

75

\v -

*

AMA


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2016

Estimări an 2018

INDICATORI

conform Hotărârii C.A.

Preliminat/

Realizat

Propuneri 2017 (TRIM IV)

0

1

2

3

4

5

6

7

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

30.00

JL

alte cheltuieli

78

-

30.81

150.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82tRd.83+RdB4+Rd.B5), din care:

79

20.00

80.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

60

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

5.00

30.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

-

-

5.00

10.00

d>

ch. cu taxa de autorizare

83

-

-

5.00

10.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

-

-

-

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

5.00

30.00

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

285.19

4,504.05

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.B8+ Rd.92)

87

-

-

116.00

3,632.14

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

116.00

3,332.14

a) salarii de bază

89

116.00

3,332.14

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

c2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd,97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

300.00

a) ch 571/3 corni

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. .003 privind Codul fiscal, cu modificările și aletările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) ti chete de masă;

96

-

300.00

c) tichete de vacantă:

97

-

-

-

-

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

-

-

-

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103>, din care:

100

V

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

401=

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor/' hotărâri judecătorești    //

A

v102

/'

   F- ,

<

O V/

n 7 j

c) cheltuieli de natură salariată aferente    s?

restructurării, privatizării, administrator special,-alte, comisii si comitete    I *' /

103

)    *£. <1 7*

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a'altor \

organe de conducere si control, comisii si comitete \ (Rd.105+Rd.10B+Rd.111+Rd.112), din care:    ■’

b

104

.f

115.71

835.82

a) pentru directori/directorat    (

405

34.85

250.68

•componenta fixă    —-    —.

106

34.85

250.68

-componenta variabilă    |

107

-tA#

—-—

-


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

//


MII LEI

INDICATORI

Nr

rd.

Prevederi an precedent 2016

Propuneri 2017 țTRIM IV)

Estimări an 2018

conform Hotărârii C.A.

Preliminat/

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

(1

r/4

'C4

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

10B

64.58

467.35

-componenta fixă

109

-

-

64.58

467.35

-componenta variabilă

110

-

-

-

c) pentru AGA și cenzori

111

-

16.28

117.79

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

CS

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

53.48

36.09

a} ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

37.72

-

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

1.74

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

14.02

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

36.09

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de □ensil

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

0. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

75.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

A

- către buqetul qeneral consolidat

122

-

A'

- către alți creditori

123

-

-

cheltuieli privind activele imobilizate

124

-

-

d

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

A)

alte cheltuieli

126

25.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

50.00

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

-

-

f1.1)

•provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

A k

f2.1)

din anularea provizioanelor    r

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:    A—

132

• din participarea salariaților la profit /’

133

-

-

- din deprecierea imobilizărilor corporaleșba activelor circulante    1

134

- venituri din alte provizioane    W'-'' \

'135

-

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:    *

^136

k .p

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd,138+Rd.139)f din care:

137f

.\

I -

a1>

aferente creditelor pentru investiții

138

... \

a2)

aferente creditgțafcpSTtruactivitateacurentă

139

_

*

-

Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.\.


Sediul. Adresa: București • Str. Aristide Demetriade, nr. 2 . Birou I , I t. 2, Sector) Cod unic de înregistrare :37938251

\r. Bejiistrul Comerțului: ,1411/11882,|1.1)7.21117

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2016

Propuneri 2017 (TRIM IV)

Estimări an 2018

conform Hotărârii C.A.

Preliminat/

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

-

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

-

-

-

c)

alte cheltuieli financiare

143

-

3

Cheltuieli extraordinare

144

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

-

-

500.00

10.95

venituri neimpozabile

146

-

-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

-

1.75

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

-

-

-

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

-

-

116.00

3,632.14

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

-

116.00

3,332.14

3

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

10.00

283.00

4

Nr.mediu de salariati

153

10.00

84.00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

ÎRd.151/Rd.153)/12'1000

154

5.80

3.31

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12"1000

155

5.80

3.60

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd,153)

156

75.65

b)

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE / anoaiat)

157

6,190.48

d)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF) <1000 MP>

159

-

520,000.00

- preț mediu (p)

160

0.07

- valoare=QPF x p

161

33,800.00

• pondere in venituri totale de exploatare -Rd.161/Rd,2

162

0.00%

531.86%

7

Plăți restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

• de la operatori cu capital privat

166

s

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

-V”

*

•SA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

do

Autoritatea Administrației Publice Locale: Consiliul general al Municipiului București Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.A.

Sediu IZ Adresa: București , Str. Aristide Demetriade, nr. 2 , Birou I , Et. 2, Sector!

Cod unic de înregistrare : 37938251

Nr. Registrul Comerțului: .14(1/11882/11.«7.2017

Anexa nr.3    /


Gradul de realizare a veniturilor totale ANII 2016 - 2017

<n»ii lei>

Nr

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1

Venituri din exploatare

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare


Mitnritalea \dministra(iei Publice I ocale: ( nnsiliiit țicncr.-il al Municipiului II i urcări Opcraioru, economic: ( nnipania Municipală Medicală Sediul \dresa: București. Str. \rivlidr Demririade, nr. I Cod unic dc înregistrare : 37938251

Nr. Registrul Comerțului: .1-111 11882 11.07,2017Vnwa 4


Programul dc investiții, dolari >i nursele de finiințq

1

INDICATORI

Data

finalizăm

investiției

\ll prXzișient taV

\ Valoare

Aprobat

Realizai

Preliminat

Ar, curent . V)!8

Anin io

An 2D20

o

i

J

4

1    5.

■' iî

7

8

l

SI RSE DE 11\ WȚ VIU V IM ESTIj IILOR, din

cure:

V

, ...-P '

i

Surse proprii, din care

a) - amortizare

b) - profit

■»

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care

\POR1 NATURA CAPITAL SOCIA1

- (denumire sursă) impmniut

-

ll

CHELIT HTT l’EM Rl INVESTIȚII*, din care:

1

Investiții în curs. din care

a) pentru bunurile proprietatea prnata a operatorului economie

b) pentm bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

dl pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele dtn domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

■>

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economie;

a

Sistem integrat tclemcdicina 1 buc

-

b

Statii moliile 2(1 buc

-

c

Slutii fixe 4 buc

-

d

Componente hardware 1 buc

-

e

C omponente software 1 buc

-

f

Caii eenlcr 1 buc

-

12

Dispozitive alerta 500 buc

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale

e) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau al unității administrativ teritoriale

dl peniru bunurile luate in concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente lmodernizări) din care

al pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economie

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

v>.

A f'

V - <? C'

c) pentm bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ tcrilonale

//"

/o

1

.

/

Vi

d) pentm bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privai al statului sau al unității administrativ teritoriale

*■ 1

\

J

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporalei

\ n '

a

Calculator 1 buc

r

b

Server 1 buc

ywț

c

Static vvork center 1 buc

d

Licențe software 10 buc

5

Rambursări dc rate aferente creditelor pentru investiții, din care

1

1 . 1

al ■ înleme

bi- externe

Noul Sumele include I V \

Page 1 f
Mitorilatea \dniini\lra|ici I’uldke I ocale: f onsiiiid general n! Mimkiptalni Ilocuirșii Operatorul economie: ( ompania Municipalii Medicali, București S, \

Sediul \drrsa: llueurești, Slr. \ridide Denirlriadc. nr 2 . Birou 1,1.1.!, fectiirl Cod unic de înregistrare : 379J8251

Nr. Kesislriil l omerwlui: 440/1IHK2TI.I>7.2()]7

Programul de inscsiiții, doiiirî și sursele de rina

■Colii lei»

INDICATORI

Data

finalizării

msesii|iei

An precedent 20! 7

Valoare

7/

Aprobai

Realizat,

Preliminai

An eureitl 2OIS

An

"An 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CONDUCĂTORUl l NH Ă |II
Pag«Jol2

zt


Autoritatea Administrației Publice Locale: Consiliul general al Municipiului București Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Aristide Bemetriade, nr. 2 , Birou 1 , El. 2, Sectorl Cod unic de înregistrare : 37938251

Nr. Registrul Comerțului: .140/11882/11.07.2017


/

Nr.

crt.Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2018


Termen de realizare


an precedent 2016


Preliminat / Realizat


Rezultat brut (+/-)


Plăți

restante


an curent 2017


Influențe (+/-)


Rezultat

brut


Plăți

restante


Pct.

i


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Măsura 1 Creșterea PARCURSULUI KILOMETRIC - prin creșterea numărului de comenzi curse speciale


Măsura 2 Creșterea gradului de colectare a decontărilor 50% din valoarea restanta a abonamentelor pentru elevi si studenti


Măsura 2 Reducerea cheltuielilor de exploatare aferente întreținerii si reparării parcului vechi de autobuze prin înnoirea acestuia


Măsură n.


TOTAL Pct. I


12/31/2017


12/31/2017


12/31/2017


Ii,?

II,

\\z


Pct.

II


Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I    .— 7—--


Cauza 1 Creșterea salariului minHffpe economie12/31/2017


Page 1


Anexa nr.5 .

<mii leiBVC Anexe 1-5 2018 cmmb - mihai


Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2016

an curent 2017

an curent 2018

an curent 2019

Preliminat 1 Realizat

Influențe {+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-}

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restant)

0

1

2

3

4

5

6

s

6

5

6

Cauza n......................

X

X

TOTAL Ret. II

X

X

Pct.

III

\\    TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II


Page 2


BVC Anexe 1-5 2018 cmmb - mihai