Hotărârea nr. 192/2018

HOTARAREnr. 192 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A. PENTRU ANUL 2018
HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Cimitire București S.A. pentru anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate nr. 3061/22.03.2018 al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 69/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 194/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art,1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Cimitire București S.A. conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Cule

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICBMCALE: cgmb

Operatorul economic: COMPANIA MUNldPA^pnMTnRE BUCUREȘTI SA

Sedîttl/AtJresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR 2, BIROU 8, ET3

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

ANEXAI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI


INDICATORI


Nr.

rd.


to


12


13


14


17


ta


19


20


21


22


23


24


25


26


27


Realizat/ Preliminat an

precedent

2017


Propuneri an curent 201B


20.053,00


20.053,00


19.854,00


19.654,00


12.637,00


300,00


6.717,00


6.205,19


6.205,19


364,00


147,81


200,00


199,00


31,84


167,16


8,36


Eatlnuitan 2O1S


40.908,12


40.908,12


40.502,16


4DJ02.16


25.779,46


612,00


13.702.68


12.658,60


Estimări a 2020


9*7/5


2,04


am i iab a va ava bvbi


a a w aievea


630,00


742,58


301,52


408,00


405,96


64,95


341,01


17,05


2,04


2,04


2,04


2,04


2,04


2,04


2,04


2,04


764,40


310,39


420,00


417,30


66,86


351,04


17,55


2,04


2,04


2,04


2,04


2,04


2,04


2,04


10*6/7


1,03


1.03


1,03


1.03


1.03


1,03S

'j c, r> *

; .■


1.03


1,03


î

ir

3

BINDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an

precedent

2017

Propuneri an curent 2015

%

Estimări >ft 2019

Estimări an 2020

%

6-5/4

B=7Z5

10=6/7    |

0

1

a

3

4

s

e

7

1

10

4

Constituirea surselor proprii da finanțare pentru proiectele

coftnan|ate din împrumuturi externe, procure «1 pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platn dobânzilor, comisioanelor ți altor costuri aferenta acestor împrumuturi

29

5

AJte repartizări prevăzuta da leg

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,

25,27,25,29

30

Participarea aatariaților le profit In limita a 10% din profitul net.

dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de    ință

31

K

%

I,

Mintmlm 50% văreămlnle la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonoma, ori dividende cuvenite acționarilor, tn cazul bocletlților/ companiilor naționale ți societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

79,40

161,90

166,74

2

/

•)

• dividende cuvenite bugetului de stat

33

\

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

79,40

161,95

166,74

e)

- dividende cuvenite ailor acționari

34

9

Profitul nerepartizet pe deatlnafiUe prevăzute le RdJ1 - Rd 32

ee repartizează la alta rezerve fi constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DW FONDURI EUROPENE

36

&

Vil

CHELTUIELI ELIGIBILE OH FONDURI EUROPENE, din care

37

f'f.J V

jp;

»)

cheltuieli materiale

3S

b)

cheltuieli cu salariile

39

wz1

cfaituiatl privind prostirile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama ai publicitate

41

- ^1

•»

irite chaltuiaU

42

&

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

250,00

‘*Q9»D0

.350,00

c2

fi*

*

^oca ții de la buget

44

250,00

&

alocații bugetare atarenta plății angajamantaior din anii

anteriori

45

&

^ELTUIEU PENTRU HVESTÎfU

46

250,00

h’ îpq,op

M0.0O

4

-A

PATE DE JUMPAMEWARE

47

A
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an

precedent

2017

Propuneri an curant 2018

%

EtUnuri an 2019

Estimări an 2020

%

6-5/4

9—7/5

10*8/7

0

1

2

9

4

8

6

7

10

h

zi

7

z

1

Nr. de personal prognozei 1* finele anului

40

300,00

300,00

300,00

2

Nrunediu de ealariați total

49

300,00

300,00

300,00

a

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/peraoană) determinai pe

baia cheltuielilor de naturii salariată (Rd.12/Rd,49)tt 2*1000

50

3,45

3,52

3,62

4

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza

cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

s

Productivitatea muncii In unitlll valorica pe loial personal mediu (mi, M/persoani) (RdJ/nd.48)

52

66,84

136,36

140,37

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu recalculata conform Legii anuale a

53

7

Productivitatea muncii In unttițl fizice pe total personal mediu

(cantitate produse finitei persoană) < OPERAȚII /ANGAJAT»

54

63,55

170,45

175,46

e

Cheltuieli totale la 1000 lei venitur, totale    (Rd.7/Rd.1)z1000

55

0,990

0,990

0,990

9

Plăți mătanie

56

10

Creanța atente

57

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILO

£v\

'K»n« ,5AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3 Cod unic de înregistrare 38790403
Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2018

ferea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

<lei>


'r~ XVA

indicatori

--

.. '

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

A

irobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

Cf. HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim Iii (cumulat)

An

0

/

MV’- \.y~/    2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

1.

VENJTURITOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd,28)

1

-

6.604,33

133168,67

20.053,00

1

VenKiifTtotale din exploatare

fRd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14l. din care:

2

6.684,33

13.368,67

20.053,00

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+RcL6+Rd.7), din care:

3

6.684,33

13.368,67

I 3

20.053,00 -

a1)

din vânzarea produselor

4

-

I-

a2)

din servicii prestate

5

3.866,67

7.733,33

11.608,00 X

a 3)

din redevente și chirii

6

r

a4)

alte venituri

7

2.817,67

5.635,33

8.453,00 ț

b)

din vânzarea mărfurilor

8

-

j. t

.

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente

9

-

I-

L l\

V\

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

-

j. '

X \

C2

transferuri, ci. prevederilor legale în vigoare

11

I-

d)

din producția de imobilizări

12

-

-

venituri aferente costului producției în curs de

13

-

*

0

alte\

[Rd.1

renituri din exploatare

5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21l, din care:

14

t?fe£v

H)

din amenzi șl penalități

15

-

"o, "Vt

.0.

w \ \

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

16

!=î

<    *-»    J

- active corporale

17

*

•> P

v/    \\

- active necorporâîe

18

-

W..

13)

din subvenții pentru investiții

19

M)

din valorificarea certificatelor

20

-

V'<^

LiLZ

alte venituri    //A?    X?

21

-

-

2

Venituri financiare    //S    JP . \.V

22

-

Sk

p n Imobilizări financiare    li.    4*    £

t---:

-tr-—zr

23

-

-

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

s

6

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

din investiții financiare

24

-

-

-

-

c)

din diferente de curs

25

-

d)

din dobânzi

26

-

-

-

e)

alte venituri financiare

27

*

*

-

-

a

Venituri extraordinare

28

-

-

-

-

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Al

srobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

B=6d/5

cf. HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

i

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

ii

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

-

6.618,00

13336,00

19.854,00

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

6.618,00

13336,00

19.854,00

c

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4O+Rd.46), din care:

31

4312,33

8.424,67

12.637,00

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

619,00

1338,00

1.857,00

a)

cheltuieli cu materiile consumabile

33

125,33

250,67

376,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

143,67

287,33

431,00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

7033

140,67

211,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

73,33

146.67

220,00

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

66,67

133,33

200,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

36

28333

566,67

850,00 I

o)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

166,67

33333

500,00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

166,67

33333

500,00

O

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

-

-

b1)

- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat

43

; 3

f\J

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1 — \

£L

prime de asigurare

45

-

/

A3

uheituieii cu alte servicii executate oe'terți

(Rd.47+Rd.4B+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.fiB+Rd.69+Rd.78k din care:

46

3.426,67

6.653,33

10380,00

VA

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-

-

-

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

16,83

33,67

• ziv?. f

5030 Z

\

M)

cheltuieli privind consultanța Juridică

49

t-

\ \ \

N \ i

cl

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

fîfcLȘ3țRd.Ș3), din care:

50

V

w\ \

7^

ci) | cheituiefi.de protocol, din care:

51

-

- «•>

.•/nV, 'J'i

z

7

77\1 “Tichete^pâd

/ ThnqdWIdârtfîSi

ou potrivit Leqlljir.193/2006. cu

jlterioare

52

(z

c2) Icheft^iyfFdp

eclamă j£^blicita&, dirtt&re:

53

-

-

-

-

-

s.'

INDICATORI

Nr,

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 201B

%

Ai

arobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG /

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

te

Gd

7

a

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe piele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

-

-

-

-

-

-

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

A

irobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG/ Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

Bc

6d

7

6

<*)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

-

-

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

-

-

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

-

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si

sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

-

-

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

9

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

-

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-

-Interna

65

-

-

•externa

66

-

-

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

40,00

60,00

120,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

0,33

0,67

1,00

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

-

221,17

442,33

663,50

»)

cheltuieli de asigurare șl pază

70

-

216,67

433,33

650,00

IZ)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea

71

*

0,83

1.67

2,50

I3>

cheltuieli cu preqătlrea profesională

72

-

3,33

6,67

10,00

I4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

-

-

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i

1

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

*

-

-

I6)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanțe, de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

1

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

anunțuri

77

0,33

0,67

1,00

A

I—

1 t

alte cheltuieli

78

-

-

-

3.148,33

6.296.67

9.445.00

1 '

B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

-

-

-

100,00

200,00

300,00

a)

ch. cu laxa pt.acttvitatea de exploatare a resurselor

m Ingrata.

80

*    vu

îft.'fcu i&fevent&penlru concesionarea bunurilor publice

șl resurseje minerale

61

nu

v

cpfcrMqxade.llcerțti

82

-

-

-

-

-

|i=.r

Vs' s

ch.jtu tmdrdp ăutcdzâre

83

-

-

-

w.

&

’ -V \ i

cfTcu taxa de pteditr l

84

-

-

-

fe»,.

zvl

“T t

Cheltuieli cuhlfe-taxeai impozite

-

100,00

200,00

3oo,txt.'.

2^

Cj g

rXîltuJeh cu personajul

B7+Rd-lOO+H£t44l4j^iJ.113k din care:    /&-    J.

>>

□as

v\\

2.239,00

4.476,00

6.717,00

co

cotf’


:A\>'


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 201B

%

Al

probat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG Z

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Trimi

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

a

3

3a

4

s

6

6a

6b

6c

6d

7

6

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.flB+ Rd.92)

B7

-

-

-

2,069,40

4.136,90

6.205,19

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.BS+Rd.90+Rd.91), din care:

68

-

-

2.069,40

4.136,60

6.205,19

a) salarii de bază

89

-

-

2.068,40

4.136,80

6.205,19

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului

90

-

-

-

c) alte bonificații (conform CCM)

91

-

-

-

-

-

-


I


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2010

%

A

srobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=Gd/5

cf. HG /

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trlm II (cumulat)

Trlm III (cumulat)

An

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

8

c2

Bonusurl (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.9S+ Rd.99), din care:

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările șl

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tlchete de masă;

96

-

-

-

c) tlchete de vacanță;

97

-

-

*

-

dl ch. privind participarea salariatiior la profitul

98

-

-

-

-

I

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

-

-

-

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103l.

100

-

-

-

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

o

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

organe de conducere sl control, comisii st comitete iRd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.1121. din care:

104

121,33

242,67

364,00

•»

a) pentru directori/directorat

105

-

37,33

74,67

-?ft2.6o iz'

-componenta fixă

106

*

37,33

74,67

112,66 “

. w

-componenta variabilă

107

-

-

-

\ V

b) pentru consiliul de administrațle/consillul de

106

-

84.00

166,00

i3î

2sz;op /

- ; if

-componenta fixă

109

e.

84,00

168,00

252,6a?'

\

\\

•componenta variabilă

110

-

-

W, -

vT

c) pentru AGA și cenzori

111

-

,

rrv

d) peptot alte comisii și comitete constituite potrivit

112

Og'

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

sppcIaÎQ.și'ătte dbltgetll legale

113

49,27

98,54

147,81

,o

V-

a/cfo

< p^n^chnbttiiitia la asigurări sociale***

bj/Ch, privind contribuția la asigurări ptsomaj

\    i ~    pi

c)\h. prlvigd cpntrit/. la asig, soc. de sănă&&m

■    /f?    .o°:

9 1


1

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2016

%

A

irobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Trim 1

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6C

6d

7

B

>

d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%

49,27

98,54

147,81

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

f) cheltuieli privind alte contribuții el fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121 +Rd.122), din care:

114

66,67

133,33

200,00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

- către bugetul qeneral consolidat

116

-

-

- către alti creditori

117

-

-

b)

cheltuieli privind activele Imobilizate

118

-

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

-

-

d)

alte cheltuieli

120

-

-

- -

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl

121

-

66,67

13333

200,00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

f1)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

123

-

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a

salariatilor

124

O

fi .2)

- provizioane in legătura cu contractul de

mandat

125

r- 1

f2)

venituri din provizioane șl ajustări pentru

depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

o

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

127

LZ CJ

- din participarea salariaților la profit

12B

-

1 \

• din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a

129

-

-

• venituri din alte provizioane

130

2

Cfielj

care:

tyWI'finqnciare (Rd.132+Rd.135+Rd.l38), din

_

131

■ 1

A

//

r

dhăftgișli pTiyțhdjIpbanzile (Rd.133-rRd.134), din care:

Z-^>    ci

132

’A

-    ,-l*

//

2

aferente creditelor pentru invaetitiU^,

133

4

^2P

aferente creditelor penj^fctivlt^ifa cofiță

■ I 1 ■ ...    -O _WJ

134

-

-

-

-

y <?

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

cf. HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

6c

6d

7

B

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd,136+Rd,137), din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru Investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

-

-

-

-

-

c)

alte cheltuieli financiare

138

-

*

3

Cheltuieli extraordinare

139

-

-

-

-

-

~T

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

66,33

132,67

199,00

venituri neimpozabile

141

-

-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

-

-

-

-

-

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-

-

10,61

21,23

31,84


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

A

irobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

0=6d/5

cf. HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

i

2

3

3a

4

5

e

6a

6b

Bc

6d

7

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

-

-

-

-

-

-

)

1

Venituri totale {rd.2) din care:

144

*

-

-

6.6B4.33

13.368,67

20.053,00

-venituri sin subvenții si transferuri

145

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

-

-

-

2.068,40

4.136,80

6.205,19

a)

148

b)

149

c)

-*—»•**-*-

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

-

-

-

2.068,40

4.136,80

6.205,19

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

-

-

-

-

300,00

5

Nr.mediu de salariat!

153

-

-

-

-

300,00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

------3,45

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a buoetulul de stat

155

t

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

66,84

b

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu recalculata conform Legii anuale a hnnpmliil rip gtnt

157

a

c

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 cOPERATII >

158

1

ÎS—!

tu

55

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități

fizice, din care

159

A

'««ț^ntitatea de produse finite (QPF) <OPERATII>

160

zț %

‘l

„-.gfrrttaedlu (p)

161

-

l

pr

r

/ <

-\ă]pflife=QPF x p

162

W

20.053,00

1ț

- poiîdere in venituri totale de exploatare =

BiLl£iiBtL2

163

•> 2 ,f< r, ■. 11 u V’.<*

1004»%

Plăți restante/

164

Creanțe restante, din careiSSi' p»ZîSx

165

4

<iK’

- de jt operatori cn^stpital igjegi^j&najoritar de

-Ki- --

166

Wnu’

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

anul

2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

A

probat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=6d/5

ci. HG/

Ordin

comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

An

0

1

2

3

3a

4

5

6

6a

6b

Bc

6d

7

8

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

-

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente

LsolduLrama&x imbucsati

171


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3


Cod unic de înregistrare 38790403 Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2016-2017


Anexa nr.3


<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

a

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1

Venituri din exploatare

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, I£T3 Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40Z1439Z2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018


**


«mii lol>


INDICATORI


Data finalizâ rfl investiției


Valoare

an 2019


an 2020


100,00


350,00


100,00


350,00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:


• (denumire obiectiv)


- [denumire obiectiv)


c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unltâțll administrativ teritoriale:


-    (denumire obiectiv) _

-    idenumlra obiectiv)_

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație

de gestiune, exclusiv cele (fin domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:


(denumire obiectiv)


(denumire obiectivi


a) pentru bunurile proprietatea economie:


ivata a operatorului


0,00


0,00


250,00


100,00


0,00


b) pentru bunurile de natuia domeniului public al statului sau al

uniații administrativ teritoriale:

■ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)_

o) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

uniați administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)


a)    pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b)    pentru bunurile de natura domeniului public al statutul sau al

unltâțll administrativ teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai

uniați administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau In locație

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat aL


(denumire obiectiv) (denumire obiectiv)

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3 Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 8, ET3 Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2018

Nr.crt.

te j A’ A ifel

Termen de realizare

an precedent 2017

an curent 2018

an 2019,

2020

Preliminat / Realizat

influențe (+/-)

l fr'’ ►;

ax-i

'■A'

"’C i

\ A

Influențe (+/-)

V//

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

restanțe

Rezultat

.brut

Plăți

restante

0

V . V

2

3

4

s

6

7

a

9

10

PcLI

Măsuri de îmbunătățirearezultatului brut și reducere a

plăților restante^    C

1

CREȘTEREA GRADOTUI DE REALIZARE A

VENITURILOR

31.12.2018

X

X

2

Măsura 2

31.12.2018

X

X

n

Măsura n

31.12.2018

X

X

TOTAL Pct. 1

X

X

0

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.l

1

Cauza 1

31.12.2018

X

X

2

Cauza 2

31.12.2018

X

X

n

Cauza

31.12.2018

X

X

TOTAL Pct II

X

X

0

0

0

0

0

Pcl. III

TOTAL GENERAL Pct 1 + Pct. II

0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL