Hotărârea nr. 193/2018

HOTARAREnr. 193 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTIConsiliul General al Muni
ROMAN1AHOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Metropolitane București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportut de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2666/1/19.03.2018 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1919/19.03.2018,

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 70/26.03.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 10/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 195/27,03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

■ Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit, d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 și ari. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 174 posturi, din care 20 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Metropolitane București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 383 2016 îșt încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 193

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Anexa 1BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI Str, Tache lonescu nr. 4, sector 1, București

STAT DE FUNCȚII

Anexa nr 2 a Hotărârea C G M B nr
Nr

Crt

Funcție de execuție

Funcție de conducere

Nivel de

studii

Grad.'treapta

profesionala

Număr

pastur

/ ArgxZa Legea 153/2017 in baia careta se

ștab .'este remurseraVa/salar ui de baia

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Manager iDirector general)

S

II

1

Anexa III Cap.II. II. a)

2

D rector (de specia'itate)

s

II

1

Anexa III Cap.ll, II. a)

3

□.rector leconomic)

s

II

1

Anexa III Cap.ll, II, a)

4

Contabl Set

s

II

1

Anexa III Cap II, II, a)

COMPARTIMENTUL AUDIT

5

Auditor

s

I

1

Anexa VIII Cap II Lit.B, 1. b)

• 6

Aud tor

s

I

1

Anexa VIII Cap II Liî.B, 1, b)

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

7

Economist

s

I

1

Anexa VIII Cap II Lit.B, 1. b)

8

Cons lier juridic

s

IA

1

Anexa VIII Cap II Lit.B, I, b)

9

Magaziner

M.G

-

1

Anexa VIII Cap II Lit.C. b)

COMPARTIMENTUL SECURITATE Șl SANATATE ÎN MUNCA PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR. SITUAȚII DE URGENȚA

10

Referent

M

I

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.B, 1, b)

11

Pompier

M.G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)

SERVICIUL RESURSE UMANE.JURIDIC.FORMARE PROFESIONALA

12 I    jSefservciu    |    S    |    II    1    1    1    Anexa VIII Cap i Lit B, 1, a)

COMPARTIMENTUL JURIDIC. CONTENCIOS

13 JConsilier Juridic    |    |    S    |    I    |    1    |    Anexa VIII Cap.ll Lit.B, I, b)

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE. SALARIZARE

14

inspector de spec a îate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.B. 1,

15

Inspector de spec al tale

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.B, 1, //t/ -

16

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIU Cap.ll Lit.B, 1,

te    u

1^5_Ul_

17

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.B. 1,

£

IR

BIROUL FORMARE PROFESIONALA. METODOLOGIC    u

16

Set birou

s

II

1

Anexa III Cap.il, II, a)

19

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa lil Cap.ll, II, b)

20

Bibliotecar

s

I

1

Anexa III Cap II, II, b)

21

Bibliotecar

s

I

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

22

Bibliotecar

s

I

1

Anexa HI Cap.ll, II. b)

23

Bibliotecar

s

I

1

Anexa III Cap II, II, b)

SERVICIUL COMUNICARE

24 |    |Set serviciu    |    S    |    II    I    1 I    Anexa III Cap.il, II, a)

COMPARTIMENT COMUNICARE

25

Referent de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll Lit B, 1, b)

26

Referent de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap II L t B 1, b)

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT. REGISTRATURA. ARHIVA

27

Bibliotecar - arhivist |

s

IA

1

Anexa II Cap îl, II, b)

28

Referent de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap II Lit.B, 1, b)

29

Referent de specialitate

s

I

1

Anexa VIII Cap.ll Lit B. 1, b)

30

Curier    |    x' 'V

•' M;.Gx

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)

COMPARTIMENTUL MARKETING'. COORpONARE SI DEZVOLTARE PROIECTE    Hs î

31

Bibliotecar

« /'

■' S

\    IA

1

Anexa III Cap. ■, , b)

1 **    F

32

Bibliotecar

i

s

II

1

Anexa HI Cap.i', , bl

33

Bibliotecar

II- !<

S. , ..

„S II

1

Anexa III Cap , , b)

SERVIL DEZVOLTAREA.?! EVlbENȚA COLECȚIILOR

34 j    |Sefserv'ciu    \\    , ’•    | .    S" bf'    ||    |    1    |    Anexa II Cap l , a)

i-

z

< 5 5 o

CONFORM


35

Bibliotecar

s

IA

1

7'y*x*A'Cap >4fo)

35

Bibliotecar

s

IA

1 C

trX’’"r!9AÎ"?.    ■ b)

37

Bibliotecar

s

II

1

Cap.ll,

38

Bibliotecar

s

II

'V-.

/    p—-Jfnexa HI Cap.H, II, b)

39

Bibliotecar

s

II

1 /

Anexa III Cap.H, II, b)

40

Bibliotecar

M

1

/

Anexa iii Cap.H, II, b]

41

Bibliotecar

M

1

<1—'

Anexa HI Cap.H, li, b)

42

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap.H, II, b)

43

Bibliotecar

M

IA

1

Anexa III Cap II, II. b)

SERVICIUL CATALOGARE. CLASIFICARE. INDEXARE

44

Sef serviciu

S

II

1

Anexa Iii Cap,II, II. a)

45

Bibliotecar

S

1

1

Anexa III Cap.H, II, b)

46

Bibliotecar

s

1

1

Anexa HI Cap II, II, b)

47

Bibliotecar

S

1

1

Anexa III Cap.H, Ir, b)

48

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.il, tl, b)

49

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.H, II, b)

50

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, Ir, b)

51

Bibliotecar

S

II

1

Anexa Iii Cap.H, II, b)

SERVICIUL PREZERVARE CONSERVARE, COMUNICARE SI VALORIZARE COLECȚII SPECIALE Șl DE PATRIMONIU. DEPOZITUL

52

Sef serviciu

S

II

1

Anexa III Cap II, II, a)

53

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap.H, II, b)

54

Conservator

s

1

1

Anexa III Cap.il, II, b)

55

Bibliotecar

S

1

1

Anexa tll Cap.II, II, b)

56

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.H, II, b)

57

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.H, li, b)

COMPARTIMENT INFORMARE BIBLIOGRAFICA

58

Bibliograf

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, b)

59

Bibliograf

s

IA

1

Anexa HI Cap.II, li, b)

60

Bibliograf

s

H 1

1

Anexa III Cap II, II, b)

SERVICIU FILIALE SECTOR 1

61

Sef serviciu

s

II

1

Anexa llt Cap.H, tl, a)

62

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, li, b)

63

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b}

64

Bibliotecar

M

H    II    ~

r 1

Anexa Hi Cap.H, tl, b)

65

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b|

66

Bibliotecar

s

r    II

1

Anexa HI Cap II, II, b)    //.■

67

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.H, II, b)    //o'

68

Bibliotecar

s

II

1

Anexa lll Cap ii, It, b|    

69

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap tl, II. b)

70

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

71

Bibliotecar

s

il

1

Anexa ill Cap.H, II, b)

72

Bibliotecar

s

11

1

Anexa III Cap.H, II, b)

73

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap,II, 11, b)

74

B'bliotecar

M

II

1

Arexa III Cap.H, II, b)

75

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa HI Cap II. II, b)

76

Bibliotecar

s

1

1

Anexa 111 Cap II, I1, b)

77

Bibliotecar

s

li

1

Anexa III Cap.H, II, b|

78

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

79

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap.H, II, b)

80

Bibliotecar

M

II

1

Anexa II! Cap.H, II, b)

81

Bibliotecar

M

II

1

Anexa HI Cap II, II, b)

82

B'bliotecar

S

IA

1

Anexa III Cap.H, II, b)

SERVICIU FILILAE SECTOR 2-6

83 |    | Sef serviciu    |    S    |    II    1    1    1    AnexalllCap.il, II, a)

BIROU FILIALE SECTOR 2

84

Sef birou    rt

.s-x

II

1

Anexa lll Cap II, II, a)    î'*5

85

B biiotecar

S \

II

1

Anexa III Cap.II, II, b) (/$

86

Bibliotecar

♦ /

. S

II

1

Anexa lll Cap.H, II, b) țl~    ț-

37

Bibliotecar

li s /'

M

II

1

Anexa III Cap.H, II, b) iflj    ț!

38

Bibliotecar

!(" !<

S

1

1

Anexa Hi Cap.H, 11, b}    =

89

Bibliotecar

- - - r '

s

il H

1

Anexa lll Cap.H, II, b)

90

3 biiolecar

.

S’<C

'    II

1

Anexa lll Cap.H, II, b)    :


KV * XANALUL

91

Bibliotecar

s

II

1

Z7

^Anexa>ff'Cap.ll, i/fj)

92

Bibliotecar

s

II

1

jfcjp/f, li. bj

93

B'bliotecar

s

IA

1\

94

Bibliotecar

s

II

1 X

A

^ni/îriH Cap H, ll, b)

95

3,bliotecar

s

II

1

X    Mfxa III Cap.ll. II, b)

BIROU FILIALE SECTOR 3    /    J

96

Sef birou

s

II

1 c

Anexa HI Cap II. II, a)

97

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, bj

98

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II. II. bl

99

Bibliotecar

s

il

1

Anexa III Cap II, II, b)

100

Bibliotecar

M

I

1

Anexa III Cap.II, II, b)

101

Bibliotecar

s

I

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

102

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

103

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap.II, II. b)

104

Bibliotecar

s

I

1

Anexa III Cap.II, II, b)

105

Bibliotecar

s

I

1

Anexa III Cap.il, II, b)

BIROU FILIALE SECTOR 4

106

Sef birou

s

II

1

Anexa III Cap.II, il, a)

107

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II. II. b)

108

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.ll. II, b)

109

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

110

Bibliotecar

s

I

1

Anexa III Cap II, II, b)

111

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap.ll, II, bl

112

Bibliotecar

s

I

1

Anexa III Cap II, II. b)

113

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II. b)

114

Bibliotecar

M

IA

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

BIROU FILIALE SECOTR 5

115

Sef birou

s

r    II

1

Anexa ui Cap.ll, II, a)

116

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

117

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

113

Bibliotecar

M

II

1

Anexa III Cap.ll. II, b)

119

Bibliotecar

S

1

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

120

Bibliotecar

S

1,

1

Anexa III Cap II, II. b)

121

Bibliotecar

SSD

H 1

1

Anexa HI Cap.ll. II, b)

BIROU FILIALE SECTOR 6    /tfgfc

122

Sef birou

S

II

1

Anexa III Cap II, II, a)    „

123

Bibliotecar

M

II

1

Anexa III Cap ll, II, b)

124

Bibliotecar

S

IA

1

Anexa til Cap.ll, II, b) V.'i.    2

125

Bibliotecar

S

1

1

Anexa III Cap II, II, b)    u '

126

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

127

Bibliotecar

M

IA

1

Anexa il1 Capii, il, b)

123

Bibliotecar

S

1

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

129

Bibliotecar

S

II

1

Anexa Iii Cap ll, II, d)

130

Bibliotecar

s

II

1

Anexa lit Cap.ll, II, b)

131

Bibliotecar

S

II

1

AnexalllCap.il, II, b)

132

Bibliotecar

S

II

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

INSTITUTUL MIRCEA ELIADE

133 |    |Sef serviciu    |    S    )    II    I    1    I    Anexa Iii Cap.ll, ii, a)

COMPARTIMENTUL DE STUDII ORIENTALE,CERCETARE

134

Cercetător științific

s

-

1

Anexa 1 Cap.ll Lit.b)

135

Cercetător științific

s

1

Anexa 1 Cap.ll Lit.b)

136

Cercetător științific

s

-

1

Anexa 1 Cap.ll Lit.b)

137

Asistent de cercetare științifica

s

-

1

Anexa 1 Cap.ll Lit.b)

138

Asistent de cercetare științifica

s

-

1

Anexa 1 Cap II Lit.b)

139

Referent

-

1

1

Anexa HI Cap.V Lit.b) //•?'

140

Referent

' ’S X

1

1

Anexa (II Cap.V Lit.b) //ă?    P

BIBL*OTE£ATSTGITALA DACOROMANICA    ijS ~

141 |    |Sef serviciu    jș *• /    S    |    II    1    1    1    Anexa III Cap.ll, II. a) \\‘<j    “

COMPARTIMENT SC/£nARE,COMPRESIE SI PRELUCRARE OOCUMENTE DIGITALE

142 |3ibliotecar    |    j    S    | , IA    |    1    |    Anexa 'Cap l, li, b)


143

Bibliotecar

S

1

•''j    /AnexaJ^Cap II, II. b)

144

Bibliotecar

s

fl

z^/T^e/t'Cap    . b)

145

Bibliotecar

s

II

1

BflRMxa III Cap.ll. b)

146

Bibliotecar

M

r 1

1 >

4

Anexa Iii Cap.ll, li, b)

zz

METADATE


148


Bibliotecar


149


Bibliotecar


Anexa UI Cap.ll, II, b)


Anexa III Cap,II, II, b)


150


151


152


153


Bibliotecar


Inginer de sistem


Inginer de sistem


Analist {programator) ajutor


154 Analist (programator) ajutor


155


156


Inginer


II


Anexa III Cap.ll. II. b)


157


Munetor califica!


158


Muncitor calificat


159


Muncitor calificat


COMPARTIMENT AUTOMATIZARE IT


Anexa Iii Cap.ll, II, b)


Anexa III Cap ii, II, b)


IA


IA


SERVICIUL ADMINISTRATIV. TEHNIC. GESTIUNE IMOBILIARA


Sef serviciu


M:G


M.G


M.G


II


Anexa Vili Cap ii, Llt B, V


Anexa VIII Cap.ll, Lit.B, V


Anexa VIII Cap.ll Lit B, I, a)


Anexa VIII Cap.ll Lit.B, I, b)


Anexa VIII Cap.ll Lit.C. b)


Anexa VIII Cap.ll Lit.C. b)


Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)


160


Muncitor calificat


M.G


Anexa VIII Cap II Lit.C. b)


161


Muncitor calificat


M.G


Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)


162


îngrijitor


M.G


Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)


163


164


îngrijitor


M.G


Anexa VIII Cap.ll Lit.C. b)


165


166


167


16B


169


Ingriiilor


îngrijitor


îngrijitor


îngrijitor


Guard


Guard


170 Economist


171


Economist


172


Economist


173


Contabil


174 Casier


M.G


M.G


M.G


M;G


M.G


M.G


COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE


specialist IA


II


IA


Anexa VIII Cap.ll Lit.C b)


Anexa VIII Cap II Lit C, b)


Anexa VIII Cap II Lit.C. b)


Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)


Anexa VIII Cap.ll Lit.C. b)


Anexa VIII Cap.ll Lit C. b)


Anexa VIII Cap II UI B I, b/y


M.G


Tatăl posturi    174

Din care postur de conducere 20

•    Aneiele la Legea 153/2017 uiilizate în prezentu stat de funcții sunt in concordanță cu atr.buț i e cuprinse in fișe e de post


•    M.velul salar,Tlor de bacă corespunzător funcț lor, gradelor și treptele profesiona e prevăzute in prezentul stat de funcț precum și al celor alte' drepturi sataria'e aferente se vor încadra în sume e a ocate pr n bugetul nst tuț ei la Titlul "Che tuieli de perșona", subd-.viZ'unea “Cheltuieli cu salariile".

•    Posturile prevăzute in statul de funcții pol f 'ncadrate cu fracț uni de normă, ‘n funcț e de neces tâț ie mst tuț ei. conform ‘cg s ației în v goare•    Denumirea funcțiilor de muncitori calificat este cea care corespunde muncii efectv prestate (ex lăcătuș mecan e,electrician, etc ) și se ștab 'este de către instituție.

•    Transformâr.le/pcrmutănte de posturi intre compart mente e funcț ona e vor fi aprobate de Pr maru General cu respectarea prevederilor ; legale in vigoare

•    în cazul în care organigrama (structura organ zator,că) ș număru de posturi aprobate pr.n Hotărâ'ea Cons u u Genera ol Muu tipiulu 3ucu-ești nu se modif că, statul de funcții se va aproba pr n O spoz ț e a Pr maru ui Gene.'aT"*p"';’

Manager (Director General)    7 *

Zvetlana Preoteasa


bl I


7r


Str Tache onesc_ 4 Sector 1 010354 București - România Cod fiscal 4505405

Te *04 021 315 63 00 -C4 021 316 83 06 fax -04 021 3'5 35 25 5ibhoteca@b:bmet.ro | www.bibmet.ro www.d gifauc ro


Anexa nr. 3

$3 ,REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. (1) Biblioteca Metropolitană București (numită în continuare și BMB.) este o instituție publică de cultura de 'nteres local al municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată integral de la bugetul local al municipiului București, subordonată conform prevederilor legale în vgoare.

(2)    Biblioteca Metropolitană București, parte integrantă a sistemului informațional național, cu rol de importanță strategică în cadrul societății informaționale, este bibliotecă publică cu personalitate juridică, cu profil enciclopedic, aflată în slujba comunității locale și județene și permite accesul nelimitat și gratuit la colecțiile proprii, baze de date și alte surse de informații.

(3)    Biblioteca Metropolitană București, succesoare a Bibliotecii Municipale ..Mihail Sadoveanu", exercită funcția de bibliotecă publică și de Depozit legal local pentru Municipiul București, organizează și asigură servicii de păstrare și valorificare a memoriei bucureștene. de educație permanentă, de lectură publică în Municipiu* București, de bibliotecă județeană pentru județul Ilfov, cu rol de îndrumare metodologică pentru bibliotecile publice din județul Ilfov și de instituție publică de cercetare științifică.

Art.2. (1) Ca bibliotecă de drept public, Biblioteca Metropolitană București își desfășoară activitatea i/țiaza.,- ?

Legii bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și (o? Leiâiițș g nr 324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și deațigltarearj £ tehnologică cu modificările și completările ulterioare, a Constituției României și legilor țârii, a hotărârilor CobȘiliulpL; r < General al Municipiului București șt a Dispozițiilor Primarului General, fiind organizată și funcționând 'potrivit .?

preveden'or prezentului Regulament.

(2) B blioteca Metropolitană București este finanțată din bugetul Municipiului București. Biblioteca poate fi finanțată si de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări, acordări de finanțări nerambursabile, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Art.3. (1) Biblioteca Metropolitană respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București, în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al P.M.B., sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispoziția Primarului General, "n limitele prevăzute de lege.

(2) Activitatea Bibliotecii Metropolitane este coordonată de Direcția Cultură, învățământ Turism -compartiment funcționat de specialitate, conform atribuțiilor acestuia.


(3) Instituția aplică și respectă normele și normativele elaborate în domeniul specific de activitate de către Ministerul Culturii, ca autoritate a administrației publicețiȚentrale-competentă în elaborarea și aplicarea strategiei și a politicilor în domeniu    v

f4) Activitatea funcțională și de specialitate a^înștituției se desfășoară în baza și cu respectarea .egislației în v goare și a prezentului regulament    // 'V z


Sir. Tache lonescu 4, Sector 1, 010354, București - România Cod frscal 4505405

Tel -04 021 315 33 00 -04 021 316 3 3 06 fax -C4 02' 316 36 25 biblioteca@bibmet.ro | vtww.bibmet.ro www.digbuc.ro

Art.4. (1) Biblioteca Metropolitană București are sediul administrativ în București, str, Tache lonescu nr,4, sector 1 cont IBAN R035TREZ7015026XXX000362, deschis la Trezoreria sector 1, cod de identificare fiscală nr. 4505405. prezentând aceste date de identificare in toate actele oficiale ale instituției.

(2) Activitatea structurilor organizatorice (servicii birouri, compartimente) a centrelor de studii, centrelor culturale, precum și a filialelor și bibliotecilor mobile - entități fără personalitate juridică, organizate, conform legii, pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile oferite de instituție - se desfășoară atât la Sediul Central Mihail Sadoveanu. cât și la sediile atribuite în administrare prin acte ale administrației publice locale.

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Biblioteca Metropolitană București asigură penlru toți utilizatorii egalitatea accesului la informațiile și la documentele necesare informăm, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă și etnică etc. în cadrul societății informaționale, Biblioteca Metropolitană București are rol de importanță strategică.

Art.6, Biblioteca Metropolitană exerctă funcția de bibliotecă publică și de Depozit lega! local penlru Municipiul București, de bibliotecă județeană pentru județul Ilfov, cu rol de ‘ndrumare metodologică pentru bibliotecile publice din județul Ilfov, precum și de institut e publică de cercetare științifică și are următoarele obiective principale de activitate.

a)    achiziționează, colecționează, organizează, prelucrează, conservă și pune la dispoziția publicului toate categoriile de documente: cărți, publicații seriale, alle documente de bibliotecă și baze de date, pentru a fac.lita utiLzarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere;

b)    organizează coordonează întreține și dezvoltă cea mai importantă biblolecă digitală românească. în cadrul proiectului media- Biblioteca Digitală Dacoromamca.

c)


d)


desfășoară activități culturale, educative și de cercetare științifică in domeniile istoriei cărții, biblioteconomiei și științei informației, a istoriei bucureștene;

inițiază, organizează și desfășoară activități culturale, educative și de cercetare în comunitățile româneștL^jjEu^ afara granițelor țării. în marile capitale ale lumii, prin pro ecle și/sau prin deschiderea de filiale externe; A?


e)elaborează bibliografia retrospectivă și curentă a Municipiului București, alcătuiește baze de date și servicii de informare comunitară;

colecționează, conservă și valorifică fondul de documente specifice cu referire la istoria vieții cultur^.șî u £ sociale a Municipiului București și județului Ilfov, cu scopul protejării patrimoniului culturii scrise șOre/.m municipiului București și a județului Ilfov. în condițiile legii.    44^=1;


g)


h;

i)


acordă asistență de specialitate în domeniul biblioteconomiei și susț-ne, în condițiile legii, prin programe specifice de instruire formarea inițială și continuă, precum și autoformarea personalului de specialitate al bibliotecii din bibliotecile publice din județul Mov și din țară;

asigură accesul la informația publicată în toate formele sale: tipărituri, digitizate audiovizuale;

Biblioteca Metropolitană București as'gură pentru toți utilizatorii egalitatea accesului la informațiile și la documentele necesare informării, educației permanente, petrecem timpului liber și dezvoltării personalității, fără deosebire de statutul social sau economic, vârstă, sex, apartenență politica, rel-gioasâ și etnică etc


CAPITOLUL III. PERSONALUL BIBLIOTECII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Șl^fRIBtlȚII

Art.7. Structura organizatorică a BibliQteciMKletfopolitane București se elaborează de către nstituție. se avzează pentru conformitate de compartimenteleroe- resort din aparatul de specialitate al Primarului General aprobă de către Cons-iiui General a' Municipițjlu» București, la propunerea Pr mărului General.

Personalul o bboiecn se compune d n;


Str. Tache lonescu, 4. Sector 1,010354, București - România Cod fiscal 4505405


Tel *04 021 316.E3.00 *34 021 316 63.06; fax: *04 02'. 316 36 25 biblioteca@bibmel.ro [ www.bibmet.ro | www.digibuc.ro

a)    Personal de specialitate

b)    Personal administrativ

c)    Personal de întreținere

Art.8. țț; Angajarea personalului din bibliotecile publice se realizează prin concurs organizat de conducerea bib iotecii. potrivit legii.

(2) Recrutarea persona'ului se face cu prioritate, prin selecția de specialiști cu studii superioare/de scurtă durată de specialitate sau cu studii postliceale de profil

Art.9. Atribuțiile și competențele personalului din Biblioteca Metropolitană București se stabilesc prin fișa postului, conform programelor de activitate și sarcinilor de serviciu elaborate de către Managerul (director general), pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al bibliotecii, aprobat de CGMB.

Art.10. Promovarea, sancționarea, eliberarea din funcție și destituirea personalului Bibliotecii Metropolitane București se realizează în conformitate cu regulamentele, procedurile și normele interne, in conformitate cu prevederile legale în vigoare

Art.11. (1) Conducerea B.M B. și ordonatorul principal de credite sunt obligați să asigure formarea profesională inițială și continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget

(2) Cursurile de calificare și formare profesională continuă a personalului din B.M.B. se organizează, în condițiile legii, de instituții acreditate în formarea profesională a adulților, care oferă cursuri ce acoperă varietatea specializărilor dintr-o bibliotecă

Art.12. Personalul din B.M.B. beneficiază de distincții și premii în condițiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecii.

Art.13. Bibli oteca Metropolitană București are următoarea structură organizatorică;


CONDUCEREA INSTITUȚIEI- Conducerea executivă a instituției este asigurată de Managerul (director ge'

Director (de Specialitate), un Director (Economic), un Contabil Șef, 10 Șefi de Serviciu și 6 Șefi deVj

astfel

Șef Serviciu in cadrul:

Serviciul Resurse umane. Juridic. Formare profesionala:

Serviciul Comunicare:

Serv,ciul Dezvoltare și Evidența Co ecțiilor.

Șerv etul Catalogare ClasTicare Indexare.

Serv ciul Prezervare, Conservare, Comun care și Valorizare Co'ecții Speciale și de Patrimoniu. Depozitul Legal Local

Serviciul Filiale Sector 1,

Serviciul Filiale Sector 2-6.

Institutul Mircea Eliade (organizat la nivel de serviciu), _ ,

Biblioteca Digitala Dacoromanica (organizată la nivel de Serviciu): x-Servicu Administrativ.Tehnic Gest.une Imobiliară

Șef Birou in cadrul'

Birou Formare Profesională Metodologic Birou Filiale Sector 2;

Birou Filiale Sector 3,

Birou Filiale Sector 4,

Birou Filiale Sector 5 Birou Filiale Sector 6
CONFORM CU ORIGINALUL I

PiWrâ—_i

K Capitalei


Slr Tache lovesc o. 4, Sector 1.010354 București - România Cod fiscal 4505405 Toi *04 021 3,6 £3 00 -04 021 313 33 05 (ax -"04 021 315 36 25 , bibfioteca@bibmet.ro | wwwbibmet.ro www.dgibuc.ro

Art.14. Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă Managerul {director genera’) în activitatea sa: Consiliul de Administrație Consiliul Științific

Art.15. APARATUL DE SPECIALITATE Șl APARATUL FUNCȚIONAL al Biblioteci Metropolitane București prevăzute in Organigramă, cuprind următoarele compartimente:

-    Compartimentul Audil

-    Compartimentul Achiziții Publice

-    Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă. Prevenirea și Stingerea Incendiilor. Situații de Urgență

-    Servicul Resurse Umane. Juridic. Fromare profesionala:

Compartiment Juridic. Contencios;

Compartimentul Resurse Umane. Salarizare;

Birou Formare profesionala. Metodologic.

-    Servicul Comunicare

Compartiment Comunicare;

Compartiment Secretariat. Registratură. Arhivă Compartiment Marketing. Coordonare și Dezvoltare Proiecte

-    Serviciul Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor

-    Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare

-    Serviciul Prezervare, Conservare, Comunicare și Valorizare Colecții Speciale și de Patrimomu Depozitul Legal Local

Compaitment Informare Bibliografică

-    Serviciul Filiale Sector 1

-    Serviciul Filiale Sector 2-6:

Birou Filiale Sector 2;

Birou Filiale Sector 3;

Birou Filiale Sector 4;

Birou Filiale Sector 5;

Birou Filiale Sector 6.

-    Institutul Mircea Eliade.

Compartiment de Studii Orientale Cercetare:

-    Biblioteca Digitală Dacoromanica:

Compartimentul Scanare, Compresie si Prelucrare Documente Digitale;-Metadate (organizată la nivel de compartiment).

Compartimentul Automatizare IT

-    Serviciul Administrativ.Tehnic. Gestiune Imobiliară

-    Compartimentul Financiar-Contabîlitate    ii'-


Art.16. în vederea realizăm obiectului de activitate, conducerea șwersonalul Biblioteci Metropolitane București au următoarele competente si atribuții:

a) colecționează, organizează, dezvoltă conservă și pune la dispoziția' âflfîzatorilor prin achiziții, schimb interbibliolecar, transfer și donații, colecții reprezentative de documente, indiferent de suportul material (cărți, j


broșuri, periodice, documente grafice și audio vizuale, software, înregistrări multimedia, reproduceri tipărite sau multiplicate "n serie, baze de date, conexiuni Internet etc.) în funcție de dimensiunile demografice, de structura socio-profesională a populației Capitalei precum și de cerințele reale ale acesteia;

b)    organizează, coordonează, întreține și dezvoltă Biblioteca Digitală Dacoromanica, desfășoară activități de scanare și arhivare digitală a colecțiilor de documente ce alcătuiesc fondul de memorie culturală și istorie locală, activități de prelucrare digitală și publicare online a documentelor și colecțiilor digitale.

c)    prin secțiile si f ialele bibliotecii, asigură servicii de lectură, atât prin consultarea documentelor în să-i de lectură căi și prin 7mprumul la domicliu,

d)    inițiază, organizează și desfășoară programe și proiecte culturale și educaționale în parteneriat cu autoritățile publice locale naționale, instituții de profil, organizații nonguvernamenlale, companii private, ONG-uri dirț afara granițelor țării,

e)    inițiază, organizează programe culturale specifice sprijinirii educației permanente și elaborează pentru accesarea fondurilor europene, cât si alte activități culturale de promovare a culturii scrise
Biblioteca Metropolitană București

Str. Tache ionescu, 4, Sector 1 010354. București - Român a Cod fiscal 4505405

Tel. -C4 021 3*6 S3 00' -04 021 315 33 05 fax -C4 021 3'6 35 25 biblioteca@bibmet.ro J www.bibmet.ro | www digibuc.ro

f)    dezvoltă, conservă și valorifică fondul de publicații clasat ca patrimoniu cultural, conform legii:

g)    organizează Depozitul legal local potrivit legii;

h)    elaborează bibliografia locală curentă a Municipiului București și asigură servicii de informare bib lografică și documentare

i)    organizează activități de formare și informare a utilizatorilor, prin cultivarea deprinderilor de muncă intelectuală, prin promovarea colecțiilor, a serviciilor bibliotecii și a tehnologiei informației (IT). prin organizarea de cursuri și ateliere, precum și realizarea unor acț'uni specifice de animație culturală și de comunicare a colecțiilor fizice și digitale:

j)    achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date. întocmesc cataloage și alte instrumente de valorificare a colecțiilor în sistem informatizat;

k)    inițiază, organizează sau participă ia realizarea unor programe de cercetare și cu caracter bibliografic, de valorificare a tradițiilor culturale locale și naționale, de animație culturală, de promovare a creației științifice, tehnice și cuitural-artistice;

l)    prelucrează biblioteconomie colecțiile, conform normelor tehnice de specialitate și a standardelor de descriere specifice (ISBD, UNIMARC, MARC21, Dublin Core);

m)    conservă, valorifică și dezvoltă fondul de colecții cu referire la viața culturală, socială și economică a Municipiului București și a județului Ilfov și asigură servicii de informare comunitară;

n)    facilitează, potrivit resurselor și oportunităților, accesul utilizatorilor și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut și schimb interbibliotecar intern și internațional ori servicii de accesare și comunicare la distanță;

o)    asigură conform legislației în vigoare formarea profesională continuă a personalului de specialitate,

P)

q)

r)

s)

t)


formatorii bibliotecii au obligația de formare profesională a personalului din filialele externe deschise în capitalele europene și pot organiza cursuri de formare profesională cu bibliotecarii din comunitățile românești d,n afara granițelor tării

redactează, editează și tipărește revistele de specialitate ale Bbibliotecii Metropolitane București, precum și Revista Anuarul Bbliotecii Metropolitane București, Revista Literatorul; editează și tipărește lucrări de cultură generală, literatură de specialitate,


>s,

ntocmește cataloage și alte instrumente de comunicare și publicare a colecțiilor în s:stem informatizat, 3 < < p asigură servicii de informare bibliografică și documente de interes local, național-ștjițțternQțional;    ’’ ‘    “


... ’u □ 1 2

* “SS3


efectuează în scopul valorTicârii și eficientizâm colecțiilor, bibliografii, studioși cercetări științifice redacteaienși Q - <


editea2â lucrări de interes cultural;


colaborează cu insHute sau instituții echivalente ca profil din țară și străinătate; organizează servicii speciale pentru persoanele dezavantajate, V"

(2) Activitatea funcțională:    V“ . x

3) asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protej3f^și>|/alorificarea patrimoniului


u)

V)r-

'<4


public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia,    '    \

b)    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specfice reparații capitale și curente, pe care le include în -v bugetul de cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

c)    asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea ' i

activității de bază,    

d)    după caz, pot încheia acorduri de parteneriat și contracte de asoc'ere pentru activități care prezintă interes comun în domeniul de activitate al instituției, cu informarea Direcția Cultură, învățământ, Turism-PMB. Veniturile obținute din aceste activități (inclusiv veniturile din donații și sponsorizări) se utilizează conform^ prevederilor legale aplicabile,

e)    informează compartimentele de resort drn cadru! aparatului de specialitate al Primarului General cu/operative indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare cțwărse^. y documente și documentați potrivit reglementărilor legale,    |IC

f)    desfășoară și alte activităț p-evâzute de lege sau stabilite prin acte administrative ale Consiliului Geneb^l al~

Municipiului București sau ale Primarului General;    vfe, A

g)    ‘ntocmește propuneri pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli, iar. după aprobarea acestuia în cond țiile asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice;Str Tache lonescu 4, Sector 1,010354 București - România Cod fiscal 4505405

Te -C4 021 315 63,00 -04 021 315 8 3 05 fax -04 021 316 35 25 bb ioteca@bibmet.ro [ www.bibmet ro | www.digibuc.roh)    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă compartimentului de specialitate din cadrul P.M.B, alocația rămasă neconsumată la finele anului vârsându-se la bugetul de stat, după caz;

i)    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora la termenele stabilite, la organele abilitate.

CAPITOLUL IV. FINANȚAREA SI PATRIMONIUL. COLECȚIILE BIBLIOTECII

T    t    I

Art.17 Biblioteca Metropolitană București este finanțată din bugetul Municipiului București, care poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice prin donații, sponsorizări, acordări de finanțări nerambursabile, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Art.18. Dotările Bibliotecii Metropolitane București se asigură prin finanțarea de la bugetul local al Municipiului București, precum și din sponsorizări, donații, testamente și transferuri, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, consiliile locale ale sectoarelor pot finanța programe culturale, lucrări de investiții și cheltuieli materiale pentru filialele Bibliotecii Metropolitane București aflate în sectorul respectiv.

Art.19. Biblioteca își desfășoară activitatea în spații publice a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.

Art.20. Bununle imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform Legii nr 213/1998. iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București.

Art.21, Biblioteca Metropolitană București ține evidența contabilă a patrimoniului public și privat al Municipiului București dat în administrarea sa.

Art.22. Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și transmiterii acesteia către Direcția Cultură, învățământ. Turism - PM.B. pentru a fi introdus în baza de date și pentru realizarea inventarului Municipiului București.

Art.23, Colecțiile B.M.B. cuprind o gamă variată de documente, precum cărți, publicații seriale, publicat^ cartografice. arhivistice, documente audio-vizuale, documente grafice, documente electronice, documente fotografice, manuscrise, jocuri etc.    //■? •* < z. „

II? i- țș ~

Art.24. în funcție de vechimea, raritatea, unicitatea și valoarea culturală, documentele aflate în colecțiile B. în condițiile legii, statut de bunuri culturale comune sau de bunuri culturale care fac parte din patrimoniul Mțltural s național mobil    u

Art.25 Documentele aflate în colecțiile B M B. care au statut de bunuri culturale comune nu sunt mijloace fixe și s'oht-f-?— ev.dențiate, gest onate și inventariate în condițiile legii.    r-

Art.26. Documentele aflate in colecțiile B.M.B. care au statul de bunuri culturale de patrimoniu nu au regim de-^c-. mijloace fixe și sunt evidențiate, gestionate și inventariate în condițiile legii. Sunt constituite în colecții speciale sau în regim de depozit legal. Documentele acestor colecții sunt destinate conservării și studierii în sălile de lectură și "5 constau în; manuscrise, cărți, periodice, gravuri, atiase, hărți, foi volante, fotografii, ilustrații și altele asemenea ce fac parte din patrimoniul cultural național și fondul arhivistic național, lucrări cu caracter bibliofil, cărți, periodice și alte • produse grafice aparținând producției editoriale, constituite istoric și completate ulterior.

Art.27. Coecțiile Biblioteci Metropolitane București se dezvoltă prin schimb de publicații intern și internațional, donații, legate transferuri si sponsorizări, precum și prin achiziționarea de documente specifice, publicații dip producția editorială curentă sau retrospectivă, indiferent de valoarea lor și de suportul pe care au fost înregistrate fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiertle^aTfondurilor publice, a transparenței și a tratamentului egăl^în condițiile legii și în acord cu nevoite utilizatorilorreah șaupotențiali.    //î    1

Art.28. Colecțiile B.M.B. au un caracter mujtidiseipîina'r, acoperind toate domeniile cunoașterii    '

Art.29, Din casările documentelor de biaîicîtecă aprobate, exemplarele neuzate fizic vor fi donate a tor b bliotecîlâiEi,, tară și străinătate, lectorate românești dirț) afara'granițelor țării,-.șeoji românești din țară și din străinătate si asociațr^i'J?Pt! românești care dezvoltă acțium educaționau^ilturafe în afara granițelor țârii

35 aii.? 3 =


Str Tache lonescu. 4 Sector l 010354. București - România Cod fiscal 4505405    EțtQ

I A


F Tel -04 02i 3'6 63 00 <4 021 316 63 06 fax -04 024 316 36 25 bibboteca@bibmet.ro www.bibmet.ro [ www.digibuc.ro


Art.30. Documentele bunuri culturale comune găsite lipsă la inventar se recuperează fizic, documente identice, sau valoric, conform legislației în vigoare.

Art.31. Stabilirea statutului documentelor, evidenta, prelucrarea, conservarea, recuperarea și eliminarea acestora din colecții se realizează conform Legii nr. 334;2002, art. 40 (8), cu mod'ficările și completările ulterioare și cu alte acte normative specifice

CAPITOLUL V. CONDUCEREA BIBLIOTECII

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile conducem executive, ale celorlalte structuri funcționale și ale organismelor consultative ale Bibliotecii Metropolitane București

Art.32. în cadrul B.M.B. funcționează următoarele organisme de conducere cu rol consultativ Consiliul de Administrație și Consiliul Științific.

Art.33. (1) Consiliul de Administrație este un organism colegial cu rol consultativ, format din maxim 11 membri, numit prin decizia Managerului (director general) al instituției care este președintele Consiliului de Administrație.

(2)    Consiliul de Administrație al Bibliotecii Metropolitane București în funcționează în baza prezentului regulament de organizare și funcționare și în baza procedurilor interne proprii elaborate la nivelul instituției, după caz.

(3)    Președintele Consiliului de Administrație stabilește datele de ședință și asigură pregătirea organizarea și derularea ședințelor

(4) Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt

a) dezbate problemele privitoare la activitățile desfășurate în cadrul tuturor sectoarelor instituției în conformitate cu obiectul principal de activitate al Bibliotecii Metropolitane București,

dezbate propunerile privind structura organizatorică, structura funcțiilor utilizate de instituție, statul de funcții, alte prob'eme legate de activitatea de resurse umane;


b)

c)


/t

dezbate strategia de promovare și oportunitatea eventualelor parteneriate media pentru configurarea imaginfcrCC^ts^: publice a instituției,    _ £


d)    propune măsuri concrete pentru atragerea publicului și pentru difuzarea ce'or mai valoroase colecții editoriale:

e)    dezbate propunerile privind oportunitatea afilierii instituției la organisme interne și mternaționale^de 5 -3 § -

specialitate,    U’o x 5 .£ □

propune măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în toate sectoarele de activitate și filialele '■    §

bibliotecii,    ’    '

propune și avizează acordarea unor drepturi salariale pentru personalul angajat, în condițiile leg i, în limita'' bugetului aprobat;

dezbate execuția bugetului de Venituri si Cheltuieli in raport cu priorităț'le de moment și cele de perspectivă asumate de instituție;

dezbate problematica legală cu privire ia derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și ' aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării activității etc..    r<C

(5)    Consiliul de Administrație este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ședințele sale în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea ■ condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot L3

(6)    Dezbaterile consiliului de Adminislrație se concretizează ~înxhotârâri și procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii, care se adoptă în prezența a cel puțin două' treimi d'n numărul membrilor, cu voiul majorității simple. Dezbaterile, concluziile și recomandările,£onșittu!ui de Administrație se consemnează într-un proces vejțj⧣C^ș<x, ‘ntocmit de secretarul ședinței. într-un registru spStiaf


0

g)

h)

•)


(7) Activitatea Consiliului de Administrat e


esle n^retribuită.


Art,34. (1) Consiliul Științific esle un organ We" specalitate cu/dT Consultativ în dezvoltarea colecțiilor cercetării șt înțifice și al activităț ior culturale, âpffebat 'confanr/legii. cuprinzând bibliotecari, specialiști nformatizăr i b bl oteolor al act v tați. cultura e si șHi^ic^nqițiUi prin decizi Managerului (director general)I -!

dwpeniijl^ dop;ieniul-~,«
Str. Tache lonescu. 4. Sector 1. 010354, București - România Cod fiscal 4505405

Tel ■ -04 021 3'6 63.00 -04 021 316 93 05; fax- -CI 021 316 36 25 bibhoteca@bibmet ro | www.bibmet.ro | www.digibuc.ro


(2) Consiliul Științific al bibliotecii funcționează în baza prezentului regulament de organiz, procedurilor interne proprii elaborate la nivelul instituției, după caz.(3)    Consiliul Științific se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea Managerului (director generat)

(4)    Principalele atribuții ale Consiliului Științific sunt;

a)    propune desfășurarea unor programe culturale de promovare a patrimoniului cultural scris și a unor proiecte de cercetare științifică din domeniile de activitate specifică Bibliotecii Metropolitane București.

b)    dezbate probleme din domeniul activității științifice respectiv din activitatea de specialitate, care se impun a fi rezolvate;

c)    propune și stabilește direcții în dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii Metropolitane București

(5)    Lucrările Consiliului Științific se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor, cu votul majorității simple.

(6)    Activitatea Consiliului Științific este neretribuită.

Art.35. Principalele atribuții ale Managerului (director general), Directorilor și Contabilului Șef


(1) MANAGER (DIRECTOR GENERAL)


Managerul (director general) numit în urma câștigării concursului de proiecte de management este conducătorul instituției, cu care Primarul General încheie contract de management, în condițiile legii.

Managerul (director general) asigură conducerea instituției, coordonează derularea programelor asumate de acesta în domeniul spec fie de activitate prin planul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, potrivit termenilor și condițiilor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Managerul (director general) are următoarele atribuții principale

a) utilizează creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, pjdțnvft" prevederilor bugetului de cheltuieli aprobat și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale, coroborate cu prevederile contractului de management, fiind ordonator terțiar de credite, in acest sens, răspunde de: /(.;? :j î

a.    angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate,    (țn,    S    ‘

b.    integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în propr.etatea sau în administrarea instituției;    '.V?.    Ț

c.    organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației

patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare:    '^<2

d coordonarea și organizarea sistemului de monitorizare a programu'ui de achiziții publice și a programului de investiții pub'ice;

e. organizarea evidenței programelor culturale, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora: f organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale, bi are calitatea de angajator pentru personalul instituției; în acest sens:

g angajează, evaluează, promovează, sancționează și concediază personalul salariat și soluționează contestațiile în legătură cu stabilirea veniturilor salariate, a sporurilor și a aitor drepturi, cu respectarea dispozițiilor legale;

h. încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, precum și contracte potrivit Codului civil și contracte privind dreptul de autor și drepturile conexe, fără ca durata acestora să depășească cu mai mult de un an durata contractului de management;

i stabilește atribuțiile de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform Regulamentului de organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale person de specialitate, prevăzute prin fișele de post;

j negociază clauzele contractelor indiyiduaje de muncă, în condițiile legii;    Z'? ~ț

k.    dispune încadrarea, detașarea, delegarea.personalului instituției, în condițiile legii;    j/5    £

l.    analizează periodic necesarul de persorîafși stabilește organ.zarea de concursuri pentru ocuparea porâurilgr-

vacante. în condițiile legii;    f ,    .*

m.    aprobă planurile anuale privirtd-perfecționarea profesională a personalului angajat în institut e;

n.    evaluează performanțele profesionale individuale lalfe personalului de conducere și de execube dtr subordine directă și aprobă fișa ^postului și fișa de e&aluare a performanțelor profesonale ind-viduale ale ‘ntregului personal angajat în instlt&ți4r
,-K


■5
Str. Tache lonescu. 4 Sector 1,010354 București - România Cod fiscal 4505405

f    Tcl4 °2' 3*5 E3 00 *04 021 316 53 05 fax -C4 021 3'6 36 25

."=sS

1bibnoteca@bibmet.ro

j www.bibme1.ro v/ww.dgbuc.ro

9)

h)

')


o.    fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de" fupcții^ș' Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare conform legislației în vigoare,

p.    răspunde de organizarea și funcționarea B M B pe baza organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare.

q.    aprobă participarea la cursurile de pregătire profesională pentru noii angajați și de perfecționare pentru personalul angajat;

r.    decide. în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului din instituție, ca urmare a evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun.

c)    încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, in limitele de competență stabilite prin contractul de management, cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - P.M.B.;

d)    inițiază contacte cu alte instituții de profil din țară și străinătate și stabilește participarea instituției la programe culturale specifice în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - P.M.B.,

e)    reprezintă instituția personal sau prin delegați și asigură cooperarea cu instituții culturale din țară și străinătate, precum și aderarea la organisme de profil interne și internaționale;

f)    elaborează și fundamentează împreună cu directorii și contabilul șef proiectul bugetului de cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre dezbatere și avizare compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Financiar, Contabilitate, Buget, Direcția Cultură, învățământ. Turism - P.M B.);

angajează cheltuieli. încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile, împreună cu directorii și contabilul șef. cu condiția încadrării în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat, asigură respectarea destinației alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite; prezintă angajatorului situația economico-financiară a instituției, modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor dm proiectul de management, inclusiv măsurile pentru optimizarea activității acesteia, la termenele prevăzute de lege privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare sau ori de câte ori este necesar,    p

j)    avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, pe care le transmite în vederea aprobării, Jr

potrivit legii, Direcției Cultură, învățământ, Turism - P.M.B. și aprobă propunerile de casare ale obiecteltjr?^??^ inventar și a celorlalte materiale, altele decât cele care fac parte din categoria mijloacelor fixe:    ~

k)    reprezintă instituția în raporturile cu terții;    /C? ii g    <    2

l)    elaborează și aplică strategii specifice în    măsură să    asigure    desfășurarea in    condiții    performante    a    sâivitajip    <    =

curente și de perspectivă a instituției,    £ d    ‘,î    j?

m)    în funcție de nevoile de informare ale diverselor medii    de    lectură,    aprobă    politicile    și    planurile    antraj^ 0e°    z

dezvoltare a colecțiilor. întocmite în concordanță cu atribuțiile bibliotecii privind dezvoltarea serviciilor

de lectură, informare, studiu și documentare, potrivit surselor bugetare alocate;

n)    stabilește și aprobă teme de cercetare pentru Institutul Mircea Eliade,

o)    aprobă strategia de dezvoltare a informatizării instituției pe termen mediu și lung și implemenlarea noilor

tehnologii;    vx

p)    aprobă planul anual de programe și proiecte culturale și educaționale al B M.B.;    ’xj

q)    implementarea standardelor de control intern managerial;

r)    răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv si a controlului intern managerial, conform

prevederilor legale în vigoare,    ■

s)    răspunde de organizarea activității de audit public intern,

1) răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;

u)    răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă,

v)    numește, prin decizie, componența Consiliului de Administrație și Consiliului Științific, în conformitate^ț$EuKr\Ț prevederile legale;

w)    stabilește și aprobă Regulamentul Intern.al-instituției.

x)    analizează și aprobă normele și procedurîfejnternede lucru pentru activitatea specifică a B.M.B.,

y)    aprobă deplasarea în țară și străinătate^a’-personalului angajat în instituție in vederea parfcipărri la profesionale și manifestări cullurab£d^xjen (congrese, expozții, festivaluri etc.), in interesul instituției,

z)    analizează, aprobă sau respinge''cererile și referatele de necesitate prezentate de șefii de servlciu-birc, întocmite și semnate conform procedurilor interne

aaj asigură implementarea. realizaț.S& sl actualizarea indicatori'or de performantă specifici funcțiilor d'O cadrul B.M.B.:    \

M o
/j


S'r Tache lonescu 4, Sector 1 010354, București - Ro Cod fiscal 4505405

Tel.: -04 021 315 33 00. -04 021 316 83,06, fax: -04 021 315 36 25 biblioteca@bibmet.ro | vrww.bibmet.ro | wvrw.digibuc.ro

bb) dezvoltă relații permanente cu direcțiile de resort din Primăria Municipiului București, cu organele administrației centrale de specialitate în vederea informării reciproce cu privire la cadrul legal și la conținutul activităților specifice ale instituției;

cc) răspunde de informarea autorităților locale și centrale după caz, cu privire la desfășurarea activității instituției și derularea unor programe culturale,

dd) îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului Genera! al Municipiului București sau Dispoziții ale Primarului General;

ee) supune spre aprobarea Primarului Genera! cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă și o înaintează spre știință Direcției Cultură, învățământ, Turism - P.M.B

ff) decide, și în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea de comisii, grupuri de lucru sau echipe de proiect permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități, precum evaluarea și avizarea unor proiecte sau programe, casarea de bunuri, comisia internă pentru achiziția de documente și dezvoltarea colecțiilor și alte comisii sau comitete, potrivit dispozițiilor în vigoare.

gg) avizează toate materialele de prezentare a Biblioteci Metropolitane București destinate mass-media și internet.

hh) propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului Bibliotecii Metropolitane București

ii) vizează necesarul de materiale tehnice și de specialitate necesare în activitatea de bibliotecă în sistem informatic și aproba listele de propunere casare echipamente IT.

jj) Coordonează comunicarea oficială a instituției, asigură funcționarea optimă a registraturii și arhivarea actelor instituției, în conformitate cu prevederile legii;

kk) răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității instituției și propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului deținut;

i|) avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente și capitale;

mm) coordonează activitatea de achiziții publice in conformitate cu neces tâțile instituției, cu bugetele de venituri și cheltuieli și cu prevederile lega'e;

nn) Coordonează și răspunde direct de activitatea următoarelor persoane si compartimente;

a.    Director (de specialitate)

b,    Director (economic) c Compartimentul Audit; d Compartimentul Achiziții Publice e Serviciul Resurse Umane.Juridic. Formare profesională


f Compartimentul Securitate și Sănătate in Muncă. Prevenirea și Stingerea Incendiilor. Situațff urgență.

g Serviciul Comunicare

h Institutul Mircea Eliade (organizat la nivel de serviciu) i B blioteca Digitală Oacoromanica (organizat la nivel de serviciu) j. Serviciul Administrativ. Tehnic, Gestiune Imobiliară

oo) in exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum acorduri avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.pp) Managerul (director general) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

qq) în perioada absentării din instituție a Managerului (director general), atribuțiile acestu'a sunt preluate de unu! din directori sau de altă persoană desemnată de Managerul (director general) în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz.

rr) 'n situația in care contractul de management "ib'cetează,, Primarul General asigură, în condițiile legii, numjr^viț

conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de proiecte de management, ‘n vedeta" ‘    '

desemnării conducătorului instituției. _£

t ?

(2) DIRECTOR (DE SPECIALITATE)

\ A

ai pârtie pă la stabilirea obectvelcr gerrqrae îh cadrul programu'ui anua1 ș 'ung și scurt.    q


ioSir. Tache lonescu 4. Seclor 1,010354, București - Român: Cod fiscal 4505405


Tel -04 02i 316 63 00: -04 021 316 33.06: fax- -04 021 316 36 25 biblioteca@btbmet ro | www bibmet.ro [ www.digibuc.rob) răspunde de planificarea, coordonarea și evaluarea activităților de bibliotecă, stabilind masuri de raționalizare și modernizare

în funcție de nevoile de informare ale diverselor medii de lectură, elaborează Politica și Planurile anuale de dezvoltarea colecțiilor și urmărește punerea lor în aplicare, după aprobarea Managerului (director general); stabilește obiectivele, prioritățile și răspunde de activitatea specifică în sistemul integrat de bibliotecă; răspunde de asigurarea accesului la informație a beneficiarilor, de organizarea și dezvo'tarea colecțiilor, de facilitarea circulației valorilor culturale naționale și universale;

răspunde de asigurarea măsurilor specifice privind calitatea serviciilor de bibliotecă oferite publicului în scopul satisfacerii intereselor diferitelor medii de lectură și a diversificării serviciilor de bibliotecă; răspunde de realizarea unității metodologice a activităților de bibliotecă pentru întreaga rețea, răspunde de respectarea programului de activitate la nivelul instituției, încadrarea în normele biblioteconomice "n vigoare

întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale șefilor de serviciu din subordine; stabilește și coordonează politica de catalogare centralizată și politica de indexare, necesare pentru a asigura coerența accesului la vedetele de subiect din documentele indexate;

coordonează activitatea de circulație a documentelor și de evidență a utilizatorilor și răspunde de organizarea și funcționarea, în conformitate cu normele biblioteconomice, a activităților de difuzare a publicațiilor prin împrumut la domiciliu și consultare la sală;

aprobă metodologiile și fluxul de lucru, inclusiv în sistemul integrat de bibliotecă, pentru activitățile de catalogare, clasificare, indexare, introducere a achizițiilor în sistem, evidența documentelor, circulația documentelor, evidența utilizatorilor și OPAC,

coordonează elaborarea Planului anual de programe și proiecte culturale și educaționale, coordonează organizarea, potrivit legii, a Depozitul Legal Local pentru municipiul București și județul Ilfov, participă 'mpreună cu Managerul (director general) la coordonarea activității de gestionare și de evidență a fondurilor de documente și întocmirea în sistem informatizat a Rl (Registre Inventar) și RMF (Registre de Mișcare a Fondurilor), la nivelul instituției și pentru fiecare filială separat;

răspunde de buna desfășurare a operațiunilor de verificări gestionare în fiecare filială la termenele stabilite de lege;

propune, 'n colaborare cu șeful Serviciului Resurse Umane. Juridic Formare Profesională, participarea la cursurile de pregătire profesională pentru nou angajați și de perfecționare pentru personalul angajai;


C)

d)

e)

f)

g)

h)

)

I)

k)


I)


m)

n)

o)


P)

q)


răspunde de organizarea de întâlniri profesionale, schimburi de experiență, participări ale personaldltirla'yv' diverse manifestări interne și internaționale la care este invitată instituția, în colaborare cu managerul (alreptqc- & generai).    /# £ £    §

participă și de.eagă la întâlniri profesionale și de specialitate sau în legătură cu tematici aprobate iile; £ * Managerul (d>reclor general) în țară și străinătate;    ~ > f-

participă la elaborarea regulamentelor, normelor, procedurilor si metodologiilor interne ale instituției,, Jn ± colaborare cu celelalte compartimente funcționale;    ’

analizează periodic necesarul de personal propunând Managerului (director general) organizarea 3e concursuri pentru ocuparea posturilor vacante sau redistribuirea personalului existent în funcție de necesități, atribuții, competențe și nivelul de pregătire;    ^4

asigură implementarea, realizarea și actualizarea indicatorilor de performanță specifici funcțiilor din cadrul ' Bibliotecii Metropolitane București;

îndeplinește și aite atribuții dispuse de Managerul (director general) al instituției, în concordanță cu specificul j postului și în condițiile legii.    ’v

prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de Managerul (director general). £‘~ punând in aplicare hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției; definește, coordonează și evaluează atribuțiile serviciilor subordonate asigurând realizarea și actualizarea j procedurilor activităților acestora, precum ștopțimizarea fluxului documentelor în conformitate cu organigrama-, aprobată:    ,    / ! x

coordonează controlează și urmărește rezplvarea tuturor problemelor ce apar și care-i sunt prezentată pș i bază de referate de către conducătoriPeompartirfientelor din subordine;    t

aa) asigură pregătirea și coordonarea ^ședințelor periodice consacrate funcționalității sistemului integrat

K i t-i    Vi -A îi-l    al Ui ■ kil    |    |    V

si întocmirea planului anual de achiziții de carte si publicaKjAsi lâ?

\\    ________________' . J:r—_ l-r: u. ,    tț


r)


t)


y)

w)

X)

y)


z)


bibliotecă în cadrul bibliotecii

bb) participă și colaborează la elabor:    .    .

stabilirea titlurilor destinate achzitîet\p£-bâza cerințelor d^-informare și recreere a diferitelor medii de
11


•/Str. Tache lonescu, 4 Sector 1, 010354 Bucureșt, -Cocf fiscal 4505405

Tel.' -04 021 3-6 63 00 *04 021 3'6£3 06 fax *04 021 316 36 25 b blioteca@b bmet.ro www b'bmeî.ro www dig buc ro

a b biografiilor școlare șt universitare, în cadrul ședințelor Comisiei interne pentru achiziția de documente și dezvoltare a colecțiilor, numită prin decizie a Managerului (director general) al instituției.

cc) coordonează și răspunde direct de activitatea următoarelor persoane si compartimente;

a Serviciul Prezervare Conservare, Comunicare și Valorizare Colecții Speciale și de Patrimoniul.

Depozitul Legal Local;

b Serviciul Catalogare Clasificare Indexare c Serviciul Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor,

d.    Serviciul Filiale Sector 1

e.    Serviciul Filiale Sector 2-6

(3) DIRECTOR (ECONOMIC)

a)    ta nivelul instituției răspunde de buna desfășurare a activității economico-financiară a instituției;

b)    participă la e.aborarea proiectului de buget al instituției;

c)    coordonează comunicarea oficială a instituției, asigură funcționarea optimă a Compartimentului financiar-contabilitale și arhivarea actelor instituției cu referire la activitatea financiar-contabilă, în conformitate cu prevederile legale;

d)    îndeplinește și alte atr.buții dispuse de Managerul (director general) al instituției, în concordanță cu specificul postului și în condițiile legii.

e)    prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de managerul (director general), punând în apl-care hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției;

f)    definește, coordonează și evaluează persoanele dn subordine în conformitate cu organigrama aprobată;

g)    coordonează și răspunde direct de activitatea următoarelor persoane și compartimente;

a Contabil șef.

(4) CONTABIL ȘEF

a)    coordonează, as'gurâ și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare, de

întocmirea proiectului anual al bugetului de cheltuieli, total și defalcat pe titluri, pe care îl transmite către direcțiile de resort d n P.M.B. (Direcția Financiar, Contabilitate, Buget și Direcția Cultură, învățământ, Turism,-P.M B.), după aprobarea de către conducătorul instituției, răspunde de execuția corectă și integrală’a acestuia, stabilnd sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;    i j; L *

b)    elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;    '1 t

c)    organizează, coordonează și controlează activitatea de inventariere a bunurilor aparținând instituției, în

conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;    ,

d)    controlează și răspunde de gestionarea bunurilor materiale, de integritatea întregului patrimoniu al instituției,

e)    avizează toate documentele care se întocmesc cu ocazia predării sau preluării gestiunilor de către salariați, "<Ț>

f)    coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare. -C.

transferare a bunurilor,    '

g)    asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse acestuia,

h)    organizează și răspunde de ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra

situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare, conform prevederilor legale,    Că

i)    în colaborare cu personalul cu funcții de conducere , întocmește planul anual de investiții și de dotare cu *>

instalații și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;    \

j)    controlează și răspunde de încadrareațporectăjn normele de consum de materii prime și materiale, JL

combustibili și energie;    z u    's    £?

k)    asigură și răspunde de verificarea^actelor și;a "nregistrărilor notelor contabile, atât în contabilitate, cât și în execuție:

l)    poate exercita și răspunde de ^outrof^Kinancar-preventiv propriu, în condițiile legii, în

decizie de către Managerul (director general); .    _ '

m)    participă la elaborarea proiectuliWe buget al instituțieîtc

n)    planifică și elaborează, în conformiste cu’prevederile^bugetului de cheltuieli aprobat, monitorizarea ex . . ...    ..

bugetare a lunii precedente, necesanjhlunaFae credite bugetare.    ;

.2

2

<3

2


. za ;

urma desemnăr.wj&n

f O

lefcuțiee 3 Ș ă

Biblioteca Metropolitană București

Str Tache lonescu 4 Sector 1 010354, București - România Cod fiscal 4505405

Tel,: +04 021 316,83.00, +04 021 316 83 06 fax +04 021 316 36 25 biblioteca@bibmet.ro j www bibmet ro | www digibuc ro

răspunde de plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

p)    răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției:

q)    răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

r)    verifică și răspunde de documentația economică necesară desfășurării deplasărilor {devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă, după caz);

s)    verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe etc precum și ale diverselor sectoare de activitate din instituție;

t)    verifică documentele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor,

u)    răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea instituției;

v)    verifică propunerile de angajare, angajamentele bugetare șt ordonanțârile de plată;

w)    urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

x, urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora,

y)    urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

z)    urmărește derularea contractelor instituției din punct de vedere financiar,

aa) răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

bb) coordonează declasarea, disponibilizarea, transferul fără plată valorificarea și casarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

cc) întocmește trimestrial bilanțuri contabile și celelalte situații financiare precum și anexele ce ie însoțesc acestea fiind înaintate la P.M B - Direcția Financiar, Contabilitate, Buget - P.M.B.;

dd) întocmește și transmite trimestrial dări de seamă statistice;

ee) întocmește virări de credite ori de câte ori este necesar, în condițiile legii,

ff) răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul apaiatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc;

gg) este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de activitate, hh) definește, coordonează și întocmește fișele de evaluare ale subordonaților și participă la actualizarea fișele de post în colaborare cu Serviciul Juridic și Resurse Umane, asigurând realizarea și actualizarea procedi activităților acestora, precum și optimizarea fluxului documentelor în conformitate cu organigrama aprobata^ <x ii) îndeplinește și afte atribuții dispuse de Managerul (director generai) al instituției, în concordanță cu specificul £ postului și în condițiile legii.    g U p

jj) prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de Managerul (director gen£ral)c 3 > punând în aplicare hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituție??-, kk) coordonează și răspunde direct de activitatea Compartimentalului Financiar-Contabilitate.

II) în lipsa contabilului șef, toate atribuțiile se exercită de o persoană din cadrul Compartimentalului Financiar-Contabilitate, pe care îl are în subordine, și este desemnată în baza dispoziției scrise a managerului (director general).


CAPITOLUL VI. COMPARTIMENTELE STRUCTURII ORGANIZATORICE

Art.36. Compartimentul Audit este înființat și funcționează în conformitate cu dispozițiile legate în vigoare aplicabile șt are următoarele atribuții:    ""v"*    ''x

a)    elaborează norme metodologice specifice, pentru activitatea de audit public intern din cadrul instituțieize^,

avizul direcției de specialitate din cadnjl aparatului Primarului General si al conducerii Biblioteci’ Metropolitane București,    li'7'

b)    elaborează proiectul planului oe audit public intern-

c)    efectuează activități de audit punljc intern pentru a evalua conformitatea și transparența sisteme

management financiar și control al'fenîității publice conform normelor de legalitate, regularitate eccnomicitațe. eficiență și eficacitate,    .... -z

s O    ,    n


Biblioteca Metropolitană București

Str Tache lonescu. 4 Sector 1, 010354 București - România Cod fiscal 4505405

Tel ■ +04 021 316 83 00 +04 021 316 83 06 fax. +04 021 316 b blioteca@bibmet ro | www bibmet ro | www digibuc ro

E/CJfrORM CU ORIGINALUL


rimaria Capitalei


d)    evaluează permanent starea instituției, fluxul documentelor și procedurile de lucru.

e)    raportează periodic constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit;

f)    urmărește și analizează implementarea indicatorilor specifici, precum și a procedurilor corespunzătoare; g'j elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

h) in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, întocmește rapoarte către conducătorul entității publice și structurii de control intern abilitate

Art.37. Compartimentul Achiziții Publice este o structură organizatorică de specialitate în subordinea directă a Managerului (director general). Atribuțiile compartimentului sunt:

a)    coordonează, organizează și răspunde de activitatea de achiziții publice la nivelul Bibliotecii Metropolitane București, asigură și răspunde de desfășurarea acesteia în condițiile legii,

b)    elaborează, împreună cu contabilul șef și directorii, programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituției, îl transmite spre aprobare Managerului (director general);

c)    asigură și răspunde de urmărirea realizării programul anual de achiziții publice, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale bibliotecii și cu respectarea legislației in vigoare

d)    estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiilor de piață efectuate:

e)    elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs; transmite spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire, inclusiv a celor de tip erată la respectivele anunțuri, către operatorul SEAP;

f)    asigură și răspunde de aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire; întocmește și păstrează dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit, în condițiile legii;

g)    întocmește și transmite toate documentele, rapoartele, situațiile etc. referitoare la achiziții publice, conform legislației în vigoare, solicitate de autoritățile publice centrale și locale;

h)    întocmește documentele justificative necesare achiziției directe, ridică sume de bani din casierie și întocmește deconturile aferente acestora;

i)    recepționează și eliberează bunurile de inventar, depozitează, ține evidența și eliberează din magazie,. _ nr7

bunurile de inventar, întocmind toate documentele necesare;    p

j)    propune Managerului (director general) componența comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea realizării 4 <

achizițiilor publice;    !l3    3 Ș 3 «

k)    asigură și răspunde de reinnoirea certificatului digital pentru accesul in SEAP și a certificatului digital pipjnd 6 w

semnătura electronică;    5 3 3

l)    răspunde de achiziționarea produselor, serviciilor sau lucrărilor ținînd cont de raportul calitate-preț;


răspunde de achiziționarea produselor, serviciilor sau lucrărilor ținînd cont de raportul calitate-preț;    ,,x

m)    răspunde și organizează activitatea de recepționare a mijloacelor fixe și întocmirea proceselor verbale d'fr-^? recepție, necesare în contabilitate

n)    asigură și răspunde de întocmirea bonurilor de mișcare a mijloacelor fixe;

o)    asigură și răspunde de recepționarea și eliberarea bunurilor de inventar, întocmirea notei de recepție șt constatare de diferențe și a bonurilor de eliberare din magazie,

p)    asigură și răspunde de intocmirea documentelor necesare achiziției directe;

q)    asigură și răspunde de ridicarea sumelor de bani din casierie și întocmirea deconturilor aferente,

r)    propune și achiziționează diverse materiale, produse de curățenie, rechizite necesare desfășurării activității bibliotecii;


■5


•y

Art.38. (1) Compartimentul Securitate și Sănătate in Muncă. Prevenirea și Stingerea Incendiilor. Situații de Urgență este constituit și funcționează in bazaTlegislâției in vigoare aplicabile; se află în subordinea Managerului^' (director general) și are următoarele atribuții:

a) elaborează, implementează și acftatizeâză planul de măsuri privind asigurarea securității și protecția să/iăfății^ angajaților;    %

elaborează, implementează șr actualizează planul de măsuri privind prevenirea riscurilor profesionale. t elaborează, implementează șilaCtuâlizeăzâ planul de jnțormare și de instruire a angajaților, urmărește și analizează imptertjegțarea procedurilor .activităților specifice;    '-Si/sS

urmărește modul în care se aplică, și se respeclă 'reglementările legale privind securitatea și sănătatea muncă;    W’ q


b)

c)

d)

e)Str. Tache lonescu, 4, Sector 1,010354, București - Români^

Cod fiscal 4505405

1 Tel -04 021 3-533 00- ^0-1 E2* J-gfijfiS fax -CU 021 316 36 25jrr1.j

rni

aessaseg5jb1bl1oteca@b1bmet.ro ww.vbibT.et.ro | www.dgibuc.ro

Timaria Capitalei


\\

\x


f)    efectuează anchete proprii asupra accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

g)    informează inspectoratele teritoriale de muncă asupra s'tuației activității de SSM din propria unitate;

h)    asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă și propune măsurile de prevenire corespunzătoare ce vor alcătui programul anual de SSM;

i)    efectuează controale în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. în toate spațiile în care salariații ‘ș. desfășoară activitatea;

j)    elaborează, implementează ș actualizează planul de măsuri privind prevenirea incendii’or.

<) asigura intervenții operative, conform atribuțiilor, în domeniul situațiilor de urgență;

li asigura instruirea și informarea personalului în probleme de SSM prin forme de instructaj și cursuri de perfecționare

(2) în Regulamentul Intern al Bibliotecii Metropolitane București vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului persoanelor responsabile se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau desemnat, are pregătirea și mijloacele adecvate să le efectueze.

Art.39. Servicul Resurse Umane .Juridic. Formare profesionala este o structură organizator.că de specialitate în subordinea d'reclă a Managerului (director general) și are in subordine

(1) Compartiment Jurudic, Contencios, funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile și are următoarele atribuții;

a)


b.i


c)

d)

e)

f)


Asigură, cu sprijinul compartimentelor implicate, recuperarea debilului în vederea reintegrării patrimoniului Bibliotecii Metropolitane București

asigură consu tanța juridică și reprezentarea instituției, apără drepturile și interesele legitime ale acesteia în raporturile ei cu autoritățile publice, cu instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină. în condițiile legii și ale regulamentelor specifice instituției, avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic;

colaborează la întocmirea proiectelor de decizii, holârâri, regulamente, decizii, ordine, instrucțiuni, precum și a oricăror altor acte cu caracter normativ elaborate de instituție;


9)

h)

i) i) k) 0

m)


întocmește proiectele de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea''’ . £ instituției sau își dă avizul cu privire la acestea.    3 * ș

elaborează proiectele de contracte de muncă, cele de drept de autor și de drepturi conexe;    îjf.j p <

reprezintă instituția prin persoanele desemnate de Managerul (director general) in fața tuturor instanței^-de ~. Ț> : judecată pe cale ierarhică, in fața organelor de cercetare penală și a oricărui organ al administrației locale ;$âți ” ° 5 centrale, pe baza mandatului conducerii,

redactează, motivează în fapt și în drept acțiun.le civile, reprezintă instituția în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare;

reprezintă, pe baza mandatului conducerii, interesele instituției in faza de concilieri prearbitrare, discuții precontractuale și în orice situație ce necesită asistență juridică:

avizează aplicarea corectă a prevederilor legale în materie civilă și de legislație a muncii;    '

acordă, la cerere, personalului angajat, consultații cu caracter juridic, pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; ?? colaborează la întocmirea contractelor de achiziție publică:    JE

avizează atât componența atât componența com’Siilor de licitații și de recepție a lucrărilor de investiții cât și a' -< produselor sau serviciilor:    »

avizează, din punct de vedere juridic, deciziile scrise luate de conducerea bibliotecii, indiferent de natura acestora, contracte si orice alte convenții încheiate cu diverse persoane fizice și juridice, contracte de muncă sau și acte de personal;

avizează. în conformitate cu reglen^eiițările legale în vigoare, documentația pentru achiziția publică produse, lucrări și servicii;    v    tacordă asistență juridică la întocmirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituțij Regulamentului Intern, a Cofituacțtflui Colectiv de muncă.

(2) Compartimentul Restrse Umane. Salarizare este următoarele atribuții: iyZ. ' \    t z’y

aj coordonează activitățile vdșr,recrutare, selectare încadrare, evaluare, promovare a personalului și â'-ss procedurilor necesare evaluănkperfprÎTranțelor profesionale:

Vio H*


o structură organizatorică de specialitate\‘xu^15zZ


Ji


Str. Tache lonescu 4 Sector 1 010354. București ~ Român a. Cod f sca 4505405

Tel *04 21 316 83 00 *04 02 3*6 B3 06 fax *04 021 3t6 36 25 bb oteca@o bmet ro www.bibmet.rowww.digibuc.rorimaria Capitalei


TU Vil


UUl


b)    organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și dispozițiile Managerului (director general);

c)    participă, împreună cu compartimentele de specialitate, Ia determinarea și elaborarea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, grade și trepte profesionale, în limita numărului de personal și a creditelor bugetare aprobate,

d)    întocmește planul privind promovarea personalului și îl înaintează conducerii spre aprobare;

e)    face demersurile necesare acordării unor grade sau trepte profesionale și numirii șefilor de compartimente;

f)    "ntocmește și răspunde de încheierea, modificarea, încetarea și gestionarea contractelor individuale de muncă ale personalului angajat, precum și de contractele civile și de drept de autor pentru colaboratori, potrivit legii;

g)    gestionează șî asigură consultanța de specialitate pentru întocmirea fișelor de post pentru fiecare salariat, asigură înmânarea și semnarea acestora de către titular și arhivarea lor ca anexă la contractul individual de muncă în dosarul personal al salariatului;

h)    gestionează și arhivează fișele de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale angajaților;

i)    ține evidența personalului, păstrează. înregistrează și completează corect și la zi dosarele personale ale acestora;

j)    întocmește propunerile statelor de funcții anuale în conformitate cu numărul de posturi aprobat și le supune spre aprobare în condițiile legii;

k)    întocmește schema de încadrare a instituției conform legislației,

l)    întocmește, completează și actualizează modificările intervenite în Registrul general de Evidență a Salariaților, în format electronic, conform normelor legale în vigoare, și le transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă București;

m)    prezintă spre aprobare conducătorului instituției cererile de concedii ale angajaților;

n)    gestionează documentele privind prezența la serviciu a angajaților, concediile medicale, precum și programarea concediilor de odihnă, monitorizează efectuarea concediilor de odihnă legale și acordarea recuperărilor aferente orelor suplimentare, în conformitate cu legislația specifică, procedurile și reglementările mterne.

o)    întocmește și eliberează documente și situații statistice specifice activității de resurse umane: întocnTeșfe i-'

diferitele situații, din domeniul de activitate, solicitate de forurile tutelare si de organele de control;    2    < s

p; participă la întocmirea dosarelor de pensionare,    /fe o < 5

q)    asigură depunerea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese la Agenția Națională de Integritare^    ~ țj SJ 5

r)    eliberează legitimațiile de serviciu,    Xyri, c u Ș

s)    stabilește drepturile salariate ale personalului contractual, conform legislației în vigoare;

t)    întocmește statele de plată a drepturilor salariate și efectuează viramentele privind obligațiile de plată instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asgurărilor sociale, fonduri speciale etc.;

u)    întocmește, după caz. lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat. asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice șî asigură depunerea acestora, în termenele stabilite, la organele abilitate,

v)    întocmește Declarațiile 112, 205, în conformitate cu prevederile legale și ie transmite organelor abilitate;

w)    efectuează plățile ce derivă din contractele civile și de drept de autor, conform clauzelor contractuale și ține evidența acestor plăți;

x)    se ocupă de "ntocmirea și redactarea deciziilor conducerii bbliotecii din domeniul de activitate precum și de evidența, transmiterea și arhivarea acestora, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Mun'cipiului București cu referire .'a instituție;

y)    execută și alte sarcini transmisejde conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

(3) Birou Formare profesionala. Metodologic este condusă de un șef birou ce are atribuții de orgaj^zdriș.’icS^

,----- —*-*■ Este-responsabil cu desfășurarea programelor specifice de prjșgâ'lire. jși= /


coordonare si control.


perfecționare profesiprfglă.Y personalului de specialitate în concordanță cu dinamica teoriei/&F praCt^ii?^. , -biblioteconomie și fn-confextul noilor tehnologii, a diversificării și specializării intereselor deliectura ȘlefiEYj utilizatorilor ș' a creării'gradului de exigentă al acestora. Asigură asistentă metodologica^șșrvfciîfoK


birouri or și filialelor următoare e atribuții:isoliotecii Metropolitane, București, precum și bibliotecilor publice din județuQjlfov.fAre

M-    '    '    16Slr Tache lonescu, 4 Seclor 1 010354 București - Rcmân Cod fiscal 4505405

Tel »04 021 3-6 £3 00 '04 02" 316 63 05 fax '04 021 316 36 25 bbiioteca@bbmet.ro wwwbibmet.ro www.dgibuc.ro


rimaria B Capitalei


a)    identifică programe și cursuri profesionale, propune și organizează participarea salariaților, în concordanță cu necesitățile de perfecționare ale personalului. în funcție de exigențele activității profesionale curente și de evaluările realizate de șefii ierarhici, în limitele bugetului aprobat;

b)    întocmește și propune spre aprobare Managerului (director general) metodologiile, tematicile și bibliografiile concursurilor organizate pentru promovări și pentru ocuparea posturilor de bibliotecari;

c)    reprezintă Bibliotecii Metropolitane București, la concursurile pentru ocuparea posturilor de bibliotecari în bibliotecile publice din județul Ilfov;

d)    asigură diseminarea și aplicarea concretă în activitatea curentă a informațiilor dobândite prin diferite forme de perfecționare de către personalul bibliotecii;

e)    întocmește situațiile statistice trimestriale, semestriale și anuale cu măsurători și indicatori de performanță și le raportează factorilor de decizie și evaluare, precum și instituțiilor specificate de actele normative aflate în vigoare;

f)    organizează, cu aprobarea Managerului (director general), independent sau în colaborare cu celelalte compartimente ori cu alte instituții, consfătuiri și sesiuni de comunicări pe teme profesionale; participă la organizarea și desfășurarea întâlnirilor profesionale nivelul instituției sau al serviciilor;

g)    constituie și asigură fondul documentar în domeniile bibliologie, biblioteconomie și IT, necesar perfecționării și pregătirii profesionale, alcătuit din cărți, seriale, extrase, publicații secundare și alte documente din domeniul științelor informării și îl pune la dispoziția salariaților, bibliotecarilor din județul Ilfov și a participanților la concursurile de angajare;

h)    arhivează și pune la dispoziție salariaților metodologiile și procedurile de lucru pentru toate serviciile, ia nivelul Bibliotecii Metropolitane București;

r) întocmește evaluările anuale profesionale pentru personalul din subordine și participă la alcătuirea fișelor posturilor, ‘n colaborare cu Serviciul Juridic și Resurse Umane;

l) elaborează planul anual de activitate al biroului și urmărește realizarea lui;

C)


d)

e)

f)

g)


a)

cj


d)

e) fArt.40. Serviciul Comunicare, este o structură organizatorică de specialitate în subordinea directă Managerului (director general) și are in subordine;:

(1)    Compartiment Comunicare, esle o structură organizatorică de specialitate. Atribuțiile compartimentului

sunt:

i) evaluează Planul anual i

>) evaluează

desfășurate de B.M.B. și întocmește rapoarte periodice asupra acestor aspecte;

coordonează și facilitează comunicarea instituțională cu partenerii media, utilizatorii și utilizatorii potențiali jii -B M.B , colaborează cu toate compartimentele B M.B. pentru a culege si disemina informații corecte c^tte^>*,|’^: exterior,

întrețne și dezvoltă canalele de comunicare Online ale B.M.B. din punct de vedere al conț nulului; reașează materiale de comunicare publică despre serviciile, programele, proiectele și activitățile B.M.B.; propune și implementează proiecte cu finanțare externă, după caz;

propune și implementează strategii și campanii de comunicare publică pentru promovarea serviciilor, programelor, proiectelor și activităților B.M.B.:

(2)    Compartiment Secretariat. Registratură. Arhivă este o structură organizatorică de specialitate în subordinea directorului (economic). Atribuțiile compartimentului sunt:

asigură comunicarea internă și externă în mediul online și offline în cadrul B.M B.; asigură înregistrarea și păstrarea arhivei curente de corespondență în mediu! Online și offline; primește și repartizează către compartimentele B.M.B corespondență documente și acte ale B.M.B. utilizând instrumente online și offine, primește de la compartimentele B.M.B corespondență, documente și acte    —.„y.

B.MB. utilizând instrumente online și offine și le repartizează către instituțiile, organizațiile sau persoane    7

cărora acestora le sunt adresate,    s v °

asigură serviciile de curiera!, după caz, '    \

operează centrala telefonică a BtMB^erdirecționeazâ apeluri telefonice către și de la compartimente'e BJĂ.B-r asigură arhivarea actelor și documentelor B.M.B, în conformitate cu prevederile legate în vigoare. ’-Vi

(3)    Compartiment Marketing. (Dezvoltare și Coordonare Programe și Proiecte este o organizatorică de spec.alirate. Atribuțiile compartîrpentului sunt17
Biblioteca Metropolitană București

Str Tache Sonescu 4. Sector 1,010354, București - Rornâniaj Cod fiscal 4505405

Tel ■ *04 02- 316,63.00; *04 021 3i6.93.06: fox' *04 021 316 36 25 bi0lioteca@bbmet.ro | wwwbibmet.ro | www.digibuc.roPrimăria

Capitalei


a)

b)

c)

d)


e)

f)


inițiază, coordonează și monitorizează programe și proiecte în conformitate cu Planul anual de programe-Șu proiecte culturale și educaționale al B.M.B.,

asigură înregistrarea și păstrarea arhivei curente de corespondență în mediul online și offline:

propune conducerii măsuri de optimizare a serviciilor, programelor proiectelor și activităților pentru creșterea nivelului de satisfacție a beneficiarilor și pentru creșterea performanțelor B M B.;

propune strategi de marketing care să ducă la creșterea numărului de utilizatori ai serviciilor oferite, dezvoltarea și promovarea sen/iciilor noi, diversificarea serviciilor. programelor și proiectelor B.M.B. și creșterea calității acestora

propune parteneriate și coordonează lucrui cu partenerii B.M B .

coordonează activitatea de voluntariat în


Art.41, Serviciul Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor este o structură organizatorică de specialitate, în subordmea Directorului de Specialitate, condusă de un șef serviciu ce are atribuții de organizare, coordonare și control la serviciului și asigură funcționarea unitară, complementară și coerentă a acestora. Atribuțiile serviciului sunt

a) participă la planificarea și realizarea activităților specifice completării colecțiilor B.M.B.. indiferent de format prin selecție și completare curentă și retrospectivă;

întocmește șt gestionează bugetul anual destinai achizițiilor de publicații și îl înaintează spre aprobarea conducerii bibliotecii:

planificarea și realizarea deselecției sistematice din colecțiile B.M.B. în colaborare cu Serviciul Filiale Sector 1 și Serviciul Filiale Sectoare 2-6, Biroul Filiale Sector 2, Biroul Filiale Sector 3, Birou! Filiale Sector 4, Biroul Filiale Sector 5, Biroul Filiale Sector 6.;

elaborarea și implementarea politicii de dezvoltare a colecțiilor și a planurilor anuale de dezvoltarea colecțiilor, evidența documentelor de bibliotecă în sistem automatizat, astfel.


b)

c)


d)

e)


f)


g)


h)

i)

j)


I)


a.    evidența globala - pe Registrul de Mișcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare stoc de publicații sau alte categorii de documente intrate sau ieșite;

b.    evidenta individuală - pe Registrul de Inventar (R.l. >, cu numerotare de la 1 la infinit, în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă.

planificarea și realizarea inventarierii periodice a colecțiilor B.M.B. în cu Serviciu) Filiale Sector 1 și Servickik^F Filiale Sectoare 2-6. Biroul Filiale Sector 2, Biroul Filiale Sector 3, Biroul Filiale Sector 4, Biroul Filiale Sacfoî'r

5, Biroul Filiale Sector 6;

coordonează și răspunde de activitățile de achiziționare de carte curentă și colaborează cu compartimentul^ : Achiziții Publice pentru întocmirea fișelor de date și a caietelor de sarcini pentru loturile de cărți achizițtorjate; 7 • prin procedura de achiziție publică, organizate în condițiile legii;    £ ț ;

coordonează și răspunde de extragerea din sistemul integral de bibliotecă și de întocmirea documentelor. : necesare Compartimentului Financiar-Contabilitate. în vederea înregistrării și evidenței contabile a achizițiilor.''--^^ coordonează și răspunde de activitățile de repartizare a documentelor pe fonduri și în filiale;

urmărește și analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum și a procedurilor activităților ju specifice;    riC.

organizează și răspunde de întocmirea rapoartelor periodice de informare asupra producției editoriale interne și străine, indiferent de suportf hârtie, electronic etc), le înaintează Managerului (director general) și le prezintă în cadrul ședințelor Comisiei interne pentru achiziția de documente și dezvoltare a colecțiilor; întocmește și răspunde de notele justificative pentru titlurile selectate în vederea achiziției și le înaintează spre aprobare Managerului (director general) și Contabilului Șef,

asigură și răspunde de întocmirea actului de donație între donatar și donator. în cazul donațiilor de la persoanele juridice sau fizice,

șeful serviciului întocmește și răspunde de fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale a persoanelor din subordne și colaborează cu Serviciul Resurse Umane, Juridic. Formare Profesională pentru


intocmirea ș' actualizarea fișelor de post;Art.42. Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare este o structură organizatorică de specialitate, în sul directorului de specialitate, condusă de uctșef serviciu ce are atribuții de organizare, coordonare și control serviciului și asigură funcționarea unitară, cioipplernentară și coerentă a acestua. Atribuțiile serviciului sunt.

a)    catalogarea, indexarea și clasificarea "în sistemul integrat de bibîotecă a tuturor resurselor intrate în B.M.B., (prin achiziție, donație, sfi&imb interbibliotecar. depozit legal), conform standardelor internațională;

b)    completarea și va darea înregistrator bibliografice, din punct de vedere al catalogării descriptive

Str. Tache lonescu, 4, Sector 1, 010354 Bucureșt - Român a Cod fiscal 4505405

Tel *04 02 1 316 8 3 00; *04 021 316 63 06; fax- *04 021 3'6 36 biOlioteca@btbmet ro | www bibmet.ro | www.digibuc


c)    crearea și întreținerea listelor de autoritate pentru autori persoane fizice, colectivități și subiecte,

d)    construirea de puncte de acces în catalogul electronic (OPAC) pentru vedeta de autor, vedeta de sub:ect. t tluri, titlu uniform, alte variante la titlu, colecții etc

e)    atribuirea de indici CZU și descriptori din vocabularul deja existent 'n sistem și creează descriptori noi, pe baza cercetării conținutului și a formei intelectuale a analizei de subiect, pentru toate documentele introduse în catalogul electronic, ;

f)    recatalogarea publicațiilor cu date incomplete (descriere sumară din R.l.) sau a publicațiilor cu descriere bibliografică sumară

g)    șeful serviciului întocmește și răspunde de fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale a persoanelor din subordine și colaborează cu Serviciul Resurse Umane, Juridic. Formare Profesională pentru întocmirea șs actualizarea fișelor de post;

Art.43. (1) Serviciul Prezervare, Conservare, Comunicare și Valorizare Colecții Speciale și de Patrimoniu, Depozitul Legal Local este o structură organizatorică de specialitate. în subordinea Directorului de Specialitate, condusă de un șef serviciu ce are atribuții de organizare, coordonare și control la nivelul serviciului. Atribuțiile serviciului sunt

a) dezvoltarea, conservarea și valorificarea colecțiilor speciale și de patrimoniu alcătuite din publicații periodice cărți, manuscrise, documente iconografice (afișe, gravuri, desene, fotografii pe plăci de sticlă și pe hârtie, cărți poștale, stampe), documente muzicale (partituri manuscrise și tipărite, scrisori autografe, opere muzicale și literare, stampe și alte piese iconografice, cronici muzicale, corespondență); obiecte (medalii, monede, ordine culturale),

h) evidența analitică - pe fișe anaht’ce de evidență însoțite de imagini foto - pentru bunurile culturale care fac parte dm patrimoniul cultural național mobil, clasate conform legii;

c)    dezvoltarea gestionarea și conservarea fondului de documente privind istoria Bucureștilor;

d)    constituirea, prelucrarea și conservarea fondului intangibil al Depozitului legal local, pentru București și județul Ilfov, conform Legii nr. 111/1995 republicată cu modificările ulterioare.


c organizează primirea pe baza actelor însoțitoare din partea editurilor redacțiilor, tipografiilor cu sediukjitP București, în conformitate cu prevederile legale, a câte unui exemplar din materialele tipărite sau editate,    <

d.    desfășoară. în sistemul integrat de bibliotecă, activități de catalogare sumară și de introducere a datelor? de £ evidență pentru documentele intrate în depozitul legal, conform procedurilor stabilite la nivelul serviciuluttșî al“ instituției;

e.    întocmește trimestrial evidența individuală și globală pentru exemplarele primite cu titlu gratuit la Depozitul Legal Local (carte, colecții speciale) și anual pentru publicațiile periodice;

f.    organizează la raft, pe formate, documentele sosite cu titlu de Depozit legal;

g.    urmărește și controlează modul în care persoanele fizice și juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal, se conformează acestei obligații.

e)    desfășurarea activității de împrumut inter-bibliotecar intern și internațional, conform legii,

f)    șeful serviciului întocmește și răspunde de fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale a persoanelor din subordine și colaborează cu Serviciul Resurse Umane, Juridic. Formare Profesională pentru -<? întocmirea și actualizarea fișelor de post;

(2) Compartimentul Informare Bibliografică are următoarele atribuții

a) e'aborează anual Bibliografia retrospectivă și curentă a Bucureșbului pe baza informațiilor care ilustrează v;ața culturală, socială, economică și politică a Capitalei extrase din publicațiile periodice tipărite și on-line și 7 prin activități spec fice de catalogare părți componente în sistemul integrat, lucrând în timp real în sistem,

4

Art.44. Serviciul Filiale Sector 1 este o structură, organizatorică de specialitate în subordinea Directorului^ specialitate, condusă de un șef serviciu ce are-atribuții dezorganizare, coordonare și control la nivel de ser$ftu. Atribuțiile serviciului sunt:    *    '4


a)    organizează serviciile de lectura, ^"ucjib, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lâhfyfă^ la nivelul filialelor B.M.B. aflate injjiregta subordonare;

b)    organizează serviciile de lectura, studiu, informare șidoc^mentare prin împrumut la domiciliu și săli de lector la nivelul filialelor B.M.B. afrate iVi^firecta subordonarev-L’ ■’

Y,

Xîfo >)VStr. Tache lonescu 4 Sector 1 010354 Bucereșt - România Cod fiscal 4505405

Tel -C4 021 3‘6.e3 00' *C4 021 316.S3.O5: fax -04 021 316 36 25 biblioteca@bibmet.ro | www.bibmet.ro | www.digibuc.ro

c)    prelucrează documentele intrate în gestiune și în colecții, organizează circulația acestora (împrumut la domiciliu și ia sala de lectură), ține evidența documentelor și utilizatorilor la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare (prelucrare contracte de utilizare, înregistrări date personale, eliberare de permise);

d)    realizează verificarea periodică a colecțiilor aflate în acces direct și în depozite la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare;

e)    asigură accesul la informație pentru toți utilizatorii bibliotecii prin îndrumarea, orientarea, asistarea și instruirea acestora în procesul de regăsire a informației;

f)    asigură furnizarea de referințe simple și complexe în mediul Online (prin e-mail și alte aplicații web) și offline;

g)    realizează bibliografii orientative la cerere și le transmite solicitanților prin mijloace online (e-mail și alte aplicații web) și offline;

h)    asigură accesul la calculatoarele cu internet pentru public și oferă asistență personalizată și îndrumare pentru utilizarea acestora;

i)    asigură accesul la calculatoarele pentru consultarea catafogului B.M.B. și oferă asistență personalizată și îndrumare pentru utilizarea acestora.

j)    Are in subordonare următoarele filiale:

-4 Biblioteca D. Bolintineanu;

/ Biblioteca I.Creangă;

■4 Biblioteca P.lspirescu;

-4 Biblioteca C.Petrescu;

•4 Biblioteca M. Preda;

>4 Biblioteca I.SIavici;

«4 Biblioteca M.Sadoveanu:

Biblioteca de limbi străine E. Văcărescu

Art.45. Serviciul Filiale Sector 2-6: este o structură organizatorică de specialitate în subordinea Directorului de specialitate, condusă de un șef serviciu ce are atribuții de organizare, coordonare și control la nivel de serviciu. Are în subordonare următoarele birouri:

<4 Birou filiale sector 2:

Biblioteca L.BIaga;

Biblioteca sonoră pentru nevăzători și ambliopi;

Biblioteca D Cantemîr.

Artoteca

Biblioteca C Negruzz».

Biblioteca Al.Odobescu;

Mediateca.

>4 Birou filiale sector 3.

Biblioteca I.Neculce:

Biblioteca E.Gârleanu;

Biblioteca B PHasdeu;

Biblioteca L Rebreanu >4 Birou filiale sector 4;

Biblioteca N.Balcescu;

Biblioteca O.Cazimir;

Biblioteca G.Coșbuc:

Biblioteca Al.Macedonski;

Biblioteca I.Văcârescu <4 B rou f fale sector 5:

Biblioteca V.AIecsandri;

Biblioteca G.Șincai:

Biblioteca G.Câlinescu.

Biblioteca I.L.Caragiale •' B rou fii<ale sector 6:

Biblioteca M.Eminescu Biblioteca N.Labiș,

Biblioteca Gh.Lazar

Str. Tache lonescu 4 SectO' 1 010354. București - Român a. Cod fiscal 4505405

Te).: *04 021 316.B3.00: +C4 021 316 33.06: fax: *04 021 3'6 36 25 biblîoteca@b'bmet.ro | www.bibmei.ro | www.digibuc.roW^rucr<!3>1\'ALUL(1)

a)

b)

c)


d)

e)

f) 3)

r)


Biblioteca N.Stănescu;

Biblioteca G.Topîrceanu.

Birou filiale sector 2 este o structură organizatorică de specialitate în subordînea Serviciului filiale 2-6 condusă de un șef birou ce are atribuții de organizare, coordonare și control. Are următoarele atribuții: organizează serviciile de lectură, studiu, informare si documentare prin împrumut la domiciliu și să'i de lectură la nivelul filialelor B.M B aflate in directa subordonare;

organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lectură la la nivelul filialelor 8 M.B. aflate in directa subordonare;

prelucrează documentele intrate în gestiune și în colecții, organizează circulația acestora (împrumut la domiciliu și la saia de lectură), ține evidența documentelor și utilizatorilor la nivelul filialelor B.M B aflate in directa subordonare (prelucrare contracte de utilizare, înregistrări date personale, eliberare de permise); realizează verificarea periodică a colecțiilor aflate în acces direct și în depozite Ia nivelul filialelor B.M B. aflate in directa subordonare,

asigură accesul la informate pentru toți utilizatorii bibliotecii prin îndrumarea, orientarea, asistarea și instruirea acestora în procesul de regăsire a informației;

asigură furnizarea de referințe s-mple și complexe în mediul online (prin e-mail și alte aplicații web) și offline; realizează bibliografii orientative la cerere și le transmite solicitantelor prin mijloace online (e-mail și alte aplicații web) și offline,

asigură accesul la calculatoarele cu internet pentru public și oferă asistență personalizată și îndrumare pentru utilizarea acestora:

asigură accesul la calculatoarele pentru consultarea catalogului B.M B și oferă asistență personalizată și îndrumare pentru utilizarea acestora.

B rou fil.ale sector 2 are in subordonare următoarele filiale.

Biblioteca L.BIaga;

Biblioteca sonoră pentru nevăzâtori și amb iopi.

Biblioteca D.Cantemir;

Artoteca

Biblioteca C.Negruzzi;    ț_- ''

Biblioteca Al.Odobescu:    ife Z 5 A

Mediateca    //n? u 3 2 »


(2)

a)

b)

c)


W; “ 3 i

Birou Filiale Sector 3 este o structură organizatorică de specialitate în subordinea Serviciu filiale

condusă de un șef birou ce are atribuții de organizare, coordonare și control. Are următoarele atribuții;

organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lectură la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare;

organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lectură la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare;    r

prelucrează documentele intrate în gestiune și în colecții, organizează circulația acestora (împrumut la domiciliu și la sala de lectură), ține evidența documentelor și utilizatorilor la nivelul filialelor B.M.B. aflate in


d)


f)

g)

h)


directa subordonare (prelucrare contracte de utilizare, înregistrări date personale, eliberare de permise); realizează verificarea per.odicâ a colecțiilor aflate in acces direct șl in depozite la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare;

asigură accesul la informație pentru toți ut lizatoni bibliotecii prin îndrumarea, orientarea, asistarea și instruirea acestora "n procesul de regăsire a informaț’ei,

asigură furnizarea de referințe simple și complexe în mediul online (prin e-mail și alte aplicații web) și offline;__ realizează bibliografii orientative la cerere și Ie transmite solicîtanților prin mijloace online (e-mail-jSiSaîtȘ aplicații web) și offline,    —-    //£'    =    '

asigură accesul la calculatoarele cu internet p£ntru public și oferă asistență personalizată și îndrumată pejîtruS u utilizarea acestora;    1    H- 3 î

asigură accesul la calculatoarele pentru conșaltarea cata'ogului B.M B. si oferă asistență personalizată și? îndrumare pentru uțibzarea acestora    \ '    5 =

Birou filiale sector 3 are in subordonare următoare filiate .,    'w-

B bîoteca I Neculce.    Q    ■'    :    ' •,    --■~

B’bliotecaE GarleanH.    -7»
Str. Tache lonescu. 4 Sector 1, 010354 București - România Cod fiscal 4505405


Tal -04 031 3-6 83 00 -04 021 315 33 06 Fax -04 021 316 36 25 brbboteca@bjbmet.ro | ww.v.brbmet.ro www.digibuc ro


Biblioteca B.P.Hasdeu, Biblioteca L Rebreanu


(3)

a)

b)

c)


d)

e)

0

g)

h)

i)

J)


a)

b)

c)


d)

e)

fl

g)

h)Birou Filiale Sector 4 este o structură organizatorică de specialitate în subordinea Serviciu Filiale 2-6 condusă de un șef birou ce are atribuții de organizare, coordonare și control. Are următoarele atribuții; organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domicil'u și săli de lectura la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare.

organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lectura la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare,

prelucrează documentele intrate in gestiune și în colecții, organizează circulația acestora (împrumut la domiciliu și la sala de lectură), ține evidența documentelor și utilizatorilor la nivelul filialelor B M.B, aflate in directa subordonare (prelucrare contracte de utilizare, înregistrări date personale, eliberare de permise), realizează verificarea periodică a colecțiilor aflate în acces direct și în depozite la nivelul filialelor B.M B. aflate in directa subordonare,

asigură accesul la informație pentru toți utilizatorii bibliotecii prin îndrumarea, orientarea, asistarea și instruirea acestora în procesul de regăsire a informației;

asigură furnizarea de referințe simple și complexe în mediul online (prin e-mail și alte aplicații web) și offline realizează bibliografii orientative la cerere și le transmite solicitanților prin mijloace online (e-mail și alte aplicații web) și offline;

asigură accesul la calculatoarele cu internet pentru public și oferă asistență personalizată și îndrumare pentru utilizarea acestora.

asigură accesul la calculatoarele pentru consultarea catalogului B.M B. și oferă asistență personalizată și îndrumare pentru utilizarea acestora.

Birou filiale sector 4 are in subordonare următoarele filiale.

Biblioteca N.Balcescu;

Biblioteca O.Cazimir;

Biblioteca G.Cosbuc.

Biblioteca AI.Macedonski;

Biblioteca I.Vacarescu    jz'


Birou Filiale Sector 5 este o structură organizatorică de specialitate în subordinea Serviciu filiale 2-6', ■ condusă de un șef birou ce are atribuții de organizare, coordonare și control. Are următoarele atribuții, organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lectură la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare.

organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lectură V la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare,

prelucrează documentele intrate în gestiune și în colecții, organizează circulația acestora (împrumut la^C domiciliu și la sala de lectură) ține evidența documentelor și utilizatorilor la nivelul filialelor B.M.B. aflate in"^C directa subordonare (prelucrare contracte de utilizare, înregistrări date personale, eliberare de permise); realizează verificarea periodică a colecțiilor aflate în acces direct și în depozite la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare;

asigură accesul la informație pentru toți utilizatorii bibliotecii prin îndrumarea, orientarea, asistarea și instruirea acestora în procesul de regăsire a informației;

asigură furnizarea de referințe simple și complexe în mediul online (prin e-mail și alte aplicații web) și realizează bibliografi orientative la cerere și le transmite solicitanților prin mijloace onlme (e-mad aplicații web) și offline:

asigură accesul la calculatoarele cu internet; pefttsj public și oferă as stenta personalizată și ‘ndrumafifafpentrij ‘ utilizarea acestora;    \ 1 ___?"    Hs :î Ș4as gură accesul la calculatoarele peqfriFcqnsultarea'C'âtalogulu’ B.M B. și oferă asistență personafealăișl djf "ndrumare pentru utilizarea acestora, j/17 ' '

Brou filale sector 5 are in subordonaffejjrmătoarele filiale:

Biblioteca Metropolitană București

Sir Tache lonescu 4 Sector 1 0*0354, Bucirreștr - Români, Cod fiscal 4505405

Te!.: -04 021 316 93.00 -04 021 3'-6 03 06 fax -04 021 316 36 25 biblioleca@bibmet.ro | www.bibmet.ro www.d'rgibuc ro

/X


Primăria

Capitalei


(5) Birou Filiale Sector 6 este o structură organizatorică de specialitate în subordinea Serviciu filiale 2-6 , condusă de un șef birou ce are atribuții de organizare, coordonare și control. Are următoarele atribuții:

-    organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lectură la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare;

-    organizează serviciile de lectură, studiu, informare și documentare prin împrumut la domiciliu și săli de lectură ia nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare:

-    prelucrează documentele intrate în gestiune și în colecții, organizează circulația acestora (împrumut la domiciliu și la sala de lectură), ține evidența documentelor și utilizatorilor la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare (prelucrare contracte de utilizare, înregistrări date personale, eliberare de permise);

-    realizează verificarea periodică a colecțiilor aflate în acces direct și în depozite la nivelul filialelor B.M.B. aflate in directa subordonare;

-    asigură accesul la informație pentru toți utilizatorii bibliotecii prin îndrumarea, orientarea, asistarea și instruirea acestora în procesul de regăsire a informației;

-    asigură furnizarea de referințe simple și complexe in mediul online (prin e-mail și alte aplicații web) și offline;

-    realizează bibliografii orientative la cerere și le transmite solicitanților prin mijloace (e-mail și alte aplicații web) și offline:

• asigură accesul la calculatoarele cu internet pentru public și oferă asistență personalizată și îndrumare pentru ut'lizarea acestora;

asigură accesul la calculatoarele pentru consultarea catalogului B.M.B. și oferă asistență personalizată și îndrumare pentru utilizarea acestora.

■z Birou filiale sector 6 are in subordonare următoarele filiale:

Biblioteca M.Eminescu;

Biblioteca N.Labis;

Biblioteca Gh.Lazar,

Biblioteca N.Stanescu.

Biblioteca G.Toparceanu

\j


Art.46. Bibliotecile filiale sunt entități fără personalitate juridică, organizate, conform legii, pentru a facilita


O (fi

utilizatorilor la colecțiile și serviciile oferite de instituție. Organizarea bibliotecilor filiale pe sectoare se face prin dedziaw -< £ 5 managerului (director general) Personalul specializat al unei filiale este responsabil pentru atragerea spre lecttirâza^ o > H j membrilor comunității deservite, pune la dispoziția utilizatorilor colecțiile deținute, asigură accesul la 'nfornia'țljit^ publice din toate domeniile cunoașterii, planifică și organizează programe, proiecte și activități culturale, educative de petrecerea timpului liber pentru membrii comunității, asigură serviciile de lectură prin împrumut la domiciliu, cu respectarea regimului de circulație a documentelor, de evidență a activităților zilnice, inciusiv documentare on-line pentru diferite domenii de activitate. Personalul specializat al unei filiale are următoarele atribuții principale:

s lucrează în timp real in sistemul integrat de bibliotecă și introduce dateie privind activitățile de împrumut și evidență, pentru documente și utilizatori șt dateie statistice de evidență a activității proprii; v' asigură serviciul de înscriere a utilizatorilor, de eliberare a permisului de acces în bibliotecă, precum și completarea bazei de date cu informații privind identificarea acestora, conform metodologiilor de lucru stabilite pentru s'stemul integrat de bibliotecă;

•z desfășoară activități de îndrumare a utilizatorilor bibliotecii în OPAC și în bibliotecă;    ,

z organizează și gestionează depozitele de documente cu acces liber, conform politicii instituției;    '-J

z asigură comunicarea colecțiilor de documente de diverse tipuri și pe diverse suporturi;

«z inițiază, organizează și desfășoară programe și proiecte culturale, educaționale și petrecere a timpului liber ~ pentru diferite categorii de utilizatori. în conformitate cu Planul anual de programe și proiecte culturata-^SA^^ educaționale al B M B. aprobat de conducerg^

z întocmește listele de propuneri pentru^irfbfiarea publicațiilor uzate d'n punct de vedere fizic și / saiț'.tforat ț-5    ?

nfrirn-,    e.    legislația în vigoare și le înaintează periodic -"^i    c

conform normelor metodologice și compartiment:    //    ,>

•>' cercetează comunitatea bucureșteană pentru depislareă nevoilor și oportunităților de dezvoltare servicii, programe și proiecte la nivel ’h&filială sau de rețea de filiaie;

■z propune încheierea unor partenarîate’ convenții, protocoale sau înțelegeri cu persoane juridice care poi contribui la; organizarea unor activități:culturale și de educație permanentă, marcarea unor evenimente culturale,
23


Tache lonescu, 4, Sector 1,010354, București - Român a Cod fisca 4505405

Tel -04 021 316 63.00. +04 021 316.33.06' (ax +04 021 316 36 25 bbtioteca@bibmet.ro | wwwbibmet.ro www.digibuc.ro

civice, istorice sau de interes comunitar, popularizarea și promovarea imaginii instituției, filialei și a serviciilor oferite de către B.M.B. membrilor comunității.

Art.47. (1) Institutul Mircea Eiiade este o structură organizatorică de specia'itate. organizată la nivel de serviciu, în subordinea Managerului {director general), condusă de un șef serviciu ce are atribuții de organizare, coordonare și control la nivelul serviciului, are in subordine Compartiment de Studii Orientale. Cercetare. Are următoarele atribuții:

a)    as gură și răspunde de publicarea de articole și studi științifice la standarde internaționa’e și conform normelor stabilite de Autor.tatea Națională pentru Cercetarea Științifică

b)    Asigură și răspunde de elaborarea Anuarului Bibliotecii Metropolitane București, realizează anual agenda cu Aniversări Culturale.

c)    Organizează și răspunde de manifestări științifice naționale și internaționale, conform aprobărilor conducerii bibliotecii și în limita bugetului alocat.

d)    Organizează și răspunde de dezvoltarea unei colecții de publicații specifice și publicații cu caracter ocazional și de introducerea datelor de evidență a exemplarelor în sistemul integrat de bibliotecă ,

e| Coordonează și sigură implementarea indicatorilor de biblioteca, precum și a procedurilor activităților spec fice

f)    Șeful serviciului întocmește și răspunde de fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale a salanalilor din subordine

g)    șeful serviciului colaborează cu serviciul Resurse Umane. Juridic. Formare Profesională pentru întocmirea și actualizarea fișelor de post.

(2) Compartiment de Studii Orientale. Cercetare este o structură organizatorică de specialitate, subordonata Institutului M.EI-ade. Atribuțiile compartimentului sunt.

a) elaborează și întocmește bibliografii conform cerințelor de dezvoltare a colecțiilor bibliotecii stabilite de șeful de serviciu, realizează descrieri bibliografice și tematice pentru părți componente (articole capitole de carte, ilustrații etc.). ce urmeaza a fi prelucrate și încărcate în noile colecții ale Bibliotecii Digitale Dacoromanica, conform tematicilor stabilite de Managerul (director general)

asigură și răspunde de elaborarea și realizarea unor bibliografii și lucrări cu caracter de referințe


b)


c)


d)enciclopedic, studii și cercetare științifică în domeniul culturii romane și civilizațiilor balcanice;    ‘

asigură și răspunde de elaborarea unor bibliografii tematice, în funcție de cererile specifice prosxameloe £ culturale derulate de B M.B.;    //- Și s '.i

participă la reuniuni științifice și proiecte de cercetare naționale și internaționale, cu aprobarea


B.M.B.,


Art.48. (1) Biblioteca Digitala Dacoromanica este o structură organizatorică de specialitate, organizată la mvet;£ serviciu, în subordinea Managerului (director general), condusă de un șef serviciu ce are atribuții de organizare, coordonare si control la nivelul serviciului. Are următoarele atribuții:    >


a) coodoneaza activitati specifice si gestionează aplicația de management a obiectelor digitale si acontinulului


b)


c)

d)


'■)


9)

b)


site-ului Bibliotecii Dig tale,

asigura si răspunde de mentenanta si buna funcționare a echipamentelor, aparaturii si programelor de stricta specialitate (scanere profesionale, statii grafice, unitatî interne și/sau externe de stocare, calculatoare si statii grafice dedicate activitatii specifice, programe specializate de prelucrare digitala a obiectelor digitale; coordonează activiatî de clasificare si incadrare pe tematici si colecții a documentelor digitale destinate încărcării in biblioteca virtuala prin aplicația de management a obiectelor digitale:    >>

stabilește, planifica si răspunde de fluxul de lucru pentru elaborarea seturilor de metadale pentru toate titlurile digitalizate:

coordonează activitatea de stabilire a parametrilor optimi de prelucrare pentru fiecare categorie de documente4-in parte pentru optimizarea caiitatii documentului digitalizat, sau a timpului de încărcare;    Aș'

coordonează si as gura instruirea^raciica a^p^fsonaiului din subordine in utilizarea echipamentelor tehnice; y

specifice din dotare;    ______ z ! ''    ii X?? *

elaborează materiale de prezentare a activitatii serviciului sî răspunde de acestora si le supune spre aprobare g Managerului (director general)^    SȚJ'

asigură, coordonează si rădptfhde de evidenta documentelor diglta'e. organizată conform Ordin.

2062/2000


Slr. Tache fonescu 4 Sector 1,010354. București - Român,a Cod fiscal 4505405J


Tel/ *04 021 316 63 00 *04 021 316 63 06 fax *04 021 316 36 25 biblioteca@bibmet.ro | www bibmet.ro | wwvj.digibuc.ro

i)    asigură stocarea pentru prezervare și pentru încărcarea în mediu! on-!ine a documentelor digitale în conformitate cu stabndardele în domeniu

j)    asigura stocarea pentru conținutul prezervarea si pentru incarnarea in mediul internet a documentelor digitale in conformitate cu standardele din domeniu;

k)    planifica si executa operații de arhivare a informațiilor, a fișierelor derivate si a documentelor digitale.

l)    analizeaza si propune spre aprobare către Managerul (director general), achizițiile de echipamente informatice, aplicații soft, servicii de comunicații, dotări si instalații pentru modernizarea activitatilor s> serviciilor instituției; coordonează si răspunde de întocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii finanțării celor aprobate si elaborarea specificațiilor tehnico-functionale,

m)    coordonează si certifica întocmirea caietelor de sarcini pentru echipamentele 17. hardware si software, la nivelul instituției;

n)    coordonează asigurarea partajării resurselor informatice în cadrul BMB.

o)    asigura corelarea cerințelor informaționale specifice funcțiilor de bibliotecasi sitemului informatic,

p)    coordonează întocmirea listelor de propuneri pentru casarea echipamentelor IT si le inainteaza Managerului (director general) spre aprobare;

q)    participă la stabilirea obiectivelor generale în cadrul programului anual și a proiectelor culturale pe termen lung si scurt

r)    participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, în colaborare cu celelalte compartimente funcționale;

s)    șeful serviciului întocmește și răspunde de fișele de evaluare a performațelor profesionale individuale a personalului din subordine;

t)    șeful serviciului colaborează cu Serviciul Resurse Umane. Juridic. Formare Profesională pentru întocmirea și actualizarea fișelor de post;


(2) Compartimentul Scanare, Compresie si Prelucrare Documente Digitale este o structură organizatorică de specialitate, afiata in subordonarea Bibliotecii Digitale Dacoromanica.

a)    coordonează activitățile de pregătire a documentelor pentru scanare

b)    asigură și răspunde de scanarea, prelucrarea și restaurarea digitală a documentelor propuse și aprobate,, pentru digitabzare prin proceduri în conformitate cu standardele din domeniu

c)    răspunde de activitățile de verificare a fișierelor MAȘTER și de stocare a acestora

(3) Metadate este o structură organizatorică de specialitate, organizată la nivel de compartiment, subordonarea Bibliotecii Digitale Dacoromanica Atribuțiile compartimentului sunt.iii -1 r

... îareja-j .> *"

colecțiilor de documente ce alcătuiesc fondul de memorie și istorie locală: colecții de carte poștală, afiș^S^ărți, - d microfilme, jurnale de actualități, imagini video și documente audio legate de trecutul și prezentul Bucureșîitpfc documente și buletine editate de autorități, comunități și colectivități locale, statistici, cărți, publicații periodice.


a) clasifică, atribu'e metadate și încadrează pe tematici și colecții documentele digitale rezultate prin dig


hărți planuri ele.,

b) încarcă obiectele digitale rezultate pnn digitizare a colecțiilor de documente ce alcătuiesc fondul de memorie SZ. și istorie locală pe platformele utilizate de B.M.B..    --ț5


(4) Compartiment Automatizare IT este o structură organizatorică de specialitate în subordinea Serviciului -< Bibliotecii Digitale Dacoromanica Atribuțiile compartimentului sunt

a)    coordonează administrarea și supravegherea rețelelor informatice a B.M B și planifică instalarea și operarea ;

în cadrul rețelei informafee;    z

b)    realizează, propune și imp'ementeazâ Strategia de automatizare și informatizare B.M.B. pe termen mediu și *

lung;    g

c)    coordonează și răspunde de activitățile de administrare si dezvoltare a site-urilor Bibliotecii Metropoljttșhigcfe^,

București;    X"

d)    analizează si propune spre^ggrobare-achizițiile de echipamente informatice, aplicații soft, servicii

comunicații, dotări și msta'aț/pentru modernizarea activităților și serviciilor instituției; coordonează întp&nire'ș ? -documentațiilor tehnice necesare' obținerii finanțării, celor aprobate și elaborarea specificațiilor tenrfico.7-7 funcționale;    ;    vA- 5

e; întocmește ca,ete^de sarcirți'și documentații descriptive pentru echipamente IT, hardware și software,']a'. nivelul institute( \    '[.Q

■}'    25

* -

Str. Tache lonescu. 4, Sector 1, 010354, București - România Cod fiscat 45C5405Tel.' -04 021 3*6 E3 00 -04 021 316 E3 05 fax -04 021 316 36 25 bibfioteca@5tbrnet.ro | www.bibmet.rowwwdgibuc.ro


Capitalei


f)    propune activități de instruire, formare și perfecționare a personalului. în conformitate cu Strategia de automatizare și informatizare;

g)    coordonează instruirea practică a personalului bibliotecii în utilizarea echipamentelor tehnice și a software din dotare; asigură și răspunde de asistența tehnică de specialitate în cadrul compartimentelor B.M.B. în vederea utilizării programelor și aplicațiilor uzuale, a celor specifice de bibliotecă, a serviciilor de comunicații, Internet și de transfer date:

h)    asigură și răspunde de concepția unitară a sistemelor informatice și informaționale destinate gesfiunii și utilizării datelor specifice activităților de bibliotecă și informării publice;

,i as-gurâ corelarea cerințelor informaționale specifice funcțiilor de bibliotecă și sistemului informatic;

j)    coordonează întocmirea listelor de propuneri pentru casare echipamente IT pe baza evaluării stării de funețonare a acestora și le înaintează Managerului (director general) spre aprobare;

k)    supraveghează și asigură mentenanța preventivă a servereior de aplicații specifice, realizează salvările de siguranță (back-up) periodice;

l)    asigură și răspunde de administrarea și supravegherea rețelei informatice a bibliotecii (calculatoare, servere, unități de stocare, echipamente periferice) și răspunde de buna funcționare a echipamentelor IT și a programelor informatice;

m)    asigură și răspunde de administrarea sistemului integrat de bibliotecă la nivelul instituției, pentru toate moduie.e, asigură funcționarea la parametrii optimi, urmărește și corectează erorile din sistem observate sau semna ate de către salariați sau utilizatori, conform necesităților instituției, la nivel de administrator de sistem;

n)    asigură asistență tehnică pentru diagnosticarea disfuncționalitâlilor în exploatarea echipamentelor de calcul, a aplicațiilor software și a serviciilor de comunicații;

o)    asigură și răspunde de instalarea și exploatarea echipamentelor de calcul, a aplicațiilor informatice și serviciilor de comunicații (Internet, transfer date ș.a.) și de configurarea stațiilor de lucru pentru conectarea clienților aplicației din diferite locații ale instituției la serverele de aplicație,

p)    asigură și răspunde de mentenanța preventivă a echipamentelor IT 'a nivelul instituției și urmărește respectarea procedurilor de prevenire a virusârii echipamentelor,

q)    supraveghează funcționarea rețelei VPN. Internet și semnalarea disfuncționalilăților din rețea furnizorilor de servicii după caz.

r)    asigură si răspunde de întocmirea și urmărirea respectării metodologilor de lucru cu echipamentele

aplicațiile folosite în instituție, instruiește personalul în vederea utilizării echipamentelor și aplicațiilor fotqsite'în


instituție;    /’*’•    ,

s)    coordonează / instalează i conectează echipamente și aplicații (sisteme de operare, aplicații specifitfe’etc.’) îji s B

compartimentele instituției; asigură partajarea resurselor IT;    > •- -
Art.49. Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune Imobiliară este o structură organizatorică de specialiratg în,;.; subordinea Managerului (director general), condusă de un sef serviciu ce are atribuții de organizare, coordonare'șr^'^ control la nivelul serviciului. Atribut-ile serviciului sunt;    r

a) coordonează activitatea administrativ-gospodărească a bibliotecii, execută, supraveghează și răspunde de lucrările de întreținere curentă la nivelul instituției (zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie, electricitate, instalații sanitare, desfundări cana'e etc,), care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;

organizează și asigură efectuarea curățeniei în spațiile deținute și în spațiilp^e^erioaje din vecinătatea ~y


b)

c)

d)

e) 0

9)

h)


aceslora;


efectuează activități de mutări de mobilier și de publicații în funcție de necesiți asigură intervențiile operative in cazul unor avarii ,a centralele electrice, /q asigură respectarea legislației în vigoare cu privire la paza obiectivelor;

asigură aplicarea regulilor stabilite de conducerea instituției vizând acce&ij-și circulația personalului precum și a persoanelor din afara instituției;    V    -

elaborează programul de pază a obiectivelor și bunurilor instituției, stabilește modul de efectuare a aceștâra, precum și necesarul de amenajări, instalații și mijloace tehnice de pază. '< r. ' ■

asigură aprovizionarea cu carburanți a autovehiculelor parcului auto al B.M.B? și menținerea *n pietre r|e 7 funcționare a parcului auto; planifică și ține evidența transporturilor și consumului de conibustibrl. prin gnr)traîut£ foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z.-urilor;

întocmește și răspunde de documentația și realizarea demersurlcr necesare m vederea încheierii/rem)$ifij,.. contractelor de utilități (furnizare energie electrică, gaze. apa-canal etc ) și răspunde de păstrarea contracleloF---încheiate cu furnizorii de energie electrică, gaze, apă-canal etc .

Biblioteca Metropolitana București

Str Tachelonescu 4 Sector 1 010354 București - Romă Cod fiscal 4505405


Tel +04 021 316 03 00 +04 021 316 0 3 06, fax *04 021 316 36 25 biblioteca@bibmet ro | wwwbibmet.ro | www digibuc roj)    Urmărește buna desfășurare a contractelor de utilități (furnizare energie electrică, gaze, apa-canal etc) ,

k)    întocmește documentația necesară obținerii avizelor, autorizărilor de construcție / demolare etc,

l)    asigură și răspunde de păstrarea și arhivarea tuturor documentelor privind spațiile primite în administrare de către B.M.B. (HCGMB, cadastre, evaluări)

Art.50. Compartimentul Financiar - Contabilitate este o structură organizatorică de specialitate în subordinea contabilului-șef și are următoarele atribuții:

a)    răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

b)    urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

c)    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare

d)    urmărește ca toate materialele necesare să fie luate în evidență și gestionate conform prevederilor legale aplicabile și se asigură că pe acestea este aplicată poziția de inventar din Registrul pentru evidență analitică a materialelor achiziționate;

e)    verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

f)    întocmește și transmite orice situație economico - financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc.;

g)    asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

h)    răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico - financiare;

i)    aplică măsurile necesare stabilite de conducere în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau ț*

sustragerii de bunuri materiale sau bănești;    l\J

j)    răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, J-Aș. controlând respectarea plafonului de casă aprobat

k)    răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare    ■

l)    asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau dirt careS. § ș

derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;    /j^ o ’ < |

m)    exercită controlul zilnic asupra operaților efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creăgțelor.z! p lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci cârW esîe'j £


n)

o)

P)

q)

D

s)

t)

u)

V)

w)

X)

y>

2}


cazul,

răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în buhS^i^ condiții a activităților instituției;

răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București; răspunde de evidențierea și urmărirea ALOP;


întocmește Registrul Jurnal, înregistrându-se în mod cronologic toate operațiunile economico-financiare, întocmește Registrul inventar în care se înregistrează toate elementele de activ și pasiv, grupate în funcție de natura lor, apoi inventariate, potrivit legii;

răspunde de întocmirea Registrului Cartea Mare (registrul ȘAH) în care se înregistrează lunar și sistematic prin regruparea conturilor, mișcarea și existența tuturor elementelor de activ și pasiv;

răspunde de întocmirea corectă a O.P. conform facturilor primite de la furnizori având viza de control intern,

CFPP și sintagma .bun de plată" și celelalte anexe Referat Nota justificativă și Documentul justificativ; răspunde de transmiterea spre avizare la direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Financiar, Contabilitate. Buget) a listei de investiții detaliate,

urmărește circulația documentelor financiar^pontebile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia; asigură clasarea și păstrarea în ordine^șF^/tonkițif^e .siguranță a documentelor și actelor justific 'âle/'^i^S operațiilor contabile și evidența pierderifîfih distrugerii Idf parțiale sau totale:

prezintă șefului ierarhic spre aprobare^următoarele situații'^ilanțul contabil, raportul explicativ; participă la analiza rezultatelor economice/și financiare pe baza datelor din bilanț; răspunde de realizarea măsurilor șițsarcîfiilor aferente domeniului contabil stabilite ca urmare

financiar - gestionare efectuate de organele în drept

''


•j

-blțtpalelor •'

“ V». fr x

Biblioteca Metropolitană Bu

Str Tache lonescu, 4, Sector 1 010354 București - Româno Cod fiscal 4505405•L.V *    ___


rimana Capitalei


Tel.. +04 021 315 83 00, +04 021 315.83.06; fax; +04 021 316 36 25 biblioteca@bibmet.ro | wwwbbmet.ro | wwwd.gibucro

aa) întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului,

bb) îndeplinește orice atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative in vigoare in

domeniul financiar contabil;

cc) asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

dd) întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, disponibilizare, transfer fără plată, valorificare și casare a bunurilor aparținând instituției;

ee) elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice - financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General’

ff) asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și I sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile;

gg) emite și transmite documente, rapoarte, situații etc solicitate de autoritățile publice centrale sau locale

Art.51. Toate compartimentele BM.B sunt responsabile cu realizarea implementarea și revizuirea, după caz. a metodologiilor si procedurilor pentru activitățile specifice

Art.52. Toate compartimentele B.M.B raportează periodic sau ta solicitarea conducerii cu privire la activitatea desfășurată și rezultatele obținute.


CAPITOLUL VII. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR


Art.53. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecțiile, serviciile și programele B M B. se face, în mod gratuit accesul la informații și documente necesare informării, în conformitate cu prezentul regulament și cu prevederile referitoare la protecția patrimoniului cultural național, la drepturile de autor și drepturile conexe

Art.54. Biblioteca întocmește un Regulament pentru utilizatori, regulament intern destinat relațiilor cu aceștia, dficP care comunică:    /y - <

a)    servîciile oferite și orarul de funcționare în relația directă cu publicul;    JÎT u o

b)    condițiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă,    £ 5

c)    condițiile în care se asigură accesul la colecțiile bibliotecii, precum și la serviciile de bibliotecă;    Vp,, = «

d)    obligațiile utilizatorilor privind conduita în bibliotecă, precum și față de documentele împrumutate pentru consult'dț^,, pe ioc sau la domiciliu;

e)    categoriile și numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate la domiciliu, precum și termene'e de împrumut și de prelungire;

f)    sancțiunile ce se aplică utilizatorilor in cazul nerespectării obligațiilor prevăzute în Regulamentul pentru utilizatori,

g)    alte drepturi și obligații ale utilizatorilor.Art.55. (1) Regulamentul pentru utilizatori trebuie adus la cunoștință utilizatorilor în momentul înscrierii lor la bibliotecă, precum și prin orice altă formă de publicitate din interiorul instituției.

(2)    La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană care sunt strict necesare, cu păstrarea confidențialității acestora.

(3)    Pentru utilizatorii în vârstă de până la 14 ani, răspunderea morală și materială revine reprezentanților legali (părinți, tutori), semnatarii contractelor de împrumut.

(4)    Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului și/sau de nereclamarea pierderii acestuia.

Art.56. (1) Pentru a facilita accesul utilizatorilorlgjPQl^sJiile și serviciile oferite B.M B întocmește cataloage, constituie . și gestionează baze de date, elaborează bibîfo^fiiAsinteze, lucrări de informare documentară și alte instrumehfe -Ax specifice, organizează filiale fixe și mobilei ^rmșnente sajrtemporare, servicii de împrumut ș consultare^e'loc    \\

documentelor din colecțiile proprii. ,    ?îT^r-\,Vi

(2) Utilizatorii beneficiază de asistență infodocumentară și formativă, furnizată de personalul instituției, astfelij a) asistența infodocumentară cuprinde furnizarea de servicii de referințe prin îndrumări privind utilizarea cataj accesarea si navigarea în Internet, consultarea bazelor de date la care B M B oferă accesul:

X


Ip.agelor.J ~


l’l
28Biblioteca Metropolitană București

Str. Tache tonescu. 4 Sector 1 010354 București - Româj Cod fiscal 4505405


Tel ■ *04 021 316 33 00; *04 O2J J1S B3 05’ lax *04 021 316 36 25 biblioteca@bibmet.ro | www.bibmel ro | wwwdigibuc.rouaî.i Cd'oriiGir.A;


Primari?

Capitalei


b) asistența formativa constă în informarea și instruirea ut lizatorilor în vederea cunoașterii colecțiilor și servicitlor B.M.B.

Art.57. Restituirea documentelor împrumutate se face la termenele stabilite prin Regulamentul pentru utilizatori în cazul întârzierilor, B.M.B ia următoarele măsuri:

a)    după 30 de zile de la expirarea termenului de restituire, se trimite utilizatorului respectiv o notificare prin e-mail sau poștă.

b)    după 30 de zile de la expedierea notificării respective utilizatorului restanțier i se trimite o a doua notificare prin e-mail sau poștă;

c)    după 30 de zile de la expedierea acestei ultime notificări, utilizatorul restanțer poate fi acționat în instanță pentru recuperarea fizică sau valorică a documentelor și a taxelor aferente.

Art.58. (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi.

(2) Distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă, bunuri culturale comune, se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente cu conținut identic sau prin achitarea valorii de inventar a acestora, actualizată prin aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o suma echivalentă cu prețul astfel calculat.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII TRANZITORII SI FINALE

1 »


Art.59. B.M B dispune de autonomie administrativă șt profesională în raport cu Consiliul General al Municipiului București, constând în:

a)    dreptul de a se conduce in afară oricăror ingerințe politice, ideologice sau religioase;

b)    elaborarea programelor și proiectelor culturale proprii în concordanță cu strategiile naționale și internaționale;

c)    încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituții culturale din țară și din străinătate;

d)    participarea la reuniunile internaționale de specialitate sau la consorțiile bibliotecare și la asociațiile inlernaționalej care este membră, achitând cotizațiile si taxele aferente.

AArt.60. (1) Pentru sprijinirea materială a unor activități și proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de parljcipare a • specialiștilor din biblioteci la programe culturale și de formare continuă a personalului de specialitate, B M.B/Jse pdaței asocia cu alte instituții culturale și poate crea fundații, asociații sau consortii.    I'c jȘ J £

\\'i £

(2) Condițiile și cuantumul participării la finanțarea programelor realizate prin asociere se stabilesc și se aproba de* Consiliul General al Municipiului București.    ''îțAv-.-Z


Arl.61. (1) Consiliul General al Municipiului București are obligația de a finanța activitatea B.M.B potrivit standardelor de funcționare stabilite prin Legea 334/2002 republicată (Legea bibliotecilor).


(2) Consiliile locale ale sectoarelor pot finanța programe culturale, lucrări de investiții și che.tuieli materiale pentru filialele B.M.B. ce își desfășoară activitatea pe teritoriul sectorului respectiv.


(3) B.M.B. poate fi sprijinită economico-financiar, științific, cultural etc. de fundații ori alte organisme neguvernamentale culturale, educaționale și/sau științifice sau de agenți economici sau sponsori persoane fizice; acest sprijin va putea fi acceptat la decizia conducerii B.M.B. dacă este acordai fără niciun fel de condiționări, ingerințe sau influențe privind orientarea de ansamblu, programele de activitate și personalul instituției.


Art.62. B.M.B. își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare afe Consiliului de Administrație și Consiliului Științific.

Art.63. Anual, managerul (director general) întocmește raportul de activitate, pe care îl transmite d recțiilor de specialitate din cadrul P.M.B., care au atribuții în monitorizarea activității acestuia.

Art.64. Se însărcinează cu aducerea 'a cunosțintăf^^tei^re de semnătură, a prevederilor reguIamentp|Uj. șefiiS’ compartimentelor, care răspund. împreună cu, toți Sâlanații'BibJiStecii, de stricta cunoaștere și respectare a dispozițiilor sale. Noii angajați trebuie să ateste în lerrqeia^SeJQJziie'-d    ....    ...

prezentului regulament și se obligă să le reșpectșf' :'

I

Art.65. Prezentul Regulament obligă salariații lâ colaborare serviciu.    ,7 -


î iai^angajare taptui ca au tuat ia cunoștința oreveaerite


oreveaerite:

% 71.


reciprocă in vederea realizării sarcinilor și atfibS^f^li'Biblioteca Metropolitană Bu

Str Tache lonescu 4 Sector 1 010354 Eucureșt - Român a C d fiscal 4505405Tel *04 02- 3'S83 00 *04 021 316 53 06 fax *04 021 3*6 36 25 bibhoteca@bibmet ro w'.vw bibmet.ro www.digbuc.ro

Art.66. Parte din activitățile Bibliotecii Metropolitane București pot fi asigurate cu servicii externalizate. în condițiile legn, cu aprobarea ordonatorului principal de cred te

Art.67. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

Art.68. Litigiile de orice fel în care este implicată Biblioteca Metropolitană București sunt de compentența instanțelor judecătorești, potrivit legii, în cazul în care nu putut fi soluționate pe cale amiabilă.

Art.69. Prezentul Regulamenl a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz. cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.


Manager (director general) Zvetlana Ileana Preoteasa


< »’n

%\


............ '/


■»/


/A
30