Hotărârea nr. 194/2018

HOTARAREnr. 194 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – ARCUB

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2380/1/14.03.2018 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1944/20.03.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 11/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 196/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Nota de fundamentare a Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB;

In aplicarea art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 88/22.02.2018 privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi și statului de funcții ale Centrului de Proiecte Culturale ale Municipiului București - ARCUB;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

București, 28.03.2018
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

B-dui Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ARCUB

CUPRINS:

Cap. I.    Dispoziții generale

Cap. II.    Obiectul de activitate

Cap. III.    Patrimoniul

Cap. IV.    Structura organizatorică

Cap. V.    Atribuții generale ale instituției

Cap. VI.    Atribuțiile organismelor de conducere deliberative și ale conducerii executive

Cap. VII. Rolul Organismului Consultativ - Comitetul de Coordonare


Art. 1 (1) CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE (VLjUț NICIPIULUI BUCUREȘTI, numit în continuare ARCUB, este un serviciu public de interes local ai Municipiului București, cu personalitate juridică, finanțat din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii.

(2)    ARCUB a fost înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 91/1996, modificată prin H.C.G.M.B nr. 70/1997.

(3)    ARCUB este organizat și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului Intern, precum și a celorlalte acte normative aplicabile în materie.

Art. 2 ARCUB are sediul administrativ în București, str. Baliștei, nr. 14, sector 2, cod fiscal 9658744, cont IBAN R079TREZ70221G335000XXXX deschis la Trezoreria sector 2 București.

Art. 3 (1) ARCUB este finanțat din subvenții de la bugetul local al Municipiului București, din venituri proprii, precum și din sponsorizări sau donații provenite de la persoane juridice și fizice, după caz,

(2) Veniturile proprii sunt cele care se pot realiza din activitățile prevăzute la art. 7 din prezentul regulament și se gestionează în regim extrabugetar, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 4 Activitatea funcțională și de specialitate a instituției se deslâșoară în baza și cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL II Obiectul dc activitate

Art. 5 Obiectul activității ARCUB îl constituie, în principal:

a) prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conceptului de ansamblu și al sprijinului

logistic, necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de divertisment și alte activități de interes local, cu încadrare în bugetul alocat;

inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni, proiecte și programe culturale proprii; acordarea de sprijin financiar, pe bază de selecție de oferte, pentru realizarea unor proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de =diviyrisment și alte activități de interes local;

realrcaj* sa unor parteneriate cu instituții de profil din București, din țară și din străinătate. în vederea^derulării unor programe și proiecte culturale de interes local, național, european și internațional;

realizarea si dezvoltarea de programe, proiecte și acțiuni culturale, în parteneriat cu artiști, orgamzățiji/neguvemamentale, instituții de spectacole din țară și străinătate; organizâjta, promovarea și desfășurarea de manifestări culturale, cducațional-cultural artistici, sociale și de divertisment, în regim propriu sau în coproducție cu alte instituții de profil, publice sau private, din București, din țară sau din străinătate, în țară și peste hotare, precum: festivaluri, târguri, concursuri, workshopuri, spectacole, concerte, ș.a.; inițierea și susținerea de proiecte educațional-culturale și social-fonnative care vizează creșterea consumului cultural și implicarea activă în actul de cultură a publicului țintă; realizarea de parteneriate cu instituții publice sau private, din București, din țară sauztn I străinătate. în vederea derulării unor progjagte și proiecte educațional-culturale derintcie gtșprif sa awașccces direct:    /..

Ar' SiRECȚIA


b)

c)local, național și internațional la carej


i\<4.
/conform cu originalul]

i)    realizarea sau participarea la programe și proiecte ^^SftmS^p^jfornoyartja principiilor

mul ti culturale și antidiscriminatorii. în scopul promovării/Uiv^ităfH^culturale din spațiul românesc, european și internațional;    s-y-A/br

j)    activarea în rețele culturale europene de profil, din LXași din străinătate;

k)    organizarea și desfășurarea de programe și pn^ecte cultural-educaționale, de inițiere, formare și de educație permanentă, constând în servicii ae interes public local destinate titularilor de drepturi conexe drepturilor patrimoniale de autor și personalului specializat, în condițiile legii, precum și desfășurarea de activități de creație și cercetare în domeniul cultural artistic și tehnic, pentru meseriile de scenă;

Art 6 Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, astfel cum acesta este prevăzut la art. 5. ARCUB, în calitate de prestator de servicii, organizator/co-organizator, partener sau autoritate finanțatoare, încheie angajamente legale, în condițiile legii, cu persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice, de drept public sau de drept privat, din țară și din străinătate, urmărind și identificarea posibilităților de atragere a altor surse de finanțare, în afara celor bugetare.

Art. 7 (1) în îndeplinirea obiectului său de activitate, ARCUB:

a)    organizează și realizează, în regie proprie sau în colaborare cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvemamentale, acțiuni, proiecte și programe culturale din domeniul său de activitate;

b)    organizează programele culturale proprii ale autorităților publice locale ale Municipiului București, atât cele care sunt inițiate de acestea, cât și cele care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale ale Municipiului București;

c)    inițiază, menține și dezvoltă legături cu autorități și instituții publice, locale sau centrale, asociații și fundații, cu personalitate juridică și alte instituții guvernamentale, precum și cu organizații non-guvernamentale de profil, fără scop lucrativ, în vederea diversificării ofertei culturale, respectiv promovării și afirmării identității culturale a Municipiului București;

d)    organizează și desfășoară, anual, din și în limita subvențiilor acordate de la bugetul Municipiului București, două sesiuni de selecție a ofertelor culturale, propuse de solicitanți, persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române sau străine; derularea fondurilor, în acest caz, se face prin compartimentele de specialitate ale ARCUB, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e)    acordă, prin atribuire directă, finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f)    susține inițiative de cercetare și experimentare a noilor modalități de expresie artistică;

g)    evidențiază, recompensează și acordă premii pentru inovație, inițitativă și creativitate, în cadrul activităților culturale, artistice, sociale, educaționale, ecologice și de mediu;

h)    susține, inclusiv financiar, utilizarea și punerea în valoare a unor spații neconvenționale, în scopul desfășurării de activități cultural-artistice;


i)    concepe, redactează, editează și difuzează cărți și publicații, precum și materiale promoționale, pe orice tip de suport;

j)    organizează și administrează ateliere de creație cultural-artistică;

culturale. în


k)    desfășoară activități de promovare a propriilor programe și proiecte Municipiul Bucuceșf^^tfm^i în alte localități din țară și din străinătate:

l)    organizează orid&ăltejicți]jni Qebipatibile cu obiectul său de activitate.

(2)    ARCUB stabftește și--realizează acțiuni, proiecte și programe culturale încadrarea în bugetul (alocat. ‘ \

(3)    Pentru îndeplinirea obiectului/său/de activitate, ARCUB poate înființa, singură sau prinV asociere cu diverg'persoane fiziăe^sau juridice, de drept public sau privat’

fundații, în condițiile legii


otntr a

’-UUtîlA.

£ ÎNVĂȚĂMÂNT, H TURISM vZ


CONFORM CU ORIQl

CAPlTOLUlllII

Patrimoniul


Art. 8 (1) ARCUB își desfășoară activitatea în spatii proprietate pul; atribuite în administrare conform legii, după cum urmează:

imobilul format din sală de spectacole și corp administrativ^ situat în București, str. Batiștei, nr. 14, sector 2,

- imobilul din București, str. Lipscani, nr. 84-86 și terenul din str. Lipscani, nr. 88 - 90.

(2)    Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București, conform Legii nr. 213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.) fac parte din domeniul privat al Municipiului București.

(3)    Patrimoniul ARCUB poate fi îmbogățit și completat, în condițiile legii, prin achiziții, donații, sponsorizări, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate.

(4)    Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea ARCUB se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să întreprindă și să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege.

(5)    Instituția ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat dat în administrarea sa.

(6)    Instituției îi revine responsabilitatea inventarierii obligatorii anuale a patrimoniului mobil și imobil și transmiterii acestuia către direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, spre luare la cunoștință, introducere în baza de date a acesteia și pentru realizarea inventarului Municipiului București.

CAPITOLUL IV Structura organizatorică

Art. 9 (1) Structura organizatorică a ARCUB, concretizată în Organigramă, fundamentată la propunerea conducerii ARCUB, se întocmește de către instituție, se avizează pentru conformitate de către compartimentul de resort din cadrul Primăriei Municipiului București și se aprobă de către C.G.M.B., la propunerea Primarului General.

(2) Structura organizatorică a instituției cuprinde:

A.    Conducerea instituției formată din:

-    Conducerea deliberativă: - Consiliul Director

-    Conducerea executivă :    - Director

-    Director adjunct

-    Contabil Șef

B.    Organismul Consultativ - Comitetul de Coordonare

C.    Aparatul de specialitate și funcțional:

-    Serviciul Juridic, Resurse Umane, Salarizare

-    Serviciul Proiecte și Programe Culturale

-    Serviciul Relații Publice

-    Serviciul Administrativ

* Serviciul Achiziții Publice

-    Compartimentul Financiar - Contabilitate.
Art. 10 Repartizarea funcțiilor pe structura hrarpurtimc de posturi aprobat, se face prin Statul dc funcții, care se

Atribuții generale ale instituției

Art. 11 Pentru realizarea obiectului său de activitate. ARCUB are, în activitatea de specialitate, următoarele atribuții principale:

a)    organizează și realizează, în regie proprie sau în colaborare cu alte instituții publice de subordonare locală sau centrală, organisme neguvemamentale, organizații non-guvernamenlale de profil, fără scop lucrativ, atât propriile proiecte și programe culturale, în condițiile prevăzute Ia lit. d), cât și alte acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, de interes local;

b)    organizează proiectele și programele culturale ale autorităților publice locale ale Municipiului București, atât cele care sunt inițiate de acestea, cât și cele care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale ale Municipiului București;

c)    inițiază, menține și dezvoltă legături cu autorități și instituții publice, locale sau centrale, asociații și fundații culturale, cu personalitate juridică și alte instituții guvernamentale, precum și cu organizații non-guvemamentale de profil, Iară scop lucrativ, în vederea diversificării ofertei culturale, respectiv promovării și afirmării identității culturale a Municipiului București;

d)    stabilește și organizează, în limita bugetului aprobat cu această destinație, acțiuni, proiecte < și programe culturale;

e)    acordă sprijin financiar, din și în limita subvențiilor acordate de la bugetul Municipiului București, ofertelor culturale propuse de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române sau străine, în urma derulării celor două sesiuni de selecție organizate anual;

1) acordă, prin atribuire directă, finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale dc urgență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g)    susține, inclusiv financiar, inițiative de cercetare și experimentare a noilor modalități de expresie artistică;

h)    poate utiliza și pune în valoare spații neconvenționale în scopul desfășurării a activității cultural - artistice din domeniul de activitate;

i)    asigură conceperea, redactarea, editarea și difuzarea de cărți sau publicații, precum și materiale promoționale, pe orice tip de suport, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j)    organizează și administrează ateliere de creație cultural-artistică;

k)    desfășoară activitatea de promovare a propriilor producții artistice și spectacole dramatice în Municipiul București, precum și în alte localități din țară și din străinătate;

l)    susține logistic și financiar parteneriatele culturale internaționale ale Municipiului


CONFORM CU ORIGINAL principalele' 1    '


Art. 12 Potrivit obiectului său de activitate sale funcționale, sunt:

a) întocmește proiectul bugetului anual de venituri și


r, după aprobarea acestuia șf eficace a fondurilor alocate, pentru realizarea obiectului de


b)


conform legii, asigură execuția lui prin folosirea ef precum și a celor provenite din venituri extrr activitate:

face propuneri pentru lucrări de investiții, rbf include în bugetul de venituri și cheltuieli propus, iar după aprobarea acestuia, asigură


c)

d)

e)

0

g)


h)

i)

j)


k)

l)


condițiile necesare pentru punerea lor în funcțiune la termenele stabilite, sau. după caz. pentru realizarea achizițiilor respective, potrivit obiectului de activitate:

întocmește bilanțul financiar-contabil, pe care îl prezintă departamentului de specialitate din aparatul propriu al Primarului General:

asigură raportarea și execuția ritmică, trimestrială, a bugetului de venituri și cheltuieli: asigură întocmirea și raportarea corectă a evidențelor financiar-contabile, precum și stricta respectare a disciplinei financiare:

asigură respectarea dispozițiilor legale privind angajarea, salarizarea și promovarea personalului;

asigură, în conformitate cu prevederile legale, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare, precum și utilizarea eficientă a acestuia:

asigură buna administrare și gospodărire a spațiilor aliate în administrare;

asigură conservarea și utilizarea eficientă a bazei materiale;

transmite compartimentelor de specialitate ale P.M.B date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice etc. și prezintă, spre aprobare sau avizare, diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale în vigoare;

poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute în administrare, precum și contracte de asociere în domeniul cultural. în condițiile legii;

organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, stabilite în conformitate cu prevederilor legale în vigoare și cu actele administrative ale Primarului General și ale Consiliului General ai Municipiului București .


CAPITOLUL VI

Atribuțiile organismelor dc conducere deliberative și ale conducerii executive

A. Conducerea deliberativă

Consiliul Director


Art. 13 (1) Consiliul Director este un organism deliberativ, format din 7 membri, după cum urmează:

Directorul instituției - Președintele Consiliului Directorul adjunct Contabilul Șef

Șeful Serviciului Juridic, Resurse Umane. Salarizare Șeful Serviciului Proiecte și Programe Culturale Șeful Serviciului Relații Publice

Șeful Serviciului Administrativ

Componența nominală a £Hi£±Uyh i Director se stabilește prin decizie de către directorul p instituției.l iii A A i •'


CONFORM CU ORIGINALUL

Consiliul Director este obligat s i invite reprezentaiî


rialilor clin instituție să participe ăriaților, cu respectarea ator cu drept de opinie, dar fără


la ședințele sale în care se dezbat probleme din sfera de condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu stătu drept de vot.

(2)    La reuniunile Consiliului Director pot participa, la’propunerea directorului ARCUB. specialiști din cadrul instituției sau din afara acesteia, în funcție de problematica supusă analizei.

(3)    Consiliul Director are un secretariat tehnic stabilit prin decizia directorului ARCUB.

(4)    Consiliul Director se întrunește lunar sau trimestrial. în ședințe ordinare sau ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la propunerea directorului. Convocarea consiliului se realizează cu min. 24 de ore înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, prin grija directorului instituției, care va pune la dispoziția membrilor ordinea de zi.

(5)    Consiliul Director se consideră legal întrunit în prezența majorității membrilor săi.

(6)    Activitatea membrilor Consiliului Director nu este retribuită.

Art. 14 (1) Principalele atribuții ale Consiliului Director sunt:

a)    analizează și fundamentează, pe baza propunerilor formulate de directorul ARCUB. proiectele și programele culturale propuse pentru următorul an, precum și resursele financiare necesare pentru realizarea acestora;

b)    pe baza proiectelor și programelor culturale stabilite, analizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli premergător înaintării acestuia direcțiilor de specialitate din aparatul propriu al Primarului General al Municipiului București;

c)    analizează execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport de prioritățile de moment și cele de perspectivă ale instituției;

d)    analizează necesarul de investiții, reparații curente și capitale, de dotări independente, precum și stadiul realizării acestora;

e)    analizează și formulează propuneri pentru îmbunătățirea structurii organizatorice. Regulamentului de Organizare și Funcționare și statului de funcții și le înaintează, prin intermediul directorului. Primarului General, spre a fi supuse aprobării, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1);

f)    dezbate propunerile de acordare a unor drepturi salariale pentru angajații instituției, în condițiile legii;

g)    dezbate propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de casare a bunurilor materiale;

h)    dezbate orice alte probleme ce se impun a fi rezolvate in realizarea obiectului de activitate al instituției;

i)    analizează, adoptă și propune spre aprobare, în condițiile legii, nivelul prețurilor și

tarifelor pentru serviciile culturale oferite de instituție, în urma analizării prețului pieței și ținând cont, în același timp, de educația prin cultură și de accesul cât mai larg la activitățile de cultură pentru toate categoriile sociale.    zț

(2) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Consili FpiVecțcrJitl îă- hotărâri, prin votul majorității membrilor săi.    /*    ’■ x '

B. Conducerea executivă

Art. 15 Conducerea executivă a ARCUB este asigurată de către-director, direcfortil adjunct și contabilul-șef, numiți în condițiile legii, și are responsabilitatea de a duce la îndeplinire atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate.


__Art. 16 (l)Directorul ARCUB este

if*Utperioadă nedeterminată. în urma unui

jdițiile legii, prin contract de muncă încheg organizat în condițiile legii;

{CONFORM CU ORIGINALUL

(2) Directorul ARCUB îndeplinește funcția managementul general al întregii activități a instituției.

de credite și exercită


Art 17 Directorul reprezintă și angajează institujjafm raporturile cu persoane fizice și juridice de drept public sau de drept privat, din țară și din străinătate, precum și în fața justiției.

Art 18 Directorul conduce activitatea Consiliului Director și asigură convocarea, organizarea și buna desfășurare a dezbaterilor din cadrul acestui organism, potrivit prevederilor art. 13.

Art 19 Principalele atribuții ale directorului:

1)    asigură dezvoltarea ofertei culturale a municipalității, prin organizarea de festivaluri, evenimente și alte activități de gen care să răspundă opțiunilor artistice ale bucurcștenilor;

2)    asigură realizarea și îmbunătățirea conținutului calendarului cultural al Capitalei, integrând în sumarul lui evenimentele pe care le organizează, producții și trupe de artiști ale instituțiilor municipale de cultură;

3)    elaborează și aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

4)    urmărește calitatea și impactul evenimentelor culturale realizate;

5)    stabilește participarea instituției cu programe și proiecte culturale proprii la evenimente interne și internaționale, cu avizul Primarului General;

6)    aprobă colaboratorii pentru proiectele instituției;

7)    asigură gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;

8)    răspunde pentru daunele produse instituției prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea neglijentă sau abuzivă a fondurilor instituției;

9)    aprobă, în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al instituției, devizele de cheltuieli pentru proiectele culturale angajate;

10)    face publice, prin mijloacele de informare. lansarea selecțiilor de oferte culturale și ia măsurile necesare în vederea organizării selecțiilor de oferte culturale pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, de minimum două ori în cadrul unui exercițiu financiar;

11)    propune Primarului General specialiști - personalități culturale de prestigiu - în vederea constituirii Comitetului de Coordonare:

12)    numește, prin decizie, componența nominală a Consiliului Director, respectiv a Comitetului de Coordonare, în baza dispoziției Primarului General, emisă conform art. 30 alin. (1) din prezentul regulament;

13)    stabilește, în condițiile legii, cuantumul indemnizației de care pot beneficia unii membri ai Comitetului de Coordonare, Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor culturale și Comisiei de soluționare a contestațiilor:

14)    aprobă Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile, pentru programe, proiecte și acțiuni culturale;

15)    numește, prin decizie internă, la propunerea Comitetului de Coordonare, componența comisiei de evaluare și selecție a ofertelor culturale depuse de solicitanți în vederea acordării de sprijin financiar nerambursabil;

16)    numește, prin decizie internă, la propunerea Comi<ttfftn ae (yoprdonare, componența comisiei de soluționare a contestațiilor primite în frnufșelecjiiiloj^de oferte culturale pentru finanțarea nerambursabilă a programelo/pfoiectclor și acțiunilor culturale;
CONFORM CU O


17)    pe baza selecției efectuate, stabilește cuantyrfnuî sprijini)Iui financiar ce urmează să fie acordat fiecărei oferte culturale, in raport cu nnțflji'Hnța și semnificația acesteia, în funcție de nevoile culturale ale publicului bucureștean. în limitele bugetului alocat instituției pentru această activitate.

18)    acordă, prin atribuire directă, finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgență;

19)    încheie contractele de finanțare cu beneficiarii finanțărilor nerambursabile și verifică derularea acestora;

20)    răspunde de organizarea controlului financiar preventiv și a controlului intern;

21)    asigură și răspunde de inventarea patrimoniului instituției, în condițiile legii;

22)    aprobă componența comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare:

23)    coordonează și participă la procesul de elaborare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București;

24)    adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri. în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

25)    asigură respectarea destinațiilor alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

26)    urmărește și asigură buna execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

27)    se preocupă de atragerea unor surse de venituri extrabugetare pentru deslașurarea și lărgirea activității specifice a instituției;

28)    aprobă Regulamentul intern și urmărește modul de aplicare și respectare a dispozițiilor prevăzute în acesta;

29)    fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul dc personal, statul de funcții si Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-lc spre aprobare conform reglementarilor legale;

30)    asigură consultarea și negocierea cu sindicatele sau cu reprezentații salariaților. conform legii;

31)    stabilește eventualele delegări de atribuții pe trepte ierarhice și compartimente în cadrul instituției, pe baza structurii organizatorice, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului intern;

32)    selectează, angajează, premiază, sancționează sau concediază personalul din subordine, cu respectarea dispozițiilor legale;

33)    aprobă participarea salariaților la cursuri de calificare șî perfecționare, conform planului aprobat;

34)    aprobă detașarea, delegarea sau trecerea temporară în altă funcție. potrivit legii;

35)    aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen;

36)    aprobă programarea concediilor de odihnă anuale, pe compartimente sau individual;


37)    aprobă fișele posturilor și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru toți salariații instituției;

38)    repartizează corespondența instituției compartimentelor de specialitate sau persoanelor autorizate, după caz, spre analiză și propuneri de rezolvare;

39)    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat în instituție:

40)    se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apămUpnmctivifatea instituției: solicită,

t<Z și persoanelor direct


în acest sens, note explicative șefilor de .c^țnparfiinento' implicate;    .
stabilește și aplică sancțiiiijj^T^jge^linar^ Și f .‘riale pentru întreg persot/u JJ conform legii:


42)

43)

44)

45)


ia masuri pentru asigurarea pazei instituției.apărării împotriva incendiilor;

dispune măsuri pentru organizarea activitătii^Be săAălatc, securitate și medicina muncii și stabilește măsuri pentru cunoașferemîecătre salariați a normelor de securitate a muncii;

se deplasează la manifestări culturale din țară și străinătate. în interesul instituției și efectuează concediul legal de odihnă, cu aprobarea Primarului General; îndeplinește, în condițiile legii, și alte atribuții de serviciu, stabilite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General:

Art. 20 (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul ARCLIB informează, ori de câte ori este necesar, Primarul General, cu privire la activitatea instituției, organizarea și desfășurarea proiectelor și programelor culturale stabilite de autoritățile administrației publice și, de asemenea, despre organizarea și desfășurarea propriilor proiecte și programe culturale; totodată răspunde la interpelările Consiliului General al Municipiului București;

(2) în realizarea obligațiilor ce îi revin, potrivit al. (1), directorul ARCUB prezintă, anual, un raport de activitate, Primarului General al Municipiului București.

Art. 21 în exercitarea atribuțiilor sale, directorul ARCUB emite decizii, avize, instrucțiuni și note de serviciu, privind buna organizare și desfășurare a activității instituției, precum și a personalului angajat sau, după caz, a colaboratorilor.

Art. 22 Performanțele profesionale individuale ale directorului ARCUB sunt evaluate anual, conform legii.

Art. 23 în perioada absentării din instituție, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct sau. în absența acestuia, de altă persoană desemnată de directorul în exercițiu sau de către Primarul General, după caz.

Art. 24 Pe perioada efectuării concediului de odihnă, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct sau, în absența acestuia, de altă persoană desemnată de directorul în exercițiu sau de către Primarul General, după caz.

zVrt. 25 Directorul coordonează direct și răspunde de activitatea următoarelor compartimente și persoane:

a)    Director adjunct

b)    Contabil Șef

c)    Serviciul Juridic, Resurse Umane, Salarizare

d)    Serviciul Programe și Proiecte Culturale

e)    Serviciul Relații Publice


Art. 26 Principalele atribuții ale directorului adjunct:

1)    asigură buna desfășurare a activității tehnico-administrativc a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale;

2)    participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al instituției:

3)    în colaborare cu șefii de servicii și compartimente. întpe^e^pjanuri anuale de achiziții,

investiții și de dotare cu mașini, utilaje și aparatură negară,tuluror^ectoarclor de activitate, cu aprobarea conducerii;    A-    x.

4)    întocmește planul centralizat de aprovizionare cu/mal riâlele necesare bunei desfășurări a

activității:    i \    /    ,//■“    ’ ’

5)    ^cpordonează elaborarea tuturor imtțenafelor eu privire la activitatea compartimentelor

subordonate:

tlJ*    ;7


7*.* (MKSCȚÎA [Ș CULTURA,

ÎNVAȚAMfțJrlT, TURISM

.tU6) coordonează și avizează procedurile legale privi    servicii și

lucrări;


7) ia măsuri cu privire la reabilitarea patrimoniul    reparații

curente necesare;

8) coordonează activitatea compartimentelor din    ,    emijlocit.


activitatea șefilor acestor compartimente;

9)    face propuneri pentru necesarul de cheltuieli al compartimentelor din subordine. în determinarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

10)    propune, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, cheltuielile de capital de natura dotărilor independente;

11)    controlează modul de aplicare și executare a dispozițiilor și atribuțiilor prevăzute în Regulamentul intern pentru compartimentele din subordine:

12)    întocmește fișele posturilor și participă la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;

13)    propune măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității compartimentelor din subordine;

14)    organizează și urmărește modul de aducere la cunoștință a salariaților din subordine a măsurilor și deciziilor luate cu privire la organizarea și funcționarea instituției;

15)    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului din subordine;

16)    solicită note explicative șefilor compartimentelor subordonate și persoanelor direct implicate, în cazul apariției unor disfuncționalități:

17)    întocmește planificarea activității sălilor de spectacol/repetiție, pentru spectacolele aliate în desfășurare, în colaborare cu șeful Serviciului Programe și Proiecte Culturale;

18)    gestionează procedura de închiriere a spațiilor aliate în administrare, în condițiile legii:

19)    propune sancțiuni disciplinare și materiale pentru personalul din subordine, conform legii;

20)    emite note de serviciu adresate personalului din subordine, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice compartimentelor din subordine;

21)    răspunde în fața Directorului de respectarea normelor legale în domeniul său de activitate.

22)    coordonează direct și răspunde de activitatea Serviciului Achiziții Publice și Serviciului Administrativ.

Art. 27 Principalele atribuții ale Contabilului-șcf:

1)    asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-fînanciare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

2)    răspunde, alături de director, pentru buna gestionare și folosire a tuturor mijloacelor materiale și financiare ale ARCUB și de respectarea prevederilor legale în adoptarea actelor decizionale;

3)    coordonează activitatea de organizare și funcționare a Compartimentului Financiar-Contabilitate prin indicații și consultanță privind circuitul documentelor, conform dispozițiilor legale în vigoare și a dispozițiilor prezentului Regulament;

4)    răspunde de respectarea normelor legale în domeniul său de activitate și are obligația de aCONFORM CU ORIGINALUL,

răspunde. împreună cu directorul aețfnntl, -de—ifltt^n^CfcgjbqTfurilor aparținând patrimoniului instituției. în conformitate cu prevederile legale. la terrnep&krstabilite: face parte din comisia centrală de inventariere anuală;

participă la evaluarea performanțelor profesionale țndn idpale anuale ale personalului din


8)


9)


Compartimentul Financiar-Contabilitatc:    Q \

10)    participă în comisiile de examinare constituite pentru angajarea pe post a personalului cu atribuții de gestiune;

11)    avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora stabilind garanțiile În limitele legale și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea gestiunii de către alte persoane din colectivul ARCUB;

12)    face propuneri pentru îmbunătățirea activității economice a instituției cu luarea de măsuri corespunzătoare;

13)    analizează structura cheltuielilor și propune măsuri pentru reducerea continuă a acestora:

14)    propune trecerea pe cheltuieli a pierderilor, daunelor produse de calamități sau a altor prejudicii aduse instituției, potrivit dispozițiilor legale în cazul în care acestea nu s-au produs din culpa personalului angajat al ARCUB;

15)    verifică deconturile din deplasări și turnee, atât sub aspect formal, cât și de fond și, în general, a tuturor actelor de cheltuieli deconturile justificative:

16)    întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ARCUB și propunerile de rectificare corespunzătoare pentru cheltuieli curente și cheltuieli de capital:

17)    întocmește și transmite direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București situațiile financiare trimestriale;

18)    întocmește lunar contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, pe baza datelor din evidența contabilă și stabilește necesarul creditelor bugetare pentru luna următoare pe care le transmite (la termenele stabilite) direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

19)    se preocupă permanent de creșterea eficienței economice a activității financiare a instituției, de cunoașterea, respectarea și aplicarea tuturor legilor și actelor normative în domeniu:

20)    controlează gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe:

21)    duce la îndeplinirea atribuțiile ce decurg din măsurile și sarcinile stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele abilitate de lege;

22)    analizează și evaluează situația privind structura și valoarea stocurilor materiale existente la nivelul instituției;

23)    elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;

24)    asigură verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate, cât și în execuție;

25)    organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului:

26)    planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și monitorizarea execuției bugetare ale lunii precedente, necesarul lunar de credite;

27)    coordonează, verifică și vizează întocmirea actele comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor:

28)    urmărește, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, executarea acestuia prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

29)    răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

30)    repartizează, pe activități, fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

31)    verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum și ale diverselor sectoare de acri^atS'djp'mștiluție;

32)    verifică actele de casă și banca, deconturile, situațiile in^mtarierilor.'răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor-^ /ț-' ~ ~ \ *

33)    solicită, compartimentelor instituției, documentele și informațiile necesare per


f1


£ CUCîVfKA,

turism


O

n

V’.


CONFORM CU ORIG


34)    răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor JrfîVetare și legale privind

activitatea instituției;    /

35)    urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și/aspunde de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăților în prevederile bugetare, cobtmetuăle și legale;

36)    urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

37)    urmărește derularea contractelor de investiții din punct de vedere financiar:

38)    centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale;

39)    răspunde de respectarea obligațiilor de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

40)    coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și activitatea presupusă de derularea operațiunilor cu caracter cconomico-financiar care urmează acestora.


Art. 28 - Contabilul-șef coordonează direct și răspunde de activitatea Compartimentului financiar Contabilitate.


CAPITOLUL VII

Rolul Organismului Consultativ - Comitetul de Coordonare

Art. 29 Comitetul de Coordonare este un organism colegial consultativ, numit prin decizia directorului ARCUB, care are, în principal, rolul de a corela activitatea ARCUB cu nevoile culturale ale Municipalității în domeniul cultural artistic.

Art, 30 (1) Comitetul de Coordonare are în componență 9 membri, respectiv:

Directorul ARCUB;

Directorul adjunct:

Șeful Serviciului Proiecte și Programe Culturale;

Reprezentant al Primăriei Municipiului București;

Președintele Comisiei de specialitate din cadrul C.G.M.B.;

-    4 specialiști, personalități culturale de prestigiu, numiți, la propunerea directorului

ARCUB, prin dispoziție a Primarului General, pe o durată egală cu cea a mandatului său.

(2)    Ședințele Comitetului de Coordonare sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii săi prin vot deschis.

(3)    Secretariatul Comitetului de Coordonare este asigurat de către un angajat al ARCUB. numit prin decizia directorului ARCUB.

(4)    Comitetul de Coordonare este legal întrunit și hotărăște în prezența majorității membrilor săi.

(5)    Comitetul de Coordonare se întrunește trimestrial, în ședințe ordinare și ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. Ședințele ordinare se convoacă în prima săptămână a fiecărui trimestru, iar ședințele extraordinare la cererea directorului ARCUB sau a cel puțin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

Art. 31 (l)Principalele atribuții ale Comitetului de Coordons®e sunfi—

/T- ’" ia) propune cuantumul total al finanțării pentru fiecare sesiune de selecție a ofertelor culturale, depuse în vederea acordării finanțării nerambursabile;\ f fcț)' propune componența corpisiejde evaluare și selecție a ofertelor culturale propus

\?solicitanți, în vederea^ tfâlfrHw^inrijin financiar nerămbursabil.


CONFORM CU ORIGINALULc)

d)


propune componența comisiei de soluționare a contestaț celor două sesiuni de finanțare a ofertelor culturale;

urmulate în urma derulării


propune cuantumul finanțării fiecărei oferte cultur^f    ite în condițiile legii, ținând cont

de bugetul alocat finanțărilor nerambursabilc.

(2) în exercitarea atribuțiilor sale. Comitetul de Coordonare adoptă propuneri cu votul majorității membrilor săi, pe care le înaintează Directorului ARCUB, în termen de 3 zile de la adoptare.

Art. 32 (1) Directorul ARCUB. la propunerea Comitetului de Coordonare, numește prin decizie comisia de evaluare și selecție a ofertelor depuse în cadrul sesiunilor de selecție a ofertelor culturale propuse de solicitanți, în vederea acordării de sprijin financiar nerambursabil, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor formulate în urma derulării celor două sesiuni de finanțare a ofertelor culturale.

(2)    Comisia de evaluare și selecție a ofertelor, respectiv de soluționare a contestațiilor va fi formată din câte trei membri selectați din cadrul personalului angajat al ARCUB și doi/ patru experți independenți și vor avea câte doi membri supleanți.

(3)    Comisiile vor fi constituite și își vor desfășura activitatea pe toată durata unui exercițiu financiar.

(4)    Sesiunile de finanțare a ofertelor culturale sunt organizate și se desfășoară de două ori pe durata unui exercițiu financiar, de regulă. în lunile februarie martie și, respectiv septembrie octombrie.

(5)    Activitatea comisilor menționate la alin. (1), precum și selecția ofertelor culturale se desfășoară potrivit unui Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile, aprobat de directorul ARCUB, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale prezentului Regulament și pus Ia dispoziția celor interesați prin intermediul site-ului instituției www.arcub.ro

.

Art. 33 Pentru activitatea depusă, membrii Comitetului de Coordonare, membrii comisiei de selecție și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu ARCUB, primesc o indemnizație al cărei cuantum este stabilit prin decizie a Directorului, în limita bugetului aprobat cu această destinație.

CAPITOLUL VIII

Atribuțiile compartimentelor prevăzute în

structura organizatorica a instituției

Stabilirea atribuțiilor pe compartimente de specialitate și funcționale se face cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare, completându-se cu prevederile prezentului Regulament.

Atribuțiile stabilite conform alineatului precedent, se detaliază în fișele posturilor și se modifică corespunzător unor acte normative apărute ulterior.


Art. 34 Serviciul Juridic, Resurse Umane, Salarizare este în directajjiibordonare a directorului, este condus de un șef serviciu și are în principal următoarele atribtțfif A?

/o

In domeniul juridic asigură în principal:

a)    asistență juridică instituției, pe baza mandatului conducerii.

b)    întocmirea, cu aprobarea directorvdiiL_acțiunilor în justiție, 'pe care le înaintează instanțelor^) judecătorești competente: forniuj^tf'^ffăr^țUor. redactarea «ailor de atac și a oricăror alte jKțe^

Z<wo‘ necesare soluționării defini ti ve/Q.-âQți«eil.0Jv asigurând reprezentarea instituției în instanță;-


CULTURA, cy IS ÎNVĂȚĂMÂNT, j TURISM Oa

14


c) reprezentarea ARCUB în fața altor organe dccercetare penală.


notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază/kfmpndat acordat de conducerea instituției, pentru actele contencioase și necontencioase; / Jț

d) consultarea cronologică a publicării noilor acte normafirS^și aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative dc interes, a modificărilor și completărilor ulterioare


ale actelor normative aflate in vigoare: e) avizarea deciziilor emise de directorul ARCUB;

I) analizarea și avizarea, din punct de vedere al legalității, a deciziilor privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în muncă. încetarea contractelor de munca, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.)

g)    analizarea și propunerea spre avizare, din punct de vedere a! legalității, a Organigramei, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare;

h)    redactarea de răspunsuri la memoriile și petițiile transmise ARCUB în legătură cu respectarea legalității deciziilor privind problemele de personal;

i)    elaborarea, Ia cererea conducerii ARCUB, de proiecte cadru de contracte: de muncă, de drepturi de proprietate intelectuala, de achiziție publică, de prestări servicii, de furnizare de produse, de coproducție, de parteneriat, de închiriere, finanțare nerambursabilă etc.

j)    analizarea și avizarea, din punct de vedere al legalității, a proiectelor de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

k)    analizarea și avizarea, din punct de vedere al legalității, a proiectelor de contracte transmise dc către alte persoane juridice;

l)    elaborarea proiectelor oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea instituției;

mjîntocmirea de regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției;

n)    la sesizarea contabilului-șef, stabilirea împreună cu conducerea ARCUB a modului de recuperare a debitelor și propunerea măsurilor necesare pentru recuperarea acestora;

o)    exprimarea punctelor de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor și acordarea asistenței dc specialitate acestora;

p)    fonnularea punctelor de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituții spre consultare care privesc activitatea de profil a ARCUB;

q)    ținerea evidenței tematice a actelor normative și întocmirea listei cu actele normative aplicabile;

r)    ținerea evidenței cronologice a tuturor contractelor întocmite de ARCUB în Registrul special de evidență a contractelor:

In domeniul resurselor umane și al salarizării asigură în principal:

a)    încheierea și gestionarea contractelor individuale de muncă ale personalului angajat (recrutarea, încadrarea personalului, avansarea), precum și încheierea formelor legale pentru colaboratori;

b)    elaborarea procedurilor necesare întocmirii tuturor fișelor de post și evaluării posturilor din stalul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților (în colaborare cu șefii de servicii);

c)    întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

d)    fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului;

e)    elaborarea statelor dc funcții anuale. în conformitate cu organigrama și numărul de posturi

aprobat;    A


i)


j)

k)

l)

m)

n)

o) P)


organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secrctariatu, nominalizate de conducerea ARCUB prin decizie:

vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariaților; eliberarea adeverințelor către salariați, pentru diferite scopuri; întocmirea și actualizarea Registrului de evidență al salariaexaminare.


q)


s)


U)

V)

W)

X)


programarea și urmărirea efectuării concediilor de odihnă a[e“săîariaților: participarea la întocmirea Regulamentului Intern;

redactează, actualizează și aduce la cunoștința salariaților prevederile Regulamentului Intern; participarea. împreună cu serviciile de specialitate, la determinarea și elaborarea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, grade și trepte profesionale, în limita numărului de personal și a creditelor aprobate;

calcularea și stabilirea în cadrul Contractului individual de muncă a drepturilor salariale și a celorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare:

întocmirea statelor de plată ale drepturilor salariale și transmiterea lor către Compartimentul Financiar-Contabilitate pentru efectuarea viramentelor privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale etc:

întocmirea lunar, trimestrial, semestrial și anual, după caz, a declarațiilor privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, a statisticilor privind numărul personalului și veniturilor salariale și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate.

punerea în plată a contractelor întocmite în baza Legii nr.8/1996 și a Codului civil, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

întocmirea adeverințelor pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996 și în baza Codului civil;

executarea altor sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare: răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al

serviciului;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea ARCUB sau rezultate din actele normative în vigoare.


■'l


Art. 35 Serviciul Proiecte și Programe Culturale este în directă subordonare a directorului, este condus de un șef serviciu și arc în principal următoarele atribuții : a) elaborează conceptul și structura programelor și proiectelor artistice proprii;

participă și pune în aplicare strategia culturală a ARCUB în vederea realizării programelor și proiectelor aprobate;

răspunde de organizarea și buna desfășurare a programelor, proiectelor și acțiunilor ARCUB la sediul propriu sau în alte locații;

concepe programul stagiunii de spectacole și al celorlalte proiecte artistice ale ARCUB și asigură programarea repetițiilor și a spectacolelor pe zile și săli:

organizează programul acțiunilor de sensibilizare a publicului. în colaborare cu instituțiile de cultură din țară și din străinătate;

stabilește contacte și pregătește documentația necesară pentru realizarea proiectelor; se implică în optimizarea proiectelor aflate în faza de propunere: analizează și face propuneri asupra proiectelor culturale inițiațg din afara ARCUB: veghează asupra încadrării cheltuielilor în limitp^^tabllit^ respectarea proiectelor și programelor în termenele stabilite;    X,    •>„

urmărește semnarea Ia timp a contractelor de prestări Servicii sau de colaborare ce interv in în realizarea proiectelor:    ')

propune și urmărește planificarea plăților către colaboratorii externi și orice alic plăți aferpnle proiectului de care răspunde;    r,'

sC ocupă de contactul direepeti 'colaboratorii proiectelor;


b)

e)

d)

e)


m)

n)

o)

P)


stabilește un raport eficient cu directorul ARCUB, astfel îr comunicare asupra stadiilor în care se află fiecare proiect; realizează traducerea diferitelor materiale sau articole privind pro contribuie la promovarea programelor aflate în derulare, prei informativ intern;

contribuie la realizarea oricăror materiale tipărite pentru proiectele care se derulează prin ARCUB. (întocmirea de afișe, comunicate dc presă, diverse materiale promoționale, organizarea de conferințe de presă, oferirea de informații pentru public și media, derularea parteneriatelor media pe proiectul respectiv);

q)    furnizează informații despre proiectele în derulare, în scopul promovării activității și actualizării site-ului;

r)    întocmește, la sfârșitul fiecărui proiect, raportul acestuia;

s)    întocmește raportul anual asupra proiectelor propuse, asupra celor aprobate, precum și asupra modului în care s-au derulat;

t)    stabilește și menține relații cu toți partenerii implicați direct în propunerea și realizarea proiectelor;

u)    colaborează cu celelalte departamente pentru fiecare din sarcinile comune, în vederea realizării evenimentelor culturale;

v)    întocmește dosarele de solicitare a sponsorizărilor și a parteneriatelor și urmărește atragerea de venituri extrabugetare (donații, sponsorizări), pentru susținerea proiectelor și programelor culturale;

w)    se preocupă de diversificarea ofertei culturale a orașului și descoperirea unor spații alternative pentru desfășurarea programelor artistice ;

x)    se preocupă de criteriile de elaborare și evaluare a programelor;

y)    inițiază demersurile pentru contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, precum și pentru contractele de publicitate și sponsorizări;

z)    monitorizează, împreună cu Compartimentul Financiar-Contabilitate, gradul de îndeplinire obligațiilor asumate de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile prin contractele semnate alături de ARCUB, în calitate de autoritate finanțatoare, după derularea fiecărei sesiuni de selecție a ofertelor culturale; în caz de nerespectare a acestora, face propuneri Serviciului Juridic. Resurse Umane, Salarizare în vederea reglementării disfuncționalităților apărute;

aa) stabilește relații dedicate educației culturale în funcție de structura publicului, de media de vârsta și de gradul de cultură generală;

bb) inițiază, elaborează și coordonează programe educaționale și programe de formare profesională continuă în domeniul artelor spectacolului, muzical, al arteloT vizuale, în beneficiul persoanelor fizice, în condițiile legii;

cc) organizează și desfășoară activități de evaluare și atestare a competențelor profesionale dobândite pe cale nonformală și informală. în condițiile legii;

dd) elaborează și realizează aplicații practice pentru programele, cursurile și celelalte activități organizate;

ee) eliberează, în condițiile legii, diplome educaționale și certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate;

fi) răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate ai serviciului;

gg) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea ARCUB sau rezultate din actele normat i ve în vigoare.    ,

Art. 36 Serv iciul Relații Publice este în directa subordorfuVe a^dnecloruhii. este condus de un sef serviciu și are în principal următoarele atribuții:    /    /

r a), elaborează strategia ARCUB în domeniul activ ității cu publicul;

15) /elaborează stretegia de markețițtt^raț^nd și promovântrmijloacele optime (tehnic. Jinânci/ organizaționale) de realizarc^âeestoră?

c)

d)


e)

O

g)

h)

<)

j)

k)


l)

m)

n)

o) P)

q)

r)

s)


răspunde de relația cu mass-media, instituțiile de^5fTTfH~4ift4ar&^    e, școli, sponsori și

reprezentanți ai organizațiilor neguvemamentale: redactează și transmite informații vizând publicul larg. instituțiile culturale, mass-media etc., cu scopul de a promova imaginea și acțiunile culturale ale ARCUB pe baza materialelor furnizate de Serviciul Proiecte și Programe Culturale sau a organizatorilor evenimentelor respective:

realizează studii de caz, statistici, sondaje;

asigură evidența tuturor proiectelor de specialitate ale ARCUB și întocmește agenda activităților pe fiecare an și în perspectivă, aducând-o la cunoștința directorul ui, oricând este solicitată;

editează publicații - cataloage, pliante, afișe, pe baza materialelor furnizate de Serviciul Proiecte și Programe Culturale sau a organizatorilor evenimentelor respective; participă la discuțiile cu alte compartimente de specialitate pentru actualizarea, dezvoltarea si modificarea web site-ului;

comunică permanent cu conducerea instituției, asigurându-se de acordul acesteia în legătură cu orice interesează activitatea și imaginea ARCUB;

stabilește și aplică strategia și modalitățile concrete de promovare a programelor culturale în ansamblu, cât și pentru fiecare proiect în parte;

elaborează strategii de comunicare a proiectelor (afișe, bannere, cataloage, fluturași, materiale de prezentare, comunicate de presă, conferințe de presă, anunțuri, fotografii, interviuri, apariții la televiziuni);

elaborează textele spoturilor promoționale radio și tv pentru fiecare eveniment propriu; supervizează, din partea instituției, spoturile promoționale și publicitare realizate în cadrul unor parteneriate culturale, organizatorice, media etc;

supervizează orice inițiativă de promovare a imaginii ARCUB, mai ales când aceasta decurge

din colaborări cu alte instituții, organizații, firme;

verifică actualizarea periodică a paginii de internet a ARCUB;

urmărește toate evenimentele culturale și mediatice importante, fiind permanent la curent cu ce se întâmplă în acest domeniu în afara ARCUB și oferind de fiecare dată informații în legătură cu evenimentele externe (din București, din țară și din străinătate);

asigură elaborarea caietelor program, afișelor, fluturașilor, bannerelor și oricăror alt fel de materiale publicitare;

răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului dc activitate al serviciului;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea ARCUB sau rezultate din actele normative în vigoare.

Art. 37 Serviciul Administrativ este în directă subordonare a directorului adjunct, este condus de un șef serviciu și are în principal următoarele atribuții:

a) asigură administrarea și întreținerea imobilelor aflate în administrarea ARCUB, întreținerea tuturor instalațiilor de apă, căldură, lumină;

analizează, verifică și raportează asupra ofertelor și devizelor definitive întocmite de diverse societăți pentru amenajarea, igienizarea clădirilor, pentru lucrări de reparații, construcți'f\i instalații;

organizează și asigură efectuarea curățeniei în spațiile dețințtțe?s^=^^.> efectuează manipulări de mobilier și de orice alte bunuri, î fitîncție de de intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități:

răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure înțyețiiwrea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță: asigură gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe; \ 1

întocmește formele (docuipetrtSÎS^Bgnform legilor in vigoare, la intrarea sau eliberai

....... I.,    1    Z *    Z^".


b)


c)

d) c) 0


Necesități:

■7magazie, pentru toate bunurile;

I!'CULTURA, % ’i HC ’AȚAMÂNT,

3j

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

X)

y)

Z)

aa)

bb)

cc)

dd)

cc)

ff)

gg)


comandă și urmărește executarea biletefor de spectacol, Ia tipogrjj

gestionează și asigură evidența biletelor de spectacoleșf înt cmirea situațiilor către Administrația Financiară: se preocupă de achiziționarea materialelor necesare activității administrative: întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției: asigură condițiile tehnice, funcționale a tuturor instalațiilor de scenă: asigură transportul persoanelor și/sau al decorurilor:

asigură folosirea eficientă a parcului auto prin planificarea riguroasă a transporturilor, cu respectarea normelor legale de consum de combustibil: întreține în bună stare de funcționare autovehiculele repartizate;

execută lucrările de întreținere curentă care nu necesită intervenția unor antreprize specializate la clădirile din patrimoniul instituției: organizează activitatea dc secretariat registratură a instituției;

înregistrează, expedicază corespondența și ține evidența circulației acestei în cadrul instituției înregistrează propriu-zis în registrul general special în ordinea cronologică a primirii sau expedierii a facturilor intrate;

repartizează zilnic corespondenta înregistrată, și preia documentele cu rezoluția directorului sau a directorului adjunct și o predă compartimentelor de specialitate indicate în rezoluție: expediează actele prin postă, întocmind referatul și decontul de cheltuieli;

păstrează și aplică ștampila rotunda a instituției pc documentele aprobate de director sau persoanele împuternicite;

păstrează și aplică ștampila de înregistrare pc documentele intrate/ ieșite, precum și cele interne pentru care există obligativitatea înregistrării;

ținerea evidenței și păstrarea Dispozițiilor Primarului General și a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la instituție: organizează activitatea de recepție și protocol a instituției; preia și directioncază apelurile telefonice:

primește persoanele din afară instituției;

menține evidența primirii mail-urilor, faxurilor;

programează interviurile și audiențele;

organizează arhivarea documentelor conform legislației în vigoare;

răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al serviciului;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea ARCUB sau rezultate din actele normative în vigoare.

Art. 38 Serviciul Achiziții Publice, este în directă subordonare a directorului adjunct, este condus dc un șef serviciu și are în principal următoarele atribuții:

a) elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente și a analizelor, respectiv evaluărilor efectuate dc Compartimentul Financiar- Contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori;

răspunde dc utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice CPV;

estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului dc piață efectuat și întocmeștenota privind determinarea valorii estimate:    /'

răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente tiecăpuZontract ae-pehiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de^atribwre; ' \ * stabilește perioadele care trebuie respeetațednlre data transmiterii spre publicafe a anunțuri! de participare sau data transmiterii jh’Cntâțiîldrdg participare^i data limită peritrirddpun, ofertelor in funcție de complexitate cohțrăctâlui^    f.'

ț< ĂȚAWAMT, Sjj    /    j

V turisw, zh    "ZZL---V

^5/    v
1) întocmește notele de fundamentare cu privire I dacă este cazul;

g)    întocmește nota justificativă cu privire la impunerea unor

referitoare la situația economica și financiară ori la capacita operatorilor economiei;

h)    propune cuantumul garanțiilor de participare și de bună execuție, în corelație cu valoarea contractului de achiziție publică, conform prevederilor legale, precum și forma de constituire a acestora;

i)    pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică propune directorului ARCUB, spre aprobare, componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

j)    propune și fundamentează necesitatea cooptării unor experți externi în vederea participării acestora în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor;

k)    asigură respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

l)    elaborează sau, după caz. coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau în cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente

m)    propune achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

n)    răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

o)    răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

p)    răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de deslășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

q)    răspunde și asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

r)    asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

s)    asigură întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

t)    urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare Ia procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

u)    răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

v)    asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea în termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

w)    redactează propunerea de contract și asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

x)    răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice;

yj^^^asigură relația de corespondență cu Serviciul Electronic de Achiziții Publice;

•>^) Nas^ufăgestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

, aa)"'rășpuna<* de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al

/. ' serviciului; ț

ibb) îndepliijeștglj orice alte atribuții dispuse de conducerea ARCUB sau rezultate din actele ' normative îți vigoare.

-Ârt. 39 Compartiment Financiar-Contabilitate, este în directă subordonare a contabilului șef și are în principal următoarele atribuții;

a) asigură, sub coordonarea directă a Contabilului-șef, derularea activității financiar-cooțî ..instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primițef din

conducerii instituției;    t

su» ?\\    /'■*'    'â\    ,

CONFORM CU ORIGINALUL

b) întocmește și supune, spre consultare. Consiliului Directorproieclc)

d)


c)

0

8)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

0

u)

V)

w)

X)

y)

z) aa)

bb)venituri și cheltuieli, situațiile financiare, structura cheltuielilor și stocufiî și propune măsuri pentru utilizarea eficientă a fondurilor; urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat;

întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările coÎTtabdep în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate din Primăria Municipiului București;

centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmit de compartimentele instituției și

alcătuiește planul de investiții, urmărind realizarea lui;

verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare;

verifică legalitatea și exactitatea datelor din documentele de evidență gestionară;

întocmește documentația în relația cu Trezoreria;

întocmește lunar necesarul de alocații bugetare pentru luna următoare, pe care îl transmite direcției de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General; întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe care îl transmite direcției de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc.

asigură întocmirea actelor justificative și a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale și asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a acestora în funcție de natura lor;

asigură evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

ia măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

asigură întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

urmărește primirea la timp a extraselor de cont. verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli în general sau din care derivă direct sau indirect angajamentele de plăți; exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, deslășurării în bune condiții a activităților administrative;

răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

controlează și ia măsuri pentru buna conservare și securitate a bunurilor materiale și bănești. în scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor și risipei;

urmărește circulația documentelor și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;    A N y

asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documenf^r șractelor" justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parfiale^u totale; organizează evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale prîv*înq activități instituției;    I \

urmărește încasarea debitelor și plata obligațiilor către ierți;    n V

participă la analiza și selecția ofertelor de achiziții publice, conform prevederilor le^hle; poate exercita controlul financiar preventiv, conform dispozițiilor legale în vigoare: prezintă, spre aprobarea conducerii, bilanțul contabil, raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce ii revin din procesul \erbal de analiză:

răspunde de realizarea măsuri lor,și^î^nj^r ce-i revin în domeniul contabil, ștabifih

urmare a controalelor financiar-y$âigjipj£ȚeJ CULTURA,iatc de organele în drept;CONFORM CU ORIGINALUL


"A

dd) întocmește documentația necesară deschiderii finanțării Investițiilor la rreatircfia-^Tatului: ee) asigură gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea    ’

ff) întocmește și urmărește casarea mijloacelor fixe și declararea obiectpttîr deținventar: gg) valorifică mijloacele fixe sau obiecte de inventar scoase din gcWiunea^tnstituției, conform legislației în vigoare;

hh) întocmește necesarul de bilete în funcție de planul de spectacole;

ii) gestionează și asigură difuzarea biletelor, evidența biletelor vândute:

jj) monitorizează, împreună cu Serviciul Proiecte și Programe Culturale, gradul de îndeplinire a obligațiilor asumate de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile prin contractele semnate alături de ARCUB, în calitate de autoritate finanțatoare, după derularea sesiunilor de selecție a ofertelor culturale; în caz de nercspectare a acestora, face propuneri Serviciul Juridic. Resurse Umane. Salarizare în vederea reglementării disfuncționalităților apărute;

kk) răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

II) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea ARCUB sau rezultate din actele normative în vigoare.

CAPITOLUL IX Buget, relații financiare

Art. 40 (1) CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-ARCUB este un serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, aflat în subordinea directă a Primarului General, finanțat de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale ARCUB pot rezulta din:

a)    încasările realizate din vânzarea biletelor de intrare la spectacol și a caietelor program:

b)    încasările realizate din vânzarea de produse și alte materiale promoționale pe care instituție Ie produce ( caiete program, DVD-uri. CD-uri. cărți, albume, reviste, autocolantc. tricouri, sacoșe, pixuri și alte suveniruri), a cărților, broșurilor, afișelor, cataloagelor sau altor publicații;

c)    taxele de participare la aleliere/work-shop-uri sau alte forme de instruire sau lonnare profesională, organizate și autorizate în condițiile legii;

d)    închirierea temporară și amenajarea de spații pentru activități care nu contravin obiectului său de activitate;

e)    valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și mijloacelor fixe);

f)    onorarii și comisioane provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen;

cultural, of^ci^hte\;Q(iform /O    /'*

sau j^idicZyctTrespecUffca, modificările și completării


g)    asocierea, colaborarea și orice alte activități comerciale cu caracter normelor legale în vigoare;

h)    valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu ulterioare;

i)    sponsorizări sau donații de la persoane fizice și juridice.

Art. 41 Bugetul ARCUB se aprobă prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea Primarului General. în baza proiectului de buget transmis de către directorul

ARCUB.

Art. 42 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREÎylT)-ARCUB poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și intern j Tlypațîi și sponsorizări. în condițiile prevederilor legale in vigP^pîS^    /■DIRECȚIA CU-TURA, CV

L ÎNVĂȚĂMÂNT, m) ie.

\> TURItiM M


{‘ ■    -    ' 'Ă    y    '/r>    c-


CONFORM CU ORIGINALUL

Capitolul X Dispoziții finale

Art. 43 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUiVrCIPIUțUI BUCUREȘTI-ARCUB dispune de ștampilă proprie și arhivă în care păstrează, în condițiile legii, documentele, cu respectarea nomenclatorului arhivistic al ARCUB aprobat potrivit dispozițiilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-ARCUB poate recurge la extemalizarea, în condițiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative și de producție, necesare realizării obiectivelor sale. cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 45 Activitatea de audit public intern va II asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Audit Public Intern).

Art. 46 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-ARCUB întocmește, anual, raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Director, pe care îl prezintă Primarului General.

Art. 47 Litigiile de orice fel in care este implicat CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI- ARCUB sunt de competența instanțelor judecătorești. potrivit legii, în cazul în care nu putut fi soluționate pe cale amiabilă.

Art. 48 (I) Personalul contractual are obligația respectării codului de conduită prevăzut în Legea nr. 477/2004.

(2)    Persoana împuternicită să primească sesizările privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională va fi desemnată prin decizie a directorul ARCUB.

(3)    Personalul ARCUB poate sesiza persoana competentă cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr 477/2004, precum și cu privire la constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui angajat contractual pentru a-1 determina să încalce dispozițiile legale în \igoare ori să le aplice necorespunzător.

Art. 49 ARCUB respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București. în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al PMB. sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispoziția Primarului General. în limitele prevăzute de lege.

Art. 50 Prezentul regulament de organizare și funcționare se completează, cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției, și a actelorț$s<$vȘțîfe\ acesteia.    C '

Art. 51 Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legal^îh Vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementă legislative apărute ulterior aprobării acestuia.    n/,.AVIZAI


Serviciul Juridic, Rcsursj ELENA/Jzj