Hotărârea nr. 195/2018

HOTARAREnr. 195 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGUTAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
Consiliul General al MunicipiuluL girești


ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2731/1/20.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 71/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 197/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Nota de fundamentare cu nr. 13708/16.03.2018 a Administrației Fondului Imobiliar;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările șî completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publicede interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) lit. d), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 165 de posturi, din care 24 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2018 își încetează aplicabilitatea..

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în'șet&țPorfțîharâ a Consiliului General al Municipiului

v\\


București din data de 28.03.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlandlo Oulea


București, 28.03.2018 Nr. 195
B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021305 55 00: www.pmb.ro

Anexa 1AM \A NIC


\DMINISIRA| IA b’ONDIJl UI IMOBILIARORGANIGRAMA


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ISil viciul luridtc l.eeislalie ( onlemios


Sen icnii Vânzări I v.duări Cad:,sini ( uncesioii.’iriServ iciul I clinic \uiplasanientc I Cvaliiări


Serviciul Sisteme liilnrmalice si Serviec


Serviciul Administrativ și Securitatea MunciiUlItECTIA W r,:v- • , i.irNTUL 2p


Cvss\x>rssi    (si— / sDl REC IOR GENERAL ADJUNCT 3STAT DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR

Nr.

Crt.

Poz.
COMPARTIMENTUL

Funcții)


I. CONDUCERE

DIRI CTOR GENERAL


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1


DIRECTOR GENERAI. ADJUNCT 2


DIRECTOR GENERAI. ADJUNCT 3


11. BIROUL RESURSE UMANE


ȘIT lîlROI


REI'ERENT


Nivel

Studii


Grad/treapta

profesionalei)


Număr

posturi


IAREEERENT

M

IA

Anexa VIII Cap.ll A pel.IV lit.h)

III. SERVICIUL JURIDIC LEGISLAȚIE CONT

ÎNCIOS

16

3 n

K

ȘEI-' SERVICIU

s

ir'    '•’<

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lil.a)

9

CONSILIER JURIDIC

s

1 '

x    V

Anexa VIU Cap.ll A pet.IV lit.b)

IO

CONSILIER JURIDIC

s

1.

Va

AnexaVllICap.il A pet.IV lil.b)

1 1

CONSILIER JURIDIC

s

ÎIH

\)

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)^

»aGLIC /

12

CONSILIER JURIDIC

s

/ . # ’ !

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV InXx^)

-

13

CONSILIER JURIDIC

*•1’- , -

V i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV    ‘

V\\

14

CONSILIER JURIDIC    niuCcTi»

1    N —=

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV

'liwwiACLMrNi^-,    «    r- II

'Crx V

"'V


■'EST'


Nr.

C rt.

I‘oz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapla

profesional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr. 153/2(117

In baza carcia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

15

CONSILIER JURIDIC

s

l

1

Anexa VIII Cap.II A pel.lV lit.b)

16

CONSILIER JURIDIC

s

ii

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

17

CONSILIER JURIDIC

s

I

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

IX

CONSILIER JURIDIC

s

ll

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.1V lit.b)

16

CONSILIER JURIDIC

s

li

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

26

CONSII II R Jl RIDIC

s

ll

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

21

CONSILIER JURIDIC

s

ll

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.lV lit.b)

3 22

CONSILIER JURIDIC

s

ll

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

23

Rl II Rl NI

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

IV.SEb

tVICIUL URMĂRIRE EVIDENTA IMO

II LI Ah

IA

6

24

ȘEI- SERVICIU

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.a\

25

INSPECIOR de SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.1V lit.b\

26

REEERENI

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b) \

27

REEERENI

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.lV lit.b)

28

REI'ERE.NT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

29

Rl I I KI N 1

M

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)


V. SE

tVICIUL VÂNZĂRI EVALUĂRI CADASTRU CONCESIONĂRI

6

_ \ /z\ »*T

3(1

ȘEI SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Ca||.ll A pet.lV lit.a)

31

INSPECIOR de SPECIA! II AII

s

IA

l

Anexa VIII Cap.WWffaRW WOR

IGlNALlJll

kj \=\ț - «

»\ \s țp c 2

32

INSPEC TOR de SPECIALI TA TE

s

1

1

Anexa VIII Cați.ll A pet.lV lit.b)

V

ii * -

33

REEERENI

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.lV lit.b)

———

31

INSPEC IOR de SPECIALI IATE

S

II

—l

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

35

RE.El Rl N 1

M

IA

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lit.b)

\r| L l’IH IZ’l J 0    Î’I3ITMI<’ AHAI1I * C 4 M I? lAT'l'P    K îllt

36

Anexa VIII Cap.ll A pet.lV lil.a)


șei-'servicii


37


INSPECTOR de SPECIALITATE


..•.îctia $ -rt- ■


38 [INSPLC I OR de SPECIALI I A 1f


IA


, .zi    Anexa VIII Cap.il A pel.lV


'pr-


&\<V


<rvzx
Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Euncțiu

Nivel

Studii

Grud/treapta

profe.sional(a)

Numiir

posturi

Anexa la Legea -cadru nr. 153/2(117

In baza eareia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

30

INSPECTOR de SPECIALITATE

s

1

l

Anexa VIII Cap.II A pet.IV lit.h)

40

SIJBINGINER

SSD

IA

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h)

4,

REFERENT

M

IA

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h)

VILSERVICIUL LUCRĂRI REPARAȚII

n

12

SEE servicii:

S

II

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.a)

43

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

IA

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h)

• 44

ÎNSPI C I OR de SPECIALITĂȚI

s

IA

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h)

45

INSPECTOR de SPECIALI TĂ ȚI

S

IA

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h)

46

INSPI.C'IOR de SPECIALI 1’ATL

S

1

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.|r\

47

INSPECTOR deSPECIAl 1 l’A'l 1

S

1

i

AnexaVIIICap.il A pet.IV lit.h

48

SIJBINGINER

SSD

l.A

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b\

4‘>

REFERENT

M

IA

i

AnexaVIIICap.IIApet.lv lit.h \

50

RLIERENT

M

IA

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h)

V—

51    RITIRINT

M

IA

i

Anexa VIIICap.ll A pet.IV lit.h    *<\

52    Rl TI RENI

M

IA

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h

VIII. s

►ERVICIUL ARHIVA

4

53

Si l- SERVICIU

S

11

1

Anexa VIII t

’ap.ll A pet.IV lit.a)

54

ARHIVIST

SSD

IA

l

Anexa VIII <

UAI Iii

/X?\ A* -

/St    -

55

ARHIVAR

M

IA

l

Anexa VIII

’ap.ll A pet.IV lil.b)

Wttvt"

1-^5 “Vr E t    -

=

56

INSPECTOR de SPECIALI TĂ ȚI.

S

II

I

M E ;    *

ZXIIcXil v 1 j 1 v

IX. SEU

tVICIUL FINANCIAR CONTABILITAT

C CEP

16

57

ȘEF SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.a)

58

INSPEC TOR de SPECIAITTATE

s

1    \s r?~

L

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lil.b)

50

INSPIiCTOR de SPECIALI ( ATI

S

T ’'    ■»?

\ i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h)

60

INSPI-C TOR de SPECIALI TATU

s

J

\ Ai

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.h)/^

61

INSPEC TOR de SPECIALR^TÎT^L^

s

IA

th

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit,l//A

A

62

inspkctok de spi*:ci^fl’A;UixTiA ^\\

s

l-\

Anexa VIII Cap.-ll A pci.IV lillp>

rOND,nWA

«HI

<p■K | v\XNr.

Crt.

1*07..

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/trcuptu

profesional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr. 153/21) 17

In baza eareia se stabilește

salariul de baza

1

2

3

4

6

7

63

INSPECTOR <ie SPECIALITĂȚI:

S

l

1

Anexa VIII Cap.-ll A pet.IV lit.b

64

INSPECT OR de SPECIALI I A 11

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

65

Rl I ERI NI

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.1V lit.b)

66

REEERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.IV lit.b)

67

REEERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.-ll A pet.IV lit.b

68

Kl.l ERINI

M

IA

1

Anexa VII Cap.ll A pet.IV lit.b

69

CASII R

M:C.

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.1V lit.b)

7(1

CASIER

NEG

1

Anexa VIII Cap.ll A pcl.1V lit.b)

-..    71

CASIER

M:G

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.IV lit.b)

-'-’ 72

CASII R

M;Ci

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.lj)\

\

\~ v\\

X. BIROUL URMĂRIRE RATE SI TAXE DE CONCESIUNE

6

\

73

ȘEI BIROU

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.a)

Tx V

74

INSPECTOR de SPECIALITATE

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

\

75

REEERENT

M

IA

I

Anexa VIM f :|p II.A pet.IV lit.b)

76

REI ERLN 1

M

IA

1

Anexa VIO Cap.ll A pcl.IV lit.b) ”

\// ’Xot'V

77

REEERI NE

M

IA

1

Anexa V lfP$£f?RtyfiW>fttl.G|N/

LUL

78

KEI EKI NE

M

IA

1

Anexa YrttCap.l) A p'< IV.1!11-1)

P \o S Xțî    =-)

XI BIROUL URMĂRIRE CREANȚE

Vf’% \    .e-Ș/

i4

76

ȘI.E BIROU

s

II

I

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.a)

80

ÎNSPI C 1 OR de SPECIALII A II

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

Kt

INSPECTOR de SPECIALI 1 A l!

s

1 '.'"c

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

82

INSPE.CT OR de SPECIALITATE

s

v.| '    .1 s J,v

X 1

Anexa VIII Cap.ll A pcl.IV lit.b)

83

INSPECTOR de SPECIALI I /yHS~=r

s

li'    \

 1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b

84

ÎNSPI CI OR de SPECIAL^EE    .

s

1 >

, ’i,

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b ,

85

INSPECTOR de SPElCIALVlw'ii.' t ^ •,r.uvV'

s

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.IV lit.b jj


y'(^Nr. C rt. 1‘dz..


COMPARTIMENTUL

Funcția


Nivel

Studii


Grad/trcapta

profcsinnal(a)


Număr

posturi


Anexa la Legea -cadru nr. 153/2017


In baza careia se stabilește salariul de baza


80


87


88


89


90


91


REEERENT


IA


Anexa VIII Cap.II z\ pel.1V lit.b)


INSPECTOR tic SPI-'CIAI.ITATE.


Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)


referent


i<i-ir;i<i-N r


lil IIRI NC


Iii.FERI N I


IA


IA


IA


IA


Anexa VIII Cnp.ll A pct.IV lit.b)


Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b»


Anexa VIII Cap.ll A pel.IV lit.li)


Anexa VIII Cap.ll A pcl.IV lit.h)


92

Iii I I Iii NI

M

IA

Anexa VIII Cap.ll Apel.IV Iii,b)

>

XII SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

5

93

ȘI P SERVICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pei.IV lit.a)

94

INSPECTOR tle SPECIALITATE

S

IA

l

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.tt\

95

ÎNSPICI Oii tle SPECIALII Al 1

s

IA

I

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lil.n) x

«Kt

INSPI C I Oii tle SPI CIAI.IIAII

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.l\

97 Iii l-IiRl.N'I

M

IAAnexa VIII Cap.ll Apcl.IV lit.b

XIII. SERVICIUL SISTEME INFORMATICE SI SERV

CE

5

98

ȘEI SERVICII!

S

îl

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.a)

99

INSPECTOR tle SPECIALII A I I

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pei.IV lit.b)

100

INSPECTOR tle SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa

?HI Cap.ll A pil.IV. Iii h) -

W. \ .

101

Iii l-l.Iii NE

M

IA

1

Anexa

/1Q Cap.ll Apet.IV lit.b)

V 3 * -

s? 5 a* s

102

Iii FI REN I

M

IA

1

Anexa

JL

m rl *"    = —fi

\»\    3$


XIV. SERVICIUL ADMINISTRATIV SI SECUII

JTATEA MUNCII

12

103

Șl.l SERVICIU

S

II

i

Anexa VIII Cap II A pet.IV lit.a)

104

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

105

REEERENT

M

-IA

r    i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

___

100

INSPECTOR DE. SPECIALI EA'I'I,

S

II

\ 1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lil.b) y

107

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lil.b/^.

108

REEERENT

M

''~''«'A

7b

Anexa VIII Cap.ll Apel.IV lit.l//o

Administrația oi

IMOBILIAR
Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/trcnpta

profcsi<>nal(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza eareia se stabilește

salariul de baza

I

2

3

4

6

7

109

REFERENT

M

1

l

Anexa VIII Cap.II A pet.IV lil.b)

1 10

REEEREN 1

M

ii

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

i i I

CURIER

M:G

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lil.b)

1 12

SI-CRE1 AR-DACTIEOGRAF

M:G

1

i

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lît.b)

113

CURIER

M:G

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

I14

ÎNGRIJI EUR

M:G

l

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lît.b)

1 15

ÎNGRIJITOR

M:G

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

116

ÎNGRIJI FOR

M:G

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

> 1 17

ȘOFER

M:G

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

1 18

ȘOFER

M:G

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

1 19

ȘOFER

M;G

l

i

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV li^b)

120

MUNCI I ()R CAI JI'ICAI’

M;G

III

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV likl\

121

MUNCIIOR CALIFICAI'

M:C.

Iii

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît\>) \

XV. OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.l

7

“V---

122

Șl-F OFICIU

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pcl.1V lit.a)V

123

INSPECIOR DE SPECIALITATE

S

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

124

REFERENT

M

IA

1

Ane'

a VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

125

RIT!RENI

M

IA

1

Ane'

iCOHPOIî&MlCUîORIGINMUl

'Blili ii.

126

REFERENT

M

IA

1

Ane>

a VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

\w\ 1 e » “—îîw

xMl f*yr

127

INSPECTOR DE SPECIALEI ATI-

S

11

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

128

REFERENT

M

IA=^

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

Al

XVI. O

«ICIUL DE ADMINISTRARE NR.2

\\

6

129

ȘEI'OFICIU

S

ii , \ M

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.a)

//$>'

130

REI'FREN E    77"'    tzV\

M

S-    IA '■

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lît.b)

//

ZZ 0.    -oA-nfkti

131

REFERI NI    //.-7 btu.ciiA

T77 4u.îo- - 1.    -r..

M ‘

ia- / 77/

1

Anexa VIII C ap.ll A pet.IV lît.b)

r'

Nr.

Cri.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grjid/treaptu

profesionala)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr. 153/2(117

In baza careia se stabilește salariul de baza

I

2

3

4

6

7

132

KLEEREN r

M

IA

i

Anexa VIII Cap.II A pet.IV lit.b)

133

REFERENT

M

IA

i

Anexa VIII Cap.II A pet.IV lit.b)

13.1

Rl terenr

M

IA

I

Anexa VIII Cap.llA pct.IV lit.b

XVII. <1

IFICIUL DE ADMINISTRARE NR.3

7

1.35

șei- oiicii1

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pcl.IV lit.a)

1 36

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b

1.37

referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

I3X

Ireitrlni

M

IA

I

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

,    139

Rl II Rl NI

M

IA

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

> MII

Rl.ll Rl NI

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

III

Rl I I Rl N 1

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pei.IV lit.b)

A

XVIII. OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.4

6

142

ȘHT OE'ICIIJ

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.a

1 13

INSPECTOR UI SPECIALITATE

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.IV lit.b

- x    \ \\

1 14

INSPECTOR UE SPECIALITATE

s

II

1

\nexa VIII Cap.ll pet.1V lit.b

145

REFLRENI

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.IV lit.b)

146

Rl 1 1 RENI

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

\ /fel „ 3 5 S \<

147

Rl I I Rl NI

M

IA

1

Anexa VIII Ci

p.ll A pct.IV lit.b

ii1

~ z î"    ■*

ț c « - 9    ?

XIX. o

«’ICIUL DE ADMINISTRARE NR.5

6

CONFORM CU ORIf

IMAI Itlvl

tA țn » i ;    •?,

1 IX

Șl 1 OIICIU

s

II

l

Anexa VIII (

‘ap.II A pet.IV lil.a)

149

INSPECTOR UI SPECIALITATE

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

150

Itl I I RENI

M

IA

l

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

151

INSPECTOR UE SPI CIAI.1IATE

S

II

1 ~

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

152

REFERENT

M

IA. '

l

Anexa VIII Cap.ll A pcl.IV lit.b)

, ■

153

Rl I I RI NI

M

Ia

l

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

"x

\\

XX. OFICIUL DE ADMINISTRAKErNR.6

‘ \

'O nnMUUlRTRATIA tP V

154

Șl I-OFICIU    /-X

S

. li

Anexa VIII Cap.ll A pei.IV lit.a) |

9 FONDULUI £ ;

4    ’    v,    Uf V*--•!**    -O*/.-'

\.’* // \.    -y


VCHpt'


Nr.

Crt.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

Nivel

Studii

Grad/treapta

profesional(a)

Număr

posturi

Anexa la Legea -cadru nr.153/2017

In baza ca reia se stabilește salariul de baza

1

2

3

4

6

7

155

ÎNSPICI OR DL SPECIALI IA l'E

s

1

1

Anexa VIII Cap.II A pct.1V lit.b)

156

INSPLCIOR DL. SPLCIAIJ 1 A II

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

157

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIU Cap.ll A pct.IV lit.b)

I5K

REFERENT

M

IA

l

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

159

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIU Cap.ll A pcl.IV lit.b)

XXI. O

nCIlJL DE ADMINISTRARE NR.7

6

160

ȘEI OFICIU

S

II

1

Anexa VIU Cap.ll A pcl.IV lit.a)

161

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

1

Anexa VIU Cap.I, A pet.IV lit.b)

162

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pct.IV lit.b)

163

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll A pel.IV lit.b)

|64

REFERENT

M

IA

1

Anexa VIU Cap.ll A pcl.IV lit.b)

165

REFERENT

M

1

1

Anexa VIII Cap.ll A pet.IV lit.b)

TOTAL

165

NOTA

Nivelul salariilor de bază este cel stabilit în baza Anexei VIII. Cap.Ii, A. pct.IV Iii,a) și b) la I.egea-eadru nr.153/2017.

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții precum si al celorlalte drepturi salariate aferente se încadrează în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul «Cheltuieli de per>î(5Hal>. subdiviziunea «Cheltuieli cu salariile


Posturile prevăzute în statul de funcții pol li încadrate cu fracțiuni de normă. în funcție de necesitat I ransformările de posturi vacante și permutările de posturi între compartimentele funcționale vor In cazul în care organigrama (structura organizatorică) si numărul de posturi aprobate prin I lotărârea modifică, statul de funcții se va aproba-ptin dispoziția Primarului General.

ta ,tis ILOH ■ , M”! .Ml.

instituției, conform legislației în vigoare.

Primarul General .

[General al Municipiului București nu se

RIGINALULI Anexa nr. 3 ia M?B. nrl.O.....,W..

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAftTTFONDULUI IMOBILIAR BUCUREȘTI

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Administrația Fondului Imobiliar este serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, Finanțat integral de la bugetul local al Municipiului București, desfașurându-și activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile Primarului General.

Art.2. Sediul Administrației Fondului Imobiliar este în București, Bld. Regina Elisabeta nr. 16, sector 3 (cu acces și prin Str.Edgar Quinet nr.S,sectorȚî7^âtid codul fiscal 5110730.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

■/


Art.3. Obiectul de activitate al Administrației Fondului Imobiliar îl constituie

administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în

proprietatea publica si privata a Municipiului București si in proprietatea privata a

statuluiț fond dobândit in administrare in v irtutea actelor normative in \ iuoareMx&W^5^ ,    "" Af = - oy,

preluării)    Zy

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGAN1ZATORICĂ

Art.4. Administrația Fondului Imobiliar cuprinde în structura organizatorică servicii, birouri, oficii, repartizate astfel:

în subordinea Directorului General :

-    director general adjunct I

-    director general adjunct 2

-    director general adjunct 3>    ^îv'Jcî.0/' r

\}.U '‘■’OCitiAR

>î’ i


-    Biroul Resurse Umane;

-    Serviciul Juridic, Legislație. Coiyeftt!f$£M cu    1

-    Serviciul Vânzări. Evaluări, Cadî

-    Oficii de Administrare nr. 1-7;

în subordinea Directorului general adjunct I:

-    Serviciul Tehnic Amplasamente Evaluări;

-    Serviciul Sisteme Informatice și Service;

-    Serviciul Administrativ si Securitatea Muncii

-    Serviciul Arhivă

în subordinea Directorului general adjunct 2:

-    Serviciul Urmărire Evidentă Imobiliară;

-    Serviciul Lucrări Reparații,

-    Serviciul Achiziții Publice;

în subordinea Directorului general adjunct 3:

Serviciul Financiar- Contabililate.CT.P. Biroul Urmărire Creanțe;

Biroul Urmărire Rate si Taxe de Concesiune;


CAPITOLUL IV


ATRIBUȚII
1. ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR

Art.5. în vederea realizării obiectului său de activitate. Administrația FonduldL = .

Imobiliar are următoarele atribuții, pe ansamblul unității:    I

V -j    i

. ,    .    x ' t- -3

1.    Administrarea locuințelor, spațiilor cu altă destinație si terenurilor din fondul imobiliar aflat în proprietatea publica si privata a Municipiului București și în proprietatea privata a statului precum și renovări majore, reparații curente pentru menținerea funcționalității imobilelor, la construcții și instalații, vânzarea locuințelor și spațiilor cu altă destinație din fondul imobiliar, conform legii;

2.    Organizează și coordonează in condițiile stabilite de lege administrarea clădirilor și terenurilor aferente:
J.


Organizează și răspunde de contracitaica și uiiiăiiieă"

ț.c\i


Moi^du*

“    A CI* ,1 WT1


investiții Jp^vederea


întreținere și reparații curente si renovări majore

4.    Analizează si propune listele lucrărilor d< aprobării acestora de către CGMB, conform legii, asigură <3jrt2grter''docun} tehnico-economice, urmărește modul de realizare a lucrărilor si/așigyjlf^qndrtiile necesare punerii in funcțiune la termen a obiectivelor de investi

5.    Urmărește si verifică realizarea lucrărilor de investiții. întreținere dotări si reparații din patrimoniul public si cel privat din administrare?

6.    întocmește si înaintează proiecte, analize si sinteze din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale PMB;

7.    Raportează compartimentelor de specialitate ale PMB datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice si alte situații indicate de acestea;

8.    Fundamentează si înaintează compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General documentația necesară în vederea propunerii proiectelor de hotărîri către CGMB, în condițiile legii;

9.    Desfășoară activități de prestări de servicii către populație, pentru care se vor percepe tarife, urmând să fie actualizate periodic, pentru :

•    eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare cumpărare, contracte de închiriere, fise calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, procese verbale, protocoale , etc.), la cererea celor îndreptatiti, la termen - 15 lei/pagina;

•    eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie (contracte de vânzare -

cumpărare, contracte de închiriere, fise calcul, contracte concesiune, dispoziții de retrocedare, procese verbale, protocoale . etc.), la cererea celor iadrșptatiti în maxim doua zile lucrătoare - 30 lei/pagina;    '    ' as X.

•    eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la cererea^eTor îndreptatiti

la termen - 10 lei/pagina ;    ’

•    eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la cererea cel'or/îrflreptatiti

la termen în maxim două zile lucrătoare - 20 lei/pagina;    -1/

•    Taxe pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii nr.Ș^/2ft0j privind liberul acces la informațiile de interes public conform Legii 54472001^1 leu /pagina A4, 2 lei/pagina A3 ;

•    eliberare de avize si acorduri, la cererea celor indreptatiti, în termen - 50 lei/aviz;

•    eliberare de avize si acorduri, la cererea celor indreptatiti. în termen în maxijiuao^ăg

zile lucrătoare - 100 lei/aviz;    ol

In funcție de dezvoltarea activitalii, se vor percepe și alte categorii de taxiAarifd ' „ pe baza aprobării CGMB.    "X

Toate taxele astfel definite reprezintă venituri ale bugetului local și nu sunt purtătoare de TVA. Aceste taxe nu se percep instituțiilor țjubhuer.'^^


10. Semnarea cererilor și eliberarea de înst iri§WRqW0WiOfll0MitUtț in administrare. în vederea înscrierii acestora în țartea funciarâc

Art.6. Activitatea instituției se desfășoară în spațiile care sj^aflîjjflttfministrarea directă astfel: B-dul Regina Elîsabeta nr.16 sector 3 (Str.Edgar (Wnet nr.8, sector 1) format din S-s-P^M+8E -4400 mp., Splaiul Independenț&wH2K, sector 3 fonnat din M+Etl - 273tnp.. Str.Berzei nr.33. bl.25A. parter-i-mezanin, sector 1 -197mp., Str. Secuilor nr.8, sect 4 - 134mp, Str. 11 Iunie nr.67-69, sector 4. - 94mp, Calea Ferentari nr.72. sector 5 -300 mp, Str.Mihai Vodă. nr.7 -190 mp, nr.7A-46 mp si nr.9 - 75 mp., sector 5; Str.Gutenberg nr. 1, sector 5 în suprafață de 840 mp; Str. Șelari nr.2, etaj 1, sector 3 -214,20 mp, Str.Academiei nr.4. etajele ! si 2 în suprafață totală de 503.21 mp.

2. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

Art.7. Conducerea Administrației Fondului Imobiliar se asigură de către Directorul General, numit în condițiile legii.

Art.8. Directorul General al Administrației Fondului Imobiliar își desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare, Legi, Hotărâri ale Guvernului, Ordonanțe și Ordonanțe de Urgență ale Guvernului cât și în limita competențelor și responsabilităților stabilite prin Hotărâri ale C.G.M.B. și/sau Dispoziții ale Primarului General.

Art.9. Directorul General al Administrației Fondului Imobiliar conduce activitatea instituției, reprezintă Administrația Fondului Imobiliar în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice în limitele competență stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General jtl Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art.10, Directorul General al Administrației Fondului iăiobiliar

următoarele atribuții, răspunderi și competențe :


/ / ^/l    J 8

r

£-£•
4. Ia măsuri pentru întocmirea și îndeplinirea dispozițiilor, regulamentelor, ordinelor și instrucțiunilor, precum și a oricăror acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Administrației Fondului Imobiliar;

6.    Numește comisia de evaluare și reevaluare a mijloacelor fixe conform dispozițiilor legale;

7.    Asigură prin acte de dispoziție administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

8.    Aprobă propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului, elaborat de Directorul general adjunct (cu atribuții economice). în vederea supunerii spre aprobare CGMB;

9.    Fundamentează și propune proiectul de organigramă, statul de funcții, regulamentul de organizare si funcționare, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementărilor legale Consiliului General al Municipiului București;

10.    Elaborează, analizează, verifică si aprobă, documentele necesare implementării standardelor Codului controlului intern, conform legii;

11.    Aprobă în conformitate cu prevederile legale Regulamentul Intern;

12.    Coordonează, îndrumă activitatea din punct de vedere organizatoric;

13.    Coordonează activitatea de personal si stabilește atribuțiile acestuia, urmărește respectarea disciplinei muncii si îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

14.    Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea și alte drepturi de natură salarială a personalului din unitate, în limita posturilor din statul de funcții si a fondurilor bugetare aprobate cu această destinație și dispune întocmirea fișei postului și fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

15.    Ia măsuri pentru aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de

securitate si sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;    i

16.    Ia măsuri privind buna desfășurare a activității de investiții, respectiv £>

dotarea cu mijloace fixe (aparatură, mijloace de transport,etc) necesare bunei funcționări a instituției, conform aprobărilor anuale date de Consiliul General al - £ Municipiului București;    __

r * î* ■

17.    In limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor pentru^ _

derularea de activități curente cu terți agenți economici, în condițiile legii;    3

18.    Verifică modul de întrebuințare a fondurilor bănești, materiilor

materialelor si a tuturor valorilor bănești;    3    £/

19.    Emite decizii pentru activitatea<€Gf9ntăa^nstituției și ia măsuri penfcttglZC^^

aplicarea prevederilor legale în vigoare în limită~ct>mj5efwjițelor conferite de actele normative în vigoare;    /    "


20. Dispune măsuri privind activi Hotărârilor Consiliului General General al Municipiului Bucur

Tninistratiei. în condițiile legii, si Dispozițiilor Primarului


21.    Ia măsuri privind aplicarea prevederilor Codului de Conduită a personalului contractual din subordine;

22.    Răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern managerial, conform prevederilor legale în vigoare;

23.    Organizează activitatea de perfecționare și formare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorienlarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce intervin în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

24.    Propune prețuri și tarife pentru prestațiile de servicii către populație spre aprobarea ordonatorului principal de credite, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Hotărârile C.G.M.B;

25.1. In virtutea prerogativelor conferite, de la data preluării administrării și a ar hi vei deținute și create de societățile comerciale (foste ICRAL uri) este obligat să continue activitatea inclusiv în domeniul înstrăinării de imobile, ceea ce presupune că este îndrituit a efectua toate modificările necesare în actele de vanzare-cumparare încheiate de fostele societăți comerciale, în cazul în care acestea din urmă și-au încetat existența ca persoană juridică sau nu mai derulează activitate curentă.

25.2. In caz de încetare a existenței persoanei juridice sau de predare amiabilă a activitatii de către o societate comercială (fosta ICRAL) de la care s-a preluat activitatea de administrare și arhiva creată în legătură cu aceasta, va putea elabora duplicate, copii simple, va emite adeverințe și va efectua orice modificări în legătură cu arhiva referitoare la personalul societății respective.

26.    Răspunde pentru buna organizare și efectuarea la timp a lucrărilor de inventariere, conform reglementărilor legale în vigoare;

27.    Aprobă înscrisurile necesare (adrese, note, avize, acorduri, cereri) avizate și semnate de către Serviciul Vânzări Evaluări Cadastru Concesionări in vederea executării documentației cadastrale pentru următoarele imobile aflate în următoarele situații :

-    imobilele pentru care urmeaza a 11 executate lucrări de salubrizare, reparații curente, reparații capitale, igienizare:


-    imobilele pe care Afl le are in administrare si formează obiectul contract de închiriere, concesionare, fisa de calcul, contract de vanzare-cumparât^; < £

28.    In lipsa unei dispoziții contrare a Primarului General, pe perioada absenței directorului general din instituție atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul directorii generali adjuncți astfel desemnat;

29. îndeplinește si alte atribuții si responșabmtâți de serviciu privind

activitatea curentă a instituției. în conformitate cu cpriîpetențele acordate prin Hotărâri ale CGMB și/sau Dispoziții ale Primarului Generali precum și cele care rezultă din actele normative în \ iaoare;


Art.ll. Atribuțiile compartimentelor din stibordineu Directorului General sunt următoarele :
2.1. BIROUL RESURSE UMANE

Biroul Resurse Umane este organizat în directa subordonare a Directorului

General.

Art.12. Biroul Resurse Umane exercită următoarele atribuții :

1. Asigură aplicarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare a sistemului


de salarizare aferent personalului din cadrul instituției:

2. Organizează concursuri examene, în condițiile legii, pentru ocuparea posturilor

vacante existente în statul de funcții al administrației, prin elaborarea solicitării către


structurile abilitate din cadrul PMB, si asigură documentația aferentă procedurii, conform legii;

3.    Asigură recrutarea și selecția personalului în funcție de aptitudinile, experiența si competenta candidatilor raportate la necesitățile si atribuțiile prevăzute în fisa postului;

4.    Analizează utilizarea forței de muncă și propune măsuri pentru asigurarea necesarului de personal corespunzător volumului de lucrări și cerințelor de muncă în limita numărului de posturi aprobat și a fondului de salarii;

5.    Administrează, în condițiile legii, sistemul de avansare în trepte sau grade profesionale sau în funcții a personalului, în baza propunerilor șefilor compartimentelor funcționale;

7.    întocmește formele de angajare și promovare a personalului, precum si cele de modificare, suspendare si încetare a contractelor individuale de muncă;

8.    întocmește si răspunde de înființarea si înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență al salariaților;

9.    Asigură completarea, evidențierea, conservarea si eliberarea documentelor care să ateste activitatea desfășurată de fiecare angajat conform datelor înscrise Jn
personal si financiar a fost preluată de \dministratia I ondului Imobiliar, pe bazo documentelor puse lo dispoziție de Serviciul dr/iivu:

14 Asigură întocmirea proiectului de organigramă, stat de funcții și face propuneri în colaborare cu compartimentele instituției pentru Regulamentul de Organizare si Funcționare și le supune spre aprobare, conform legislației în vigoare;

15.    întocmește în concordanță cu organigrama si numărul de posturi aprobat, proiectul statului de funcții și îl supune spre analiză conducerii instituției, conform legislației în vigoare;

16.    Asigură întocmirea Regulamentului Intern si îl supune spre aprobare conducerii, conform legislației în vigoare;

17.    Gestionează fișele de post pentru întreg personalul instituției, întocmite de șefii de servicii/birouri/oficii sau de către directorul general și directorii generali adjuncți;

18.    Gestionează fișele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru întreg personalul instituției. întocmite conform procedurii de evaluare a performantelor profesionale individuale, aprobată de conducerea instituției;

19.    Administrează documentația privind programarea, reprogramarea si efectuarea concediilor de odihnă cuvenite angajatilor și ține evidența concediilor de orice fel, conform legislației în vigoare;

20.    Întocmește planul de perfecționare si pregătire profesională a personalului pe nivele de pregătire, specialități si funcții în raport cu cerințele legislației în vigoare;

21.    întocmește si eliberează la cerere înscrisurile necesare pentru dosarele de pensionare (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate, etc) ale angajatilor;

22.    Asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de șefi compartimentelor din cadrul instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii;

23.    Colaborează cu RATB cu privire la transportul gratuit pentru salariatii instituției;

24.    Asigură secretariatul comisiilor de examinare în cazul angajării și avansării personalului;

25.    întocmește și gestionează dosarele personale ale salariaților instituției^r^^ asigură contractarea sen iciului de medicina muncii, conform prevederilor lega/eî « ? Ș

26.    întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoană ? | | fizice sau juridice, conform prevederilor legale, care sunt de competența biroului^ 3 * i

27.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducefștt/ivj>

A.F.l. in cadrul legal sau care decurg din actele^norntative în vigoare privind activitatea de resurse umane:    '

\S

28. Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dbs^r^or finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activității;1

PIHECtlA ASIbîtNjA TLHNfCA SI JUHIOICA

k

CONFORM CI

I^RIGINM

s

r r

—-    \

- -2.2. SERVICIUL JURIDIC LEGISLAȚIE CONTENCIOS

Serviciul Juridic Legislație Contencios este organizat în directa subordonare a Directorului General.

Art.13. Serviciul Juridic Legislație Contencios exercită următoarele atribuții ;

1.    Reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, Parchetului. Notariatelor. Executorilor Judecătorești, precum și a altor organe, pe bază de delegație emisă sub semnătura reprezentantului legal al instituției :

2.    Ia măsuri pentru recuperarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii și depune diligentele necesare în vederea executării acestora;

3.    Acordă viză și consultanță juridică compartimentelor instituției legată de problemele care fac obiectul de activitate al instituției;

4.    întocmește proiecte de Dispoziții ale Primarului General în legătură cu obiectul de activitate a! instituției, pe care le supune spre aprobare Primarului General;

5.    Participă la elaborarea propunerilor de proiecte de Hotărâri ale Consiliului General a Municipiului București;

6.    Participă la evacuările programate de executorii judecătorești precum si la expertize, atunci când situația o impune;

7.    Formulează sesizări către organele de politie si organele de cercetare penală, atunci când situația o impune;

8.    Tine evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

9.    Solicită înscrisuri în vederea formulării apărării în instanță, de la serviciile din cadrul instituției;

10.    Răspunde de întocmirea întâmpinărilor, apeluri, recursuri, redactarea de

acțiuni judecătorești, promovarea căilor extraordinare de atac, răspunsuri^-, adresele si la interogatorii, răspunsuri la petițiile si memoriile repartizatg/(pre = =    \

soluționare de către conducere;    (tâ £ 2    v‘‘


11.    Avizează sub aspectul legalității contractele economice, contractelo muncă, deciziile privind raporturile de muncă, deciziile de imputare, alte cu efect juridic, precum si asupra legalității oricăror măsuri care angajea^rt răspunderea patrimonială a instituției ori aduc atingere asupra drepturilor sau intereselor legitime ale ac^tera sătuale salariatilor;


fomente, ordine si instrucțiuni, oare sunt în leuătură cu atribuțiile


12.    \vizează proiectele de precum si oricș si activitatea

î

1

o

13.    Tine evidenta actelor normative si asigură aducerea acestora la cunoștința personalului cu atribuții în aplicarea acestor prevederi;

14.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate în care AFI a fost parte, precum si a corespondentei aferente activității;

15.    Depune diligențele prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care A.F.I. este parte;

16.    Exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea A.F.I. sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea juridică.

2.3 SERVICIUL VÂNZĂRI EVALUĂRI CADASTRU CONCESIONĂRI

Serviciul Vânzări Evaluări Cadastru Concesionări este organizat în directa subordonare a Directorului General

Art. 14. Serviciul Vânzări Evaluări Cadastru Concesionări exercită următoarele atribuții :

1.    Întocmește și finalizează dosarele tehnice de evaluare, încheie contracte de vânzare cumpărare pentru locuințele aflate în administrarea instituției .

2.    întocmește și finalizează dosarele tehnice de evaluare, încheie contracte de vânzare cumpărare pentru sediile partidelor politice și minorităților reprezentate în Parlamentul României, conform legislației în vigoare;

3.    întocmește si eliberează contracte de vânzare cumpărare și acte adiționale, duplicate, adeverințe;

4.    întocmește relevee și documentații tehnice în scopul vânzării de locuințe.

5.    Comunică către sen iciile interne abilitate vânzările efectuate pentru scoaterea acestora din evidență, vizează cererile transmise de la Serviciul Fond Locativ și Evidență imobiliară referitoare la vânzările efectuate pentru a răspunde la Comisia de Aplicare a Legii nr. 10/2001 sau Ia petenți;


6.    întocmește, la solicitarea conducerii A.F.I., statistici cu privire la situația activității desfășurate în cadrul serviciului;

7.    întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de perșoăng t fizice sau juridice, conform prevederilor legale, care sunt de compțîfbnți? serviciului;

8.    Eliberează înscrisurile necesare (adrese, note. avize, acorduri), formulează, cereri in numele PMB si a MunicioiuiâMîucuresti către Oficiul de Cadastru si


Publicitate Imobiliară cadastrale pentru i București și in propriei


a funciară a documentațiilor nitîl ppivat si public al Municipiului

9. Derulează activitali si demersuri pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor aflate in domeniul privat si public al Municipiului București și in proprietatea privata a statului pentru care a fost întocmită o documentație cadastrală de către instituția noastră, in acest scop va urmări - identificarea titlului sau modului de deținere asupra imobilului, corelarea informațiilor cuprinse in titlu cu inventare si evidente, întocmirea adreselor către OCPI București pentru înscrierea in cartea funciară a imobilelor aflate în domeniul privat si public al Municipiului București și in proprietatea privata a statului, acordarea de asistență tehnică si juridică in limita competentelor si a informațiilor deținute de instituție, experților autorizați ce întocmesc documentații cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor.

lO.Intocmeste si administrează o bază de date a instituției cu privire la cărțile funciare executate cu acordul instituției sau direct de către AF1 printr-o procedura de achiziție publică punând la dispoziție informațiile gestionate oricărui serviciu din cadrul instituției sau altor persoane îndreptățite.

11.    Acordă asistență si sprijin cu privire la operațiunile de carte funciară (notari, rectificări, radieri, înscrieri sau alte operațiuni ) atat in cadrul serviciului, cât si altor servicii din cadrul AF1.

12.    întocmește relevee pentru constatarea suprafețelor pentru imobile aflate în domeniul privat si public al Municipiului București și in proprietatea privata a statului la solicitarea altor compartimente ;

13.    Propune conducerii instituției si inainteaza spre semnare acesteia procesele verbale de vecinătate numai daca sunt clarificate situațiile juridice si înregistrările cadastrale cu privire la imobilele in cauza (limitele de proprietate si suprafața). In acest scop întocmește demersurile necesare către alte instituții.

14.    Asigura încheierea contractelor de vanzare cumpărare pentru cotele indivize de teren aferente apartamentelor situate în blocuri cu destinația de locuință, finalizate în baza HG nr.441/1991;

15.    EIaboreaza procedurile specifice, întocmește documentațiile si asigura cadrul

organizatoric de pregătire, inițiere, evaluare, negociere, încredințare directa, licitație si, respectiv, contractare pentru proiecte promovate concesiune/inchiriere/superlicie de terenuri /bunuri proprietate privata*sâu=    'v*


vanzare de terenuri.    /// g J |

16.    Avizează si semnează înscrisurile necesare (adrese, note, avize, acorduri,= = cereri) in vederea executării documentației cadastrale pentru urmatoațelM imobile aflate în următoarele situ^ț-^1^-*^

. imobilele pentru /are’ 'funneâp, a fi executate lucrări de salubrizare, reparații curente, renovări majore;

. imobilele pe care Afișare in adrgijhistrare si formează obiectul unui : contract de it>cAț>; \r.^''cim'cesiona^f fisa decalcul, contract de vanzare-eumparare;


17.    întocmește dosarele în vederea încheierii contractelor    de

concesiune superficic de terenuri conform actelor normative emise de Municipiul București, conform Legii 50/1991 , Legii 114/1996 . etc.

18.    Asigura 'încheierea contractelor de concesiune/superficie pentru terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului București și in proprietatea privata a statului și aflate în administrarea instituției.

19.    Elibereaza înscrisurile necesare (adrese, note, avize, acorduri), formulează cereri in numele PMB si al Municipiului București către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară in vederea înscrierii în cartea funciară a documentațiilor cadastrale necesare realizării concesiunilor. In acest scop in cadrul serviciului, pentru imobilele aflate in domeniul privat si public al Municipiului București și in proprietatea privata a stătu iui, se vor exercita următoarele atribuții: identificarea imobilelor, identificarea suprafețelor ce urmeaza a se concesiona -conform planurilor - anexa la certificatele de urbanism . acordarea asistenta tehnica si juridica in limita competentelor si a informațiilor deținute de instituție, expertilor autorizați ce întocmesc documentații cadastrale pentru înscrierea in cartea funciara a suprafețelor de teren ce urmeaza a se concesiona.

20.    Întocmește contractul - cadru de concesiune/superficie, pe care il supune aprobării CGMB:

21.    După reglementarea regimului juridic al terenului ce va face obiectul unui proiect de hotarare CGMB, demareaza procedura de încheiere a contractului de concesiune/superficie si a actelor adiționale.

22.Identifica împreuna cu direcțiile de specialitate, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice interesate, proiecte din domeniul de activitate a PMB a căror realizare poate fi elaborata in regim de concesiune/superficie.

23.    Pregătește informarea conducerii PMB cu privire la proiectele identificate si/sau abordarea unor proiecte in regim de concesiune.

24.    Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează obiectul de activitate in vederea armonizării acestuia cu legislația in vigoare ;

25.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducereg^ A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vi

26.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor precum si a corespondentei aferente actîvitatii:

27.    Constituie dosarul cu documentația necesara. întocmește^ cd

igoare ; zy < finalizate si clasate2.4. OFICIILE

DE ADMINISTRARE NR. 1 -7

Oficiile de Administrare nr. 1 - 7 suni organizate în directa subordonare a Directorului General, după cum urmează :

2.4.1 Oficiile de Administrare nr. 1 - 5

Art.15. Oficiile de Administrare nr. 1 - 5 exercită următoarele atribuții :

1.    întocmește contracte de închiriere pentru locuințe, garaje, curți aflate in raza de administrare;

2.    Efectuează mențiuni cu privire la prelungirea contractelor de închiriere și calculează (recalculează) chiria, conform legislației în vigoare pentru locuințele, garajele și curțile aflate în administrare ;

3.    Pregătește documentația și solicită acordul primăriilor de sector, potrivit H.C.G.M.B. nr.42/2003. în urma cererilor înregistrate în cadrul instituției;

4.    întocmește contracte de închiriere în urma schimburilor de locuință (ce nu fac obiectul H.C.G.M.B. nr.42/2003). după aprobarea Primarului General;

-    5. fin evidenta fondului locativ aflat in administrare si operează in inventarul

mijloacelor fixe toatre modificările survenitei vanzari. restituiri, ete.). comunica spatiile devenite libere, conform legii:

6.    întocmește contracte de închiriere pentru locuințe și garaje în baza repanițiilor/dispozitiîlor emise de PMB și Primăriile de sector, cât și a notelor/dispozitiilor aprobate/emise de către Primarul General, după verificarea tuturor documentelor care stau la baza acestor contracte acte adiționale fise de calcul conform legislației în vigoare. Urmăresc si tin evidenta acestora;

7.    Colaborează cu serviciile abilitate din cadrul instituției în vederea preuatîțâh

dosarelor pentru instanță si le înaintează Serviciului Juridic Legislație ContedgfosS în cazul contractelor de închiriere pe care le are/le preia în derulare . iar chiriași du. respectă clauzele contractuale ;    vA Ș '<

8.    Verifică periodic, în teren, conform legislației în vigoare, locuințele si cj'ulțjed

aflate/preluate în administrare;    .

9.    Colaborează cu compartimentele abil-itattPdin căprui Primăriei Municipiului

București pentru aducerea/menținerea în stare deTolosiifță^a spațiilor rămase libere cât si eliberarea pe cale administrați*#^; spațiilor ocdnate abuziv, aflate în administrare. întocmește fl^țV;>^    'destinația locuință ocupate

abuziv până la evacuarea a^Stoiy din ydttu sau titularizarea. după caz;

10.    Participă la evacuările programate de executorii judecătorești pentru spații le aflate/preluate în administrare, le sigilează pe cele care devin libere și tine evidența acestora, conform legislației în vigoare, preia în administrare imobilele intrate în proprietatea privată a Municipiului București ca urmare a dezbaterii succesiunilor vacante conform I lotărârilor de Consiliu General:

11.    In vederea casării imobilelor devenite insalubre, pregătește documentația necesară în colaborare cu serviciile de specialitate și o înaintează Direcțiilor abilitate din cadrul PMB. pentru a fi emise Hotărârile de Consiliu General a .Municipiului București:

12.    întocmește documentele impuse de legislația in vigoare pentru spațiile imobilele cu altă destinație care prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București se transmit reintră din in administrare sau folosință gratuită către instituții publice sau alte persoane juridice:

13.    Rezolvă conform legii toate solicitările/sesizările/reclamațiile/etc, înregistrate în cadrul oficiului ;

14.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vigoare ;

15.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activității;

2.4.2. OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.6

Oficiul de Administrare nr.6 este organizat în directa subordonare a Directorului General.

Art.16. Oficiul de Administrare nr.6 exercită următoarele atribuții :

1 .întocmește contracte de închiriere pentru locuințele sociale, în baza repartițiilor emise de PMB și/sau de primăriile de sector, după verificarea tuturor documentelor ce stau la baza întocmirii acestor contracte, potrivit legislației în vigoare. Urmărește aceste contracte de închiriere și le ține evidența;

2.Gestioneazâ, administrează și tine evidența fondului locativ, constânîi dibg^ locuințe cu destinația de locuințe sociale și de necesitate întocmind contractele,|șț = £ efectuează urmărirea acestora, precum si orice activitati specifice ce \decufg -' administrarea acestor imobile, comunică spațiile disjpnibile conform legii:

3 Urmărește contractele de închiriere, întoeiffyfâ^entrL^iqcuințele sociale șTde necesitate, urmărește fișele de calcul impeijxfe pentru'sjaățiil^'cu destinația locuință ocupate abuziv până la evacu^^z<tc^îlora(îi«^patiii sau atribuirea conform legii, după caz:


4.    Prelungește contractele de închiriere și calculează (recalculează) chiria, conform legislației în vigoare, atât pentru locuințele sociale și de necesitate aflate în administrare

5.    Pregătește documentația si o înaintează serviciilor de specialitate din cadrul P.M.B. în urma cererilor înregistrate în cadrul instituției referitoare ia includeri și extinderi în contractele de închiriere, sau primăriile de sector pentru transcrierea contractelor de închiriere: :

6.    Colaborează cu serviciile abilitate din cadrul instituției în vederea pregătirii dosarelor pentru instanță, în cazul contractelor de închiriere pe care le are/le preia în derulare, iar chiriașii nu respectă clauzele contractuale ;

7.    Verifică periodic, în teren, conform legislației în vigoare, locuințele sociale și de necesitate aflate/preluate în administrare;

8.    Colaborează cu compartimentele abilitate din cadrul Primăriei Municipiului București pentru aducerea/menținerea în stare de folosință a locuințelor sociale și de necesitate aflate în administrare:

9.    Participă la evacuările programate de executorii judecătorești sau de reprezentanții poliției pentru locuințele sociale aflate/preluate în administrare, le sigilează pe cele care devin libere și le disponibilizează, conform legislației în vigoare, în cazul refuzului debitorului evacuat de a -și ridica bunurile inventariate de către executorul judecătoresc sau reprezentanții poliției din locuințele sociale declarate libere prin evacuare, aceste bunuri se preiau de către administratorul sechestru;

10.    întocmește documentele impuse de legislația în vigoare pentru spațiile /imobilele care prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București se transmit reintră din 'în administrare sau folosință gratuită către instituții publice sau alte persoane juridice:

12.    Colaborează cu asociațiile de proprietari sau de locatari, după caz, pentru recuperarea tuturor debitelor înregistrate la cotele de întreținere:

13.    Rezolvă conform legii toate solicitările/sesizările/reclamațiile/etc. înregistrate în cadrul oficiului;

14.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea

A.F.I. în cadrul leaal sau decurti din actele normative în viaoare.    xsr t ts

15.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizați si^ £ =

clasate precum si a corespondentei aferente activitatii:    tl-

2.4.3 OFICIUL DE ADMINISTRARE NR.7

Oficiul de Administrare nr.7 Directorului General .

Art.I7. - Oficiul de .nr.7 exercită următoarele atribuții :


1.    întocmește contracte de închiriere/aete adiționale pentru SAD-uri (spații comerciale, de prestări servicii.etcl pe baza repartițiilor/dispozițiilor emise de PMB cât și a notelor aprobate de Primar General, etc.. urmărește contractele și ține evidența acestora ;

2.    Tine evidența și urmărește toate contractele de închiriere și fișele de calcul pentru SAD-uri:

3.    Pentru spațiile ocupate de alte persoane decât titularul contractului de incliiriere/fișâ de calcul sau ocupate abuziv. după verificarea tuturor documentelor și a situației juridice a spațiilor, se încheie fișă de calcul pentru încasarea lipsei folosință spațiului de la cel care ocupă spațiul până la evacuate, conform legii

4.    Verifică periodic. în teren, conform legislației în vigoare , SAD-urile aflate/preluate în administrare;

5.    Administrează fondul dat în administrare în conformitate cu legislația în vigoare și ia măsuri cu privire la întreținerea acestuia până la repartizare, prin direcțiile/instituțiile abilitate;

6.    Spațiile cu altă destinație care se disponibilizează (urmare renunțării la folosința lor sau preluării cu executor judecătoresc, constatării abandonului, etc) se comunică libere conform dispoziții lot legale pentru reintroducerea lot în circuitul administrativ.

7.    Colaborează cu serviciile abilitate din cadrul instituției în vederea pregătirii dosarelor pentru instanță. în cazul contractelor de închiriere fișe de calcul ale căror clauze nu au fost respectate:

8.    Participă la evacuările programate cu executorul judecătoresc sau reprezentanții Politici Locale pentru spațiile nllate/preluate in evidentă, le sigilează și le comunică libere. In cazul in care in spațiu! evacuat sunt bunuri care sc inventariază de către executor sau dc reprezentantul politici, acestea se sigilează în interiorul spațiului și sc aplică prevederile legii:


9.,Rezolvă conform legii toate solicitările/sesizările reclamatiile ele referitoare la SAD-uri și înregistrate în cadrul olîciului:

10. în vederea casării imobilelor devenite insalubre, pregătește documentația necesară în colaborare cu serviciile de specialitate șî o înaintează Direcțiilor abilitate din cadru! PMB. pentru a ft emise Hotărârile de Consiliu Generai a? Municipiului București;

11.    întocmește documentele impuse de legislația în vigoare pentru spațiil|£

/imobilele cu altă destinație care prin Hotărâri ale Consiliului General aK    ,

Municipiului București se transmit'reintrâ din,-în administrar^jau folosință gratuită către instituții publice sau alte persoane juridice:    -j X

12.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de ațtivitate dispus^afe conducerea A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele norpiaj,ive^iR-vigoare; 1


13.    Răspunde de preda, clasate precum si a corespo,

3. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT 1
Art 18 - Directorul GENERAL ADJUNCT 1 al Administrației Fondului Imobiliar are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

1.    Conduce activitatea serviciilor din subordine, reprezintă instituția în relațiile cu alte persoane fizice și juridice în limitele de competență stabilite de conducerea instituției;

2.    Coordonează activitatea Serviciului Tehnic Amplasamente Evaluări. Serviciului Sisteme Informatice și Service. Serviciului Administrativ și Securitatea Muncii și Serviciului Arhivă;

3.    Asigură și controlează îndeplinirea de către serviciile din subordine a sarcinilor și obligațiilor ce le revin:

4.    întocmește propuneri vizând modul de îmbunătățire a activității serviciilor din domeniul său de activitate;

5.    Definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa directă;

6.    Răspunde de continua dezvoltare profesională a subordonaților săi direcți, realizează planul anual al perfecționării acestora, asigurându-se de implementarea acestuia;

7.    Urmărește rezolvarea în termen a sesizărilor cetățenilor ce revin serv ic ii lor pe care le coordonează cu respectarea prevederilor legale;

8.    Comunică periodic forurilor competente, prin intermediul serviciilor din subordine, lista imobilelor devenite insalubre, cu propunere de soluții;

9.    Dispune măsuri privind activitatea instituției, în domeniul său de activitate,

în condițiile legii, Hotărârilor C.G.M.B., Dispozițiilor Primarului General șj^pleȚ Directorului General al A.F.I, ;    / i? i ?

10.    Răspunde de organizarea activ ilatii rdebilivare, conform Legii nr. 1 ufl99fj -- republicată - Legea Arhivelor Naționale, Normativului privind caracteristicile .= tehnico-funcționale ale spațiilor și echipamentelor de 'depozitare și conservai'©^‘ arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privațude arhivă. Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținățcirij d?/.documente. aprobate de conducerea Arhivelor Naționak^prin OrcȚutT'T' de ^nrî/217 din 23 mai 1996 și


Recomandărilor Tehnic13. Asigură monitorizarea tuturor contractelor de achiziții publice încheiate de instituție, precum și monitorizarea procedurilor de achiziție publică organizate.

12.    Organizează efectuarea la timp a inventarierii valorilor materiale, bănești și a decontărilor conform reglementărilor legale în vigoare;

13.    Organizează activitatea de gestionare a bazelor de date din fondul imobiliar administrat.

14.    Urmărește întocmirea unei evidențe centralizate a echipamentelor hardw are administrate precum si a programelor software instalate si utilizate;

15.    Asigură, controlează si răspunde de respectarea dispozițiilor legale de prevenire si stingerea incendiilor, de pază si protecția clădirilor si bunurilor ce aparțin instituției precum si a normelor obligatorii in materia securității și sănătății în muncă.

16. Asigura centralizarea datelor provenite de la compartimentele specializate din cadrul instituției in vederea identificării imobilelor aflate in proprietatea publica si privata a Municipiului București pentru care se impune demararea procedurilor de casare conform legii.

17. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de Directorul General al A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

Art.19. Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului General Adjunct 1 sunt următoarele :
3.1. SERVICIUL TEHNIC AMPLASAMENTE EVALUĂRI

Serviciul Tehnic Amplasamente Evaluări este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct I.

Art.19-Serviciul Tehnic Amplasamente Evaluări exercită următoarele atribuții :

1.    întocmește documentația pentru obținerea autorizației de construire/ demolare

pentru lucrări de intervenții la clădirile din zonele protejate sau incluse în lista monumentelor istorice, inclusiv obținerea acordurilor/avizelor de la furnizorii de _ utilități/instituții publice, acordurilor specifice emise de autoritățile publice locale^^" etc.:    |

2.    Acordă sprijin și asistență atât experților tehnici^^tesfați (selecționați ptțin ș proceduri de achiziție publică) pentru efepUwrea expertizelor fohnice în baza căror^>. se emit autorizațiile de con^jW^^î^rpr^i^tanțilorTarb^elaLorează proiectele''^, tehnice;


3.Comunică către serviciile interne de specialitate documentele finale ale activităților de mai sus.

4.In funcție de soluțiile impuse prin rapoartele de expertiză tehnică propune modalitățile pentru repunerea în circuitul locativ al imobilelor incluse în lista "imobilelor insalubre” . ale spațiilor dezafectate/ vandalizate/succesiuni vacante, etc, recomandă și urmărește aducerea la îndeplinire a acestora prin compartimentele de specialitate ale instituției. In cazul necesității consolidării imobilului se va sesiza cu operativitate Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

5. Efectuează deplasări pe teren în vederea eliberării acordurilor care urmează să fie emise:

6.    Eliberează acorduri de principiu pentru:

•    Obținerea certificatului de urbanism/ autorizației de construire de către persoane particulare sau societăți comerciale pentru diferite lucrări de construcții și instalații;

•    efectuarea de lucrări de amenajare, modernizare în locuințe și spații comerciale;

•    branșări-debranșări și separări pentru instalații de gaze, apă. canalizare, electrice la imobilele cu cotă proprietate de stat;

7.    Verifică cantitățile de lucrări de construcții și instalații privind modernizarea și amenajarea în spațiile cu altă destinație deținute în baza contractelor de închiriere sau a fișelor de calcul, după care întocmește notele de constatare privind investițiile;

8.    Răspunde la solicitările procesele verbale de control emise de către Inspectoratul de Stat în Construcții - D.R.C. București - Ilfov pentru imobile avariate, luând măsurile necesare pentru punerea în aplicare a solicitărilor din procesele verbale de control, eventual întocmește referate către Serviciul Achiziții Publice prin care solicită achiziționarea de proiecte tehnice pentru punerea în siguranță a imobilelor, de expertize tehnice ale structurii imobilelor avariate, etc. în acest context, după executarea lucrărilor de punere în siguranță a imobilelor vor lua măsuri pentru urmărirea comportării în exploatare a imobilelor, prin personal atestat (selecționați., prin proceduri de achiziție publică);

9.    După finalizarea execuției lucrărilor de intervenții, întreținere, refadeje, s modernizare și urmărirea comportării în exploatare a imobilelor, se va compfeta? capitolul D. al cărții Tehnice a Construcției, (în bazOlocumentelor comunicațiecătre Serviciul Lucrări Reparații>'respectiv dtKlimejitaț^,, privind urmărirăți comportării în exploataț^T^nteîvjerițiile îtvFfmp. documentație ce va fi înaintată Serv iciului Arhivă. TodZimt. seAffLreauJama taxele pentru autor zația de construire;10.Soluționează cererile persoanelor fizice și juridice pri\ ind situația juridică a imobilelor expropriate/demolate de pe raza sectoarelor 1-6 și a comunelor limitrofe, inclusiv fișele tehnice și releveele imobilelor demolate deținute în arhiva proprie;

11 .întocmește relevee pentru constatarea suprafețelor pentru locuințe sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință, la solicitarea compartimentelor interne de specialitate. în prezența unui reprezentant al acestora;

12.    Derulează activitatea de întocmire și evidență a contractelor de lucrări și de prestări servicii (urmare a procedurilor de achiziție publică) pentru lucrările de renovare majoră, de conservare din patrimoniul A.F.I., reparații curente, punere în siguranță până la consolidare. întreținere pentru menținerea funcționalității imobilelor, remediere a accidentelor, la construcții și instalații, la imobilele din administrarea instituției, contracte ce vor fi înaintate Serviciului Achiziții Publice.

13.    Verifică și decontează cota parte pentru expertizele tehnice, proiectele tehnice, taxele pentru autorizare către Asociațiile de Proprietari care au inițiativa consolidării/reabilitarii etc. clădirilor în care A.F.I. administrează spații de locuit sau cu altă destinație decât aceea de locuință.

14.    Verifică pe teren, precum și la arhivele unor instituții/servicii de interes local al municipiului București, Societăți Comerciale (foste l.C.R.A.L.-uri), D.I.T.L. a sectoarelor, Administrația Străzilor, alte instituții etc., situația unor imobile;

15.Sesizează cu operativitate Direcțiilor din cadrul P.M.B., Primăriilor de sector sau altor instituții abilitate, situațiile în care acestea au atribuții, conform prevederilor legale în vigoare, atunci când este cazul;

16.    întocmește și transmite răspunsuri ia solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice, conform prevederilor legale;

17.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

/tS. Răspunde de predarea către Serviciul Arhivă a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondenței aferente activității;

3.2. SERVICIUL SISTEME INFORMATICE SI SERVICE Serviciul Sisteme Informatice si Service este organizat în directa subordonare

Directorului General Adjunct I.

y/o s

Art.20. Serviciul Sisteme Informatice si Service exercită următoarele atribuții £

\\î    3 3

___    5 '

1.    Creează gestionează și actualizează bazatele date privind fondul imobfijîar^.

administrat;    / -’tC A

2.    Actualizează bazele de date-J^fvind fondul Vniobiliar administrat cu

Dispozițiile emf^ deJMnjartil Gprferal în bazrPLegii nr. 10/2001 și a sentințelor    cp pjxrtocoalele de pfecfere-primire întocmite de

biliară din cadrul A.F.I.;

—r3.    Furnizează,    către departamentele din cadrul A.F.I., date

despre societățile comerciale înregistrate la Registrul Comerțului, din portalul web al Registrului Comerțului;

4.    Asigură infrastructura necesară operării în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (Sh.AP) in sensul de a creea utilizatori, instala certificatele necesare accesării sistemului, reînoirea certificatelor la autoritatea de supraveghere precum și de a oferi consultanță cu privire la modul de operare pe site-ul SEAP pentru desfășurarea procesului de achiziție publică, în baza legislației aplicabile și de a transmite în format electronic corespondenta cu Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice:

5.    Răspunde de întreținerea calculatoarelor personale, a serverelor și a perifericelor (scaner, imprimante, dispozitive de stocare externă etc.) din dotarea instituției, de intervențiile în cadrul blocajelor de soft apărute, de devirusarea sistemelor de operare și a aplicațiilor;

6.    Planifică înlocuirea componentelor hardware uzate, precum și solicitările de necesar pentru consumabile; ține evidența echipamentelor IT precum și a licențelor pentru programele achiziționate și utilizate;

7.    întocmește o evidență centralizată a echipamentelor hardware administrate precum și a programelor software instalate și utilizate, care va fi completată și actualizată de câte ori aceasta suferă modificări.

8.    Stabilește specificațiile tehnice pentru componentele hardware și a sistemului de operare pentru serverele utilizate în cadrul instituției (dimensionare sistemului) a celorlalte echipamente 11 precum și a copiatoarelor care vor fi achiziționate în cadrul instituției;

9.    Instalează și implementează pe calculatoarele personale și serverele instituției sistemele de operare: elaborează proceduri de păstrare a datelor pe suporturi, intervalul de timp Ia care se realizează back-up, manual sau automat precum și depozitarea copiilor de siguranță

10.    Administrează baza de date obiecte și utilizatori din domeniul Activ Directory și serviciile active din cadrul acestuia (DNS, WINS, Dl 1CP etc.)

11.    Gestionează infrastructura rețelei interne și modul de interconectare intre dispozițieele acesteia (configurare routere, switch-uri, cablaje etc.)

12.    Asigură procedura de semnare electronică a documentelor ce se transmit către instituții abilitate (ANAF. ANAP etc.) precum și procedură de reînnoire periodică a certificatului ^gaJifieat; trasmite și descarcă documente pe baza certificatului eajiflcât'fcfeclaratii fiscale, descărcSi-e-extrase trezorerie etc.).


le de operare și aplicațiile calcul, "estimare baze de date.


13.    Actualizează de cat utilizate (editare aplicații intranet


14.    Păstrează legătura cu furnizorii de consumabile, componente hardware și echipamente atât în procesul de achiziție precum și in perioada de valabilitate a garanției pentru acestea, pentru remedierea disfunctionalităților constatate.

programe informatice pentru precum și pentru asigurarea


15.    Păstrează legătura cu furnizorii de dezvoltarea sau actualizarea acestora serviciilor de mentenanță ale acestora.

16.    Asigură suport pentru personalul din cadrul AF1 cu privire la utilizarea echipamentelor ÎT și a programelor informatice folosite.

17.    Transmite în format electronic răspunsurile la solicitările formulate în scris de către persoane fizice sau juridice. în baza documentelor prezentate de către departamentele responsabile cu soluționarea solicitărilor și a prevederilor legale în vigoare;

18.    Asigură întreținerea. în baza unui contract de prestări servicii de către un terț. a sistemului de supraveghere video, precum și accesul la imaginile prelucrate care sunt stocate pe dispozitivele dedicate. în condițiile prevederilor legale în vigoare:

19    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

20    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii.

.j §


3.3 . SERVICIUL ADMINISTRATIV SI SECURITATEA MUNCII

Serviciul Administrativ' si Securitatea Muncii este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 1.

Art.21. - Serviciul Administrativ si Securitatea Muncii exercită următoarele atribuții :

1.    Asieura derularea activitatii de înregistrare . distribuire si transmitere a<,~ tuturor documentelor adresate instituției sau emise de instituție, prezentând^,r

//    4 < ST q    i ■ A

directorilor de resort corespondența înregistrată în vederea repartizării pe serViciilej ? g din subordinea acestora,    W4 z K 5 g ' J

2.    Tine evidenta informatizata asupra tuturor numerelor de înregistrare S. < *

acordate si răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.    a

3.    Asigura expedierea documentelor prin serviciile de poșta si răspunde de

orice întirziere care cauzează prejudfciuja^itutipftâ \    A

4.    Organizează și răspundftjde^d^trtarea^ncienta a activitatii administrative si buna funcționalitate a imobncîrr aflate îi/administrarea directă a instituției:5.    Răspunde, controlează și ia măsuri de respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor legale în vigoare; răspunde de dotarea cu aparatură și echipamente specifice, conform Planului de prevenire și stingere a incendiilor;

6.    Asigură dactilografierea lucrărilor efectuate în cadrul instituției;

7.    Asigură curățenia și igienizarea spațiilor în care îsi desfășoară activitatea salariații instituției;

8.    Colaborează cu Prestatorul de servicii de pază cu privire la modul de executare a serviciilor de pază;

9.    Răspunde de întocmirea planului de pază și protecție a clădirilor, spatiilor cu destinația de depozitare și bunurilor ce aparțin instituției, contra efracției;

10.    Răspunde de certificarea exactității și realității prestațiilor efectuate de terți, abonamente și alte cheltuieli administrați v-gospodărești:

11.    Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea ștampilelor și sigiliilor;

12.    Răspunde de gospodărirea rațională a energiei, apei. combustibililor;

13.    Asigură aprovizionarea cu materiale, consumabile, aparatelor fax, cele de telefonie, mașini de calcul, precum și pentru autoturismele din dotare;

14.    Asigură aprovizionarea cu furniturile de birou, conform referatelor de necesitate aprobate de conducerea instituției;

15.    Asigură și controlează aplicarea cu strictețe a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

16.    Asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale și urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare;

17.    Asigură și răspunde de buna funcționare a autoturismelor aflate în dotarea instituției (aprovizionarea cu combustibil, serv ice-reparatii, asigurări auto obligatorii);

18.    Asigură si răspunde de efectuarea instructajelor de securitate și sănătate în muncă pentru noi angajați si pentru salariații A.F.I.:

19.    Verifică efectuarea lunară, trimestrială și anuală a instructajului periodic de securitate și sănătate în muncă, precum și a instructajului la locul de muncă șf-_ întocmește rapoarte cu cele constatate;

20.    Participă, prin reprezentant. Ia cercetarea accidentelor de muncă în car£,sunț

implicați salariați ai A.F.I. și informează conducerea instituției;    li'4 g -

21.    Ține legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în legătură cu activitățile;', din cadrul A.F.I. pe linie de securitate și sănătate în muncă:

22.    Colaborează cu medicul/serviciu[ medical de medicina muncii Ia identificarea și ev aluarea factorilor de HscȚiȚaȚîinvlameniaiea programului de măsuri de securitatea și sănătatea mu


23 Asigură acestora:


încuietorilor si siuilarea24.    întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice, conform prevederilor legale. în domeniul de activitate al serviciului;

25.    Participa efectiv la punerea in executare a D.P.G. privind demolarea construcțiilor ilegale si eliberarea spatiilor ocupate abuziv,

26.In acest sens. asigura si coordonează echipele formate pentru a duce la îndeplinire Dispozițiile Primarului General.

27.Solicita compartimentelor din structura Administrației Fondului Imobiliar toate masurile care se impun pentru a acționa cu promptitudine pentru aceste intervenții.

28.Colaborează cu toate Oficiile privind procedura de preluare si predare a apartamentelor intrate în administrarea A.F.I. ca succesiuni vacante si semnează ca repre/eniant A.F.I. în comisia desemnată la nivelul PMB.

29.Identifica starea tehnica a imobilelor intrate în administrarea AFI si comunică compartimentelor din cadrul Administrației Fondului Imobiliar ce masuri trebuie luate pentru punerea in funcțiune a acestora.

30.    Centralizează informațiile de la toate serviciile/Oficiile cu privire la evacuările ce urmeaza a fi efectuate din spatiile aflate in administrarea instituției;

31.    Participa la procedura de evacuare alaturi de reprezentantul oficiului împreuna cu reprezentanții Politiei Locale a Municipiului București, urmând a prelua eventualele bunuri aliate in aceste spatii nepreluate de debitori dacă deține spații adecvate depozitării;

32.    Semnează procesul verbal cu executorul judecătoresc pentru aceste bunuri;

33.    Preia bunurile si asigura transportul acestora pana Ia locul de depozitare;

34.    Asigura inventarul si depozitarea in condiții normale a bunurilor si preda bunurile la solicitarea celor in drept;

35.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

36.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activilatii;

3.4. SERVICIUL ARHIVA

HI1JL


,.O


Serviciul Arhivă este organizat în directa subordonare a Directoruluif General Adjunct 1.    șl;

ale spațiilor și echipamentelor administrarea creatorilor p activ itatea de arhivă la creatorii


Art.22 - Serviciul Arhivă are ca obiect de activitate organizarea, ordonam^ și păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivă și îndeplinești următoarele atribuții specifice. în con forniîtate-cu Legea nr.l6/1996-Republicată -Legea Arhivelor Naționale, Normațivtil^cmnd caracteristicile tehnico-funcționale zitaresr't'onserxare a arhivelor aliate în de arhivă, a Instrucțiunilor privind lățorii de documente, aprobate de conducereaArhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 precum și a Recomandărilor Tehnice privind recuperarea și salvarea arhivei inundate, etc :

1.    inițierea și organizarea activității de întocmire a nomenclatorului dosarelor ;

2.    verificarea și preluarea dosarelor constituite de compartimente, pe bază de inventare;

3.    convocarea comisiei de selecționare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;

4.    întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naționale;

5.    asigurarea predării integrale a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;

6.    cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor și cetii Picatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

7.    punerea la dispoziție, pe bază de semnătură, și ținerea evidenței documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integrității documentelor împrumutate; reintegrarea la fond după restituirea acestora;

8.    pentru personalul angajat al societăților comerciale (foste ICRAL-uri) a căror arhivă de personal si financiar a fost preluată de Administrația fondului Imobiliar, va pune la dispoziția Serviciului Financiar datele solicitate in vederea eliberării adeverințelor referitoare la drepturile salariate iar Riroului Resurse Umane va pune la dispoziție documentele în baza cărora xc pot întocmi și elibera adeverințe prin care să ateste activitatea desfășurată iu locurile de muncă încadrate în prupele l și 'sau a Il-a de muncă:

9.    comunicarea răspunsurilor către petenți în termen legal;

10.    organizarea depozitului de arhiva după criterii prealabil stabilite, conform Legii

Arhivelor Naționale; menținerea ordinii și asigurarea curățeniei în depozitul de arhivă;

11.    punerea la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale a documentelor solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

12.    pregătirea documentelor și inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele^.,

Naționale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale    7

13.    asigură respectarea normelor de protecție a muncii și PS1 pentru depozitul’ de? -arhivă pe care îl gestionează;

14.    asigură respectarea normelor legale privind secretul de servicitțA șijș; = confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care cunoștință;

4. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT 2
Directorul General Adjunct 2 al Administrației Eondului Imobiliar are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

1.    Conduce activitatea serviciilor din subordine, reprezintă instituția în relațiile cu alte persoane fizice și juridice în limitele de competență stabilite de conducerea instituției;

2.    Coordonează activitatea Serviciului Urmărire Evidență Imobiliară, Serviciului Lucrări Reparații și Serviciului Achiziții Publice;

3.    Asigură și controlează îndeplinirea de către serv iciile din subordine a sarcinilor și obligațiilor ce le revin;

4.. întocmește propuneri vizând modul de îmbunătățire a activității serviciilor din domeniul său de activitate;

5.    Definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa direct;

6.    Răspunde de continua dezvoltare profesională a subordonaților săi direcți. realizează planul anual al perfecționării acestora, asigurându-se de implementarea acestuia;

7.    Urmărește rezolvarea în termen a sesizărilor cetățenilor ce revin serviciilor pe care le coordonează cu respectarea prevederilor legale;

8.    Controlează și răspunde de activitatea de comenzi și de recepție pentru lucrări de întreținere și reparații;

9.    Urmărește și răspunde de asigurarea verificării stării tehnice a clădirilor, stabilirea priorităților reparațiilor și executarea lucrărilor în termen și de calitate;

10.    Controlează și răspunde de activitatea privind eliberarea avizelor și acordurilor, precum și constatarea lucrărilor de investiții executate de beneficiarii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință:

1 1 .Exercită și alte atribuții în domeniul său de activ itate dispuse de Directorul General al A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

4.1. SERVICII L URMĂRIRE EVIDENȚĂ IMOBILIARĂ

. . .. .

Serviciul Urmărire Evidență Imobiliară este organizat în directa subordonare r.

a Directorului General Adjunct 2.    '

Art. 23 - Serviciu] Urmărire Evidență Imobiliară exercită următoarele atrib\.rții :s ;

î»    '

I. întocmește protocoale de predare-preluare conform Dispozițiilor Primarului General emise în baza Legii nr. 10/2001 și procese verbale de predare-primire conform Dispozițiilor Primarului General, emise Înîbâza unor sentînțji|ivile precum si în baza sentințelor judecătorești în carejnsmiitia^parte, în enormitate cu legislația în v igoare.tinând cont de acteIț/Ă<i^;itdjpkf ba?a eniitpi^tjtlului de proprietate, fara deplasarea in teren (cu excepjigj^zjjrîmi/MA^rc^e^n^iund prin titlu aceasta)

jZONFORM CU ORIGINALUL J
AP


2.    Comunică celor în drept (persoane fizice și juridice) date pri\ind situația juridică și locativă a imobilelor aflate în administrarea instituției în baza dosarelor de fond din arhivă, precum și cele aliate în administrarea societăților comerciale, aflate în procedură de preluare (fostele ICRAL-uri), conform evidențelor altor servicii din cadrul A.F.I.;

3.    Urmărește și evidențiază evoluția situațiilor juridice ale fondului imobiliar (transformări pe care le suportă imobilele din punct de vedere juridic):

5.    Reactualizează valorile despăgubirilor încasate la trecerea în proprietatea statului a imobilelor ca urmare a restituirii acestora în conformitate cu Dispozițiile Primarului General, emise în baza Legii ni. 10 2001 sau in baza unor sentințe citi e și întocmirea corespondenței aferente:

6.    întocmește și transmite răspunsuri la solicitările formulate în scris de persoane fizice sau juridice conform prevederilor legale: răspunde și asigură la cerere, în condițiile legii, accesul la informațiile de interes public;

7.    Răspunde de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

8.    Execută și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.l. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

9.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondenței aferente activității:

4.2. SERVICIUL LUCRĂRI REPARAȚII

!\


Serviciul Lucrări Reparații este organizat în directa subordonare- Directorului. General Adjunct 2.    -

Xp

Art.24. - Serviciul Lucrări Reparații exercită următoarele atribuții :


1.    întocmește periodic lista imobilelor aliate in administrare, propuse pentru efectuarea lucrărilor de reparații curente, punere în siguranță până la consolidare, renovări majore, demolări și pentru prestări de servicii ( salubrizări, lucrări de reparații sau înlocuiri sobe, toaletări defrișări arbori, grilaje și împrejmuiri, reparații ascensoare și altele).

2.    Verifică situația juridică și starea tehnică a imobilelor propuse de societâtijp comerciale (foste ICRAL-uri) sau oficiile de administrare pentru a fi inclusagn lista imobilelor insalubre și le transmite factorilor de decizie din PMBvtp

Ol’trcTIA


vederea stabilirii măsurilor de intervenție, serviciilor de specialitate din cadrat^ AFL în vederea comandării unei expertize tehnice, cu propunerile ce se impun.

3.    Verifică în teren sesizările cetățenilor referitoare la repararea fondului locativ din administrare, stabilește necesarului lucrfirUor-^de reparații pentru asigurarea funcționalității imobilelor. asaiitfmjUiTosrSoIicitațe de locatari

sau de asociațiile de proprietari particulari /locatari in cazul imobilelor proprietate de stat sau mixte majoritar proprietate de stat, propunând conducerii în termen măsuri de soluționare a acestora.

4.    Verifică în teren și propune spre aprobarea conducerii necesarul de lucrări și cota parte ce se suportă de către AFI în calitate de administrator în cazul imobilelor mixte majoritar particulare Ia care lucrările de reparații se execută din inițiativa asociațiilor de proprietari prin diverse firme de specialitate.

5.    în cazul imobilelor mixte, majoritar proprietate de stat se notifica în prealabil coproprietarii pentru participarea acestora cu cotă pane. la realizarea lucrărilor de întreținere și reparații.

6.    Stabilește și comunică coproprietarilor, cotele părți ce le revin. în vederea achitării lor.

7.    Întocmește în teren referate cu categoriile de lucrări necesare pentru repararea imobilelor din administrarea AFI.

8.    Întocmește caietele de sarcini și antemăsurători cu cantități estimative de


lucrări, pentru imobilele care sunt propuse pentru reparații și le transmite Serviciului de Achiziții Publice.

9.    întocmește referate de necesitate cu cantitățile estimative necesare pentru contractarea de diferite servicii și lucrări,

10.    Urmărește rezolvarea în termen a solicitărilor cetățenilor (chiriași) cu privire Ia repararea fondului locativ.

11.    Sesizează cu operativitate Direcțiile din cadrul PMB, Primăriile de sector sau alte instituții abilitate, situațiile în care acestea au atribuții conform prevederilor legale în vigoare atunci când este cazul.

12.    întreprinde conform legislației în vigoare măsuri cu privire la întreținerea fondului locativ până la repartizare:

13.    Participă la comisii de recepție privind preluarea unui imobil;

14.    Verifică și întocmește referate de decontare cote părți de stat pentru lucrări de reparații curente si întreținere executate la parti comune pentru imobilele aflate in administrarea AFI , în care statul are cotă minoritară.

15.    Verifică și decontează către asociațiile de locatari sau proprietari cheltuielile de întreținere pentru locuințele și SAD-urile libere conform procedurii AFI.

16.    Organizează și răspunde de urmărirea lucrărilor de reparații curente, punerejn siguranța pana la consolidare, reintroducere in circuitul locativ. demolări sfde prestări de servicii la imobile cuprinse in "Lista de immobile’' cu respectarea devizelor oferta, expertizelor tehnice, proiectelor tehnice. a Normelor dețdeviz de specialitate precum si a Normativelor de construcții si a celor de servicn funcție de natura lor. in limita, valorilor legale si a contractelor incheîâte-conform legislației in vigoare.

17.    Verifică cantitativ și calitativ ederea^jckContârii, lucrările de reparații curente, punere in sixuM>tdSpă > cprisolîdare , reintroducere imobile incircuitul locati\ si prestări de servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform situațiilor de plată si facturilor prezentate de executant:

18.    Organizează, participă si recepționează lucrările si serviciile executate, urmărește remedierea de către constructor a deficientelor semnalate in termenele propuse.

19.    întocmește procesele verbale de recepție parțiala, la terminarea lucrărilor si finala, propune componenta comisiei de recepții conform legislației in vigoare.

20.    Tine evidența lucrărilor si serviciilor executate și recepționate;

21.    Urmărește execuția lucrărilor in conformitate cu proiectul tehnic, planuri, expertize tehnice. caiet de sarcini, clauze contractuale;

22.    Pentru lucrările si serviciile executate urmărește îndeplinirea condițiilor impuse referitoare la perioadele de garanție .

23.    Verifica existenta autorizației de construire /demolare . de punere in siguranța pana la consolidare pentru lucrările executate.

24.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea

A.F.I. în cadrul legal sau decurg din actele normative în vigoare ;

25.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii:

4.3 . SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul Achiziții Publice este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 2.

Art.25 - Serviciul Achiziții Publice exercită următoarele atribuții :

1.    Coordonează activitatea de achiziții servicii . lucrări , furnizare de produse, in condițiile legii, in baza necesităților primite de la compartimentele de specialitate din cadrul AFI:

2.    Participa la întocmirea bugetului anual al instituției;ORIGINALUL5.    întocmește documentația de atribuire/documentatia descriptiva pentru realizarea de achiziții servicii, lucrări, furnizare de produse, in condițiile legii, pentru care colaborează cu compartimentele din interiorul instituției

6.    întocmește si asigura formalitățile de publicitate/comunicare pentru procedurile de achiziții organizate atat cu ofertantii participând pentru clarificări, comunicări . contestații , cat si cu compartimentele interne . in toate etapele procedurii de achiziție

7.    Asigura transmiterea rezultatelor procedurii tuturor persoanelor fizice sau juridice in drept

8.    Asigura cadrul legal pentru organizarea ședințelor de prezentare a ofertelor, întocmește procesele vebale propune formarea de comisii de evaluare pentru analizarea ofertelor.

9.    întocmește si pastreaza ofertele si dosarul achiziției Ia procedurile desfășurate, asigurând confidențialitatea tuturor dalelor:

10.    Urmareste încheierea contractelor de achiziție publica si le transmite compartimentelor de specialitate pentru a fi urmărite

11.    întocmește baza de date anuala cu privire achizițiile efectuate si furnizori

12.    Transmite către instituțiile abilitate situația procedurilor de achiziție finalizate, conform legislației in vigoare

13.    Pastreaza evidenta achizițiilor desfășurate la nivelul instituției

14.    întocmește notele si documentele necesare pentru demararea achizițiilor publice

15.    Realizeaza studii de piața cu privire la achizițiile cuprinse in PAAP

lâ.Intocmesle si propune spre avizare conducerii AFI temele de studii si proiectare

pentru obiectivele noi de investiții ce urmeaza a fi introduse in lista de investiții care se aproba de CGMB.

17.întocmește propuneri de dotări independente in funcție de necesitățile administrației

18-Face propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează obiectul de activitate in vederea armonizării acestora cu legislația in vigoare.

19.Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vi «oare.

20. Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clașgțe-precunt si a corespondentei aferente activitatii.    /y J

5. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ADJUNCT3
Alt. 26 - Directorul General Adjunct 3 al Administrației Fonduhii— Imobiliar are următoarele alrThîrfh, răspunderi și competențe:

s    ‘ i1.    Conduce activitatea serviciilor din subordine, reprezintă instituția în relațiile cu alte persoane fizice și juridice în limitele de competență stabilite de conducerea instituției:

2.    Coordonează activitatea Serviciului Financiar - Contabilitate C.F.P.. Biroului Urmărire Creanțe, precum și a Biroului Urmărire Rate și Taxe de Concesiune ;

3.    Elaborează proiectul bugetului de cheltuieli în colaborare cu serviciile de specialitate A.F.I.:

4.    Organizează controlul financiar preventiv propriu. îlconform prevederilor legale în vigoare:

5.    Asigură evidențierea corectă și la timp a rezultatelor economico-financiare;

6.    Asigură ținerea corectă și la timp a e\ idențelor contabile privind operațiunile referitoare la execuția bugetului. întrebuințarea fondurilor bănești și materiale:

7.    Verifică toate operațiunile financiare:

8.    Răspunde de raportările lunare, trimestriale și anuale către direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București privind modul în care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

9.    Asigură și controlează îndeplinirea de către serviciile și birourile din subordine a sarcinilor și obligațiilor ce le revin:

10.    întocmește propuneri vizând modul de îmbunătățire a activității serviciilor din domeniul său de activitate;

11.    Definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa directă;

12.    Răspunde de continua dezvoltare profesională a subordonaților săi direcți, realizează planul anual al perfecționării acestora, asigurându-se de implementarea acestuia:

13.    Coordonează lucrările privind elaborarea raporturilor financiar contabile, asigură înregistrarea la timp și contabilizarea operațiilor, corectarea înregistrărilor eronate în evidențele contabile precum și înlăturarea greșelilor din situațiile financiare sau registrele de contabilitate;

14.    Asigură respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și \ ărsarea la bugetul local și consolidat al stalului de către unitate la termen a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite;

15.    Controlează întrebuințarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate

salariilor, respectarea nivelului salariilor, a drepturilor de personal în concordanță,du statul de funcții aprobat;    //g

:    DtHICTIA

hiAH’.Gl Mi HTlil.


16.    Semnează toate documentele în baza cărora se fac plăți, primiri sau eliberări de bunuri și alte valori:

17.    Verifică efectuarea execuției bugdtafiTa plăților. încadrarea în titluri, articoîe^C.£j și alienate bugetare și în creditele bugetare aprobate în bugetul de cheltuieli și întocmirea contului de execuție pentiiuai^rCtrațiIe derulate la nivelul instituției:

18. Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de Directorul General al A.F.l. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare:

Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului General Adjunct 3 sunt următoarele :
5.1 . SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE, C.F.P.

Serviciul Financiar - Contabilitate, C.F.P. este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 3.

Art.27. Serviciul Financiar-Contabilitate. C.F.P. exercită următoarele atribuții :

1.    Organizează și conduce evidenta contabilă conform Legii Contabilității și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și conducerea contabilității Finanțelor publice, asigurând efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

2.    Organizează și conduce contabilitatea pe bază de angajamente conform Legii privind finanțele publice locale și a Ordinului Ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și raportarea angajamentelor bugetare:

3.    înregistrarea la timp în contabilitate. în mod cronologic și sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operațiunilor patrimoniale: intrări și ieșiri de materiale, obiecte de inventar și active fixe pentru toate activitățile;

4.    Organizează, coordonează și verifică realizarea controlul financiar preventiv

la nivelul instituției, conform legislației speciale în vigoare, pentru toate operațiunile care vizează angajamentele legale și angajamentele bugetare, ordonanțarea cheltuielilor, precum și închirierea, concesionarea, vânzarea de bunuri și alte categorii cuprinse în cadrul general al operațiunilor siipușe^' controlului financiar preventiv:    // <

5.    Efectuează înregistrările în evidența analitică și sintetică a materialelor, ț obiectelor de inventar, mijloacelor fixe (corporale și necorporale) aflate'în ~ administrare, altor debitori, altor creditori și decontări cu bugetele;

6.    Asigură întocmirea balanțelor, de^ verificare a conturilor sintetice și analitice pe fiecare sursă de finanțare^

7.    Realizează valorificareaJiwpf    frii patrimoniului aflat în administrarea

instituției si înrecisțfe'a/^ui,^?    jtftate eventualele diferente constatate decătre subcomisiile de inventariere, în scopul corelării situației scriptice cu realitatea faptică;

8.    înregistrează scoaterea din funcțiune a imobilizărilor corporale și necorporale, casarea obiectelor de inventar și declasarea bunurilor materiale, în conformitate eu normele aprobate de ordonatorului principal de credite și numai după obținerea aprobării ordonatorului principal de credite;

9.    întocmește registrele de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jurnal, registrul inventar și cartea-mare, în conformitate cu prevederile legale;

10.    întocmește situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale la datele stabilite de ordonatorul principal de credite;

11.    Face propuneri de virare la buget a sumelor creditoare la care s-a depășit termenul de prescripție;

12.    Asigură evidența lunară a soldurilor conturilor de debitori, creditori și luarea măsurilor în vederea lichidării lor;

13.    întocmește lunar decontul privind taxa pe valoare adăugată precum și întocmirea celorlalte declarații prevăzute de lege;

14.    Efectuează și verifică exactitatea înregistrărilor contabile și controlează concordanța dintre contabilitatea analitică și cea sintetică, întocmind balanța de verificare lunar pe baza datelor preluate din Notele Contabile și din fișele deschise distinct pentru fiecare cont contabil sintetic pentru balanța de

verificare sintetică;

15.    Urmărește execuția bugetară pe structura clasificației bugetare (capitole, titluri, articole și alineate) și întocmește raportul lunar al execuției în vederea comunicării la Primăria Municipiului București;

16.    întocmește Necesarul lunar de alocație busietară ;

• ■>

17.    Efectuează plăți în numerar și prin virament corespunzătoare activității curente a Administrației Fondului Imobiliar pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate, în conformitate cu dispozițiile legale și urmărind încadrarea în limita și pe structura bugetului de cheltuieli aprobat, după ce au fost angajate, lichidate și ordonanțate;

18.    Asigură, calculează și execută plata drepturilor salariate și a altor drepturi’’d^j

natură salarială:    z --.x    f

19.    întocmește ordinele de plată privind plățile salariale. obligațiile instituției; către bugetul statului precum și verificarea concordanței acestor sume cu'c<lej din recapitulația statelor de


20.    întocmește situația cu privx^^KfomK zarea gîieiiiiielîlor de personal și o înaintează la Primăria \


21 .întocmește lunar declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat și

declarația privind obligațiile de plată Ia bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale și asigură depunerea la Direcția finanțelor publice în termenele legale;

22.    Primește, verifică și centralizează zilnic extrasele de cont de la Trezorerie și alte bănci comerciale;

23.    Verifică și plătește deconturile de cheltuieli materiale, ordinele de deplasare ale salariaților;

24.    întocmește documentația zilnică necesară în relația cu Trezoreria sector 3 a Municipiului București și alte bănci comerciale;

25.    Emite facturi privind cotele părți întreținere și recuperarea cheltuielilor, rezultate din activitate curentă a instituției, de la terți și ține evidența recuperării acestora;

26.Organizează activitatea casieriilor instituției; asigură încasări și plăți prin casieria centrală a Administrației Fondului Imobiliar, verifică borderourile pentru depunerea zilnică a sumelor încasate și întocmirea zilnică a registrelor de casă;

27.    Ține evidența încasărilor, plăților și a disponibilului;

28.    Asigură rezolvarea corespondenței legată de activitatea serviciului:

29.    Păstrează legătura permanentă cu celelalte structuri funcționale pentru rezolvarea eficientă a tuturor problemelor care apar în cadrul serviciului;

30.Sesizează Serviciul Juridic, Legislație, Contencios pentru luarea măsurilor legale de recuperare a sumelor debitoare neîncasate în termen;

31 .Asigură arhivarea documentelor financiar - contabile;

32.    Calculează majorări și penalizări pentru sumele debitelor urmărite . ce nu au

fost încasate în termen.    ' j

33.    Emite adresele cu privire la cuantumul despăgubirilor acordate de P.M.B & conform legilor în vigoare privind naționalitatea și restituirea imobilelor și terenurilor;


34.Organizează, verifică și răspunde de gestiunea bunurilor aflate in magazia ✓✓


Ui't


financiara a fost preluată de Administrația Fondului Imobiliar pe baza documentelor puse ta dispoziție de Serviciu/ Arhivă:

37 Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.l. în cadrul leaal sau care decurs din actele normative în visoare.

38 Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii:

5.2. BIROUL URMĂRIRE SI CREANȚE

Biroul Urmărire Creanțe este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 3.

Art.28-, Biroul Urmărire Creanțe exercită următoarele atribuții :

1.    Stabilește obligațiile de plată în baza titlurilor de folosință sau de lipsă folosință aflate în urmărire și întocmește fișele de evidență analitică;

2.    Emite facturi fiscale aferente obligațiilor de plată stabilite și le transmite beneficiarilor și Serviciului Financiar. Contabilitate C.F.P.;

3.    încasează veniturile din titlurile de folosință sau de lipsă folosință ale Administrației Fondului Imobiliar. încheiate cu persoane ftzice/juridice, conform dispozițiilor legale;

4.    întocmește și transmite adrese prin care solicită informații suplimentare de identificare a debitorilor, la instituțiile abilitate;

5.    Calculează majorări de întârziere penalități sau dobânzi în funcție de clauzele titl și de prevederile legale în vigoare:

6.    Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de plată pe baza extraselor de cont bancare:

7.    întocmește Notele Contabile aferente activității și le predă lunar Serviciului Financiar - Contabilitate C.F.P.;

8.    Participă la convocările inițiale de partenerii contractuali sau experții contabili, la sediul instituției, în vederea punerii la dispoziție a documentelor solicitate pentru efectuarea expertizelor dispuse de instanțele judecătorești;

9.    Urmărește constituirea și actualizarea uarantiilor de bună execuție, înlocmește^^’^îăjȘ

'    //.?    -5 j.

și certifică documentația pentru restituirea sau reținerea (parțială sau totalăjlâ sgS.. uarantiei de bună execuție:    .

V    ' '    .    \Vj. £ 5 g =

10.    Întocmește somații, extrase de copt șî sesizează oficiile serviciile din cadndU f

instituției cu priv ire la dcpăștfea-fennenufuî legal convențional de plată pentru^ debitorii illuti in unnâri/cn acestora în ve^klyU formării documentației p-necesare sesizării Serv ieiuw Juridic    oiuefîcn's:te

11.    Comunică semestrial către serviciile de resort debitorii;

12.    întocmește și transmite puncte de vedere la expertizele contabile.

13.    Exercită și alte atribuții in domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

14.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activi tatii

5.3. BIROUL URMĂRIRE RATE SI TAXE DE CONCESIUNE

Biroul Urmărire Rate si Taxe de Concesiune este organizat în directa subordonare a Directorului General Adjunct 3

Art.29-. Biroul Urmărire Rate si Taxe de Concesiune exercită următoarele atribuții :

1.    Urmărește evidența analitică a contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate emise în cadrul instituției și de către societățile comerciale (foste ICRAL-uri) încheiate în baza actelor normative în vigoare și a contractelor de concesiune și a titlurilor aferente terenurilor-curti aliate pe raza sectoarelor

1.3 și 4:

2.    Eliberează adeverințe și duplicate aferente activității de urmărire rate ;

3.    Urmărește zilnic încasarea obligațiilor de plată pe baza extraselor de cont

bancare;

4.    încasează veniturile din contractele vânzare și de concesiune . încheiate cu persoane fizice/juridice, conform dispozițiilor legale;

5.    întocmește notele contabile aferente ratelor și redevențelor aflate în urmărire;

6.    întocmește facturi pentru persoanele fizice/juridice plătitoare de redevență și le transmite Beneficiarilor și Serviciului Financiar - Contabilitate C.F.P.;

7.    întocmește situația debitorilor la contractele de concesionare și la contractele de vânzare cu plata în rate, întocmește somații, notificări precum și documentația necesară recuperării debitelor în instanță;

8.    Participă la convocările inițiate de partenerii contractuali sau experții contabili-,-

la sediul instituției, în vederea punerii la dispoziție a documentelor solicitat^ pentru efectuarea expertizelor dispuse de instanțele judecătorești;    U f '•

9.    Calculează eventualele majorări de întârziere și penalități. în funcție de clauzele, contractuale și de prevederile legale îh vigoare pentru întocmirea somațiilor; con\ ocărilor, extraselor de cont, kj cererea instanțelor e judecată, la expertizele
10.    Efectuează viramente ia termenele legale stabilite, către bugetul local și bugetul de stat, pentru încasările din vânzări locuințe cu plata integrală și în rate și pentru taxele de concesiune, prin întocmirea ordinelor de plată, conform legii;

11.    întocmește și transmite răspunsuri în termen solicitărilor adresate în scris de către persoanele fizice sau juridice îndreptățite să solicite aceste acte, instanțe de judecată, poliție și procuratură conform prevederilor legale;

12.    Decontează facturile de prestări servicii pentru revizia tehnică curentă și întreținere complete a ascensoare lor pentru imobilele aflate în administrarea AII:

13.    \ erilîcă și decontează impozitele pe clădiri pentru imobilele preluate de 1J\1B in urma succesiunilor vacante și transmise spre administrare A.l .1.:

14.    Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de conducerea A.F.I. în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

15.    Răspunde de predarea către Serviciul Arhiva a dosarelor finalizate si clasate precum si a corespondentei aferente activitatii

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII FINALE

Art.30 - Atribuții comune tuturor conducătorilor compartimentelor organizatorice din structura Administrației fondului Imobiliar :

1.    Primește, înregistrează, analizează si soluționează sesizările, petițiile si reclamatiile, respectiv orice fel de corespondență repartizate compartimentului, inclusiv cererile înregistrate în baza Legii nr.544/200I (informtii de interes public) în termenul prevăzut de legislația în vigoare;

2.    Transmite răspunsurile la petițiile înregistrate prin registratura AFI. în vederea eliberării acestora către petenți:

3.    întocmește fisele de post pentru personalul din subordine în conformitate cu

atribuțiile structurii organizatorice stabilite prin Regulamentul de Organizare si Funcționare sau de modificarea acestora de câte ori este necear și le transmite Biroului Resurse Umane . conform prevederilor legale în vigoare;    ,<5^

4.    Răspunde de aplicarea măsurilor de tehnica securității muncii si PSI/Aîij î

vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente;    b ~

5.    Răspunde de întocmirea de propuneri privind evaluarea performantei or f profesionale, de avansare, premiere, programările concediilor de odihnă, schimbării ale locului de muncă, sancțiuni disciplinare pentru personalul din subordine;

6.    Fac propuneri privind bugetul cojitpâi^teniuhlCfa solicitarea Directorului general adjunct cu atribuții economic,


zz

u >I

> A

’î7.    Răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduită a personalului contractual din subordine:

8.    Monitorizează apariția unor noi prevederi legale sau de reglementare specifice domeniului de activitate. îe analizează, propune măsuri în vederea aplicării acestora, instruiește personalul și urmărește aplicarea lor în activitatea compartimentului ;

9.    întocmește situații statistice, analize, rapoarte si sinteze pe domeniile de activitate ale compartimentului;

10.    întocmește anual raportul de activitate al compartimentului și îl înaintează conducerii;

11.    Răspunde de arhivarea documentelor create în cadrul compartimentului si centralizata la nivelul instituției ;

12.    12. Colectează, stochează, preliierea/a date cu caracter personal si răspunde de păstrarea confidențialității în conformitate eu preccderile Legii nr.677 2001. eu modificările si completările ulterioare;

13.    Răspunde de utilizarea și întreținerea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe date în folosință în scopul derulării în bune condiții a activității curente:

14.    Fac propuneri de raționalizare a activității pentru realizarea obiectivelor compartimentelor în mod eficient si eficace, inclusiv propuneri de modificare, actualizare, completare a ROF-ului:

15.    Răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordine;

16.    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea instituției, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

Art.31. Litigiile de orice fel în care Administrația Fondului Imobiliar este parte sunt de competența instanțelor judecătorești, conform legii.

Art.32. Acti\ itatea de audit intern va fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General respectiv Direcția de Audit Public Intern.

Art.33. Activitatea de control intern managerial al instituției va fi asigurată de comisia de control întern/managerial numiă prin Decizie a Directorului General jd. _ instituției, care îndeplinește următoarele atribuții:

a)    cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea creări/,unui f

sistem integrat de control intern managerial;    :• p

b)    supune aprobării conducătorului A.F.l. programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituției:


c) urmărește si monitorizează


elor generale ale instituției:d)    evaluează si avizează procedurile operaționale elaborate în cadrul instituției:

e)    prezintă conducătorului instituției informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse:

Art.34. Personalul din compartimentele structurii organizatorice a instituției este obligat să cunoască și să aplice prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționar, ale Regulamentului Intern și ale fisei postului pe care îl ocupă.

Art.35. Dispozițiile Regulamentului de Organizare si Funcționare al instituției, vor fi aduse la cunoștință întregului personal prin grija șefului ierarhic.

Art.36. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a atribuțiilor cuprinse în fișa postului, atrage răspunderea disciplinară a salariatului.

Art.37. Toți angajații Administrației Fondului Imobiliar răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.38. Toate compartimentele instituției sunt obligate să pună la dispoziția celorlalte compartimente din structura organizatorică a instituției informațiile și/sau documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.39. Toate compartimentele Administrației Fondului Imobiliar au obligația de a colabora în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament.

Art.40. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare și se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Fondului Imobiliar, aprobată prin hotărâre a C.G.M.B., sau modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.

DIRECTOR GENERAL Vladimir Emil VIȘOIANU