Hotărârea nr. 196/2018

HOTARAREnr. 196 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generat al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1412/1/02.03.2018 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1558/05.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 72/26.03,2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 12/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 198/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2009 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă statul de funcții al Muzeului Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile din art. 1 referitoare la statul de funcții al Muzeului Municipiului București, precum și anexa nr. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 229/08.06.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Muzeul Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

Marian OrlaihdoCulea


București, 28.03.2018 Nr. 196


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1ANEXA LA H.C.G.M.B.NR.STAT DE FUNCȚII AL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

Cri.

Compartiment

Funcția

Nivel

studii

Grad/treaptă

profesională

Număr

posturi

Anexa la Legea nr. 153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația managerului (director)/salariul de bază

1

2

3

4

5

6

1.0. CONDUCERE

1

MANAGER {DIRECTOR)

S

II

1

III; CAP.Ill; 1

lit.a

2

DIRECTOR ADJUNCT

s

II

1

III; CAP.Ill; 1

lit.a

3

DIRECTOR ADJUNCT

s

II

1

III; CAP.Ill; 1

lit.a

4

CONTABIL ȘEF

S

II

1

III; CAP.Ill; 1

lit.a

2. 0. SECȚIA ISTORIE

5    | ȘEF SECȚIE    j    S    |    II    T 1    j    III; CAP.Ill; I

lit.a p.

2.1 BIROUL ISTORIE BUCUREȘTEANĂ

6

ȘEF BIROU

s

II

1

III; CAP.Ill; 1

lit.a \    \

7

'“MUZEOGRAF

s

IA

1

III; CAP.Ill; 1

lit.b \    \

8

^MUZEOGRAF

s

IA

1

III; CAP.Ill; 1

lit.b \

9

MUZEOGRAF

s

IA

1

III; CAP III; 1

lit.b

10

MUZEOGRÂF

s

IA

1

III; CAP.Ill; 1

lit.b    s-S

11

MUZEOGRAF

s

I

1

III; CAP.Ill; 1

lit.b

12

MUZEOGRAF

s

I

1

III; CAP.Ill; 1

lit.b

13

MUZEOGRAF

s

II

1

III; CAP.Ill; 1

lit.b

14

MUZEOGRAF    S

II

1

III; CAP.Ill; 1

lit.b

2.2. BIROU ARHEOLOGIE

15

.ȘEF BIROU

s

II

1

III; CAP.Ill; 1

lit.a

16

MUZEOGRAF

s

IA

1

III; CAP.Ill; 1

lit.b

17

rMUZEOGRAF

s

IA <

îi î 4 J"'

III; CAP.Ill; 1

lit.b

18

MUZEOGRAF

s

I

\ j/t-

III; CAP III; 1

lit.b

19

MUZEOGRAF

s

I .A-

i x

V    III; CAP.Ill; 1

lit.b1

2

3

4

5

6

20

MUZEOGRAF

S

II

1

III; CAP.III; I; lit.b

21

r MUZEOGRAF

S

II

1

III; CAP.III; I; lit.b

22

CONSERVATOR

s

II

1

III; CAP.III; I; lit.b

23

REFERENT DE SPECIALITATE

s

III

1

VIII;CAP.II;B; IJit.b

2.3 MUZEUL “GEORGE SEVEREANU”

24

MUZEOGRAF

H    S

II

1    III; CAP.III; I; lit.b

25

CONSERVATOR

M

I

1    III; CAP.III; I; lit.b

26

SUPRAVEGHETOR MUZEU

1    "7    III. CAP.III, I; lit.b

2.4 CABINETUL NUMISMATIC Șl MEDALISTIC

27

MUZEOGRAF

S

IA

1

III; CAP.III; I; lit.b

28

MUZEOGRAF

s

II

1

III; CAP.III; I; lit.b

2.5 PALATUL VOIEVODAL CURTEA VECHE

29

MUZEOGRAF

s

IA

1

III; CAP.III; I; lit.b

30

"MUZEOGRAF

s

II

III; CAP.III; I; lit.b

31

CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP.III; I; lit.b

32

REFERENT

M

l

1

VIII;CAP.il;B; î;lit.b

2.6 COLECȚIA „C.l. Șl C.C NOTTARA”

33

MUZEOGRAF

S

IA

1    )    III; CAP.III; I; lit.b

34

MUZEOGRAF

S

I

1    III; CAP.III; I; lit.b

3.0 SECȚIA ANTROPOLOGIE SOCIALA Șl

URBANA

35 7 ȘEF SECȚIE    -“J    S

II    1    III; CAP III; I; lit.a

3.1 MUZEUL DE ARTA POPULARA "NICOLAE MINOVICI”

\

36

MUZEOGRAF

S

IA

1

III; CAP.III; I; lit.b

37

MUZEOGRAF

s

II

1

III; CAP III; I; lit.b

38

MUZEOGRAF

s

II

1

III; CAP.III; I; lit.b

39

MUZEOGRAF

s

II

1

III; CAP.III; I; lit.b

40

CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP.III; I; lit.b

41

SUPRAVEGHETOR MUZEU

-

1

III; CAP.III; I; lit.b    S

42

SUPRAVEGHETOR MUZEU

-

1

III; CAP.III; I; lit.b

43

ÎNGRIJITOR

M;G

-

1

VIII;CAP.II;C; lit.b

3

.2 OBSERVATORUL ASTRONOMIC

„AMIRAL VASILE URSEANU”

44

MUZEOGRAF

S

IA

1

III; CAP.III; I; lit.b

45

MUZEOGRAF

s

II

r    III; CAP.III; I; lit.b

46

MUZEOGRAF

S

II

III; CAP III; I; lit.b

47

MUZEOGRAF

s

II

/, t

7? A IH; CAP.III; I; lit.b

48

REFERENT

M

I

1

\Fvill;CAP.II;B;l; lit.b

- —2

AJ I
‘j-j-
v» M 1'P


f Si
1

2

3

4

5

6

49

REFERENT

M

I

1

VIII;CAP.II;B;I; lit.b

50

[supraveghetor muzeu

-

1

III; CAP III; 1; lit.b

51

SUPRAVEGHETOR MUZEU

-

1

III; CAP.III; 1; lit.b

3.3 MUZEUL VICTOR BABES

52

CONSERVATOR

M    |    1    1    III; CAP III; I; lit.b

«S

%

.4 CASA „FILIPESCU - CESIANL

I"

53

54

^MUZEOGRAF

S

II

1

III; CAP III; 1; lit.b

MUZEOGRAF

S

II

1

III; CAP.III; 1; lit.b

55

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

VIII;CAP.II;B; l;lit.b

56

SUPRAVEGHETOR MUZEU    Ț

1

III; CAP.III; 1; lit.b

57

SUPRAVEGHETOR MUZEU    )    -

1

III; CAP.III; 1; lit.b

*

.5 COLECȚIA „DR. GHEORGHE MARINESCU

»

58

MUZEOGRAF    Ț    S

II ’    ||    1    III; CAP.III; I; lit.b

4.0 SECȚIA PATRIMONIU Șl EVIDENȚA C

ENTRALIZATĂ INFORMATIZATĂ

59

ȘEF SECȚIE

S

li

1

III; CAP.III; 1; lila

60

[muzeograf

s

IA

1

III; CAP.III; 1; lit.b

61

CONSERVATOR

S

IA

1

III; CAP III; 1; lit.b

62

ANALIST

s

IA

1

III; CAP II; 1; lit.b

63

MUZEOGRAF

s

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

64

CONSERVATOR

s

II

1

III; CAP III; 1; lit.b

65

CONSERVATOR

s

II

1

III; CAP.III; 1; lit.b

66

REFERENT DE SPECIALITATE

s

I

1

VIII;CAP.II;B;l;lit.b

67

GESTIONAR CUSTODE

M

I

1

III; CAP III; 1; lit.b

68

[CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

69

CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP III; 1; lit.b

70

[[CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

71

CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

72

CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

73

[Îngrijitor

M;G

1

VIII;CAP.II;C; lit.b

5.0 SECȚIA ARTA

74

ȘEF SECȚIE    I    S    I    II    j    1    III; CAP III; I; lit.a

5.1 PINACOTECA    '    XȚĂi ”

75

MUZEOGRAF

S

IA

\ III; CAP.III; 1; lit.b

76

ICONSERVATOR

s

IA

' ’\ \ Tiîi; CAP.III; 1; lit.b

77

TSuzeograf

S

II

\ \ All; CAP.III; 1; iît.b

78

[MUZEOGRAF

S

"

5\ ) >3j|ll; CAP.III; 1; lit.b


7 Mr’
L~!    .'o


1

2 3

5

6

79

MUZEOGRAF    )    S

II

1

III; CAP.III; I; lit.b

5.2 MUZEUL „ GHEORGHE TATTARESCU"

80

MUZEOGRAF

S

IA

1

III; CAP.III; 1; lit.b

81

MUZEOGRAF

S

II

1

III; CAP.III; 1; lit.b

S

.3 MUZEUL „THEODOR AMAN”

82

MUZEOGRAF

S

IA

1

,11; CAP.III; 1; lit.b

83

MUZEOGRAF

S

IA

1

III; CAP III; 1; lit.b

84

"CONSERVATOR

S

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

85

ÎNGRIJITOR

M;G

-

1    V,II;CAP.II;C; lit. b

£

.4 MUZEUL „FREDERIC STORCK SI CECILIA CUȚESCU - STORCK”

86

MUZEOGRAF

S

IA

1

III; CAP.III; 1; lit.b

87

CONSERVATOR

S

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

88

CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

5

.5 COLECȚIA „LIGIA Șl POMPILIU MACOVEI"

89

MUZEOGRAF

S

I

1

III; CAP.III; 1; litb

----—

90

MUZEOGRAF

S    H

I

1

1,1; CAP.III; 1; lit.b

91

CONSERVATOR

S

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

92

SUPRAVEGHETOR MUZEU

_

1

III; CAP III; 1; lit.b

£

.6 COLECȚIA „CORNEL MEDREA”

93

MUZEOGRAF

S

IA

1

III; CAP.III; 1; lit.b

94

MUZEOGRAF

s

II

1

III; CAP.III; 1; lit.b

£

95

.7 GALERIILE DE ARTA ALE MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI    zx

MUZEOGRAF    |    S

II    r    1    I    III; CAP.III; I; lit.b

6.0 SECȚIA RESTAURARE - CONSERVARE

96

ȘEF SECȚIE

S    !    II    i    1    I    III; CAP.III; I; lila

e

.1 LABORATOR RESTAURARE

’ICTURA

97

RESTAURATOR

S

IA

1

III; CAP III; 1; litb    Ț

.. 98

RESTAURATOR

s

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b    ’S

6

.2 LABORATOR RESTAURARE

COANE (TEU

flPERA) LEMN PO

LICROM    \

99

RESTAURATOR    |    S

II

1    III; CAP.III; I; lit.b

£

.3 LABORATOR RESTAURARE GRAFICA, FOTOGRAFIE, HAR'

NE, PIELĂRIE, LEGÂTORIE

100

RESTAURATOR

s

IA

1

III; CAP.III; 1; lit.b

101

RESTAURATOR

s

I

1

NI; CAP.III; 1; lit.b

£

.4 LABORATOR RESTAURARE METAL, STICLA, CERAMICA

102 [RESTAURATOR

S    I    IA    i /. 1 ■'T'-'Ț-'-x -I A III; CAP.III; I. lit.bTa UV~i


6.// tC d c a


£
o

o


otis ^î&Ot

eJî*.


:w
1

2

3

4

5

6

103

RESTAURATOR

S

1

1

III; CAP.III; 1; lit.b

104

RESTAURATOR

s

II

1 ..    J

III; CAP.III; 1; lit.b

6.5 LABORATOR RESTAURARE TEX'

OLE, COSTUME, TAPISERIE

105

RESTAURATOR

M

1

1

III; CAP III; 1; lit.b

106

RESTAURATOR

M

1

1

III; CAP.III; 1; lit.b

6.6 LABORATOR RESTAURARE SCULPTURA LEMN, MOBILIER, RAME

107 | RESTAURATOR    |    M

1    j    1    III; CAP.III; I; lit.b

6.7 LABORATOR RESTAURARE SCULPTURA PIATRA, TERRACOTA, IPSOS

108 RESTAURATOR    S    I    II    |    1    III; CAP.III; I; lit.b

6

109

8 LABORATOR INVESTIGAȚII CHIMICE

CONSERVATOR    Ț"    S    “[    IA    1    III; CAP.III; 1; lit.b

7.0 SERVICIUL RELAȚII PUBL

CE, MARKETING, PROIECTE CULTURALE

110

ȘEF SERVICIU

s

II

1

III; CAP.III; 1; lit.a

in

MUZEOGRAF

S

II

1

III; CAP.III; 1; lit.b

112

REFERENT DE SPECIALITATE

s

I

1

VJII;CAP.II;B:I; lit.b

113 1

b REFERENT DE SPECIALITATE

s

I

1

VIII;CAP.II;B; l;lit.b

114

FOTOGRAF

s

IA

1

III; CAP III; 1; lit.b

115

GESTIONAR CUSTODE

M

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

116

CONSERVATOR

M

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

117

TEHNOREDACTOR

M

I

1

III; CAP.III; 1; lit.b

118

SUPRAVEGHETOR MUZEU

-

-

1

III; CAP.III; 1; lit.b

119

SUPRAVEGHETOR MUZEU

-

-

1

III; CAP.III; 1; lit.b

120

SUPRAVEGHETOR MUZEU

-

-

1

Iii; CAP.III; 1; lit.b

121

SUPRAVEGHETOR MUZEU

-

-

1

III; CAP.III; 1; lit.b

122

SUPRAVEGHETOR MUZEU

-

1

III; CAP III; 1; lit.b

123

u SUPRAVEGHETOR MUZEU

' -

-

1

III; CAP.III; 1; lit.b

7.1 COMPARTIMENTUL PRESA Șl EDUCAȚIE MUZEALA

124 I REDACTOR

s

II    I    1    i    III; CAP II; I; lit.b

8.0 SERVICIUL DOCUMENTARE, BIBLIO!

rECA, ARHIVA

125

ȘEF SERVICIU

S

li

1

III; CAP III; 1; lit.a    'Si

126

CONSERVATOR

S

IA

1

III; CAP III; 1; lit.b

127

BIBLIOTECAR

S

IA

1

s YiȚi

H^CAP II; 1; lit.b    \

128

BIBLIOTECAR

s

I

1

lirCĂP II; 1; lit.b

129

ARHIVIST

s

IA

1 /

Y? 'Ml; CAFȘJH; 1; lit.b

130

MUZEOGRAF

S

II

1

M '\IH\Cflfeuil; 1; lit.b

131

BIBLIOTECAR

M

I

1    . J / L    III; CAP p; 1; lit.b■j Aa


W^>1 r


8.1 COMPARTIMENTUL EDITURA MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

132 , REFERENT    SSD 1     I    1

VIII;CAP.II;B;I; lit.b

9.0 BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

133

ȘEF BIROU

s□

II

1

VIII;CAP.II;B; l;lit.a

134

135

REFERENT DESPECIALITATE

s J

I

1

VIII;CAP.II;B; l;lit.b

REFERENT DE SPECIALITATE

I j

I

1

VIII;CAP.II;B;l;lit.b

9.1 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, COMUNICARE

136

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

1

VIII;CAP.II;B;I: lit.b

137

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

VIII;CAP.II,B;l;lit.b

138

REFERENT

M

IA

1

VIII;CAP.II;B;I; lit.b

«

0.0 COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

139

AUDITOR

S

I

1

VIII;CAP.II;B;I; lit.b

140

AUDITOR

S

J

1

VIII;CAP.II;B;I; lit.b

4

1.0 COMPARTIMENTUL CONTENCIOS JURIDIC

141

CONSILIER JURIDIC

S    j    IA    r 1    VIII;CAP,II;B;I; lit.b

4

2.0 COMPARTIMENTUL FINA

MCIAR - CONTABIL

142

ECONOMIST

S

SPECIALIST IA

1

VIII;CAP.II;B;l;lit.b

143

H ECONOMIST

s

II

1

VIII;CAP.II;B;l;lit.b

144

CONTABIL

M

IA

1

VIII;CAP.II;B;I; lit.b

145

CONTABIL

M

IA

1

VIII;CAP.II;B;I; lit.b

13.0 COMPARTIMENTUL ACH

ZITII PUBL

CE

146 "TREFERENT DE SPECIALITATE

S

III    Ț~ 1    VIII;CAP.II B;l;lit.b

14.0 SERVICIUL TEHNIC -ADMINISTR

,ATIV, SSM, PSI    V \

147

SEF SERVICIU

s

ii

1

VIII;CAP.II;B; l;lit.a    \    >

H 148

^REFERENT DE SPECIALITATE

s

iii

1

VIII;CAP.II;B; IJit.b    \

149

150

"REFERENT

M

IA

1

VIII;CAP.II;B;I; lit.b    5

ADMINISTRATOR

M

I

1

VIII;CAP.II;C; lit.b

151

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

1

Vill.CAP.II.C; lit.b

152

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

1

VIII;CAP.II;C; litb

153

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

II

1

VIII;CAP.II;C; lit.b

154

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

II

1

_    VIII;CAP.II;C; lit.b

155 ÎNGRIJITOR

M;G

-

1x^1

VIII;CAP.II;C; lit.b

Total posturi 155, din care 15 funcții de conducere    X' , ,Ai7'    X

NOTĂ:

-    Anexele la Legea nr,153/2017 utilizate in prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

-    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariate aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

-    Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziția Primarului General.