Hotărârea nr. 197/2018

HOTARAREnr. 197 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE, PRECUM SI PENTRU REDUCEREA NUMARULUI DE POSTURI LA ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
CONFORM CU ORIGINAConsiliul General «-Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Național al Literaturii Române, precum și pentru reducerea numărului de posturi la Administrația Străzilor București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2250/1/19.03.2018 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1905/19.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 73/26.03.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 13/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 199/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor si Colecțiilor nr. 1591/D.P.C./15.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

-    Art. 30 alin. (2) din Legea nr. 311/2003 muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 30 alin. (2) din Legea Muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, număr conducere, statul de funcții și Regula Național al Literaturii Române, confi integrantă din prezenta hotărâre.


83 de posturi, din care 10 posturi de izare si Funcționare ale Muzeului

<    t

A1, nr. 2 si nr. 3 care fac parteI Administrației Străzilor București de la


Art.2 Se reduce numărul total d 416 de posturi la 410, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:

a)    pozițiile nr. 85, nr. 160, nr. 163 și nr. 301 din tatul de funcții - muncitor calificat (M;G), treaptă profesională I

b)    poziția nr. 136 din statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional

IA


c) poziția nr. 442 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G), treaptă profesională I.

Art.3 (1) Prevederile art. 2 alin. (23) și anexele nr. 24a și nr. 24b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2017, își încetează aplicabilitatea.

(2) Prevederile art. 2 și anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 10/17.01.2018 și nr. 86/22.02.2018 se modifică în consecință conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Muzeul Național al Literaturii Române și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


PREȘEDINTE DE DINȚĂ,


Marian Orlandi) ea


SECRETAR GENERAL IUNICIPIULUI BUCUREȘTI,București, 28.03.2018 Nr. 197

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

o!

Anexa 1MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE


Anexa nr. 1    A .

la H.C.G.M.B.nr.....


ORGANIGRAMA


MANAGER (DIRECTOR GENERAL)
C&v,
COMPARTIMENTUL

EVIDENȚĂ

CENTRALIZATĂ

INFORMATIZATĂ


Număr total de posturi: 83 din care conducere 10,


X-C1^ ''COMPARTIMENTUL ^PINACOTECA MNLR


BIROUL

RELAȚII PUBLICE MARKETING


BIROUL PROIECTE CULTURALE, EDUCAȚIE MUZEALĂ


COMPARTIMENTUL

EXPOZIȚII


BIROUL EDITURĂ SI REDACȚIEAnexa nr. 2la H.C.G.M B. nr.

STAT DE FUNCȚII AL MUZEULUI NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE


Nr crt.

COMPARTIMENTUL

Nivel

studii

Grad/

treaptă

prof

Număr

posturi

Anexă la Legea nr. 153/2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

1

2

3

4

5

6

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Manager (Director general)

S

II

1

Anexa nr III, CAP III, 1 a

2

Contabi l-șef

S

II

1

Anexa nr III, CAP.III. 1 a

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

3

referent

M

IA

1

Anexa nr. VIII, CAP II, B, 1. b

4

inspector de specialitate

S

1

1

Anexa nr. VIII, CAP.II, B. 1, b

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE FINANCIAR

5

economist

S

Spec IA

1

Anexa nr. VIII, CAP II, B. 1, b

6

economist

S

1

1

Anexa nr VIII, CAP.II, B, 1, b

7

referent

M

IA

1

Anexa nr. VIII, CAP.II, B, 1, b

8

casier    .-'^i '' s O. v

M;G

1

Anexa nr VIII, CAP II, C, b

/ . ’    DI

SECȚIA!    SECȚIA PATRIMONIU    \\

9    |    șef secție    \    ^'\|    S    | II |    1    | Anexa nr III, CAP III, 1 a

BIROUL ARHÎVĂ \ \    .    ;

10

șef birou    V

S

II

1

| Anexa nr III, CAP.III, 1 a

11

muzeograf    *    J ți

S

IA

1

Anexa nr III, CAP III, 1 b

12

muzeograf

S

IA

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

13

muzeograf

S

IA

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

14

muzeograf

S

1

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

muzeograf

s

II

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

'/^conservator

s

1

1

Anexa nr III, CAP III, 1 b

...

conservator    /KsP

s

IA

1

Anexa nr III, CAP III, 1 b

• 18

referent    {ÎS DtnECȚlA

k--------eU-

M

IA

1    Anexa nr VIII CAP II B I. b


_ ÎNVĂȚĂMÂNT,.™ TURISM Sțfî


z7
COMPARTIMENTUL CERCETARE

19

cercetător științific

S

1

1

Anexa nr 1, CAP.II. b

20

cercetător științific

S

III

1

Anexa nr 1, CAP. II b

21

cercetător științific

s

1

Anexa nr. 1, CAP.II, b

BIROUL CONSERVARE-RESTAURARE

22

șef birou

s

II

1

Anexa nr, III, CAP.III, 1 a

23

restaurator

s

IA

1

Anexa nr III, CAP,III, 1 b

24

conservator

s

IA

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

25

conservator

s

1

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

26

restaurator

s

IA

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

27

restaurator

s

II

1

Anexa nr. III, CAP.III, 1 b

28

restaurator

M

1

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

29

restaurator

M

1

1

Anexa nr. III, CAP.III, 1 b

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ CENTRALIZATĂ INFORMATIZATĂ

^>30

muzeograf

S

IA

1

Anexa nr. III, CAP III, 1 b

31

muzeograf

S

IA

1

Anexa nr. III, CAP.III, 1 b

COMPARTIMENTUL PINACOTECA MNLR

32    | conservator    |    S    | IA

1    Anexa nr. III, CAP.III, 1 b

SECȚIA II    SECȚIA PROGRAME t ■ !

33    | șef secție    A    \    ]    S    | II |    1    | Anexa nr, III, CAP.III, 1 a

' A A

BIROUL RELAȚII PUBLICE MARKETING ; 5c||

34

Șef birou    \

S

II

1

Anexa nr. III, CAP.III, 1 a

- 35

referent de specialitate    \    J/

s

1

1

Anexa nr VIU, CAP.II, B, 1, b

36

t-,r'    j

referent de specialitate    M

s

1

1

Anexa nr. VIII. CAP.II, B, 1, b

37

muzeograf

s

II

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

38

muzeograf

s

IA

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

39

referent

M

IA

1

Anexa nr VIII, CAP.II, B, 1, b

40

fotograf

M;G

1

1

Anexa nr III, CAP.IV, b

BIROUL PROIECTE CQV^wîC^nblȘAȚI^Mij^ĂfiA?^

41

Șef birou    Z/î

' mr£CT!A C^‘

S

II

1

Anexa nr, III, CAP.III. 1 a

42

referent de specialitat^? CULTURA,    , t

S

III

1

Anexa nr VIII, CAP II, B, 1, b

43

muzeograf    '

S

IA

1

Anexa nr. III, CAP III, 1 b

44

muzeograf    ........ ,"//

s

1

1

Anexa nr III, CAP III, 1 b

.^Cr V, C? ț

rf /
COMPARTIMENTUL EXPOZIȚII

45

redactor

S

II

1

Anexa nr III, CAP IV, b

46

muzeograf

s

IA

1

Anexa nr III, CAP.III, I b

47

muzeograf

s

IA

1

Anexa nr III, CAP.III, I b

48

supraveghetor muzeu

1

Anexa nr III. CAP III, 1 b

BIROUL EDITURĂ Șl REDACȚIE

49

șef birou

s

II

1

Anexa nr III, CAP III, 1 a

50

redactor

s

IA

1

Anexa nr III, CAP.IV. b

51

redactor

s

IA

1

Anexa nr III, CAP IV, b

52

redactor

s

1

1

Anexa nr III, CAP.IV. b

53

redactor

s

II

1

Anexa nr III, CAP IV, b

54

referent de specialitate

s

1

1

Anexa nr. VIII, CAP.II B. 1. b

55

referent de specialitate

s

II

1

Anexa nr VIII, CAP.tl, B, 1, b

referent

M

IA

1

Anexa nr VIII, CAP II. B, 1, b

SECȚIA III    CASE MEMORIALE

57

șef secție

s

II

1

Anexa nr III, CAP III, 1 a

58

muzeograf

s

1

1

Anexa nr III, CAP III. 1 b

59

muzeograf

s

1

1

Anexa nr III CAP III 1 b

60

muzeograf    \

s

1

1

Anexa nr III, CAP III, 1 b

61

muzeograf

s

II

1

Anexa nr III CAP III, 1 b

62

muzeograf    ■} \ sXj

s

IA

t |

Anexa nr III, CAP III, 1 b

63

referent    ț '!    I j    p

M

IA

1

Anexa nr VIII, CAP II, B. 1, b

64

supraveghetor muzeu    *> \ î*    7 7    7

1

Anexa nr III, CAP III, 1 b

65

supraveghetor muzeu    —\xz v*'/

1

Anexa nr. III, CAP.III, 1 b

66

supraveghetor muzeu    /Iz ~ ' C\ f

1

Anexa nr. III, CAP.III, 1 b

67

supraveghetor muzeu

1

Anexa nr. III, CAP.III, 1 b

" 68

supraveghetor muzeu

1

Anexa nr III, CAP.III, 1 b

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATA, SSM. P.S.I.

69

muncilor    calificat

M,G

II

1

Anexa nr. VIII.CAP.il, C, b

70

muncitor    calificat

M.G

III

1

Anexa nr VIII, CAP II, C b

71

supraveghetor muzeuz£^'c,l’ItJi'cȘ5\

1

Anexa nr III CAP III, 1 b

72

supraveghetor muz#?" .„pfcTîa    //?

1

Anexa nr III CAP III, 1 b

supraveghetor mugșțF cultura,

i    ,    ■ ut

1

Anexa nr III CAP III 1 b

74

supraveghetor mu^v; itiVĂȚAMAN*.

i& ii r A.    <-O«

1

Anexa nr III CAP III, 1 b

75

referent    v/.

M

„ IA

?-

1

Anexa nr VIII CAP II. B. 1. b
M

IA

1

Anexa nr. VIII, CAPII, B, I, b

77

referent

M

IA

1

Anexa nr. VIII, /.ll, B, I, b

78

guard

M;G

1

Anexa nr. VIII, CAP.II, C, b

79

guard

M.G

1

Anexa nr. VIII, CAP II, C, b

80

guard

M;G

1

Anexa nr. VIII, CAP II, C, b

81

guard

M,G

1

Anexa nr, VIII, CAP.II, C, b

62

guard

M;G

1

Anexa nr. VIII, CAP II, C, b

83

guard

M,G

1

Anexa nr, VIII, CAP.II, C, b

TOTAL GENERAL

83

din care conducere 10

A,'


NOTĂ:

-    Anexele la Legea nr. 153/2017 utilizate în prezentul stal de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

-    Nivelul salariilor de bază corespund funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și celelalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea “Cheltuieli cu salariile”.

-    Transformările de posturi și permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primar General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

-    Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

-Aprobarea statului de funcții, în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de personal aprobat prin Hotărârea Consiliului Generat al Municipiului București nu se modifică, se vor face prin dispoziția Primarului General.cultura, ci iaJ %MANAGE Conf. u


CONTABIL ȘEF,

Ec. Violeta-Carmen? 'ĂRJOGHE
RESURSE UMANE Inspector spcc. Mioara Al
’P Y'    Y'


Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr.


MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1. Muzeul Național al Literaturii Române (numit în continuare și MNLR) este instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București persoană juridică de drept public, finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii și se subordonează conform prevederilor legale în vigoare

Art. 2. Muzeul Național al Literaturii Române este succesorul Muzeului Literaturii Române, instituție înființată prin Ordinul nr, 121/21 05 1957 emis de Ministerul învățământului și Culturii.

începând cu anul 2002, potrivit prevederilor Legii nr.743/2001 privind bugetul de stat pe anul 2002 (Cap. V, art. 25, lit. B) și ale HG. nr 1235/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea instituțiilor de cultură care se finanțează din bugetele locale (art 1 (1) , instituția a trecut în finanțarea autorităților administrației publice locale ale Municipiului București

Muzeul National al Literaturii Române a fost acreditat prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2662/19 11 2008

Muzeul Național al Literaturii Române a primit titulatura de „muzeu de importanță națională" prin Hotărârea Guvernului nr 769/01 07 2009, având în vedere aria de acoperire teritorială, mărimea și importanța patrimoniului cultural precum și colecțiile unicat deținute.

Art. 3. Muzeul Național al Literaturii Române are sediul administrativ în București, Calea Gnviței. nr 64-66, sector 1, cod fiscal nr. 4192510. prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale instituției

Art. 4. Muzeul Național al Literaturii Române realizează venituri proprii programate din încasările provenite din vânzarea biletelor de vizitare a muzeului și caselor memoriale. Instituția mai poate obține venituri din: vânzarea diferitelor materiale legate de activitatea specifică (cărți poștale, literare pliante, cărți, postere, volume editate de muzeu etc), din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe. obiecte promoționale, etc ) cu respectarea dispozițiilor legale de speță îfl— vigoare.    ,X"o5

/' ■ '    '    '    ''S,

Art. 5. (1) Muzeul Național al Literaturii Române respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București (numită în continuare și PMB), în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al PMB sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispoziția Primarului General, în limitele prevăzute de lege

(2)    Activitatea Muzeului Național al Literaturii Române este coordonată de Direcția Cultură învățământ, Turism - PMB, compartiment funcțional de specialitate, conform atribuțiilor acestuia

(3)    Instituția aplică și respectă normele și normativele elaborate în domeniul muzeelor și al colecțiilor publice de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca autoritate a administrației publice centrale competentă în elaborarea și aplicarea strategiei, și a politicilor în domeniu, în vederea asigurării cercetării, evidenței, conservării, restaurării, protejării și promovării patrimoniului muzeal propriu.

(4)    Activitatea funcționala și de specialitate a instituției se<Șg5făȘ^,ă in baza și, legislației în vigoare și a prezentului regulament.

Capitolul II

ictul de activitate

reprezentat de cerc


al aflat în administraTeArt. 6. Obiectul de activitate al instituției este restaurarea și valorificarea patrimoniului muze cărți vechi și rare, fotografii originale, documente istorico-literare, arhivă sonoră, lucrări de artă plastică grafică, sculptură, pictură, ilustrație de carte, etc.) și punerea acestuia la dispoziția publicului pentru vizitare sau a specialiștilor pentru cercetare. în acest sens, Muzeul Național al Literaturii Române asigură

(1)    achiziționarea, conservarea și restaurarea materialelor originale legate de viața și opera scriitorilor români, a criticilor literari, precum și de existența cărților, a revistelor și a publicațiilor literare;

(2)    propagarea, într-un cadru instituționalizat, a valorilor literare naționale și „mai dreapta lor cinstire" în timp, dincolo de efemeritatea criteriilor ideologice;

(3)    organizarea procesului de investigare, cercetare și evidență a valorilor de patrimoniu gestionate;

(4)    valorificarea și optimizarea cunoașterii fondului de piese de patrimoniu în plan muzeologie (expoziții permanente, temporare, multimedia, itinerante ele), în plan editorial (instituția are caracteristicile unei case editoriale consacrate culturii române) și în planul programelor, al proiectelor și al activităților cu publicul;

(5)    punerea în valoare a caselor memoriale aflate în administrarea sa, menținându-le astfel intr-un circuit cultural menit să cinstească memoria scriitorilor al căror nume îl poartă;

(6)    depozitarea, administrarea, conservarea și păstrarea integrității bunurilor cultural-artistice din patrimoniu;

(7)    realizarea de evenimente și spectacole de gen pentru promovarea limbii și literaturii române și a autorilor români;

(8, cercetare istorico-literară.

ziționarea, conservarea, lânuscrise, periodice literare,


Capitolul III

Structura organizatorică

Art. 7. Structura organizatorică a Muzeului Național al Literaturii Române, fundamentată ia propunerea managerului (director general), se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General


Art. 8. Muzeul Național al Literaturii Române are următoarea structură organizatoncjăj

A.    CONDUCEREA INSTITUȚIEI

Conducerea executivă

-    Manager (director general)

-    Contabil Șef

-    3 Șef secție

-    5 Șef Birou


B.    Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul (director general) în activitatea sa:

-    Consiliul de Administrație

-    Consiliul Științific

C.    Aparatul de specialitate și aparatul funcțional


AL W

a Aparatul de specialitate (realizează obiectivul de specialitate al instituției respeciiyOă’cS "*-1—**■ de bazăJÎEteQcirul secțiilor)

Aî ÎHHfCȚIfl.

//■? U'.LTUnA,

rh .-AțAmAmt, g, \\X vunlsiw. i
//.V    b-XV

f/-,? V


-    Secția I - Secția Patrimoniu (cu Biroul Arhivă; Compartimentul Cer^etârgff Bi/oul Conservare-Restaurare; Compartimentul Evidență Centralizată Informatizată; Compartimentul Pinacoteca MNLR)

-    Secția II - Secția Programe (cu Biroul Relații Publice. Marketing; Biroul Proiecte Culturale, Educație Muzeală; Compartimentul Expoziții, Biroul Editură și Redacție, Expoziția permanentă din strada Nicolae Crețulescu, nr. 8, sector 1).


-    Secția III - Case Memoriale : Casa memorială Tudor Arghezi - „Mărțișor", Casa imemorială George Bacovia - Agatha Bacovia, Casa memorială Ion Minulescu-Claudia Millian, Casa memorială Liviu Rebreanu-Fany Rebreanu, Casa memorială Anton Pann, Expoziția Ciorănescu de la Moroieni. Dâmbovița.

-    b. Aparatul funcțional format din :

-    Compartimentul Resurse Umane, Salarizare ;

Compartimentul Contabilitate Financiar;

-    Compartimentul Administrativ, SSM, PSI;


Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice de la punctul C și funcțiile de la punctul A se stabilesc prin organigramă.


Capitolul IV

Atribuțiile generale ale instituției

Art. 9. în vederea realizării obiectivului de activitate, conducerea și personalul Muzeului Literaturii Române au următoarele competențe și atribuții:    /

I

a. în activitatea de specialitate:    ! £(1)    face cunoscute viața și opera scriitorilor români prin metode muzeale și editoriale specifice,

(2)    organizează, asigură și ia măsuri pentru integritatea arhivelor proprii ale fondurilor patrimortfale

(3)    urmărește conservarea-restaurarea în condiții optime a bunurilor de patrimoniu aflate—în

gestionarea sa;    *V

(4)    organizează și asigură funcționarea comisiilor interne de specialitate pentru achiziționarea/evaluare/restaurare de obiecte muzeale și manuscrise, publicații, cărți, biblioteci, case memoriale etc;

(5)    proiectează și realizează procesul de expunere în toate variantele sale (expoziții de bază, multimedia temporare, expoziții itinerante etc);

(6)    desfășoară activitatea de cercetare îstorico-literară valorificând astfel arhivele proprii;

(7)    organizează manifestări culturale menite să păstreze memoria scriitorilor români și să mențină istoria literaturii naționale în stadiul de fenomen dinamic. în permanentă evoluție, încercând să surprindă totodată în ipostazele sale caracteristice și definitorii specificul național ai literaturii române și dialogul ei cu celelalte literaturi din patrimoniul culturii universale;

(8)    desfășoară o activitate editorială și redacțională proprie pentru valorificarea cercetării literare și a patrimoniului literar național;

(9)    realizează operațiunile de conservare-restaurare a bunurilor patrimoniale pe suport de hârtie;

(10)    desfășoară activitatea de cercetare îstorico-literară valorificând astfel arhivele proprii;

(11)    asigură ghidajul șl îndrumarea vizitatorilor.

(12)    menține în circuitul cultural casele memoriale afiliate.

(13)    administrează și pun în valoare bunurile caselor memoriale,(14)    asigurarea contactului permanent cu mediile de informare, cu organizații nonguvernamentale, organisme culturale, instituții de învățământ și cercetare, muzee si organisme și foruri internaționale:

(15)    cercetarea și colecționarea de bunuri culturare cu caracter istoric, literar și de artă, în vederea constituirii și completării patrimoniului muzeal;

(16)    organizarea evidenței patrimoniului cultural deținut în administrație;

(17)    constituirea și organizarea fondurilor documentare precum si a arhivei genen

■' .PlRECyiA tp,

cutfuîîh,k S ÎNVĂȚĂMÂNT, * TURISM
(18)    depozitarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal deținu standardele europene generale precum și cu normele elaborate de mî

(19)    reorientarea către publicul potențial și elaborarea unor strategii atragerea unor categorii noi de public;

(20)    elaborarea de programe și proiecte culturale proprii:

(21)    restaurarea prioritară a obiectelor de patrimoniu care vor fi li permanente;

(22)    documentarea în vederea identificării, cunoașterii și, după caz, a achiziționării de obiecte de patrimoniu pentru completarea și îmbogățirea colecției sale;

(23)    formularea unor strategii pentru crearea identității instituției, în raport cu statutul și importanța acesteia;

(24)    formarea, în condițiile legii, a specialiștilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcțiile de bază ale muzeologiei generale-

(25)    organizarea altor evenimente în legătură cu obiectul de activitate (expoziții, conferințe, dezbateri, spectacole pentru promovarea limbii și literaturii române și a autorilor români)

b. în activitatea funcțională :

(1)    asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

(2)    întocmește propuneri pentru bugetul de venituri și cheltuieli anual, iar, după aprobarea acestuia în condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz,

(3)    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

(4)    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, subvenția rămasă neconsumatâ la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

(5)    asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază,

(6)    poate încheia, după caz, contracte de închiriere pentru spatiile deținute, în vederea obținem de venituri suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific ai instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, cu informarea Direcției Cultură. învățământ. Turism - PMB:

(7)    informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

(8)    Desfășoară și alte activități, prevăzute de lege sau stabilite prin acte administrative ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Primarului General.

O)


întocmește diferite sițtAjțțjî7~decpnturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora/Ta. ,dermeneje\stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară CNPAS, CASMB'caSÂOPSKFAJ, AN© FM, Ministerul Mediului etc).

” 1

Capitolul V    '

Atribuțiile


i competențele conducerii executive^

-__5le'OrQa£fîsmelor colegiale deliberative și consultative

A. Conducerea executivă

Art. 10. Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuții instituției cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul de Administrație

Art. 11. Consiliul de Administrație este un organism deliberativ, numit prin decizis general) al instituției, având următoarea componență:

manager (director general) - președintele Consiliului de Administrație^ contabilul șef;

un șef de secție; colaborator cu pregătire juridică, reprezentant al P.M.B

în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției; reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz;

secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului de Administrație, redactează minuta și procesul verbal, ordinea de zi, redactează și transmite convocările.

Președintele Consiliului de Administrație stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art. 12. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt.

(1)    avizează programele și proiectele expoziționale, de restaurare, de conservare și cercetare muzeografică;

(2)    stabilește planul de expoziții permanente și temporare;

(3)    dezbate alte probleme care se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

(4)    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire proiectele culturale asumate de instituție

(5)    dezbate execuția bugetului de venituri și cheltuieli in raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de instituție:

(6)    dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare, desfășurării spectacolelor etc.;

(7)    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;

(8)    analizează și aprobă utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea instituției;

(9)    dezbate alte probleme care se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției,

(10)    avizează proiectele culturale care implică toate secțiile instituției

(11)    propune modalitatea de stabilire a prețurilor și tarifelor pentru serviciile oferite de instituție, pe care o transmite Direcției Cultură, învâțănt, Turism - PMB pentru a fi materializată în proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

(12)    dezbate , după caz, componența și regulamentele de funcționare a comisiilor interne de specialitate;

(13)    dezbate documentația necesară obținerii acreditării/reacreditării periodice a instituției, în vederea înaintării spre aprobarea organelor competente, conform prevederilor legale în vigoare.

(14)    dezbate propunerile privind structura organiz^rtcT^tqftjaqigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte problenqp^egate de awtvitatea de resurse umane;

(15)    propune și avizează acordarea unor drepturi-'săȚariate^pențru pejșpnalul angajat, in condițiile legii, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat/

(16)    analizează, în acord cu prevederile contractului de managemen atmtanagerului (directe^ general), proiectele de hotărâri elaborate la nivelul instituției J J >,

■\//


Art. 13. Consiliul de Administrație analizează și aprobă proiectele^de/hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nfoqlul instituției

Art. 14. Dezbaterile Consiliului de Administrație se concretizează în hotărâri și/sau procese-verba le de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare

Art. 15. (1) Consiliul de Administrație este obligat să invite reprezent salariaților din instituție să participe la ședințele sale în care se d

5    II5 cultura

't iha-r.',.    tbhs&N'.


■n'J1-sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege Participarea se fa cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

(2)    Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri (în funcție de ordineg observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

(3)    Consiliul de Administrație se întrunește trimestrial sau ori de câtej

managerului (director general). Membrii Consiliului de Administrație se convoâcă i obligatoriu de către managerul (director general) al instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului Consiliului de Administrație), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

(4)    Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor

Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului de Administrație se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretarul ședinței, într-un registru special

Art. 16. Activitatea Consiliului de administrație este neretribuită

Consiliul Științific

Art. 17. Consiliul Științific este un organism colegial cu rol consultativ în domeniul cercetării științifice organizării sau structurării serviciilor, colecțiilor muzeale și activităților culturale, constituit prin decizie a managerului (director general).

Art. 18. Consiliul Științific în componență un număr de maxim 7 membri aprobat conform legii constituit din personalități culturale din instituție și din afara acesteia

Art. 19. Principalele atribuții ale Consiliului Științific sunt:

(1)    dezbate și avizează Planul anual de activitate și programul de cercetare științifică al muzeului,

(2)    avizează propunerile de teme, direcții de cercetare și programe pentru activitatea de specialitate a muzeului;

(3)    inițiază și dezbate studii, sondaje, anchete privind conținutul și perspectivele dezvoltăm și diversificării activităților din cadrul muzeului;

(4)    analizează și avizează măsurile de perfecționare și specializare,

(5)    exercită controlul științific asupra activităților specifice muzeului;

(6)    analizează și avizează lucrările de cercetare realizate de salariați pe perioada deterpfÎQătă

(7)    analizează și avizează conceptul și conținutul publicațiilor științifice elaborate de ’iMezepI

Național al Literaturii Române;    _

(8)    analizează și propune modul de valorificare a lucrărilor avizate.

(9)    organizarea de sesiuni științifice cu caracter intern sau mai larg, cu participare din exterior,

(10)    înlesnește publicarea cercetărilor în revistele și volumele de specialitate,

(11)    asigură valorificarea muzeografică a patrimoniului,    j

(12)    avizează tematica șt conținutul științific al tuturor manifestărilor specifice muzeului,    »x4

(13)    dezbate și propune spre aprobarea Consiliului de Administrație componența și funcționarea unor comisii interne pe probleme științifice și de specialitate;

(14)    îndeplinește orice alte atribuții de natură să asigure buna desfășurare a activității specifice ilin cadrul Muzeului Național al Literaturii Române;

(15)    participa, conform prevederilor legale in vigoare la organizarea si desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de cercetător științific;

(16)    dezbate programele multianuale și de perspectivă ale muzeului, propunând măsuri organizatorice, financiare și materiale pentru punerea lor în aplicare;

(17)    dezbate propunerile de programe muzeologice - istorice și formulează aprecieri cu privire la Z

oportunitatea și fezabilitatea lor;    |

(18)    propune colectivele de specialiști care împreună cu materialul științific și cultural existente în I muzeu să conceapă și să realizeze ghiduri, pliante, afișe foi de sală, texte publicate, protocoale \ ti ale vernisajelor etc

(19)    se pronunță asupra ponderilor și priorităților activității instituției și specialiștilor săi în domeniile de activitate ale muzeului orientarea cercetărilor de teren și noile achiziții, starea colecțiilor și măsurilor care se impun pentru conservarea și restaurarea colecțiilor;

(20)    dezbate'diyersificarea modalităților de valorificare a patrimoniului de obiecte, date și inforr (21-);aezbate 'propunerile pentru tematica tipăriturilor și publicațiilor care_apar prin


Ui'ri < Ti.l


activității de editură existente la nivelul muzeului,


(22)    dezbate propunerile care se referă la inițierea sau dezvoltarea,, instituții și personalități care activează in domeniu: congrese, cer străini etc;

(23)    analizează rapoarte de activitate privind stadiul de îndeplinire instituție și face evaluări periodice asupra contribuției compartimentelor șVspecialiștilor acestora

la dezvoltarea vieții științifice, culturale, economice și organizatorice ă MOzeului

Art. 20. Lucrările Consiliului Științific se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple Consiliul Științific se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului (director general)

Capitolul VI

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile conducerii executive și ale celorlalte structuri funcționale

ale Muzeului Național al Literaturii Române

Art. 21. Atribuțiile, competențele și responsabilitățile pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Principalele atribuții ale managerului (director general) și contabilului-șef, sunt:

Art. 22. MANAGER (DIRECTOR GENERAL)

Managerul (director general), numit în urma câștigării concursului de management, este conducătorul Instituției, cu care Primarul Generai încheie contract de management, în condițiile legii Managerul (director general) asigură conducerea instituției, coordonează derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, potrivit termenjîgLșLcondițiilor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.    <0 J

Managerul (director general) coordonează în mod direct activitatea următoarele compartimente și persoane:    { -

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare;    / "

Contabilul șef;

Secția I - Secția Patrimoniu,


Secția II - Secția Programe,    . ,...

Secția III - Case Memoriale, (cuprinzând- Casa imemorială Tudor Arghezi^ ..MârțisșrX Qa memoriale George Bacovia - Agatha Bacovia, Casa imemorială Ion Minulescu-Clâudia Mlîiian''Casa memorială Liviu Rebreanu-Fany Rebreanu, Casa imemorială Anton Pann, expoziția Ciorănescu de la Moroieni, județul Dâmbovița,

Compartimentul Administrativ, SSM, PSI;

Managerul (director general) are următoarele atribuții principale

(1) stabilește utilizarea creditelor bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale conform contractului de management, fiind ordonator terțiar de credite în acest sens răspunde de

a) urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii programate și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

adoptă măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare,

angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor programate,

integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau în administrarea inștitrifaL Ai organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor finafuyâr

b)

c)

d)

e)


situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare.


/<?' //,'•

U


A i? Vti


» \rr-'


K-V


Ar UlttECȚÎA /îf CULTURA,

|S ÎNVĂȚĂMÂNT,.]

TURISM


NAI

Ml!


CONFORM CU ORIGINALUL

f)    organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții pubț investiții publice;

g)    organizarea evidenței programelor culturale, inclusiv a indicatorilor aferenți aj

h)    organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederii

i)    elaborarea și fundamentarea,, împreună cu contabilul sef proiechîl bugeWui de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre dezbatere și avizatcompanimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului Generai (Direcția Financiar Contabilitate Buget, Direcția Cultură, învățământ, Turism - PMB);

j)    angajarea de cheltuieli, încheierea de contracte și întreprinderea de alte operațiuni financiar-contabile, împreună cu contabilul șef, cu condiția încadrării în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

(2)    reprezintă instituția în raporturile cu terți;

(3)    încheie acte juridice în numele și pentru instituție, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

(4)    numește, prin decizie, componența Consiliului de Administrație și Consiliului Științific. în conformitate cu prevederile legale,

(5)    numește, prin decizie, componența comisiilor interne de specialitate, conform legislației în vigoare (recepție/evaluare/achiziții/restaurare de obiecte de patrimoniu, de inventariere, de casare, etc)

(6)    analizează, adopta și propune spre aprobare, în baza prevederilor legale în vigoare, nivelul tarifelor practicate de instituție;

(7)    în cadrul Consiliului de Administrație, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului,

(8)    asigură configurarea proiectelor desfășurate, în acord cu prevederile contractului de management,

(9)    asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment,

(10)    fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare,

(11)    aprobă Regulamentul intern al instituției;

(12)    se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente, secții și birouri, prin intermediul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare împuternicit în acest sens;

(13)    distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

(14)    stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

(15)    are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

a)    selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile fegii;

b)    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;


c)    dispune încadrarea detașarea, delegarea, numirea temporară a perâfrraîuîunnstituțîpi, in condițiile legii,

d)    încheie contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, precum și contracte

individuale de muncă pe durată determinată sau încheiate potrivit Codului civil și contracte privind dreptul de autor și drepturile conexe, fără ca durata acestora să depășească cu mai (    \

mult de un an durata contractului de management,

e)    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv

cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;    \ Sta

f)    analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condiții!

g)    aprobă planul anual privind perfecționarea, profesio nălâX personalului angajat în instituție;

h)    asigură realizarea, în condițiile legii/srevaluării perâonafțjiUi angajat;

i)    dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanț^lotșalariaților, în condițiile legii;

j)    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subori; directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale indivij; întregului personal angajat în instituție;

k)    decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de*rhuhcă ale personalului de sjinstituție, urmare evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun

I) coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplina

a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte or. săvârșit o abatere disciplinară;

(17)    aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în mstHuție, colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea manifestări culturale de gen (expoziții, târguri de carte, festivaluri, etc), cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB ;

(18)    ia măsuri pentru reprezentarea în instanță a instituției și pentru respectarea legalității actelor administrative emise/încheiate;

(19)    răspunde de organizarea activității de audit public intern;

(20)    răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern managerial, conform prevederilor legale în vigoare;

(21)    răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;

(22)    răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

(23)    râspunde de organizarea activității de achiziții publice;

(24)    aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

(25)    inițiază contacte cu alte instituții de profil din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice în țara și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură învățământ, Turism - PMB

(26)    efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea Primarului General și înștiințarea Direcției Cultură, învățământ, Turism -PMB;

(27)    reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și străinătate precum si aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB și aprobarea ordonatorului principal de credite;

(28)    dispune și răspunde de întocmirea documentației necesare obținerii acreditării/reacreditării periodice a instituției și/sau a secțiilor acestuia (Muzeele sau Colecțiile aflate în subordine), pe care o supune dezbaterii Consiliului de Administrație și/sau Consiliului Științific, în vederea înaintării spre aprobarea organelor competente, conform prevederilor legale în vigoare;

(29)    dispune și răspunde de demararea procedurilor care se impun pentru încheierea contractelor de asigurare parțială sau integrală pentru bunurile mobile sau imobile, după caz, care fac obiectul patrimoniului muzeal, în funcție de bugetul cu această destinație

(30)    se asigură de crearea condițiilor necesare pentru întocmirea și actualizarea Registrului informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale;

(31)    îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri al Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

(32)    în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției' precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției;

(33)    Managerul (director general) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate;

(34)    în perioada absentării din instituție a managerului (director general) atribuțiile postului sunt preluate de altă persoană desemnată de managerul (director general) în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz,

(35)    supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediutSUeoal de Jy’e^hei Cultură, învățământ, Turism - PMB,

(36)    Managerul (director gen^âl) poaț^ael^g&mersonalului din subordine sarcini și responsabilități, cu respectarea reglempntărlîoflegaTe în vigoare,

(37)    în situația în care contractul de management încetează. Primarul General asigură, în condițiile

legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursulpkd^^[ojeWe. de management. în vedetea desemnării conducătorului instituției    X-Xr

_ CONFORM CU ORIGINALUL

Art. 23. Contabilul Șef

Aflat în subordinea managerului (director general), contabilul șef are următoare

(1)    asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economice sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

(2)    elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimesț

(3)    asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor 'notelor”'contabile, contabilitate, cât șt în execuție;

(4)    poate exercita și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, in condițiile legii legii, în urma desemnării prin decizie de către managerul (director general) al instituției,

(5)    răspunde de plata cheltuielilor angajate în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

(6)    răspunde împreună cu managerul (director general) de managementul veniturilor programate ale muzeului, in condițiile legii, cu mențiunea că. donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea acestora;

elaborează și răspunde de documentația economică necesară desfășurării deplasărilor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă, etc., după caz);

- organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului,

(7)    asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse acestuia;

(8)    întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către compartimentele de resort din PMB. (Direcția Finaciar Contabilitate Buget și Direcția Cultură, învățământ, Turism - PMB):

(9)    coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

(10)    răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

(11)    organizează și răspunde de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând instituției, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

(12)    întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

(13)    avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

(14)    răspunde de plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

(15)    răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

(16)    răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

(17)    este responsabil de elaborarea și îndeplinirea programului anual de achiziții publice, program

transmis spre știință    Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

(18)    repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;    .

(19)    verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje/ \ mijloace fixe. etc precum și ale diverselor sectoare de activitate din instituție;

(20)    verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea\ eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor,

(21)    solicită compartimentelor instituției documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

(22)    răspunde de organizarea evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea instituției;

(23)    urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

(24)    urmărește debitele instituțieî^iTăe^ricje de înștiințarea conducerii privind situațiajj

(25)    urmărește derularea in^âtițiilor_din punb^de vedere financiar,

(26)    centralizează și ține/evidența execuției^ gete lor proiectelor culturale, pe care le transmite Direcției Cultură, învățământ, Turism -'PMBi

(27)    răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu

fiscal și de vărsarea de către instituție îfitegral și la termenele stabilite a sumelonaț    £

acestor obligații;    ' - "    - '    t-
10


u..


(28) coordonează declasarea, disponibilizarea, transmiterea fărăbunurilor aparținând instituției, in condițiile legii, precum și de derularea WrâțTunk? caracter economico-financiar,    /'—'Iv

(29) este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specificde acuvitafe

Contabilul șef are în subordine Compartimentul Contabilitate Financiar.


CAPITOLUL VII


Atribuțiile compartimentelor prevăzute in structura organizatorică a instituției sectoarele muzeului

Art. 24. Atribuțiile pe compartimente de specialitate și funcționale prevăzute în organigramă se stabilesc prin prezentul regulament, în conformitate cu structura organizatorică aprobată Stabilirea atribuțiilor pe compartimente de specialitate se face cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare Atribuțiile stabilite conform alineatului precedent se detaliază în fișele posturilor și se modifică în conformitate cu actele normative apărute ulterior.

Structura organizatorică a instituției este alcătuită din

APARATUL DE SPECIALITATE cuprinde

Art. 25. Secția I - Secția Patrimoniu - este o structură organizatorică condusă de un șef de secție care asigură coordonarea Biroului Arhivă, Compartimentului Cercetare, Biroului Conservare-Restaurare Compartimentul Evidență Centralizată Informatizată și Compartimentului Pinacoteca MNLR.

Art. 26. Biroul Arhivă - este o structură organizatorică condusă de un șef de birou și are următoarele atribuții:

(1)    stabilește criteriile conform cărora se fac achizițiile muzeale și se preocupă de îmbogățirea patrimoniului muzeal,

(2)    propune componența comisiei de achiziții și elaborează/actualizează regulamentul de funcționare al acesteia ori de câte ori este cazul;

(3)    realizează păstrarea și evidența valorilor de patrimoniu gestionate,

(4)    semnalează în scris nevoile de restaurare și urmărește finalizarea acestora;

(5)    cercetează materialele propuse spre achiziționare muzeului și întocmește dosarul de specialitate în vederea discutării lor în comisia de achiziții:

(6)    urmărește să se asigure/respecte^condițiile speciale (climatizare, luminare, aerisire curățenie etc.) necesare în depozite;

(7)    în cooperare cu alte sectoare asigură conservarea-restaurarea arhivelor;

(8)    răspunde de evidența și integritatea colecțiilor, ale fondurilor patrimoniale, precum și de efectuarea inventarierilor de profil conform legislației în vigoare;

(9)    supraveghează depozitele sub raportul respectării normelor de conservare, securitate PSI,

(10)    prelucrează și îmbogățește, prin intermediul specialiștilor fondul de carte și fondul arhivist! aflat în patrimoniul muzeului,

(11)    se ocupă de dezvoltarea colecțiilor de carte (investigație, selecție, evaluare periodică , colecțiilor, donații și achiziții);

(12)    administrează și dezvoltă un fond de carte veche propriu;

(3)    organizează dezbateri științifice și participă la activități cu comunicări»

(4)    efectuează studii privind dezvoltarea muzeală;

- organizează cercetarea aplicativă constând în selectarea, conservarea a ansamblurilor de bunuri de patrimoniu;

(5)    întocmește cataloage, fișiere și repertoare pentru colecțiile ej£tsiente-frrrTni2eu;

(6> efectuează cercetarea psiho-sociologică a publicului, stabilește măsurile ce vor trebui aplicate

pentru creșterea numărului de vizitatori și le supune spre aprobare conducerii muzeului.

Relații de serviciu:

relații de subordonare directă față de șeful secției; relațiile de cooperare cu toate celelalte sectoare de activitate.

Art. 28. Biroul Conservare Restaurare - este o structură organizatorică condusă de un șef de birou i are următoarele atribuții,

a) Conservare

(1)    aplică normele de conservare științifică întregului patrimoniu deținut de muzeu și de casele memoriale afiliate, atât privind bunurile muzeale expuse, cât și celor păstrate în depozite;

(2)    identifică factorii respectiv condițiile care pot provoca distrugerea, spolierea, substituirea sau sustragerea bunurilor patrimoniale iau măsuri specifice de prevenire a accidentelor de tipul incendiilor calamităților naturale, înstrăinare forțată

(3)    inspectează ce! puțin o dată pe lună, spațiul de depozitare și poate institui carantina - dacă aceasta se impune - pentru a stopa procesele de degradare activă, ce pot contamina și alte obiective,

(4)    se îngrijește de menținerea microclimatului și mediului ambiant in depozite și spațiile de expunere pentru a asigura „starea de sănătate a bunurilor de patrimoniu", precum și de efectuarea unor dezinsecții și deratizări periodice;

(5)    supraveghează toate operațiile de mânuire și transport a bunurilor patrimoniale.

b) Restaurare

(1)    identifică natura proceselor de alterare a patrimoniului, stabilește cauzele acestor procese și acționează pentru eliminarea lor;

(2)    întocmește documentația necesară alcătuirii dosarului de restaurare;

(3)    participă la activitatea comisiilor de restaurare

(4)    efectuează tratarea deteriorărilor constatate pentru înlăturarea efectelor ce pot duce la modificarea aspectului bunurilor de patrimoniu;

(5)    efectuează operațiunile de restaurare a bunurilor de patrimoniu pe suport de hârtie (carte-

document), cu materiale compatibile, prin metode reversibile, în așa fel încât intervenția restauratorului să fie vizibilă dar să nu afecteze forma originală, readucând astfel obiectul la starea sa inițială;    ^=^==5^.

aplică normele de restaurare emise de către'^flnisterul Qjdltuții și Identității Naținale,


(6)

(7)


participă la saloane de restaurare work-shpfVșrTntqcrr'ă


sesiunile de comunicări.

Relații de serviciu:

de subordonare directă șefului secției; de colaborare cu toate celelalte sectoarâ,de activitate^Art. 29. Compartimentul Evidență Centralizată Informatizat»''

(1) Compartimentul Evidență Centralizată Informatizată - este o structură asigură din punct de vedere științific activitățile specifice muzeului; a) achiziționarea - organizarea și activitatea Comisiei de Achiziții și Evaluare M.N.L.R.,

conservarea (preventivă - toate măsurile și acțiunile ce au scopul de a evita și minimaliza 1


b)


c)


viitoare deteriorări sau pierderi, măsuri și acțiuni indirecte; înregistrare, depozitare), I manipulare împachetare și transport, securitate managementul microclimatului cu^ respectarea legislației activa - toate acțiunile aplicate direct asupa obiectelor în scopul stopării proceselor dăunătoare sau pentru consolidarea structurii lor), valorificare - pune la dispoziția solicitărilor autorizate obiecte in vederea fotografierii, expunerii etc.;


/<-


12
(b)

(c)

(d) te)

(0

<g)


(h)

{')

(j)

(k) (O


(2) Compartimentul Evidență Centralizată Informatizată are următoarele ,

(a) asigură evidența bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal în general al Muzeului Național al Literaturii Române:

realizarea evidenței centralizate informatizate a bunurilor de Muzeului;

realizarea evidenței informatizate a patrimoniului cultural mobil al Muzeului, coordonarea întocmirii documentelor de evidență gestionară;

centralizează fișele de evidență analitică, fișele de conservare și gestionează fișierul central al muzeului;

evaluează si reevaluează bunurile muzeale în condițiile legii;

controlează periodic starea de conservare a obiectelor și condițiilor de microclimat, respectând aplicarea normelor de conservare în vigoare, informează asupra disfuncțiilor apărute și propune măsuri urgente de intervenție asupra obiectelor in caz de necesitate; întocmește lista eșalonată pe grade de deteriorare a obiectelor muzeale care necesită intervenția de specialitate a restauratorilor,

organizează depozitele după principiul morfologic și al tipodimensionării, întocmește registrele topografice,

asigură condițiile microclimatice și de ilumina prevăzute în Normele de conservare, folosește aparatele de măsură și control a acestora și consemnează periodic parametrii, întocmește fișa de conservare a fiecărui obiect din colecțiile muzeale;

asigură aplicarea prevederilor conservării în toate împrejurările în care obiectele sunt manipulate, ambalate și transportate;

(m) ambalează conform normelor de conservare și asigură ptrotecția și securitatea obiectelor muzeale în timpul transportului acestora, însoțindu-le;

controlează și informează asupra securității bunurilor expuse în expoziția de bază sau cele temporare,

întocmește documentația necesară pentru obiectele care se itinerează, se împrumută. în cadrul unor manifestări de nivel național sau internațional; inventariază periodic (5 ani) colecțiile

realizarea de programe/proiecte pentru realizarea fișelor analitice pe domenii; întocmirea și reactualizarea permanentă a bazei de date pentru evidență primară a bunurilor de patrimoniu,

întocmirea de programe pentru realizarea fișelor de conservare; centralizarea fișelor de evidență analitică, fișelor de conservare;

verifica documentele transmise de instanțele de judecată sau de către diverse persoane fizice sau juridice, prin care se cere restituirea unor bunuri culturale din patrimoniu sau custodie cu actele de proveniență a bunurilor în cauză;

întocmește documentația care stă la baza actelor juridice care servesc în litigiile muzeului cu terți, pe baza documentelor primare de evidență;

asigură secretariatul Comisiei de achiziții bunuri culturale și al Comisiei centrale de inventariere a patrimoniului MNLR,

întocmește și prezintă spre aprobarea Consiliului de Administrație, proiectul programului privind perfecționarea și dezvoltarea sistemului informatic și asigură administrarea sistemului informatic al Muzeului

(n)

(o)

(P)

(q)

(r)

(s)

(t) (U)


(V)

(w)

(X)Art. 30. Compartimentul Pinacoteca MNLR

Alături de periodice, cărți vechi și rare, manuscrise, fotografii originale, Muzeul Național al Literaturii Române, deține o importantă colecție de artă plastică (lucrări de grafică, pictură, sculptură în strânsă legătură cu limba și literatura română). Dintre cele mai importante lucrări de artă plastică care au constituit "deliciul" multor expoziții temporare putem semnala, portretul în cărbuneal lui Gala Galaction executat de Gh LOwendal, portretul lui V Alecsandri și Camil Petrescu realizat de Camil Ressu, picturile în ulei ale lui Mișu Popp reprezențâpckhLpe Grigore Alexandrescu și Ion Heliade Rădulescu, portretul lui Ion Minulescu de Jean Steripc^Liviu^jxeanu - desen semnat de Francisc Șirato, Marin Sorescu - desen peniță de Octavian Onea,- picțurăuin%îei de Felix Lupu reprezentăndu-l pe Mircea Eliade, portretul lui G Topârceanu/ realizat de Ion Să =u (semnat și datat 1917) în ulei, Mihail Sadoveanu cu fiica sa Profira - realizat de Nelli Știrbei, Iotj. yinea - desen în creion realizat de Maxy în 1922, Camil Petrescu portret realizat în cărbune de Li|i Vei'


ulei pe carton realizat de Viorica Lina Dino, Dumitru Paflf pânză semnat de Onofrei în 1940, Cezar Bolliac - portret etc.

CONFORM CU ORIGINALUL


Dintre sculpturi trebuie amintite: busturile lui M. Eminescu realizat de Viasiu (aflate în custodie), cele ale lui O. Goga, Mihail Sadoveanu și Tudoi Pătrașcu (în custodie), Panait Istrati - bust din bronz pe un postament din pi O Goga - bust din marmură albă realizat de Dimitriu Bârlad, Erupe Argeș,


marmură de Ruschița, realizat de Tănase Gheorghe etc.

Are următoarele atribuții

1)    asigură evidența, cercetarea și valorificarea patrimoniului;

2)    se preocupă de conservarea obiectelor aflate în administrare și face propuneri în vederea restaurării;

3)    valorifică cercetarea științifică prin lucrări de specialitate

4)    contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de expoziții și publicații de popularizare (ghiduri, pliante)

Art. 31. Secția II - Secția Programe este o structură organizatorică condusă de un șef de secț.e care asigură coordonarea Biroului Relații Publice, Marketing, Biroului Proiecte Culturale, Educație Muzeală Compartimentului Expoziții, Biroului Editură și Redacție, și Expoziția permanentă din strada Nicolae Crețulescu, nr. 8, sector 1.

Art. 32. Biroul Relații Publice, Marketing

Biroul Relații Publice, Marketing este o structură organizatorică condusă de un șef de birou și asigură activitatea de relații publice și marketing în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române.

Biroul Relații Publice, Marketing are următoarele atribuții:

(1) in domeniul relații publice/presă/comunicații mass-media.

redactează comunicate de presă, articole și materiale publicitare pentru mass-media

a)    ține evidența tuturor manifestărilor muzeale din cadrul MNLR;

b)    acreditarea ziariștilor invitați la evenimentele și activitățile MNLR

c)    mediatizarea valorilor culturale, construirea relațiilor dintre muzeu, public și mass-media, colaborarea cu secțiile de specialitate în vederea promovării activității proprii și a editării unor materiale de informare;

d)    îndeplinește atribuțiile de birou de presă (inclusiv purtător de cuvânt) în acest scop creează și întreține un sistem de relații cu mass-media, inclusiv prin acreditări, conform Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

e)    colaborează cu personalul științific din celelalte secții ale MNLR în vederea adaptării conținutului tematic al programelor-cadru la proiectele expoziționale individuale și în scopul creării de evenimente specifice acestora.

f)    colaborează cu personalul științific al celorlalte secții la stabilirea tematicii, a conținutului și a formatului programelor de comunicare specifice (texte de sală, prezentării multi-media) și participă nemijlocit la redactarea acestora,

g)    coordonează activitățile voluntarilor muzeului implicați în activități de comunicare;

h)    colaborează cu sectoarele al căror personal intră, prin natura atribuțiilor specifice, în

("i I r* I J—■ I • rM    ll «f»    tn lii'ii    A a A a l-l I î A '


q)

r)

s)

t)


avizează, de principiu, orice material publicitar sau creator de imagine^ anunțuri, invitații etc ) privind instituția și casele memoriale afiliate: colaborează cu reprezentanți mass-media în promovp organizate sau găzduite de muzeu;

realizează parteneriate cu diverse instituții mediatice, dS^cutUuâ, din învățământ și cercetare, precum și cu alte organizații cu specific cultural etc.

întreține și dezvoltă o relație eficientă și constantă între instituție și diverse personalități/persoane din sfera culturii, pentru a menține vie memoria scriitorilor români și a istoriei literaturii naționale ca fenomen dinamic, în permanență evoluție

(2) in domeniul marketing-ului muzeal:

a)    coordonează activitățile de marketing muzeal'

b)    formularea obiectivelor globale urmărite de muzeu și a strategiilor pentru atingerea acestora

c)    identificarea și definirea segmentelor de piață specifice MNLR;

d)    elaborarea politicii generale de marketing, vizând implementarea ideii de piață pentru produsul muzeal;

e)    controlul și evaluare programelor de marketing;

f)    cercetarea mediului intern și extern al muzeului, studierea nevoilor consumatorilor și a comportamentului acestora pornind de la metodele de segmentare a pieței;

g)    elaborează programe specifice pe domeniu de activitate, în expunerea permanentă și în expoziții temporare;

h)    crează cadrul organizatoric pentru activitățile și programele cu caracter educativ, pentru publicul de toate categoriile și vârstele, inclusiv cel școlar;

i)    evaluează periodic oferta de programe educaționale în vederea unor mai bune adaptări la nevoile publicului țintă identificat, precum și pentru diversificarea ofertelor;

j)    elaborează strategia de marketing a muzeului;

k)    elaborează și implementează strategia de comunicare cu mass-media;

l)    elaborează și implementează programele de imagine corespunzătoare evenimentelor speciale, în funcție de natura acestora;

m)    monitorizează, analizează, evaluează periodic imaginea MNLR precum și rezultatele obținute prin aplicarea strategiei de comunicare și o optimizează în funcție de rezultate,

n)    menține la zi baza de date de protocol și colaborează cu secțiile și curatorii expozițiilor. în vederea organizării diferitelor evenimente conexe expozițiilor și manifestărilor MNLR;

o)    menține la zi baza de date de protocol și colaborează cu secțiile și curatorii expozițiilor, in vederea organizării diferitelor evenimente conexe expozițiilor și manifestărilor muzeului;

p)    menține legătura cu organismele și instituțiile culturale sau cu atribuții în domeniul culturii, din străinătate și/sau din România, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale active in acest domeniu;

q)    elaborează, aplică și analizează chestionare pentru public în vederea întocmim strategiei de marketing

Art. 33. Biroul Proiecte Culturale, Educație Muzeală    \

Biroul Proiecte Culturale, Educație Muzeală - este o structură orgamzaterieCcondusă dÂun sef de birou și are următoarele atribuții:    V.

mediatizare,etc,-) compatibile'cu domeniiN d/interes al MNLR. Ele pot fi concerte orgânîraterii


A în domeniul Proiecte Culturale, asigură activitatea de proiecte și organizare expoziții în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române

a)    specifice muzeului - organizate la propunerea specialiștilor din MNLR: sesiuni de comunicării \ simpozioane, conferințe, colocvii jte-specialitate manifestări aniversare legate de personalități ala j istoriei culturii și civilizației, cicluri de conferințe pe teme de actualitate din muzeografie ateliere\ J culturale cu participarea specialișfilorsjim muzeu sau a unor invitați (critici de artă, artiști plastici \ arh’tecțî. cineaști), prezentări ale expozițîilor<mhzeului itinerate peste hotare, dezbateri legate de piese din patrimoniul muzeului,'seri de teatru, proiecții de filme de artă sau cicluri de filme cu muzică filmată (concerte celebre), lansări de carte, activități exltfamuzeale interactive și interdisciplinare.

b)    găzduite de MNLR, la propunerea aWr instituții, prin contracte de parteneriat, ci, acestea să se circumscrie sferei culturii'sat^de interferență cu alte domenii (știință, educi^i&M

ie /nsXiti


vî„-muzicale prestigioase, simpozioane, conferințe, spectacole de promovare a limbii a autorilor români, colocvii naționale și internaționale realizate de uniunile de independent ori în colaborare cu Muzeul. Toate contractele de închiriere sedfitocmesi) legislației în vigoare.

(1)    colaborează cu asociații și fundații care sprijină muzeul, proiectând diferite evenimente culturale;

(2)    întocmește și urmărește dosarele pentru finanțarea de proiecte și programe, studii de piață strategii de promovare și comercializare a ofertei culturale a muzeului;

(3)    evaluează publicul (statistic și analitic) vizând fluctuația vizitatorilor în frecventarea muzeului, analiza de public, a practicilor sale, a receptării discursului muzeal;

(4)    organizează și promovează manifestări culturale: lansări de carte și reviste, vernisaje de expoziții, colocvii, cenacluri și evocări literare, spectacole - lectură pe texte poetice/dramatice inedite - din arhiva muzeului, concerte, spectacole de teatru, vizionări de filme în avanpremieră și alte spectacole de promovare a limbii și literaturii române și a autorilor români;

(5)    propune concepția și conținutul materialelor publicitare și documentare privind Muzeul Național al Literaturii Române și Casele memoriale afiliate;

(6)    inițiază, elaborează și implementează proiecte culturale și expoziții alternative virtuale, spectacole utilizând tehnologii multimedia;

(7)    inițiază, elaborează și derulează proiecte culturale cu specific literar și artistic pentru valorificarea exclusivă a patrimoniului Muzeului Național ai Literaturii Române;

(8)    inițiază, elaborează și derulează proiecte culturale sau educaționale, spectacole, etc. altele decât proiectele cu specific literar, propuse spre aplicare în cadrul unor programe interne sau internaționale sub sigla și egida (dreptul de proprietate) ai Muzeului Național al Literaturii Române,

(9)    acordă, la cerere, consultanță de specialitate în managementul proiectelor secțiilor sau compartimentelor care aplică pentru accesare și atragere de fonduri extrabugetare pentru proiecte de anvergură cu avizul Consiliului de administrație sau Consiliului științific,

(10)    editează în colaborare cu Biroul Relații Publice Marketing materialele de prezentare și promovare ale proiectelor cu specific literar;

(11)    propune soluții alternative de management cultural și promovare a expoziției de bază;

(12)    identifică, contactează și propune contracte de parteneriat, sponsorizare, publicitate ale MNLR cu alte instituții de profil.

(13)    în vederea promovării limbii și literaturii române și a autorilor români organizează proiectul „Teatrul de poezie".

B. în domeniul organizării de expoziții are următoarele atribuții;

(1)    asigură asistență de competentă logistică în vederea organizării de expoziții temporar;

(2)    propune soluții privind accesorii de expunere (panouri, socluri, vitrine, iluminat);

(3)    realizează materiale promoționale precum și traduceri ale acestor materiale;

(4)    asigură activitatea de supraveghere, în spațiile expoziționale


C în domeniul proiectelor

(1) identifică sursele de finanțare a proiectelor culturale sau conexe,


(2) elaborează cererile de finanțare în cadrul proiectelor naționale și/sau internaționale

D. în domeniul educație muzeală:

(1)    elaborarea de proiecte și programe educaționale, pe categorii de vârstă, formativ-culturale;

(2)    asigură îndrumarea muzeală la casele memoriale și în expoziția permanentă;

(3)    redactează materiale pentru ghidaj atât pentru expoziția permanentă căt și pentru expoziții temporare organizate de către instituție,

(4)    participă la activitățile expoziționale ale muzeului propune și /sau realizează expoziții temporare, participă la realizarea expozițiilor de bază ale muzeului alături de ceilalți specialiști, VJ 1

(5)    coordonează activitatea voluntarilor și a colaboratorilor; relația cu studenții și elevii pentru activități de internship, voluntariat;

(6)    coordonează formularea și implementarea strategiilor muzeului pe educație;

(7)    asigură legătura muzeului, cu alte instituții muzeale, cu instituții de cultură, der^. presă, precum și îndrumarea expozițională pentru vizitatori; în acest16
(8)

(9)


parteneriate cu instituțiile similare; coordonează activitățile care au ca scop educația prin muzeu și asigură primirea, în regim de gratuitate, notificată în preala muzeul.

Art. 34. Compartimentul Expoziții

Compartimentul Expoziții - este o structură organizatorică cu următoarele atribuții

(1)    organizează activitatea de cercetarea a arhivei Muzeului Național al Literaturii Române și a altor arhive de stat sau private, pentru selectarea și valorificarea expozițională a ansamblurilor de bunuri de patrimoniu;

(2)    stabilește tematica istorico-literară a expozițiilor;

(3)    proiectează și realizează expozițiile muzeului;

(4)    întocmește materiale de publicitate și de prezentare a expozițiilor muzeale,

(5)    prezintă muzeografilor și supraveghetorilor, din celelalte colective ale instituției, tematica expozițiilor și elementele de ghidaj pentru acestea;

(6)    efectuează studii de istorie literară română, universală și comparată în vederea întocmirii propunerilor de abordare expozițională a diferitelor personalități literare și a redactării riguros științifice a tematicilor;

(7)    efectuează studii privind identificarea de noi soluții de expunere a bunurilor din patrimoniu și face propuneri în legătură cu acestea;

(8)    asigură îndrumarea de specialitate pentru vizitarea expozițiilor;

(9)    este în legătură cu familiile marilor scriitori în vederea obținerii de materiale documentare necesare realizării expozițiilor;

(10)    realizează parteneriate cu instituții culturale: teatre, biblioteci, alte muzee.

Art. 35. Biroul Editură și Redacție

Biroul Editură și Redacție - este o structură organizatorică condusă de un șef de birou și are următoarele atribuții:

(1)    coordonează activitatea editorială a MNLR, conform celor mai înalte exigențe științifice și de calitate, urmărind corelarea cu manifestările expoziționale și evenimentele organizate de MNLR, precum și buna colaborare cu tipografiile;

(2)    asigură execuția tuturor operațiunilor pe care le implică activitatea redacțională, într-o permanentă colaborare cu specialiștii muzeului, dar și cu graficienii și tehnoredactorii răspunzători de realizarea machetei artistice a publicației;

(3)    întocmește și actualizează programul de editare anual (Planul editorial) pe care îl supune spre aprobare conducerii muzeului, consiliului științific;

(4)    inițiază, întreține și dezvoltă relația cu autorii (prin intermediul redactorijp? editurii) pe tot

parcursul editorial;    /.■<\

(5)    asigură activitatea de desktop publishing (procesare, tehnoredactare; scanări, corecturi, grafică

și coperte de carte) premergătoare tiparului:    H * / /    ; ** ’k I

supraveghează procesul tipografic    S'z    < _»//

(6)    identifică și întreține relația cu canalele de difuzare a cărților edîfaTe a revistei d^ specialitate a

instituției;    \

(7)    propune și întocmește proiecte editoriale în scopul obținerii de sprijin jfin^^jăr din partea organismelor de stat (Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerut=fcdfrcației Naționale), ori a celor private (Fundații Culturale),

(8)    stabilește relații de colaborare cu instituții (Uniunea Scriitorilor, UCC) și personalități literare în scopul editării cărților și revistei proprii,


(9)    editează sau reeditează opere literare și ediții critice de valoare, din patrimopiuH^ffOrdl-et-literaturii române,

(10)    asigură apariția periodică a revistei Manuscriptum prin redactarea și publicarea documentelor inedite postume editate șt prezentate de specialiștii instituției și din afara MNLR, cu care colaborează în activitatea redacțională;

(11)    cercetează fondurile patrimoniale de manuscrise ale MNLR, cât și a altor arhive de documente literare, în vederea selectării materialelor publicabile;

(12)    asigură tipărirea materialelor de promovare a activității MNLR: pliante, postere zCâțțțVpb^tj ilustrate, afișe etc;

(13)    reprezintă instituția la Târguri și Saloane ale cărții, asigurând conceptul standuri dejzizjtare, prezentare și cumpărare a produselor editurii;


. I , iii < -V&. X-ȘQlW*

vt TURISM

(14)    întreține relația cu mass-media, concepe comunicate de

(15)    verifică săptâmânal/lunar stocul producției editoriale

(16)    realizează anual inventarul producției editoriale proprii


Art. 36. Secția III - Case Memoriale este o structură organizatorică co asigură coordonarea activității.

Casei memoriale Tudor Arghezi -., Mărțișor"

Casei memoriale George Bacovia-Agatha Bacovia Casei memoriale Ion Minulescu-Claudia Millian Casei memoriale Liviu Rebreanu-Fany Rebreanu Casei memoriale Anton Pann

Expoziției Ciorănescu de la Moroieni, județul Dambovița îndeplinește următoare atribuții’

(1)    elaborează regulamentul de funcționare pentru fiecare casă memorială;

(2)    acționează pentru menținerea unui climat amiabil în relațiile cu moștenitorii sau iegatarii testamentari;

(3)    menține casele memoriale din administrare în circuitul cultural,

(4)    răspunde de integritatea patrimoniului din gestiune,

(5)    asigură îndrumarea de specialitate și ghidajul vizitatorilor la casele memoriale;

(6)    popularizează și valorifică prin manifestări cultural artistice și științifice, ca și editorial patrimoniul așezămintelor respective.

APARATUL FUNCȚIONAL, cuprinde:

Art. 37. Compartimentul Resurse Umane, Salarizare

Este o structură funcțională aflată în subordinea directă a managerului (director general) instituției și asigură:

(1) Pe linie de resurse umane, salarizare, răspunde de întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;

elaborarea și gestionarea activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților (în colaborare cu șefii de birouri, secție și compartimente) conform prevederilor legale în vigoare;

organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare. în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea Secretariatului comisiilor de_„exargigare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

d)    întocmirea, completarea și ținerea evidenței dosarelor personale ale personalului contractual,

completarea registrului general de evidență a salariaților (ReviSal) în ordinea încheierii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă; ,    ., '    | j

e)    gestionarea și prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic;-r/'y q J

f)    demararea formalităților care se impun pentru pensionarea, în condițiile legii, ă,.personalului / angajat;

întocmirea și eliberarea documentelor care compun dosarele de pensionare*^ iprnțărî finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă, în condîțiffgTegii. întocmirea planurilor privind promovarea personalului;    \

urmărirea modificării vechimii în muncă a salariaților;

stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a drepturilor-satartale-și-cșlorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

a)

b)


c)


g)

h)

i)

j)


k)


I)


O)

p)


identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu condiții grele, periculoase etc, conform legii, în vederea acordării sporurilor;

întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat pe baza propunerilor șefilor de birouri, secție și compartimente, pe care îl înaintează sprel aprobare managerului (director general), în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

m)    vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariaților;

n)    eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri; programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților, elaborarea și redactarea regulamentului de organizare și funcționar^^iwstîSVa


18    {(ș direcția

j CULTURA,

,.B iHVĂȚĂMĂN ( ț    TURISM

_____ ___ _ \ '

l-


C.A


CONFORM CU ORI'q)


t)

u)

v)


w)


X)

y)


a)

b)

c)

d)

e)

f) 9)

h)

i)

j)

k)

l)


cu celelalte compartimente funcționale;

stabilirea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, și/sau categorii, împreună cu serviciile de specialitate în limita nt, creditelor aprobate;

elaborarea, după caz, a propunerilor statelor de funcții în conformii numărul de posturi aprobate și supunerea spre aprobare în condițiile legii; elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc.);

redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern; redactarea deciziilor emise de managerul (director general) al instituției pentru relațiile de muncă din instituție;

evidența și arhivarea deciziilor managerului (director generai) al instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la Muzeul Național al Literaturii Române;

întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcției Cultură, învățământ, Turism -Serviciul Cultură - PMB, etc);

fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului;

colaborarea eficientă cu toate compartimentele instituției.

(2) în cadrul compartimentului este organizată și activitatea de secretariat;

execută lucâri de dactilografiere și multiplicare;

înregistrează lucrările în ordinea sosirii, respectând în același timp ordinea de urgență hotărâtă de conducere;

primește corespondența sosită pe adresa muzeului, o înregistrează și o prezintă conducerii spre repartizare în aceeași zi sau cel mai târziu în dimineața zilei următoare;

repartizează corespondența conform rezoluției managerului (director general), pe bază de semnătură în registrul de primire;

primește corespondența la semnat și se îngrijește de expedierea ei prin poștă sau curier după ce o înregistrează de ieșire;

asigură transportul documentelor și actelor încredințate;

răspunde pentru eventualele deteriorări sau pierderi de documente, când acestea au loc din culpa sa;

păstrează și răspunde de ștampila instituției și o aplică pe semnăturile legale;

răspunde de păstrarea registrelor de intrare și ieșire a corespondenței instituției;

verifică periodic starea obiectelor și a microclimatului din expoziția de bază;

păstrează calendarul ședințelor și al obligațiilor conducerii

primește și răspunde de distribuirea șub semnătură a fiarelor și a celorlalte publicații de specialitate.    Ir~''    l - II


Art. 38. Compartimentul Contabilitate Financiar A

Funcționează în subordinea contabilului-șef al instițfyitși

(1)    răspunde de buna funcționare a activității fîhBflcjăc^brtfâbile a instituțieîTnn ponformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției,

(2)    urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

(3)    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cui \

prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria l t Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor \ îi creditoare;    \ w

(4)    centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

(5)    verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară,

(6)    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile cadrul aparatului de specialitate al Primarului General de conducerea Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc

19

CONFORM CU ORIGINALUL


(7)    asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a“doc/rr)eetetof firtânciar contabile. în funcție de natura lor;

(8)    răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității ecocramico-fii^nciare la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărUor. sau ^sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

(9)    răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

(10)    răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare

(11)    asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă direct sau indirect angajamentele de plăți,

(12)    exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale atunci când este cazul;

(13)    răspunde de asigurarea și ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției.

(14)    răspunde de asigurarea și ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobatele Consiliul General al Municipiului București;

(15)    răspunde de transmiterea spre avizare la direcțiile de resort din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului General    - PMB, Direcția

Financiar Contabilitate Buget) a listei de investiții detaliate în așa fel încât să nu se producă întârzieri în derularea obiectivelor de investiții din cauza nerespectării termenelor sau a viciilor de întocmire a acestor documente,

(16)    urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia

(17)    asigură clasarea și păstrarea in ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale,

(18)    poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;

(19)    prezintă conducerii instituției spre aprobare situații financiare obligatorii; bilanțul contabil, raportul explicativ, etc

(20)    participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

(21)    răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

(22)    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului solicitând în prealabil avizul Direcția Cultură, învățământ, Turism - Serviciul Cultură - PMB;

(23)    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate'din actele

normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil,    j.'1 ” - -L

(24)    asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestoras

(25)    întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legal^ deZ declasare, disponibilizare, transmitere fără plată, valorificare și clasare a bunurilor aparținând instituției;

(26)    îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției; \    \ i '    ;

(27)    elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat, a situațiilor, ecpoamiee-^'" financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului GeneralK/V

(28)    asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de sp£ instituției, conform normelor legale aplicabile


(29)    întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viraffienteîe-privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc,

(30)    întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

(31)    asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate Financiară. CNPAS, CASMB CASAOPSNAJ, ANOFM, etc );

(32)    întocmește documentele fiscale în conformitate cu prevederile legale

fața organelorabilitate;

... . 't>\


20


IX I . O -Vi \“


\ jhJL(33)    efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Codului Civil/ privind drepturile de autor și drepturile conexe cu modificările și conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;etc^

(34)    întocmește declarațiile și adeverințele pentru personalul plătit' nr.8/1996. etc pentru anul anterior,

(35)    elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

(36)    asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau instituției, conform normelor legale aplicabile;

Art. 39. Compartimentul Administrativ, SSM, PSI

Este o structură funcțională, în subordinea Managerului (Director general) al instituției, care asigură

cele trei activități, respectiv, activitatea administrativă, activitatea de sănătate și securitate în muncă precum și activitatea PSI, având următoarele atribuții;

(1) Activitatea administrativă

(a)    gestionează mijloacele fixe instalațiile, sculele și materialele necesare echipei, ținând evidența lor la zi.

(b)    înaintează spre aprobare șefului ierarhic superior propuneri privind reamenajârile reparațiile capitale și curente ce se impun urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor in conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare,

(c)    organizează și asigură efectuarea curățeniei în spațiile deținute, precum și întreținerea clădirii și a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia,

(d)    întocmește planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat și a planului anual de achiziții,

(e)    efectuează manipulări de mobilier, în funcție de necesități;

(f)    intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

(g)    răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță,

(h)    răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare;

(i)    întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției;

(1.1) Munca efectuată de muncitori calificați, se desfășoară potrivit sarcinilor și repartiției

lucrărilor, pe care o face șeful serviciului. în realizarea sarcinilor ce le revin, muncitorii trebuie să

(a)    execute în termen și în cele mai bune condiții lucrările încredințate;

(b)    întrețină în bune condiții utilajele și sculele ce le-au fost încredințate și de care

răspund;    ,\

(c)    realizeze maxim de economii în executarea lucrărilor;    ‘o

(d)    asigure executarea lucrărilor de revizie și întreținere curentă.7 instalații sanitarei feîectrice,

lăcâtușerie, tâmplărie, la toate subunitățile muzeului etc;    I ' j,    I

(e)    verifice și urmărească buna funcționare a instalațiilor care măsoară^pnsumurile;

(f)    efectueze intervenții de complexitate medie și mică;    V z _.. ‘

(g)    efectueze lucrări de întreținere și igienizare a imobilelor,    V

(h)    execute și alte sarcini transmise de managerul (director general) al MNLP

Activitatea privind securitatea și sănătatea în muncă

Pe linie de securitate și sănătate în muncă, răspunde de

(a)    asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);

(b)    întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii,

(c)    instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din instituție,

(d)    analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propun ZWsSiC

a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora,    /cy '

(e)    informareățbnducerii instituției asupra accidentelor de muncă produșe'îrj^hîîatZ

21    Z-tfS
(f)

(9)

(h,

(0


cercetarea cauzelor accidentelor de muncă, stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, personalul instituției,

coordonează activitatea de protecția muncii, în conformitate cu legi;•JRC


0)

(k)


(0


identificarea pericolelor și evaluarea hscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru,

elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție:

elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului,


(m)    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;

(n)    elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității,

(o)    evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

(p)    evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor

țq) urmărirea actualizării planului de avertizare, a pianului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

(r) întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.


în Regulamentul Intern al Muzeului Național al Literaturii Române vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau desemnat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze


(2) Activitatea de prevenire și stingerea incendiilor

Angajatul care are responsabilitatea activității de PSI are următoarele atribuții:

(a)    asigură corespondența cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, urmărind rezolvarea sarcinilor rezultate din rapoartele de control;

(b)    întocmește și reactualizează planurile de măsuri și planurile de evacuare;

(c)    întocmește și difuzează decizii și note de serviciu privind PSI;

(d)    întocmește lunar note de constatare privind respectarea normelor PSI în imobilele care aparțin Muzeului,

(e)    întocmește necesarul mijloacelor de intervenții și le include în planul de achiziții;

(f)    asigură zilnic întreținerea și funcționarea mijloacelor de intervenție;

(g)    urmărește efectuarea service-ului pentru mijloacele de,intervenție, ignifugare, curățire coșiy?\

verificarea instalațiilor de gaze, PRAM, centrale termice; 11    ....

(h)    asigură instruirea personalului pe linie PSI, con fomv legislației în vigoare;

(i)    informează conducerea și ține legătura cu funfizoriif'de echipartfeqțe antiincendiu, cu ISt, asupra stării curente a echipamentelor și mijloacelor de intervenție}, în imobilele aparținânoi k

Capitolul

Patrimoniul Muzeului National al Literaturii Române

Art 40. (1) Predarea patrimoniului Muzeului Național al Literaturii Romane, în condițiile legii, între Ministerul Culturii și identității Naționale și autoritățile locale ale Municipiului București nu a fost efectuată.

Patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române este format din drepturi și otjligațJV


muzeului.unor bunuri aflate in proprietatea publică sau privată caz, pe care le administrează în condițiile legii


PatrimpniU|'p’Oate fi îmbogățit și completat în condițiile legii

/    ., A    22

I    ■    . î'*ie'-'t au,Ui on-itc'î' f* cuuro^ ĂI

ȚUHISMMuzeul Național al Literaturii Române are in administrare sediul sit 64-66, sect. 1 (pentru birouri), Str. N. Crețulescu, nr.8, sect. 1 (expoziția) imobile care găzduiesc casele memoriale:

-    Tudor Arghezi - „Mărțișor”    - Strada Mărțișor, nr 26, sector 5,

-    George Bacovia-Agatha Bacovia - Strada George Bacovia, nr 63. sect

-    Ion Minulescu-Claudia Millian    - B-dul Dr. Gheorghe Marinescu nr.19?

-    Liviu Rebreanu-Fany Rebreanu    - B-dul Dr. Gheorghe Marinescu, nr.19, Et. 2

-    Anton Pann    - Str. Anton Pann, nr. 20 sector 3

Muzeul Național al Literaturii Române ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat dat în administrarea sa

Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și transmiterii acestuia către Direcția Cultură, învățământ, Turism - PMB, spre luare la cunoștință, introducere în baza de date a direcției șt realizare a inventarului Municipiului București.

(2) Patrimoniul muzeal este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial ale muzeului asupra unor bunuri aflate în proprietate publică și/sau privată pe care muzeul le administrează cu diligenta unui bun proprietar.

Regimul juridic al dreptului de proprietate publică și/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozițiilor legale în vigoare.

Evidența bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal se ține prin Registrul informatizat pentru evidenta analitică a bunurilor culturale, document permanent/având caracter obligatoriu, cu menținerea registrelor de inventar și a documentelor primare

Bunurile culturale mobile și imobile sunt înscrise în inventarul instituției, pe baza căruia se ține evidența generală a întregului patrimoniu de către structurile organizatorice cu atribuții în acest sens.

Bunurile mobile și imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal sunt în mod obligatoriu asigurate parțial sau integral, conform dispozițiilor legale în vigoare

(3) Bunurile mobile și imobile aflate in administrarea Muzeului Național al Literaturii Române se gestionează potrivit dispozițiilor legala în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în șederea protejării, conservării și asigurării acestora.

Capitolul IX

Buget, relații financiare

Art. 41.

Muzeul Național al Literaturii Române este o instituție publică de cultură finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din încasările tarifelor pentru vizitarea de către public a expozițiilor permanente și temporare. Instituția mai po obține venituri din :


b)

c)

d)

e) 0


comercializarea publicațiilor proprii sau ale terților din domeniul de activitate pliante, ilustrate, afișe, CD-urj) prin standurile instituției; colaborări pentru diverse activități științifice și culturale;

închirierea de spații pentru diverse activități care'np contravin legislației în vigoare, acordarea dreptului de reproducere a unor documetite; taxe de fotografiere sau filmare; /


sponsorizări și donații acceptate de instituție, copfor alte surse, conform legii.

(2)    Bugetul de venituri și cheltuieli al MuzșyluiyN conformitate cu prevederile legale în vigoare'

(3)    Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către manager (director general), în calitatea sa de ordonator terțiar de credite Muzeul Național al Literaturii Române poate primi finanțări pentru programe culturale de interes


0)


local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării în vigoare

Prețurile și tarifele pentru serviciile oferite de MNLR sunt stabilite de Consiț și aprobatejorin. hotărâre a PMB.

'U    23


c.


f.1


ALA,.


'Jt(6)    MNLR beneficiază de drepturile de autor conferite prin lege, pentru toate tormeie de va a bunurilor din colecțiile sale. Dreptul de reproducere și cercetare prin diferite mij orice formă a obiectelor din colecțiile proprii este rezervat exclusiv MNLR.

(7)    MNLR poate asigura asistență de specialitate pentru alte muzee din rețeaua nați internațională, contra-cost, pentru colecții școlare, sătești, de cult ori particular&rTn privind normele de conservare și securitate ale bunurilor de patrimoniyzșTvalorifîc științifică, culturală, instructivă și recreativă.

(8)    MNLR poate organiza programe de studiu și practică pentru elevi, studenți, doctoranzi tineri specialiști în formare sau profesori din țară sau din străinătate, prin colaborare cu uqitâțile de învățământ, cercetare șî perfecționare a cadrelor interesate

Capitolul XI

Dispoziții finale


Art. 42.


(1)    Muzeul Național al Literaturii Române este clasificat în categoria muzeelor de importanță națională.

(2)    Parte din activitățile Muzeului Național al Literaturii Române pot fi asigurate cu servicii externalizate, în condițiile legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(3)    Activitatea de audit public intern va fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Audit Public Intern).

(4)    Muzeul Național al Literaturii Române își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului de Administrație și Consiliului Științific, cu consultarea Direcția Cultură, învățământ, Turism - PMB.

(5)    Muzeul Național al Literaturii Române utilizează sigla proprie și sigle pentru fiecare unitate/colecție/casă memorială/expoziție in parte, însoțită de denumirea respectivei entități

(6)    Litigiile de orice fel in care este implicat Muzeul Național al Literaturii Române sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii, în cazul în care nu putut fi soluționate pe cale amiabilă.

(7)    Anual, managerul (director general) întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului de Administrație și a Consiliului Științific, pe care îl transmite direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

(8)    Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției, respectiv Legea muzeelor șt colecțiilor publice nr.311/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare și a actelor subsecvente acesteia.

(9)    Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementările legislative apărute ulterior

(10)    Prezentul Regulament in Municipiului București, contrare.G-V; -/A