Hotărârea nr. 198/2018

HOTARAREnr. 198 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de

Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2306/1/19.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 74/26.03.2018, raportul Comisiei sănătate și protrcție socială nr. 18/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 200/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum șt stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit, b), alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 16 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 908 de posturi, din care 60 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arl.2 Prevederile art. II și art. iii și anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 653/19.12.2017, precum și Hotărârea C.G.M.B. nr. 531/2017, cu modificările și completările aduse de Hotărârea C.G.M.B. nr. 653/19.12.2017 își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri..

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr, 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1BIROUL

CORP

CONTROL

BIROUL

REGISTRATURA

BWOUL

JURD1C,

LEGISLAȚIE


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCI

ORGANIGRAMA


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


OWECTOfl

(DIRECTOR ECONOMIC ȘlADMfNISTRATTV)


DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME^
TOTAL Total posturi conduc Tolal posturi execuții i

Cosnlinu-Iounu SIM Director General


DIRECTOR

(DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALA)


\ SERVICIUL \ -CBVTRUL REZDENȚ1AL-

/sfAnta

^TEODORA-

J

BflOLfL

ADMWSTRATfV

BROUl.’CBITEULOE klORURE Șl EDUCARE' TMPUIUE PENTRU COP» tKlAM-OMOE*SERWUL “CENTRUL REZIDENȚIAL OE tMGRUJIE Șl ASISTENTA PENTRU PERSOANE

DEPENOBJTE-DARVARl*


BIROUL XBTTRW.DE iNOnLWE Șl EDUCARE ȚWPUfHE PWTRUCOPW

0-3 ANI -STELUȚE ZÂMBITOARE-


broul-centrul de zi PJWMO RECOWCTJCREA VEȚI DEFAWJE CU VIATA PROFESIONALA-COVORUL HAQC-


EWfiOUL -CENTRUL DE iNGRLflRE Șl HJUCApE TMPURC PHIȚRUCOP1 0-3 ANI -CASA CU PlTlCr


BfflOUL ‘CLUBUL CQPXOfV


BIROUL -CENTRUL DC tNGHUFE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPM

0<J ANI -CASA CU *-ȘTRUUFT.


BROUL XBTTRUL DE tNORWRE Șl educație TMPURIE PENTRU COPII

(M «UCASTELUL FERMECAT


o w n i1 jiul i/A> .z t' a


BIROUL -CENTRUL DE ASISTENTA

DESENAT

AGRESORLOH

FAMJALI

*ONOUA

ȘANSA*


BIROUL

Spfk® P&TAU

d^aCorcate


BIROUL

SPĂLĂTORIE

sociala


POUCUNCa'

SCjClĂeA


fit 1 N >»■ TSERVICIUL •COMPLEXUL HTEQRATDE SERVCa SOCIALE PENTRU ADULȚI • sfAntulioan-


SERVICIUL •CENTRUL REZCENȚlALDE iNQRUmEȘI ASISTENȚA PENTRU PERSOANE DEP6M)0rt& bercentBROUL CANTWA SOCIALA FERENTARI


COMPARTIMENT

EVALUARE/

REEVALUARE,

MONITORIZARE

BENEFICIARI

FERENTARI


BROUL CANTWA SOCIALA sf. CONSTANTW


COUPARTWENTLH, EVALUARE/ REEVALUARE. MONITORIZARE BENEFICIARI SF. CONSTANTW


COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE. MONITOR (ZARE BENEFICIARI GRiVSjiA


». BIROUL CANTWA I SOCIALA BUCUR 1


COMPARTIMENTUL

EVALUARE/

REEVALUARE.

MOWÎTOflIZARe

BENEFICIARI

BUCUr;COMPARTWENTUL EVALUARE/ REEVALUAHF MONITORIZARE BENEFICIARI 0MNEDIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI nexa nr. 2 la HCGMB

r.JMifeM.........


;.jj

7/

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

stud

Gradul/ treapta pro fes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

DIRECTOR GENERAL

1

Director General    S    II

anexa VIII/cap n/A/TV.a

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

2    Director General Adjunct    S    II

anexa VUI/cap U/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

3    Director

S    II

anexa VUI/cap II/A/TV.a

DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRA

ME)

4    Director

s    n

anexa VIII/cap II/A/TV.a

DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

5    Director

s    u

anexa VUI/cap n/A/TV.a

BIROUL CORP CONTROL 6/1/5

6

Șef birou

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

7

Inspector de specialitate

s

I

anexa VE/cap H/A/IV.b

8

Inspector de specialitate

s

I

anexa VE/cap n/A/TV.b

9

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VE/cap EA/IV.b

10

Inspector de specialitate

s

n

anexa VE/cap Et/A/TV.b

11

Referent

M

IA

anexa VE/cap n/A/TV.b

BIROUL REGISTRATURĂ 6/1/5

12

Șef birou

s

II

anexa VE/cap n/A/TV.a

13

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VE/cap n/A/TV.b

14

Inspector de specialitate

s

I

anexa VE/cap n/A/TV.b

15

Referent

M

IA

anexa VE/cap n/A/TV.b

16

Arhivar

M

anexa VE/cap n/A/TV.b

17

Curier

M;G

anexa VE/cap n/A/TV.b

BIROUL JURIDIC, LEGISLAȚIE 6/1/5

18

Șef birou

S

n

anexa VE/cap II/A/TV.a

19

Consilier juridic    /

S

LA

anexa VE/cap H/A/TV.b

20

Consilier juridic    .3

S

n

anexa VE/cap II/A/TV.b

21

Consilier juridic    {j

S

IA

anexa VE/cap n/A/TV.b

22

Consilier juridic    '

s=;

I

anexa VE/cap n/A/TV.b

23

Referent    , \    y

VP

IA

anexa VE/cap U/A/TV.b

COMPARTIMENTUL AUDIT 2    % a,    ,

24

Auditor    '

s

I

anexa VE/cap n/A/TV.b

25

Auditor

s

II

anexa VE/cap n/A/TV.b

'BIROUL RELAȚII PUBLICE 6/1/5    <■ .    .    /

36

Șef birou    1

S

II

ane^i VE/C& II/A/TV.a

£7

Inspector^ specialitate    \

s

I

aneîa VE//ăp H/A/IV.b

/<•'

/(?


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

stud

0

1

2

3

4

7!

Referent

M

IA

anexa VHI/cap H/A/TV.b

72

Referent

M

1

anexa VHI/cap H/A/IV.b

73

Inspector de specialitate

S

1

anexa VHI/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL ACHIZIȚII PUBLICE 10/1/9

74

Șef serviciu

S

II

anexa VIH/cap H/A/IV.a

75

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap H/A/IV.b

76

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap H/A/TV.b

77

Inspector de specialitate

s

11

anexa VlII/cap H/A/IV.b

78

Inspector de specialitate

s

I

anexa VIH/cap n/A/IV,b

79

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap H/A/IV.b

80

Inspector de specialitate

s

I

anexa VHI/cap H/A/IV.b

81

Inspector de specialitate

s

II

anexa VHI/cap Il/A/IV.b

COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

82

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VHI/cap II/A/IV.b

83

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vni/cap H/A/TV.b

SERVICIUL ADMINISTRATIV 11/1/10

84

Șef serviciu

s

11

anexa VlII/cap Il/A/TV.a

'85

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap IÎ/A/TV.b

86

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VHI/cap II/A/IV.b

87

Inspector de specialitate

s

II

anexa VHI/cap II/A/IV.b

88

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap H/A/TV.b

89

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap H/A/TV.b

90

Inspector de specialitate

S

I

anexa VHI/cap H/A/IV.b

91

Magaziner

M;G

anexa VHI/cap II/A/IV.b

92

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

93

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VIH/cap H/A/IV.b

94

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VIH/cap n/A/TV.b

BIROUL APROVIZIONARE 6/1/5

95

Șef birou

S

II

anexa VnVcap II/A/IV.a

96

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VHI/cap H/A/IV.b

97i

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

93

Referent

M

I

anexa VIH/cap H/A/IV.b

99

Referent

M

IA

anexa VIH/cap IÎ/A/TV.b

100

Referent    ♦

M

IA

anexa VHI/cap H/A/IV.b

COMPARTIMENTUL TRANSPORT ,4

101

Referent    ț|

M

LA

anexa VIH/cap H/A/IV.b

102

Muncitor calificat    V* (

M;G

1

anexa VHI/cap IÎ/A/TV.b

103

Șofer    V- , '

M;G

I

anexa VIH/cap lI/A/TV.b

104

Șofer    o

M;G

I

anexa VHI/cap II/A/IV.b

BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE

3/1/12

105

Șef birou

S

II

anexa VHI/cap U/A/IV.a

106

Inspector de specialitate

A

s

IA

anexa VHI/cap II/A/IV.b

107

Inspector de specialitate

\

s

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

108

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap H/A/IV.b

109

Inspector de specialitate

s

I

anexa VHI/cap H/A/IV.b

Uo

Referent    \

M

IA

anexa VIH/iap II/A/IV.b

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VHI/fcap H/A/IV.b

1,12

Muncitor calificat    \

M;G

I

anexa VHl/cap II/A/IV.b

113

Muncitor calificat

M;G

I

a/i^xa'Vll^/cap H/A/IV.b

nlkiui iv-te


Nr.

poz.

Compartimentul

Nn

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcjia

0

1

2

3

4

114

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

115

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/TV.b

116

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

117

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VIU/cap II/A/IV.b

SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FI

NANȚĂRI EXTE

RNE 8/1/7

118

Șef serviciu

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

119

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/TV.b

120

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

121

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlU/cap II/A/IV.b

122

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

123

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

124

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap n/A/IV.b

125

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVII

CIUL RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI A

LȚI ACTO

RI SOCIALI 8/1/7

126

Șef serviciu

s

II

anexa VUI/cap n/A/IV.a

127

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlU/cap U/A/IV.b

128

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

129

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

130

Referent

M

IA

anexa VlU/cap II/A/IV.b

131

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap n/A/IV.b

132

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap U/A/IV.b

133

Referent

M

II

anexa VUI/cap n/A/IV.b

SERVII

CIUL STIMULENTE FINANCIARE 23/4/

19

134

Șef serviciu

S    II    anexa VUI/cap II/A/IV.a

BIROUL STIMULENT NOU NĂSCUT ȘI MONOPARENTAL

135

Șef birou

S

n

anexa VlU/cap II/A/IV.a

136

Psiholog practicant

S

anexa ll/cap 1/3.2

137

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

138

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

f39

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

140

Inspector de specialitate

S

n

anexa Vni/cap II/A/IV.b

BIROUL STIMULENT ADULȚI CU HANDICAP

141

Șef birou

S

u

anexa VUI/cap II/A/IV.a

142

Inspector de specialitate    " '

s

IA

anexa VIU/cap U/A/IV.b

143

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

144

Inspector de specialitate? /

s

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

145

Inspector de specialitate- '/<'

s

I

anexa VIU/cap II/A/IV.b

146

Inspector de specia li tițțțr. \

s

II

anexa VIU/cap II/A/IV.b

147

Referent    \ Z-

M

IA

anexa Vni/cap U/A/IV.b

148

Referent

M

I

anexa VIU/cap U/A/IV.b

149

Referent

M

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

150

Referent

M

debutant

anexa VIU/cap U/A/IV.b

BIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP

151

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

152

Inspector de specialitate

ș

I

anexa VIU/cap U/A/IV.b

153

Inspector de specialitate

s

debutant

anexa VUI/cap U/A/IV.b

l'\54

Inspector de specialitate

s

debutant /

| anexa VIU/cap U/A/IV.b

1/55

Referent    i,

M

IA    /

anexa Vntfcdn II/A/IV.b

f 56

Referent

M

I -    /

//anexa VII/cap II/A/IV.b
)ÎK1 • 1 IA


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

stud

0

1

2

3

4

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL 3

157

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VÎH/cap Il/A/IV.b

158

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap n/A/IV.b

159

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL URGENȚE SOCIALE 10/1/9

160

Șef serviciu

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

161

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap U/A/IV.b

162

Asistent social practicant

s

anexa U/cap 1/3.2

163

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

164

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vm/cap II/A/IV.b

165

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

166

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap U/A/IV.b

167

Referent

M

IA

anexa VlU/cap II/A/IV.b

168

Referent

M

I

anexa VlU/cap n/A/TV.b

169

Referent

M

IA

anexa Vm/cap II/A/IV.b

SERVII

CIUL PROTECȚIA COPILULUI 8/1/7

170

Șef serviciu

S

11

anexa VlU/cap II/A/IV.a

171

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap U/A/IV.b

172

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

173

Inspector de specialitate

s

LA

anexa VlU/cap U/A/IV.b

174

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap U/A/IV.b

175

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlU/cap n/A/IV.b

176

Educator*

s

anexa U/cap 1/3.2

177

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE P

OMIDE" 9/1/8

ENTRU COPII 0-3 ANI -

178

Șef birou

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

179

Educator

PL

anexa Il/cap 1/3.2

180

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

181

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

182

Pedagog de recuperare

M

anexa U/cap 1/3.2

183

Asistent medical

PL

anexa U/cap 1/3.2

184

Educator*

s

anexa U/cap 1/3.2

185

Mediator social**

M

anexa U/cap 1/3.2

186

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlU/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE P

SCĂPĂRICI" 10/1/9

ENTRU COPII 0-3 ANI -

187

Șef birou    * z

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

188

Educator    ((

M

anexa U/cap 1/3.2

189

îngrijitoare    \\v

anexa II/cap 1/3.3

190

îngrijitoare    \ z

anexa U/cap 1/3.3

191

îngrijitoare    V,

anexa II/cap 1/3.3

192

Pedagog de recuperare    ' ‘

M

anexa U/cap 1/3.2

193

Asistent medical

pl

anexa U/cap 1/3.2

194

Psiholog practicant ~

A    anexa II/cap 1/3.2

'$.5

Mediator social** / \

M

/ }    jfnexa U/cap 1/3.2

■)>

Muncitor necalificat f \

M,G

j atleta yill/cap II/A/IV.b
CONFORM CU ORIGINALUL

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Le 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -OAKY" 8/1/7

197

Șef birou

S

n

anexa VUI/cap n/A/IV.a

198

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

199

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

200

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

201

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

202

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

203

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

204

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

ALEX" 22/1/21

205

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

206

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

207

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

208

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

' 209

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

210

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

211

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

212

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

213

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.2

214

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

215

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

216

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

217

Medic specialist

S

anexa II/cap I/2.a4

218

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

'219

Educator*

s

anexa II/cap 1/3.2

220

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

221

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

222

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

223

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

224

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

225

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

226

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - LA

BUNICI" 18/1/17

227

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap n/A/IV.a

228

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

229

Pedagog de recuperare/ ' ..

M

anexa II/cap 1/3.2

230

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

231

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3,3

232

îngrijitoare    V'    1

anexa II/cap 1/3.3

233

îngrijitoare    r

anexa II/cap 1/3.3

234

îngrijitoare    ’VJC O ',’.L

anexa II/cap 1/3.3

235

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

2^6

Pedagog de recuperare^

M ,

A anexa II/cap 1/3.2

2^7    (

Pedagog de recuperai^ \

M

/    anexa II/cap 1/3.2

’78

Lucrător social*** ț \

M

/    gnexa Il/cap 1/3.2

originalul


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

Gradul/

treapta

profes.

Anexa ia Lg 153/2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

stud

0

1

2

3

4

239

Educator*

S

anexa n/cap 1/3.2

240

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

241

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

242

Psiholog practicant

S

anexa II/cap 1/3.2

243

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

244

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VM/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 AM -

MARIA" 11/1/10

245

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap H/A/IV.a

246

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

247

Asistent medical

PL

anexa H/cap 1/3.2

248

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

249

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

250

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

,,251

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

■'252

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

2.53

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

454

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

1255

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE P

CURCUBELUL MAGIC" 28/1/27

ENTRU COPII 0-3 ANI -

256

Șef birou

S

II

anexa VHI/cap II/A/IV.a

257

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

258

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

259

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

26o;

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3,2

261/

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

262

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

263

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

264

îngrijitoare

anexa H/cap 1/3.3

265

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

266

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

267

îngrijitoare

anexa H/cap 1/3.3

268

Educator*

S

anexa H/cap 1/3.2

269

Pedagog de recuperare

M

anexa H/cap 1/3,2

270

Pedagog de recuperare

M

anexa U/cap 1/3.2

271

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

272

Educator*    T ,

S

anexa H/cap 1/3.2

273

Educator*    If —

s

anexa II/cap 1/3.2

274

Lucrator social**^"/-

M

anexa II/cap 1/3.2

275

Lucrător social***v

M

anexa II/cap 1/3.2

276

Lucrător social*** VI' n

M

anexa H/cap 1/3.2

277

Medic specialist

S

anexa II/cap I/2.a4

278

Psiholog practicant

ș

anexa H/cap 1/3.2

279

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

28Q

Muncitor calificat /    \

M;G

II,

anexa VHI/cap II/A/IV.b

281;

Muncitor calificat 1    \

M;G

11 J /

anexa VHI/cap H/A/IV.b

284

Magaziner    \

M;G

aijexa Vin/cap II/A/IV.b

Page 7 ol 29ni W
-

1

Ha.


>

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

283

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VllI/cap II/A/lV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -ZEBRA ZOU"15/1/14

284

Șef birou

S

n

anexa VllI/cap U/A/IV.a

285

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

286

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

287

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

288

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

289

Educator

M

anexa n/cap 1/3.2

290

Educator

M

anexa n/cap 1/3.2

291

Educator

M

anexa n/cap 1/3.2

292

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

293

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

294

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

295

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

296

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

297

Ingrij itoare

anexa n/cap 1/3.3

298

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VllI/cap II/A/IV.b

BIROU

STELU

L "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE P

ȚE ZÂMBITOARE" 19/1/18

ENTRU COPII 0-3 ANI -

299

Șef birou

S

ii

anexa VHI/cap n/A/IV.a

300

Educator

S

anexa U/cap 1/3.2

301

Animator socio-educativ

M

anexa U/cap 1/3.2

302

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

303

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

304

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

305

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

306

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

307

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

308

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

309

Mediator social**

M

anexa II/cap 1/3.2

310

Educator*

S

anexa U/cap 1/3.2

311

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

312

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

313

Lucrător social***

M

anexa n/cap 1/3.2

314

Medic specialist

S

anexa II/cap I/2.a4

315

Psiholog practicant

S

anexa U/cap 1/3.2

316

Mediator social** *

M

anexa U/cap 1/3,2

317

Muncitor necal ificațj * / z

M;G

i

anexa VHI/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE fel PRIVIND RECONCl PROFESIONALĂ - COVOjfrjL ^lAGIC” 14/1/13

LIEREA VIEȚII

)E FAMILIE CU VIAȚA

318

Șef birou    V5

S

u

anexa VIU/cap n/A/IV.a

319

Educator    „    *

s

anexa II/cap 1/3.2

320

Educator*

n

s

anexa II/cap 1/3.2

321

Medic specialist

\

s

anexa n/cap I/2.a4

31?

îngrijitoare

\    anexa II/cap 1/3.3

3

îngrijitoare

\ \...

anexa II/cap 1/3.3

324

îngrijitoare    \

, ,] anexa Ij/cap 1/3.3

fvlux    . ,r

J......jttcVK

"C pur/UAztiL^

/<£>


>//


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcjia

stud

0

1

2

3

4

325

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

326

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

327

Educator*

S

anexa n/cap 1/3.2

328

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

329

Mediator social**

M

anexa II/cap 1/3.2

330

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

331

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -CASA CU PITICI" 26/1/25

332

Șef birou

S

II

anexa VHI/cap II/A/IV.a

333

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

334

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

335

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

336

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

337

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

338

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

339

îngrij itoare

anexa II/cap 1/3.3

340

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

341

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

342

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

343

Pedagog de recuperare

M

anexa Il/cap 1/3.2

344

Pedagog de recuperare

M

anexa n/cap 1/3.2

345

Pedagog de recuperare

M

anexa n/cap 1/3.2

346

Educator*

S

anexa U/cap 1/3.2

347

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

348

Educator*

s

anexa II/cap 1/3.2

349

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

350

Pedagog de recuperare

M

anexa n/cap 1/3.2

351

Medic specialist

S

anexa II/cap I/2.a4

352

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

353

Mediator social**

M

anexa n/cap 1/3.2

35,4

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

355

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

356

Muncitor necalificat

M;G

1

anexa VlII/cap n/A/TV.b

357

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vni/cap II/A/IV.b

BIROUL "CLUBUL COPIILOR" 12/1/11

358

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

359

Psiholog specialist , 3 /

S

anexa II/cap 1/3.2

360

Asistent medica! ji

PL

anexa n/cap 1/3.2

361

Inspector de speciațjtjite

S

I

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

362

Inspector de specialista

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

363

Inspector de specialitate Zy

S

I

anexa VlU/cap II/A/IV b

364

Educator*

s

anexa II/cap 1/3.2

365

Educator*

s

anexa U/cap 1/3.2

366

Muncitor calificat^    ‘J

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

367

îngrijitoare    / \

A

anexa II/cap 1/3.3

368

Muncitor necalifțcat \

M;G

i

anexa Vin/cap II/A/IV.b

369

Muncitor necalifîpat

M;G

>L

,'-anexa VlII/cap II/A/IV.bNr.

poz

Compartimentul

Ni\

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE P

CASA CU ȘTRUMFI" 11/1/10

ENTRU COPII 0-3 ANI -

370

Șef birou

S

II

anexa VlH/cap II/A/IV.a

371

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

372

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

373

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

374

Lucrător social****

SSD

anexa II/cap 1/3.2

375

Psiholog practicant

S

anexa n/cap 1/3.2

376

Educator*

S

anexa n/cap 1/3.2

377

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

378

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

379

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

380

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vm/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE P

CASTELUL FERMECAT" 12/1/11

ENTRU COPII 0-3 ANI -

381

Șef birou

S

II

anexa Vni/cap II/A/IV.a

382

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

383

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

384

Pedagog de recuperare

M

anexa n/cap 1/3.2

385

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

386

Lucrător social***

M

anexa n/cap 1/3.2

387

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

388

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

389

Psiholog practicant

S

anexa II/cap 1/3.2

390

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

391

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

392

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIU/cap 11/A/IV.b

SERVII

2IUL ANCHETE SOCIALE 8/1/7

393

Șef serviciu

S

II

anexa Vm/cap II/A/IV.a

394

Asistent social principal

s

anexa II/cap 1/3.2

395

Asistent social principal

Is-

anexa II/cap 1/3.2

396

Asistent social principal

anexa U/cap 1/3.2

397

Asistent social practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

398

Asistent social practicant

s

anexa U/cap 1/3.2

399

Asistent social debutant

s

anexa U/cap 1/3.2

400

Referent

M

II

anexa VHI/cap U/A/IV.b

SERVII

ZIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE 8/1/7

401

Șef serviciu    *

s

II

anexa VIU/cap II/A/IV.a

402

Inspector de specialitațe^ (

s

IA

anexa VUI/cap U/A/IV.b

403

Inspector de special it^e” <

s

IA

anexa Vm/cap U/A/IV.b

404

Inspector de specialita&p^

s

IA

anexa VllI/cap U/A/IV.b

405

Inspector de specialitate^/"

s

I

anexa Vm/cap U/A/IV.b

406

Inspector de specialitate * '/j)

s

II

anexa VHI/cap U/A/IV.b

407

Psiholog specialist

s

anexa U/cap 1/3.2

408

Inspector de specialiste

s ,

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE jÂSjSTENȚĂ DESTINAT AGRI

ȘANSĂ" 6/1/5    \

ÎSORILOI

E\FAMILIALI -O NOUĂ

409    Șef birou    \    S    II

țhfcxa VIU/cap II/A/IV.a/

\ w

7    z    Page 10 of 29

fr iț Î\7V< bU î A lt’    t I i v t. 1 11 i, (- «T\


FORM CU ORIGINALUL

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

4I0

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap n/A/IV.b/

4II

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap n/A/IV.b/

4I2

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

413

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

414

Inspector de specialitate

s

n

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

BIROUL "CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE" 6/1/5

415

Șef birou

s

ii

anexa VUI/cap U/A/IV.a/

-4,16

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlH/cap H/A/IV.b/

417

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap n/A/IV.b/

418

Asistent social practicant

s

anexa n/cap 1/3.2

£ 19

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

2 20

Muncitor necalificat

M;G

1

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

IOLIC

LINICA SOCIALĂ 3

£21

Inspector de specialitate

S

LA

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

<22

Muncitor necalifical

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b/

-23

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b/

BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ 7/1/6

424

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap U/A/TV.a/

425

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap n/A/IV.b/

426

Muncitor necalifical

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

427

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b/

428

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

429

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b/

430

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

SERVICIUL "COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTUL IOAN" 39/2/37

431

Șef serviciu

ls

II

anexa VIH/cap U/A/IV.a/

432

Inspector de specialitate

s

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

433

Referent

M

LA

anexa Vni/cap IÎ/A/IV.b/

434

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vm/cap n/A/IV.b/

435

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b/

436

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b/

437

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b/

COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE 26

438

Asistent medical principal

PL

anexa n/cap 1/3.2

439

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

440

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

441

Asistent medical .2

PL

anexa n/cap 1/3.2

442

Asistent medical i'/ ,.

PL

anexa n/cap 1/3.2

443

Asistent medical fty

PL

anexa II/cap 1/3.2

444

Infirmieră    \\ ,

G

anexa II/cap 1/3.3

445

Infirmieră    \    ~

G

anexa n/cap 1/3.3

446

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

447

Infirmieră

G.l.

anexa II/cap 1/3.3

448

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3,3

449

Infirmieră

A

G

anexa II/cap 1/3.3

430

Infirmieră

\

G

anexa II/cap 1/3.3

aii

Infirmieră

LJ

G

L

A/'j anexa II/cap 1/3.3

Page 11 of 29


<L V L    h U1_ tu \ V-'

t1 i\t ("hfii’i1»pRM CU ORIGINALUL

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

stud

Gradul/ treapta pro fes.

Anexa Ia Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

452

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

453

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

454

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

455

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

456

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

457

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

458

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

459

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

460

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

461

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

462

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

463

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

BIROUL "CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRA

RE/ REINTEGRA

RE SOCIALĂ" 6/1/5

464

Șef birou

S

U

anexa VIII/cap II/A/IV.a

465

Inspector de specialitate

S

n

anexa VlU/cap II/A/IV.b

466

Referent

M

LA

anexa VIII/cap II/A/IV.b

467

Referent

M

IA

anexa VlU/cap II/A/IV.b

468

Mediator social**

M

anexa II/cap 1/3.2

469

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIR

E ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE

DEPENDENTE-BERCENI" 238/ 3/235

470

Șef serviciu

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVICII 26/1/25

471

Șef birou

s

II

anexa Vm/cap II/A/IV.a

472

Magaziner

M;G

anexa VIII/cap II/A/IV.b

473

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

474

xMuncitor calificat

M;G

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

475

Muncitor calificat

M;G

n

anexa VlU/cap U/A/TV.b

476

Muncitor calificat

M;G

IU

anexa VUI/cap n/A/TV.b

477

Muncitor calificat

M;G

1

anexa VUI/cap II/A/IV.b

478

Muncitor calificat

M;G

UI

anexa VUI/cap II/A/IV.b

479

Muncitor calificat

M;G

m

anexa VlU/cap II/A/IV.b

480

Muncitor calificat

M;G

11

anexa VlU/cap II/A/IV.b

481

Muncitor calificat    -'<■

M;G

u

anexa Vm/cap U/A/TV.b

482

Munictor necalificat

M;G

1

anexa VlU/cap II/A/IV.b

483

Munictor necalificat

M;G

1

anexa VUI/cap n/A/TV.b

484

Munictor necalificaî '

M;G

1

anexa VIII/cap II/A/IV.b

485

Munictor necalifica^,

M;G

1

anexa VlU/cap n/A/TV.b

486

Munictor necalificatV .

M;G

1

anexa VlU/cap U/A/TV.b

487

Munictor necalificat    /.

M;G

1

anexa VUI/cap II/A/IV.b

488

Munictor necalificat ' -L 0    •

M;G

1

anexa VUI/cap II/A/IV.b

489

Munictor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap U/A/TV.b

490

Muncitor necalificat

M;G

1

anexa VUI/cap U/A/TV.b

491

Spălătoreasă

anexa U/cap 1/3.3

492

Spălătoreasă

anexa U/cap 1/3.3

4$3

Spălătoreasă    1    \

A /anexa U/cap 1/3.3

494

Spălătoreasă    1    \

j /anexa U/cap 1/3.3

495

Spălătoreasă

/    / anexa II/cap 1/3.3

\ p'’    Page 12 of 29

Hi


CONFORM CU ORIGINALUL


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

496

Spălătoreasă

anexa Il/cap 1/3.3

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ 9

498

Preot debutant

S

anexa I/cap III/I.A

499

Psiholog specialist

S

anexa U/cap 1/3.2

500

Asistent social principal

s

anexa II/cap 1/3.2

501

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap n/A/IV.b

502

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlU/cap n/A/IV.b

503

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlU/cap n/A/IV.b

504

Educator*

s

anexa U/cap 1/3.2

505

Lucrător social***

M

anexa n/cap 1/3.2

£06

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

/ COMPARTIMENTUL FARMACIE 3

502

Farmacist

S

anexa U/cap I/2.a4

503

Farmacist

s

anexa Il/cap I/2.a4

504

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ 199/1/198

1505

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a/

506

Medic primar

s

anexa II/cap I/2.a4

507

Medic primar

s

anexa II/cap I/2.a4

508

Dentist

SSD

anexa U/cap 1/2.a4

509

Medic primar

S

anexa Il/cap l/2.a4

510

Medic primar

S

anexa II/cap 1/2.a4

511

Medic specialist

S

anexa U/cap l/2.a4

512

Kineloterapeui principal

s

anexa II/cap 1/3.2

513

Kinetoterapeut principal

s

anexa U/cap 1/3.2

514

Fiziokinetoterapeut principal

>s“

anexa U/cap 1/3.2

515

Masor principal

M

anexa U/cap 1/3.2

516

Masor principal

M

anexa II/cap 1/3.2

517

Soră medicală principal

M

anexa Il/cap 1/3.2

518

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

519

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

520

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

521

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

522

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

523

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

524

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

525

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

526

Asistent medical principal

S

anexa II/cap 1/3.2

527

Asistent medical principat-

PL

anexa U/cap 1/3.2

528

Asistent medical principtrL

PL

anexa II/cap 1/3.2

529

Asistent medical principi

PL

anexa U/cap 1/3.2

530

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

531

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

532

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

533

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

534

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

5.35

Asistent medical priiîciț^l

PL

anexa II/cap 1/3.2

5£6

Asistent medical pri îcipa'

PL

/ anexa Il/cap 1/3.2

^37

Asistent medical pri^cipafț

PL

// /ajiexa U/cap 1/3.2

\ U    Page 13 of 29

//// \

j Lcj    ■4+--L/


/c
j ■ _r □


w,Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

stud

0

I

2

3

4

538

Asistent medical principal

PL

anexa Il/cap 1/3.2

539

Asistent medical principal

PL

anexa n/cap 1/3.2

540

Asistent medical principal

PL

anexa ÎI/cap 1/3.2

541

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

542

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

543

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

544

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

545

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

546

Asistent medical

S

anexa II/cap 1/3.2

547

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

548

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

/ 549

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

1 550

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

551

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

552

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

553

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

554

Asistent medical

PL

anexa U/cap 1/3.2

555

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

556

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

557

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

558

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

:• 559

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

560

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

561

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

562

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

563

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

564

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

565

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

566

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3,3

567

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

568

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

569

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

570

Infirmieră

ig~

anexa II/cap 1/3.3

571

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

572

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

573

Infirmieră    v

G

anexa U/cap 1/3.3

574

Infirmieră    //> /C-.-..

G

anexa II/cap 1/3.3

575

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3 3

576

Infirmieră    l

G

anexa U/cap 1/3.3

577

nfirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

578

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

579

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

580

nfirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

581

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

582

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

583

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3 3

5Ș4

nfirmieră    \

G

J    anexa II/cap 1/3.3

5$5

nfirmieră    \

G

1    anexa U/cap 1/3.3

5§6

Infirmieră    \    \

G

/

anexat II/cap 1/3.3^

\ Pi i    Paga 14 of 29

1    J f J, ii.ii? .    •Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Ls 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

stud

0

1

2

3

4

587

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

588

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

589

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

590

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

591

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

592

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

593

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

594

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

595

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

596

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

597

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

598

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

599

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

600

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

601

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

602

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

603

Infirmieră

G

anexa H/cap 1/3.3

604

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

605

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

606

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

607

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

608

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

609

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

610

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

611

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

612

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

613

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

614

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

615

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

616

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

617

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

618

Infirmieră

n

anexa n/cap 1/3.3

619

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3,3

620

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

621

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

622

Infirmieră    A*

G

anexa II/cap 1/3.3

623

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

624

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

625

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

626

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

627

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

628

Infirmiera

G

anexa II/cap 1/3.3

629

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

630

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

631

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

$32

Infirmieră    -~\

G

anexa II/cap 1/3.3

6$3

Infirmieră    \

G

L

'1    anexa II/cap 1/3.3

$34

Infirmieră    \

G

i

anexa II/cap 1/3.3

6^5

Infirmieră    \

G

i

’    anex^ni/cap 1/3.3

/

Page 15 of 29


Oibu. u


CONFORM CU ORIGINALUL
■ -■>, V I*.

w*Nr.

poz.

Compartimentul

£

cL

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

636

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

637

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

638

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

639

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

640

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

641

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

642

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

643

Infirmiera

G

anexa II/cap 1/3.3

644

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

645

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

646

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

,647

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

648

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

649

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

650

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

651

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

652

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

653,

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

65®

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

65^

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

656

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

657

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

658

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

659

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

660

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

661

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

662

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

663

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

664

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

665

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

666

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

667

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

668

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

669

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

670

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

671

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

672

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

673

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

674

Infirmieră    [',

G

anexa D/cap 1/3.3

675

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

676

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

677

îngrijitoare    x?

anexa D/cap 1/3.3

678

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

679

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

680

îngrijitoare    / \

anexa U/cap 1/3.3

6?1

îngrijitoare    |    \

anexa D/cap 1/3.3

683

îngrijitoare    1

anexa U/cap 1/3.3

6$3

îngrijitoare    \    .

,    'i

j    anexa II/cap 1/3.3

684

îngrijitoare    \ ]

1

anexa D/cap 1/3.3

Page 16 of 29
Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

685

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

686

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

687

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

688

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

689

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

690

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

691

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

692

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

693

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

694

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

695

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

696

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

697

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

698

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

699

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

700

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

701

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

702

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

703

îngrijitoare

anexa D/cap 1/3.3

SERVICIUL CANTINE SOCIALE 69/5/64

704 |Șef serviciu    S    II    anexa VHI/cap 11/A/IV.a

BIROUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA 19/1/18

705

Șef birou

S

II

anexa VID/cap D/A/IV.a

706

Inspector de specialitate

S

I

anexa VID/cap D/A/IV.b

707

Inspector de specialitate

s

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

708

Inspector de specialitate

s

I

anexa VID/cap II/A/TV.b

709

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/IV.b

710

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/IV.b

711

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/IV.b

712

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/IV.b

713

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

714

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/IV.b

715

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

716

Muncitor necalificat X\

M;G

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

717

Muncitor necalificat /

M;G

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

718

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VDI/cap D/A/TV.b

719

Muncitor necalificat

M;G

1

anexa VID/cap D/A/TV.b

720

Muncitor necalificat ~

M;G

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

721

Muncitor necalificat    '

M;G

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

722

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

723

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

COxMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI

GRIVIȚA 2    ,

724

Inspector de specialitate    \

S

I

anexa VID/cap D/A/TV.b

725

Referent

M

anexa VID/cap D/A/IV.b

BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUtf

:UR 16/1/15    ;

726

Șef birou    \ țț

•4 anexa ftUI/cap D/A/TV.a

.727

Inspector de specialitate \

anexa f^DI/cap IIJA/IV.b

Pb./Vj^-L'y^Nr.

poz.

Compartimentul

Ni\

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

728

Referent

M

I

anexa VID/cap II/A/IV.b

729

Inspector de specialitate

S

I

anexa Vm/cap II/A/IV.b

730

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vm/cap II/A/IV.b

731

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VID/cap II/A/IV.b

732

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vm/cap II/A/IV.b

733

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

734

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

735

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vffl/cap II/A/IV b

736

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap IVA/IV b

737

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

738

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap n/A/IV.b

739

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap II/A/IV.b

740

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

741 i|

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap D/A/IV b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI BUCUR

3

743

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

744

Referent

M

IA

anexa VID/cap Il/A/IV.b

745

Referent

M

II

anexa VID/cap II/A/IV.b

BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI 11/1

/10

746

Șef birou

S

II

anexa VID/cap II/A/IV .a

747

Inspector de specialitate

S

I

anexa VID/cap D/A/IV.b

748

Inspector de specialitate

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

749

Magaziner

M;G

anexa VUI/cap II/A/IV.b

750

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap U/A/IV.b

751

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap D/A/IV.b

752

Muncitor necalificat

M;G

1

anexa VID/cap D/A/IV.b

753

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vni/cap D/A/IV.b

754

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap U/A/IV.b

755

Muncitor necalificat

M;G

1

anexa VID/cap U/A/IV.b

756

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VID/cap II/A/IV.b

COMP;

FEREN

iRTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI

TARI 3

759

Inspector de specialitate

S

LA

anexa VID/cap II/A/IV.b

760

Referent

M

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

761

Referent    s *

M

II

anexa VDI/cap n/A/TV.b

BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN 12/1/11

762

Șef birou    ;/    .

S

u

anexa VID/cap D/A/IV.a

763

Inspector de specialitate / "

S

IA

anexa VID/cap II/A/IV.b/

764

Muncitor calificat

M;G

i

anexa VDI/cap U/A/IV.b

765

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VDI/cap D/A/IV.b

766

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VDI/cap U/A/IV.b

767

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VID/cap U/A/IV.b

768

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VID/cap II/A/IV.b

769

Muncilor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

770

Muncitor necalificat

M;G

1 P

anexa VID/cap U/A/IV.b

771

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VDJ/pap Il/A/IV.b

.772

Muncitor necalificat

M;G

i

/

j anexa VIfI/<\ip II/A/IV.b

i1 * ■.

pj'1 -Vjr,Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

stud

0

I

2

3

4

773

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VHI/cap II/A/IV,b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUA CONSTANTIN 2

RE, MC

NITORIZARE BENEFICIARI SF.

775

llnspeclor de specialitate

S

IA

anexa VHI/cap II/A/IV.b

776

|Mediator social**

M

anexa 11/cap 1/3.2

SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE- DARVARI 27/1/26

777

Șef serviciu

S

n

anexa VHI/cap Il/A/IV.a

778

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VHI/cap II/A/IV.b

779

Medic specialist

s

anexa D/cap I/2.a4

780

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VHI/cap II/Ă/lV.b

78 LV,

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

782//

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

783/

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

784

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

785

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

786

Administrator

M

I

anexa VHI/cap II/A/IV.b

787

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

788

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

789

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

790

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

791

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

792

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

793

Infirmieră

G

anexa D/cap 1/3.3

794

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

795

Infirmieră    Z \ '

G

anexa II/cap 1/3.3

796

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

797

îngrijitoare    "•

anexa II/cap 1/3.3

798

Muncitor calificat! 2

M;G

I

anexa VHI/cap II/A/IV.b

799

Muncitor calificat -

M;G

II

anexa VHI/cap II/A/IV.b

800

Spălătoreasă    v /.

anexa D/cap 1/3.3

801

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

802

Asistent medical

PL

anexa D/cap 1/3.2

803

Kinetoterapeut

s

anexa D/cap 1/3.2

SERVICIUL "COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS"

4/2/12

804    | Șef serviciu

s (u

anexa VITI/cap II/A/IV.a

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE OMINIS 2

805

Educator*

s

anexa U/cap 1/3.2

806

Pedagog de recuperare

M

anexa D/cap 1/3.2

BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS 9/1/8

807

Șef birou

s

II

anexa VHI/cap IL'AzIV.a/

808

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VHI/cap II/A/IV.b

809

Magaziner    / \

M;G

anexa VO/cap II/A/IV.b

810

Muncitor calificat    1    \

M;G

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

81,1

Muncitor calificat    \ j

M;G

II

anexa Vni/cap II/A/IV.b

812

îngrijitoare    \ 1

anexa II/cap 1/3.3

80

Muncitor necalificat    \ ȚV

M;G

I

. aneWJ

p/cap IHA/IV.b

814

Muncitor necalificat    i

M;G

1 /~

IȚcap țtfA/IV.b

"Page 19 of 29 OleL.4tte

i'x


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

stud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 tn baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

815

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap 11/A/IV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUA 2

RE, MC

NITORIZARE BENEFICIARI OMINIS

816

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VHI/cap U/A/lV.b

817

Referent LA

M

IA

anexa VHI/cap 11/A/IV.b

SERVI

CIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEf

ODORA 91/3/88

318

Șef serviciu

S

II    anexa VHI/cap Il/A/IV.a

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PSIHO SOCIALĂ 58/V57

819

Șef birou    S    II    anexa VHI/cap II/A/IV.a/

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ 50

820

Medic primar

s

anexa Il/cap l/2.a4

821

Medic primar

s

anexa II/cap I/2.a4

822

Medic primar

s

anexa n/cap I/2.a4

823

Medic primar

s

anexa Il/cap I/2.a4

824

Medic primar

s

anexa II/cap 1/2.a4

825

Kinetoterapeut

s

anexa II/cap 1/3.2

826

Kinetoterapeut

s

anexa II/cap 1/3.2

827

Asistent medical principal

PL

anexa n/cap 1/3.2

828

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

829

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

830

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

831

Asistent medical principal

PL

anexa n/cap 1/3.2

832

Asistent medical principal

PL

anexa n/cap 1/3.2

833

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

834

Asistent medical principal

PL

anexa n/cap 1/3.2

835

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

836

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3,2

837

Asistent medical

PL

anexa U/cap 1/3.2

838

Asistent medical

PL

anexa U/cap 1/3.2

839

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

840

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

841

Asistent medical    1

PL

anexa n/cap 1/3.2

842

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

843

Asistent medical $

PL

anexa II/cap 1/3.2

844

Asistent medical 1 <

PL

anexa U/cap 1/3.2

845

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

846

Asistent medical    'V    —.<

PL

anexa U/cap 1/3.2

847

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

848

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

849

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

850

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

851

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

852

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

853

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

854

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

855

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

85(5

Infirmieră

G

! anexa H(cap 1/3.3

857

Infirmieră

G

i

/ | anex;{ll/ițap 1/3.3

O of 29

i


"K(A?


Nr.

Compartimentul

Niv

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

poz.

Funcția

stud

0

1

2

3

4

858

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3,3

859

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3,3

<^60

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

861

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

862

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

. 863

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

^64

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

Ă65

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

866

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

867

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

868

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

869

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

COMPATIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHO SOCIALĂ 7

870

Inspector de specialitate

S

Ii

anexa VUI/cap n/A/IV.b

871

Inspector de specialitate

S

II

anexa Vm/cap U/A/IV.b

872

Asistent social debutant

S

anexa II/cap 1/3.2

873

Asistent social debutant

S

anexa U/cap 1/3.2

874

Asistent social debutant

s

anexa II/cap 1/3.2

875

Psiholog practicant

s

anexa U/cap 1/3.2

876

Referent

M

IA

anexa VlU/cap U/A/IV.b

BIROUL ADMINISTRATIV 32/1/31

877

Șef birou

s

II

anexa Vni/cap II/A/IV.a/

878

Inspector de specialitate

s

11

anexa VUI/cap n/A/IV.b

879

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vni/cap II/A/IV.b

880

Magaziner

M;G

anexa VIU/cap U/A/IV.b

881

Casier

M;G

anexa VIU/cap U/A/IV.b

882

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

883

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

884

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/TV.b

885

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap n/A/IV.b

886

Muncitor calificat

M;G

1

anexa VUI/cap U/A/TV.b

887

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap n/A/IV.b

888

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIU/cap n/A/IV.b

889

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

890

Muncitor necalifical

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

891

Muncitor necalificat

V •

M;G

I

anexa vm/cap U/A/IV.b

892

Muncitor necalificat

A

M;G

I

anexa VIU/cap U/A/IV.b

893

Muncitor necalifical

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

894

Muncitor necalificat

( —

1 s.

—li

M;G

1

anexa VIU/cap Il/A/lV.b

895

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

896

îngrijitoare

A

anexa II/cap 1/3.3

897

îngrijitoare

4/

anexa U/cap 1/3.3

898

îngrijitoare

■ 1 1 •

anexa U/cap 1/3.3

899

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

900

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

ROI

îngrijitoare

■'X .

anexa II/cap 1/3.3

902

îngrijitoare

J

. /

anexa II/cap 1/3.3

903

îngrijitoare

\

anexa U/cap 1/3.3

.904

îngrijitoare

o

'1

an,exa U/cap 1/3.3

.•

f

\ V    Page 21 of 29

■;7!f

\    i.

o

ci

1 i/t -k- '

\T

\    n

onform cu originalul


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

slud

Gradul/

treapta

profes.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

905

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

906

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

907

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

908

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

/fotal

908

din care funcții de conducere

60NOTĂ:

•    Anexele la Legea nr. 153/ 2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

-    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

-    Posturile prevăzute în stalul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (e.x.bucătar, lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

•    Repartizarea posturilor pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărului de posturi aprobat se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    Transformările/ permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziția Primarului General. .

Cosmina-Ioann SIMIBA; Director Gencrnl’^NICOLESCU


Zenovia ROPOTICĂ Șef serviciu Resurse Umane

•A


,s

\ 3«• /Page 22 of 29ANEXA nr. 3 Ia HCGMB nr.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONAREREGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului General al Municipiului București, ca direcție generală de asistență socială, denumită în continuare D.G.A.S.M.B., cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București este coordonată de către un Director General.

Art.2. Structura organizatorică a D.G.A.S.M.B. și relațiile funcționale ale acesteia sunt prezentate în Regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are ca obiect de activitate sigurarea aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială și realizarea, la nivelul


Municipiului București, a măsurilor de protecție socială și asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate (copiii străzii, minori și tineri cu risc de marginalizare socială, familii monoparentale, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de marginalizare socială și stare precară de sănătate, familii având în componență persoane cu handicap, alte categorii prevăzute de legi speciale).

ArtJ 4. In aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vâj^lnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în ^nevoie socială, D.G.A.S.M.B. îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

a)    de realizare a diagnozei sociale la nivelul municipiului București, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz. abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

b)    de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

c)    de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al municipiului București;

d)    de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

e)    de administrare a resurselor financiarejiufreriale-și uriiâne pe care le are la dispoziție;

f)    de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor

autorități ale administrației publice ccritfîtlc, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publ!ce3bchte de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizoriipr;privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;    iz

g)    de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor , - ..vulnerabile;

h^de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

2    :-’j    i    Page 2 of 184Art. 5. în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, D.G.A.S.M.B. exercită următoarele atribuții specifice:

(1)    Atribuțiile D.G.A.S.M.B. în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele:

a)    asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

b)    pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul local realizează colectarea lunară a cererilor;

c)    verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

d)    întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local;

e)    comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;


zy

p .; *


j urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite Ia beneficiile de asistență socială;

g)    efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

h)    realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

i)    elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

j)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2)    Atribuțiile D.G.A.S.M.B. în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

a)    elaborează, în concordanță cu strategiile naționale precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de

/5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare C.G.M.B. și răspunde de aplicarea acesteia. Anterior supunerii spre aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului București se transmite Comisiei de incluziune socială a municipiului București în vederea dezbaterii și avizării;

b)    elaborează planurile anuale dc acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local și le propune spre aprobare C.G.M.B.; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

c)    inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginali zare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

d)    identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat

situațiile de risc de excluziune socială;    v *

e)    realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acprdahe â'serviciilpr sociale;

f)    propune înființarea serviciilor sociale de interes local; // •    '

g)    colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii

publici și privați și serviciile administrate de acești^Și le comunică serviciilor publice de asistență socială de ta nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia:    ,

h)    monitorizează și evaluează serviciile sociale aliate în propria administrare;

i)    elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională șt internațională în domeniul serv iciilor sociale;

j)    elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate planul anual de acțiune, și asiguVă finanțarea/cofinanțarea acestora:

//Page 3 of 184k)    asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

l)    furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege. fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

m)    are în subordine compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale. înființai potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

n)    planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

o)    colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

p)    sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 Z2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;


q)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

f) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate. interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific a! persoanei cu surdocecitate.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b) D.G.A.S.M.B. organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor.

Art. 6. (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

(2)    Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de D.G.A.S.M.B. în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) Iii.

d), h) și i).

(3)    Documentul de fundamentare este realizat fie direct de D.G.A.S.M.B, fie prin contractarea unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații:

a)    caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale;

b)    nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;

c)    indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranța de viață la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.;

d)    tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc socialțetyv precum și

estimarea numărului de beneficiari:    /V __

e)    tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și

argumentația alegerii acestora.    //— / '

Art. 7. (1) Planul anual de acțiune prevăzut Ia art. 5 alin. (2) lit. b) sg-Elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitâje tu -strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea națională și cuprinde cțătg'detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, servicnltf sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

(2) Pianul anual de acțiune cuprinde, pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

‘ >.(3) Elaborarea planului ailualVlc acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate,-* Pase 4 of 184'7

%


resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 6 alin. (I). în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

(4)    La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.


(5)    Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București a planului anual de acțiune, D.G.A S.M.B îl transmite spre consultare comisiilor teritoriale de incluziune socială.

(6)    în situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes i/tercomunilar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual

acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art. 8. (1) în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, D.G.A.S.M.B. are următoarele obligații principale:

a)    asigurarea informării comunității;

b)    organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor SQciale și a planului anual de acțiune;

c)    comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția înștituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/ structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii și acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii.

(2) Obligația prevăzută Ia alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

a)    activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc,:

b)    informații privind serviciile sociale disponibile Ia nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

c)    informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate don^pârtîmente

deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.    "x ,'

Art. 9. în administrarea și acordarea serviciilor sociale, D.G A.S.M.B. realizeazîFurțnătoarele:

a)    solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționai^^pentru serviciile

sociale aflate în subordine;    j,

b)    primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanefc beneficiate, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori pri'vațîde servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

c)    evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

d)    elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

e)    realizează diagnoza socialăja nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare:4 l'-y t ,10,ti. ’jf) acordă sericii de asistență comunitară. în baza măsurilor de asistență socială incluse de D.G.A.S.M.B în plănui de acțiune;

gj recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la ari. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.


Art. iO, (1) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate și pot fi următoarele;

a)    servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/ reinserție socială, servicii de reabilitare și altele asemenea, pentru familiile și persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

b)    servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii și ' persoanelor cu dizabilități care trăiesc în stradă: adăposturi de urgență pe timp de iarnă, echipe

mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță socială, adăposturi de noapte, centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată;

c)    centre care asigură condiții de locuit și de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

d)    cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;

e)    servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecție prevăzute de legislația specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserției sociale a acestora; centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoțional și social în scopul reabilitării și reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistență socială, suport emoțional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserție socială etc.;

f)    consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta își va avea domiciliul sau reședința după eliberare, precum și servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susținerii reinserției sociale a acesteia.

(2)    Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pot fi; centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familială, precum și centre destinate agresorilor.

(3)    Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate persoanelor cu dizabililăț^ptot fi1."

a)    cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabijjtățȚ preCunrși în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale;

b)    servicii de asistență și suport.    ( 2 ( ;

(4)    Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, D.G.A.S.M.B:

a)    monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea udminislrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

b)    identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

c)    creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicar

d)    inițiază, susține și dezvpltât servicii sociale centrate pe persoana cu handicap. în colaborare sau jn parteneriat cu persoaneljurifflice, publice ori private:


e)    asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de sen icit sociale:

f)    elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor;

g)    asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

h)    implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

i)    asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;

j)    încurajează și susține activitățile de voluntariat;

k)    colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate

in acest domeniu.


(5) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

a)    servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poale să le asigure îngrijirea;

b)    servicii de consiliere, de acompaniere, precum șt servicii destinate amenajării sau adaptării locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale,

•;(6) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii.

(7) Complementar acordării serviciilor prevăzute Ia alin. (6), în domeniul protecției copilului, D.G.A.S.M.B:

a)    monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

b)    realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

c)    identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

d)    elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordă, în condițiile legii;

e)    asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

f)    asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului dc alcool și droguri, dc prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

g)    urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile

și își îndeplinesc obligațiile cu privire Ia copilul care a beneficiat de o măsjjrăvtle protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;    „    ?

h)    urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecții'eopiluîui/instânței de

tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor/ș?u lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.    1

Art. 11.    (1) Structura organizatorică și numărul de posturi aferent ajSaratuluv, propriu al

D.G.A.S.M.B se aprobă de Consiliul General al Municipiului București, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii și ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea D.G.A.S.M.B.

(2) Consiliul General al Municipiului București aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare 'și funcționare al D.G.A.S.M.B., pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.    ;,7Page 7 of 184


P-


(3) Atribuțiile D.G.A.S.M.B, prevăzute la art. 5, se completează cu alte atribuții prevăzute de lege. în funcție de caracteristicile sociale


Art. 12. (1) Finanțarea D.G.A.S.M.B se asigură din bugetul local al municipiului București (2) Finanțarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistență socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, potrivit legii.

Art. 13. (1) Structura organizatorică cuprinde structura de personal și compartimentarea D.G.A.S.M.B..

(2) Structura organizatorică a D.G.A.S.M.B. este următoarea:

1.    DIRECTOR GENERAL

Structuri subordonate:

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

BIROUL CORP CONTROL BIROUL REGISTRATURĂ BIROUL JURIDIC, LEGISLAȚIE COMPARTIMENTUL AUDIT >7 BIROUL RELAȚII PUBLICE SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

2.    DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Structuri subordonate:

DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ) DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME) SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE

-BIROUL STIMULENT NOU-NÂSCUT ȘI MON’OPARENTAL -BIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP -BIROUL STIMULENT ADULȚI CU HANDICAP

,V

3. DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)/ v

Structuri subordonate:

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI CFP SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE:

-    COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE SERVICIUL ADMINISTRATIV:

-    BIROUL APROVIZIONARE

-    COxMPARTIMENTUL TRANSPORT

-    BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE

7

z'..J

/.'/ £ c    E

• 1 — [ te !

V .*    "

\\ ' .

77


4. DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME)

Structuri subordonate:

SERVICIUL STRATEGIE SI PROGRAME CU FINANȚĂRI EXTERNE


7

7X


SERVICIUL RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILA ȘI ALȚI ACTORI SOCIALIPase 8 of 184


teCOMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL


FORMCU ORIGINALUL5. DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

Structuri subordonate:

SERVICIUL URGENTE SOCIALE , SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI:

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII y /0-3 ANI - OMIDE”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-SCĂPĂRICI”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - OAKY”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - ALEX”

-ij - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI- LA BUNICI”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - MARIA”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CURCUBEUL MAGIC”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-ZEBRA ZOU"

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - STELUȚE ZÂMBITOARE”

-    BIROUL ”CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU PITICI”

-    BIROUL “CLUBUL COPIILOR”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU ȘTRUMFI”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT”

SERVICIUL ANCHETE SOCIALE SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE:

-    BIROUL “CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ"

-    BIROUL “CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZAT^:”

-    POLICLINICA SOCIALĂ

-    BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ    / '

SERVICIUL “COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTULIOAN”

-    COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE

-    BIROUL “CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ” SERVICIUL •'CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE-BERCENT"

-    BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVICII

-    COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ

-    COMPARTIMENTUL FARMACIE

-    BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ    ;

SERVICIUL CANTINE SO0ALE:


?•


•I
V.-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ GRI VIȚA:

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI GRIVIȚA

-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR:

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE. MONITORIZARE BENEFICIARI BUCUR

-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI:

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI FERENTARI

-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN:

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI SF. CONSTANTIN

z SERVICIUL “CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU .PERSOANE DEPENDENTE- DARVARI”

/SERVICIUL “COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS”

-    COMPARTIMENTUL INFORMARE

-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS -COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE,

^BENEFICIARI OMINIS

SERVICIUL “CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA”

-BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PSIHOSOCIALĂ

-    COMPARTLMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

-    COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ - BIROUL ADMINISTRATIV

MONITORIZARE


(3)    în vederea exercitării și realizării atribuțiilor D.G.A.S.M.B., Consliliul General al Municipiului București poate aproba organizarea și a altor structuri decât cele prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 113 alin. (I) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4)    în cadrul structurilor de specialitate prevăzute la alin. (2), în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin, directorul general va asigura încadrarea cu prioritate, a asistenților sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare.

(5)    în situații excepționale se aplică prevederile art. 40 alin. (3) și (4) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(6)    Directorul general va facilita accesul personalului la programe de formare profesională.

Art. 14. (I) Conducerea Direcției generale se asigură de directorul general și de colegiul director.

(2)    Directorul general al Direcției generale este ajutat de directorul general adjunct/directori.

(3)    Directorul general și directorul general adjunct/directori au calitatea de personal contractual.

,4


Art. 15. (1) Funcția de director general se ocupă în condițiile legii. \    1

(2) Candidații pentru ocuparea postului de director general trebuie' să-ajbă^o specialitate de cel puțin 3 ani și să fie absolvenți de studii univefcșitare de licență diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvit4cu diplomă de echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:

a)    asistență socială sau sociologie;

b)    psihologie sau științe ale educației;

c)    drept;

d)    științe administrative:

e)    sănătate:

f)    economie sau management, finanțe, contabilitate.


vephime în absolvite cu licență sauCONFORM CU ORIGINALUL


(3)    Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de director general, și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

(4)    Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de director general se organizează potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat


perioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu odificârile și completările ulterioare.

(5)    Prin derogare de Ia prevederile art. 8 alin. (2) din regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs este constituită din:

a)    secretarul unității administrați v-teritoriale/subdi viziunii administrativ-teritoriale;

b)    un reprezentant al Consiliului General al municipiului București;

c)    un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, al Autorității Națidnalc pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, al Autorității Naționale pentru Perspaneie cu Dizabilități sau al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Art. 16. (1) Componența colegiului director este stabilită prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(2) Președintele colegiului director este secretarul unității administrativ-teritoriale. în situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al DGASMB.

Art. 17. (1) Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B.

(2)    Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general.

(3)    Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(4)    La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, Primarul General și Consilieri Generali, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director.

(5)    Colegiul director îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)    analizează activitatea D.G.A.S.M.B și propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității acesteia;

b)    avizează proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.M.B și contul de închejeft^'pxercițiului

bugetar; avizul este consultativ;    > _____ ' ’

c)    avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serv iciilor sociale și al plahnfuizăhual 'dc acțiune,

precum și rapoartele de activitate ale D.G.A.S.M.B; avizul este consultative? ' • '    - -

d)    propune Consiliului General al Municipiului București modificarea stițucțurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.M.B, precum și Rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

e)    propune Consiliului General al Municipiului București includerea în programul de dezvoltare economică locală a unei componente privind serviciile sociale;

f)    întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum și premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului D.G.A.S.M.B, cu încadrarea în

'resursele financiare alocate deConsiliul General al Municipiului București, în condițiile legii. x -V

t--

y,

v


I Ia


OÎAVa.'Aj,

Au
(6) Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 18. (1) Directorul generai al Direcției asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul general emite decizii.

(2)    Directorul general reprezintă D.Cî.A.S.M.B, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție.

(3)    Directorul general îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

a)    exercită atribuțiile ce revin D.G.A.S.M.B. în calitate de persoană juridică;

b)    exercită funcția de ordonator secundar de credite pentru bugetul Căminulului pentru persoane vârstnice al Municipiului București - Academician “Nicolae Cajal” și ordonator terțiar de credite pentru bugetul propriu;

c)    întocmește proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.M.B. și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director și aprobării consiliului general;

d)    elaborează și supune aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune, având avizul consultativ al colegiului director;

e)    elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățire a activității, pe care le prezintă spre avizare colegiului director;

f)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul D.G.A.S.M.B., potrivit legii;

g)    elaborează și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al D.G.A.S.M.B., având avizul consultativ al colegiului director;

h)    controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.M.B.;

i)    aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.

(4)    Directorul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(5)    în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de unul dintre directorul general adjunct/directori, desemnați prin decizie a directorului general, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B,

Art. 19. Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general al D.G.A.S.M.B. se fac cu respectarea prevederilor legislației aplicabile personalului contractual.


PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL II

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL


Directorul General al D.G.A.S.M.B. conduce activitatea curentă și reprezintă instituția în relațiile cu persoanele fizice și juridice, în limitele de competență stabilite prin legile în vigoare, prin hotărâri ale C.G.M.B sau prin dispoziții ale Primarului General.

Pe lângă atribuțiile prevăzute la Capitolul I art. 18, Directorul General al D.G.A.S.M.B. are și următoarele atribuții, răspunderi și competențe principale:

) conduce și coordonează întreaga activitate a D.G.A.S.M.B.; răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu prin compartimentele G.A.S.M.B.;

t) fundamentează și propune, în condițiile legii, proiectul de buget al D.G.A.S.M.B., în vederea aprobării de către C.G.M.B.;

d)    în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor pentru derularea activității curente cu terți agenți economici;

e)    supune spre aprobare C.G.M.B., proiectul de organigramă, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, conform reglementărilor legale;

0 aprobă Regulamentul Intern și aplicarea normelor de protecție și securitate a muncii;

g)    exercită toate atribuțiile prevăzute de lege ce decurg din calitatea de angajator;

h)    coordonează activitatea de personal, conform legislației în vigoare aplicabile personalului contractual, aprobă fișa postului prin care stabilește atribuțiile personalului și urmărește modul de îndeplinire a acestora, aprobă fișa de evaluare a personalului aflat în directa subordonare, exercită atribuții în domenii stabilite prin acte normative, asigură respectarea disciplinei muncii și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției:

i)    organizează activitatea de perfecționare și formare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce pol interveni în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

j)    verifică recuperarea pagubelor aduse unității;

k)    dispune orice alte măsuri privind activitatea curentă a instituției în condițiile legii. Hotărârilor C.G.M.B. și dispozițiilor Primarului General;

l)    în lipsa unei dispoziții contrare a Primarului General, pe perioada absenței Directorului General din instituție, atribuțiile acestuia sunt preluate de Directorul general adjunct/ unul dintre Directori desemnat de Directorul General;

m)    în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii;

n)    este ordonator terțiar de credite pentru bugetul propriu D.G.A.S.M.B. și ordonator secundar de credite pentru bugetul instituțiilor aflate în subordinea D.G.A.S.M.B (Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae CajalJ.

o)    coordonează activitatea de furnizare de servicii de formare profesională în domeniul asistenței sociale;

p)    răspunde de organizarea activității de audit public intern,,dc-control financiar preventiv, de

control intern managerial, de activitatea de pază și prevepfrennflotriva incendiilor, de sănătate și securitate în muncă.    '    -* -

r) îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce/decurg din actele normative in vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General; C

Directorul General coordonează direct compartimentele următoare, fiecare dintre ele având atribuții specifice:iu


vf-


II. 1. BIROUL CORP CONTROL

Biroul Corp Control se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    asigură controlul în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul propriu și modul în care sunt respectate drepturile beneficiarilor arondați Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

b)    biroul Corp Control desfășoară o activitate cu caracter permanent și prelungit, controalele fiind efectuate în funcție de ziua și ora la care a fost sesizat cu privire ia eventualele nereguli;

c)    urmărește respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de Consiliul General al Municipiului București, a dispozițiilor emise de Primarul General, a deciziilor emise de Directorul Genera! precum și respectarea regulamentelor de organizare și funcționare, regulamentelor de ordine interioară, procedurilor operaționale etc.;

d)    stabilește obiectivele controlului astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile 'și integrate misiunii Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și obiectivelor de ansamblu și specifice ale instituției;

e)    controlează toate centrele din cadrul DGASMB, în ceea ce privește respectarea calității serviciilor acordate, respectarea normelor de igiena în zonele de depozitare a hranei și în zonele de locuit, respectarea meniurilor aprobate, a cantității și calității hranei, punctualitatea și profesionalismul angajaților la locul de muncă etc;

f)    în urma anchetelor întreprinse sunt întocmite rapoarte, note și informări către Directorul General, pe baza concluziilor rezultate fiind formulate recomandări și propuneri de soluționare atunci când este cazul;

g)    propune Directorului General stabilirea răspunderii disciplinare, după ca?, a persoanelor vinovate prin intermediul întrunirii comisiei disciplinare;

h)    propune Directorului Genera! redirecționarea anchetelor, atunci când este cazul, către alte instituții competente.

II. 2. BIROUL REGISTRATURĂ

Biroul Registratură se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    ține un registru general de intrare-ieșire pentru înregistrarea cererilor solicitanților și a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.M.B. privind modurile și termenele de rezolvare a acestora;

b)    primește petițiile cetățenilor (cereri, reclamații, sugestii, etc,) și le înregistrează;

c)    clasifică documentele pe tipuri de probleme;

d)    verifică documentația cetățenilor conform bazei de date existentă la nivelul instituției și dacă aceasta este completă, o înregistrează; dacă documentația este incompletă, aceasta este retumatâ petentului în vederea completării;

e)    reactualizează la solicitările compartimentelor D.G.A.S.M.B. cu avizul Directorului General, baza de date existentă Ia nivelul instituției, privind documentația obligatorie pentru fiecare tip de petiție;

f)    eliberează un bon care conține: număr de înregistrare, data, numele petentului, adresa și telefonul Ia care poate fi contactat pentru eventualele completării'necîâri/ăț-rlîn legătură cu cele solicitate;

g)    se informează referitor la stadiul unei lucrări și solieită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B. în c/izpl în care a fost depășit termenul legal de răspuns sau termenul de răspuns dispus de directorul general prin rezoluție;

h)    informează cetățenii în legătură cu diverse tipuri de probleme leeate de activitatea D.G.A.S.M.B,;

i)    transmite către compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A S.M.B. lucrările centralizate;

j)    primește și elibereazij răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B.;

[i CU v -V

1 Hk) aduce la cunoștință conducerii propunerile, sesizările și constatările privind buna funcționare a serviciului;

1} urmărește soluționarea și redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B., către pelenți;

m)    întocmește lunar un raport privind situația lucrărilor scadente la nivelul D.G.A.S.M.B. pe care îl inaintează directorului General al D.G.A.S.M.B.;

n)    aplică dispozițiile Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, răspunde de cunoașterea legislației din domeniul de activitate al serviciului;


o)    elaborează procedurile de lucru specifice;

p)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

II. 3. BIROUL JURIDIC, LEGISLAȚIE

roul Juridic, Legislație se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef u. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele ibuții:

a)    reprezintă și apără interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, autorităților administrației publice, altor organe de jurisdicție, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, cu aprobarea Directorului General;

b)    analizează în vederea avizării pentru legalitate deciziile emise de Directorul General și orice alte documente pentru care, conform legii, este necesară avizarea dc către consilierul juridic;

c)    participă, Ia cererea structurilor interesate și în condițiile prevăzute de lege, la negocierea și încheierea contractelor, ori avizează pentru legalitate proiectele de contracte și orice alte acte

juridice de natură să angajeze răspunderea juridică a instituției;

d)    apără drepturile și interesele legitime ale institituției în raporturile lor cu instituții de orice natură și cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau străină;

e)    ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii și pentru executarea, potrivit legii, în vederea realizării creanțelor și a altor drepturi patrimoniale ale instituției;

f)    formulează puncte de vedere pentru diferite structuri din cadrul instituției cu privire la modul de interpretare juridică și aplicare a unor prevederi legale;

g)    participă, împreună cu structurile C.G.M.B. sau serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea instituției;

h)    participă, împreună cu celelalte servicii de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare și al Regulamentului Inten ale instituției;

i)    exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea instituției sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea juridică;

j)    ține evidența actelor normative de nivel superior (legi, hotărâri și ordonanțe ale Guvernului), Hotărârilor C.G.M.B., Dispozițiilor Primarului General și a altor lucrări de documentare juridică;

k)    ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

l)    organizează arhiva Biroului Juridic, Legislație;    ___

m)    urmărește, selectează și informează conducerea instituției și structurile^irii^r^ttZîn legătură

cu actele normative ce conțin prevederi cu caracter normativ legate de/6^tectul-de<tc ti dilate al instituției;    A    \

n)    la solicitare, acordă consultanță juridică personalului instituției peh.tju îndeplinirea de. către

acesta a atribuțiilor profesionale;    '

o)    elaborează procedurile de lucru specifice;

p)    îndeplinește și alte sarcini Ia solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

Țt,UDIT

subordonează Directorului General al instituțieiiei axând''de

* > '- > ■ ■


a)    coordonează, evaluează și sintetizează activitatea de audit public intern la nivelul instituției:

b)    coordonează din punct de vedere metodologic, activitatea de audit intern desfășurată în instituție, în vederea definirii strategiei și a îmbunătățirii activității de audit-public intern;


c)    elaboreză proiectul pianului anual de audit-public intern în urma consultării cu directorul general al instituției:

d)    exercită auditul-public intern asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și Ia administrarea patrimoniului public;

e)    înaintează rapoarte, Ia solicitarea Direcției de Audit Public Intern /P.M.B., referitoare la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activ itâțîle desfășurate ;

'f) transmite Direcției de Audit Public Intern/ P.M.B., sinteze ale recomandărilor care nu au fost însușite de organizator și consecințele neimpfementării acestora, însoțite de documentația relevantă în maxim 5 zile de la încheierea trimestrului;

g)    anual, până la 5 ianuarie, elaborează și transmite la Direcția de Audit Public Intern/ P.M.B.. rapoarte, privind activitatea de audit, care vor cuprinde principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea auditată, progrese înregistrate prin implementarea recomandărilor și ale misiunilor de audit-public intern;

h)    auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita Ia aceast interval, activitățile compartimentelor din instituție, care se referă la:

1.    angajamente bugetare și legale din care derivă direcl/indirect, obligații de plată, inclusiv din fonduri comunitare;

2.    plăți asumate prin angajamente bugetare și legale inclusiv din fonduri comunitare;

3.    vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

4.    concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;

5.    alocarea creditelor bugetare;

6.    constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, a facilităților acordate la încasarea acestora ;

7.    fiabilitatea sistemului contabil;

8.    luarea deciziilor;

9.    sistemul de conducere și control precum șt riscurile ce derivă din acesta;

i)    certifică trimestrial și anual bilanțul contabil și contul de execuție bugetară (însoțite de raportul de audit) ale instituției publice prin verificarea legalității, realității și exactității evidențelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune; certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituției publice a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară;

j)    examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațională și propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați după caz;

k)    supraveghează, planifică, programează, organizează, coordonează urmărirea și controlul îndeplinirii deciziilor directorului general;

l)    evaluează eficiența utilizării resurselor financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea

obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;

m)    urmărește modul de utilizare a resurselor și propune eventuale modificări ale fandurilfif

a loc a te';    '    // v

n)    efectuează activități de control specifice, în vederea urmăririi respectării parShetrilor legali în care instituția utilizează fondurile alocate formulând propuneri ori de câtft; ori constată că fondurile alocate au fost (sau nu) utilizate conform destinațiilor:

o)    identifică resursele tehnice, materiale și de personal necesare pentru buna funcționare a instituției în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu standardele de calitate aprobate;

p)    evaluează și monitorizează activitatea desfășurata în cadrul instituției în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

q)    controlează modul de uti/izî\re a fondurilor acordate instituțiilor de asistență socială de fa bugetul local;


/<■ 1■■ -

I


■\-> Aaj aJMLai -

t ,Z. t

s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii:11.5. BIROUL RELAȚII PUBLICE

Biroul Relații Publice se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

1.    Atribuții privind aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare,

a)    furnizează cetățenilor, verbal, informații de interes public legate de activitatea D.G.A.S.M.B.;

b)    pune la dispoziția cetățenilor, în vederea consultării, documente ce conțin informații de interes public legate de domeniul asistenței sociale și care intră în competența D.G.A.S.M.B.;

c)    solicită de Ia compartimentele de specialitate din D.G.A.S.M.B., prin telefon, lămuririle necesare asupra unor probleme neclare ridicate de cetățeni ia ghișeul de informații;

d)    oferă cetățenilor care telefonează, informații de interes public, în măsura în care acestea sunt de competența D.G.A.S.M.B. și pot fi furnizate telefonic;

e)    ține evidența solicitărilor de informații de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate instituției, în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2001;

f)    în cazul în care informația de interes public solicitată se acordă Ia cerere, îndrumă 'cetățenii către Registratura D.G.A.S.M.B.;

g)    răspunde solicitărilor de informații de interes public venite pe site-ul sau prin adresele de b-mail ale D.G.A.S.M.B,;

h)    răspunde de cunoașterea legislației din domeniul de activitate;

i)    îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea D.G.A.S.M.B.

2.    Atribuții privind audiențele:

a)    organizează înscrierea în audiență la Directorul General și la directorii D.G.A.S.M.B., pregătește materialele pentru audiențe în funcție de cererile depuse și înregistrate;

b)    participă Ia audiențe și întocmește procesul verbal;

c)    trimite sau comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;

d)    urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenți în timpul audienței și întocmește un raport privind rezolvarea acestora;

e)    îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea D.G.A.S.M.B.;

0 răspunde de cunoașterea legislației din domeniul lor de activitate;

3.    Atribuții privind relația cu mass-media:

a)    colaborează cu compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B. și cu reprezentanți ai mass-media acreditați la Primăria Municipiului București;

b)    redactează comunicate de presă;

c)    analizează și evaluează modul în care se reflectă acțiunile întreprinse de către D.G.A.S.M.B. în presă;

d)    furnizează ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes publitz^caî^: privește

activitatea D.G.A.S.M.B.;    \


e)    întocmește lucrări de specialitate (analize și sinteze);    , ..

f)    organizează conferințele de presă ale D.G.A.S.M.B.;    \

g)    informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acții njle de interes public organizate de D.G.A.S.M.B.;

h)    analizează, evaluează și planifică comunicarea în probleme de interes pentru D.G.A.S.M.B.;

i)    organizează și întreține relațiile cu mass-media, cu opinia publică în general;

j)    întreține relații cu organele guvernamentale, comisiile parlamentare, partidele politice și organizațiile apolitice. în vederea informării corecte a acestora despre activitatea și problemele D.G.A.S.M.B.

k)    întreține relații profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte organizații similare românești și stru


/?Tis


•’jvW.v    ,

jMtjIUi V-tU J V-V
l)    informează, ori de câte ori este necesar, Directorul Generai asupra aspectelor referitoare ia imaginea D.G.A.S.M.B. și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a perioadelor negative (sau a unor momente percepute ca având trăsături negative) ce pot afecta imaginea instituției;

m)    organizează culegerea, prelucrarea, analizarea, stocarea (sau difuzarea) informațiilor ce apar în mass-media internă și internațională privind problemele și activitățile D.G.A.S.M.B., realizând bănci de date în colaborare cu mass-media;

n)    difuzează ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale D.G.A.S.M.B.;

o)    analizează evoluția imaginii D.G.A.S.M.B., utilizând și sondaje sociologice contractate cu instituții specializate;

p)    răspunde de cunoașterea legislației din domeniul de activitate;


z-


r) elaborează procedurile de lucru specifice;

"îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

II. 6. SERVICIUL RESURSE UMANE

Serviciul Resurse Umane se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea contractului individual de ''muncă, asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform

prevederilor legale, în limita necesarului de personal și a numărului de posturi aprobate prin statul de funcții;

b)    asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției precum și pentru promovarea personalului, conform prevederilor legale;

c)    asigură secretariatul comisiilor de concurs/ examen desfășurate la nivelul instituției și întocmește formalitățile privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

d)    asigură secretariatul comisiilor de concurs/ examen desfășurate la nivelul instituției pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade/trepte;

e)    întocmește documentele privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru angajații instituției;

f)    stabilește și actualizează conform prevederilor legale salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru angajați, calculează vechimea în muncă ta momentul angajării, stabilește și actualizează tranșele/ gradațiile de vechime;

g)    organizează și urmărește activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale, solicită, centralizează și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților;

h)    organizează și întocmește împreună cu personalul de conducere fișa postului pentru angajații

instituției, ține evidența fișelor de post și se asigură de corelarea acestora cu atribudUe=din R.O.F.;    N /

i)    face propuneri, în colaborare cu compartimentele de resort pentru Regulamentul dtrOrganijare

și Funcționare. Regulamentul Intern și Statul de funcții, și le supune sprtCaprobare în conformitate cu legislația in vigoare;    ?ij

j)    întocmește și gestionează dosarele de personal, întocmește și actualizează Registrul'.Electronic de Evidență a Saiariaților,

k)    întocmește graficul anual de programare a concediilor de odihnă, pe baza propunerilor primite de la conducătorii structurilor interne ale instituției, ține evidența concediilor de odihnă, concediilor fără plată, concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului și a altor tipuri de concediu;

l)    întocmește documentați^ tivind compensarea orelor suplimentare efectuate, cu timp liber plătit sau plata acestora. în aondțițiile legii;

l‘=
\ >.

\ • \


Vis-V\l a. W'    D fU f tu

1Page 18 of 184
£ONFORW cu oriG|NALUL


ni) eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime, etc);

m)    asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru angajații din cadrul instituitei, conform prevederilor legale;

n)    întocmește raportări statistice privind activitatea de resurse umane;

o)    colaborează cu Serviciul Buget Planificare Resurse investiții și Serviciul Financiar Contabilitate și C.F.P. în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli furnizând datele necesare, și a statelor de plată;

p)    întocmește nevoile de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, în baza solicitărilor transmise de compartimente, primind ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituțiile abilitate în domeniu;

q)    organizează și urmărește activitatea de furnizare de servicii de formare profesională în domeniul asistenței sociale;

r)    ține evidența condicilor de prezență, a registrelor de deplasări în teren și urmărește prezența la serviciu a angajaților;

s)    asigură completarea și eliberarea legitimațiilor de serviciu și urmărește recuperarea lor la încetarea contractului individual de muncă;

t)    asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale în domeniul legislației muncii;

u)    îndeplinește orice alte lucrări prevăzute de legislația muticii, la solicitarea Directorului General.II. 7. SERVICIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Serviciul Securitatea și Sănătatea în Muncă și Gestionarea Situațiilor de Urgență se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, reevaluează factorii de risc, de accidentare și îmbolnăvire profesională și stabilește nivelul de risc pe ioc de muncă și unitate;

b)    asigură prevenirea accidentelor în muncă, informează și instruiește angajații;

c)    întocmește un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

d)    întreprinde demersurile necesare obținerii autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

e)    stabilește pentru angajați, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

f)    elaborează instrucțiuni proprii, în litera și spiritul legii, pentru completarea și/șaiKapH^area

reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile hitivitâțilof 'și, ale locurilor de muncă;    *’î' / ,

g)    asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute îrț

planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;    V!'-

h)    ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;

i)    asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

j)    urmărește angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și. după caz, a testării psihologice a aptitudinilorfhorespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute șt asigură controlul medical periodic și,pupă caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării:


FORM CU ORIGINALUL


k)    prezintă documentele și furnizează relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;


l)    asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

m)    nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața aecidentaților și a altor persoane;

n)    asigură echipamente de protecție a muncii pentru angajați; obține avizele și autorizațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de legislația în

vigoare;

p)    elaborează procedurile de lucru specifice;

q)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii:

CAPITOLUL HI

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct se află în subordinea și răspunde în fața Directorului General; Conduce, coordonează și controlează activitatea direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea sa; Verifică respectarea și aplicarea corectă a legislației în cadrul serviciilor/ birourilor/ structurilor care oferă servicii sociale cu și fără cazare, pe care le coordonează;

îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin fișa postului sau conferite de Directorul General.

III. 1. SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE

Serviciul Stimulente Financiare se află în subordinea Directorului General Adjunct și este condus de un șef serviciu.

In subordinea Serviciului Stimulente Financiare funcționează Biroul Stimulent Nou-Născut și Monoparental, Biroul Stimulent Copii cu Handicap, Biroul Stimulent Adulți cu Handicap, care sunt conduse de câte un Șef de birou care se subordonează Șefului Serviciului. Personalul fiecărui birou se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială acordate de instituție;

b)    verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege și stabilite prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, și pregătesc documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

c)    întocmesc documentele pentru acordare/ respingere sau, după caz, de modificare/ suspendare/

încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă Dire.ctorafui^ General pentru aprobare;    xXTN

d)    urmăresc și răspund de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și 'b'eneflcîariK

-/


beneficiilor de asistență socială acordate de instituție;    <"

e)    păstrează permanent legătura cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția^'Copilului de sector. Direcțiile de Taxe și Impozite Locale, în vederea transmiterii situațiilor centralizatoare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială administrate de instituție

f)    comunică petenților informațiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii și competențelor;

g)    realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială acordate de instituție;


h)    elaborează procedurile de lucru specifice'

i)    îndeplinește și alte sarcțni la solicitarea șefului ierarhic superior. în condițiile legii.

Pase 20 of 1847)


XLV

CAPITOLUL IVNF0™ cu originalul


ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Directorul economic ți administrativ al D.G.A.S.M.B. se află în subordinea Directorului General și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

1.    Serviciul Financiar, Contabilitate și CFP

2.    Serviciul Buget, Planificare Resurse, Investiții

3.    Serviciul Achiziții Publice - Compartimentul contractare servicii sociale

4.    Serviciul Administrativ


Directorul economic și administrativ al D.G.A.S.M.B, are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

a)    controlează și coordonează activitatea fiecărui serviciu/birou aflat în subordinea sa directă;

b)    primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează Directorul General al D.G.A.S.M.B. asupra modului de soluționare a <jplicițărilor și a petițiilor;

-ei verifică respectarea și aplicarea corecta a legislației în cadrul serviciilor/birourilor pe care le Coordonează;

d)    ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

e)    analizează și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.M.B.;

0 propune măsuri de sancționare disciplinară pentru persoanele care săvârșesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii;

g)    propune Directorului General al D.G.A.S.M.B. participarea unor salariați din subordinea sa la programele de perfecționare profesională;

h)    asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa;

i)    avizeaza notele justificative privind alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice;

j)    avizează pentru legalitate contractele de achiziție publică încheiate cu operatorii economici câștigători ai procedurilor de achiziție publică;

k)    analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, în colaborare cu serviciile de specialitate;

l)    analizează necesitățile patrimoniale pe termen scurt și în perspectivă;

m)    urmărește încadrarea corectă a cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

n)    verifică toate operațiile financiare;

o)    asigură respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la termen, de către unitate, a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite bugetului staiuluk.


p) controlează întrebuințarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destintțtd șălarlilQț/' respectarea nivelului salariilor, a drepturilor de personal în concordanță cu stdtdl' dț>funGții z


aprobat;


?,


*

q)    semnează toate actele pe baza cărora se fac încasări și plăți, primiri sau eliberări de bunuri sau alte valori;

r)    verifică documentația contabilă, pe baza căreia se fac înregistrările, precuni-și situațiile financiar — contabile, extrasele de cont, balanțele de verificare, conturile de execuție bugetară, având dreptul să refuze pe cele care nu sunt în concordanță cu dispozițiile legale;

s)    organizează efectuarea la timp a inventarierii valorilor materiale bănești si a decontărilor, conform reglementărilor legale în vigoare;

t)    elaborează procedurile dcȚucru specifice;

'u) îndeplinește orice alte dtrihuții prevăzute de lege și sarcini stabilite de Directorul Genera DîG.A.S.M.B.


./AVPase 21 of 184


IV. 1. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI C.F.P.

Serviciul Financiar, Contabilitate și C.F.P. se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:


form cu originalul


Organizează și conduce contabilitatea instituției potrivit Legii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurând:

a) înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute atât pentru necesitățile proprii cât și în relațiile cu clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte persoane fizice sau juridice;

controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum exactitatea datelor contabile furnizate;

c)    respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor și formularelor comune privind activitatea financiar - contabilă, a normelor metodologice ale Ministerului Finanțelor privind întocmirea și utilizarea acestora;

d)    ține evidența contabilă pentru toate unitățile din subordinea D.G.A.S.M.B.;

e)    înregistrează plățile și cheltuielile din alocația bugetară în fișele de evidență pentru operațiunile bugetare pe subdiviziuni ale clasificației bugetare;

f)    întocmește și înregistrează în evidența sintetică notele contabile;

g)    întocmește și analizează balanța de verificare lunară, urmărind toate corelațiile prevăzute în Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h)    asigură schimbul permanent de date și informații cu departamentele de specialitate din Primăria Municipiului București, Trezoreria sectorului 3;

i)    organizează efectuarea și valorificarea inventarierii generale și anuale;

j)    participă la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției și urmărește realizarea acestuia pe capitole;

k)    urmărește și răspunde de modul de desfășurare a operațiunilor de decontare cu furnizorii și beneficiarii;

l)    urmărește și răspunde de recuperarea pagubelor aduse instituției;

m)    asigură plata la termen către buget a sumelor datorate;

n)    întocmește până la data de 15 ale lunii următoare balanța de verificare;

o)    ține evidența calculului datoriei la bugetul statului conform legislației în vigoare;

p)    întocmește notele contabile și dările de seamă contabile asupra executării bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

q)    asigură gestionarea patrimoniului instiuției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

r)    efectuează operațiuni de încasări și plăți către persoane fizice și juridice în numerar, cu respectarea reglementărilor cuprinse în actele normative în vigoare;

s)    asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a calculului și a plății salariilor, precum și a celorlalte drepturi de personal;

t)    operează rețineri salariale conform legislației în vigoare;

u)    reține și ține evidența garanțiilor gestionare materiale,

v)    întocmește fișele fiscale ale salariaților;

vv) întocmește documentația privind acordarea premiilor, pe baza propunerilor coIf^£{lrfîmentel^f•

- - - - ,/    —“—

din D.G.A.S.M.B. aprobate de către directorul general șt, în conformitate cu prev^derileTegale-în vigoare;    * / ■

x)    întocmește documentația pentru acordarea altor drepturi salariale, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare;    _

y)    completează cu actele necesare dosarele noilor angajați privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale;

z)    ține evidența concediilor medicale ale salariaților;

aa) ține evidența și efectuează plata/ compensarea orelor suplimentare, cu timp liber corespunzător, efectuatele către salariații D.G.A.S.M.B., în conformitate cu prevederile legale în yigoare;

bb) calculează diferenț Marialc și reține/plâtește diferențele rezultate;


i i-,    f
cc) întocmește și transmite lunar și anual situații statistice pri\ind drepturile de personal către Primăria Municipiului București;

PNFORM CU ORIGINALUL


dd) răspunde de încasarea de la persoane fizice și juridice a numerarului și depunerea acestuia în bancă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

ee) urmărește și răspunde de întocmirea notelor contabile pentru documentele de bancă și casieria D.G.A.S.M.B., precum și depunerea acestora în termenele stabilite;

ff) asigură întocmirea ordinelor de plată către structurile bancare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont și încadrarea corectă pe subdiviziuni a clasificației bugetare a cheltuielilor; gg) întocmește decontul de TVA și tot ce decurge din această activitate;

hh) elaborează procedurile de lucru specifice;

G) îndeplinește și alte sarcini Ia solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

, IV. 2. SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII Serviciul Buget, Planificare Resurse, Investiții se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    elaborează bugetul anual, centralizând propunerile compartimentelor din cadrul D.G.A.S.M.B.; planifică investițiile, precum și modul de rambursare a creditelor angajate de D.G.A.S.M.B. conform datelor furnizate de Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP;

b)    urmărește eficiența folosirii fondurilor alocate de la Buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli;

c)    urmărește cheltuielile și, prin aceasta corectează continuu bugetul D.G.A.S.M.B. și previne angajarea acestuia în lucrări fără acoperire financiară;

- analizează nivelurile cheltuielilor, ținând cont de prioritățile de investiții, dotări și achiziții ale D.G.A.S.M.B,;

d)    centralizează resursele financiare, interne și asociate ale serviciului în vederea propunerilor de finanțare a activităților de asistență socială;

e)    propune repartizarea resurselor financiare pe tipuri de activități de asistență socială, precum și alocarea acestor resurse;

f)    colaborează cu celelalte servicii în vederea identificării nevoilor acestora și întocmirii propunerilor de alocare a fondurilor;

g)    contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

h)    vizează lunar lista de cheltuieli, întocmită de Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP;

i)    întocmește lucrări de raportare periodică, cu privire la situația financiar - contabilă a D.G.A.S.M.B.;

j)    întocmește lista de studii de prefezabilitate și fezabilitate, lista de dotări independente, cu respectarea prevederilor legale;

k)    întocmește programelor de investiții publice anuale în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru D.G.A.S.M.B.

l)    întocmește listele obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integra^ă^de=b'-=btiget, inclusiv eșalonarea pe trimestre în urma aprobării bugetului D.G.A.S.M.B. /o ‘ zpS

m)    întocmește cererile de admitere la finanțare ale obiectivelor de investiții,cpprin.se nî lîsta dd

\ ~y


investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget a D.G.A.S.M.B. ‘    ' J

n)    transmite lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget aprobalâ

tuturor celor interesați: Direcției Generale a Finanțelor Publice, Serviciului Financial;/ -contabilitate și C.F.P. etc.    <'/

o)    întocmește notele de fundamentare, rapoartele de specialitate, referatele pentru aprobarea modificărilor din cadrul capitolelor de cheltuieli bugetare a listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de Ia buget;

p)    întocmește documentația necesară proiectelor de hotărâri în vederea aprobării de către Consiliul General al Murdcmiului București, a documentațiilor tehnico - economic: obiectivelor de investiții noi| indiferent de sursa de finanțare pentru D.G.A.S.M.B.1 "r


Ițt'q)    urmărește realizarea investițiilor cuprinse in listele obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget pentru D.G.A.S.M.B întocmind de câte ori este cazul situații privind realizarea lor;

NFORM CU ORIGINALUL


r)    elaborează anual programul de investiții publice pe clasificație funcțională cât și programele pentru următorii 3 ani, respectiv 5 ani, pe baza propunerilor primite de la compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B.;

s)    întocmește rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investiții în urma solicitării conducerii Primăriei și a Consiliului General al Municipilui București; l) solicită directorului general aprobarea extemalizării serviciilor de elaborare a temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții a căror proiectare urmează a se licita;

u)    întocmește referatele de necesitate în vederea organizării procedurii de achiziție publică a y/ serviciului de proiectare;

// >') participă în comisiile de licitație atunci când sunt numiți prin decizia directorului general;

/ /vv) verifică și urmărește realizarea proiectării documentațiilor tehnico - economice pentru toate

“    7 fazele de proiectare acceptându-lc la plată numai dacă corespund condițiilor tehnice și de calitate

și dacă se încadrează în stasuri, normative și legislație;

x)    asigură si răspunde de organizarea procedurilor legale și participă în comisiile de recepție a documentațiilor tehnico-economicc elaborate pentru modernizare, reabilitare, amenajare ale construcțiilor aparținând D.G.A.S.M.B., executate din fonduri locale, de stal, structurale sau alte fonduri legal constituite;

y)    asigură secretariatul și punerea la dispoziția comisiei de recepție a documentațiilor de proiectare, în vederea verificării și rccepționării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementări etc.;

z)    monitorizează lucrările de proiectare: denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea obținerii avizelor/ acordurilor, contract, valoare acte adiționale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plăți, alte evenimente ale proiectării;

aa) asigură obținerea unde este cazul, a acordurilor/ avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism/ autorizațiilor de construire prin depunerea documentațiilor necesare obținerii certificatelor de urbanism (CU), acordurilor/ avizelor necesare, precum și a autorizațiilor de construire (AC), asigură urmărirea procedurilor de obținere a acestor acte;

bb)    asigură predarea AC către structurile Direcției Tehnice în a căror domeniu de competență se află investiția , în vederea demarării lucrărilor de execuție;

cc) întocmește adrese de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate în certificatele de urbanism;

dd) elaborarează rapoartele de specialitate, proiectele de IICGMB, notele de fundamentare aferente obiectivelor de investiții propuse a se realiza prin bugetul de lucrări, pentru aprobarea, (avizarea) acestora în ședințele Consliliului General al Municipiului București;

ee) asigură verificarea de către verificator atestat a documentațiilor tehnico-economice, dacă este nevoie;

ff) înaintează către PMB rapoartele de specialitate, proiectele de hotărâri, notele de fundamentare

privind investițiile care necesită aprobarea CGMB;    __

gg) asigură predarea documentației pentru licitare în vederea contractării execuți^JîțcriiAiloiț, . întocmirea referatelor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziție^punerea^ 1 dispoziția Serviciului Achiziții Publice a documentației necesare în format scris și electronicei pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achiziții Publice);    f

hh) participare la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale; V ii) asigură verificarea modului de derulare a lucrărilor și urmărește finalizarea lucrărilor la termenele specificate în avizele și autorizațiile de construcții;

jj) pentru lucrările de investiții întocmește: fișa obiectivului și procese verbale de recepție a lucrărilor;

. kk) urmărește derularea lucfrâhilor de investiții decontarea făcându-se pe baza stadiilor fizic£-de-_ execuție, asigură recepția lucrărilor conform actelor normative în vigoare;


II) Verifică documentațiile de execuție a lucrărilor; nirn) Respectă legislația de promo\are și execuție a proiectelor de investiții: nn) elaborează procedurile de lucru specifice;


oo) colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B.. pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor rezultate din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

pp) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

V. 3, SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul Achiziții Publice se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții;

a)    organizează procedurile de achiziții publice necesare desfășurării activităților tuturor compartimentelor din cadrul D.G.A.S.M.B , cu fonduri din bugetul aprobat de C.G.M.B., cu respectarea legislației privind achizițiile publice;

b)    elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.M.B, programul anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție;

c)    asigură întocmirea documentației de participare la procedurile de achiziții pe baza caietului de sarcini, precum și a documentației primite de la compartimentele din cadrul D.G.A.S.M.B., care solicită demararea procedurilor;

d)    elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

e)    îndeplinește obligațiile referitoare Ia publicitatea procedurilor organizate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;

f)    aplică și finalizează procedurile de atribuire;

g)    constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

h)    propune Directorului General spre aprobare componența comisiilor de evaluare;

i)    asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor;

j)    asigură întocmirea procese lor-verbale de deschidere a ofertelor și a rapoartelor procedurilor de atribuire;

k)    asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanți;

l)    asigură înregistrarea contestațiilor șt comunicarea acestora către instituțiile abilitate ale statului, ofertanții implicați în procedură și către comisia de evaluare;

m)    transmite răspunsurile la contestații;

n)    asigură retumarea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție;

o)    asigură încheiera contractelor cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri,

servicii și lucrări, precum și transmiterea acestora pentru urmărirea compartimentelor de specialitate (Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP), dar și compartimentelor beneficiare (solicitante);    _

p)    asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziții publice organizâjțșTcîre^. cuprinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora; ,-v\

q)    asigură gestionarea bazei de date cu privire la toate contractele întocmite îh cadrtîî servieiuluif-

r)    elaborează procedurile de lucru specifice;    / 1

s)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;'    /

ȚA'

IV. 3.1. COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE ,

Compartimentul contractare servicii sociale funcționează în subordinea Serviciului Achiziții Publice. Personalul compartimentului se subordonează șefului de serviciu și are următoarele atribuții principale:

- organizează și derulează procedurile de achiziții publice necesare încheierii contractelor de acordare a serviciilor sociali;\


ri iȚmfcUA    .ss ~:h: ț/S


-    încheierea contractelor de acordare a serviciilor sociale intre furnizorul de servicii sociale și beneficiar. în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de finanțare, organizează și realizează activitățile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați;

-    organizează și realizează activitățile specifice contractării serviciilor sociale acordate de > furnizorii publici și privați;

y - încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale;


-    monitorizează financiar și tehnic contractele;

-    asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziții publice organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora;

asigură gestionarea bazei de date cu privire la toate contractele întocmite în cadrul compartimentului;

-    îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

IV. 4. SERVICIUL ADMINISTRATIV

Serviciul Administrativ se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    asigură, conform legii, contractarea serviciilor pentru curățenia și întreținerea sediului/ punctelor de lucru în care își desfășoară activitatea salariații instituției și pentru întreținerea și repararea parcului auto, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și imobilelor din patrimoniul sau administrarea D.G.A.S.M.B.;

b)    răspunde de gospodărirea rațională a energiei, apei, combustibililor, rechizitelor și a consumabilelor de birou, precum și a altor materiale de uz gospodăresc;

c)    asigură materialele necesare bunei desfășurări a activității instituției;

d)    întocmește, pentru activitatea proprie, programele de lucru și graficele de control anuale, trimestriale și lunare;

e)    gestionează și actualizează banca de dale privind fondul imobiliar administrat;

f)    răspunde de întreținerea și reparația mijloacelor fixe din dotare;

g)    elaborează procedurile de lucru specifice;

h)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

IV. 4.1. BIROUL APROVIZIONARE

Biroul Aprovizionare sc află în subordinea Serviciului Administrativ și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții;

a)    în funcție de meniurile stabilite, întocmește documentația necesară aprovizionării ritmice a instituției cu alimente;

b)    aprovizionează unitățile cu alimente, materiale de întreținere, obiecte de inventar, echipament

și mijloace fixe, conform planurilor de aprovizionare al instituției și în limita fondurilonbiTgcțaft^\ alocate;    ?

c)    verifică, ca produsele achiziționate să fie însoțite de documentația necesară, certificate, de s

calitate sanitar-veterinară, certificate de garanții, declarații de conformitate, nota de intrare a7 \ mărfii, precum și alte documente de însoțire a acesteia;    - J

d)    colaborează cu Serviciul Achiziții Publice la întocmirea programului anual ăfachizițiilor ‘ publice, conform prevederilor actelor normative în vigoare;

e)    participă Ia obținerea avizelor sanitar-veterinare și de mediu în vederea bunei funcționări a aparaturii din dotarea instituției; fj elaborează procedurile de lucru specifice;

s) îndeplinește și alte sarqmib solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile leeii;


Page 26 of 184îiIV. 4.2. COMPARTIMENTUL TRANSPORT

Compartimentul Transport se află în subordinea Serviciului Administrativ. Personalul compartimentului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții;

a)    îndrumă, supraveghează și planifică activitatea de transport:

b)    întocmește și ține evidența strictă a foilor de parcurs, a consumului de carburant și lubrifiant pentru autovehiculele din instituție:

c)    răspunde de funcționarea în bune condiții, prin asigurarea periodică a reviziei tehnice la autovehiculele din dotare;

dj răspunde de obținerea tuturor autorizațiilor si a licențelor de transport, necesare bunei derulări a activității de transport:

e)    asigură documentația necesară și piesele de schimb aferente pentru remedierea defecțiunilor apărute la autovehiculele din dotarea instituției;

f)    propune ca dotările sau remedierile tehnice care nu pot fi executate în instituție, să fie efectuate în unități sau ateliere de serivicii specializate în acest sens;

g)    elaborează procedurile de lucru specifice;

h)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;


IV. 4.3. BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE

Biroul Gospodărire Cantine se află în subordinea Serviciului Administrativ și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    ține evidența asistaților din unități, cu drept de masă, pe suport electronic, a solicitărilor acestora pentru a beneficia de prestarea serviciilor de asistență socială;

b)    urmărește și verifică respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare și de mediu în unitățile subordonate, pe întreaga perioadă, fără a afecta procesul tehnologic;

c)    verifică certificatele de calitate, de conformitate și avizul sanitar-veterinar pentru întreaga cantitate de produse, intrată în unități;

d)    stabilește materiile prime necesare efectuării preparatelor culinare în vederea asigurării unei mese calitative și echilibrate;

e)    alege soluții optime de organizare a locurilor de muncă;

f)    asigură derularea lucrărilor de reparații curente;

g)    stabilește normele tehnologice și urmărește executarea lucrărilor conform standardelor în scopul evitării accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

h)    participă la recepționarea lucrărilor și bunurilor achiziționate, prin atestarea pe bază de semnătură că acestea corespund cantitativ și calitativ;

i)    înaintează compartimentelor de specialitate din cadru! D.G.A.S.M.B., rapoarte de activitate, indicatori specifici de activitate și alte documente solicitate de acestea;

j)    propune achiziții de mașini, instalații și dotări specifice pentru modernizarea activității serviciilor prestate potrivit fondurilor aprobate:

k)    asigură păstrarea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat, stimulează, și

determină utilizarea eficientă a resurselor umane și financiare de care dispune;    ''"'"'V'

l)    urmărește și verifică lucrările de investiții, dotări, reparații capitale și curente, executate la toate’ unitățile asigurând condițiile necesare punerii în funcțiune, Ia termen, a obiectivelor propuse;

asigură transportul gratuit al hranei la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa la sediul hitâții;    .

n)    elaborează procedurile de lucru specifice:

o)    îndeplinește-șLaJte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii:
CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME

Directorul dezvoltare, strategie, programe se află în subordinea Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

a)    întocmește împreună cu serviciile din subordine, strategia în domeniu și planul de asistență socială pentru dezvoltarea strategiei locale de intervenție în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, stabilind, pe baza analizei indicatorilor sociali, politici sociale unitare la nivelul municipiului București, pe termen scurt, mediu și lung, având în vedere problematica socială și dinamică economiei, precum și modalitățile de implicare a autorităților administrației publice locale și societății civile în rezolvarea cazurilor sociale ale comunității;

b)    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

1.    Serviciul Strategie și Programe cu Finanțări Externe,

2.    Serviciul Relația cu Societatea Civilă și alți Actori Sociali,

3.    Compartimentul Managementul Calității și Control Intern Managerial

c)    propune repartizarea resurselor umane și materiale, interne sau asociate ale D.G.A.S.M.B. către instituțiile din domeniul asistenței sociale din subordinea C.G.M.B. sau finanțate de către acesta sau pentru proiectele pentru care au fost încheiate convenții între C.G.M.B și asociații sau fundații;

d)    colaborează cu societatea civilă și coordonează serviciile publice de asistență socială ale sectoarelor Muncipiului București, în vederea aplicării strategiei din domeniul asistenței sociale;

e)    propune măsuri de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul municipiului București;

f)    evaluează proiectele de parteneriat între administrația locală și O.N.G.-uri și le supune aprobării conducătorului D.G.A.S.M.B.;


g)    propune rezilierea protocoalelor sau convențiilor încheiate cu furnizorii de servicii socio-medicale sau alți parteneri în cazul în care se constată nerespectarea clauzelor speciale asumate prin acestea;

h)    face propuneri conducătorului D.G.A.S.M.B. privind activitatea de formare profesională a lariaților din subordinea sa, urmărind pregătirea specifică și reorientarca unor categorii de alariați în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

i)    elaborează procedurile de lucru specifice;

j)    îndeplinește și alte sarcini Ia solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

V. 1. SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FINANȚĂRI EXTERNE Serviciul Strategie. Programe cu Finanțări Externe se află în subordinea Directorului Dezvoltare. Strategie. Programe și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    participă la elaborarea și monitorizarea prognozelor asupra evoluției nevoilor și ofertei de

servicii sociale prin dezvoltarea/ reorganizarea serviciilor sociale, a specialiștilor, a resurselor financiare și materiale, la nivelul municipiului București;    ■    4*^

b)    participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei și a planului ;d^ acțiune îriV

domeniul asistenței sociale, în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, stabilind, pfc^baza analizai z indicatorilor sociali, politici sociale unitare la nivelul municipiului București, pe termen scurt,\ \ mediu și lung;    )

c)    asigură informarea serviciilor dc la nivelul instituției despre liniile de finanțare active

(naționale și internaționale) din domeniul asistenței sociale;    ' ‘

d)    asigură centralizarea și evidența tuturor surselor de finanțare interne și externe în domeniul asistenței sociale, analizând criteriile și condițiile de eligibilitate, precum și posibilitatea de accesare a acestora;

e)    realizează rapoarte! andale. trimestriale, periodice și/ sau în funcție de solicitări cu privire laț

rezultatele obținute pryi implementarea planului anual de acțiune al instituției:    s \-777


Page 28 of 184    \    }ț

w - ...

v- • - 53

°NFORM CU ottl&NALUL


f)    centralizează și ține evidența proiectelor/ programelor propuse spre finanțare și a celor în implementare la nivelul instituției și a propunerilor de parteneriate din partea altor instituții publice sau private;

g)    participă la conceperea, tehno-redactarea, depunerea spre finanțare și implementarea de proiecte în domeniul asistenței sociale, derulate în parteneriat public - public, public - privat;

h)    propune repartizarea resurselor umane ale serviciului altor servicii de la nivelul instituției în vederea elaborării și implementării proiectelor finanțate cu resurse interne sau externe, realizate, după caz, în parteneriat public - public, public - privat;

i)    redactează și înaintează documentația aferentă proiectelor pentru obținerea avizelor necesare derulării acestora;

j)    redactează și înaintează documentația necesară acreditării, în condițiile legii, a serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

k)    asigură consultanță și îndrumare metodologică serviciilor de specialitate din cadrul instituției în realizarea și implementarea de programe/ proiecte în domeniul asistenței sociale în baza nevoilor și propunerilor de proiecte primite din partea acestora;

l)    contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

m)    identifică resursele alternative la buget pentru activitatea de asistență socială de la nivelul instituției;

n)    inițiază și propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autorități publice locale și alți reprezentanți ai societății civile în scopul dezvoltării și diversificării serviciilor sociale primare și specializate;

o)    asigură relaționarea cu organisme și autorități cu atribuții în domeniul asistenței sociale, naționale sau internaționale;

p)    colaborează cu serviciile publice de asistență socială de la nivelul sectoarelor, precum și cu formele de asociere ale societății civile, în vederea organizării și dezvoltării serviciilor sociale în mod echitabil, pe întreg teritoriul municipiului București;

q)    avizează proiectele de servicii sociale, inițiate la nivelul sectoarelor municipiului București, privind conformitatea acestora cu strategia municipală de dezvoltare în domeniu;

r)    participă la cerere, la conferințe, sesiuni, întâlniri, cursuri de formare și perfecționare profesională a personalului, etc.;

) elaborează procedurile de lucru specifice;


t)    monitorizează evoluția indicatorilor sociali, centralizează și sintetizează toate informațiile primite, specifice domeniului de activitate a Direcției Generale de Asistență Socială a municipiului București (protecția drepturilor copilului, protecția persoanelor cu dizabililăți, protecția vârstnicilor, combaterea discriminării romilor, persoanele adulte fără adăpost, protecția victimelor violenței domestice, tipuri de prestații sociale etc.),

u)    monitorizează și analizează situația în domeniul protecției drepturilor copilului, protecției persoanelor cu dizabilități, protecției vârstnicilor, combaterii discriminării romilor, persoanelor adulte fără adăpost, protecției victimelor violenței domestice, prestațiilor sociale,

v;J furnizează date și informații, în conformitate cu legislația în vigoare, instituțiilor .pubfiqe^atî^, organizațiilor private, în baza informațiilor furnizate de compartimentele de special ița tP,    -'K

vv) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile lerfii;


V. 2. SERVICIUL PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI    - "


Serviciul pentru Relația cu Societatea Civilă și alți Actori Sociali se afla în subordinea Directorului Dezvoltare, Strategie, Programe și este condus de un șef serviciu. Personalul serv teiului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții;


b)    analizează și e\aluează posibilitățile și oportunitățile de colaborare dintre C.G.M.B./

D.G.A.S.M.B. și O.N.G-uri, culte religioase și orice alte organisme ori instituții aparținând

Societății Ci\ ile;

c)    propune proiecte de parteneriat între administrația locală și OXG-uri, culte religioase și orice alte organisme ori instituții aparținând Societății Civile;

d)    identifică, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., finanțatori ai serviciilor de asistență socială desfășurate de O.N’.G.-uri și alți furnizori de servicii sociale ai societății civile în parteneriat cu administrația publică locală;

e)    dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernanientale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele defasorizate din municipiul București;

ONFORM CU ORIGINALUL


f)    întocmește, prin colaborare cu ONG-urile și alți furnizori de servicii sociale, programe de diversificare a măsurilor serviciilor de protecție socială, pentru a răspunde, după caz, mai multor nevoi sociale, în vederea creșterii calității vieții persoanelor asistate;

g)    gestionează baza de date a asociațiilor, fundațiilor și altor actori sociali ce derulează activități și oferă servicii de asistență socială pe teritoriul Municipiului București, fiind acreditați în sensul acesta conform legislației și procedurilor în vigoare;

h)    asigură, la solicitarea Directorului General, participarea instituției ia comisia de acreditare a

^furnizorilor de servicii sociale și/ sau la alte comisii de specialitate, actualizând periodic baza de

dalb antemenționată;

i/gestionează baza de date a asociațiilor, fundațiilor și altor actori sociali ce derulează activități

/n parteneriat cu DGASMB, pe baza raportărilor transmise semestrial de serviciile de specialitate din cadrul instituției;

j)    primește, analizează și centralizează cererile pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale partidelor, cabinetelor parlamentare, sindicatelor, ONG-urilor, cabinetelor medicale sau conexe actului medical, instituțiilor publice cărora legislația în vigoare le conferă acest drept și ale altor categorii prevăzute de lege, inclusiv ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004, înainlînd dosarele complete ale acestora către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație constituită la nivelul Primăriei Municipiului București, care decide cu privire la oportunitatea acordării acestora, în funcție de criteriile de prioritate, de spațiile existente și de nevoile reale ale Municipiului București;

k)    elaborează procedurile de lucru specifice;

l)    îndeplinește și alte sarcini, la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

V.3. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL

Personalul compartimentului se află în subordinea Directorului Dezvoltare, Strategie, Programe având următoarele atribuții;

a)    urmărește aplicarea sistemului de Control Intern Managerial și de Management al Calității în cadrul DGASMB;

b)    elaborează propuneri de îmbunătățire a Controlului Intern Managerial și al Managerffi^țuîujf^

Calității, conform legislației din domeniu;    '    ____

c)    verifică la solicitarea șefilor ierarhici documentele rezultate în urma implementârn'tpritrolului_’> z

Intern Managerial și al Managementului Calității;    J \ z,

d)    la nevoie revizuiește/modifică, procedurile generale, specifice, operaționale^ și’ manualul <

calității;    4'' '

e)    furnizează informații centralizate către auditori pentru evaluarea sistemului de Control Intern managerial și al Managementului Calității;

f)    gestionează procedurile operaționale ale Controlului Intern Managerial și al Managementului Calității din cadrul compartimentelor instituției;


i) monitorizează și evaluează nevoia de pregătire a personalului responsabil de implementarea controlului intern managerial și a standardelor de calitate și recomandă organizarea de cursuri de perfecționare/specializare în domeniul controlului intern managerial și a managementului calității;

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Directorul Coordonare Asistență Socială se află în subordinea Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

a)    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine;

b)    dispune efectuarea de anchete sociale la solicitarea compartimentelor din cadrui D.G.A.S.M.B.;

c)    întocmește propuneri de diversificare a serviciilor sociale, în conformitate cu strategia și planul de asistență socială pentru dezvoltarea strategiei locale de intervenție în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, din domeniile de activitate ale compartimentelor pe care le coordonează:

1.    Serviciul Urgențe Sociale

2.    Serviciul Protecția Copilului

3.    Serviciul Anchete Sociale '4. Serviciul Protecția Persoanelor Adulte

5.    Serviciul Cantine Sociale

6.    Serviciul “Complexul de Servicii Sociale - Ominis”

7.    Serviciul “Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți -Sfântul Ioan”

8.    Serviciul “Centrul Rezidențial de îngrijire Și Asistență pentru Persoane Dependente - Darvari”

9.    Serviciul "Centrul Rezidențial de îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente - Berceni"

10.    Serviciul "Centrul Rezidențial Sfânta - Teodora".

d)    după aprobarea programelor de diversificare a serviciilor de asistență socială de către conducătorul D.G.A.S.M.B., coordonează și verifică punerea lor în practică prin măsuri specifice;

e)    face propuneri conducătorului D.G.A.S.M.B. privind activitatea de perfecționare și formare profesională a salariaților din subordinea sa, urmărind pregătirea specifică și rcorîentarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce pol interveni în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

f)    elaborează procedurile de lucru specifice;

g)    coordonează direct compartimentele următoare, fiecare dintre ele având atribuții specifice:

/<■

//

f -t.z


VI. 1. SERVICIUL URGENȚE SOCIALE

Serviciul Urgențe Sociale se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, fiind disponibil 24 de ore/ zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale;

b)    acționează prin intermediul echipelor mobile care se deplasează în teren pentru e vaJ uâA? șl intervenții în situații de urgență;

c)    asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate in ne voie; A inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

d)    evaluează nevoile imediate ale beneficiarului și potențialul de risc privind expunerea la abuz, / neglijare și exploatare;

e)    primește sesizări și se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

fj identifică familiile în carp'teistă riscul dezvoltării unor forme de situații de urgență de abuz, Neglijare, trafic și migrație:

g) acordă consiliere tuturor Categoriilor de persoane aflate în situații de risc și familiilor aceșlora^r sy

\ t ________

Pace 31 of 184
h)    asigură de urgență sprijin sociomedical pentru persoanele cu grad ridicat de risc;

i)    oferă servicii de urgență persoanelor aflate în dificultate, la domiciliu. în cazul în care este pusă în pericol securitatea lor;

j)    identifică persoanele și familiile aflate în situații de risc. in vederea realizării de acțiuni și măsuri cu scopul de a preveni situațiile de criză;

k)    identificarea, evaluarea și monitorizarea familiilor/ persoanelor aflate în situații de criză prin autosezizare sau prin intermediul partenerilor sociali;

l)    orientare pentru consilierea juridică/ psihologică/ medicală a beneficiarilor:

m)    propune și aplică măsuri de urgență în vederea înlăturării situației de criză a persoanei/ familiei;

n)    determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu grad ridicat de risc;

o)    participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții:

p)    după administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul sen iciilor competente din cadrul D.G.A.S.M.B, sau instituțiilor abilitate;

q)    păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

r)    realizează rapoarte statistice lunare, trimestriale și anuale;

s)    participă Ia pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

t)    elaborează procedurile de lucru specifice;

u)    îndeplinește și alte sarcini Ia solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

VI. 2. SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI

Serviciul Protecția Copilului se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    monitorizează și analizează respectarea drepturilor copiilor în vederea elaborării strategiei de dezvoltare și planului de acțiune în domeniul protecției drepturilor copilului pentru municipiul București;

b)    colaborează cu toate instituțiile de stat, precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea de programe în domeniul protecției copilului în vederea organizării și dezvoltării serviciilor sociale în mod echitabil, pe întreg teritoriul municipiului București;

c)    colaborează cu organisme internaționale în vederea implementării de programe și/ sau proiecte destinate copiilor de pe raza Municipiului București;

d)    asigură centralizarea informațiilor solicitate de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de pe raza municipiului București;

e)    furnizează date și informații solicitate, în conformitate cu legislația în vigoare, tuturor solicitanților;

f)    identifică și evaluează nevoile sociale, categoriile de beneficiari și tipurile de servicii sociale dezvoltate la nivelul municipiului București, în domeniul protecției copilului;

g)    asigură beneficiarilor asistență și consiliere pentru depășirea situațiilor de criză și soluționarea--, adecvată a cazurilor semnalate de către aceștia;

h)    furnizează informații adecvate nevoilor beneficiarilor și îi îndrumă, unde este cazujscătrțralre-^

servicii de specialitate în domeniul protecției copilului;    '    /

i)    identifică, evaluează și propune acordarea de sprijin material și financiar beneficiarilor aflați în situație de criză;

j)    inițiază, elaborează și implementează programe și proiecte în domeniul protecției.drepturilor copilului la nivelul municipiului București;

k)    monitorizează și evaluează implementarea programelor și proiectelor finanțate de Consiliul General al Municipiului București în domeniu! protecției drepturilor copilului la nivelul


"7m)    contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de protecție a copilului;

n)    participă la pregătirea documentației necesare acreditării seniciiior sociale în \ederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

o)    elaborează procedurile de lucru specifice;

p)    îndeplinește și alte sarcini ia solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

q)    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

VI. 2.1. BIROURILE “CENTRE DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI”:

1.    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - OMIDE”

2.    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-SCĂPĂRICI”

3.    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - OAKY”

4.    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - ALEX”

5.    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI- LA BUNICI”

y 6. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII // 0-3 ANI - MARIA”

7. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 1/ /0-3 ANI - CURCUBEUL MAGIC”

1 / jf 8. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII / /    0-3 ANI - ZEBRA ZOU"

9.    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - STELUȚELE ZÂMBITOARE”

10.    BIROUL ”CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE / CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

- !j 11.BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII z/0-3 ANI - CASA CU PITICI”:

12.    BIROUL “CLUBUL COPIILOR”

13.    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU ȘTRUMF1”

14.    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT”

Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani sunt organizate Ia nivej de birou, se află în subordinea Serviciului Proiecția Copilului și sunt conduse de funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și , âncționăfe serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011 ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.


Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de biij următoarele atribuții:

a)    îngrijirea, supravegherea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 anfi) angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

b)    organizarea și asigurarea unui regim rațional de viață, în vederea dezvoităr^jjibrrnale, somatice și psihomotorii, a copiilor:

c)    asigurarea unei alimentați iraționale și indiv idualfzate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani;

d)    luarea măsurilor corespunzătoare pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

'i


Lj ...e)    asigurarea unui program educativ complex, adaptat pc grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice și psihice a copiilor și a însușirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;

f)    supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor;

g)    acordarea primului ajutor și asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până Ia internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinți ori dc către susținătorul legal;

h)    dezvoltarea de programe de educație parentală;

i)    evaluarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul centrelor de îngrijire și educație timpurie, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

j)    informarea și consilierea părinților/ reprezentanților legali ai copiilor care se poate desfășura și la domiciliu;

k)    depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

l)    îndeplinește și alte sarcini la cererea șefului ierarhic superior.CU ORIGINALUL


VI.2.2. BIROUL “CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

Biroul se află în subordinea Serviciului Protecția Copilului și este condus de un șef birou. Personalul centrului se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții: a) asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora ;

) asigură consiliere și sprijin pentru părinții / reprezentanții legali ai copiilor în scopul discutării


și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește dezvoltarea psihologică a copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale;

c> întocmește procedura de admitere a copiilor în centru cu pregătirea dosarului cu actele necesare:

d)    încheie contract cu părintcle/reprezentantul legal al copilului;

e)    stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul primând importanța stabilirii unui parteneriat real pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor (elaborarea Codului Etic pentru relația cu copii și familiile acestora, reuniuni generale și individuale, sprijinirea și întărirea relației copil-părinte, încheierea unui contract între reprezentanții centrului și părinții/reprezentanții legali ai copiilor);

f)    întocmește programul personalizat de intervenție, în echipă - elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil și reactualizat periodic (conține informații despre necesitățile specifice ale copilului; responsabilitățile familiei; obiectivele, activitățile, metodele și mijloacele de realizare și evaluare, având obiective realiste, adaptate nivelului global al copilului și utile pentru dezvoltarea lui armonioasă, fiind stabilit și rolul părintelui în

obiectivelor stabilite);

g)    stabilește relații de colaborare și parteneriate cu ale instituții din comunitate

h)    organizează și participă Ia diferite acțiuni și activități desfășurate în partene din comunitatea locală;i)    participă la întrunirile Comisiei sociale de analiză a dosarelor în scopul al centru;

j)    întocmește rapoarte de activitate, referate și procese verbale.

k)    întocmește programul zilnic al copiilor-cuprinzând activități diversificate, adapfateĂJțrșței lor și care răspund nivelului și potențialului lor de dezvoltare, acesta realizându-se în echipă, de personalul de specialitate;

l)    stimularea și dezvoltarea comunicării (să se exprime corect în propoziții, să se prezinte, să salute, să solicite și să mulțumească; să denumească obiecte, fenomene, acțiunitetc.)

m)    cunoașterea mediuluiAmhmbrii familiei, segmentele corpului omenesc, obiecte de igiena

personală etc.)    (    \

n)    activ ități de cunoaște^ a pozițiilor spațiale, mărimea, fqrma. culoarea obiectelor etc, )


-*.>L
o)    dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și autonomie personală (cum ne comportam în societate; să folosească corect obiectele sanitare, să se spele singuri pe mâini, față și dinți: să mănânce singuri; să se îmbrace și să se dezbrace singuri sau cu ajutor etc.)

p)    dezvoltarea psihomotricitătii și abilității manuale;

q)    activități de recreere și socializare etc.CONFORM CU ORIGINALUL


VI. 2.3. BIROUL “CLUBUL COPIILOR"

Biroul “Clubul Copiilor" se află în subordinea Serviciului Protecția Copilului și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții;

a)    asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora ;

b)    asigură consiliere și sprijin pentru părinții/ reprezentanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește dezvoltarea psihologică a copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale;

c)    întocmește procedura de admitere a copiilor în centru cu pregătirea dosarului cu actele necesare;

) încheie contract cu părintele/reprezentantul legal al copilului;


e)    stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul primând riportanța stabilirii unui parteneriat real pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor (elaborarea odului Etic pentru relația cu copii și familiile acestora, reuniuni generale și individuale,

sprijinirea și întărirea relației copil-părinte, încheierea unui contract între reprezentanții centrului și părinții/reprezentanții legali ai copiilor);

f)    întocmește programul personalizat de intervenție, în echipă - elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil și reactualizat periodic (conține informații despre necesitățile specifice ale copilului; responsabilitățile familiei; obiectivele, activitățile, metodele și mijloacele de realizare și evaluare, având obiective realiste, adaptate nivelului global al copilului și utile pentru dezvoltarea lui armonioasă, fiind stabilit și rolul părintelui în operaționalizarea obiectivelor stabilite);

g)    stabilește relații de colaborare și parteneriate cu ale instituții din comunitate ;

li) organizează și participă la diferite acțiuni și activ ități desfășurate în parteneriat cu alte instituții din comunitatea locală;

i)    participă la întrunirile Comisiei sociale de analiză a dosarelor în scopul admiterii copiilor în centru;

j)    întocmește rapoarte de activitate, referate și procese verbale.

k)    întocmește programul zilnic al copiilor-cuprinzând activități diversificate, adaptate vârstei lor și care răspund nivelului și potențialului lor de dezvoltare, acesta realizându-se în echipă, de personalul de specialitate;l)    meditații, supraveghere și suport în efectuarea temelor și învățarea lecțul asigurarea materialelor și echipamentelor necesare desfășurării acestora în buij(J^pț

m)    desfășoară activități recreative și de socializare - realizarea unui echilibr/îbff/ învățare și cele de relaxare astfel încât să se mențină un echilibru psifrej dezvoltării armonioase (se evită suprasolicitarea copiilor, se asigură colaî financiare necesare acestor activități, încurajarea copiilor să dezvolte relații poțftțîVjS

n)    desfășoară activități de dezvoltare a unor deprinderi de v iață independentă, î^ibrț^.'personala' stil de viață sănătos;

o)    întocmește programul personalizat de intervenție, in echipa, elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil și reactualizat periodic;

p)    stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul în scopul stabilirii unui parteneriat real pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor;

q)    planifică activitățile des{așurate la grupă :

r)    monitorizează situația școlară a copiilor;
(m


pAdțuU-Ulț,.

TuțVtts) participă Ia diferitele acțiuni și activități organizate în parteneriate cu alte instituții.VI. 3. SERVICIUL ANCHETE SOCIALE

Serviciul Anchete Sociale se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    organizea7.ă și coordonează întreaga activitate a serviciului de anchete sociale din cadru! instituției cât și a unităților subordonate;

b)    colaborează îndeaproape cu celelalte servicii ale D.G.A.S.M.B, cât și cu alte instituții de profil care pot oferi servicii sociale complementare nevoilor beneficiarilor aflați în evidența serviciului;

c)    elaborează metodologia și procedurile de lucru din cadrul serviciului;

d)    asigură consilierea informală, orientarea și informarea solicitanților care se adresează angajaților serv iciului;

e)    efectuează anchete sociale în funcție de cererile primite în cadrul celorlalte servicii ale D.G.A.S.M.B. care se adresează persoanelor adulte aflate în situații socio-economice deosebite sau cu nevoi speciale pentru evaluarea corectă și în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, a următoarelor categorii:

1.    persoane singure/ familii care solicită acordarea ajutorului social conform Legilor nr. 416/2001 privind venitul ininim garantat cu modificările și completările ulterioare;

2.    persoane care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Centrele rezidențiale și Centrele de zi, aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.

3.    persoane care solicită acordarea unei locuințe, conform Legii nr. 14/1996, Legii locuinței și a Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urinează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

4.    alte categorii de persoane aflate în situații socio-economice deosebite sau eu nevoi speciale;

f)    în funcție de aspectele constatate în ancheta socială, personalul serviciului are obligația de a îndruma solicitantul către toate tipurile de servicii sociale specializate de care acesta are nevoie;

g)    înainte de a proceda ta efectuarea anchetei sociale personalul serviciului trebuie să se informeze asupra actelor depuse de către solicitanții serviciilor sociale în susținerea situației lor socio-economice și/ sau medicale deficitare;

h)    redactează documentele ce atestă situațiile constatate prin anchetele sociale efectuate;

i)    propune măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterii excluziunii sociale și le comunică serviciilor specializate în cazul în care, cel care solicită se încadrează în prevederile legale ca urmare a evaluării situației socio-economice și medicale de la domiciliul acestuia;

j)    anchetele sociale efectuate în cadrul serviciului sunt înscrise într-un registru special pentru păstrarea ev idenței acestora;

k)    ține evidența electronică a anchetelor sociale efectuate în cadrul serviciului;

l)    propune celorlalte servicii din cadrul D.G.A.S.M.B, care au atribuții/ competențe în acest sens, sistarea serviciilor acordate beneficiarilor care după reevaluarea la domiciliul acestorajb că nu mai corespund normelor legale de acordare a acestui serviciu social;

m)    efectuează verificări în cazul primirii unor sesizări din partea beneficiarilor ret„•r J f • J

.‘■J


de acordare a serviciilor sociale pentru care aceștia se încadrează conform legistaflM

n)    participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor soqjffltȘl furnizării acestora ca servicii sociale publice;

o)    elaborează procedurile de lucru specifice;

p)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legite'.ț>‘*>'-VI. 4. SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

Serviciul Protecția Persoanelor Adulte se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus db un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serv iciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a) promovează păstrarea Confidențialității cazurilor sociale a/late în atenția serviciului;


n.

X'-,'


C t u/c Lw
ORM CU ORIGINALUL


b)    completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social, a nevoilor și resurselor acesteia:

c)    asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu scopul de a preveni situațiile de criză;

d)    acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

e)    realizează activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor adulte sau a familiilor acestora, aflate în situație de dificultate sau de risc social;

f)    inițiază măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare în domeniul problematicii persoanelor adulte;

g)    realizează activități și servicii de consiliere pentru persoanele adulte aflate în situații de dificultate sau de risc social sau familiilor acestora;

i)    solicită compartimentului de specialitate efectuarea anchetelor sociale în mediul familial al persoanei adulte;

j)    asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de admitere în Centrele rezidențiale și Centrele de zi pentru persoane adulte, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a

V Municipiului București

y /k) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei privind stabilirea unor masuri de protecție / socială/facilități, pentru persoanele/familiile aflate în risc de marginalizare socială /    1) monitorizează și coordonează punerea în aplicare a programelor/ proiectelor/ acțiunilor sociale

* derulate la nivelul D.G.A.S.M.B. destinate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social și care nu sunt acoperite de serviciile create la nivelul sectoarelor municipiului București (cum ar fi centre-pilot, centre de tranzit și altele asemenea);

ni) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea programelor de asistență socială;

n)    contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

o)    participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

p)    elaborează procedurile de lucru specifice;

q)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

r)    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

1.    BIROUL “CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ"

2.    BIROUL “CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE”,

3.    POLICLINICA SOCIALĂ

4.    BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ


In domeniul protecției familiei, combaterii marginalizării tinerilor, combaterii violenței domestice:

a)    inițiază și aplică programe de prevenire și combatere a situațiilor de marginaTl^țfr^;șf|xcTuf socială așa cum sunt prevăzute în legislație (Legea 202/2002 privind egalitatea..<Jp'Vanse și ,de/tratament între femei și bărbați, republicată în anul 2007, cu modificările șPcrSmpleLăPtfe ulterioare, Legea 116/ 2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare și Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare );

b)    organizează seminarii, ttitrkiniri, mese rotunde, dezbateri, cu teme privind protecția familiei, a femeii, combaterea marginplizării tinerilor, precum și combaterea violenței domestice;

'/|U«    * ‘I L rGTfpK


c)    urmărește dezvoltarea strategiilor de intervenție pentru protecția familiei și a tinerilor, precum și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București;

d)    promovează și monitorizează implementarea de programe și proiecte ce vizează egalitatea de șanse între bărbați și femei, statutul și condiția femeii în societate, în cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București.;

e)    colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniu, cu serviciile publice locale ale sectoarelor, precum și cu societatea civilă prin organizații neguvernamentale de pe raza Municipiului București, specializate în prevenirea și combaterea discriminărilor de gen, directe sau indirecte;

f)    asigură consiliere și informații privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic, etc.);


g)    efectuează interviuri de evaluare inițială a beneficiarilor întocmind fișa de observații psihologice, în vederea formulării recomandărilor privind măsurile de stimulare a dezvoltării psihologice în cadrul procesului de recuperare;

h)    acordă asistență psihologică vizând optimizarea dezvoltării personale și autocunoașterea, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos;

i)    acordă consiliere psihologică persoanelor aflate în situații de risc crescut de marginalizare, victimelor violenței domestice în vederea depășirii situațiilor de criză, cât și pentru optimizarea proceselor de cuplu și familie.

* .

In domeniul protecției persoanelor vârstnice:

a)    identifică și soluționează probleme sociale în domeniul protecției persoanelor vârstnice;

b)    propune acordarea serviciilor sociale comunitare persoanelor vârstnice în conformitate cu Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

c)    urmărește dezvoltarea strategilor de intervenție în sprijinul persoanelor vârstnice și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București; dj,acordă consiliere socială și psihologică;

ej' realizează baza de date privind nevoia de servicii sociale comunitare (de asistență socială și îngrijire socio medicală) pentru persoanele vârstnice din Municipiului București.

în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități:

a)    urmărește dezvoltarea strategiilor de intervenție în sprijinul persoanelor cu dizabilități și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul municipiului București;

b)    identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor cu dizabilități în mediul familial natural și în comunitate, în colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.M.B.;

c)    asigură relaționarea cu diverse servicii publice sau cu alte instituții cu responsabilități în

domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități;    _____

d)    acordă servicii de consiliere și asistență socială persoanelor cu dizabilități și faptimlof utesțora

care adresează cereri D.G.A.S.M.B. sau care sunt referite de către alte instituții/-j    <z \

e)    soluționează în condițiile legii petițiile adresate de către persoanele cu dizqMttfi/sstg^arhntțle- acestora, precum și cele transmise de către alte instituții și repartizate spre sol

f)    colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și

responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serv iciile publice locale «w'ââstănlă^dcială, ; precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea prograrwor/<prpiectelor/ •' acțiunilor sociale,    L

în domeniul protecției persoanelor fără adăposta) înregistrează și direu(i\nează cererea socială privind accesul la servicii sociale al persoanelor adulte fără adăpost prin intermediul serviciilor publice de specialitate de ia nivelul Municipiului București:


b)    urmărește dezvoltarea strategiilor de intervenție în sprijinul persoanelor adulte farâ adăpost și de prevenire a situațiiorde marginalizare și excludere socială la nivelul municipiului București:

c)    orientează/ însoțește pentru consilierea juridică/ psihologică/ medicală a beneficiarilor;

d)    asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea 416/2001 cu modificările și completările ulterioare și Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginali zării sociale cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.1. BIROUL „CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI - O NOUĂ ȘANSĂ”


Biroul „Centrul de Asistență Destinat Agresorilor Familiali - O Nouă Șansă" se află în subordinea Serviciului Protecția Persoanelor Vârstnice și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulatnentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, astfel:

“REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social de zi furnizat în CENTRUL DE ASISTENȚĂ PENTRU AGRESORI FAMILIALI - O NOUĂ ȘANSĂ”

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social

“Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă", aprobat prin H.C.G.M.B, nr, 200/2007, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc.    î

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social “Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă", cod serviciu social 8899CZ-VD-1II, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București acreditat conform Deciziei nr. 477/2013, Certificatului de acreditare seria AF, nr. 000408, cu sediul în București, Turnu Măgurele, nr. 17, sector 4, București.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social


“Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă”, este un cen D.G.A.S.M.B., fără personaliate juridică proprie și oferă servicii sociale agfesorikrf'l Serviciile sunt acordate în sistem integrat cu celelalte măsuri de protec sănătății, de prevenire, identificare și sancționare a faptelor de violență legislația specială în domeniu.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare


(1) Serviciul social “Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă” funcționează cu respectarea prevederil»r\adrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale .reglementat de Legea nr) 29?/20ll, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 25/2012 privind

modificarea șî completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violentei în familie.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 1343 din 29.06.2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoe\aluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie, Anexa nr. 1.

(3)    Serviciul social “'Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă" este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 200/2007.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau ia baza acordării serviciului social


(1)    Serviciul social “Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social “Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă” sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

ni) asigurarea unei intervenții profesioniste prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dez\3>Uufe^7pTr>țiriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor J se pot confrunta la un moment dat;


p)    colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

jir 11    \ ! 7; |

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1)    Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “ Centrul de asistență pentru a^restiif familiali -O nouă șansă” sunt persoane adulte indiferent de vârstă, sex, nivel de instruire, ocupa^ie-r-venituri, stare civilă, proveniți din toate mediile sociale, care și-au agresat partenerul(a) sau alți membri ai familiei cu care conviețuiesc, trimiși de instituțiile cu care centrul colaborează, precum și persoane agresive care doresc să-și schimbe comportamentul din proprie inițiativă.


(2)    Condițiile de accesarea serviciilor:


a) Acte necesare:

tu

(H tL- kuÎFORM CU ORIGINALUL


1.    Cerere din partea solicitantului;

2.    Copii ale actelor de identitate ale solicitantului:

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

La admiterea în Centru beneficiarul semnează cu reprezentantul legal al D.G.A.S.M.B. un contract pentru acordarea serviciilor sociale.

Pentru fiecare beneficiar al Centrului se va întocmi un dosar personal, care va cuprinde date personale, date despre familie, studii și calificare, fișa medicală, după caz, alte acte necesare și utile pentru fiecare caz în parte, planul de intervenție.

Primirea sau asistarea în centrul de asistență destinat agresorilor se face pe baza evaluării cazului de către persoanele desemnate și numai cu acordul scris al persoanelor asistate, în urma evaluării inițiale se vor stabili numărul de ședințe de consiliere și planul de intervenție.

Planul de intervenție se revizuiește lunar sau ori de câte ori este necesar, pentru a fi adaptat la nevoile sociale nou-apărute fiind însoțit de fișa de progres.

(3)    Condiții de încetare a serviciilor

După părăsirea în Centru, beneficiarul poate accesa servicii de acompaniere și consiliere pe o perioadă de cel puțin 3 luni.

Rezultatele monitorizării sunt înregistrate în fișele de monitorizare, care se anexează Ia dosar, încetarea bruscă a oferirii serviciilor către beneficiar, ca urmare a rezilierii contractului, poate avea loc în cazurile încălcării repetate de către beneficiar a Regulamentului Centrului sau aducerii unor prejudicii altor beneficiari, personalului sau bunurilor Centrului.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă”au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.

'fi


ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social ‘‘Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale in comunitate, prin asigurarea următoarele activităp:

1.    consiliere psihologică: prin aceasta se încearcă scăderea tensiunilor conflictuale, depășirea barierelor emoționale și a problemelor pe care acestea le generează. Terapiile care se adresează agresorului vizează atât familia ca atare, beneficiarul în mediul său familial, cât și relațiile intrafantiliale propriu-zise;

2.    consiliere socială: prin identificarea situației în ansamblu, a familiei persoa ca instrument principal de lucru ancheta socială;3.    consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vedereaJ risc; pentru soluționarea conflictelor în cazul disputelor familiale, fiind soluționare a conflictelor, pe care fiecare parte, agresor • victimă, trebuie st fără forță coercitivă;

4.    consiliere juridică;

5.    consiliere în domeniul adicțiilor;    » 1

6.    consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare: vizează facilitarea accesului la tratamente specializate, după caz, ca Urmare a evaluării făcute de către psiholog, urniându-se un program de— reabilitare stabilit de comun aqord cu agresorul;Page 41 of 184


si./ c


i lă/Ubtu. Ik ' 1 j.uAlîXcyttCentrul de asistență destinat agresorilor asigură derularea activității de consiliere a beneficiarului în conformitate cu legislația în v igoare și normele deontologice corespunzătoare;

Centrul de asistență destinat agresorilor asigură servicii de consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate, în vederea depășirii situațiilor de risc;

Personalul centrului de asistență destinat agresorilor informează beneficiarii în legătură cu posibilitatea accesului la tratamentele psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau dezintoxicare, după caz;

Centrul de asistență destinat agresorilor asigură și facilitează accesul la tratamentul psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare al beneficiarului, conform convențiilor de colaborare încheiate cu spitalele sau unitățile sanitare;


Centrul de asistență destinat agresorilor asigură reabilitarea și reinserția socială a beneficiarilor, măsuri educative, precum și servicii de consiliere și mediere familială;

Centrul de asistență destinat agresorilor colaborează cu organele de poliție sau, după caz. cu comandamentele de jandarmi județene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului București, în situațiile în care constată existența comiterii actelor de violență în familie;

Centrul de asistență destinat agresorilor colaborează cu serviciul de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate de pe lângă tribunalele județene/sectoarelor municipiului București.

Centrul de asistență destinat agresorilor dispune de spații, echipamente pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților specifice

Obiectivul are structura funcțională conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației,

“Centrul de asistență pentru agresori familiali -O nouă șansă” se compune din trei cabinete (un cabinet consiliere psihologică - 5.32 mp, un cabinei coordonator centru - 5.73 mp și un cabinet consilier în domeniu! adicțiilor - 4.24 mp), sală așteptare - 12.08 mp, grup sanitary - 2.20 mp, spațiu depozitare -3.96 mp și hol - 5.02 mp.

Centrul posedă dotări și echipamente specifice activității desfășurate, respectiv 3 unități PC, scaune, fotolii, etajere, birouri, corpuri de iluminat, aer condiționat, coș resturi, trusă de prim ajutor, stingă tor.

y'b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violentă, excluziune socială eic„ prin asigurarea următoarelor activități:

1.    centrul de asistență destinat agresorilor asigură informarea publicului larg, precum și a specialiștilor cu privire la activitățile desfășurate și serviciile oferite;

2.    promovarea participării sociale;

c)    de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice fi publicului larg despre domeniul său de activitate fi de promovare a drepturilor beneficiarilor fi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum fi de prevenire a situațiilor de dificultate în care pol intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităfi:

1.    centrul de asistență destinat agresorilor colaborează cu autoritățile administrației publice


centrale și locale în campaniile de informare și promovare a serviciilor oferii combaterii fenomenului violenței în familie, iar centrul poate avea propria ^amj promovare a serviciilor în domeniu;    fcf

2.    participarea reprezentanților Centrului la întâlnirile organizate de actorii soțiăB/

v iolenței în familie;    ț-c 3

3.    organizarea unor întâlniri/evenimente cu participarea actorilor sociali din doriren?

4.    promovarea serviciilor Centrului în mass-media;

d)    de asigurare a calității semeților sociale prin realizarea următoarelor activităfi:    f

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;55^

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resiindor financiare, materiale fi umane ale centrului prin reahfarțpi

'următoarelor activități: 1    '    -1 elaborarea șt transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a folosirii eficiente a acestora.

Centrul de asistență destinat agresorilor dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optimă în acord cu misiunea sa,

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Serviciul social “Centrul de asistență pentru agresori familiali - O nouă șansă’’ funcționează cu un număr de 6 persoane,din care:

a)    personal de conducere: I șef birou;

b)    personal de specialitate și auxiliar: 5


c)    personal cu funcții administrative: 0

d)    voluntari: -

Personalul de specialitate reprezintă 83% din totalul personalului,

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut in statul de funcții aprobat.

(2)    Raportul angajat/beneficiar este conform prevederilor legale în vigoare.

Centrul de asistență destinat agresorilor dispune de o structură de personal capabil să asigure desfășurarea activităților specifice domeniului.

Structura de personal a centrului de asistență destinat agresorilor corespunde din punctul de vedere al calificării cu serviciile acordate.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere: Șef Birou.

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuriale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea situației sociale a grupurilor vulnerabile;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru șt a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;

h)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor social

i)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Conducerea centrului de asistență destinat agresorilor respectă dispozițitl^'î^ăle^^vlTtd angajarea personalului.    1

Conducerea centrului de asistență destinat agresorilor întocmește fișa postutXlF.pimrS^îdcațc persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidențialitățH^Wpl^E?!ia?^’ și dificultăților persoanelor asistate.

Conducerea centrului de asistență destinat agresorilor este responsabilă de transmilepe^lunară â. rapoartelor statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari aîSemeiilor oferite de centru (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținerea lor, relația derudenie cu agresorul, frec\ența și natura agresiunii) autorităților specializate județene, respectiv a municipiului București.

ARTICOLUL 10 Personalul specialitate și auxiliar

(1)    Personalul de specialitate poate fi:

a)    asistent sociai (263501):

b)    lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203):

c)    psiholog (263411);

d)    lucrător social (532908):

e)    psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

f)    mediator social (532902).

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenție:


QN'FORM cu originalul


a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

e)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Asistenții sociali cu următoarele atribuții:

a)    evaluează social fiecare caz de care este responsabil respectând principiile de acordare a serviciilor de asistență socială;

b)    elaborează, împreună cu membrii echipei multidisciplinare și cu beneficiarul, Planul de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

c)    asigură implementarea corectă a Planului de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

d)    evaluează și reevaluează periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în Planul de intervenție, astfel asigurând eficiență și eficacitate în furnizarea serviciilor;

e)    efectuează periodic sau ori de câte ori este necesar ședințe de consiliere cu beneficiarul în vederea armonizării situației specifice cazului;

f)    aduce la cunoștința membrilor echipei multidisciplinare evoluția fiecărui caz în parte din punct de vedere social;

g)    coordonează activitatea intervenției pe caz din punct de vedere social a membrilor echipei multidisciplinare;

h)    acordă sprijin din punct de vedere social beneficiarului, în vederea integrării/reintegrârii în familie;

i)    colaborează cu toți factorii importanți (autorități, instituții, persoane) care pot să contribuie la intervenția pe caz;

j)    măsoară periodic indexul de progres pentru cazurile de care este responsabil; _ „    _

k)    transmite informații profesionale despre caz asistentului medical, psihologului și’L'elopiâi

asistenți sociali cât și lucrătorilor sociali;    /_>

l)    întocmește și păstrează dosarele fiecărui caz de care este responsabil;    c    \ ?

m)    răspunde de corectitudinea datelor consemnate în instrumentele de luifrn 5/i igițitȘ^/Ad'ruL

Centrului;    țc

n)    vor fi implicați activ în soluționarea fiecărui caz admis în Centru, nu numaî^rt'^^j^ttarea

cazurilor în care este responsabil de caz;    xLțz-*''

o)    promovează și militează pentru respectarea drepturilor omului;

p)    cunoaște și respectă prevederile legale în vigoare din domeniul asistenței sociale;

q)    respectă și aplică rttvvederiie legale privind asistența socială, recomandările conducerii D.G.A.S.M.B și ale șefjulume centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Centrului ....

r)    desfășoară activitate^astfțl încât să respecte R.O.F., R.O.I.    , • ,.W

O-

Lucrător social pentru persoane cu probleme de dependentă cu următoarele atribuții:

a)    evaluează social fiecare caz de care este responsabil respectând principiile de acordare a serviciilor de asistență socială;

b)    elaborează, împreună cu membrii echipei multidisciplinare și cu beneficiarul, Planul de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

c)    asigură implementarea corectă a Pianului de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

d)    evaluează și reevaluează periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în Planul de intervenție, astfel asigurând eficiență și eficacitate în furnizarea serviciilor;

e)    efectuează periodic/sau ori de câte ori este necesar ședințe de consiliere cu beneficiarul în vederea armonizării situației specifice cazului;

f)    aduce Ia cunoștința membrilor echipei multidisciplinare evoluția fiecărui caz în parte din punct de vedere social;

g)    acordă sprijin din punct de vedere social beneficiarului, în vederea integrării/reintegrării în familie;

h)    colaborează cu toți factorii importanți (autorități, instituții, persoane) care pot să contribuie la intervenția pe caz ;

or

O


i)    transmite informații profesionale despre caz asistentului medical, psihologului și celorlalți asistenți sociali;

j)    întocmește și păstrează dosarele fiecărui caz de care este responsabil;

k)    răspunde de corectitudinea datelor consemnate în instrumentele de lucru utilizate în cadrul Centrului;

l)    vor fi implicați activ în soluționarea fiecărui caz admis în Centru, nu numai în soluționarea cazurilor în care este responsabil de caz;

ni) promovează și militează pentru respectarea drepturilor omului;

n)    cunoaște și respectă prevederile legale în vigoare din domenilu asistenței sociale;

o)    respectă și aplică prevederile legale privind asistența socială, recomandările conducerii D.G.A.S.M.B. și ale șefului de centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Centrului;

p)    desfășoară activitatea astfel încât să respecte R.O.F., R.O.I. Centrului.

Psiholog specialist cu următoarele atribuții:

a)    Participă, alături de ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare, la întocmirea și implementarea planului de intervenție;

b)    Asigură consilierea psihologică a beneficiarilor și realizează evaluarea acestora din punct de vedere psihologic;

c)    Sprijină beneficiarii de servicii sociale, în vederea refacerii/menținerii/consolidării relațiilor cu familia sau comunitatea;

d)    Identificarea și dezvoltarea capacităților beneficiarului;

e)    Evaluarea detaliată a beneficiarului și întocmirea raportului de evaluare împreună cu responsabilul de caz:

f)    Moderator în cadrul grupurilor de întâlnire:

g)    Diagnosticarea și dezvoltarea capacităților interrelaționare ale beneficiarilor;

h)    Sprijinirea din punct de vedere psihologic a familiilor, victime ale v iolențej^dbmestipe' consilierea agresorilor;

i)    Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor pe care le d^îoî:, respectând

prevederile Codului Etic;    \ x \

j)    Are obligația să cunoască și să aplice prevederile legale în vigoare privimlLQCtwi^^a

asistență socială;    /

k)    Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor de servicii sociale se realizează în e.entru^p«nf(3rrn

cererii de acordare de servicii;    t,

1} Monitorizarea și evakiareîPbeneficiarilor de servicii sociale sau victime ale violenței domestice se realizează în cadrul birduluripsihologic din cadrul Centrului:

m) Sarcinile de serviciu nți sui|t limitative, se vor completa ori de câte ori este nevoie, pentru


bunul mers al activității:


■ -Zn)    Păstrează confidențialitatea în legătură cu situațiile, documentele și informațiile pe care le deține în scop profesional, pe toată durata locului de muncă;

o)    Respectă desfășurarea activității conform metodologiei de lucru, fișei postului și regulamentului de ordine interioară și procedurilor de lucru;

p)    Aplică în practică principiile asistenței sociale;

q)    Utilizează echipamentul și bunurile din dotarea Centrului în mod corespunzător, doar în scop profesional și pentru realizarea activităților Centrului;

r)    Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

s)    îndeplinește și alte sarcini date de către șefii ierarhici, în limita competențelor.

Personalul centrului de asistență destinat agresorilor participă la programe de formare profesională continuă.

Voluntarii din cadrul centrului de asistență destinat agresorilor participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

Voluntarii din cadrul centrului de asistență destinat agresorilor își desfășoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidențialității asupra identității și dificultăților persoanelor asistate, în acord cu legislația în vigoare.

întregul personal care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de asistență destinat agresorilor este evaluat periodic, cel puțin o dată pe an, în condițiile legii.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalul de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL II

Finanțarea serviciului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local, respectiv Consiliu] General al Municipiului București;

b)    bugetul de stat;

c)    fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

d)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

e)    alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.’"

VI. 4.2. BIROUL “CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE’’

Biroul „Centrul de sprijin pentru familii defavorizate’’ se află în subordinea Serviciului Protecția Persoanelor Adulte și este condus de un Șef birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elabot prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului servicii regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

” REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social fu DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE”

ARTICOLUL 1 Definițieacestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite ele.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” - este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București, acreditat conform Deciziei nr. 477/2013, certificat de acreditare seria AF, nr. 000408. cu sediul în București, sos. Viilor, nr.44, sector 5.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

"Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” este înființat ca centru aflat în subordinea

D.G.A.S.M.B. fără personaliate juridică proprie și oferă servicii sociale familiilor aflate în situații de marginalizare socială.

Serviciile sunt acordate în sistem integrat cu celelalte măsuri de protecție legală, de asigurare a sănătății, de prevenire a situațiilor de marginalizare socială, de integrare/reintegrare socială.

ARTICOLUL 4


Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare zz (1) Serviciul social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” funcționează cu respectarea < prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de

Legea nr. 292/2011.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare:

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrareajrrîmtateja'țmtu

personal mixt;    3    ° A

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acestaraj-jți

după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate def    i x

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor    trjz,^

cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care^cc\pjâîi&’zvolta^ / legături de atașament;    /

i)    promov area unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;    /

j)    asigurarea unei îngrijiri indiv idualizate și personalizate a persoanei beneficiare; —

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent:


7''

u-‘    '    4l)    încurajarea inițiativelor mdividuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat:

p)    colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serv iciilor sociale


(1)    Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ''Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” sunt: familie împreună cu copilul/copiii, care au domiciliuf/reședința sau care locuiesc pe raza administrativ-teritorială a municipiului București,

(2)    Condițiile de accesare a serviciilor:

a)    Acre necesare:

1.    Cerere din partea solicitantului

2.    Copii ale actelor de identitate ale solicitantului cât și ale copiilor - copie CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, deces, dispoziție de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul etc;

X 3, Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverință

/ eâ nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV, examen coproparazitologic, adeverință /    / medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;

4. Documente din care să reiasă faptul că ultimul domiciliu/reședința este pe raza municipiului București;

b)    Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

Procedura de admitere în Centru:

a)    Admiterea în Centru se realizează la prezentarea dosarului personal de către solicitant. Se permite referirea acestuia de către alte instituții abilitate.

b)    în cazuri de urgență se efectuează primirea beneficiarului în orice moment, urmând ca dosarul să fie completat în termen de 30 de zile.

c)    Centrul colaborează cu organele teritoriale de poliție, conform legislației în v igoare.

d)    în cazul plasării cuplurilor părinte-copil/copii, coordonatorul Centrului este obligat să informeze imediat Autoritatea Tutelară teritorială.

e)    Criterii de respingere:

Nu se admite plasarea persoanelor cu forme active de infecții (tuberculoză, malarie, boli infecțioase intestinale și alte maladii contagioase) ce pot pune în pericol sănătatea beneficiarilor și a personalului Centrului.

Nu se admit în Centru persoanele date în căutare de către organele de drept pentru comiterea faptelor penale sau cele care încearcă să se ascundă de justiție.

Nu se admit în Centru persoanele aflate în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor narcotice. Nu vor beneficia de asistență persoanele care, în timpul șederii în Centru, consumă substanțe narcotice și băuturi alcoolice, excluderea acestora realizându-se imetHat

Persoanele cu handicap fizic sau mintal vor fi admise în Centru la decitftșțșbirectorliliH General sau a responsabil de caz, numai după o evaluare preliminară și doar .uf că^ul-îm-carcjcundițiile existente corespund necesităților specifice de îngrijire. în caz contrafobe'ndfj^^fufvă fi înqrumal către alte servicii/instituții.    /'£

Beneficiarii de servicii sunt informați despre drepturile și obligațiile;cețlocU^ai^ti toată durata plasamentului.

Nu sunt admise persoane care nu figurează cu ultimul domiciliu/reședința pe raza nfupibipiului București.

La admiterea în Centruvbeneficiarul semnează cu reprezentantul legal al D.G.A.S.M.IL^fl^yy, contract pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului.
Contractul se întocmește la momentul admiterii beneficiarului în Centru.

Evaluarea complexă a beneficiarului se realizează de către responsabilul de caz desemnat. în comun cu asistentul social. Planul individualizat de intervenție se revizuiește lunar sau ori de câte ori este necesar, pentru a fi adaptat la nevoile sociale nou-apărute.

Pentru fiecare beneficiar al Centrului se va întocmi un dosar personal, care va cuprinde date personale, date despre familie, studii și calificare, fișa medicală, alte acte necesare și utile pentru fiecare caz în parte, o anchetă socială care să evidențieze cauzele situației de risc social. Planul individualizat de intervenție.

La admiterea beneficiarului în Centru, coordonatorul completează fișa de înregistrare primară a cazului și respectiv fișa de evaluare a victimei

Beneficiarii sunt găzduiți în adăpost pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile. cu posibilitatea prelungirii

(3)    Condiții de încetare a serviciilor

După părăsirea Centrului, beneficiarul poate accesa servicii post-rezidențiale de acompaniere și consiliere pe o perioadă de cel puțin 3 luni.

Rezultatele monitorizării sunt înregistrate în fișele de monitorizare post(re)integrare, care se anexează la dosar.

încetarea bruscă a rezidenței beneficiarului, ca urmare a rezilierii contractului de rezidență, poate avea loc în cazurile încălcării repetate de către beneficiar a Regulamentului de ordine interioară al Centrului sau aducerii unor prejudicii altor beneficiari, personalului sau bunurilor Centrului.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activilăfi:

1.    primire și găzduire temporară;

2.    consiliere psihologică;

3.    consiliere socială:

1.    Serviciile de primire și găzduire temporară constă în asigurarea găzduirii pe perioadă determinată cuprinsă între 7 și 60 de zile, asigurarea activităților dfe îngrijire. (hrană, îmbrăcăminte, igienă corporală, supraveghere)

2.    Serviciile de consiliere psihologică au ca scop dezvoltarea unor abiliC': *!

/reintegrării sociale a persoanelor marginalizate social, Centrul asigu/a'așjștc.R^fi'mHÎial^ dțât beneficiarului, cât și minorilor aflați în îngrijirea acestuia. Consilierea mSiqljv^g.'^g^fept^sub mai multe forme: consiliere individuală; consiliere familială; consiliir^’deî^up^^eșiuni ne educație parental.    ~

3.    Consilierea socială este asigurată de un asistent social, fiind adaptată nevoilor specjjice și particularităților fiecărui caz în parte Poate include următoarele tipuri de demersuri: reintegrare profesională (direcționar^ către cursuri profesionale, consiliere în vederea angajării); reintegrare școlară (transfer școlar, lidcnțificare arădiniță/after-school pentru copii, includere în cursuri de—.


4

I?


* p.


alfabetizare pentru adulți), reintegrare locatisâ (identificarea unei noi locuințe): orientare către alte servicii sociale (cum ar fi: pentru copiii cu dizabilități): orientare către servicii medicale s.a. Beneficiarii trăiesc intr-un mediu securizam și corespunzător nevoilor lor specifice de viață. Centrul asigură măsuri de securitate și de siguranță beneficiarilor.

Centrul încheie convenții de colaborare cu spitalele sau cu unitățile sanitare.

Centrul asigură asistența psihologică.

Centrul încheie protocoale de colaborare cu organele de poliție, după caz, cu comandamentele de jandarmi județene.

în cazurile sociale grave, primarul aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru întocmirea actelor juridice.

b)    de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violenfă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor ac tivită ti:

1.    activități de sensibilizare și informare a populației;

2.    promovarea participării sociale;

c)    de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    publicarea pe sile-ui instituției a informațiilor privind serviciile oferite și condițiile de accesare a acestora;

2.    participarea reprezentanților Centrului la întâlnirile organizate de actorii sociali din domeniu! marginalizării sociale

3.    organizarea unor întâlniri/evenimente cu participarea actorilor sociali din domeniu;

4.    promovarea serviciilor Centrului în mass-media;

5.    Centrul colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale în campaniile de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii marginalizării sociale.

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activită(i:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periudice a serviciilor prestate.

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea și transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a utilizării eficiente a acestora;

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optimă în acord cu misiunea sa.

Centrul dispune de facilitățile necesare, pentru asigurarea condițiilor de cazare și hrană precum și a desfășurării activităților specifice:


-    camere dotate cu grupuri sanitare, dotate corespunzător;

-    spațiu de recreere;

-    cabinet consiliere psihologică;

-    cabinet medical;    |“2 ~    '

-    cabinet consiliere socială    ți" Ulshî&p' / -

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal    •1

(I) Serviciul social "Centru! de sprijin pentru familii defavorizate” funcționează cu un număr de 6 persoane, din care:


a)    personal de conducere: 1 șef birou;

b)    personal de specialitate și auxiliar: 4

c)    personal cu funcții administrame: I

d)    \oluntari: în funcție de solicitări

•IAPersonalul de specialitate reprezintă 83% din totalul personalului.

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

(2) Raportul angajat/beneficiar este conform prevederilor legale în vigoare.

Centrul dispune de o structură de personal capabil să asigure desfășurarea activităților specifice domeniului

Structura de personal a centrului corespunde din punctul de vedere al calificării cu serviciile acordate

Conducerea centrului respectă dispozițiile legale privind angajarea personalului. Conducerea centrului întocmește fișa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativ itatea păstrării confidențialității asupra identității și dificultăților persoanelor asistate. Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu.

Personalul centrului participă la programe de formare profesională continuă.

întregul personal care își desfășoară activitatea în cadrul centrului este evaluat periodic, cel puțin o dată pe an, în condițiile legii.

Voluntarii din cadrul centrului participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

Voluntarii din cadrul centrului își desfășoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidențialității asupra identității și dificultăților persoanelor asistate, în acord cu legislația în vigoare.

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optimă în acord cu misiunea sa.

Rezultate așteptate:

Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.

Centrul este înființat cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

1) Personalul de conducere: Șef birou.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigura coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale:

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri’ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de Iupr^^feguJîmjenlului de organizare și funcționare;

g)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;    ,

li) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a servicttlorîsî

m \ ,1

Conducerea centrului elaborează fișa postului pentru fiecare angâjatî* jn 'bârc5jșeJ>tipjiltîază atribuțiile acestuia și obligativitatea păstrării confidențialității

Conducerea centrului este responsabila de transmiterea lunara a rapoartelor statislipe-^nvind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de;cehțp£^nurriarul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupațiaj veniturile, starea civilă, numărul de copii aflațî\în întreținerea lor. relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii) autorităților specializate județene, respectiv a municipiului București.
ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul de specialitate poate fi:

a)    asistent social (263501);

b)    lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203):

c)    psiholog (263411);

d)    lucrător social (532908);

e)    psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

f)    mediator social (532902);

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenție:


a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

Asistent social cu următoarele atribuții:

-    evaluează social fiecare caz de care este responsabil respectând principiile de acordare a serviciilor de asistență socială;

-    elaborează, împreună cu membrii echipei multidisciplinare și cu beneficiarul, Planul de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

-    asigură implementarea corectă a Planului de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

-    evaluează și reevaluează periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în Planul de intervenție, astfel asigurând eficiență și eficacitate în furnizarea serviciilor;

-    efectuează periodic sau ori de câte ori este necesar ședințe de consiliere cu beneficiarul în vederea armonizării situației specifice cazului;

-    aduce la cunoștința membrilor echipei multidisciplinare evoluția fiecărui caz în parte din punct de vedere social;

-    coordonează activitatea intervenției pe caz din punct de vedere social a membrilor echipei multidisciplinare;

-    acordă sprijin din punct de vedere social beneficiarului, în vederea integrării/reintegrării sociale;

-    colaborează cu toți factorii importanți (autorități, instituții, persoane) care pot să contribuie la intervenția pe caz;

-    măsoară periodic indexul de progres pentru cazurile de care este responsabil;

-    transmite informații profesionale despre caz asistentului medical, psihologului și celorlalți asistenți sociali cât și lucrătorilor sociali;

-    întocmește și păstrează dosarele fiecărui caz de care este responsabil;

-    răspunde de corectitudinea datelor consemnate în instrumentele de lucru utilizate în cadrul Centrului;

* vor fi implicați activ în soluționarea fiecărui caz admis în CentrmrintiEumaVjyi-soluționarea cazurilor în care este responsabil de caz;    \

-    promovează și militează pentru respectarea drepturilor omului;

ui as&tenței    ) 4 )


-    cunoaște și respectă prevederile legale în vigoare din domeniul

-    respectă și aplică prevederile legale privind asistența socială, recont£rtdăiil£? conducem D.G.A.S.M.B și ale șefului de centru, privind furnizarea serviciilor syiaIe specifice Cent);

-    desfășoară activitatea astfel încât să respecte R.O.F., R.O.I.    ,    (

Lucrător social cu următoarele atribuții:    '

-    evaluează social fiecare caz de care este responsabil respectând principiile de acordare a serviciilor de asistență jsochilă:■ elaborează, împreună cu membru echipei multidisciphnare și cu beneficiarul. Planul de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

-    asigură implementarea corectă a Planului de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

-    evaluează și reevaluează periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în Planul de intervenție, astfel asigurând eficiență și eficacitate în furnizarea serviciilor;

-    efectuează periodic/sau ori de câte ori este necesar ședințe de consiliere cu beneficiarul în vederea armonizării situației specifice cazului;

-    aduce la cunoștința membrilor echipei muîtidisciplinare evoluția fiecărui caz în parte din punct de vedere social;

-    acordă sprijin din punct de vedere social beneficiarului. în vederea integrării/reintegrării în familie;

colaborează cu toți factorii importanți (autorități, instituții, persoane) care pot să contribuie la Iintervenția pe caz ;

f- transmite informații profesionale despre caz asistentului medical, psihologului și celorlalți ' asistenți sociali;

întocmește și păstrează dosarele fiecărui caz de care este responsabil;

-    răspunde de corectitudinea datelor consemnate în instrumentele de lucru utilizate în cadrul 'Centrului;

vor fi implicați activ în soluționarea fiecărui caz admis în Centru, nu numai în soluționarea cazurilor în care este responsabil de caz;

-    promovează și militează pentru respectarea drepturilor omului;

-    cunoaște și respectă prevederile legale în vigoare din doinenilu asistenței sociale;

-    respectă și aplică prevederile legale privind asistența socială, recomandările conducerii D.G.A.S.M.B. și ale șefului de centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Centrului:

-    desfășoară activitatea astfel încât să respecte R.O.F., R.O.l. Centrului.

Psiholog practicant cu următoarele atribuții:

-    Participă, alături de ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare, la întocmirea și implementarea planului de intervenție;

-    Asigură consilierea psihologică a beneficiarilor și realizează evaluarea acestora din punct de vedere psihologic;

-    Sprijină beneficiarii de servicii sociale, în vederea refacerii/menținerii/consolidârii relațiilor cu familia sau comunitatea;

-    Identificarea și dezvoltarea capacităților beneficiarului;

-    Evaluarea detaliată a beneficiarului și întocmirea raportului de evaluare împreună cu responsabilul de caz;

-    Moderator în cadrul grupurilor de întâlnire;

-    Diagnosticarea și dezvoltarea capacităților interrelaționare ale beneficiarilor;

-    Sprijinirea din punct de vedere psihologic a familiilor prin îndrumarea către servicii specializate de consiliere psihologică/psihiatrie/consiliere adicții, după caz;

-    Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor pe care le deține, respectând prevederile Codului Etic;

-    Are obligația să cunoască și să aplice prevederile legale în vigoare pjâyjfld=aeUv itatea de asistență socială;

-    Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor de serv icii sociale se realizeâj'âlîrt.eUdnri'tfirouInț de consiliere psihologică din cadrul Centrului;

-    Propune și întocmește împreună cu asistenții sociali programul ahtrâl^de^^^^ți\edueat)v-

recreative pentru beneficiari;    y

-    Asistă și sprijină toate activ itățile desfășurate cu beneficiarii, conforniiprograrnultfi de actîUtăți educativ-recreative (cărți, vizionări TV. discuții etc.) și constată ce activități sunt 6enefice pentru beneficiari;

-    Sarcinile de servicii/ ni\sunl limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activ ității:r ‘t

L-t-


-    Păstrează confidențialitatea în legătură cu situațiile, documentele și informațiile pe care le deține în scop profesional, pe toată durata locului de muncă;

-    Respectă desfășurarea activității conform metodologiei de lucru, fișei postului și regulamentului de ordine interioară și procedurilor de lucru;

-    Aplică în practică principiile asistenței sociale;

-    Utilizează echipamentul și bunurile din dotarea Centrului in mod corespunzător, doar în scop profesional și pentru realizarea activităților centrului;

-    Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență;

-    îndeplinește și alte sarcini date de către șefii ierarhici, în limita competențelor.

ARTICOLUL II

Personalul întreținere, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanțâ, achiziții etc. și poale fi:

a)    paznic, personal pentru curățenie spații;

b)    muncitor calificat;

c)    muncitor necalificat.

-    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și . anexelor ei;

//    - recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie

. // primite;

-încarcă și descarcă materiale și marfa, mută mobilier și echipamente la indicația șefului Centrului;

-    utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de proiecția muncii;

-    folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor;

CONFORM CU ORIGÎNALLT


-    folosește iluminatul în mod responsabil și economic;

-    sesizează șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

-    transportă selectiv deșeurile reciclabile;

• respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea serviciului

(I) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, furnizorul de servi^^oeiâle-’âl^iî’n vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin fa nivelu^âattd^(^țsi\nîițiime'de

,7^rartctafaelor; mi n i mecalitate aplicabile.    .. z v (

(2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din itrthățoaÂeîel^i'rse:

a)    bugetul de stat;    \

b)    bugetul local respectiv Consiliul General al Municipiului București; \ ț    ,

c)    fonduri externe rambursabile și nerambursabile;    XJ. / s

d)    donații, sponsorizări satelite contribuții din partea persoanelor fizice ori juridictrâîri țară și din străinătate;

e)    alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoareVI. 4.3. POLICLINICA SOCIALĂ

Policlinica Socială este organizată la nivel de compartiment și se află în subordinea Serviciului Protecția Persoanelor Adulte. Personalul compartimentului se subordonează Șefului Serviciului Persoanelor Adulte și are următoarele atribuții:

a)    asigură acordarea de Consultații de specialitate și diagnosticare a pacienților;

b)    asigură prescrierea tratamentelor, întocmirea rețelelor și identificarea necesității de spitalizare;

c)    asigură întocmirea formularelor de internare pentru pacienții care necesită măsuri speciale de îngrijire;

d)    asigură monitorizarea permanentă a pacienților. supervizarea administrării tratamentelor prescrise;

e)    asigură completarea și actualizarea permanentă a fișei de observație privind starea de sănătate a pacienților;

f)    asigură informarea pacienților despre modul de utilizare al medicamentelor și despre potențialele lor riscuri sau efecte adverse;

g)    asigură informarea continuă privind cele mai noi și eficiente metode de diagnostic și tratament din domeniu.

h)    acordă asistență psihologică beneficiarilor;

i)    inițiază și stimulează activități terapeutice individuale și de grup; acordă consiliere si terapie suportiva;

k) corectează și interpretează rezultatele psihologice;


CONFORM CU ORIGINAL


, J) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice prevenirea și diminuarea

factorilor care determină tulburări comportamentale, de risc sau disconfort psihic; ni) colaborează cu serviciile publice care au atribuții în domeniul asistenței sociale;

n)    monitorizează și evaluează periodic starea beneficiarului;

o)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii:

VI. 4.4. BIROUL SPĂLĂTORIA SOCIALĂ

Biroul Spălătoria Socială se află în subordinea Șefului Serviciului Proiecția Persoanelor Adulte și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Serviciile Spălătoriei Sociale se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, în baza cererilor înregistrate, a documentelor doveditoare și în urma anexării la dosar a raportului de anchetă socială. Serviciile Spălătoriei Sociale sunt oferite în cadrul Biroului Spălătoria Socială. Principalele funcții ale Biroului Spălătoria socială sunt următoarele;

a)    acordă servicii gratuite de spălare și uscarea hainelor persoanelor defavorizate din Municipiul București care locuiesc în zonele periferice ale Capitalei în vederea prevenirii riscurilor cauzate de igiena precară a acestora

b)    realizează activități și servicii de consiliere socială pentru persoanele adulte aflate în situații de dificultate sau de risc social sau familiilor acestora;

c)    colaborează cu serviciile publice care au atribuții în domeniul asistenței sociale;

d)    monitorizează și evaluează periodic situația socială a beneficiarului;

e)    asigură informarea și consilierea continuă a beneficiarului privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin finartGirf^șf^trîdic.etc.):

f)    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atef^^ctNicjuliți; ',

g)    completează evaluarea situației socio-economice a persoanei /duJtB<ațbffe^în situație de

dificultate sau de risc social, a nevoilor și resurselor acesteia    \    • ț

VI. 5. SERVICIUL CANTINE SOCIALE    \ V‘Px /

Serviciul Cantine Sociale se află în subordinea Directorului Coordonare Astst6nță'Socia!a și este condus de un șef serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:    j

a) acordarea de asistență?5ocială prin prestarea de servicii, gratuite sau conlhrcijSt, persoanelor aflate în situații econom|co-\ociale sau medicale deosebite;


l';fie


f!    t'-LCONFORM CU ORIGINALUL


b)    prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

c)    prestează, după caz. servicii sociale persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, precum:

1.    pregătirea și servirea a două mese. zilnice, de persoană (prânzul și cina) în limita alocației de hrană prevăzută de reglementările legale în vigoare;


2.    aprovizionarea cu produse agroalimentare de bază și cu materiale, la prețurile stabilite prin procedurile de achiziții;

3.    transportul gratuit al hranei Ia domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa la sediul unității;

4.    acordarea de ajutoare sociale persoanelor sau familiilor aflate în dificultate și ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viață, evaluate prin ancheta socială sau prin alte forme specifice;

5.    acordarea de servicii sociale, de proximitate și prevenție, persoanelor aflate în situații specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere socială.

6.    asigură asistaților hrana corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ în limita alocației zilnice de hrană stabilită de guvern;

d)    participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

e)    elaborează procedurile de lucru specifice.

f)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

g)    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

1.    BIROUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI GRIVIȚA

2.    BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI BUCUR

3.    BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI FERENTARI

4.    BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN

- COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI SF. CONSTANTIN

VI. 5. l.BIROUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA

Biroul Cantina Socială Gri vița se află în subordinea Serviciului Cantine Sociale și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile II.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociglg^—^

in


„REGULAMENT de organizare și funcționare a se/yjfcitijurrsocial de zi Furnizai CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA    \    \

ARTICOLUL 1    WîfeA

Definiție    \    -/

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un dobțtnțCjnt proprttt al Serviciului social

Cantina Socială GripițaV. aprobat prin H.C.G.M.B. 387/2009^ prin^care a fost înființat și

■    modificat prin prezenta HlC.G.M.B . în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectafeîțu'rȚT^x

■    M    w    a

d    Page 56 of 18-1    -    \ •

/A /A? -vâfei

/    1 .■VvV 6^'1

w;-7?0
standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și. după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social Cantina Sociala Grivița, cod serviciu social 8899 CPD1I-I, este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000408. cu sediul în Calea Griviței nr. 216. sector 1, București.

Cantina Socială Grivița funcționează în baza legii 208/1997 și prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații econontico-sociale sau medicale deosebite.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Cantina Socială Grivița este unitate de preparare .pregătire și distribuire tirană caldă și rece. Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:

a)    copiii în vârstă de până Ia 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până Ia terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);

c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d)    pensionarii;

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri:

f)    invalizii și bolnavii cronici;

g)    orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Cantinele administrate de autoritățile administrației publice locale furnizează hrana echivalentă pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel puțin una este o masă caldă. Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rețetar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișat într-un loc vizibil, la intrare.

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite (masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărul de porții acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina poate utiliza și cartele/bonuri de alimente tipărite după un model-propriu, stabilit și aprobat de furnizorul cantinei. Documentele de evidență privin4<t^^Vbk^^\utilizarea carlelelor/bonurilor se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate p^CtFU/'oȘiBțnijrea hranei la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili.    ' 7 \

Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscut și accCmat^^g^hciariJ Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul dc livrare a hranei sl păstrea^FJa' sediul 'cantinei, în listă se consemnează numele '    '

T r    Zi ■    ~Z

.‘le și prenumele beneficiarilor, numărul porțiilor''ele fo^nă. data ului/reprezentantului său legal.    J


livrării și semnătura beneficktrului/reprezentantuluî

Cantina deține spații cu Hes\i nația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu mobilier, echipamente, materiale, ițistalnții și aparatura necesară derulării activităților specifice.cum ar fi:

ry
CONFORM CU ORIGINALUL
chiuvete cu apă curentă caldă și rece instalații pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase și altele.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Serviciul social 'Cantina Socială Grivița" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011. cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului,

(2)    Standard minim de calitate aplicabil; Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, Anexa nr, 9

(3)    Serviciul social "Cantina Socială Grivița" este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 371/2009 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 387/2009.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social "Cantina Socială Grivița" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Cantina Socială Grivița" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminalorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate:

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont. după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu:

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri indiv idualizate și personalizate a persoanei beneficiare'?,

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent; //fT A

baza


k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a ițnplibăîn soluționarea situațiilor de dificultate;

I) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;' tnj asigurarea confidențialității și a eticii profesionale; nj responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercjtatvhi^drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea jesponsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integraleXocială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultăți se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului op serviciul de asistență socială.
/’ iaARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1)    Beneficiarii serviciilor sociale at ordate in "Cantina Socială Gri\ iței" sunt:

a)    copii în vârsta de până la ÎS ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură. luat în calcul la stabilirea ajutorului social:

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la punctul 1;

c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pe o persoană singură luată în calcul la stabilirea ajutorului social;

d)    pensionari;

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

f)    invalizii și bolnavii cronici;

g)    orice persoană care, temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an.

Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului.

(2)    Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) Acte necesare:

1.    un dosar cu șină;

2.    copie xerox după: carte identitate soț/soție; carte identitate copii peste 14 ani; certificate căsătorie/deces/certificat divorț/certiftcate naștere pentru minori: hotărâre încredințare minori (dacă este cazul);

3.    certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale (soț/soție);

4.    certificate venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice (soț/soție):

5.    ultimul talon de pensie - original;

6.    adev erință salariu recentă - original;

7.    talon șomaj;

8.    adeverință ajutor social eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;

9.    copie și original după decizia medicală de pensionare sau după certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;

10.    adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de prevederile Legii 448/2006;

11.    adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase:

12.    adeverințe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cuantumul acestora;

13.    declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor proprii, nurpăț^^^flaț^în

întreținere (sot/soție);    \

14.    adeverință eliberată de către Agenția Locală de Ocupare a Forței tfej\fprîeăj5in Care să rezulte că luarea în evidență și faptul că nu a fost refuzat nejustificat un lobâțf'rfiuțî^OM/so^ie): \

15.    certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de fafmlie);țmj)sâ^jdnea I

perioadei de incapacitate temporară de muncă.    \    " /

Cantina/furnizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliui/reședința-^pefsotfftoî solicitante/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situației socio-eponontige^a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii.

(3)    Condiții de încetare a serviciilor:

a) Cantina își încetează se/v beneficiarii nu mai respect

viciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în. earc~ ooligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.    4


i/b)    Cantina stabilește și aplica regulile privind condițiile de Încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege. nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, etc.).


c)    încetarea serviciilor se realizează și în cazul în care beneficiarul nu se prezintă 3 zile de masă consecutiv fără a anunța Serviciul Cantine Sociale.

Cantina/furnizorui acesteia elaborează și aplică o procedură proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Socială Grivifa" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să It se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in "Cantina Socială Grivifa" att următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Socială Grivița" sunt următoarele;

a)    de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară:^^__

2.    pregătirea și distribuirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în lirnitAdlbifiJi&t/le

hrană prevăzută de reglementările legale;    '


3.    transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hnm£i,'ld>

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publife-șil

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității:    h '

1.    prin materiale informative, informații ce sunt accesibile și pe site-ul furnizorului;

2.    elaborarea de rapoarte de activitate.    \

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestoraSd^rbino^pre a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pol intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane, prin asigurarea ac tivitătii:1. realizarea și informarea!prth materiale de prezentare;

.2. elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului.


d)    de asigurare a calității serviciilor sociale, prin asigurarea activității:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de evaluare a nevoilor și acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal I) Serviciul social Cantina Socială Grivița funcționează cu un număr de 21 persoane, din care;


a)    personal de conducere: șef birou 1:

b)    personal administrative; 15;

c)    personal de specialitate: 5.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat,

(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.


ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este Șeful birou.

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii ele.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna deslașurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în

limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;    7q

k)    organizează activitatea personalului și asigură respecl&^e‘fimpilljyi'/d?

regulamentului de organizare și funcționare;    ' '' SV

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale si,


lucru și a


u atlloritățile și


instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și diruștraiij<țăK^fJ|tcdm și/injustiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direcțiile General&tieLhsișieqță Socială și Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale Și/organtzațif active în comunitate, în folosuTheneficiarilor;

n)    propune numirea si inlocuiiea clin funcție personalul din cadrul serviciului în condiții!


Page 61 of 184


77c


Cm


77

ttcvjțtț

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi;

a) asistent social (263501);

Atribuții:

a)    Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestora conform legii;

b)    Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;

c)    întocmește listele zilnice de evidență ale beneficiarilor;

d)    întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate;

e)    Ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic;

f)    Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp;

g)    Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

h)    Pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obligațiile beneficiarilor și regulamentul cantinei.

i)    Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenții sociali. în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

b) tehnician asistență socială (341201);

Atribuții:

a)    Asigură consilierea informată, orientarea și informarea solicitanților care se adresează angajaților serviciului;

b)    Evaluează actele obținute de la fiecare caz în parte în funcție de situația socio-econontică sau medicală constatată la discuțiile preliminare în cadrul programului cu publicul;

c)    Informează beneficiarii sau soiicilanții de servicii de cantină socială asunra^odftljtăty prin

care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare și a^j^țylufjStVfurfptj^de venitul net lunar/membru de familie, în funcție de situația particulară a fie<?â?ț^£te^?^\,<;S \ Atribuții ale personalului de specialitate:    !( i    \

a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor 'socinlei^cț^etpectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regtWnrenl:/ *

b)    Colaborează cu specialiști din alte resurse;

c)    Monitorizează respectarea standarde


centre în vederea soluționării ca^urijorî -identificării'de

Ml V 'SJx

or minime de calitate;


d) Sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor/prezcnlului

reculanient;
t-e) Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;


Ij Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului îientenanță) și poate fi:

social (aprovizionare,


magaziner - cit următoarele atribuții:

Efectuează recepția fizică la intrarea/ieșirea mărfii în/din depozit:

Asigură depozitarea în cele mai bune condiții;

Asigură eliberarea alimentelor și bunurilor în baza documentelor;

Verifică rulajul de alimente și materiale (stocurile);

Aranjează alimentele și ambalajele;

întreține curățenia în spațiile de depozitare, întocmește niruri, centralizatoare, retur,

transfer, inventariere etc.

2. funcționar - cu următoarele atribuții:

a) Elaborează și păstrează evidența asistați!or plătitori/neplătitori, listing, distribuie cartele, întocmește situații cu numărul cazurilor noi, sistări, încasări, borderouri, prezența asistaților etc.

5. bucătar - cu următoarele atribuții:

a)    Asigură pregătirea meselor ce urmează a fi distribuite către beneficiari;

b)    Răspunde de buna gestionare a patrimoniului;

c)    Controlează și asigură starea de igienă corespunzătoare locului de muncă, a personalului, a produselor alimentare și a preparatelor;

d)    Planifică și organizează munca în bucătărie;

e)    Completează și calculează lista de alimente ținînd cont de rețetarul aprobat de furnizorul de servicii;

f)    întocmește graficele de temperatură.

4. muncitor necalificat (personal pentru curățenie spatii) - cu următoarele airibu(ii:

a)    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei (grupuri sanitare, sala de mese, living, curte, ghenă de gunoi menajer, ghenă de materiale infecte, curte și gradină);

b)    recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

c)    încarcă și descarcă materiale și marfă, mută mobilier și echipamente la indicația administratorului;

d)    efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții;

ejutilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii;

0 folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor;

g)    folosește iluminatul în mod responsabil și economic;    x’YoSj??

h)    sesizează administratorului/șefului de centru defecțiunile, avariile și evenitițențel&l^.părțte^

indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

i)    transportă selectiv deșeurile reciclabile;

j)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

k)    să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului coMFabtuăî instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.GA.S.M.B., Regulamențjxlubde Ordine' Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualuhiUle (țrooeiduw/ aprobate;

l)    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în/ nn ițele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în^ .vigoare, cu respectarea pregâlir i și experienței profesionale.

î


t t-MY

dm.
5. mititeilor calificat - cu următoarele atribuții:

a)    Participă la pregătirea și prepararea mâncării ce urmează a fi distribuită beneficiarilor;

b)    Ajută la încărcarea/descărcarea mărfii;

c)    Participă la efectuarea curățeniei;

dj    Distribuie hrana către asistați.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

b jbugetul de stat;

c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor Fizice ori juridice din țară și din străinătate;

d)    fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

e)    alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.”

VI. 5. 2. BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR

Biroul Cantina Socială Bucur se află în subordinea Serviciului Cantine Sociale și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

“REGULAMENT dc organizare și funcționare a serviciului social de zi furnizat în CANTINA SOCIALĂ BUCUR

(Z®1T

R3 ) I


ARTICOLUL 1

Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Socială Bucur", aprobat prin H.C.G.M.B. 387/2009, prin care a fost înființat și modificat prin prezenta H.C.G.M.B., în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneftciare^cât și pentru angajații cantinei și, după caz, pentru membrii familiei bcneFiciat^eL’Vepre.^eizțănții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social    ,    \ L- vy-j /    , /

Serviciul social Cantina Socială Bucur, cod serviciu social 8899 CPDFT-J,'estejTnfiihțaf și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat conform Certificatului de acrgdțtur^.nr^OC^OS, cu sediul în str. Agricultori, nr. 105, sector 2, București.

Cantina Socială Bucur funcționează în baza legii 208/1997 și prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate/ ît\situații economico-sociale sau medicale deosebite.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

./


L (.M r- Lo. LCi


^-tyCantina Socială Bucur este unitate de preparare .pregătire și distribuire hrană caldă și rece. Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:

a)    copiii în vârstă de până la 18 ani. aflați în întreținerea acelor familii ai căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;


b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile egii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în tazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută ia lit. a):

) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d)    pensionarii;

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

f)    invalizii și bolnavii cronici;

g)    orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Cantinele administrate de autoritățile administrației publice locale furnizează hrana echivalentă pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel puțin una este o masă caldă. Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rețctar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișat înlr-un loc vizibil, la intrare.

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite (masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferile/numărul de porții acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina poate utiliza și cartele/bonuri de alimente tipărite după un model propriu, stabilit și aprobat de furnizorul cantinei. Documentele de evidență privind eliberarea și utilizarea cartelelor/bonurilor se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate pentru distribuirea hranei la domiciliul beneficiarilor nedeplasabiIi.

Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscut și acceptat de beneficiari.

Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul de livrare a hranei se păstrează la sediul cantinei, în listă se consemnează numele și prenumele beneficiarilor, numărul porțiilor de hrană, data livrării și semnătura beneficiarului/reprezentantului său legal.

Cantina deține spații cu destinația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu mobilier, echipamente, materiale, instalații și aparatura necesară derulării activițăților^șpecifice.cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă șt rece, instalații pentru gătit, frigidgr, congejfUotyhQtă, mașină de spălat vase și altele.    /


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare    \ / \

(1)    Serviciul social "Cantina Socială Bucur" funcționează cu respecta're^re..v6derft<4r cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglemehț&t jde Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011. cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte nohnaiîvțfsecufidare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordpteln sistem integrat și cantinelor sociale, Anexa nr. 9

Soaială Bucur" este înființat prin Hotărârea Consiliului Generaljil-37 ly2009 și funcționează în subordinea

.(3) Serviciul social "Cantin ; Nlunicipiuluî București nr


:a Direcției Gener^\^^J_£^f^,
Asistență Socială a Municipiului București, conform Hotărârii Consiliului Genera! a! Municipiului București nr. 3S7/2009,

ARTICOLUL 5

Principiile cure stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social "Cantina Socială Bucur" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau Ia baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile,

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 'Cantina Socială Bucur" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare:

t) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare:

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu:

li) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor

capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor^dd^tfipuîț^itesCU care se pot confrunta la un moment dat;    /'    .

p) colaborarea centrului cu serviciul de asistență socială.

- Z.


ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cantina Socialei Bucur" Sunt:

a)    copii în vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acelor familii al'caror ivenit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar/pentrcro persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la punctul I;

c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pe o persoană singură luată în calcul la stabilirea ajutorului s<pcia\:

d)    pensionari:
e)    persoanele care au împlinii vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

f)    invalizii și bolnavii cronici;

g)    orice persoană care. temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului.

2) Condifiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: al Acte necesare:

un dosar cu șină;

2.    copie xerox după: carte identitate soț/soție; carte identitate copii peste 14 ani; certificate căsâtorie/deces/certificat divorț/certificate naștere pentru minori; hotărâre încredințare minori (dacă este cazul);

3.    certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale (soț/soție):

4.    certificate venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice (soț/soție);

5.    ultimul talon de pensie - original;

6.    adeverință salariu recentă - original;

7.    talon șomaj;

8.    adeverință ajutor social eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului;

9.    copie și original după decizia medicală de pensionare sau după certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;

10.    adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de prevederile Legii 448/2006:

11.    adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase;

12.    adeverințe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cuantumul acestora;

13.    declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor proprii, număr copii aflați în întreținere (sol/soție);

14.    adeverință eliberată de către Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din care să rezulte că luarea în evidență și faptul că nu a fost refuzat nejustificat un loc de muncă (soț/soție);

15.    certificat medica] eliberat de medic specialist (NU medic de familie) cu mențiunea perioadei de incapacitate temporară de muncă.

Cantina/furnizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliul/reședința persoanei solicitante/reprezcntanlului legal al familiei pentru evaluarea situației socio^iiieaajgjce a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii.

/    «- • i.*1/    \

(3)    Condiții de încetare a serviciilor:    z »    <

a)    Cantina ■“'*    ’‘    ‘    ' -    ■ .    /—

beneficiarii

b)    Cantina sl

(în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, coinpdrtamenETnadecvaî, față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de fUncționareTctc.). /

c)    încetarea serviciilor se realizează și în cazul în care beneficiarul nu se prezinîă^^jhrcTe masă consecutiv fără a anunța Serviciul Cantine Sociale.

Cantina/furnizorul acesteia elaborează și aplică o procedură proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in "Cantina Socială Bucur ' au următoarele drepturi:

a) să li se respecte dreptuifileXși libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice alt^ circumstanță personală ori socială;    . _    ,

<Z\4.,b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor priv ind intervenția socială care li se aplică:

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite:

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate:

e)    să fie protejați de lege atât ei. cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu:

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime:

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Socială Bucur” au

/ următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în v igoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de lipul serviciului și de situația lor materială:

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală:

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social ’ Cantina Socială Bucur" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activită{i:

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    pregătirea și distribuirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzută de reglementările legale;

3.    transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu.

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității:

1.    prin materiale informative, informații ce sunt accesibile și pe sile-ul furnizorului;

2.    elaborarea de rapoarte de activ itatc.

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane, prin asigurarea activității:

1.    realizarea și informarea prin materiale de prezentare;

2.    elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului.

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale, prin asigurarea activității:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de evaluare a nevoilor și acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului, , ,


I;


ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal '^'Z-(IJ Serviciul social Cantina Socială Bucur funcționează cu un număr de 19 persoane, din eȘre>

a)    personal de conducere: șef birou I:    Zj

b)    personal administrative. I2y

c)    personal de specialitate:

Structura organizatorică, nulrnări'il de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin preAentatHotărâre a Consiliului General al Municipiului București. >• încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

Vl-M,

O\st\-’


iz


’A
finalul


£2) Raportul anaajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9 /Personalul de conducere

j(l) Personalul de conducere este Șeful birou.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariațîi care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generate privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare; dj colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centruiui;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

li) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și Injustiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    propune nuntirea si inlocuirea din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și bef(efi9i)ii5fe^\

prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;    f \    '

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale: /

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.    « —    £

{3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen. în condițiile legțjîț^^y '

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți gu difilâmă de c învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu /yech'îTfleae minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă dtkJjbențjjAaK învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și ai științelor administrative, cu experiență de minimum 5(5)    Sancționarea discipli/ condițiile legii.

\,S


/’7


ARTICOLUL 10


Personal de specialitate și auxiliar

(I) Personalul de specialitate poate fi:

a) asistent social (263501);

Atribuții:

a)    Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestora conform legii;

b)    Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;

c)    întocmește listele zilnice de evidență ale beneficiarilor:

d)    întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate;

e)    Ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic;

f)    Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp;

g)    Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

h)    Pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obligațiile beneficiarilor și regulamentul cantinei.

Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-cconomice a beneficiarilor se efectuează de asistenții sociali. în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

b) tehnician asistență socială (341201);

Atribuții:

a)    Asigură consilierea informală, orientarea și informarea solicitanților care se adresează angajaților serviciului;

b)    Evaluează actele obținute de ia fiecare caz în parte în funcție de situația socio-cconomică sau medicală constatată la discuțiile preliminare în cadrul programului cu publicul;

c)    Informează beneficiarii sau solicitanții de servicii de cantină socială asupra modalității prin care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare și a costului în funcție de venitul net lunar/membru de familie, în funcție de situația particulară a fiecărui caz.

Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    îvlonitorizcază respectarea standardelor minime de calitate;

d)    Sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament:

e)    Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității\servicntkți;',șî respectării legislației;

fi Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului mentenanță) și poate fi:

/. magaziner - cu următoarele atribuții:

a)    Efectuează recepția fizică ia intrarea/ieșirea mărfii în/din depozit;

b)    Asigură depozitarea în cele mai bune condiții:

c)    Asigură eliberarea alirjțentelor și bunurilor în baza documentelor;

d)    Verifică rulajul de al/mente și materiale (stocurile):

f) întreține curățenia în spațiile de depozitare, întocmește nirurî. centralizatoare, retur, transfer, inventariere etc.

2. funcționar - cu următoarele atribtifii:

a) Elaborează și păstrează evidența asistaților plătitori/neplătitori. listing. distribuie cartele, întocmește situații cu numărul cazurilor noi, sistări. încasări, borderouri. prezența asistaților etc.

5. bucătar - cu următoarele atribuții:

a)    Asigură pregătirea meselor ce urmează a fi distribuite către beneficiari:

b)    Răspunde de buna gestionare a patrimoniului;

Controlează și asigură starea de igienă corespunzătoare locului de muncă, a personalului, a z produselor alimentare și a preparatelor;

d)    Planifică și organizează munca în bucătărie;

e)    Completează și calculează lista de alimente ținînd cont de rețetarul aprobat de furnizorul de servicii;

f)    întocmește graficele de temperatură.

4.    muncitor necalificat (personalpentru curățenie spatii) ■ cu următoarele atribuții: a) realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecțic în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei (grupuri sanitare, sala de mese, living, curte, ghenâ de gunoi menajer, ghenă de materiale infecte, curte și gradină);

hi recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

c)    încarcă și descarcă materiale și marfă, mută mobilier și echipamente la indicația administratorului;

d)    efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții;

e)    utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii:

f)    folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor;

g)    folosește iluminatul în mod responsabil și economic;

h)    sesizează administratorului/șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

i)    transportă selectiv deșeurile reciclabile;

j)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

k)    să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

l)    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

5.    muncitor calificat - cu următoarele atribuții;

a)    Participă la pregătirea și prepararea mâncării ce urmează a fi distribuită beneficiarUer-^?^^

b)    Ajută la încărcarca/descărcarea mărfii:    ■ • ■' -'s

c)    Participă la efectuarea curățeniei;

d)    Distribuie hrana către asistați.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de înirrijir<*\ș' personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativVse compdȘ^^c.tu atribuțiile prevăzute în fișa postului.    \ ~


z

Zz

k

%


ARTICOLUL 12 Finanțarea centrului (1) în estimarea bugetul necesare acordării serv aplicabile.

')


le venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor âiltțr sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate/c'c    (l jXi'Ă'tiU
<

2

O

IX

o

=)

oHz

■ii


(2.) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură. în condițiile legii, din următoarele surse, a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București: b jbugetul de stat:

c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

d)    fonduri externe rambursabile și ncrambursabile;

e)    alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.”

VI. 5. 3. BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI

Biroul Cantina Socială Ferentari se află în subordinea Ser\ iciului Cantine Sociale și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

"REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social furnizat de zi în CANTINA SOCIALĂ FERENTARI"


ARTICOLUL 1


Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Socială Ferentari", aprobat prin H.C.G.M.B. 387/2009, prin care a fost înființat și modificat prin prezenta H.C.G.M.B., în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc,

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Cantina Socială Ferentari, cod serviciu social 8899 CPDH-I, este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000408, cu sediul la adresa Calea Ferentari nr. 91, sector 5, București.

Cantina Socială Ferentari funcționează în baza legii 208/1997 și prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

ARTICOLUL 3


Scopul serviciului social

Cantina Socială Ferentari este unitate de preparare .pregătire și distribuire hrană caldâ'și rec\^'.,.^.7^;>x

leficia de serviciile cantinei, sunt:    ' ♦    --

Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:

a)    copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror _vc‘nil'

lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru olpcrsdd

luat în calcul Ia stabilirea ajutorului social:    v2"    ~ £!l

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează îmcQnțfyijje -legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani. respec'ti.vz26^de~ăni în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se aFtă-trisitualia" prevăzută la fit. a);

c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este desnână la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

dj pensionarii;}■    £u. £ Q


/’Ve)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

f)    invalizii și bolnavii cronici;

g)    orice persoană care. temporar, nu realizează venituri.

Cantinele administrate de autoritățile administrației publice locale furnizează hrana echivalentă pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel puțin una este o masă caldă. Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rețetar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișat într-un loc vizibil, la intrare.

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite (masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărul de porții acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariazâ și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina poate utiliza și cartele/bonuri de alimente tipărite după un model propriu, stabilit și aprobat de furnizorul cantinei. Documentele de evidență privind eliberarea și utilizarea cartclelor/bonurilor se îndosariazâ și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate pentru distribuirea hranei la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili.


Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscut și acceptat de beneficiari.

Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul de livrare a hranei se păstrează la sediul cantinei, în listă se consemnează numele și prenumele beneficiarilor, numărul porțiilor de hrană, data livrării și semnătura beneficiarului/reprezentantului său legal.

Cantina deține spații cu destinația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu mobilier, echipamente, materiale, instalații și aparatura necesară derulării activităților specifice.cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase și altele.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Serviciul social "Cantina Socială Ferentari" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serv iciilor sociale reglementat de Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, Anexa nr. 9

(3)    Serviciul social "Cantina Socială Ferentari" este înființat prin Hotărârea Consiliului General

al Municipiului București nr. 371/2009 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, conform Hotărârii Consiliului "GefiWaTj'ak Municipiului București nr. 387/2009.    *

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social


(1)    Serviciu! social "Cantina Socială Ferentari" se organizează și funcționează'.cu rcsjș&arp-?c , principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socialK. p^ecum-și^cu . principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislațiifhpecificjL'

în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în matenirRfcare România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice rate stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Cantina Socială

Ferentari" sunt următoaivle:\    . - ~

r \    “■ *■ < /

a) respectarea și promovarea țu prioritate a interesului persoanei beneficiare;    ,


Pane 73 of 184    >    ,!/*/<

//


b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare:

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;


h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

J) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta Ia un moment dat;

p)    colaborarea centrului cu serviciul de asistență socială.

ARTICOLUL 6

^Beneficiarii serviciilor sociale

fi) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cantina Socială Ferentari" sunt:

a)    copii în vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până Ia terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la punctul I;

c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pe o persoană singură luată în calcul la stabilirea ajutorului social:

d)    pensionari;

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele ^situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

f)    invalizii și bolnavii cronici;    /

g)    orice persoană care, temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mțllbDO-file^^^^^^^ ,

Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de (/ifiCuftal^^îe^j^țs1^ 1 de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite'-de fuțraiWfiEub? J servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centru^uL , \

12) Condifiile de acces/adnntere în centra sunt umilitoarele:

\'F


a) Acte necesare:

1.    un dosar cu șină;

2.    copie xerox după: ctjrte identitate soț/soțic; carte identitate copii peste 14 ani: certificate căsătorie/deces/certificat divsrț/certificate naștere pentru minori: hotărâre încredințare minori (dacă este cazul);


'3. certificat fiscal eliberat 4e Direcția de Taxe și Impozite Locale (soț/soție):


//

4.    certificate venit impozabil eliberat de Administrația finanțelor Publice (soț/soție):

5.    ultimul talon de pensie - original;

6.    adeverință salariu    recentă - original;

7    talon șomaj;

8.    adeverință ajutor    social eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului;

9.    copie și original după decizia medicală de pensionare sau după certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;

10.    adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de prevederile Legii 448/2006;

11.    adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase;

12.    adeverințe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cuantumul acestora;

13.    declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor proprii, număr copii aflați în întreținere (sot/soție);

14.    adeverință eliberată de către Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din care să rezulte că luarea în evidență și faptul că nu a fost refuzat nejustificat un loc de muncă (soț/soție);


15.    certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de familie) cu mențiunea perioadei de incapacitate temporară de muncă.

Cantina/furnizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliul/reșcdința persoanei solicitanle/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situației socio-economice a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii.

(j) Condiții de încetare a serviciilor:

i >a) Cantina își încetează serviciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în care ff beneficiarii nu mai respectă obligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.

b)    Cantina stabilește și aplică regulile privind condițiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, ele.).

c)    încetarea serviciilor se realizează și în cazul în care beneficiarul nu se prezintă 3 zile de masă consecutiv fără a anunța Serviciul Cantine Sociale.

Cantina/furnizorul acesteia elaborează și aplică o procedură proprie de admitere în care se precizează, cel puțin; actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale ; beneficiarilor, cine ia decizia de admilere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Socială Ferentari" an 11 rmătoarele dreptnri:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă. sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;


d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se țnpnțin dQMțî^ffi^țare-au generat situația de dificultate;

citate de exertftpu; C •

'<■--- C/


e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capaciia

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiarele servicii sociale furnizate în "Cantina Socială Ferentari" an următoarele obliga(ii:


cu privire la identitate, situație familială, socială.


a) să furnizeze informații c] economică;b)    să participe. în raport cu vârsta, situația dc dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serv iciilor sociale furnizate. în funcție dc tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament


FORM CU ORIGINALUL


ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Socială Ferentari" sunt următoarele:

a)    dc furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități;

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    pregătirea și distribuirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzută de reglementările legale;

3.    transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază dc distribuirea hranei la domiciliu,

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității:

1.    prin materiale informative, informații ce sunt accesibile și pe sitc-ul furnizorului;

2.    elaborarea de rapoarte de activitate,

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și dc prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane, prin asigurarea activității:

1.    realizarea și informarea prin materiale de prezentare;

2.    elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului.

dl de asigurare a calitâ(ii serviciilor sociale, prin asigurarea actii itălii:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de evaluare a nevoilor și acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate

c) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul dc posturi și categoriile de personal

(I) Serviciul social Cantina Socială Ferentari funcționează cu un număr de 14 persoane, din care

a)    personal de conducere; șef birou I;

b)    personal administrative: 8:

c)    personal de specialitate: 5.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului B tipărești.. încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de ponturi pr^VazpNîn statul de funcții aprobat.    / ț?    A

f-2) Raportul angajat/bencfîciar asigură prestarea serviciilor în cadrul centryJm- șt'^KȘi^ea^^ î% funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime dc i


ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este Șeful birou.

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt;

a) asigură coordonarea. îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribdpUe. cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii ctc.:b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale: cj propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare:

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promov area imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pc care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și Injustiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor:


n)    propune numirea si înlocuirea din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a revederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil,

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, eu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.


ARTICOLUL 10 Personal de specialitate și auxiliar

(I) Personalul de specialitate poate fi: a) asistent social (263501);

Atribufii:    \ <    f

a)    Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestbm/

conform legii;    ,

b)    Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare:

c)    întocmește listele zilnice de evidență ale beneficiarilor;

d)    întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate eu standardele minime de crflkate;

e)    Ține evidența numerkă și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate.^(

suport de hârtie sau electron?fj

timp;

g)

h)


Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt

Aplica chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

Pune la dispoziția beneficiarilor; codul etic, drepturile și obligațiile beneficiarilor și regulamentul cantinei.

Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenții sociali. în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

b) tehnician asistență socială (341201);

Atribuții:

a)    Asigură consilierea informală, orientarea și informarea solicitanților care se adresează angajaților serviciului;

b)    Evaluează actele obținute de la fiecare caz în parte în funcție de situația socio-economică sau medicală constatată Ia discuțiile preliminare în cadrul programului cu publicul;


c)    Informează beneficiarii sau solicitanții de servicii de cantină socială asupra modalității prin care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare și a costului în funcție de venitul net lunar/membru de familie, în funcție de situația particulară a fiecărui caz.

Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

b) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    Sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

f)    Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întrețincre-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social (aprovizionare,

mentenanță) și poate fi:

-    magaziner - cu următoarele atribuții:

a)    Efectuează recepția fizică Ia intrarea/ieșirea mărfii în/din depozit:

b)    Asigură depozitarea în cele mai bune condiții;

c)    Asigură eliberarea alimentelor și bunurilor în baza documentelor;


d)    Verifică rulajul de alimente și materiale (stocurile);

e)    Aranjează alimentele și ambalajele;

OÎntreține curățenia în spațiile de depozitare. întocmește niruri, central izatoarerrelux^tt^â^^ inventariere etc.    z

-fun cționar - cu u rmătoarele atribuții:    ' \ z

a)Elaborează și păstrează evidența asistaților plătitori/neplătitori, listing. distribuie -carte întocmește situații cu numărul cazurilor noi, sistări. încasări, borderouri. prezența âsjstațțlor etc,

-    bucătar - cu următoarele atribuții:

a)    Asigură pregătirea meselor ce urmează a fi distribuite către beneficiari:

b)    Răspunde de buna gestionare a patrimoniului:

c)    Controlează și asigură starea de igienă corespunzătoare locului de muncă, a personalului, a produselor alimentare și a preparatelor;

d)    Planifică și organizează munca în bucătărie;

e)    Completează și calpulețză lista de alimente ținînd cont de rețetarul aprobat de furnizorul de servicii;

;\

AH

nform cu ORIGINALUL


f) întocmește graficele de temperatură.

- muncitor necalificat (personal pentru curățenie apatii) - cu următoarele atribuții:

a)    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ci (grupuri sanitare, sala de mese, living, curte, ghenă de gunoi menajer, ghenă de materiale infecte, curte și gradină);

b)    recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

c)    încarcă și descarcă materiale și marfă, mută mobilier și echipamente la indicația administratorului;

d)    efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții;

e)    utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii;

f)    folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor;

g)    folosește iluminatul în mod responsabil și economic;

h)    sesizează administratorului/șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

i)    transportă selectiv deșeurile reciclabile;

j)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

k)    să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

y/î) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor // și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al /    p.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în

/    /vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

țflr' - muncitor calificat - cu următoarele atribuții:

a)    Participă la pregătirea și prepararea mâncării ce urmează a fi distribuită beneficiarilor;

b)    Ajută la încărcarea/descărcarca mărfii;

/ c) Participă la efectuarea curățeniei;

d) Distribuie hrana către asistați.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile,

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoareldsurse: Lr<. A'

a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București; b )bugetul de stat;

c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori j

străinătate;    , v - -

d)    fonduri externe rambursabile și nerambursabile:

e)    alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.”    <    (

VI. 5. 4. BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN

Biroul Cantina Socială Sf Constantin se află în subordinea Serviciului Cantine Sociale și e?4e condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a

/

P

irid ice d ijÎ5jăgg|g d i n
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

“REGULAMENT de organizai e și funcționare a serviciului social de zi furnizai în CANTINA SOCIALĂ SFÂNTUL CONSTANTIN”


ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Socială Sfântul Constantin”, aprobat prin H.C.G.M.B. 3S7/2009, prin care a fost înființat și modificat prin prezenta H.C.G.M.B., în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționaîi, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Cantina Socială Sfântul Constantin, cod serviciu social 8899 CPDH-I, este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat conform Certificatului de acreditare nr, 000408, cu sediul la adresa Sfântul Constantin nr. 8, sector I, București.

Cantina Socială Sfântul Constantin funcționează în baza legii 2O8Z1997 și prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Cantina Socială Sfântul Constantin este unitate de preparare ,pregătire și distribuire hrană caldă și rece.

Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:

a)    copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii a! căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);

c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile

legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singtfră^pîabîn calcul la stabilirea ajutorului social;    /a    "

d)    pensionarii;

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre iți sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri:

f)    invalizii și bolnav ii cronici:

g)    orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.    , t ___

Cantinele administrate de autoritățile administrației publice locale furnizează hrapLectțivalență pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel puțin una Sste-o-masă caldă. Ilrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rețetar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișat într-un loc vizibil, la intrare.

Cantina utilizează o listă^ilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite (masă caldă și rece, porții de pranjj și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele
ORM CU ORIGINALUL


beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărui de porții acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei Cantina poate utiliza și cartele/bonuri de alimente tipărite după un model propriu, stabilit și aprobat de furnizorul cantinei Documentele de evidență privind eliberarea și utilizarea cartelelor/bonurilor se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate pentru distribuirea hranei la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili

Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscut și acceptat de beneficiari.

Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul de livrare a hranei se păstrează la sediul cantinei, în listă se consemnează numele și prenumele beneficiarilor, numărul porțiilor de hrană, data livrării și semnătura beneficiaruîui/reprezentantului său legal.

Cantina deține spații cu destinația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu mobilier, echipamente, materiale, instalații și aparatura necesară derulării activităților specifice.cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase și altele.


// ARTICOLUL 4

f Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare /ți) Serviciul social "Cantina Socială Sfântul Constantin" funcționează cu respectarea

/ prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și ailor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. Anexa nr. 9

(3)    Serviciul social "Cantina Socială Sfântul Constantin" este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 371/2009 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 387/2009.

ARTICOLUL?

Principiile cure stau Ia baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social "Cantina Socială Sfântul Constantin" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime dc calitate apliggferkx^.^

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul/Cantin^VȘbîrjalâ

Sfântul Constantin" sunt următoarele:    /'*    - v y '

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare/-^

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce pgivejșîe

șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnjtațea^^a^l& șl-. întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la pe rsoanelev beneficiare;    ,

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;^

d)    deschiderea către comunitate:    '

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unu: personal mixt:

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont.

f'.'


după caz, de vârsta și dtfîșradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu; ti j; f

h) promovarea unui mAdelVamilial de îngrijire a persoanei beneficiare;    z<sX'.

'    \    ""    /.<■ ii-' * J' - ’

\    Pase 81 of 184 \    __.    i /S//

T, ■


•fi)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare:

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor. în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent:

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate:

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale:

W-'ORM CU ORIGINALUL


n)    responsabiiizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului cu serviciul de asistență socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale


(1)    Beneficiarii serviciilor sociale acordate in "Cantina Socială Sfântul Constantin" sunt:

a)    copii în vârsta dc până la 18 ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la punctul 1;

d)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pe o persoană singură luată în calcul la stabilirea ajutorului social:

dj pensionari;

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

f)    invalizii și bolnavii cronici;

g)    orice persoană care, temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an.

Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciaîe și a misiunii/scopului centrului.

(2)    Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) Acte necesare:

1.    un dosar cu șină:

2.    copie xerox după: carte identitate soț/soție; carte identitate copii peste 14 aniCceîtîfîc^rte... căsătorie/deces/certificat divorț/certificate naștere pentru minori; hotărâre încredbțare lijmqri’-X (dacă este cazul);


4.

5.

6.

7.

8.


certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale (soț/soț certificate venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice ultimul talon de pensie - original:

adeverință salariu recentă - original: talon șomaj;

>>


adeverință ajutor social eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială șî"Protecția Copilului;

9.    copie și original după decizia medicală de pensionare sau după certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cts handicap;

10.    adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacj beneficiază sau nu de prevederile Legii 448/2006;11.    adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase:

12.    adeverințe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cuantumul acestora:

13.    declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor proprii, număr copii aflați în întreținere (sot/soție);

14.    adeverință eliberată de către zkgenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din care să rezulte că luarea în evidență și faptul că nu a fost refuzat nejustificat un loc de muncă (soț/soție):

15.    certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de familie) cu mențiunea perioadei de incapacitate temporară de muncă.

Cantina/fumizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliul/reședința persoanei solicitante/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situației socio-econonticc a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii.


(3)    Condilii de încetare a serviciilor:

-    Cantina își încetează serviciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în care beneficiarii nu mai respectă obligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.

-    Cantina stabilește și aplică regulile privind condițiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, etc,).

-    încetarea serviciilor se realizează și în cazul în care beneficiarul nu se prezintă 3 zile de masă consecutiv Iară a anunța Serviciul Cantine Sociale.

Cantina/furnizorul acesteia elaborează și aplică o procedură proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documentelc justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Sociala Sfânta! Constantin" an următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă. sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor priv ind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite:

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

0 să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabil ități.

(5)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Socială Sfântul Constantin"

au următoarele obligații:    ___

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicalâ și.N.

* w    -    I f

economica;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul'de furm-zajg^’ă\' "L serviciilor sociale:

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale Fut'ițȘ^^flS.

funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;    ' ~

di să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală^ e) să respecte prevederile prezentului regulament.


prnnnmirîr    ' .    ——— +■ r ■,


ARTICOLUL 7 Activități și funcții


Principalele funcții ale serviciului social ’Cantina Socială Sfântul Constantin" sunt urrnăto


CU ORIGINALUL


a)    ele furnizare a serviciilor sociale de intens public, prin asigurarea următoarelor activităfi:

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară:

2.    pregătirea și distribuirea a două mese. zilnic, de persoană, prânzul și cina. în limita alocației de hrană prevăzută de reglementările legale:

3.    transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu.

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de acti\ itate, prin asigurarea activității:

1.    prin materiale informative, informații ce sunt accesibile și pe site-ul furnizorului:

2.    elaborarea de rapoarte de activ itate.

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pol ijttra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane, prin asigurarea Activității:

. realizarea și informarea prin materiale de prezentare;

!. elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului.

, I) de asigurare a calității serviciilor sociale, prin asigurarea activității:

. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de evaluare a nevoilor și acordare i serviciilor;

’. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Serviciul social Cantina Socială Sfântul Constantin funcționează cu un număr de 14 persoane, din care:

a) personal de conducere: șef birou 1;

bj personal administrative: 10;

c) personal de specialitate: 3.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

(2)    Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este Șeful birou.

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalufșervlciului

și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu îsi mdep 1 nîesFTrfx mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul /furnrzțȘSÎ^y -serviciilor sociale, codului'muncii etc.:    Ir'1    1 ~    *

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul;ifiipleniîâ^^ffy' obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale?

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfefcți6hare:

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale^sOcietăț+r''^ civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

ej întocmește raportul anual de activitate:

f) asisură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre ansajații serviciului/centrului;zz\y^-r-pNFORM CU ORIGINALUL


g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate:

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce:

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul dm cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau. după caz, formulează propuneri în acest sens:

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare:

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

m)    asigură comunicarea șt colaborarea permanentă cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    propune numirea si înlocuirea din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul dc încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale:

'r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile dc conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen. în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială șt sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniu! juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10 Personal de specialitate și auxiliar (1) Personalul de specialitate poate fi:

a) asistent social (263501):

Atribu[ii:

a)    Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestora conform legii;

b)    Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare:

c)    întocmește listele zilnice de evidență ale beneficiarilor;    /\. '____

d)    întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale /îrt conformăt^b^ctl;1'

standardele minime de calitate;    j

e)    Ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiaițilpf^^^^ter.yper I

suport de hârtie sau electronic;    \    .

f)    Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute'An cel -maiyscutț/

timp;    /

g)    Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

h)    Pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obligațiile beneficiarilor și regulamentul cantinei.

Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenții sociali. în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației \economice a persoanei cap? splicită serv iciile oferite de cantină.

i

Page 85 of 184    \    ij/X
A'?!-,    ",-i

''<3,    -/A


b) tehnician asistență socială (341201):

Atribufii:

a)    Asigură consilierea informală. orientarea și informarea solicitanților care se adresează angajaților serviciului:

b)    Evaluează actele obținute de la fiecare caz în parte în funcție de situația socio-economică sau medicală constatată la discuțiile preliminare în cadrul programului cu publicul;

c)    Informează beneficiarii sau solicitanții de servicii de cantină socială asupra modalității prin care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare și a costului în funcție de venitul net lunar/membru de familie, în funcție de situația particulară a fiecărui caz.

Atribufii ale personalului de specialitate:

a)    Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de


resurse;

c)    Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    Sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

f)    Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

RTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social (aprovizionare,

mentenanță) și poate fi:

-    magaziner - cu următoarele atribufii:

a)    Efectuează recepția fizică la intrarea/ieșirea mărfii în/din depozit;

b)    Asigură depozitarea în cele mai bune condiții;

c)    Asigură eliberarea alimentelor și bunurilor în baza documentelor;

d)    Verifică rulajul de alimente și materiale (stocurile);

e)    Aranjează alimentele și ambalajele;

f)    întreține curățenia în spațiile de depozitare, întocmește niruri, centralizatoare, retur, transfer, inventariere etc.

-    funcționar - eu următoarele atribufii:

a) Elaborează și păstrează evidența asistaților plătitori/neplătitori. listing, distribuie cartele, întocmește situații cu numărul cazurilor noi, sistări. încasări, borderouri, prezența asistaților etc.

-    bucătar - cu următoarele atribufii:

a)    Asigură pregătirea meselor ce urmează a fi distribuite către beneficiari;

b)    Răspunde de buna gestionare a patrimoniului;

c)    Controlează și asigură starea de igienă corespunzătoare locului de muncă./? ffcrșonalttkțî;,-a produselor alimentare și a preparatelor:

d)    Planifică și organizează munca în bucătărie;    j " j    t - 1

e)    Completează și calculează lista de alimente ținînd cont de rețetarul aprdbgt de fiurșfro^tț'7?

de servicii;    \

f)    întocmește graficele de temperatură.    ,iz    A*’

-    muncitor neealijicat (personalpentru curățenie spafii) - cu următoarele atribufii:

a)    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei (grupuri sanitare, sala de mese. living, curte, ghenă de gunoi menajer, ghenâ de materiale infecte, curte și gradină):

b)    recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;


■?c) încarcă și descarc pateriale și marfă, mută mobilier și echipamente la indicația ■ administratorului:


d)    efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții,

e)    utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de proiecția muncii:

0 folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor:

g)    folosește iluminatul în mod responsabil și economic:

h)    sesizează administratoruiui/șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

i)    transportă selectiv deșeurile reciclabile:

j)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

\    CU ORIGINALUL


k)    să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

l)    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare a! D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

- muncitor calificat - cu următoarele atribui ii:

a)    Participă la pregătirea și prepararea mâncării ce urmează a fi distribuită beneficiarilor;

b)    Ajută la încârcarea/descărcarea mărfii;

/ c) Participă la efectuarea curățeniei;

' d)Distribuie hrana către asistați.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12 Finanțarea centrului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local ai județului, respectiv al municipiului București;

b jbugetul de stat;

c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

d)    fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

e)    alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

VI. 5. 5. Compartimentele de Evaluare/ Reevaluare, Monitorizare Bcncfi.ciari*funcțio'rtp^ză în subordinea fiecărui Birou Cantină Socială și au următoarele atribuții:    /_ x

a) efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește nibffitori^E^a^toraA conform legii;    j I    l - - ■

în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poale fi realizată de un tehniekin a$ișța|^0cial£ lucrător social, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persșaneTcăfe'sodciță,


serviciile oferite de cantină.

b)    completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;

c)    întocmește listele zilnice de evidențăale beneficiarilor;

d)    întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate;

e)    ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic,-.

f)    aduce la cunoștința /emlui cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp: '-S<'SțHi»?Zz'

,    l    Page87ofI84    1    V'

• J

t-g)    aplică chestionare beneficiarilor In vederea evaluării gradului de satisfacție;

h)    pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obliga țiile beneficiarilor și regulamentul cantinei.

i)    asigura consilierea informală, orientarea si informarea solicitantilor care se adreseaza serviciului, evalueaza actele obținute de fa fiecare caz in parte in funcție de situația socio-economica sau niedicaa constatata la discuțiile preliminare in cadrul programului cu publicul;


j)    informează beneficiarii sau solicitantii de servicii de cantina sociala asupra modalității prin care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare si a costului in funcție de venitul net lunar /membru de familia in funtie de situația particulara a fiecărui caz.

k)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

l)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de surse;

m)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

n)    face propuneri de îmbunătățire a activ ității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației.

VI. 6. SERVICIUL ‘-COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE - OMINIS”

Serviciul Complex de Servicii Sociale OMINIS se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serv iciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, îndeplinește următoarele atribuții:

a)    participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

b)    prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

c)    acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

d)    elaborează procedurile de lucru specifice,

e)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

f)    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine;

-    BIROUL CANTINA SOCIALA OMINIS

-COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS

-    COMPARTIMENTUL INFORMARE OMINIS

VL 6. 1. BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS Biroul Cantina Socială OMINIS se află în subordinea Serviciului Complex d/StryiciTSocfăfe

ci pch’ rnndnc Hp un cpf hirnn Pprcnnnlul hirnului cp cuhnrrlnnpn7f, cpfithii rlp/h’rrFîîtCS'l', ' ?


OMINIS și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefith-ii^de'b’îțȘt Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat îți .xonfdJ^gț&ji prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor somaie. phgSr regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

"REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social de zi fiirnizuH'fn CANTINA SOCIALĂ OMINIS

ARTICOLUL I

Definiție

(1) Regulamentul de or£aXizarc și funcționare este un document propriu ai Serviciului social "Cantina Socială OMIb[lS"\ aprobat prin prezenta hotărâre. în vederea asigurării funcționărjjsjLr./ .V.

pțr,

' J H

acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și. după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali. vizitatori.


FORM CU ORiGINA


ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social Cantina Socială OMIN1S, cod serviciu social 8899 CPDH-I, înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 00040S. cu sediul în str. Turnu Măgurele, nr. I7A, sector 4, București.

Cantina Socială OMIMS funcționează în baza legii 208/1997 și prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicaic deosebite.

RTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Cantina Socială OMIMS este unitate de preparare ,pregătire și distribuire hrană caldă și rece. Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:

a)    copiii în vârstă dc până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pc o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani. care se află în situația prevăzută la lit. a);

c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este dc până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în caicul la stabilirea ajutorului social:

d)    pensionarii;

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

f)    invalizii și bolnavii cronici;

g)    orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Cantinele administrate de autoritățile administrației publice locale furnizează hrana echivalentă pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel puțin una este o masă caldă. Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rcțelar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișai într-un loc vizibil, la intrare.

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite (masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține; numele și prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese ofcrite/numărul de porții acordate-.—semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariazâ și se păstrează Ia sedju(ca'nfinei.

Cantina poate utiliza și cartcle/bonuri de alimente tipărite după un modtLpropriuTlbab'jlrt-^ț aprobat de furnizorul cantinei. Documentele de evidență privind ejiiierafefl^rjGEiVizarea cartelelor/bonurilor se îndosariazâ și se păstrează la sediul cantinei. j '' j    i =■' £

Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate pentru ^dîstribjj^^^âîeL'lă domiciliul beneficiarilor nedcplasabili.    \S

Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscut și acceptat'de Beneficiari.,-.” Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul de livrare a hranei se păstreazfha sediul cantinei, în listă se consemnează numele și prenumele beneficiarilor, numărul porțiilor de hrană, data livrării și semnătura beneficiarul ui/reprezentantului său legal.

Cantina deține spații otiUestinația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci. dotate cu mobilier, echipamente, materialq. instalații și aparatura necesară derulării activităților specifice,cum ar fi;


Pase 89 of 184


chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru gătit, frigider, congelator, hotă. mașină de spălat vase și altele.ORM CU ORIGINALUL


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Serviciul social "Cantina Socială OMINIS" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integral și cantinelor sociale, Anexa nr. 9.

(3)    Serviciul social "Cantina Socială OMINIS" este înființat prin prezenta Hotărâre a Consiliului îeneral al Municipiului București și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență


Socială a Municipiului București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social "Cantina Socială OMINIS" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Cantina Socială OiMINIS" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-sc cont, după caz. de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare; «

jj preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a setvfojilor, în țî^\ potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;    \

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării acti(Ve'^^^toț'a. L ț

în soluționarea situațiilor de dificultate;    I '    U

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare:    \    \    z.

ni) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;    ------

n)    responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercităîfea drepțurîlo?'

și îndeplinirea obligațiilor de întreținere:    """" —

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrultr\cu serviciul de asistență socială.


r..


ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

i1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in "Cantina Socialii OMtNIS" sunt:

a)    copii în vârsla de până la 1S ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsla de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la punctul 1;

FORM cu ORIGINALUL


c)    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pe o persoană singură luată în calcul la stabilirea ajutorului social;


d)    pensionari:

e)    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

f)    invalizii și bolnavii cronici;

g)    orice persoană care, temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an. fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de dificultate sau în risc excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de

servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului.

(2)    Condițiile de acces/admitere in centru sunt următoarele:

a) Acte necesare:

un dosar cu șină;

2.    copie xerox după: carte identitate soț/soție; carte identitate copii peste 14 ani; certificate

căsătorie/dcces/certificat divorț/certificate naștere pentru minori; hotărâre încredințare minori (dacă este cazul);

3.    certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale (soț/soție);

4r    certificate venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice (soț/soție);

5.    ultimul talon de pensie - original;

6.    adeverință salariu recentă - original;

7.    talon șomaj;

8.    adeverință ajutor social eliberată    de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului;

9.    copie și original după decizia medicală de pensionare sau după certificatul de încadrare într-o categoric de persoane cu handicap;

10.    adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de prevederile Legii 448/2006:

11.    adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă 5'ă membrii familiei nu prezintă boli contagioase;

12.    adeverințe elev i cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cuantumufZaîk*stjai^7~^s< /'-i''

13.    declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor proprii, număr

întreținere (sot/soție):    i " / j

14.    adeverință eliberată de către Agenția Locală de Ocupare a Forței de    să

rezulte că luarea în evidență și faptul că nu a fost refuzat nejustificat un loc denumea froțZsoție)f,

15.    certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de familie)j^u‘merîțiunea/-perioadei de incapacitate temporară de muncă.

Cantina/furnizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliul/reședința "persoanei solicitante/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situației socio-econoniice a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii.

(3)    Condiții de încetare a serviciilor:

Ai


a) Cantina își încetează serviciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în c;jre , beneficiarii nu mai re'Jpect’ți obligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii     r.

(<■'/CU"»

b)    Cantina stabilește și aplică regulile privind condițiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, ctc.).

c)    încetarea serviciilor se realizează și în cazul în care beneficiarul nu se prezintă 3 zile de masă consecutiv fără a anunța.

Cantina/fumizorul acesteia elaborează și aplică o procedură proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documenlele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în 'Cantina Socială OMINIS" an următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, eligie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;


') să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea ^deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să Ii se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu; j să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Socială OMINIS" an următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire ia identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență ctc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să.contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Socială OMINIS" sunt următoarele:

al de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;,

2.    pregătirea și distribuirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în Limîta hlocației de\

hrană prevăzută de reglementările [egale;    ^'\

3.    transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hrafiei la ddni^gîf -

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publia^i    ,

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității:    \\    f

1.    prin materiale informative, informații ce sunt accesibile și pe site-ul fumizoruldij "a___s ,

2.    elaborarea de rapoarte de activitate.    \

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor fi a unei imagini pozitive a acestora, de promerfare a drepturilor omului în general, precum fi de pre\ citire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane, prin asigurarea activității:

I. realizarea și informfireaWin materiale de prezentare;

2. elaborarea și difuzarea R1el) de asigurare a calității serviciilor socialo, prin asigurarea a tivi tații:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de evaluare a nevoilor și acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale ți umane ale centrului.


NFORWI CU ORIGINALULARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Serviciul social Cantina Socială OMINIS funcționează cu un număr de 11 total personal, din care:

a)    personal de conducere: șef birou 1;

b)    personal administrativ 7:

c)    personal de specialitate 3

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în stalul de funcții aprobat.

(2)    Raportul angajal/bencficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

// ARTICOLUL? z/ personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este Șeful birou.

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării Serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte ccntrc/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

fj asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/cenlrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare Ja'în^ălcări aT<f

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce:    /

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și!c    i

limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestorfac't    ,i:

după caz, formulează propuneri în acest sens;    -g. \


k) organizează activitatea personalului și regulamentului de organizare și funcționare:
asigură respectarea timpului de, lucru I) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz. cu autoritățile'Și


instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție; m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate. în foîckul beneficiarilor:    __ _

p) propune numirea si inlpcuVea din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile'ljgtiL I1 f

i    \ f    Paste 93 of 184 v _ f,    „    %

rz!


o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măturilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serv iciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau. după caz, examen. în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai

^învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu /experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale,


5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10 Personal de specialitate și auxiliar

(I) Personalul de specialitate poate fi:

a) asistent social (263501);

Atribuții:

a)    Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestora conform legii;

b)    Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;

c)    întocmește listele zilnice de evidență ale beneficiarilor;

dl întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate;

e)    Ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pc suport de hârtie sau electronic;

f)    Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp;

g)    Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

h)    Pune la dispoziția beneficiarilor; codul etic, drepturile și obligațiile beneficiarilor și regulamentul cantinei.

Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenții sociali. în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

b) tehnician asistență socială (341201);

Atribuții:

a)    Asigură consilierea informală. orientarea și informarea sol ici tanți lor/care.se'Țj’dresea/S.

angajaților serviciului;    ‘

b)    Evaluează actele obținute de la fiecare caz în parte în funcție sau medicală constatată la discuțiile preliminare în cadrul programului cu pubîicdl; .

c)    Informează beneficiarii sau solicitanții de servicii de cantină socială ăsdpra'inodalȚtățiî.’ prin care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare și a costului în ftțn'f^iejlfi venitul net lunar/mcmbru de familie, în funcție dc situația particulară a fiecărui caz. —— Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    Asigură derularea etapelor procesului dc acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    Colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

tl ic itanți lor/care ^a'ȚjdjeseazȘ _ >

/ / ■:

, 5    /A»;-;A-vX 11 -ț

ie de situația socioșeapxtoruica. - t i..:______-n. MSetfîd1/ ~ - /
d)    Sesizează conducerii centrului situații tare pun in pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament:

e)    Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației:

f)    Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.


FORM CU ORIGINALULARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social mentenanțâ) și poate fi:

-    magaziner ■ cu următoarele atribufii:

a)    Efectuează recepția fizică la intrarea/ieșirea mărfii în/din depozit:

b)    Asigură depozitarea în cele mai bune condiții;

c)    Asigură eliberarea alimentelor și bunurilor în baza documentelor:

d)    Verifică rulajul de alimente și materiale (stocurile):

e)    Aranjează alimentele și ambalajele:

f)    întreține curățenia în spațiile de depozitare, întocmește niruri, centralizatoare, retur, transfer, inventariere etc.

‘yfimefionar - cu următoarele atribuții:

a)    Elaborează și păstrează evidența asistaților plâtitori/neplătitori, listing, distribuie cartele, / întocmește situații cu numărul cazurilor noi, sistări. încasări, borderouri. prezența asistaților etc. i/^oucătar - cu următoarele atribufii:

J a) Asigură pregătirea meselor ce urmează a Fi distribuite către beneficiari;

b)    Răspunde de buna gestionare a patrimoniului;

c)    Controlează și asigură starea de igienă corespunzătoare locului de muncă, a personalului, a produselor alimentare și a preparatelor;

d)    Planifică și organizează munca în bucătărie;

e)    Completează și calculează lista de alimente ținînd cont de rețetarul aprobat de furnizorul de servicii;

f)    întocmește graficele de temperatură.

-    muncilor nccalijîcat (personal pentru curățenie spatii) - cu următoarele atribuții:

a)    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei (grupuri sanitare, salo de mese, living, curte, ghenă de gunoi menajer, ghenă de materiale infecte, curte și gradină);

b)    recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

c)    încarcă și descarcă materiale și marfă, mută mobilier și echipamente la indicația administratorului;

d)    efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții;

e)    utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii;    1 -A •"

f)    folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilpr șjJAincțjonalitXtea


(aprovizionare,


lor;


g)    folosește iluminatul în mod responsabil și economic:    |    •

h)    sesizează administratonilui/șefului de centru defecțiunile, avariile șf'cvenimfflțtfelîî apăruse,

indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;'\ 7 \    > 7/

i)    transportă selectiv deșeurile reciclabile;    \    -A . >/

j)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor:    șv^.-^

k)    să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului cUhfractual din instituțiile publice. Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B.. Regulamentului de Ordine Interioară. Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate:

l)    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției. în vederea realizării sarcinilor , și obiectivelor instituțief. \în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționăreștii j. z y


A-

D.G.A.S.M B.. precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

- mtmcitvr calificat - cu următoarele atribit/ii:

a)    Participă ia pregătirea și prepararea mâncării ce urinează a fi distribuită beneficiarilor;

b)    Ajută Ia încărcarea/descărcarea mărfii;

c)    Participă ia efectuarea curățeniei;

d)    Distribuie hrana către asistați.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12 Finanțarea centrului


(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al județului, respectiv ai municipiului București; țj^&ugetul de stat;

donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

țj) fonduri externe rambursabile și ncrambursabile;

e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.”

VI.6.2. COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS funcționează în subordinea Biroului Cantină Socială OMJNIS și are următoarele atribuții;

a)    efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestora conform legii; în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

b)    completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;

c)    întocmește listele zilnice de evidențăalc beneficiarilor,

d)    întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate;

e)    ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

f)    aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cei mai scurt timp;

g)    aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție:

h)    pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obliga țiile beneficiarilor și regulamentul cantinei,

i)    asigura consilierea informată, orientarea si informarea solicitantilor caretei adrescaza serviciului, evalueaza actele obținute de la fiecare caz in parte in funcție de situatia^ocio-\ economica sau medicaa constatata la discuțiile preliminare in cadrul progranjtdui cu publicul^-

j)    informează beneficiarii sau solicitantii de servicii de cantina sociala asupra’

care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare si a costujiik'i^âîțîâjh/( venitul net tunar /membru de familie ,în funtie de situația particulara a fiecaruficaK    /

k)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale eu Trespecțareă' prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului reguIahiențȘ}}-^

l)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

m)    sesizează conducerii/?entrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevcderiorprezentului regulament:


!■


n) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serv iciului și respectării legislației.

Vl.fi.3. COMPARTIMENTUL INFORMARE OMINIS

Compartimentul se află în subordinca Șefului Serviciului Complex de Servicii Sociale Oniinis și are următoarele atribuții:

a)    asigură informare privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic, etc,);

b)    identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor cu risc crescut de marginalizare socială, în mediul familial natural și în comunitate, în colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.M.B.;

asigură relaționarea cu diverse servicii publice sau cu alte instituții cu responsabilități în


//domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități;

/ >■ urmărește dezvoltarea strategiilor de intervenție pentru protecția familiei și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București;

e) promovează și monitorizează implementarea de programe și proiecte ce vizează prevenirea situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București;

VI, 7. SERVICIUL “COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI - SFÂNTUL IOAN”

Serviciul „Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți -Sfântul Ioan” se află în subordinca Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

b)    prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

c)    acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

d)    elaborează procedurile de lucru specifice.

e)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii,

f)    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

1.    - COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE

2.    - BIROUL “CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ”

VI. 7.1. COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE

Compartimentul Adăpost de Noapte se află în subordinea Serviciului Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sfântul Ioan". Personalul Compartimentului se subordonează Șefului Serviciului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în .conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului servicfi^rioc-țale, precum și a rcgulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.'--. v „_____    \

Z / / js.    \

“REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului ^Aflcjph^furjiîiibt în ADĂPOSTUL DE NOAPTE”    - ■ N-’Wl 1} ?

-i

ARTICOLUL 1    \    iv

Definiție

(I) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propnuaTserviciului social „Adăpost de noapte", aprobat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. în vederea/asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de

*calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere si serviciile oferite.

NFORM CU ORIGINALUL


(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali. vizitatori.


ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciu! social „Adăpost de noapte", cod serviciu social 8790CR-PFA-I1, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF 000408 și arc sediul în B-dul. Theodor llady, nr, 64, sector 3, București, în cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru

Adulți „Sf. loan".

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Adăpost de noapte”, este de a asigura servicii de găzduire pe timpul nopții pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului București, care nu dispun de mijloacele necesare asigurării înnoptării în condiții de siguranță și servicii de facilitare a reintegrării sociale a acestora.


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Serviciul social „Adăpost de noapte”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, Anexa nr. 5.

(3)    Serviciu! social „Adăpost de noapte”, este înființat prin II.C.G.M. B. nr. 305/2013 și funcționează în baza H.C.G.M.B. 87/2015, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social „Adăpost de noapte”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică. în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale În.xra21qdyjîfiăpostului de

noapte, sunt următoarele:    /C,    \

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare:    \ A

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea cfc pfivgșțe ^Etatea de

șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomii Și ddri^j^S^™fs'oSî|lâ și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoflnbțc    j

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare-^—/    /

d)    deschiderea către comunitate;    Âik <av L '

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod acțecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui

personal mixt;
g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-sc cont. după caz. de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz. cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau. după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;


l)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare:

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale:

) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(]) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de noapte sunt persoanele fără adăpost depc raza municipiului București.

(2)    Condițiile dc acces în adăpost sunt următoarele:

a)    acte necesare: cerere întocmită în nume propriu și actele de identitate, după caz. Nu poate fi refuzat accesul în adăpost persoanei fără acte de identitate, aflate într-o evidentă stare de vulnerabilitate socială. Beneficiarii vor fi admiși în limita numărului de locuri disponibile la momentul cererii.

b)    în adăpost nu se primesc persoane nedeplasabile, familii cu copii și persoane cu afecțiuni psihice evidente.

(3)    Condiții dc încetare a serviciilor:

a) solicitantul a încălcat prevederile ROI.;

bj solicitantul în cauză refuză găzduirea în adăpost:

c)    solicitantul este însoțit de copii minori;

d)    solicitantul suferă de afecțiuni psihice evidente.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate fn Adăpostul de noapte au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă. sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul dc luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică,

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite:

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâKfnpp-'cSt seThențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor. atunci când rjti au^apacnațe'tife exercițiu;

garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vpeții    ' i

să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, li _    /    5 ’-c I


f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vfietii    I , - 7 i

h) să li se respecte toate (5\ Persoanele benefic obligat ii:

ai să furnizeze informe economică;


e drepturile speciale în situația în cafțrfiunt pefsâănd'cu'dțzâbilități. ziare dc servicii sociale furnizate in AcktposiîtbdeHoțipte au următoarele

corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală șib)    să participe, in raport cu vârsta. situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social .Adăpost de noapte” sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

1.    găzduire pe perioadă determinata;

2.    îngrijire personală:

3.    asigurarea hranei necesare.

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    materiale informative;

2.    prezență activă în social media:

3.    participare la inițiative comunitare;

4.    elaborarea de rapoarte de activitate;

r) de promovare a drepturilor benefdărilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

2.    aplicarea prevederilor Codului de etică;


3.    organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea șt soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activitâfi:

. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

c)    de administrare a resurselor fnanciare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activitali:

. întocmirea de documente de gestiune;

2.    întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

3.    întocmirea de propuneri pentru investiții;

4.    întocmirea de referate de necesitate;

3. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

6. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 7/jîntocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

■i    Z A

ARTICOLUL 8    zT, ' < 'A

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile dtț personal ^Z^V Z (1) Serviciul social „Adăpost de noapte”, funcționează cu un numâf de 2(£j^ttf^ai;icărt:: ai personal cu atribuții de coordonare:    \ -    /

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: 19;    \

ci personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații deservire: di voluntari.
a)    asigură coordonarea. îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii ctc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate fa programele de instruire și perfecționare:

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare ia încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public dc asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

(?) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; zr) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economicșj,al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor socialcA '

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din func|fc_â pondugăto'ril'pr^instituției se face în

condițiile legii.    ■ ' /    V?

ARTICOLUL 10    -

Personalul de specialitate de îngrijire și asistentă. Persqjjai ’de_specialitâte și auxiliar (1) Personalul de specialitate poate fi:

a)    asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102):—-'

b)    asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);

c)    asistent social (263501);

d)    asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

e)    consilier în domeniul ad£\ilor (263502):

f)    infirmieră (532103);Pase 101 of 184


'■s i- **

) Y/ăv


RM CU originalul


g)    lucrator social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

h)    medic de medicină de familie (221108);

i)    pedagog social (341202);

j)    psiholog (263411);

k)    specialist în angajare asistată (263507);

l)    specialist în evaluarea vocaționalâ a persoanelor cu dizabilități (263506); ni) tehnician asistență socială (341201);

n) terapeut ocupațional (263419),

(2) Atribuții ale personalului de specialitate;

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire ia activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. sistent medical eeneralist (325901)


a)    cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

b)    cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la nivelul serviciului și le respectă;

c)    asigură beneficiarilor servicii medicale și tehnici de îngrijire medicală conform pregătirii profesionale și conduitei medicale prescrise de medic;

acordă beneficiarilor medicația respectând schema de tratament a fiecărui beneficiar; asigură supravegherea medicală a beneficiarilor rezidenți în unitate; colaborează cu alți medici specialiști și cu medicul de familie în acordarea serviciilor și îngrijirilor medicale beneficiarilor;

g)    administrează în mod eficient și eficace produsele farmaceutice, parafarmaceutice și „ materiale sanitare ale unității, respectând indicațiile terapeutice ale medicului și ale produsului și

prevenind risipa:

h)    planifică împreună cu personalul deplasările beneficiarilor la alte unități sanitare pentru examenele și controalele curente;

acordă primul ajutor în caz de urgență și manevrele terapeutice ce se impun; respectă procedura medicală în intervenția medicală de urgență;    \

acordă consiliere sanitară și comunicare în scop terapeutic;

păstrează confidențialitatea datelor medicale și a informațiilor norrfjjtale-cedfcpijyesc pe beneficiari:    (I " ! |    '

/ J- A?


m)    monitorizează parametrii fiziologici și starea de sănătate a beneficiarilor;

n)    pune în aplicare măsurile antiepidemice stabilite de medicul unității^- J---

o)    păstrează legătura cu aparținătorii beneficiarilor;

p)    menționează în Raportul de tură evenimentele medicale privind benefLdî&rii, prefunî și orice eveniment de orice natură petrecut în tura de lucru, cu deosebire după orele de program și la final de săptămână;

q)    depozitează corespunzător deșeurile cu risc biologic și supraveghează depozitarea corectă a acestora de către infirmiere;

r)    păstrează corespunzător și folosește eficient produsele farmaceutice, parafarmaceutice și a dezinfectanților din dotare, respectând dozajul din instrucțiunile de folosire a acestora:

i;st)    însoțește beneficiarii la efectuarea unor examene medicale desfășurate în alte unități sanitare:

u)    veghează la siguranța și securitatea beneficiarilor internați luând masurile ce se impun:

v)    răspunde cu promptitudine la solicitările medicale ale beneficiarilor,

w)    stabilește împreună cu compartimentul psibo-social regimul de viață și odihnă al beneficiarilor;

x)    în cazul evenimentelor deosebite (când are toc un abuz asupra unui beneficiar sau când un beneficiar se întoarce în stare de ebrietate în centru/introduce băuturi alcoolice, droguri, produce scandal și deranjează liniștea celorlalți beneficiari) întocmește un referat în atenția șefului serviciului, în care va prezenta pe scurt și esențial situația și îl va înainta șefului serviciului;

y)    gestionează eficient baza materială și echipamentele din dotare;

z)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor rezidenți:

aa) să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

bb) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.


Infirmieră (532103)

a) realizează igiena personală parțială și generală a beneficiarilor (baie. tăiat unghii, tuns. pieptănat, aplicare creme și pampers);

hrănește și hidratcază beneficiarii, în mod adaptat nevoilor lor transportă hrana la patul și de la palul beneficiarilor dependenți și semidependenți: însoțește beneficiarii semidependenți la sala de mese și în dormitor; participă activ la realizarea Programului individualizat de îngrijire medico-socială al

Fiecărui beneficiar;

f)    asigură beneficiarilor schimbarea lenjeriei de corp și de pat la nevoie;

g)    preia și transportă separat lenjeria fiecărui beneficiar la spălătorie respectând circuitul sanitar;

h)    efectuează curățenia și igienizarea obiectelor personale și în dormitoarele beneficiarilor;

i)    păstrează și folosește în condiții corespunzătoare materialele paramcdicale și a produselor de curățenie;

j)    acordă sprijin kinetoterapeutului în realizarea activităților de recuperare medicală a beneficiarilor;

k)    acordă sprijin asistentei medicale în recoltarea probelor biologice;

l)    colectează și depozitează corespunzător deșeurile cu risc biologic;

m)    transportă și depozitează selectiv deșeurile reciclabile;    z

n)    întreține și igienizează dispozitivele medicale (ploscă, urinar, scuipător)-fcjosjtd';dc

beneficiari;    /________

acordă sprijin asistentei medicale în realizarea tehnicilor medicale://^, respectă procedurile de aplicare a tehniciror socio-medicale:    f " l

efectuează tehnici pentru profilaxia escarelor;    *2-


o)

P)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)


însoțește beneficiarii în excursii, tabere, evenimente și plimbări în comunitate;— însoțește și supraveghează beneficiarii în alte unități medicale; însoțește beneficiarii semidependenți în interiorul clădirii și în curtea centrului; procură alimente și medicamente de urgență din vecinătate pentru beneficiari; asigură supravegherea și securitatea beneficiarilor din centru: transportă decedații la camera mortuară cu respectarea demnității umane: în cazul evenimentelor deosebite (când are loc un abuz asupra unui beneficiar sau când un

beneficiar se întoarce în start de ebrietate în centru/introduce băuturi alcoolice, droguri, producePaiie 103 of 184


1x4,    acut.    '


scandal și deranjează liniștea celorlalți beneficiari) întocmește un referat in atenția șefului sen iciului. în care va prezenta pe scurt și esențial situația și îl va înainta șefului serviciului

y)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor rezidenți;

z)    să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B.. Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

aa) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Inspector de specialitate (242203)

a)    asigură activități de management a cazurilor repartizate de șeful de centru;

b)    participă la realizarea modalităților specifice de intervenție prevăzute în Programului de integrare/reintegrare socială pentru beneficiarii din unitate;

c)    adoptă modalități de lucru ținând cont de vârstă, sex, potențialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura și religia beneficiarului;


d)    participă la desfășurarea activităților cu rol de socializare/resocializare a beneficiarilor rezidenți;

e)    consemnează serviciile acordate și activitățile desfășurate cu beneficiarii în Fișa de monitorizare a serviciilor întocmită pentru fiecare beneficiar ;

acordă serviciile cu caracter social și modalitățile specifice de intervenție prevăzute în

Programul de integrare/reintegrare socială a beneficiarului în vederea atingerii obiectivelor individuale și ale serviciului;

g)    acordă serviciile și activitățile cu caracter social beneficiarilor ținând cont de tipul și gradul de dependență și de patologia acestora;

h)    adoptă comportamente și atitudini pozitive, constructive și suportive față de beneficiari și colegi, în constituirea grupurilor de lucru și în acordarea serviciilor;

i)    colaborează cu echipa multidisciplinară în acordarea serviciilor către beneficiari;

j)    informează șeful de centru cu privire ta problemele apărute care afectează procesul de acordare a serviciilor;

k)    informează medicul cu privire la problemele de sănătate ale beneficiarilor apărute în cursul acordării serviciilor sociale;

iy respectă Standardele minime de calitate emise în domeniu;

m)    răspunde împreună cu personalul de specialitate de modul de implementare și atingerea obiectivelor prevăzute în Programul individualizat de integrare/reintegrare socială al fiecărui beneficiar;

n)    asigură beneficiarilor servicii de terapie ocupaționată și modalități de petrece£c_aJimpului liber în vederea reintegrării sociale și ameliorării relațiilor interpersonale; ,

o)    contribuie la menținerea unui climat pozitiv m cadrul relațiilor intețpersonîrlt-^.xLstejite

între angajații centrului și intervine în prevenirea și stingerea conflictelor;/;,    Yd/-''

p)    efectuează orice demers care are ca scop ameliorarea relației benaficiahițu'r^ anii fii și cu ceilalți beneficiari rezidenți în unitatea de îngrijire;

q)    desfășoară activități instructiv-educative cu scopul formării, dezvoltării, renîperăxit-Aăy menținerii, după caz, a deprinderilor de viața autonomă (autoservire, deplasârocigieîKTpcrspjI^îă, menținerea și/sau recuperarea capacităților mintale, etc), în vederea recuperării restantului funcționat;

r)    ține cont de vârstă, posibilitățile și patologia beneficiarilor la elaborarea programelor cu rol instructiv-educativ. precum și a sesiunilor de informare pe care le va desfășura cu beneficiarii;

s)    asigură, în partenerial cu familiile beneficiarilor, toate serviciile cu caracter social care corespund nevoilor de qfatî^ră psiho socială identificate în cursul evaluării/reevaluării periodice efectuate în centru;Paste 104 of 184


•.A


/Ui. iu. iu -ii1


s V,

ti -


li asigură confidențialitatea și siguranța tuturor informațiilor care privesc beneficiarii în timpul utilizării și păstrării acestor informații;

u)    nu introduce băuturi alcoolice și nu facilitează introducerea acestora în unitate, nu se prezintă la serviciu în stare de ebrietate;

v)    nu are permisiunea de a abuza/agresa beneficiarii, vizitatorii, angajații (vcrbal/fizic. abuz emoțional, economic, financiar, abuz de proprietate, etc);

w)    în relațiile cu colegii, șeful de centru, beneficiarii și vizitatorii acestora, trebuie să aibă un comportament pozitiv, respectuos și suportiv;

x)    informează șeful centrului asupra evenimentelor deosebite petrecute în tura de lucru, evenimente referitoare la dispariții ale beneficiarilor, abuzuri, incidente, distrugeri, incendii, indiferent de abuzat/abuzator;

y)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor rezidenti;

z)    în relațiile cu cetățenii comunității și cu mass-media păstrează confidențialitatea datelor nominale referitoare la beneficiarii existenți în centru;


aa) să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

bb) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale,

ARTICOLUL 11 < y Personalul administrativ, gospodărie, înlrcținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții ele. și poate H:

a)    administrator;

b)    funcționar administrativ, economic;

c)    casier, magaziner;

d)    paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;

e)    șofer;

f)    muncitor calificat;

g)    muncitor necalificat.

îngrijitor

a)    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dczinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei (grupuri sanitare, sala de mese, living, curte, ghenă de gunoi menajer, ghenă de materiale infecte, curte și gradină);

b)    recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

c)    încarcă și descarcă materiale și marfa, mută mobilier și echipamente la Sudj&a^ia

administratorului;    ‘    --\

d)    efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curți£>

e)    utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii: j    -

f)    folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de qestinațta'l^âț^for«ri

funcționalitatea lor;    ZZZ/

g)    folosește iluminatul în mod responsabil și economic:

h)    sesizează administratorului/șefului de centru defecțiunile, avariile'și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoarâ;

i)    transportă selectiv deșeurile reciclabile;

j)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor:

k)    să cunoască și să •respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din ^ instituțiile publice. CoqitlLij etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine

Page 105 of 184Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate:

1) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Muncitor calificat - cu următoarele atribuții:

a)    Participă la pregătirea și prepararea mâncării ce urmează a fi distribuită beneficiarilor:

b)    Ajută la încărcarea/descărcarea mărfii:

c)    Participă la efectuarea curățeniei;

d)    Distribuie hrana către asistați.

Muncitor nccalificat (personal pentru curățenie spații) - cu următoarele atribuții:

a)    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei (grupuri sanitare, sala de mese, living. curte, ghenă de gunoi menajer, ghenă de materiale infecte, curte și gradină);

b)    recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

c)    încarcă și descarcă materiale și marfa, mută mobilier și echipamente la indicația administratorului;

efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții: utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii; folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și


funcționalitatea lor;

) folosește iluminatul în mod responsabil și economic;

h) sesizează administratorului/șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

transportă selectiv deșcurile reciclabile; respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

' I) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției. în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, pcrsonalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului    7^

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vcdefixasjgurared^fe^uj'șelor

necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor ro ; aplicabile.    (' <    !    ® “ 1

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din urnjătoarîfț^tnî&y • - £

a)    bugetul local al municipiului București;    \    ’

b)    bugetul de stat;

c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice dinjafa și din străinătate;

d)    fonduri externe rambursabile și nerambursabilc;

- e) alte surse de finanțacdbîn conformitaie cu legislația în v igoare."VI.7.2. BIROUL ‘-CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ"

Biroul Centrul de zi pentru integrare/ reintegrare socială se află în subordinea Serviciului „Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți - Sfântul loan" și este condus de un Șef Birou. Personalul Biroului se subordonează Șefului Biroului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamenlelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

"REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social de zi furnizat în BIROUL ‘‘CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ’’

ONFORM CU ORIGINALUL


ARTICOLUL I

Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”, aprobat, prin prezentul document, de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajați! centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționaii, vizitatori.

ARTICOLUL 2 tntifîcarea serviciului social

/viciul social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”, cod serviciu social S899CZ-t-II, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a


Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF 000408 și are sediul în B-dul. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, București, în cadru] Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan”.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială", este de a asigura servicii de evaluare, integrare/reintegrare social și monitorizare pentru persoanele fără adăpost aflate pe raza municipiului București.

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale itfcsți persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul d categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precăm și


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Serviciul social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială", funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 2126/2014 pnGifd/pprobarea Standardelor j. — pentru acreditarea serviciilor sociale iticsdnate/.pbpsoanelor vârstnice,

oțecție^a, copilului și altor hTrti\setvTcnle acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantintfor    6.

(3)    Serviciul social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare SoeiăEE’ este înființat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

ARTICOLUL 5 Principiile care stau la b
(1)    Serviciul social ..Centru! de zi pentru integrare/reintegrare socială”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de zi pentru integrare/reintegrare socială" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;

c) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

ONFORM CU ORIGINALUL


g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;


h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

Ukț,încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora m soluționarea situațiilor de dificultate:

IJ/tsigurarca unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturtilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

pLiolaborarea cenlrului/unilății cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(]) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru integrare/reintegrare socială’' sunt persoanele adulte sau familiile fără adăpost aflate pe raza municipiului București.

(2) Condițiile de acces în centrul de zi sunt următoarele:

a)    acte necesare: cerere întocmită în nume propriu, documente care atestă identitatea și documente care atestă situația privind spațiul locativ, după caz. Nu poate fi refuzat accesnhîn centru persoanei fără acte de identitate, aflate într-o evidentă stare de vulnerabilitate șocîală. /'-'jfi

b)    criterii de eligibilitate: nu suferă de afecțiuni psihice care pun în pericol linișteg. sănătatea^


integritatea fizică a personalului și a celorlalți beneficiari.    I '    x

c)    Decizia de admitere/respingere este luată de către Directorul General al Q.&A'.S,,

propunerea șefului serviciului Complexul Integrat de Serv icii Sociale pentru Adulțj.-, baza evaluării efectuate de către personalul de specialitate din cadrul centrului. ..o    -—

d)    Toți beneficiarii centrului semnează cu furnizorul de servicii sociale un contract der1/jțirnizare-v'z/ de servicii. Modelul contractului este reglementat de Ordinul M.M.S.S.F. 73/20(35 privind" aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, cu modificările și completările ulterioare.' (3) Condiții de încetare a serviciilor:

încetarea acordării serviciilor către beneficiar in centrul de zi. respectiv rezilierea contractului de acordare servicii implică situații după cum urmează:

a) Rezilierea contractului se poate face în următoarele situații:

1.    refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant:

2.    încălcarea prevederilor R.O.L;

3.    retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;


4.    limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

5.    schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

6.    solicitantul pune în pericol liniștea, sănătatea și integritatea fizică a personalului și a .elorlalți beneficiari;

nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligațiile prevăzute în contract, ncetarea contractului se poate face în următoarele situații;

expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; acordul părților privind încetarea contractului; scopul contractului a fost atins;

forța majoră, dacă este invocată; decesul beneficiarului;

beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislația în vigoare

privind acordarea serviciilor sociale;

7.    ncsolicitarea scrisă din partea beneficiarului a reluării contractului, după expirarea iz perioadei de suspendare de maxim 3 luni.

.Centrul de zi pentru


(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in integrare/reintegrare socială" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să ti se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate:

e)    să fie protejați de lege atât ei. cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

li) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

(5)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială " au următoarele obliga(ii:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială;*medicțtU

economică;    ff

te fiM^ăre i

: ■ / Z


b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc.. la procesul

serviciilor sociale;    ;■

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personal^

e) să respecte prevederile prezentului regulament.    \ X____

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială" sunt următoarele:

: cri de furnizare a serviciih ciale de interes public general/local. prin asigurare ■cigtivităp:Page 109 of 1841.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, în funcție de nevoile acestora;

3.    furnizează servicii de consiliere psihologică și consiliere socială;

4.    realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

5.    elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare. dar și a beneficiarilor;

6.    monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

7.    asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare;

8.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori;

9.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare.

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său dc activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe support electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

2.    elaborarea de rapoarte de activitate,


c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

2.    aplicarea prevederilor Codului de etică;

3.    organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/rcclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

4.    monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor acti vităifi:

1.    întocmirea de documente de gestiune;

2.    întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

3.    întocmirea de propuneri pentru investiții;

4.    întocmirea de referate de necesitate;

5.    întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant:    —

6.    întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a pilonai uli4î;^/?x propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

7. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ARTICOLUL 8    [(< ( \    j C z

Structura organizatorica, numărul dc posturi și categoriile de personal    \ vssSȘlJ /5 -3.,

(!) Serviciul social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială" funcțio'neâză'crrTîn nurn^r?^ de 6 posturi, conform prezentei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului/București, care:


ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este Șef Birou.

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării sen iciilor sociale, codului muncii ctc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;


d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

jj răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului dc organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul dc servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială dc la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului. în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidați! pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de

învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologic, cu^VtSljțme de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplor^S dc licqirt’ță-"ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și ai științelor,adrrumstțaCfveJcuX experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.    '

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor jnstituțje^^’^a^ritc ''

condițiile legii,ARTICOLUL 10    <

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și a (1} Personalul de specialitate poate fi:

a)    asistent medical generalkt (325901), soră medicală (322102);

b)    asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);c)    asistent social (263501);

d)    asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505).

e)    consilier în domeniul adicțiilor (263502);

f)    infirmieră (532103);

g)    lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203):

h)    medic de medicină de familie (221108);

i)    pedagog social (341202):

j)    psiholog (263411);


k)    specialist în angajare asistată (263507);

l)    specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

m)    tehnician asistență socială (341201);

n)    terapeut ocupațional (263419).

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de ncrespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    participă la realizarea modalităților specifice de intervenție prevăzute în Programului de integrare/reintegrarc socială pentru beneficiarii din unitate;

h)    adoptă modalități de lucru ținând cont de vârstă, sex, potențialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura și religia beneficiarului;

i)    participă la desfășurarea activităților cu rol de socializare/resocializare a beneficiarilor;

j)    consemnează serviciile acordate și activitățile desfășurate cu beneficiarii în Fișa de monitorizare a serviciilor întocmită pentru fiecare beneficiar ;

k)    acordă serviciile cu caracter social și modalitățile specifice de intervenție prevăzute în Programul de integrare/rcintegrare socială a beneficiarului în vederea atingerii obiectivelor individuale și ale serviciului;

l)    acordă serviciile și activitățile cu caracter social beneficiarilor ținând cont de tipul și gradul de dependență și de patologia acestora;

m)    adoptă comportamente și atitudini pozitive, constructive și suportive față de beneficiari și colegi, în constituirea grupurilor de lucru și în acordarea serviciilor:

n)    informează șeful de centru cu privire la problemele apărute care afectează procesul de acordare a serviciilor;

o)    răspunde împreună cu personalul de specialitate de modul de implementare ji atingerea

obiectivelor prevăzute în Programul individualizat de intccrare/reintegrare speiara al fîe<?âruî beneficiar;    “    A

p)    asigură beneficiarilor servicii de terapie ocupațională și modalități de pctrfcgreZ» tîtf^^lilper-\

în vederea reintegrării sociale și ameliorării relațiilor interpersonale;    1 " I    ’ Z ~ ’

q)    contribuie ia menținerea unui climat pozitiv în cadrul relațiilor interpcrȘoflale exfefen^ între.;

angajații centrului și intervine în prevenirea și stingerea conflictelor:

r)    efectuează orice demers care are ca scop ameliorarea relației beneficiarului cA',familia['-și'ciî ceilalți beneficiari rezidenți în unitatea de îngrijire;

s)    asigură confidențialitatea și siguranța tuturor informațiilor care privesc beneficiarii în timpul utilizării și păstrării acestor informații:

t)    nu introduce băuturi alcoolice și nu facilitează introducerea acestora în unitate, nu se prezintă ta serv iciu în stare de ebrietate;
WFORM CU ORIGINALUL


u)    nu are permisiunea de a abuza/agresa beneficiarii, angajații (verbal/fizic. abuz emoțional, economic, f inanciar, abuz de proprietate, etc):

v)    în relațiile cu colegii, șeful de centru, beneficiarii și xizitatorii acestora, trebuie să aibă un comportament pozitiv, respectuos și suportiv;

w)    informează șeful centrului asupra evenimentelor deosebite petrecute în tura de lucru, evenimente referitoare la dispariții ale beneficiarilor, abuzuri, incidente, distrugeri, incendii, indiferent de abuzat/abuzator;

x)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

y)    în relațiile cu cetățenii comunității și cu mass-media păstrează confidențialitatea datelor nominale referitoare la beneficiarii existenți în centru;

z)    să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

aa) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării stenilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al ^f.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    administrator;

b)    funcționar administrativ, economic;

c)    casier, magaziner;

d)    paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;

e)    șofer;

f)    muncitor calificat;

g)    muncitor necalificat.

Administrator

a)    cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

b)    supraveghează activitatea personalului administrativ;

c)    realizează graficul turelor de lucru pentru personalul administrativ;

d)    realizează prezența lunară a personalului din centru;

e)    asigură în mod eficient și eficace aprovizionarea unității cu materiale de igienă, produse alimentare și piese de schimb, echipamente, consumabile, etc;

f)    verifică cantitativ (prin numărare/cântărire) dar și calitativ mărfurile/materialele/produsele primite în centru de la furnizori;

g)    întocmește notele de recepție pentru mărfurile intrate în gestiune și ie Contabilitate ai D.G.A.S.M.B.:

h)    realizează evidența tehnico-operativă a produselor alimentare și ne, ieșite din gestiune;

i)    răspunde de dotarea unității cu echipamente de prevenire și stingere a    v.    z -

j)    ia măsuri pentru dotarea angajațiior cu echipament de protecția muncii . îp fîmcțic.^16 specificul fiecărui post;

k)    veghează la respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor de către salariațir^

l)    previne golurile în aprovizionarea unității, precum și aprovizionarea din abundență a mărfurilor care au o mișcare mai lentă în gestiune, cu respectarea termenelor de valabilitate ale
m)    întocmește necesare pentru produsele alimentare și nealimentare al căror stoc se apropie de 0, le înaintează spre avizare șefului de centru și le transmite Serviciului Administrativ al D.G.A.S.M.B.:

n)    participă ta recepția bunurilor intrate și casate în unitate cu respectarea legislației în vigoare privind întocmirea actelor necesare de recepție și casare;

o)    participă la inventarierea bunurilor aflate în gestiunea proprie cu respectarea legislației;

p)    răspunde de buna funcționare și ia măsurile de remediere a defecțiunilor funcționale apărute în clădirea centrului și anexele ei;

q)    semnalează șefului de centru defecțiunile apărute în funcționarea instalațiilor, echipamentelor și aparaturii din unitate:

r)    răspunde de evidența și folosința obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din unitate;

s)    ia măsuri pentru întreținerea corespunzătoare a instalațiilor și patrimoniului unității (instalația de iluminat, clădirea, instalația termică, utilaje industriale, etc);

t)    supraveghează operațiunile de dezinsecție și deratizare efectuate în unitate;

u)    ia măsurile necesare pentru utilizarea inventarului gospodăresc și a materiilor prime prevenind risipa;

v)    previne sustragerea bunurilor din unitate;

w)    încheie și semnează contractele de sponsorizare, procesele verbale de predare-primi re pentru produsele donate de sponsori menționându-le denumirea, cantitatea și valoarea acestora;

x)    întocmește centralizatorul lunar privind consumurile și îl înaintează Serviciului Contabilitate din cadrul D.G.A.S.M.B.;

y)    ia măsuri pentru verificarea/revizia la timp a instalațiilor și aparatelor din dotarea unității, centralei termice, menține legătură cu furnizorii de servicii pentru efectuarea la timp a reviziilor;

z)    păstrează în siguranță documentele unității (contractele cu furnizorii, prestatorii de servicii, autorizații, procese verbale de dezinsecție, revizii, etc.;

aa) întocmește orice referat de necesitate care are ca scop aprovizionarea unității cu materiale, echipamente, piese de schimb, produse de igienă, le vizează la șeful serviciului și apoi le transmite Serviciului Administrativ al D.G.A.S.M.B.;

bb) ia măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile în funcție de natura lor; cc) întocmește bonurile de consum;

dd) întocmește și transmite serviciilor D.G.A.S.M.B. orice situație solicitată de către acestea

în conformitate cu competența profesională;

ee) participă la stabilirea meniurilor zilnice;

ff) respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

gg) să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B.. Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

hh) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vedqtea'r£alrzărib sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și^FiuKTftQnShkal. D.G.A.S.M.B.. precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din afctele/nc vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.    I j    / 1

îngrijitor    ................. ’AW

a)    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezmfecție in spațiile connirf^ alKclanițli și anexelor ei (grupuri sanitare, sala de mese, living. curte, ghenă de gunoi menajer, ghenă. ^de; materiale infecte, curte șt gradină);

b)    recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

c)    încarcă și descarcă materiale și marfă, mută mobilier și echipamente la indicația administratorului;


d)    efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții;

e)    utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii:

f)    folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor:

g)    folosește iluminatul în mod responsabil și economic:

h)    sesizează administratorului/șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

i)    transportă selectiv deșeurile reciclabile;

j)    respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

k)    să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

l)    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum șt alte alribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Muncitor necalificat (personal pentru curățenie spații) - cu următoarele atribuții;

a)    realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei (grupuri sanitare, sala de mese, living, curte, ghenă de gunoi menajer, ghenă de materiale infecte, curte și gradină);


ONFORM CU ORIGINALUL


b)    recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

c)    încarcă și descarcă materiale și marfă, mută mobilier și echipamente la indicația administratorului:

d)    efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții;

e)    utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de proiecția muncii;

f)    folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor;

g)    folosește iluminatul în mod responsabil și economic;

h)    sesizează administratorului/șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

transportă selectiv deșeurile reciclabile; respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice. Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

1) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în \ederca realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire^și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se/^nipleVază cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.


ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului    3

(1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigjaraVe^fefutselop

ca li țațec)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

d)    fonduri externe rambursabile și nerambursabiie;

e)    alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare."


VI. 10. SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE - DARVARP’

Serviciul se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

b)    prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

c)    acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

d)    elaborează procedurile de lucru specifice.

e)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii; Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamenlelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

„REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în '"CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE -DARVARP’

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente-Darvari", aprobat prin aceeași Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București nr. 281/2014, prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legal i/convenționali, vizitatori.

\'-


ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social


Serviciul social "Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru pejsoiinddependente-Darvari”, cod serviciu social S79OCR-PD-I. este înființat și administrat deȚurpi^OFuTî)trec‘ffa\

Gpnprfllti    Qrfcf’inî'î *1 MnniPinillI ni Ri inirnch    orvnfnrfn    t    \


Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat confopxi C^rti^cBțțHtii de \ acreditare nr 000408 și deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nrT. .(. /^r^^si'ârtî. I sediul în Șoseua Berceni nr 12. sector 4. București.    'Vc,    /ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social "Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente-Darvari" este acordarea serviciilor sociale specializate, sub forma serviciilor de îngrijire sociontedicale în conformitate cu standardele minime de calitate în domeniu și corespunzătoare ,nevoilor identificate alef piysoanelor dependente, care au domiciliul stabil sau reșpdîS^^C^s Page 116 of 184    .


ii
Municipiul Bucureșii și se află. fie în incapacitate de a se îngriji singure, fie aparținătorii lor nu au posibilitatea de a le asigura serviciile de îngrijire și recuperare La domiciliul acestor persoane aflate în dificultate

Scopul final al tuturor serv iciilor si activitătilor derulate în unitatea de îngrijire socio medicală este creșterea calității vieții beneficiarilor rezidenți, prevenirea excluziunii sociale, respectarea drepturilor lor și dobândirea de către beneficiarii rezidenți a deprinderilor necesare depășirii situațiilor invalidante. conform nevoilor identificate în cursul evaluării și monitorizării cazurilor.


ARTICOLUL 4


ONFQRM CU ORIGINALUL


Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Serviciul social "Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente-Darvari” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil Ordinul MMFPSPV nr, 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul dc protecție a copilului și altor categorii dc persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, Anexa 1.

(3)    Serviciul social "Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente-Darvari” este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 281/2014 privind trecerea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, a Centrului de îngrijire și Asistență Schitul Darvari.^ARTICOLUL 5

y / Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social "Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente-Darvari” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege șiîn celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente- Darvari" sunt următoarele: a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare:

protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare; A*

d)    deschiderea către comunitate;    ____

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea «jreptu/tt^lors^i,’^

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social,’prin încadrijiea/inpo^^pAtrinf

personal mixt:    I*

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acestoa, fțnanăîț^'cqnt, / după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate-fle e'xercițîți;

(Cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor c'tkțulbur^-psîhi'ce nr.487/2002, republicată).    "■*=—

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față dc care acesta a dezvoltat legături de atașament:


promovarea unui mc


familial de îngrijire a persoanei beneficiare;


r /

I 2

r.

\ ;

\ '3


.,j) asigurarea unei îngr jiri Individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;


;/k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare in familie sau, după caz. in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor. în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

l)    încurajarea inițiativclor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

moment dat;

p)    colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.


ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(/) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul "Centrului rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dcpcndentc-Darvari” sunt persoane aflate în situație de dependență.

Admiterea unei persoane dependente într-un centru rezidențial dc îngrijire și asistență se face în cazul în care acesteia nu i se pot asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

(2) Condițiile de acces/admitere în centra sânt următoarele:

a) în vederea admiterii, dosarul solicitantului trebuie să conțină următoarele documente :

1.    Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator);

2.    Declarație notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau înlreținători legali. în cazul în care aceștia există, fiecare dintre aceștia trebuie să prezinte o declarație notarială cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana dependentă și să prezinte eventuale acte doveditoare (este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreținere sau orice act juridic încheiat între părți din care să rezulte fără echivoc intenția de a se obliga la întreținere, cu condiția de a se acoperi costul mediu lunar de întreținere de către beneficiar sau persoanele care au obligația de întreținere în urma încheierii acestor acte juridice);

3.    Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale; RBW, adeverință că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârstă de până la 70 ani), examen coproparazitologic, adeverință medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infccto-contagioase, certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale ce atestă/nu atestă prezența unor afecțiuni infecto-contagioasc în perioada de infectivitate (tbe, hepatită tip B/C cu viremie prezentă, plăgi infectate, infecții urinare netralate, sindroame diareice infecțioase, infecții de căi respiratorii);

4.    Adeverință eliberată de I.N.M.L. cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în

cauză, în situația în care echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea socio - medicală are îndoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei care solicită internarea^drfcazul în care se declară că persoana nu are discernământ, internarea se va face numai d^P^pwnerea su^ interdicție, dacă are familie sau înlreținători legali, sau cu acordul autorității tutelăr?4n^t^z.ul A persoanelor singure;    / ■§' /

5.    Adeverință de venit impozabil (Act de stare materială/financiară de laiîGjrca^^tfig^it^ația- - j

Financiară, Direcția taxe și Impozite Locale);    \    Z_-    /

6.    Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce dorește internareaale'-pers'oânclor'/ obligate la plata contribuției conform legii (soț. soție, copii, reprezentant legal sau^țjbțspane'' obligate la întreținere în baza unor acte legale) - Certificat de naștere. certificaCde-căsâtb'rie, hotărâre de divorț, deces, dispoziție de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul, ele.;

7.    Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind modalitatea prin care dorește să intre în posesia sumelor de bani din venitul reprezentând diferența rămasă în urma achitării

. contribuției lunare ori, dubă caz, desemnarea persoanei care va încasa suma de bani mai sus -.menționată:    \


//
8.    Fișa de Evaluare Soeiomedicală, conform H.G. nr. 886/2000. cu modificări și completări ulterioare:

9.    Adeverință de venit a aparținătorilor și a membrilor familiei acestuia doar dacă beneficiarul nuîși poate achita singur din veniturile propii contribuția lunară;

10.    Adeverința de venit solicitant, sau ultimul talon de pensie, după caz;

11.    Investigații paraclinice solicitate, efectuate până Ia momentul internării;

12.    Documente doveditoare ale situației locative (copie contractul casei proprietate personală, copie contractul de vânzare - cumpărare, copie act de donație, copie act moștenire, copie contract de închiriere);

13.    Adresa din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza adminislrativ-tcritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se pot asigura proiecția și îngrijirea în centrele rezidențiale destinate persoanelor dependente, aflate în subordine;

14.    Angajament de plată pentru contribuția lunară de întreținere (beneficiar) și, după caz, Angajament de plată pentru diferența până Ia acoperirea contribuției (susținători legali).

b) Criteriile de admitere a persoanelor dependente în centrul rezidențial de îngrijire și asistenții sunt

£NFORM CU ORIGINALUL


1.    este încadrată în grad de dependență, conform Fisei de Evaluare Soeiomedicală, conform HG nr. 886/2000 cu modificări și completări ulterioare;


2.    nu are locuință sau nu își poate asigura condiții corespunzătoare de locuire pe baza resurselor proprii;

3.    nu are venituri proprii sau acestea îi sunt insuficiente pentru un trai decent;

4.    nu se poate gospodări singură și nu își poate efectua deplasările pentru procurarea hranei și a medicamentelor;

nu își poate asigura la domiciliu îngrijirile socio medicale de care are nevoie datorită

bolii, stării fizice/psiliice/mentale;

nu are întreținători sau aceștia nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei dependente; are domiciliul sau reședința în Municipiul București; este abuzată sau neglijată de familie/întrcținători:

deține decizie de internare aprobată de Directorul General al D.G.A.S.M.B.

Dosarul de solicitare se depune la Secretariatul Comisiei de internare, decizia fiind luată de către

Comisia de internare, care analizează dosarele de internare în data de 25 ale fiecărei luni, dosare care sunt complete și depuse până în data de 24, ora 14.00, Lucrările Comisiei sunt asigurate de un Secretariat tehnic al acesteia care va comunica solicitanților hotărârile luate, precum și centrului de îngrijire, după caz. Dosarele de internare vor fi analizate în Comisie și dacă sunt acceptate vor primi un număr pe lista de așteptare. în funcție de punctajul obținut la evaluarea situației socio-economice. Admisia în centru va avea Ioc în ordinea stabilită de către Comisie pe lista de așteptare, iar decizia acesteia este comunicată de Secretariatul tehnic, în fiyjctie de locurile libere comunicate de șeful centrului.

Directorul General al D.G.A.S.M.B. va emite decizia de internare pentru dosarele el igibiteSe fiecare persoană admisă va fi anunțată în termen de 24 de ore de Ia data eliberăriideSuJui,/ reprezentantul Secretariatului tehnic.    A


Admiterea în centru a persoanei care deține decizie de internare se realizează odată, elf i contractului de furnizare a serviciilor. Acesta se încheie după modelul s^ffiilir D.G.A.S.M.B., cu respectarea modelului cadru, și se semnează între furnizorul^ de senijeif și beneficiar/aparținătorul lui. Odată cu semnarea contractului de furnizare a^Seffibțifiir,- ' beneficiarul și/sau aparținătorul, după caz. vor semna și angajamentele de plată ca anexă la contractul de servicii. Numărul de exemplare al contractului încheiat va fi în funcție de numărul persoanelor semnatare, astfel încât, fiecare semnatar va primi un exemplar. Un exemplar al contractului de servicii se păstrează la dosarul personal a! beneficiarului.


Nivelul contribuției plătite de beneficiarul care se internează în unitatea de îngrijire se va reține din veniturile beneficiarului, iar când acesta nu are nici un venit sau veniturile îi sunt insuficiente pentru acoperirea contribuției stabilite, aparținătorii vor plăti diferența până la completarea ■ș, contribuției./Beneficiarul și/sau aparținătorii vor semna un angajament de plată în baza câriiia,țor .

/    A    A f


Page 119 of 184


t*.\ __________


achita contribuția sau diferența la plata contribuției. Dacă beneficiarul nu are un astfel de aparținător ce poate fi obligat la plata diferenței de contribuție, (fiu/fiică. soț/soție. părinte, fratc/soră, bunici, nepoți), beneficiarul va plăti drept contribuție doar din veniturile lui. chiar dacă acestea nu ajung la nivelul contribuției stabilite. De menționat este faptul că, atunci când o persoană dependentă este internată într-un centru rezidențial de stat unde beneficiază de servicii dc îngrijire, nu poate beneficia și de indemnizație de handicap sau indemnizație de însoțitor, astfel încât venitul acesteia rămâne doar cel pe care îl primește permanent în fiecare lună și poate să provină din: pensia la limită de vârstă, salariu sau pensie de întreținere, alte indemnizații sau venituri sub orice formă.

(3)    Condiții de încetare a serviciilor acordate beneficiarilor: Conform punctului 15.1. din contractul de servicii încheiat între beneficiar/aparținător și furnizorul de servicii socio-medicale, constituie motive de încetare a serviciilor acordate beneficiarului următoarele:

a)    externarea beneficiarului:

b)    acordul părților privind încetarea contractului;

c)    scopul contractului a fost atins;

d)    forța majoră, dacă este invocată;

e)    decesul beneficiarului.

La acestea se adaugă și alte motive prevăzute la punctul 14,1, din contractul de servicii și care pot conduce la rezilierea acestuia:

a)    refuzul obiectiv al beneficiarului dc servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

b)    nerespectarea în mod repetat dc către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de organizare și funcționarea al furnizorului de servicii sociale și R.O.I. al unității;

c)    încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale sau de reprezentantul acestuia;

d)    retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

e)    limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în ăsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;


f)    schimbarea obiectului dc activitate al furnizorului dc servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

g)    în situația în care beneficiarul nu achită contribuția lunară de întreținere, rezilierea contractului se produce în cel mai scurt timp, după notificarea beneficiarului/aparținătorului cu privire la împlinirea termenului de 3 luni pentru care contribuția nu s-a achitat;

h)    în situația ncrespectării numărului minim de vizite stabilite anual în sarcina aparținătorului beneficiarului.

(4)    Persoanele beneficiare de senieii sociale furnizate în cadrul "Centrului rezidențial de îngrijire și asistentă pentru persoane dependente Darvari" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex. religie,opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea

deciziilorprivind intervenția socială care li se aplică;    A*

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primită __

d)    să lî se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp' cât se mențin ^ndîțiîlî^carî\^<5ț

au generat situația de dificultate;    //-?

rondițti By^ari\

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate cfe^exețoițițj^*^,/ j; >

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;    \\ ^ \    '

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;    \*    /

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persqap^eti.

dizabilități.    ’

/5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul ''Centrului rezidențial de îngrijire și asistentă pentru persoane dependente Darvari" au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații ttonecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;    '


cei


x tu.


Page 120 of 184Ci


b)    să participe, in raport cu vârsta, situația de dependență etc.. Ia procesul de furnizare a serviciilor sociale:

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare. la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală:

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.ORM CU ORI


ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente - Darvari” sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    găzduire pe perioada acordării serviciilor;

3.    îngrijire socio-medicală în funcție de diagnosticul și gradul de dependență al persoanei (îngrijire personală, servicii medicale,servicii de recuperare funcțională);

4.    consiliere psiho-socialâ și terapii (meloterapie, terapii de grup, activități de tip recreativ);

5.    evaluare inițială și reevaluare psiho-socio-medicală periodică;

6.    servicii de spălătorie -călcătorie,

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice pitblicidid larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    întocmirea și informarea prin Manualul de proceduri al centrului rezidențial;

2.    realizarea și informarea prin Ghidul informativ al beneficiarului;

3.    sesiuni de informare pentru bcneficiari/aparținători;

4.    elaborarea de rapoarte de activitate și statistice;

. elaborarea și informarea prin pliante de prezentare a centrului rezidențial;


>) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare it drepturilor omului în general, precum și dc prevenire a situațiilor de dificultate în care pol intra categoriile vulnerabile, care fac parte din categoria dc persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    realizarea și distribuirea de pliante informative în comunitate;

2.    realizarea și informarea prin materiale de prezentare a centrului rezidențial;

3.    sesiuni de informare pentru cetățeni provenîți din comunitate;

4.    elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului rezidențial:

dț de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

I elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de evaluare a nevoilor și acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a sen iciilor prestate:

3.    monitorizarea stadiului de implementare a planurilor individualizate de intervenție} z'*

4.    monitorizarea procesului de acordare a serviciilor către beneficiari:    V*4 întocmirea șl predarea borderourilor cu contribuții la casieria D.G.A.S.M.B 5. întocmirea și transmiterea documentelor administrative către D.G.A.S.M.B

ARTICOLUL 8

Structura organizatorica, numărul de posturi și categoriile de personal


fel

■/


4U,(I) Serviciul social "Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente-Darvari’' funcționează cu un număr de 27 total personal, din care:

a)    personal de conducere: șef serviciu - 1;

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență: personal de specialitate și auxiliar: 20;

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire: 6;

d)    voluntari -

Personalul de specialitate reprezintă 78% din totalul personalului


ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este șef serviciu social;

(2)    Atribuțiile șefului serviciu sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzătoratribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor șiîntocmește informări pc care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor dc muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde dc calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciu] în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice iocale și organizațiijile'sșciftțății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheieri a/exțîțetțîmuj-A -

bugetar; '    '    P    ’

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât șlvbgpe{iciăuTpr,r,' prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare:

t .

L.


q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil,

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de

învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniulservtciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în, domeniul juridic,medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum p arți în domeniul serviciilor sociale.    -\V(t i ' -
(5) Sancționarea disciplinara sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Scf serviciu social (134401I

a)    stabilește pentru serviciul pe care îl coordonează obiectivul general, obiectivele specifice, precum și misiunea unității:

b)    stabilește obiectivele individuale aferente posturilor din organigrama serviciului;

c)    elaborează documentația serviciului (ROF, ROI, Manuale de proceduri, Ghidul informativ al beneficiarului. Carta drepturilor și obligațiile beneficiarilor, etc);

d)    întocmește orice documente utile în derularea optimă a activității unității (referate de solicitare, necesare, adrese către alte instituții, solicitări de avize, etc);

c) ia măsurile care se impun pentru aprovizionarea la timp a unității cu produse alimentare și nealimentare, cu echipamente și piese de schimb, cu medicamente și materiale sanitare ;

f)    întocmește/vizează adresele către alte instituții efectuate în interesul beneficiarilor (Casa de Pensii, C.A.S.M.B., Poliție, etc.);

g)    stabilește programul de lucru pentru personalul din subordine ;

h)    stabilește întâlniri de lucru cu angajații periodic și atunci când situația o impune ;

i)    colaborează cu celelalte departamente ale DGASMB pentru desfășurarea eficientă a activității serviciului și îndeplinirea obiectivelor serviciului,

originalul


j)    asigură la nivelul serviciului coerența în acordarea serviciilor către beneficiari în funcție de prevederile legislative și de politicile sociale din domeniul protecției persoanelor vârstnice ;


k)    planifică și gestionează eficient resursele umane, materiale și patrimoniale ale unității prevenind risipa, deficitul de personal în vederea atingerii obiectivelor serviciului și a celor individuale ;

l)    asigură spații și condiții de depozitare adecvate păstrării produselor alimentare și ncalimentare, echipamentelor, medicamentelor și materialelor sanitare și de igienă, pieselor de

himb și aparatelor din patrimoniul unității;

verifică cantitativ și calitativ marfa primită de la furnizori; verifică și semnează zilnic L.Z.A.-urile ;

asigură buna funcționare a aparaturii, instalațiilor și echipamentelor unității; gestionează împreună cu angajații centrului conflictele apărute între beneficiari și angajați

și între angajați prevenind consecințele negative asupra derulării firești a activității unității

q)    crează, împreună cu Conducerea D.G.A.S.M.B., condiții optime de muncă necesare angajaților pentru formarea profesională, dobândirea de deprinderi și abilități în exercitarea profesiei;

r)    crează condiții optime îndeplinirii obiectivelor individuale ale angajaților și a obiectivelor prevăzute în planurile de intervenție pentru beneficiari,

s)    efectuează demersurile necesare obținerii autorizațiilor și avizelor de funcționare a unității

l)    în procesul de acordare a serviciilor se asigură că angajații respectă etica profesională și

legislația în domeniu, procedurile și formularele stabilite și reglementate legal;

u)    sesizează șefului ierarhic situațiile în care un angajat nu își îndeplinește sarcinile și obiectivele în mod corespunzător;

v)    stabilește atribuțiile și sarcinile angajaților din organigrama servdcjj^tfi^^jty' ,

vv) controlează periodic modul în care angajații unității își exercităvuribuțiilc'^iJși ating obiectivele stabilite, * analizează și revizuiește procesul de management perrtru'Șpiimî^area'^ui în vederea obținerii rezultatelor așteptate și pentru atingerea obic^tivemr/țjndividuale’^și ale serviciului:

x)    programează împreună cu Serviciul SSM din cadrul DGASM^gdntroljîbrijedi^l anual și

semestrial al angajaților din cadrul serv iciului;    V/,

y)    cunoaște și respectă legislația în domeniu! funcționării unității de'îngrjjțre.șo.ci.^-medicală (legislația socială, sanitară, sanitar-veterinarâ. legislația muncii. SSM și'PSi.-procedurite și regulamentele unității, standardele specifice de calitate);z) asigură împreună cu D.G.A.S.M.B. baza materială necesară desfășurării activităților de socializare, activităților medicale, a celor administrative precum și a lucrărilor de întreținere și reparații/remedieri.

aa) stabilește procedurile interne ale componentelor serviciului (socio-medical. administrativ și psiho-social).

bb) îndrumă angajații din subordine și le explică scopul procedurilor stabilite, resursele utilizate și importanța finală a activității lor;

cc) asigură coerența și complementaritatea îngrijirilor acordate în cadrul unității de îngrijire cu cele acordate de sistemul public de sănătate în procesul de acordare a serviciilor către beneficiari,

dd) respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor în acordarea serviciilor, standardele specifice de calitate în funcție de particularitățile psiho-individuale, precum și de specificul patologiei beneficiarilor;

ee) verifică și semnează bonurile de consum, chitanțele și borderourile de încasare a contribuțiilor plătite de beneficiari/aparținâtori;

ff) participă la întâlnirile de lucru cu angajații oferindu-le îndrumare, sprijin, soluții; gg) în procesul de acordare a serviciilor ascultă și punctele de vedere formulate de beneficiari, aparținători și angajați, dacă acestea sunt adecvate nevoilor beneficiarilor, posibilităților materiale și umane de realizare, precum și patologiei beneficiarilor;


hh) supraveghează programul lunar de băi pentru beneficiari și programul de curățenie în spațiile și anexele clădirii;

ii) se informează periodic asupra stocurilor de alimente, materiale sanitare și medicamente, pieselor de schimb și a materialelor de curățenie în vederea refacerii stocurilor sau diminuării lor; jj) stabilește împreună cu responsabilii de caz instrumentele de lucru cc urmează a fi utilizate înjnștrumentarea dosarelor beneficiarilor;

verifică corectitudinea completării instrumentelor de lucru și respectarea standardelor lecifice de calitate, a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor în instrumentarea dosarelor cneficiarilor;

II) analizează gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planul individualizat de intervenție al fiecărui beneficiar și formulează concluzii și recomandări în cadrul echipei de evaluare;

mm) în cazul neîndeplinirii acestor obiective analizează și stabilește împreună cu echipa multidisciplinară motivele și modalitățile revizuite de intervenție care se impun ; nn) actualizează evidențele statistice electronice ale beneficiarilor;

oo) realizează situațiile statistice solicitate și le transmite serviciilor din cadrul DGASMB și altor instituții publice ;

pp) realizează deplasările la aite instituții atunci când sunt necesare ;

qq) asigură confidențialitatea informațiilor cu caracter nominal ale beneficiarilor din cadrul serviciului;

rr) respectă legislația în domeniu, standardele specifice de calitate în domeniu, deontologia profesională, Manualul de proceduri, Regulamentul de organizare și funcționare. Regulamentul de ordine interioară ale unității și contribuie la îndeplinirea misiunii serviciului;

ss) asigură beneficiarilor autonomi programe de terapie ocupațională'și .activități de petrecere a timpului liber în scopul formării și păstrării unor deprinderi și abd.jf&i,01m£lWffft relațiilor interpersonale, reintegrării sociale a beneficiarilor în funcție de patdfogi^h£artkțjl;rfi&țile lor psiho-individuale ;

tt) asigură demersurile necesare aprobării transferurilor squi reintegram-'-jn | lamnie a heneficiarilor la propunerea echipei multidisciplinare ;

tiu) asigură beneficiarilor mișcarea și plimbarea în aer liber în furfâjțe"dej;^&sele^disponibile, gradul de dependență, potențial, riscuri pentru beneficiari și starea de sațiățqte'a aceSiqra ; vv) realizează întalnir/txii rol informativ pentru beneficiari când apar evci^e$tedîeosebite de viață, dar și cu rol de pre|en\ie a unor situații nedorite în unitate ;


vvvv) coordonează. împreună cu aparținătorii, demersurile necesare înmormântării beneficiarilor decedați cu respectarea demnității umane :

\\) susține orice demers al echipei multidisciplinare care are ca scop ameliorarea relației beneficiarului cu familia precum și orice demers efectuat pentru menținerea sănătății beneficiarului în funcție de resursele disponibile ;

yy)    asigură consilierea și informarea beneficiarilor și aparținătorilor;

zz) stabilește împreună cu angajații centrului programul de viață și odihnă al beneficiarilor; aaa) participă la stabilirea meniurilor zilnice,

bbb) realizează instructajul angajaților din subordine privind respectarea normelor SSM și PSI

în funcție de tematică și cu respectarea termenelor;

ccc) planifică și aprobă concediile de odihnă ale angajaților serviciului;

ddd)    susține controalele în fața reprezentanților instituțiilor cu drept de control abilitate delege,

eee)    Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual

din instituțiile publice, Codului etic semnat Ia nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine

Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri,

aprobate.

fff) îndeplinește orice alic atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar (I) Personalul de specialitate poate fi:

(1)    Personalul de specialitate poate fi: akasistent medical generalist (325901);

y^fpsiholog (263411);

/o) infirmieră (532103);

,/d) kinetoterapeut (226405);

/ e) medic specialist (221208):

f) inspector de specialitate - as. social (263512);

(2)    Atribuții generice ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată,

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării egislației;


g) alte atribuții'prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil Asistent medical generalist (325901)

a)    cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la în

serviciului;    ,o    j

b)    cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la\3iye!ulVs®viciutui și le

respectă:    '' ’> 77^'- •>;

c)    asigură beneficiarilor servicii medicale și tehnici de îngrijire medicală coofonn’prdgătirii profesionale și conduitei medicale prescrise de medic;


\ \

ÎLCtU'elor


d)    acordă beneficiarilor medicația respectând schema de tratament a fiecărui beneficiar;

e)    asigură supravegfitkca medicală a beneficiarilor rezidenți în unitate:/ •

/ >

/,/ f -

V'L


NFORM cu origp,


f)    colaborează cu alți medici specialiști și cu medicul de familie în acordarea serviciilor și îngrijirilor medicale beneficiarilor;

g)    administrează în mod eficient și eficace produsele farmaceutice, parafarmaceutice șt materiale sanitare ale unității, respectând indicațiile terapeutice ale medicului și ale produsului și prevenind risipa;

h)    planifică împreună cu medicul și personalul auxiliar deplasările beneficiarilor Ia alte unități sanitare pentru examenele și controalele curente;

i)    acordă, împreună cu medicul, primul ajutor în caz de urgență și manevrele terapeutice ce se impun;

j)    respectă procedura medicală în intervenția medicală de urgență;

k)    acordă consiliere sanitară și comunicare în scop terapeutic;

l)    păstrează confidențialitatea datelor medicale șt a informațiilor nominale ce îi privesc pe beneficiari;

m)    monitorizează parametrii fiziologici și starea de sănătate a beneficiarilor;

n)    pune în aplicare măsurile antiepidemice stabilite de medicul unității;

o)    păstrează legătura cu aparținătorii beneficiarilor;

p)    menționează în Raportul de tură evenimentele medicale privind beneficiarii, precum și orice eveniment de orice natură petrecut în tura de lucru, cu deosebire după orele de program și la final de săptămână;

q)    depozitează corespunzător deșeurile cu risc biologic și supraveghează depozitarea corectă a acestora de către infirmiere;

r)    păstrează corespunzător și folosește eficient produsele farmaceutice, parafarmaceutice și a dezinfeclanților din dotare, respectând dozajul din instrucțiunile de folosire a acestora;

s)    verifică periodic și respectă termenele de valabilitate ale medicamentelor și materialelor sanitare;

t)    însoțește beneficiarii la efectuarea unor examene medicale desfășurate în alte unități sanitare;

veghează la siguranța și securitatea beneficiarilor internați luând masurile cc se impun; răspunde cu promptitudine la solicitările medicale ale beneficiarilor;


vv) stabilește împreună cu compartimentul psiho-social regimul de viață și odihnă al beneficiarilor;

x) în cazul evenimentelor deosebite (când are loc un abuz asupra unui beneficiar sau când un beneficiar se întoarce în stare de ebrietate în centru/introduce băuturi alcoolice, droguri, produce scandal și deranjează liniștea celorlalți beneficiari) întocmește un referat în atenția șefului serviciului, în care va prezenta pe scurt și esențial situația și îl va înainta șefului serviciului; gestionează eficient baza materială și echipamentele din dotare;

respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor rezidenți;

să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B.. Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

bb) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederțsf^jâlizăni sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organi'zare/Ș^Fitncțion^e jț D.G.A.S.M.B.. precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele/rtorma'tTv'e învigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.    ,    {    y.

Psiholog (263411)    '

a)    efectuează evaluarea psihologică inițială și periodică a beneficiarilor șj'rpîdcm&șie.f'îșa de evaluare psihologică a fiecărui beneficiar respectând standardele specifice de

b)    participă la stabilirea obiectivelor Programului de integrare/reintegrare s’&cîală flin Pianul individualizat de intervenție al fiecărui beneficiar și întocmește Planurile individualizate "de intervenție;

c) precizează modalitățile de intervenții psiholo integrare/reintegrare soqialîi și periodicitatea acordării acestorad,    întocmește oraru' zilnic a! activităților de consiliere psihologică individuală și de grup:

e,    participă la întâlnirile echipei multidisciplinarc;

f)    obiectivele neîndeplinilc din Programului de integrare/reintegrare socială sunt analizate în echipa multidisciplinară și se va stabili noile modalități adecvate de intervenție:

g)    realizează instrumentarea corectă și la timp a dosarelor beneficiarilor consemnând toate dat