Hotărârea nr. 199/2018

HOTARAREnr. 199 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTIConsiliul General al Mu nici
HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2456/1/20.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 75/26.03.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 19/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 201/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București cu nr. 4162/09.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-- Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General ai Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 1476 de posturi, din care 61 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. z

Art.2 Hotărârea C.G.M.B, nr. 530/2017 își-încetează aplicabilitatea.


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialita București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medi prevederile prezentei hotărâri.

al Primarului General al Municipiului îucurești vor aduce la îndeplinire


Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 28.03.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDIN țfc

k


ședința ordinară a Consiliului General al


București, 28.03.2018 Nr. 199


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2


Anexa 1ANEXA NR. 2


LA HCGMB l'tt fAflZj’o

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

DIRECTOR GENERAL

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

CABINET DIRECTOR GENERAL

2

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

% O

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

‘ *

TOTAL

3


50

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pc\IVslrtxa

*6 '

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct ty lit

7

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct l\Xfft b4-^

TOTAL


BIROU COMUNICARE SI RELAȚII PUBLICE


Sef Birou


CONFORM CU ORt


Anexa VIII Cap II lit A pct


10


11


12


13


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Referent


IA


IA


IA


IA


IA


TOTAL


■J Ml


■■ . . .I- '


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b ÂrleXalVIIl Cap II lit A pct IV lit b


Anșxa VIII Cap II lit A pct IV lit b
?* <>'NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

BIROU CONTROL INTERN MANAGERIAL SI INTEGRITATE

14

Sef Birou

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

15

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

16

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

17

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

18

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

} 19

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL    6

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


COMPARTIMENTUL AUD1T INTERN

-2o‘ c

Auditor

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

2lf\

Auditor

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pctlV lit b v

TOTAL

2

w

22 ----—

7 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV litVS^


23

Sef Serviciu

S

II

Anexa VlJI Cap II lit A pct IV lit a

24

Consilier juridic

S

IA

Anexa VlTOWfiN P8W»

25

Consilier juridic

s

IA

Anexa VITTGap II IU A pul IV lit b J

26

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

27

Consilier juridic

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

28

Consilier juridic

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

29

Consilier juridic

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

30

Consilier juridic

s

debutant

* îAneXâ?V<ll Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

-,—jj

7-1-

L-—---—

fi Ms,
V -* %'

NR.

CRT.


Compartimentul

Funcția


Nivel studii


Grad/treapta

profesionala


DIRECȚIA RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE


31


Director


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL RESURSE UMANE

32

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

33

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

34

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

> 35

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

30

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct l\Htkp

37,

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct l\\lit bx

38 \

"n

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV fy/b

39 / .

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

< z

TOTAL

8

-7-    "

I


SERVICIUL SALARIZARE

40

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap îT III A put IV-lit-a-

41

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

42

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

43

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

44

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

45

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

46

Inspector de specialitate

s

II

7, Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

47

Inspector de specialitate

s

II

' Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8


H Of*,


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza ca re ia se stabilește salariul de baza

DIRECȚIA ECONOMICA

48

Director

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE

49

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

50

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

51

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

52

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

53

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    f

54'ț

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pcJJV lit b

55 ‘

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pcNyîiT'fe,

56

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct l\?Mjt b^''-.

s i

TOTAL

8

SERVICIUL FINANCIAR    |    ----

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap    BtftfȘGlNALJ

58

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap    pnt <V iț t

59

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

60

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

61

Casier

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

62

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

63

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

64

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa*VIII Cap II lit A pct IV lit b

IOT AL

8

r-s'

F —} lir

4

•    / /    i’T? uinecȚi


nurcTtn

Ahlt+lt r. Ij TVHNtCA îi


J Vr,..A _

LS' :> «nî


direcția < MANAl'.Er^HTIfl ? IILEOI*tf- Uf^A^ț^-' t-*/.


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

DIRECȚIA INVESTIȚII

65

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL INVESTIȚII

66

Sef Serviciu

S    II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

67

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

68

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

69

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

70

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

71-^.

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IVț+iLb

72-c

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV NXj? 's\

73

\ Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

I    TOTAL    8     v *=^

. O/    SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE    '    |

t./Xv

5X    Sef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap i”îiVĂmp<tV

TS'

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII CăpTlil A pul IV Iii b-f >

76

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

77

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

78

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

79

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

80

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

81

Inspector de specialitate

s

IA

<^Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL    8    /Ai»" ■    „    '

î; s E ; ; f

|U.SUKi»L

ur.m^ ^On

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza cărei a se stabilește salariul de baza

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA

82

Director

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

83

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Sef Serviciu


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


84


Inspector de specialitate


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


85


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


IA


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b91.'Inspector


Arhivar


Șofer


Șofer


Șofer


Muncitor Calificat


îngrijitor


îngrijitor


TOTAL


M:C.


M:Ci


M;G


M;G


M/G


M/G


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VI


12

SERVICIUL PATRIMONIU

C WFQRM CU ORÎGINALUC

95

Sef Serviciu

5

II

Anexa VIII Cap ll lit A pct IV llt a

96

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

97

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

98

Inspector de specialitate

S

IA

,<;^fid,Xa'VHI. Cap II lit A pct IV lit b

99

Inspector de specialitate

S

IA

/"Anexa VIU .Cap II lit A pct IV lit b

100

Inspector de specialitate

S

IA

AndXd VIII Qap II lit A pct IV lit b

101

Inspector de specialitate

S

II

Anexa, VJJI Cap II lit A pct IV lit b/^?'

•i’-t--ir ,■tio dhA


/,
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

123

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

124

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

125

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

126

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

127

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

128

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

129

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

130

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

131

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

’    132..

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

133

\    Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

134 ' :

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    □

135 )

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

136 f.

ț?/    Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV

v

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IVHIfb^-C'^

T3B

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap lUrLA pct IV lit b

139

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap M^^pctJV lit b    '

140

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit  pctS^/f'fi^U

141

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A~pcnVTit±r---

142

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

143

Inspector de specialitate

s

l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

144

Inspector de specialitate

s

I

ji' Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

145

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

146

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

5 Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

J--\ r ► •

]p ■ -i \ ? y i,/NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

147

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

148

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

149

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

150

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

151

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

152

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

153

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

154

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

155

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

156

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

157

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

158'/ '

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct ț^Mi^b \\

159z

7    Referent

/j- - ■----

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV\ht b^^ț

-160^’

-o /

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV I

Referent

M

IA

Anexa VIII Ca&4U±A pct IV lit b

162

Referent

M

I

Anexa VIII Cap^Ji^pct IV

it b

163

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV

164

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV Ut b

165

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

166

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

167

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

168

Șofer

M;G

II

Anexa'VIII Cap II lit A pct IV lit    t

jPtoA

TU t.l^N.1
169


170


171


172


173


174


175176


177


178


179


Vx*


180


181


183


184


185


186


187


188


189


190


Compartimentul


Funcția


Arhivar


Arhivar


Arhivar


Muncitor Calificat


Muncitor Calificat


Muncitor Calificat


Muncitor Calificat


Muncitor Calificat


TOTAL


Sef Serviciu


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Nivel studii


G;M


G;M


G;M


G;M


G;M


73


Grad/treapta

profesionala


II


DEBUTANT


III


IV


IV


SERVICIUL SUPORT SPITALE TEHNIC


IA


IA


IA


IA


IA


IA


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pc^țV lit b


Anexa VIII CapOfA pct IV lit-b


Anexa VIII CafPfRiîSWiSttt <tMitîftrtîfeLU


Anexa VIII Pap-11 H A prt IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
z

4'

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

191

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

192

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

193

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

194

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

195

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

196

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

197

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

198

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

--râ&

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

200'?;

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

201 <

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

202 V

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

203/

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct l^îttsb

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct l\Ălit b\

206

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV rîfb^\

207

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII dap II lit A pctTVTîTtr—

208

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap IfOp^AVQiNttLUL

209

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII CapTTTT7Ypet-IV-IiUL J

210

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

211

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

<7^;Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

212

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT /

'ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

213

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIU Cap II lit A pct IV lit b

214

Inspector de specialitate

s

II

Anexa Vlll.Cap II lit A pct IV lit b

Jl MIC ȚI A qY
/

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

215

Inspector de specialitate

S

l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

216

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

217

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

218

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

219

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

220

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

221

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

222

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

223

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

>224

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

225

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

226

Referent

M

l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

227

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pGTîVJjt b

228 :

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A poț IV lifbx, X

229'

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pctVK/ lii^~\

n23OZ

Referent

M

II

Anexa VIII Cpp-tHit-ArpcLlVJiUb^5*

^231

Referent

M

II

Anexa VIII CapDWfmtfViP#

232

Referent

M

II

Anexa VIII CapJiJit A pct IV lit b j

233

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

234

Referent

M

II

Anex^yjll-Cap II lit A pct IV lit b

235

Referent

M

II

/ Anexa LVlfl?Cap II lit A pct IV lit b

236

Referent

M

DEBUTANT

.Anexa VIII Cap li lit A pct IV lit b

237

Referent

M

DEBUTANT

r Anexa VIII CapJI lit A pct IV lit b

238

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap'H lit A pct IV lit b

„muf;

/ / :
<2\, ov


<7NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careta se stabilește salariul de baza

239

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

240

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

241

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

242

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

243

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

244

Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

245

Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

246

Muncitor Calificat

M;G

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

247

Muncitor Calificat

M;G

III

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

24H-x

Muncitor Calificat

M;G

IV

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL    72

DIRECȚIA ACHIZIȚII

249    DIRECTOR    S    II    An^ Vll| Gpll li+-ț>U/ UfV

SERVICIUL PROCEDURI ACHIZIȚII    \

250

SEF SERVICIU

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IvWe^^s,

o2&X

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII nrfp II lit A pct IV lit b X.

' 252

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII

253

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII CaolI lit A pct IV lit b J '

254

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

255

Referent

M

IA

^Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

256

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa/Vlll Cap II lit A pct IV lit b

257

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

- -

IAJ j M

țțș HL..UHSJ-LOH um/mVNR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

SERVICIUL CONTRACTARE SI ANALIZE CONTESTAT!!

258

Sef Serviciu

S

H

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

259

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

260

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

261

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

262

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

263

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

264

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

~^5

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

266

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT (MEDICAL)

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

DIRECȚIA MANAGEMENT SI STRUCTURI UNITATI SANITARE

267

DIRECTOR

S    II

Anexa VIII Cap II lit A pdHV lit a

'I

SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE


268


Sef Serviciu


II


<269-


Inspector de specialitate


IA


270


Inspector


271


Inspector de specialitate


IA


272


273


274


275


276


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector


TOTAL


IA


IAAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


btAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

SERVICIUL MEDICAL SUPORT SPITALE

277

SEF SERVICIU

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

278

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

279

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

280

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

281

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

282

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

283

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

284

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

,>285

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

286

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

287

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

288

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

289

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \

290

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pdț •V'îtW?

,    291

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct

292

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b"^;^

293

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b M

294

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap INiî^ACpc?’N?IP(4i-tJL I J?

295

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII CapTTIil A pol IV lil-b—'

296

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

297

Inspector de specialitate

s

I

ț Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

298

Inspector de specialitate

s

II

*•- Anexa VlIbCap II lit A pct IV lit b

299

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bNR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

300

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

301

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

302

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

303

inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

304

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

305

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

306

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

307

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

308

Inspector de specialitate

s

l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

— 309

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

"" 310

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

311

Inspector de specialitate

s

l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

312

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b r

313

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A p<\t ÎW|t b

314 /

7 c//    Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct\|V

' - 315"

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct ÎVlit

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit ApcfiXTIilb

317

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap ‘ib’fiV^ytff^lfiWtiUL

318

Inspector de specialitate

s

l

Anexa VIII Cap nTit^rpeHV-littL J 'v-

319

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

320

Inspector de specialitate

s

I

/.'Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

321

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

322

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

323

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit$? un

//
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

324

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

325

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

326

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

327

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

328

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

329

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

330

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

331

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

332

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

— 333

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-"'434

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

v 335

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

■ 336

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

337

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A po{ iVtit b

338 .

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct\V

339

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct lV lit

O 340 ,

Inspector de specialitate

s

I

Anexa Vili/ Cap II lit A

341

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII    F

342

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VllbCap4W4A-pujy lit b j ’

343

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

344

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

345

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

346

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

347

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit    ,

J——    i ■■■■ ■■--—r-r--- ■ ■ —t»--..

! /7.


.-t*NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

348

Inspector de specialitate

S

l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV tit b

349

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap li lit A pct IV lit b

350

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

351

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

352

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

353

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

354

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

355

Inspector de specialitate

s

l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

356

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^357

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-^358

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

359

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

360

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pcQV lit b

361

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A psjt IV'lKb \

362 ;

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pc\lV<Kb\^

363

Inspector de specialitate

s

l

Anexa VIII CapJHit A pct Iv lit

364

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII CapJHit A pct IV lit b

T

^-365

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap'lîW pcWM

366

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII CapTTîîl A pcl IV Iii b-f '

367

Inspector de specialitate

s

I

—Apexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

368

Inspector de specialitate

s

I

* Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

369

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

370

Inspector de specialitate

s

i r ,

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

371

Inspector de specialitate

s

ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Cîytitu/vy>* /tcA‘'


w#;
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

372

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

373

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

374

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

375

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

376

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

377

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

378

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

379

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

380

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

, 381

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

382

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

383

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

384

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

' 385

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pqt l\^lt^b

'    386

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pc\v lit b\

387

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct l'ÎX/fit bL^>

, 388 ,/

Inspector de specialitate

s

l

Anexa VIII JCâp II lit A pct IV lit b

bv t Ț—ii.

Inspector de specialitate

s

1

Anexa Vil/Cap II liTTTpcnV-Ht-b-^, .

'•390

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Capffl0V|5WMtth, / {

391

Inspector de specialitate

s

; .Anexa VIII CapTttth^^ctjyjit b /

392

Inspector de specialitate

s

i

' Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

393

Inspector de specialitate

s

I    /; -7'

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

394

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

395

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
NR.

CRT,

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

396

Inspector de specialitate

s

l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

397

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

398

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

399

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

400

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

401

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

402

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

403

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

404

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap El lit A pct IV lit b

405

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap I, lit A pct IV lit b

"^4pS

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

•^407

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

408

1. _

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A (Pt^t IV lit b    ,

”409

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A ppt>AJit b

410

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pc\lV lifb\

411

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct l\/îf b.Y\

—412^

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII/Cap'iHiUL&cțJV lit b

• 413^

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIIV    IV~iît"E>~j^

414

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIlt-CaeJMit A    / (

415

Inspector de specialitate

s

1

uF -Anexa VIII Cap II lit7VpcrtV-4»i-hJ

416

Inspector de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

417

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

418

Inspector de specialitate

s

Anexa A/III Cap II lit A pct IV lit b

419

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b$?.SteiNR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

420

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

421

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

422

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

423

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

424

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

425

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

426

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

427

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

428

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

--^429

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^30

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

■ 431

Referent

M

l

Anexa VIII Cap II lit A pctlV lit b    ț

-__432

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pc\IVTitxb    >

433

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct\V litj^f^r*

434

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct l\M1t b

435

Referent

M

II

Anexa VI11 Cap~tt~W~A-peLlVJjlb ’ *

;.'“436<c/

Referent

M

I

Anexa VIU    j

--437

Referent

M

I

Anexa VIII Cap U lit A pct IV lit b

438

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b~~

439

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

440

Referent

M

~7?Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

441

Referent

M

II

' Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

442

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b /^

443

Referent

M

1 *

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b([|Mî;1

NR

CRT.


Compartim en tul


Funcția


Nivel studii


Grad/treapta

profesionala


Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza


444


Referent


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


445


Referent


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


446


Referent


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


447


Referent


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


448


Referent


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


449


Referent


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


450


451


452455


456


X"457


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


DEBUTANT


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VII


Anexa VII


Anexa VII458


459


-46a


Referent


Referent


Referent


Anexa VII


Anexa VII


Anexa VII


P404


462


463


464


465


466


467


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


DEBUTANT


I Za.


DEBUTANT


II


Anexa VII


Anexa VII


Anexa VII


Anexa VIIAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bC-qa.-TIl.NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

468

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

469

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

193

DIRECȚIA PROGRAME PROMOVAREA SANATATII

470

DIRECTOR    S    II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIU PROMOVAREA SANATATII

471

Sef serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

472

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

473

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

„ 474

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

475

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A petJV lit b

'-477

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A p\t IVltW^

478

inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct\^ litft>^\

TOTAL    8

SERVICIU IMPLEMENTARE PROIECTE SI PUNCTUL FOCAL    —

479

Sef serviciu

s

II

Anexa VIII Catf’Wftt    ( fl

‘480

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap IUitA pcU\/litb , \

481

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

482

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

483

Inspector de specialitate

s

I

/.Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

484

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit b

485

Inspector de specialitate

s

H

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

486

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/ '

NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

TOTAL    8

BIROU SECRETARIAT SI STATISTICA MEDICALA

487

Sef birou

5

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

488

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

489

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

490

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

491

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

---4Ș2

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

6

DIRECȚIA MEDICINA ȘCOLARA    \    \

493

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pcbl\/ l>f^'\ j

494

SERVICIUL MEDICINA ȘCOLARA

Sef Serviciu

Anexa VIII Ca^ II


495


496 c


497

4L---


498


499


500


501


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector


IA


IA


IA


IA


Anexa


Anexa VIII CaprH-ULAupcUV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Inspector de specialitate


TOTAL


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se Stabilește salariul de baza

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 1

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

502

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

503

medic

S

Anexa llCap I pct a4

504

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

505

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

506

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

507

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

^>08

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

509

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

510

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

51\

medic

s

specialist

Anexa llCap I pctia4    \\

512 '

medic

s

specialist

Anexa llCap I pS^aX\^«=^<^

513

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct ^4^ Xș. \

514

medic

s

specialist

Anexa IIQapJLQCt a4    Xj

-^515

medic

s

Anexa IICao.Lpct a4 “

medic

s

specialist

Anexa ll^Sap I pcf&V 0RfGlNALUi''

517

medic

s

Anexa llCap l~pcF34---

518

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

519

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

520

medic

s

/

Anexa llCap I pct a4

521

medic

s

Anexa llCap I pct a4

522

medic

s

i

Anexa llCap I pct a4    v-'

523

medic

s

Anexa llCap I pct a4

7    7    ~~Z    i 2Z iii

Page 25 of 67
Xj

*^o


o


NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

524

medic

S

Anexa llCap I pct a4

525

medic

S

Anexa llCap I pct a4

526

medic

S

Anexa llCap I pct a4

527

medic

S

Anexa llCap I pct a4

528

asistent coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

529

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

530

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

531

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

—-532

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^-533

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

534

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

' 535

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pcLș4

536

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pc\a4'\x

537 \

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct

538 ;•/

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct 3411

.53ÎX

asistent medical

PL

principal

AnexaTICPprl pct a4---

>i * 540

asistent medical

PL

principal

AnexaQtffîfipFlftpcO^kiGI NAIUL

541

asistent medical

PL

principal

Anexa-UCapJ pct a4

542

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

543

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

544

asistent medical

PL

principal

,    Anexa llCap 1 pct a4

545

asistent medical

PL

principal \

Anexa llCap 1 pct a4

546

asistent medical

PL

principal /

Apexa llCap 1 pct a4

547

asistent medical

PL

principali

Anexa llCap 1 pct a4    /X

— -—    '■ - / / -

m \ r. >
‘-'..Eli


T rrNR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se Stabilește salariul de baza

548

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

549

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

550

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

551

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

552

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

553

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

554

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

555

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

556

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

5^7

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

'■'"558

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

559

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

560

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I prta4

561

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pt^aVs^

562 X

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct    x

^'562S

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

>1 * 564

asistent medical

PL

principal

Anexa ÎTCap+peLM

565

asistent medical

PL

principal

Anexa<tB3aBltffi>e^    I

566

asistent medical

PL

principal

AnexaUlCafUjoct a4    L

567

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

568

asistent medical

PL

principal

1‘,'r Anexa I ICap I pct a4

569

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

570

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    /X?'

571

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    /X ■»

- —. - ---- ,1* ittuhi •

C(Vj'I s

NR.

CRT

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

572

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

573

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

574

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

575

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

576

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

577

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

578

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

579

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

580

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

-^581

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap l pct a4

„^>582

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

583

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

584

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct    K\\

585

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct ^4

586

i    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a^    \

587<

asistent medical

PL

principal

Anexa 4ICaP-1 pct a4

"588

asistent medical

PL

principal

589

asistent medical

PL

principal

Anexd llCap I Ua^Rlu,NALULj\$

590

asistent medical

PL

principal

Anexa IICapTpcFâ4—---J

591

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

592

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

593

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

594

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

595

asistent medical

PL

principal

Apexa llCap I pct a4    ffs U(«


0^2


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

596

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

597

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

598

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

599

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

600

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

601

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

602

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

603

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

604

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

--605

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

^606

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

607

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

608

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    \\

609

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pc^a^x^

6wi'

-1 A-

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct 3^4    \\

/ 6 ti

asistent medical

PL

principal

Anexa'îtCap-4-pcLa-î'

612

asistent medical

PL

principal

AnexaajJSpg^ftta4    "Vț’

'    613

asistent medical

PL

principal

AnexkjlCaj^pct a£ C    *

614

asistent medical

PL

Anexa HCap I pcTaT~——J

615

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

616

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

617

asistent medical

PL

1

Anexa HCap I pct a4

618

asistent medical

PL

1. -

Anexa HCap I pct a4

619

asistent medical

PL

f

Anexa HCap I pct a4    ~ >

T ■■    I ■ --- -1 Ml ;\NJ


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careta se stabilește salariul de baza

620

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

621

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

622

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

623

asistent medical

PL

Anexa llCap l pct a4

624

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

123

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGICE

625

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

626

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a 4

"627

medic

s

prrmar

Anexa llCap I pct a4

^628

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

629

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

630 \

medic

s

Anexa llCap I pct a4    țx

631/(i

medic

s

Anexa llCap I pc^a4'\^

6325'/

medic

s

Anexa llCap I pct â4    N

633

medic

s

Anexa ll(fapTȚrct^4--L^^«g

J^634

medic

s

primar

Anexa

635

medic

s

specialist

Anexa lteap4~pcț a4^    ^i-U,

636

medic

s

Anexa llCap I pct a4

637

medic

s

Anexa llCap I pct a4

638

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

639

medic

s

primar

Anexa llCap l pct a4

640

medic

s

Anexa llCap I pct a4

641

medic

s

i

Anexa llCap I pct a4

//Apyci <<    <


uuamx


W'NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

642

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

643

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

644

medic

s

Anexa llCap I pct a4

645

medic

s

Anexa llCap I pct a4

646

medic

s

Anexa llCap I pct a4

647

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

648

medic

s

Anexa llCap I pct a4

649

medic

s

Anexa llCap I pct a4

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

~ 652

asistent coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

653

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct

654

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a^

656 c

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4y    ^X^

J356 '

asistent medical

PL

principal

Anexa llCaȚrLpcUaâ

■ T.S57

asistent medical

PL

^658

asistent medical

PL

principal

AnexaS+GapJjTct a4

659

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4    '

660

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

661

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

662

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

663

asistent medical

PL

/

Anexa llCap 1 pct a4

664

asistent medical

PL

■<* ' / ■

Anexa llCap 1 pct a4

665

asistent medical

PL

,    I-

Anexa llCap 1 pct a4NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

666

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

667

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

668

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

669

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

670

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

671

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

672

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

673

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

674

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

675

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

676

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

7

TOTAL

52

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 2CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

677

medic

S

AnexEțUTT7ap4-pcl T4

678

medic

S

primar

AnexaPTtS^pct a4

679 '

medic

S

primar

Anexa-UCa^H pct a^^ALt/z.

c680

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct~a4~

681

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

682

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

683

medic

S

specialist,

Anexa HCap I pct a4

684

medic

S

/ '

Anexa HCap I pct a4

685

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

686

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4    ffe

______•    -    ■i'-'M
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

687

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

688

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

689

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

690

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

691

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

692

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

693

medic

S

Anexa HCap I pct a4

£94

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

^695

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

696

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

697

medic

S

Anexa HCap I pct a4

;698

medic

s

Anexa HCap I pc\ă4.    \\

' 699

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct 5ț4 '

700 \

medic

s

specialist

AnexaJJCap I pct aX    3

701

medic

s

.

.702

medic

s

Anexa llC^f5Tlc^d5M//74£ty, /

*703

medic

s

Anexa 7lCsțr+-p€ta4 / x

704

medic

s

Anexa HCap I pct a4

705

medic

s

Anexa HCap I pct a4

706

medic

s

Anexa HCap I pct a4

707

medic

s

Anexa HCap I pct a4

|    708

medic

s

Anexa HCap I pct a4


/ r itKL.lUU


- ?
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se Stabilește salariul de baza

709

asistent coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

710

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

711

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

712

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

713

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

714

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

715

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

716

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pțs<a4

719

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I po^a^X^

720

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct

721

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

722

asistent medical

PL

principal

Ane^caTTCațrbpet^wL    .

723

asistent medical

PL

principal

. 724

asistent medical

PL

principal

Ane*a~UCap I pct a4

•725

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

726

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

727

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

728

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

729

asistent medical

PL

principal >

Anexa llCap I pct a4

730

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

731

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

732

asistent medical

PL

principal 7

-Anexa llCap I pct a4
z

NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

733

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

734

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap l pct a4

735

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

736

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

737

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

738

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

739

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

740

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

—141

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

*"743

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

—-744

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pc^"a4

745

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct ^4 X

746

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct    '

747

asistent medical

PL

debutant

Anex^~nC3pd-pct-a4—

748

asistent medical

PL

principal

Anexfcqi®sprtMD&$fe,GINAt Xn

'749

asistent medical

S

principal

AnexbutCap 1 pct a4    j

750

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

751

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

752

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

753

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

754

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

755

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

756

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    X

......


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

757

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

758

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

759

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

760

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

761

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

762

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

763

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

764

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

165

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

766

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

■^767

asistent medical

PL

Anexa llCap I pcț-^4

768

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pcr^a4\x

~ 769

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pcta^4/z^\Ț‘

770

asistent medical

PL

principal

Anex&44Cajz I joct aV

771

asistent medical

PL

■ 772

asistent medical

PL

principal

Anel^Capl p^WGlNALULl

l773

asistent medical

PL

principal

Anexa IICapTpCt~a4——J

774

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

775

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

776

asistent medical

PL

* ■ \t

Anexa llCap I pct a4

777

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

778

asistent medical

PL

/ k'

Anexa llCap I pct a4

779

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

780

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ’[£r-

NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

781

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

782

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

783

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

784

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

785

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

786

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

787

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

788

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

789

asistent medical

PL

Anexa HCap l pct a4

~ 790>

asistent medical

PL

Anexa HCap l pct a4

TOTAL

114

CABINETE STOMATOLOGICE    \\

791

medic primar coordonator

S

primar

Anexa II Cap I pct

792

medic

S

primar

AnexaJICap I pct a4 ’

793

medic

S

Anexa HCap I pcTaT

794

medic

S

primar

Anexa IIC� VW#aWuL

795

medic

S

primar

Anexai IC3pi-pet-a4-j

796

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

797

medic

S

Anexa HCap I pct a4

798

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

799

medic

S

,    Anexa HCap I pct a4

800

medic

s

Anexa HCap I pct a4

801

medic

s

Anexa HCap I pct a4    /%/"

802

medic

s

V 7

Anexa HCap I pct a4

5    tn

et^yy^y
t ■

NR.

CRT.

Compartimen tul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

803

medic

S

Anexa llCap I pct a4

804

medic

S

Anexa llCap I pct a4

805

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

806

medic

s

Anexa llCap I pct a4

807

medic

s

Anexa llCap I pct a4

808

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

809

medic

s

Anexa llCap I pct a4

810

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

" 811

>    medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

813

medic

s

Anexa llCap I pct a4

" ‘ 814

medic

s

Anexa llCap I p£t-a4    \\

815

medic

s

Anexa llCap I pc^a4\x

816

asistent coordonator

PL

Anexa II Cap I pct\/‘T~^x\

817

sora medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

<818

asistent medical

PL

principal

Anexa4(^R I act a4

819

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pcva^,G,NALUL p

820

asistent medical

PL

Anexa UCapTpcFSPt-

821

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4

822

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

823

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

824

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

825

asistent medical

PL

principat

Anexa llCap I pct a4

826

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4'o"NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

827

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

828

asistent medical

M

principal

Anexa llCap I pct a4

829

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4

830

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

831

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

832

asistent medical

M

principal

Anexa llCap I pct a4

833

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

834

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

835

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

836

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

837>

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    \\

^838>

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct

839

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4^-—x

840

asistent medical

PL

Anexa-UCap l pct a4

841

asistent medical

PL

principal

Anexa^JICap 1 pct a4    Z

TOTAL

51

w1Cuokig(naLUlR

-i £    i

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 3


*c;i


CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

842

medic coordonator

S

Anexa II Cap 1 pct 1.4

843

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

844

medic

S

specialist-

Anexa llCap I pct a4

845

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

846

medic

S

{ £

Anexa llCap I pct a4

847

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4■/'

NR,

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1:

7

848

medic

S

Anexa llCap I pct a4

849

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

850

medic

s

Anexa llCap I pct a4

851

medic

s

Anexa llCap I pct a4

852

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

853

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

854

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

^8<6

medic

s

Anexa llCap I pct a4

857

medic

s

Anexa llCap I pct a4

. ... 858,

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

"• - 859

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct afl

860

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4\^ J

861

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

862

medic

s

Anexa iic/ap 1 pct a4

' 863

medic

s

Anexa Ii0aprpt$cl4:8 originali

864

asistent coordonator

PL

Anexa IICapTpct-*-^-

865

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

866

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

-    867

asistent medical

PL

x’ w V

Anexa llCap 1 pct a4

868

asistent medical

PL

principal '

Anexa llCap 1 pct a4

869

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

870

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

871

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

*—-- — ■■■---"a- jJ---—jU. trr

uPlittcr


NR.

CRT.

Compartimen tul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se Stabilește salariul de baza

872

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

873

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

874

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

875

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

876

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

877

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

878

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

879

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

. 880

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

881

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

'^882x

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct aA.    \\

- 883'

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a^

884

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4\ J5

885

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

*.,886

asistent medical

PL

principal

Anexa JICapT pct 34“

t'

‘J387

asistent medical

M

Anei'â,'Mt5^IC|îifcffl®(4,^LU(

888

asistent medical

S

principal

AnexaH ICap4-pcj a4

889

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap l pct a4

890

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

891

asistent medical

PL

principal...

Anexa llCap I pct a4

892

asistent medical

PL

principal1

Anexa llCap I pct a4

893

asistent medical

PL

prmcjpal

Anexa llCap I pct a4

894

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

895

asistent medical

PL

principal o

Anexa llCap I pct a4
( /NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

896

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

897

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

898

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

899

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

900

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

901

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

902

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

903

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

0£4'

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

90.5

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

•^906:

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

907

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

.. . . . x

908 f

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a^    ,,

909

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4y

■    910

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4 v

911

asistent medical

PL

Anexa IICapTpcFă4    ■—

912

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap T^ftiiădRlGINALUL

913

asistent medical

PL

principal

Anexa IICap-Lpct a4

914

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

915

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

916

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

917

asistent medical

PL

principal/

Anexa llCap I pct a4

918

soră medicală

M

1

Anexa llCap I pct a4

919

asistent medical

PL

principal' \    Anexa llCap 1 pct a4

Page 42 of 67

<r


fțSMAFî,

J&j


NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

920

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

921

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

922

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

923

asistent medical

M

principal

Anexa HCap I pct a4

924

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

925

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

926

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

927

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

928

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

-"929

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

93Q

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

-I

soră medicală

M

principal

Anexa HCap I pct^4\^

/ $32

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4 X.

(/ 933

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4\yX

\ 934

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

935

asistent medical

PL

principal

Anexa

ICăpTpcra4---—

'936

asistent medical

PL

principal

Anexa

W9«a43RIG!NAlUL

937

asistent medical

PL

principal

Anexa

/

938

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

939

asistent medical

PL

principal <

Anexa HCap I pct a4

940

asistent medical

PL

principal.'

Anexa HCap I pct a4

941

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

942

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    , -

943

asistent medical

PL

1

Anexa HCap I pct a4    t)lIț|

-is.

NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

944

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

945

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

946

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

947

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

948

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

949

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

950

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

110

CABINETE STOMATOLOGICE

/‘*952    Medic coordonator    S

Anexa llCap I peQ,4    ’s

Medic

S

Anexa llCap I p\t a4'\x    >

954'

medic

S

primar

Anexa llCap I pct\4 x-S,

955

medic

S

Anexa llCap I pct a4~

956

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

957

medic

S

specialist

Anex

a llCap 1 pct a4

958

medic

S

Anex

a°fl®W98'GINAWl

959

medic

s

Anex

a llCap 1 pol a4

960

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

961

medic

s

Anexa llCap I pct a4

962

medic

s

Anexa llCap I pct a4

963

medic

s

Anexa llCap I pct a4

964

medic

s

Anexa llCap I pct a4

965

medic

s

Anexa llCap I pct a4

i    r    //? uihfc

Cl/U-1?NR.

CRT.


Compartimentul


Funcția


Nivel studii


Grad/treapta

profesionala


966


medic


specialist


967


medic


968


medic


969


medic


primar


970


medic


971


medic


972


medic


973


medic


97^


medic


975


9*7


978


979


980


981


982


983


984


985


986


987


988


989


medic


medic


medic


medic


medic


asistent coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


specialist


specialist


principal


principal


principal


principal


principal .X


v;


principal \


principal

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se Stabilește salariul de baza

990

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

991

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

992

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

993

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

994

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

995

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

996

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

997

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

998

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

9S^

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

-t'îqpo

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a^T\

/<T0p1

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4\ \

1002 '

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4 \

1003

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

TOTAL

52

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOf]

I 4

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

trUNHJHM CU ORIGINALUL

1004

medic coordonator

S

Anexa HCap I pct 1.4    —1

1005

medic

specialist

Anexa HCap I pct a4


1006


medic


primar


Anexa HCap I pct a4


1007


1008


1009


1010


medic


medic


medic


medic


specialist


primar


primar *7


specialist.


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4
NR.

CRT.


Compartimentul


Funcția


Nivel studii


Grad/treapta

profesionala


1011


medic


primar


1013


1014


1015


1016~TC>17


1021


1022


1023


o:1024


1025


1026


1027


1028


1029


1030


1031


1032


1033


1034


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


asistent coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medicai


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


specialist


specialist


specialist


primar


primar


primar


specialist


specialist


specialist


specialist


specialist


specialist


principal


principal


principal


principal


principal


princip^ah.


principal


-JX
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se Stabilește salariul de baza

1035

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1036

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1037

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1038

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1039

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1040

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1041

asistent medical

S

Anexa HCap I pct a4

1042

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

—T0^3

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

^4^44

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I ort a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I p\t â4x^

>1046z

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct^h^

>1047\

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    x 's

1048 J

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

V 1049

asistent medical

PL

principal

,nexa HCap 1 pct a4

1050

asistent medical

PL

principal

Lne«WpU|°pWAUL

1051

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1052

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1053

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

1054

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1055

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1056

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1057

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1058

asistent medical

PL

principal ,

Anexa HCap I pct a4    ,/Z1

. - i______    ___L2-LUi.
o

... z

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1059

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1060

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1061

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1062

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1063

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1064

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1065

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1066

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1067

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1063

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

<TQ69

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

A10%/

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I p^La4    \\

'-.107Vt\

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4\

1072 I

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct\4/<-^\x

C 1073

asistent medical

PL

AriA^a- HP.ap | Pct a 4

1074“

asistent medical

PL

principal

AnexaJICaD I pct a4

1075

asistent medical

PL

Ane ca I Cap I pct a'4G ALULr\

1076

asistent medicaf

PL

principal

Anexa llCap I pcfâ4--J

1077

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1078

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1079

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1080

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1081

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1082

asistent medical

PL

principate

Anexa llCap I pct a4    ///

_ ,    »t.t f.rhvjfnu h jS

z '
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1083

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1084

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1085

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1086

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1087

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1088

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1089

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1090

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

ipoi

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

Si 092

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

A îtioz

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

-1094/

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ț

1095

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct    y

TOTAL

92

\ X-4

CABINETE STOMATOLOGICE    Y

1096

medic coordonator

S

I pct 1.4

1097

medic

S

Anex&ț^j^ț a4    \

1098

medic

s

primar

AnexgJJCap 1 pct a^    ^Ul

1099

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4    -1

1100

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1101

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1102

medic

s

specialist ,

Anexa llCap 1 pct a4

1103

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1104

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4    ,

% iurcTiA rv\

NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

1105

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1106

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1107

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1108

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1109

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1110

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1111

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1112

medic

s

Anexa llCap I pct a4

--n:)3

medic

s

Anexa llCap I pct a4

-^<14

medic

s

Anexa llCap I pct a4

Ai7i>

asistent coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4

- 1fl6\

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap ^pct a4

1'11>

-i _

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I 'j5pt'â4s,

111'8

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pcî^4xJ^—

1119

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct aX    '

1120

asistent medical

PL

principal

Aneka IfCap I pcL a4---7W

1121

asistent medical

SSD

principal

Anetol*e^<|^tMîlNALULl W?

1122

asistent medical

PL

principal

Aneba4ICacLlwLa4    |

1123

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1124

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1125

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1126

asistent medical

PL

A

Anexa llCap I pct a4

1127

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1128

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

1129

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1130

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1131

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1132

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1133

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

38

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 5

NR.

CRT

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se Stabilește salariul de baza

Funcția

1150

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1151

asistent coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4

1152

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1153

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap l pct a4

1154

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1155

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1156

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1157

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

-^<159

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap l pct a4

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

116 T7"'

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1162

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I }J^bă4

1163

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pc^a4\v

1164

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct    'y*

1165

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1166

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pbt-a4--- 'VW4

1167

asistent medical

PL

principal

bW&f$L(JL |    i

1168

asistent medical

PL

principal

I pct a4 j

1169

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

1170

asistent medica!

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1171

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1172

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1173

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    u


CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

—4-134

Medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4

^f135

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

S

primar

Anexa llCap l pct a4

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct>a4

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct'a4'\

W

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct

1140

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1141

medic

S

primar

Anft^a.llCap I pct a4    '

1142

medic

S

specialist

1143

medic

S

Ane^a llCapf pct°aTINALUI-p

1144

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4    ■ J

1145

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1146

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1147

medic

S

specialist /

Anexa llCap I pct a4

1148

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1149

medic

S

"i ' J

ț /^nexa llCap I pct a4


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1174

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1175

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1176

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1177

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1178

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1179

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

1180

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1181

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1182

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

~T?Ș3

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

-<184

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

M

Anexa llCap I pct a4

1186<

T \

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I    \\

/ 1187^

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct\a4

1188

]    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct aV'"    \

1189

asistent medical

PL

principal

An^xa-UCap. I pct a4    "'W

1190

asistent medical

PL

principal

1191

asistent medical

PL

principal

Angxa llCap I pct

1192

asistent medical

PL

Anexa llCap I pcfă4—•—

1193

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1194

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1195

asistent medical

PL

principal/

Anexa llCap I pct a4

1196

asistent medical

PL

principa/

Anexa llCap I pct a4

1197

asistent medical

S

principal

(j, Anexa llCap I pct a4    [f/ „

A

1
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1198

asistent medical

PL

principal

Anexa IfCap I pct a4

1199

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap i pct a4

1200

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1201

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1202

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1203

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1204

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1205

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1206

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

—1207

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

.M20CJ

asistent medical

-4 ?■

PL

Anexa llCap I pct a4

/1210

X,    ’

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct

1211

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a\^    \

1212 /

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4    X*»

1213

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1214

asistent medical

PL

Anexa

UCao I Dct a4    X

TOTAL

81

CnWPnDM pii noimi a i 11>

CABINETE STOMATOLOGICE

WRlVf ou vfttuIjthLUL

1215

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4

1216

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1217

medic

s

primqr

Anexa llCap I pct a4

1218

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4    X

1219

medic

s

Anexa llCap I pct a4    A-'?

Page 55 of 67


CIIIUCNA>    '    1 V* ur.vNR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1220

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1221

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1222

medic

S

primar

Anexa IICap I pct a4

1223

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1224

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1225

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1226

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1227

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

12?8

medic

s

Anexa llCap I pct a4

122^

medic

s

Anexa llCap I pct a4

•^1230

medic

s

Anexa llCap I pct a4

OtS33l^

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1232 ’

medic

s

primar

Anexa llCap I pcta4    r.

1233/\

medic

s

Anexa llCap I pc\a^\^    \

1234 /

asistent coordonator

PL

Anexa llCap I pct ’Î\4Z-X=J^

1235

asistent medica!

PL

principal

Anexa llCap I pct a4'l(    '

1236

asistent medical

PL

principal

AnexalLCap I pct a4

1237

asistent medical

PL

principal

Aneka, ICap I pct a4

1238

asistent medical

PL

principal

Anejxa ICap%WINAtor

1239

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4~ —

1240

asistent medical

PL

principal^

Anexa llCap I pct a4

1241

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1242

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1243

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    șl'4"'^

țOfvA/:

(j£

dNR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

1244

asistent medical

SSD

Anexa HCap l pct a4

1245

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1246

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1247

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1248

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1249

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

35

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 6CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

1250    Medic coordonator    S

Anexa llCap 1 pct 1.4

') «25^

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

T252 -1

\    medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1253Â

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1254 }

medic

S

specialist

Anexa HCap I p^t

1255

medic

s

specialist

Anexa llCap I pc\a4^\

1256

medic

S

Anexa llCap I pct M

1257

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4    \

1258

medic

S

specialist

Anex^ llCap I pct a4

1259

medic

s

specialist

AnexaA^§$R&f)§UORIGINALUL j\

1260

medic

s

specialist

Anexa-ttSap4-pcLa4    j

1261

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1262

medic

s

specialist

Anexa llCap l pct a4

1263

medic

s

specialist -

Anexa HCap I pct a4

1264

medic

s

pnmșr i

Anexa HCap I pct a4


A?,,NR.

CRT.

Compartimen tul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1265

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1266

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1267

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1268

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1269

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1270

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1271

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1272

medic

s

Anexa HCap I pct a4

"~J1273

Asistent coordonator

PL

Anexa HCap I pct 1.4

1274

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1275

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

O 1^76}^

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

127a,/

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

1278?\

>    asistent medical

PL

principal

Anexa IICap I ^5Nj4

1279 /

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pi/ a4\x«==^S *

1280

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct    \

1281

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    /

1282

asistent medical

PL

principal

Anexa

tr-np I

1283

asistent medical

PL

Anexa

l^^6l^VM)Rir,iwALyt?

1284

asistent medical

PL

principal

Anexa

ICap 1 pct a4

1285

asistent medical

PL

principal,'

Anexa HCap I pct a4

1286

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1287

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    7^r.A,,

1288

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    ’\\3 k

L ■ ■ ~ ——————■*—    /I ■*    ,

, ? î j =


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1289

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1290

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1291

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1292

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1293

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1294

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1295

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

1296

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1297

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1208

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

. J299

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

°iSo>

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

1304 .

X    asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1302\

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap Ipsta4

1307

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I p^t

1304

asistent medical

PL

Anexa llCap I pcr^Q

1305

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1306

asistent medical

PL

Anexa

1307

asistent medical

PL

principal

Anexî

1308

asistent medical

PL

principal

Anex.

dlCap I pct a4    j

1309

asistent medical

PL

7,,.U <

y    j o-, <

Anexa llCap I pct a4

1310

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1311

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1312

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

/b ......pi;

Jp .UiiStLO*
NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1313

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap I pct a4

1314

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1315

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1316

asistent medical

PL

principal

Anexa ItCap I pct a4

1317

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1318

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1319

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1320

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1321

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap I pct a4

,^23

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1324

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

-4325

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

' 13(24

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pqt^a4

13274

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I p^t    44

1328^

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct\4/4\    \

1320

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    X/

1330

asistent medical

PL

principal

An^xa IICapn~pcFâ4    (4

1331

asistent medical

PL

principal

Anjexa^bâțJ ?$0IRfGJNALUL f

1332

asistent medical

PL

principal

Anexa~tt€ap4-ecLa4-    j

1333

asistent medical

PL

principat

Anexa HCap I pct a4

1334

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1335

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    X4

1336

asistent medical

PL

principal •>

Anexa HCap I pct a4

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1337

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1338

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

1339

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1340

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1341

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1342

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

Z±±3.

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

.^544

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1.345

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

13^6 0

\    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1347

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I fțeLa4

1348

•x i    asistent medical

PL

Anexa llCap I pcka4X,

1349

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct aX    \

1350

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

-4351

asistent medical

PL

debutant

AnekaTICăpTpCt~a4- ■—

1352

asistent medical

PL

principal

1353

asistent medical

PL

Anexa-HGapuLufit a4    j

1354

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1355

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1356

asistent medical

PL

/

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

107

-' -

.. ' .J?-.
<V-\ . <A


NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

CABINETE STOMATOLOGICE

1357

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 14

1358

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1359

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1360

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1361

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1362

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1363

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1365

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

"7 1366

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

136A

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1368^

medic

S

specialist

Anexa llCap ±pct a4

13692,l

medic

S

Anexa llCaphqcfX^

137(?/

medic

S

primar

Anexa llCap I pcL^

1371

medic

S

Anexa llCap I pct a4r    x

1372

medic

S

Anexa I^CapJ pct a4    \

1373

medic

S

AneXa

1374

medic

S

specialist

Anexa JJCap 1 pct

1375

asistent coordonator

PL

Anexa llCap rpcTr*---—/

1376

asistent medical

PL

< XV 1 '

ÂncAâ II    pct afț

1377

asistent medical

PL

■■    f    1

An^dli Cai ^cT

1378

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1379

asistent medical

PL

principal

x    Anexa llCap 1 pct a4

NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

Funcția

1380

asistent medical

PL

Anexa ItCap I pct a4

1381

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1382

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1383

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1384

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1385

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1386

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1387

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

^X388

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1389

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1390

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

<‘’1391'4

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1392 \

,    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1393

* V

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pt^a^

I f

TOTAL

37

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA

1394

medic coordonator

S

Ane&aJICapI pcm^ALUL/

1395

medic

S

primar

Anexa IICapTpcTa4---

1396

medic

S

Anexa HCap 1 pct a4

1397

medic

S

primar^ •*,

Anexa HCap 1 pct a4

1398

medic

S

specialist

Anexa HCap l pct a4

1399

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4    /£"'

1400

medic

s

specialist

\    ! Anexa HCap 1 pct a4

-.Clf’IG '■'x

I TIA 'f\' H IITIJL ’

rr.ofi

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1401

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1402

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1403

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1404

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1405

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1406

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1407

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

1408

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

^>1409

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

1410

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

,>    1411

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

141,2

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

14,13:

;\\    medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

14/14-

: II    medic

S

specialist

Anexa HCap I pct

141-&

/    asistent coordonator

PL

Anexa HCap I pct 1?^

asistent medical

PL

principal

Ane^adlCap I pct a4 v

1417

asistent medical

PL

principal

AnexaJICap pct a4~~

1418

asistent medical

PL

principal

Ane^a HCap^fyP&PMALUL j

1419

asistent medical

PL

principal

Anexa IICapTpct-frt----

1420

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1421

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1422

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1423

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1424

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4
%

L<-NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1425

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1426

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1427

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1428

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1429

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1430

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

--1431

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^X432

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1433

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1434

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

' J1435

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

143&

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1437

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1438

=*//    asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

45

V\ x\)

’ V J>Z    CABINETE STOMATOLOGICE

1439

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1 4^    '

1440

medic

S

primar

AnexulICâpTpct~a4—S

1441

medic

S

Anex^    -

1442

medic

S

Anexa-ttOap-Loct a4    /

1443

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1444

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1445

medic

S

primar-

Anexa llCap I pct a4

1446

medic

S

/ <

Anexa llCap I pct a4

-r----„    /■-;-’,lr. -n.

< 'citN4*U^

nitîtCTiA r\

FtUiUiîh

NR.

CRT.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia se stabilește salariul de baza

1447

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1448

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1449

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1450

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1451

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1452

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1453

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

"1^54

medic

s

Anexa llCap I pct a4

țf<1455

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1450

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

145V

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

145a

JJ    medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1459”

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

medic

s

Anexa llCap I pc^a4\^

"1461

medic

s

Anexa llCap I pct ^4

1462

asistent coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.V

1463

asistent medical

PL

principal

Anyta-UCaoJ pct a4    /

1464

asistent medical

PL

principal

1465

asistent medical

PL

Anpxa llCap I pct a^ LULl \

1466

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pcLaTf    '

1467

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1468

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1469

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1470

asistent medical

PL

principal

v Anexa llCap I pct a4    //■ r.wu.-.

NR.

CRT.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Anexa la Legea 153/2017 in baza ca reia se stabilește salariul de baza

Funcția

1471

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pet a4

1472

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pet a4

1473

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pet a4

1474

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pet a4

1475

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pet a4

1476

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pet a4

TOTAL

38

1476 61

1415

'11. >•\iicsclc la 1 .cgcu 15 1/2(1 l 7 iitilizulc iii prezentul stal ile liuicfii sunt in coiicor«,;iii|ă eu alribu|iile cuprinse în tisele <le post,

•    Nivelul sihluriilor «le bază enrespituzălur tiincliilur. gradelor și treptele profesionale prevăzute in prezentul stal de butelii, precum și al celorlalte drepturi salariate ale’ sumele .ilncftie’ipriu bugetul uislilu|ici la Titlul I "t'lieltuieli de persiinal". subdiviziunea "Cheltuieli eu salariile"

•    l,osluril'c pțcv'âzulc in stalul «le linie|ii pul li ineadrate eu lrae|iimi «le normă. iu Itmelie «le netesitălile instituției. conliinn 1egisla|iei iii v igoare.

•    nenumireajiuieliilor «ie muncitori e.iliiiea|i este eea care eorespunde muncii electiv prestate (ev.lăcătuș meeaiiie.eleetrieiau. ele.) și se stabilește «le

•    I raiis}itrniă>uc/pernnilurile «le posturi între compartimentele liniei tona le vor li aprobate «le Primarul General, eu respectarea prcvcvlcrilur legale in v

•    In căzuUîij /ire orgaiugraina (structura organizatorică) și numărul «Ic posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului aprpb.i^jrJtCItispozilie a Primarului Genera).


București iGGi/ffiniilăeCk.slniul de l'uuclii s«

ORIGINALUL


I «meiia «le medic coordonator «lin statul «le liuietu se poale asimila conform Anexei II 1 ap I PCI 1.4 din I egea tir 151/20,7 (Persoanele care esere majorarea salariului «le baza cu 5‘b>).

‘f uncția de asistent coordonator din statul de functii-se-poate asimila conform Anexei II Cap I PCT 1.4 dtn l egea nr,153/7017 (Persoanele care exercita aceasta funcție, beneficiază de

< v p'z""    , -o

C^VyAot Le

majorarea salariului de baza cu 10%).

Director General Ee. Daniela BI^irsfDîntocmit

Scf Serviciu Resurse Umane Elena/M’-ANCIU

■oCAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Municipiului București, înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378 09.12.2008. modificată prin I lotărârea CGMB nr. 298 31.08.2009.

Art. 1.1. SIGLA

ASSM

Administrata Soiiale-or și Ser.icn.cr Medcaie Eucureșfc

Sigla se va aplica pe toate antetele trimiterilor oficiale ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București precum și pe echipamentele, utilajele și mijloacele auto pe care le are în dotare.

Art. 2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare. în baza prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Marinelor metodologice de aplicare a Ordonanfei de Urgentă a Guvernului nr. J62/200<S. cu modificările și completările ulterioare, precum și a 1 iotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General.

Art. 3 Sediul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se află în strada Sfânta Ecaterina nr. 3. sector 4. București.


Art. 4 Patrimoniul aliat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se stabilește prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și se întregește și/sau se diminuează, după caz. în condițiile legii.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE


«V- 0 A/ ș -7\

Art. 5 Obiectul de activitate al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicaleș.Bucurfeți ifc constituie:    |3g    "    V 'țr-

-asigurarea unui management ellcienjși eficace în unitățile sanitare publice pentru1 care s-a transferă! managementul asistenței medicale. conform O.U.G. nr. 162 2008 cu modificările iși Completările

" V ' ■    1

kv;' X y i


Onoare:    .......;</

-administrarea și întreținerea clădirilor în care își destașoarâ aciivTiaiL^unuțfțn^sh^sîre publice precum și a terenurilor aferente. în care își desfășoară activ itatea unitățile sanitare cu paturi prev ăzute (a art. 16 din O.U.G. nr.162/2008. cu modificările și completările ullenoareXaflate în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale s/ctopj^îor Municipiului București. .Acestea se transmit în domeniul public al municipiului Bueureștîși în administrarea Consiliului General al Municipiului București. în condițiile Legii nr. 213 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

-evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi : -exercitarea ansamblului de atribuții și competente preluate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București:

-asigurarea acordării asistenței medicale și de medicină dentară, preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București:

-activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din domeniul său de competență.

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București cuprinde in structura sa organizatorică - 9 Direcții, 18 servicii, 3 birouri, 3 compartimente, 596 cabinete medicale medicina generala si stomatologie sector 1-6 si universități, după cum urmează:

1. In subordinea Directorului General:

1.    Cabinet Director General:

2.    Compartiment Registratură și Secretariat:

3.    Biroul Control Intern Managerial și Integritate:

4.    Compartimentul Audit Intern:

5.    Biroul Comunicare și Relații Publice

6.    Director general adjunct (medical)

7.    Director general adjunct

8.    Director Achiziții

2. în subordinea Directorului General Adjunct (Medicul):

a). Directorul Direcției Management și Structuri Unități Sanitare cu următoarele servicii/birouri aliate în subordine:

1.    Serv iciul Management Spitale:

2.    Serviciul Medical Suport Spitale

b) Directorul Direcției Programe si Promovare a Sanatatii cu următoarele servicii aliate în subordine:

1.    Serv iciul Promov are a Sanatatii


2.    Serv iciul Implementare Proiecte si Punct Local

c). Directorul Direcției Medicină Școlaric±tyrmătorul serv iciu în subordine:

Serviciul de Medicină Școlară.pțue(are^îli^bordine:

Cabinete medicale Medicina Generală si Stohtatolocie Sector .    ........ x ,    .    „

Cabinete medicale Medicina Generala si Stojîjttologie Sector 2/M Cabinete medicale Medicina Generala si Stomatologie Sector 3$-'; Cabinete medicaleMedicina Generala si .'stomatologie Sector 4=d)


?. Cabinete medicale Medicina Generala si Stomato lo Jie-Sechar-»

6,    Cabinele medieale Medicina Generala si Stomatologie Sector 6

7.    Cabinete medicale Medicina Generala si Stomatologie Universități Birou Secretariat si Statistica Medicala

3. In subordinea Directorului General Adjunct:

a)    Sen ieiul Juridic:

b)    Directorul Direcției Resurse l 'mane. Normare. Organizare șrSalarizare (RL’NOS) care are în subordine:

1.    Sen iciu resurse umane

2.    Sen iciu salarizare

c)    .    Directorul Direcției Economice, ce are în subordine:

1.    Sen iciul Buget Contabilitate:

2.    Serviciul Financiar.

d). Directorul Direcției Investiții, care are în subordine:

1.    Serv iciul Investiții

2.    Serv iciul l miarire contracte

e)    .    Directorul Direcției Administrativ â. care are în subordine:

1.    Sen iciul Administrativ:

2.    Serviciul Patrimoniu.

f)    Directorul Direcției Suport Spitale care are in subordine:

1.    Sen ieiu Suport Spitale Administrativ

2.    Serviciu Suport Spitale Tehnic.

CAPITOLUL IV
A. ATRIBUȚIILE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Art. 7 In v ederea realizării obiectului său de activitate Administrația Spitalelor ți Sen iciilor Medieale București are în administrare următoarele unități sanitare publice cu paturi:

1.


Spitalul Clinic "Sf. Maria":

Spitalul Clinic "Filantropia":

Spitalul Clinic de chirurgie oro-maxilo-laciala "Prof. Dan Theodoreseu"; Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila";

Spitalul Clinic Colentina;

Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino":

Spitalul Clinic de Ortopedie- traumatologie si TBC osteoarlicular "Foișor": Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia":

Spitalul de Pneumoltiziologie "Sf. Ștefan":

. Spitalul Clinic "Nicolac Malaxa":

, Spitalul Clinic de Copii "Dr, Victor Gomoiu":

. Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș":

. Spitalul Clinic "Colțea";

. Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca'T . Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghie":    •/

. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Pro^f Dr, Panait Sârbii":

. Spitalul Clinic de Psihiatrie ”PwȚl5r.Alexandru OBregia”:

. Centrul de evaluare si trakfnwpȚ âlToxicodependerțtelor pentru tineri “Sf.Stegan

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10 11 12

13

14

15

16

17

18
19.    Spitalul de Psihiatrie i'itan "Prof.Dr.Conslantin GoițnpCL—--

20.    Comple.xul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri.

Art. 8 Pentru realizarea obiectului său de activitate. Administrația Spi>

București are următoarele atribuții generale :

1.    Sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice^Jatffin administrare și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică la nivelul comunităților locale:

2.    Asigură managementul asistentei medicale prin compartimentele cu atribuții specifice în acest domeniu:

3.    Fundamentează și înaintează către Consiliul Generat al Municipiului București propuneri priv ind reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al .Ministerului Sănătății și aprobă statul de funcții. statul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare, corespunzătoare, ale acestor unități sanitare:

4.    Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aliate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

5.    Controlează modul de utilizare de către unitățile sanitare publice, aliate în administrare, a fondurilor alocate. împreună cu reprezentanți ai CGMB ai Comisiei de Sănătate.

6.    Asigura prin bugetul aprobat de Consiliul General al Municipiului București, realizarea proiectelor de promovare a sanalatii populației conform indicatorilor solicitați prin aceste proiecte:

7.    Asigura cheltuielile pentru bunuri, servicii si investiții necesare întreținerii si funcționarii cabinetelor medicale din unitățile de invatamant preșcolar, școlar si universitar de stat. precum si completarea cheltuielilor de personal in unilali de invatamant. prin sume alocate de la bugetul local cu aceasta destinație, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.9 Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București poale închiria spatii situate in imobilele din domeniul public al municipiului București, aliate in administrarea sa. in condițiile legii.

In calitate de titular al dreptului de administrare al imobilelor, va organiza procedura de licitație, va încheia contractele de închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale, va încasa contravaloarea chiriilor și va vira în procent de 100% la Municipiului București, sumele facturate.

Art. 10 Managementul asistenței medicale se realizează prin:

1.    Evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurata în unitățile sanitare publice cu paturi și in alte structuri, aliate in domeniul său dc competentă, stabiliți prin ordin al Ministrului Sănătății si a contractului dc management:

2.    Controlul de fond al unităților sanitare, in colaborare cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și reprezentanți al Comisiei de sănătate din cadrul CGMB;

. Activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistenta medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competenta;


ș.

6.

7.

S.

9.

10.


4. Evaluarea, coordonarea șt monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curativei?" profilactice din unitățile sanitare aliate in administrare, luând măsuri pentru asigurarea aecdșului^ ~ la asistența medicală a oricărei persoane cu domiciliul pe raza municipiului București:

Urmărirea aplicării criteriilor de control al calității serviciilor med cale:

Evaluarea resurselor umane de la nivelid asistenței medicale in relație cu nevoile eonii' identificate prin acțiuni specifice: ,

Orga C

i den t i li cari i pro b Icni

Identificarea problemelorde sănătate publică sau amenințărilor Ia adresa sănătății comunității: Elaborarea de studii asi

)rganizarea unor acțiuni de prevenire* a îmbolnăVArif^r și de promov are a sănătății: ’olectarea și înregistrarea datelor privind sănătate?!" țpopulației. utilizând informați Jen ti licării problemelor de sănătate ale acesteia?    î:


pi^ problemelor de sănătate ale populației diiWjeiitonul municipiului


ll<?■/București;

11.    Stabilirea de relații de colaborare cu instituții și organizații. în y comune în domeniul sănătății publice.

12.    Colaborarea cu autoritățile locale în aplicarea reglementărilor din i

13.    Organizarea culegerii și prelucrării informațiilor statistice medicale sau private;

14.    Coordonarea, la nivel local, a implementării activ ităților ce decifnTtlin obligațiile asumate prin I ratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și a planurilor de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătății:

15.    Participarea la activitatea de coordonare a acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situații de urgență și cu alte structuri ale Ministerului Sănătății și poale înființa structuri definitive sau temporare in vederea acordării primului ajutor calificat.

B. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ȘI ALE COMPARTIMENTELOR, DIRECȚIILOR, BIROURILOR Șl SERVICIILOR COORDONATE DE ACESTA

Art. II Conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se asigură de către Directorul General, numit in condițiile legii.

1.    Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București își desfășoară activitatea pe baza actelor normative in vigoare (I lotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General. Legi. Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului. Ordine și alte acte normative) și a prezentului regulament:

2.    Directorul General al Administrației Spitalelor și Seniciilor .Medicale București conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă Administrația Spitalelor și Seniciilor Medicale București în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lege. prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art. 12 Directorul General al Administrației Spitalelor și Seniciilor Medicale București are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

1.    Asigura conducerea Administrației Spitalelor și Seniciilor Medicale București si răspunde de buna funcționare a acesteia in îndeplinirea atribuțiilor;

2.    Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aliate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București :

3.    Dispune măsuri pentru administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu:

4.    Fundamentează și propune bugetul pentru administrarea, protejarea. întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite o dala cu proiectul bugetului ASSMB:

5.    Propune numirea, precum și sancționarea schimbarea managerilor unităților sanitare aliate in

administrare. în condițiile legii, in urma evaluărilor și controalelor efectuate care justifică aeetprfa propunere;    /

6.    întocmește și fundamentează propuneri priv ind proiectele de hotărâri în domeniul de activ it/ttc al >

7.


instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea C'G.MB, conform legii:    \

Dispune organizarea licitațiilor pentru achLzț^rn^argade bunuri materiale servicii lucrări, conlbjrin prevederilor legale:

S.


Fundamentează și propune proiectul de organigramă/^tat de funcții și regulament dțruțgani/are 4 și funcționare ale instituției. în vederea supunerii spre-aprobare. conform reglementarilor legale, ținând cont si de notificările transmise anual de către Inspectoratul Școlar al .Municipiului București cu priv ire Ia modificările rețelei școlare, conform normativelor de personal în v igdare și a bugetului alocat cu această destinație, de căite Ministerul Sănătății:


9.

10

11

12

13

14


Aprobă Regulamentul Intern al instituției si dispune aducerea prin șefii de servicii și medicii cu atribuții de coordonare di respectarea acestuia;

. Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile angajaților instituției și necesități, pentru a asigura buna funcționare a administrației:

[ u n osKniizru u ro'rsâî'âr i a t i lor reț( Kk<lZmedicină școlară si


poate) modifica în funcție de


15

16

17


18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.


. Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masă lajftformatiile de interes public Directorul General are obligația sa desemneze un purtător de cuv ant din cadrul Biroul Comunicare Relații Publice.

. Coordonează activitatea de personal, asigură respectarea disciplinei muncii. îndeplinirea atribuțiilor de serv iciu de către personalul instituției:

. Organizează activ itatea de formare și perfecționare profesională a salariaților. urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați in contextul mutațiilor ce intervin in obiectul de activitate al administrației, potriv it cerințelor de modernizare a activ ității:

. Răspunde de aplicarea legislației priv ind salarizarea personalului din unitate. în limita fondurilor bugetare aprobate și dispune întocmirea fișei postului și fișei performantelor profesionale indiv iduale pentru întregul personal al instituției, conform legii:

. Organizează recrutarea, selecționarea. încadrarea și promovarea personalului:

. Dispune angajarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă a personalului administrației, în condițiile legii:

. Răspunde de organizarea și buna funcționare a activ ității de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților și aprobă statul de plată al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

. Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale:

. Verifica modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor fixe. materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor aliate în patrimoniul încredințat:

. Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile:

Coordonează. îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric: Urmărește creșterea calității serv iciilor prestațiilor realizate în unitățile aliate în administrare: în limita competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți. în condițiile legii;

Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale sectoarelor municipiului București pentru unitățile sanitare publice, preluate în administrare de municipalitate, conform Hotărârii CGMB nr. 425/2008:

Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității:

Asigură activ itatea de inv estitii. privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.). necesare bunei funcționări a instituției și a unităților aliate în administrare:

Conlucrează cu conducerile unităților sanitare publice pentru asigurarea condițiilor optime de < desfășurare a actului medical:

Stabilește. împreună cu conducerile unităților sanitare publice, nevoile de investiții, reparajjj curente, reparații capitale, modernizări și extinderi ale imobilelor în care acestea își deslâ^arâ activitatea:

Dispune măsuri pentru punerea în practică a planului de investiții, reparații și consol imobilelor în care își deslâșoară activitatea unitățile sanitare publice și a unităților de asî medico - sociale, aliate în administrare ;    _undamentează și înaintează către ConsiHi^GChetJPalJvIunicipiului București propuneri priv corespunzătoare ale acestor unități; V

31. Propune si fundamentează îtifihițarea\și reorganizarea unităților sanitare-e.u paturi și tară paturi.


în condițiile legii:

32.    Dispune masuri privind activitatea curentă a administrației, in Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Pririrart)

33.    Dispune controlul și aprobă, după caz. referatele de evaluare a unit administrare:

34.    Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activj financiar preventiv. control intern managerial, achiziții publice

35.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din acteliî-ndnnativ e in v igoare. hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General:

36.    în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea responsabilităților sale. Directorul General emile Decizii;

37.    Aprobă prin decizie procedura (metodologia) de licitație publică în vederea închirierii spațiilor, elaborată de Sen iciul Administram - cu destinație medicală sau non-medicală (spații comerciale)

- din imobilele situate în domeniul public al municipiului București, aliate in administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București. I.ista spațiilor, ce vor II închiriate, situate în incinta spitalelor aliate în administrare, se aprobă de către Directorul General al A.S.S.M.B.. la propunerea managerului spitalului respectiv:

38.    Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Sen iciul Administrativ și Sen iciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative. aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), a spațiilor pentru desfășurarea activităților de învățământ și/sau de cercetare științifică - din imobilele aliate în administrarea Administrației Spitalelor și Sen ieiilor Medicale București:

39.    Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Sen iciul Administrativ și Sen iciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative. aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), amlîtealrelor/sălilor de conferințe/aulelor din cadrul unităților sanitare aliate în subordinea A.S.S.M.B.. pentru organizarea evenimentelor, simpozioanelor, consfătuirilor. sesiunilor de comunicări științifice, congreselor, etc.

40.    Aprobă referatele întocmite de Sen iciul Administrată și Sen iciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative privind închirierea spatiilor și/sau acordate în comodat.

41.    Semnează contractele de închiriere cu ofertantii declarați câștigători in unita derulării procedurii de licitație publica.

42.    în perioada când Directorul General nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către unul dintre directorii generali adjuncți. numit prin decizia Directorului General:

43.    în situația când postul de Director General este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către persoana desemnată. în baza Dispoziției Primarului General:

44.    Aprobă, prin Decizie. Regulamentul privind desfășurarea activității de voluntariat organizată de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și dispune aducerea lui la cunoștința tuturor salariaților. prin șefii de servicii, coordonatori de eompartimente/departamente și respectarea acestuia;

45.    Aprobă, prin Decizie, procedura, elaborată de Biroul Comunicare Relații Publice, privind condițiile în care se vor realiza și desfasura dialogurile. interv iurile cu presaA'onfierințele de pn-Săî

46.    Desemnează prin Decizie, persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv < propriu, prealabil angajării și ordonanțării cheltuielilor A.S.S.M.B.. ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele angajamentelor bugetare și legale stabilite prin bugetul anual aprobat potră it legnor în

vigoare.

C. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI^ GENERAL SUNT URMĂTOARELE:

SUBORDINEA DIRECTORI LL I
Art. 13 CABINET DIRECTOR GENERAL

Cabinetul Directorului General se află în subordinea Directorului General și arc următoarele atribuții, competențe și responsabil/iăț

\


ccnformcuowg,^luJ&7


Q    \<p>\

iirițtrn»

55

’tNici, si »rr-JIIHIDH a ț.*.W

J-    V,'

ii •*,

>?/•< A U ’i."


1.    Asistență de specialitate (tehnică, economică, financiară. juridica. mufilgermWj d/îcotîTîintcare ele.) în procesul decizional speciile Directorului General pentru realizare# obieAA/ui de activitate al instituției potrivit statutului propriu, normelor și normativelor specipde/polnieilor. legislației din domeniu.

I a solicitarea Directorului General și sau la inițiativa proprie, asigură:

2.    l'ormularea'emiterea de opinii/recomandâri rezulate ca urmare a concluziilor analizelor de ansamblu și/sau de detaliu a problemelor specifice identificate și care necesită o soluționare optimă. îmbunătățire sau ellcientizare. după caz;

3.    Analize tehnice, economice, financiare, juridice, manageriale, privind comunicarea etc.. pentru fundamentarea concluziilor, opiniilor și recomandărilor specifice:

4.    Analize ale proceselor de adminislrare/management etc.. specifice instituției pentru fundamentarea concluziilor, opiniilor și recomandărilor în vederea optimizării/eficientizării acestora:

5.    Reprezentare și/sau asistență de specialitate. în baza unui mandat scris. în relația cu persoane terțe, în cadrul proceselor și funcțiilor de management și comunicare specifice instituției:

6.    Personalul Cabinetului Directorului general realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General, in temeiul legii.

7.    Asigură consilierea Directorului General, pe problemele specifice domeniului de competență a A.S.S.MB.:

8.    Planifică ședințele și întâlnirile de lucru ale Directorului General și gestionează agenda de lucru a acestuia

Art. 14 COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT

Se subordonează Directorului General și are. în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

1.    Asigură serv icii de registratură (sortare. înregistrare, datare, distribuire, arhivare a documentelor) și de secretariat pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

2.    Urmărește circuitul corespondentei interne și externe a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

3.    Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directorului General pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, serviciul său persoana nominalizată pentru soluționare. în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, tehnic, medical, informații publice, etc.):

4.    Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare dintre aceasta. în registrul general de corespondență - rubrica destinată serv ici ului 'persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii persoane, conform ordinelor rezolutive;

5.    Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat:

6.    Primește de la direcțiile/serviciile instituției corespondența destinată expedierii, o pregătește'

pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau prin postă'serv juri det curierat:    //? F ț "


7. Coordonează activ itatea de secretariat la nivelul administrației:

8 Reprezintă administrația în relațiile cu alte instituții pe linie de secretariat:

9.    Asigură respectarea prev ederilor legale în activ itatea de secretariat și cea de arhiv are:    xș;

10.    Asigură Directorului General, directorilor. șetilopde servicii birouri compartimente documentele și datele necesare luării deciziilor/ holăf^rilol:

11.    Realizează orice alte atribuții conferite de lege Sau di^tise de către Directorul General.

12.    Primește și înregistrează corespondența destinată'insii)uției și o prezintă Directorului General r ~

Adjunct Medical pentru înscriereaAîrdinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, serviciul său persoana nominal izatâ/perttru soluționare. în funcție de specificul răspunsului (juridic. Hjitățiciar. tehnic, medical, informații publice, etc.):    ? f
CONFORM CU ORIGIN


13. Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat

Art. 15. BIROUL CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI INTEGRU \TF

Se subordonează Directorului General și are următoarele atribuții și coi

1.    Identifică deficiențele existente în organizarea și funcționarea TnStituliei respectiv constată abaterile de la rezultatele și de la țintele obiectivele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și propune dispunerea măsurilor corective sau preventive care se impun:

2.    Monitorizează performanțele compartimentelor din structura instituției, prin elaborarea și actualizarea, anual, a obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță sau de rezultat, pe baza propunerilor compartimentelor:

3.    Coordonează elaborarea procedurilor formalizate pentru îndeplinirea în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor A.S.S.M.B.:

4.    Coordonează activ itățile de elaborare a procedurilor formalizate, analizează procedurile de sistem împreună cu Comisia de monitorizare și urmărește transmiterea spre aprobare directorului general al A.S.S.M.B.:

5.    Contribue la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activ ității desfășurate de A.S.S.M.B.:

Elaborează Planul de Integritate la nivelul A.S.S.M.B.:

Elaborează și prezintă, pentru aprobare, directorului general. Planul de control intern și raportul de activ itate, pentru a li aprobate:

Elaborează rapoarte în privința stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbunătățire a acestuia:

Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial. a tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept:

Urmărește respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității eeonomico-fînanciare a instituției:

Urmărește creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate:

Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în ev idența contabilă:

Prezintă directorului general deficiențele constatate ca urmare a acțiunii de control deslășurate și propune măsuri de eliminare/diminuare a acestora: contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității deslășurate de instituției

Identifică punctele slabe priv ind organizarea și funcționarea compartimentelor care pot condiționa riscuri la corupție:

Propune măsuri de eliminare/diminuare a riscurilor de corupție identificate:

6.

7.

8.

9.

10

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 21.


Propune obiective și acțiuni în procesul de prevenire și tratare a riscurilor la corupție în cadrpl. instituției:

Realizează activ ități priv ind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție conform mă, cuprinse in Planul de Integritate:

Coordonează direcțiile și serviciile din cadrul instituției în privința implementării Planului de Integritate;    Nș/T-, j-a

Monitorizează îndeplinirea de către compartimentele funcționale ale instituției, a măsurilor^ cuprinse în Planul de Integritate:    ..—

Participă la elaborarearev izuirca obieoriVefdr generale și specifice ale instțtutiei:

Elaborează procedurile de sistem pentru acrivitățikqeslășurate în cadrul instituției:

Verifică și avizează procedurile Operaționale întocmite de celelalte compartimente din cadrul,^ instituției, din punct de vedere formal:    ; — jj

Elaborează, pe baza provinciilor compartimentelbiCinstitutiei. indicatorii de performanță pentruactivitățile proprii desfășurate de acestea în cadrul instituției:

24.    Elaborează Registrul de riscuri al instituției. împreună cu Echipa de colectând de la fiecare compartiment, riscurile specifice detectate de pcrsoț*ăl procedurii de sistem specifice:

25.    Monitorizează modul în care Comisia de monitorizare a implemenfăriiz^îstemului de control

a riscurilor. Acestuia. conform


intern managerial și Echipa de gestionare a riscurilor își destășoariadnilalea:

26.    Coordonează procesul de actualizare a procedurilor operaționale și de sistem, a indicatorilor de performanță ai activităților și a Registrului de riscuri din cadrul instituției:

27.    Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării realizării indicatorilor de performanță pentru activ itățile stabilite în cadrul instituției:

28.    Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării respectării procedurilor operaționale și de sistem stabilite în cadrul instituției:

29.    Elaborează rapoarte în privința realizării indicatorilor de performanță ai activităților și a respectării procedurilor operaționale și de sistem în cadrul instituției:

30.    personalul Biroului Control Intern Managerial și Integritate realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General. în temeiul legii.

Art. 16 COMPARTIMENTE LALDIT INTERN

Compartimentul Audit se alia în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții:

1.    Elaborează proiectul planului de audit public intern:

2.    Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate:

3.    Efectuează activități de audit public intern exercitat asupra activităților desfășurate în cadrul unităților sanitare din administrare:

4.    Informează structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate. precum și despre consecințele acestora:

5.    Raportează periodic Directorului General și structurii de audit public intern din cadrul Municipiului București cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit;

6.    Elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează până la data dc 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

7.    In cazul identificării unei iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului instituției și controlului financiar intern de gestiune pentru dispunerea de măsuri specifice remedierii și rezolvării celor constatate.

Auditul intern efectuează, cel puțin o dată la 3 ani. următoarele activ ități:

8.    Verifică angajamentele bugetare legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată.^

inclusiv cele rezultate din fondurile din bugetul local:    Xv

9.    Verifică plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile dinMigetttHȘ

local:    fc' 'i '

10.    Verifică vânzarea, gajarea. concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul instilhliei:,

11.    Veri lică constituirea v eniturilor instituției:

12.    Verifică sistemul contabil al instituției și fiabilitatea acestuia:    .

13.    Verifică sistemul de luare a deciziilor:

14.    Verifică sistemul de conducere și control aljnstilutiei:

15.    Personalul Compartimentului Audit lijlciăV rj^li^ează orice alte atribuții conferite de lege sau

dispuse de către Directorul General    j"-

Realizarea auditului intern se face conform proceduri iubise de instituție.I ste în subordinea directă a directorului general și are următoarele atri

1.    Elaborează și implementează strategia de imagine a Administrației Medicale București:

2.    Coordonează activitatea de comunicare dintre direcțiile si servicii Serviciilor Medicale București cu mass-media. cu instituțiile

civ ilă si cu cetățenii, in baza unei strategii de comunicare realizafa-prlermen scurt, mediu si lung:

3.    Monitorizează impactul acțiunilor Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București prin analiza mass-mediei si opiniei publice locale si propune masuri clare de îmbunătățire a procesului de comunicare:

4.    Colaborează cu struclure similare din cadrul autoritatilor si instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

5.    Promovează in mass-media programele de dezvoltare inițiale de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu aprobarea Directorului General:

6.    Stabilește condițiile in care se vor realiza si deslasura dialogurile, interviurile cu presaA'onl'erințele de presă. în baza unei proceduri elaborate în cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice și aprobate, prin Decizie, de Directorul General:

7.    Organizează culegerea, prelucrarea, analiza, stocarea informațiilor ce apar în mass-media. priv ind activ itatea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, realizând banei de date:

8.    Creaza oportunități de promovare a imaginii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și le supune spre aprobare. Directorului General.

9.    Contribuie la dezvoltarea unei culturi comunicaționale a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu respectarea Constituției, a legilor din domeniul comunicării publice și a principiilor dreptului comunicării: legalitate, echidistanță politică, obiectivitate, pluralism și im părți aii te. egalitate în drepturi a emițătorilor de a transmite informații și a persoanelor de a le recepționa: transparență în difuzarea publică a informației:

10.    Redactează si transmite comunicate de presa, drept la replica privind activitatea Administrației Spitalelor si Serv iciilor Medicale București, cu aprobarea Directorului General:

11.    Prezintă punctul de vedere al conducerii Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București la solicitarea mass-media.

12.    Planifica, organizează si asigura buna deslâsurare a conferințelor de presa, interv iuri sau deplasări in teren privind activitatea deslasurata de Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București.

13.    Asigură accesul publicului la informațiile de interes public și la cele furnizate din oficiu, prin afișarea acestora în punctul de informare-documenlare (av izierul instituției și pagina de internet, după caz):

14.    Primește și întomește răspunsurile la solicitările petițiile priv ind informațiile de interes public. în conformitate cu l egea nr.544/2001. cu 11.G. nr. 123''2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și cu O.G. 27/2002 peîvîiid reglementarea activității de soluționare a petițiilor, pe baza informațiilor de specialitate solicitate/primite din partea structurilor din cadrul A.S.S.M.B.:

15. Redirecționează. cu aprobarea Directorului General. în termenul prevăzut de lege. petițiile greșit


20. întocmește Reaistru


îndreptate, către autoritățile sau instituțiile publice în a căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate in pelitie. instiintand si petiționarul.

16.    întocmește raportul anual de activitate al Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicâkv ii

București, cu colaborarea tuturor structurilor din cadrul A.S.S.M.B.. conform model ului-cadrul 3^: aprobat prin legislația în domeniu:    wA. 5

17.    întocmește anual raportul privind accesai lPinfyri'natiile de interes public șfTl supune aprobării

Directorului General, conform standardelor lCgale^plicabile:    S

18.    Organizează desfasurarea activ itațri de audienta a eomkicerii instituției.

19.    întocmește si asigura hnplementarea Procedurilor Operaționale in cadrul biroului: i|/Riscurilor si documentele cu priv ire la implementarea sistemului de Control


->1


23

24


25.

26

27.

28.

29.

30.


ji.


32.Intern Managerial in cadrul biroului:

întocmește referatele de necesitate, aplicabile Biroului Comunicare si Rela^ funcționare a activităților în cadrul acestuia:

Șeful de birou întocmește anual fișele de ecaluare a performanțelor irok/onale indic iduale. pentru angajații din cadrul biroului, pe un model unitar, la nnelul/LS kM.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:

Șeful de birou întocmește fișele de post pentru angajații din cadru] biroului:

Șeful de birou întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serciciul Salarizare:

Șeful de birou întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul biroului:

Șeful de birou elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor \acante din cadrul biroului:

Colaborează cu toate sen iciile. compartimentele Administrației Spitalelor si Sen iciilor Medicale București pentru deslasurarea activitatii in cele mai bune condiții:

Asigura si răspunde de arhicarea documentelor, emise în cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice:

Șeful biroului întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Biroul Comunicare si Relații Publice, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.iM.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Biroul Comunicare si Relații Publice, pentru buna funcționare a activ ităților în cadrul acestuia;

Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate biroului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență; îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Legea nr. 544/2001. II.G. nr. 123/2002 și de alte prevederi legale incidente, pentru buna funcționarea Biroul Comunicare si Relații Publice.


Art. 18 DIRECȚIA ACHIZIȚII

Directorul Direcței Achiziții se subordonează Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Răspunde de întocmirea. Strategiei anuale de aehizifii publice și a Planului anual de achiziții publice, pe baza referatelor de necesitate și oportunitate. întocmite de Direcțiile din cadrul A.S.S.M.B:

2.    Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări:

3.    Răspunde de întocmirea, cu respectarea legii, a proiectului acordului-cadru. contractului de achiziție publică, actelor adiționale la contract, după care le transmite spre avizare Serviciutui Âe Juridic. Direcției Economice și tuturor celorlalte direcții care au competențe în derularea ^5? respectivelor contracte:

4.    Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice. în baza <5.- .

Deciziei de numire a Directorului General:    /cp' 1 x’aX

6.


Răspunde de întocmirea și transmiterea-alpcumentelor solicitate de C.N.S.C. în veircreaE 2 soluționării contestațiilor formulate dîSyJefthnțîj'pqiiicipanți în cadrul procedurilor de atrifmirc:4    |

Răspunde de întocmirea și transmițere.T'vătre'/A.N.A.P. a documentelor, solicitate jnentrQ 5 A5 contractele de achiziții publice, care sunt supust/Aerilicării aspectelor procedurale alm'epte procesului de atribuire:    _    '    ■)    *

7 întreprinde demersurile necesare pentru înreuistrârea reînnoirea recuperarea înregistrării

■-i

'Tj


A.S.S.M.B. în SI \Psau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;


L

\L C-—'----


LCT-a

Si

■'UR-Oica c'..^y

8.


9.


20


Răspunde de actualizarea, pe ba/a necesităților transmise de celeli A.S.S.M.B.. a strategiei de contractare și a programului anual al aef Răspunde de elaborarea documentației de atribuire și a documente!^ de atribuire, pe baza necesităților transmise de serv ic t i le compari^

10.    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunh vigoare:

11.    Aplică și finalizează procedurile de atribuire:

12.    Constituie și păstrează dosarul achiziției publice.

13.    Celelalte servicii/compartimente au obligația de a sprijini activ iiatea Direcției Achiziții. în funcție de specificul și complexitatea obiectului achiziției, tară a se limita la acestea, după cum urmează:

a)    transmiterea referatelor șefilor structurilor de specialitate din cadrul A.S.S.M.B.. care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și alte informații de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectiv elor contracte/acordurî-cadru:

b)    transmiterea specificațiilor tehnice așa cum sunt acestea prevăzute în legislația aplicabilă achizițiilor publice:

c)    transmiterea de informații cu privire la prețul unitar total actualizat al respectivelor necesități. în urma unei cercetări a pieței sau în baza de dale a instituției:

djinformarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a acestora:

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor acorduri lor-cadru. care cuprinde cauza, motiv ele și oportunitatea modificărilor propuse:

14.    ASSMB are dreptul de a achiziționa servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziției. în vederea sprijinirii activității Direcției Achiziții.

15.    Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activ ilate:

16.    Directorul Direcției Achiziții întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Direcției Achiziții, pe un model unitar. Ia nivelul ?\.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serv iciul Salarizare:

17.    Directorul Direcției Achiziții întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Direcției Achiziții:

18.    Asigura si răspunde de arhiv arca documentelor, emise în cadrul Direcției Achiziții, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

19.    Participă Ia întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Direcției Achiziții, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia: Răspunde de întocmirea si asigurarea implementării Procedurilor Operaționale in cadrul Direcției:

21.    Răspunde de întocmirea Registrului Riscurilor si a documentelor eu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul Direcției

22.    fine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate direcției și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență:

23.    îndeplinește și alte atribuții eu caracter spebifie. ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de activ itate

24.    Conduce, coordonează și răspunde de activitatea Serviciului Proceduri Achiziții și Servjejuluj Contractare și Analiză Contestații aliate în subordinea Directorului Direcției Achiziții.

pentru procedurile specialitate: fprev ă/ute de legislația inAl t. 19 SERVICII L PROCEDURI xAlZmi"/

Se subordonează Directorului Direcției A'chizitii și are următoarele atribuții'și competențe:

întocmește Strategia anVală de Achiziții publice șf Planul anual de achiziții publice, pe ba/a referatelor de necesitate ș\ oportunitate. întocmite cft Direcțiile din cadrul VS.S.M/B:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15.


17.

18.

19.

20.


Organizează, eu respectarea dispozițiilor legale in v igoare. procedurii; de achiziții publice de produse, sen ieii și lucrări:

Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de Deciziei de numire a Directorului General:

întocmește și transmite către A.N.A.P. documentele solicitate peofru cpxfractele de achiziții publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire: întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea / recuperarea înregistrării A.S.S.M.B. în SI-AP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul:

Actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte sen icii compartimente ale A S.S.M.B.. strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice:

Elaborează documentația de atribuire și documentele-suporl pentru procedurile de atribuire, pe baza necesităților transmise de serviciile compartimentele de specialitate: îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația in vigoare:

Aplică și finalizează procedurile de atribuire:

Constituie și păstrează dosarul achiziției publice

. îndeplinește orice alte sarcini care îi revin. stabilite de Directorul direcției. Directorul general al instituției, precum și orice alte atribuții prev ăzute de lege sau stabilite prin 1 lotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General

. Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe dîn cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate:

. fine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență:

. întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general în dementul său de activ itale/competență.

. Șeful de Serv iciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și f uncționare, statului de funcții, statului de personal, precum și la Regulamentului intern cu privire la Serviciul Proceduri Achiziții. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Proceduri Achiziții, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serv iciul Resurse Umane:

Șeful de Serviciu întocmește lîșele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții:

Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus Ia dispoziție de Serv iciul Resurse Umane:

Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții:

Șeful de Serv iciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate pricind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Prodcdurj; Achiziții:    //? g■

Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Proceduri whizitiț. gestionate de Administrația Spitalelor si Serv ieiilor Medicale București:    \\\,

Șeful de Serviciu întocmește referatelepentru acordarea sporurilor indemnizațiilor pehifii. salariații din cadrul Serviciului Procedupij^Xtj^fzitii. care îndeplinesc condițiile legale'pentru primirea acestora:

Participă la întocmirea pfopunepiug- bugetare, a botelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a l/lanulul’Ânual al AehizițjiltațPubliee al A.S.S.M.B și a referatelor de


necesitate, aplicabile Serviciului Proceduri Achiziții, pentru buna cadrul acestuia:

24.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul

25.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementa Intern Managerial in cadrul serviciului:

26.    Pine ev idența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate sen i/ufu?și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență:

ART. 20. SERVICIUL CONTRACTARE SI ANALIZA CONTESTAȚIILOR

Se subordonează Directorului Direcției Achiziții și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Primirea, inregistrarea si gestionarea documentelor predate Serviciului Contractare si Analiza Contestații de către Serviciul Proceduri Achiziții, in vederea întocmirii contractelor de achiziție publica/acordurilor cadru:

2.    asigurarea redactării contractelor de achizitie/acordulrilor cadru si sau după caz. a actelor adiționale, in vederea incheierii acestora cu câștigătorii desemnați ai procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări;

3.    asigurarea incheierii contractelor de achiziție publica/acordurilor cadru, se va face numai după predarea prealabila către Serviciul Contractare si Analiza Contestații a unei fotocopii a Raportului Procedurii întocmit de către Serviciul Proceduri Achiziții. Raportul, va prezenta cel puțin următoarele elemente esențiale:

-    datele de identificare ale operatorului economic desemnat câștigător: valoarea contractului de achiziție publica/acorduluî cadru; obiectul contractului de achiziție publica/acordului cadru:

-    durata contractului de achiziție publica/acordului cadru:

-    cuantumul garanției de buna execuție, in cazul in care s-a solicitat prin documentația de atribuire publicata pe platforma S.E./\.P.

4.    penalitățile si limita acestora in conformitate cu draftul contractului de achiziție publica/acordului cadru publicate pe platforma S.E.A.P,

5.    alte informatii/date esențiale in conformitate cu cerințele imperative din documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P.. documentație insusila de operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de atribuire.

6.    asigurarea incheierii actelor adiționale aferente contractelor de achiziție publica, se va face numai în baza unui Raport de Specialitate comun întocmit de catredniliatorul propunerii si Serviciul Proceduri Achiziții ce va conține imperativ propunerile întemeiate, prezentate clar si detaliat cu motivarea in fapt a determinării incheierii unui act adițional ce va deveni parte integranta a contractului de achiziție publica existent:

7.    Raportul de specialitate comun se va preda, către Serv iciul Contractare si Analiza Contestații de către Serviciul Proceduri Achiziții, cu cel puțin 15 zile in prealabil incheierii actului adițional.

8.    în urma colaborării cu Serviciul Proceduri Achiziții. Serviciul Contractare si /Analiza Contestații

asigura urmărirea constituirii garanției de buna execuție in cuantumul si forma stabilita in Șțf conformitate cu prevederile contractuale si in concordanta cu documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P:    As

9.    asigura inregistrarea notificărilor prealabile si a contestațiilor depuse de operatorii economici in >

cadrul procedurilor de atribuire:    >î'

10.    elaborează, in legătură cu activitatea si limita de competenta a Serv iciului Contractare si Airalfza

Contestații, următoarele documente:    A? £ ~

a.    puncte de vedere cu privire la notificările prealabile depuse de operatorii economici-ințțădruj

procedurilor de atribuire organizate de A.S.S.M.B.. in conformitate cu prevederile Legii nr. lOKCOlâj? privind remediile si caile de atac in materie de atfrbuțrjxa contractelor de'acliizitie publicaȘ&u modificările și completările ulterioare;    -7^

b.    puncte de vedere cu privire Ia contestațiile7depuse de operatprii economici-în cadrul procedurilor 4. de atribuire oruanizate de A.S.SPM.B.. in conformitate cu prevederile Leuii nr. 101/2016 nrkindCONFORM CU ORIGINALUI

remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiz.ilie^^^ eoni pl e țări I e ul teri oare:

c.    plângeri împotriva Deciziilor C.N.S.C. (după comunicarea rezoluției in Achiziții), in confonniiate cu prevederile Legii nr, 10] 2016 privind rem6 materie de atribuire a contractelor de achiziție publica:

d.    note si concluzii scrise in cauzele aliate pe rolul C.N.S.C.. in conlbnnitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica cu modificările și completările ulterioare.

11.    Informarea Direcției Achiziții cu privire la stadiul soluționării cererilor (notificări prealabile si sau contestații) de către instituțiile abilitate, respectiv C.N.S.C. si/sau Curtea de Apel București:

12.    îndeplinește si alte atribuții cu caracter speciile, ce decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de conducerea instituției, in domeniul sau de activ itate,

13.    Participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB:

14.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul compartimentului:

15.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu priv ire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul compartimentului:

16.    Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul.

17.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

18.    Întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora:

19.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia:

20.    line evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activ itate ale instituției și pe domeniul său de competență.

îs de Ia Direcția ile de atac in


Art. 21 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT MEDICAL

Directorul General Adjunct Medical se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții:

1.    Coordonează activitatea structurilor aliate în subordinea sa. In lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale v or II îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor allați în subordinea sa:

2.    Analizează aspectele organizatorice ale asistenței medicale a mamei și copilului. în raport cu

dinamica morbidității și mortalității la aceste categorii și propune măsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale :    /A

3.    Colaborează cu alte direcții din cadrul Ministerului Sănătății în legătură cu activitățile specifice domeniului:

4.    Participă la implementarea de acțiuni în parteneriat cu organizații internaționale și

nonguvemamentale:    _

5.    Coordonează în Direcția Managen(ent>ț.Simctufi/Unitati sanitare. Direcția Programe Promovare

a Sanatatii si Direcția Medicina Școlară;

/ . .... \, _ ,


1 Propune comisiile de Cvaminare și comisiile de ^soluționarea contestațiilor, la concursurile organizate privind ocuparea posturilor de eoridlttw și de execuție din structurile aliate în


subordinea sa:

7.    Propune proiectul de Regulament de organizare a concursului examen pe de manager la unitățile subordonate Administrației Spitalelor si Serviciilor' măsuri pentru monitorizarea aplicării regulamentului:

8.    Participa la negocierea contractului colectiv de muncă la niv el de unitate

9.    Evalueaza performanța profesionala individuala a personalului cu fui subordinea sa:

îsturilor și propune


10.    Propune infiintareazdesființarea unor categorii de posturi din statul de funcții pentru direcțiilor, serviciilor și birourilor aliate în subordinea sa. conform structurii aprobate prin Ilotarare de Consiliu General al Municipiului București:

11.    Conduce. îndrumă și coordonează activitatea structurilor din cadrul Direcției Management si Structuri l nitati Sanitare. Direcția Medicină Școlară. Direcția Programe Promovarea Sanatatii si Biroul Secretariat si Statistica Medicala:

12.    Nominalizează echipele de proiect pe fiecare sursa de finanțare

13.    Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul municipiului București, pe domenii de asistență medicală :

14.    Analizează si avizeaza propunerile înaintate de conducerea unităților sanitare din administrare privind reorganizarea, restructurarea, respectiv structura organizatorică temporara sau definitiva, statul de funcții, statul de personal și regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, precum și cele privind schimbarea sediului și a denumirii acestora. în vederea aprobării, conform legislației in vigoare șî prezentului regulament:

15.    Desemnează medicul coordonator și asistentul coordonator al cabinetelor medicale de medicină generală și cabinetelor stomatologice ale unităților de învățământ public preșcolar, școlar și universitar, aliate în componența Serviciului Medicina Școlara, organizate pe sectoarele municipiului București și distinct pentru asistența medicală universitară:

16.    Coordonează necesarul de servicii de sănătate pentru unitățile sanitare publice cu paturi aliate in adm i n i strarea A. S. S. M. B.:

17.    Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populației și în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății;

18.    Propune masuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in rețeaua unităților sanitare publice aliate in administrare:

19.    Evaluează și coordonează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlară:

20.    Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora:

21.    Coordonează activitatea de statistica medicala si de prelucrare a informațiilor statistice medicale de la unitățile sanitare publice, aliate în administrare si cabinetele medicale școlare:

22.    Verifică activitatea de informare a personalului medical din unitățile sanitare publice si din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București . aliate în adminislrare/subordonare. în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora:

23.    Colaborează cu factorii decidenti la implementarea strategiei de îmbunătățire a performatiîei [n

unitățile aliate in administrare:    l£ £ z


24.    Implementează strategia m nici pa li tații de participare a sectorului privat la îmbunajațireă î , performantei sectorului sanitar. în coritLițiile leuiîzr \

CA

25

26

27

28

29

30.

31.


32,

34,


3?

36

37.

38.

39.

40.


Participă Ia îndeplinirea planurilor de acțiuni pri\ ind implementarea leg și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local: z\nali/ează sesizările și reclaniațiile referitoare la asigurarea asistenței unitățile sanitare publice aliate în administrare si in cabinetele medicale scprare:

Coordonează, la nivel local, programe de promovare a sănătății și educației pentru sănătate: Asigura la nivel local implementarea, monitorizarea si coordonarea politicilor publice de sanatate naționale si cele promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sanatoase;

Propune spre avizare Primarului General intalnirea Steering givtip. constituit la nivel local ori de cate orî situația o impune:

Propune spre avizare Primarului General organizarea de conferințe naționale si internaționale cu teme ce vizeaza integrarea Municipiului București in programele promovate de OMS si dezvoltarea unei rețele de Ilealthv Cities NetWork:

Participa la activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice, respectiv de prevenire a efectelor caniculei, si alte acțiuni prevăzute de legislație:

Participă la elaborarea planului de intervenție în caz de dezastre și epidemii:

Propune parteneriate cu organizații neguv ornamentale din domeniul sănătății :

Participa în calitate de membru in comisiile de examen contestații pentru concursuri 'examene pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor, din domeniul medical din cadrul structurilor aliate în subordinea sa și a unităților sanitare aliate în subordinea A.S.S.M.B.

Propune numirea reprezentanților instituției in consiliile de administrație ale unităților aliate în administrare conform art /<S7 alin. l-l din Legea 95 2006

Propune si participa la crearea unor proceduri specifice de lupta împotriva fraudării sistemului de sanatate si împotriva corupției din sistem:

Poate propune Primăriei Municipiului București, modificări și completări legislative în domeniul de competență/activilate al A.S.S.M.B.. pentru sporirea calității serviciilor medicale publice si stoparea gradului de vulnerabilitate la corupția din sistem;

Propune aclivitati de control în unitățile sanitare aliate in administrare:

Propune elaborarea contractului-cadru si metodologia de colaborare, conform prev ederilor legale aplicabile, intre spitale si instituții de invatamant superior si poslliceal:

îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

ART. 22 BIROU SECRETARIAT SI STATISTICA MEDICALA

Se subordonează Directorului general adjunct (medical) și are următoarele atribuții și competențe:

1.    este responsabil pentru organizarea bazelor de dale la nivelul unităților subordinate Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale :

2.    pune la dispoziția tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate . cu acordul conducătorului Serv iciului Medical Suport Spitale/Ambulalorii și în conformitate cu legislația în vigoare:

3.    colaborează cu celelalte structuri ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale pe probleme legate de statistică :

4.    transmite informări operative. în timp real. persoanelor cu atribuții de decizie:

5.    organizează sistemul de evidență primară și raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor

medicale școlare de medicina uenerala si medicina dentara :

6.    organizează arhivarea informațiilor statistice in conformitate cu indicatorul termenelor de păsțtâre^‘

documentelor    */r    Vs ~ ’

7.    centralizează, verifică și transmite stfucturilof'desemiîate dările de seamă trimestriale și anual®. ș - j

7/


I-

15
, V-v

_    n mijeam r'4

S. precum și situația unităților sanitare publice din subordinca Administrau^ rrf ijg£rv «iilor .='■'.</ Medicale București (unități, paturi, personal, activități)    77'

9.    transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice    Ve de li^ftHUÎI'

Național de Sănătate Publică ;

10.    Tine evidența și raportează mișcarea personalului medical pe unități, spe

11.    Primește raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de dale la nivelul unităților din subordinca Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, le transmite Ministerului Sănătății, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății:

12.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general adjunct medical al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în v igoare. din I lotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

13.    Colectează, indicatorii de morbiditate și mortalitate legați de evoluția bolilor netransmisibile/transmisibile

14.    Colectează trimestrial și/sau anual indicatorii programelor de sănătate specifice de la unitățile sanitare. în conformitate cu actele normative în vigoare și reglementările europene în domeniu

15.    Centralizează lunar indicatorii raportați de către spitalele din subordinca Primăriei Municipiului București si aliate in administrarea ASSMB conform anexelor din formularele statistice prevăzute de lene.

Art. 23 DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE Este condusă de Directorul direcției aliat în subordinca Directorului General Adjunct Medical și

are următoarele atribuții și competențe:

1.    coordonează, monitorizează și evaluează activitatea unităților sanitare care acordă asistenta medicala și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației:

2.    propune măsuri pentru creșterea accesibilității la serviciile medicale:

3.    monitorizează supravegherea și controlul aplicării legislației de către unitățile sanitare, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar cu autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate:

4.    monitorizează implementarea la nivelul spitalelor aliate in administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale a politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale spitalicești:

5.    monitorizează și evaluează activitatea instituțiilor sanitare care acordă asistență medicală spitalicească din subordinca Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației pe care le inainteaza Directorului general adjunct medical:

6.    coordonează si monitorizează activitatea structurilor de sanatate publica din subordinca Administrației Spitalelor si Serv iciilor Medicale

7.    elaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale care au ocupat această funcție prin concurs, conform Legii nr.95/2006 si a Ordinului M.S. nr 1520/2016 precum și a comitetelor directoare interimare;

8.    elaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale privind încadrarea managerilor spitalelor-, publice numiți cu caracter interimar.

9.    evalueaza performanța profesionala individuala a personalului cu funcții de execuți

subordinca sa:    __

10.    îndeplinește alte atribuții care decurg'âni acteleSjofmative în vigoare.

Art. 24 SERVICIUL MANAGEMENT SPI I ALE \

Serviciul Management Spitale se ailă în subordinca Directorului Direcției Management si Structuri * / ***■// *

Mele atribuții și competențe://


6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14


16.

17.

18.

19.


Participă la identificarea căilor de îmbunătățire a indicatorilor de performanță ș, cu managementul unităților sanitare aliate în administrare:

Propune Directorului Direcției Management si Structuri Unitari Sanitai    )ii de dezvoltare

a unităților sanitare aliate in administrare, in funcție de nevoile identilj

Propune Directorului Direcției Management si Structuri l nilati Sanitare"strategii de dezvoltare a unităților sanitare aliate in administrare, in funcție de nevoile identificate:

Colaborează la implementarea strategiei municipalității de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar:

Are atribuții de inspecție și control față de unitățile sanitare aliate în administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, in colaborare cu celelalte compartimente ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București sau după caz. Împreuna cu celelalte structuri cu atribuții in domeniu:

Asigură soluționarea legală a petițiilor cu priv ire la asistența medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competentă:

Participă la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor in unitățile sanitare aliate în administrare. în condițiile legii:

Verifica respectarea legislației in domeniul sanatatii privind angajarea, transferarea si detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimistilor. biologilor si cbimistilor din unitățile sanitare publice:

Verifica respectarea legislației privind angajarea si promovarea personalului din unitățile sanitare:

. întocmește referate de specialitate si alte documente necesare numirii managerilor interimari: Participă Ia organizarea concursurilor de ocupare a posturilor in unitățile sanitare aliate în administrare. în condițiile legii:

întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului, întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu priv ire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului:

Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Management Spitale. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Șeful de Serv iciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Management Spitale, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serv iciul Resurse Umane:

Șeful de Serv iciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Management Spitale;

Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Management Spitale, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar. Ia nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serv iciul Resurse Umane:    A3

Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadru! Serviciului Management Spitale :

Șeful de Serv iciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Manaiienient^-.s^

Iu. i tji r.k.    f t    J


primirea acestora:    A    (>.;    ’

Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a'"hotelor de fundafîîehtare. a rapoartelor, a -do proiectelor de hotarari/îkPlanului Anual al Achiz.iti^pr Publice al A.S.S.M.B. si a referatelor de

k ■ h " 20 k


necesitate, aplicabile Serviciului Management Spitale, pentru buna funcțiot cadrul acestuia.

23.    I ine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate sen ieiului și rjrf la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de ty

24.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul general adjunct instituției în domeniul său de activitate.

Art. 25 SERVICIUL MEDICAL SUPORT SPITALE/AMBULATORI I

Se află în subordinea Directorului Direcției Management și Structuri l'nități Sanitare și are următoarele atribuții și competențe:

1.    acordă suport, prin personal de specialitate, unităților sanitare administrate

2.    Oferă infonnatii despre serviciile medicale pacientilor care se adreseaza unităților sanitare din administrarea ASSMB

3.    Realizează programări telefonice la diferitele serv ieii medicale si le înregistrează electronic

4.    Transmite pacientilor documentele medicale la externare transfer

5.    La laboratoarele de explorări funcționale este responsabil pentru completarea chestionarelor necesare a fi completate de pacient, realizează- înregistrarea electronica a pacientilor si a rezultatelor analizelor, transmite pacientilor rezultatele analizelor

6.    Centralizează si transmite electronic rezultatele chestionarelor de satisfacție ale pacientilor către conducerea secțiilor, a spitalului . către ASSMB si către instituțiile abilitate de Ministerul Sanatalii

7.    Realizează activitati de secretariat pentru manager si conducerea spitalului, precum si pentru șefii de secție sau coordonatorii de compartimente, laboratoare

8.    Transmite adresele si referatele de necesitate efectuate de șefii de secție si asistenții-selî către sen iciile suport din spital si este responsabil si de urmărirea îndeplinirii acestora

9.    Poale efectua activitate de curierat intern, extern către instituțiile cu care unitatea sanitara are relații contractuale sau de colaborare

Art. 26 DIRECȚIA PROGRAME SI PROMOVARE A SANATATII

Este condusă de Directorul direcției aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează programele de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

2.    Propune spre aprobare Directorului General adjunct (medical) constituirea unor echipe inlerdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor cronice în teritoriu:

3.    Coordonează la nivel local programele de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene:

4.    Monitorizează elaborarea proiectelor în parteneriat cu instituțiile administrației locale. în vederea soluționării problemelor comunitare:

5.    Analizezază împreună cu Șeful Serviciului Promovarea Sănătății problemele privind

promovarea sanatatii. care intra fie sub incidența finanțării din bugetul local, fie sub cea a asistentei financiare internaționale si pol constitui baza atragerii de finanțare externa in cadrul axelor prioritare si domeniilor majore de intervenție din cadrul Programelor finanțate din fonduri f externe nerambursabile:    z^v' g

6.    Analizeză împreună cu Șeful Serviciului Promovarea Sănătății sursele de finanțare (fotmțiri |

europene, fonduri naționale, buget localyfjfpentru programele proiectele propuse:    Hg

7.    Participa la seminalii de pregătire/instruire pentru contractarea, implementarea/ monitorizarea

de proiecte:    '    \2

Analizeză împreună eu Directorul general adjuhct<țqediejl) prioritățile în domeniul dezv oltării politicilor de sănafotX publică la nivel local. /asTgurând consultanța-și asistență tehnică în

CWFOrmcuorIGWai


ul,


domeniul politicilor de sanatate in colaborare (atunci când este cazqij^u|L\p6-tii| internaționali in domeniul sanatalii publice si alte domenii responsabile d^Jsta|Catlv sanatate a cetățenilor.

9.    Coordonează și propune spre aprobare Directorului General adjunct/medical faunele practici

si proiecte legate de sanilate. asa cum sunt propuse si promov ate de    plate legislației

in vigoare

10.    Propune spre aprobare Directorului general adjunct (medical) prioritățile in implementarea programelor specifice in dezv oltarea sen iciilor de sanatate publica ta nivel local si coordonează politicile de sanatate promovate de OMS Rețeaua Orașelor Sanatoase:

11.    Propune împreuna cu Șeful Serviciului Punct l ocal spre avizare Directorului General adjunct (medical), campanii de informare, educare, comunicare in domeniul sanatalii publice locale si asigura coordonarea acestora, in condițiile legii. împreună cu Biroul de Presă:

12.    Exercita si alte atribuții in domeniu, conform condițiilor acreditării municipiului București la rețeaua orașelor sanatoase regiunea Europa conform dispozițiilor Directorului General Adjunct (medical) și Directorului General:

13.    Participa la elaborarea si modificarea Regulamentului de Organizare și funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Direcția Programe si Promovare a Sănătății. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serv iciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB:

14.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul Direcției:

15.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele eu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul Direcției:

16.    Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul.

17.    întocmește referatele pentru acordarea sporurilor indemnizațiilor pentru salariații din cadru! Serviciului Promovarea Sănătății și aSeviciului Proiecte Punct l ocal.care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora:

18.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Punctului focal, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia:

Art. 27 SERVICIUL PROMOVARE A SANATATI1

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe si Promovare a Sanatalii și are

următoarele atribuții și competențe:

1.    monitorizarea programelor de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

2.    Propune Directorului Direcției Programe și Promovare a Sănătății spre analizare constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor cronice în teritoriu:

3.    participă la colaborări interinstituționale. la nivelul municipiului București, cu organizații

guvernamentale și neguvemamentale pentru asigurarea corelării activităților din cadrul-^ programelor naționale de sănătate cu alte inițiative, finanțate din alte surse:    S

4.    dezvoltă la nivel local programe de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate. în ' funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene:

5.    elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale. în vederea soluțjdpăriu î problemelor comunitare;

6.    elaborează, editează și asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice.

7.    Identifica problemele privind promovttrea~sanatatii. care intra fie sub incidența finantiWn^drtij bugetul local, fie sub eea a asistentei financiare internaționale si pot constitui baza atragerile finanțare externa in cadrul axelor prioritare si. domeniilor majore de intervenție din cadruE^ Programelor finania&din fonduri externe neramb'utGliile:

Identifica sursele tfe finanțare (fonduri europenei toițduri naționale, buget local. ) pentru
programele proiectele propuse:

9.    întocmește bugetul proiectului insolit de note de fundamentare’ penii! oportunitatea alocării din bugetul Administrației Spitalelor si Serviciilor M<xlici creditelor bugetare necesare pentru finanțarea programelor proiectelor cy'urmey/i a li derulate

10.    Participa in comisiile de selecție a potențialilor parteneri pentru proiepelț^zu finanțare locala si/sau internaționala derulate;

11.    Initiaza si asigura pregătirea condițiilor de aplicare a cererilor de finanțare :

12.    Participa la seminarii de pregătire instruire pentru contractarea implementarea' monitorizarea de proiecte:

13.    Colaborează intra si inter- instituțional in vederea documentarii pentru completarea cererilor de finanțare, precum si pentru întocmirea programelor proiectelor finanțate din bugetul local:

14.    Implementează (coordonează si monitorizează sub aspectul respectării calendarului si angajamentelor financiare) derularea programelor cu finanțare europeana.

15.    Obține acordurile preliminare si sau incheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror partenerial este necesar in vederea implementării programelor proiectelor finanțate din bugetul local:

16.    furnizează informații despre programele proiectele in derulare, in scopul promovării activ itatii si actualizării site-ului instituției:

17.    Realizează baza de dale a programelor proiectelor derulate si in curs de derulare in cadrul Administrației Spitalelor si Seniciilor Medicale București pe baza fondurilor locale si sau europene:

18.    Arhivează documentele elaborate in cadrul serviciului. inclusiv cele generate in cadrul programelor/proiectelor derulate.

19.    Participa la elaborarea si modificarea Regulamentului de Organizare și funcționare, statului de funcții, stalului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Promovarea Sănătății. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Sen iciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB:

20.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul compartimentului:

21.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul compartimentului:

22.    Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de holarari atunci când e cazul.

23.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul serviciului, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

24.    întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Promovarea Sănătății, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora si le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe și Promovare a Sănătății:

25.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Promovarea Sănătății, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia

26.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.


Art. 28 SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE PL NCT FOCAL Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe si Promovare a Sanatatitffși are;

următoarele atribuții și competențe

• tJj

Propune Directorului Direcției Programe și Promovare a Sănătății spre analizare priorități domeniul dezvoltării politicilor de sănătate pufțlicq^ fa nivel local, asigurând consultanță .și asistență tehnică în domeniul politicilor de sanatate7in\ colaborare (atunci caiid este cazul) cu evpertii naționali si i.yernțttionali in domeniul sahikiîîi/publice si alte domenii responsabile de


starea de sanatate a cetățenilor.

2.    Propune Directorului Direcției Programe și Promovare a Sănătății spre si proiecte legate de sanatate asa cum sunt propuse si promovate de OM in vigoare

3.    Coordonează implementarea politicilor publice de sanatate europene si

4.    Propune Directorului Direcției Programe și Promovare a Sănătății spre analizare prioritățile in implementarea programelor specifice in dezvoltarea serv iciilor de sanatate publica la nivel local si coordonează politicile de sanatate promovate de OMS Rețeaua Orașelor Sanatoase:

5.    Asigura colectarea, prelucrarea si interpretare de date in domeniul sanatalii publice la niv el local:

6.    Monitorizeza si evalueaza serv iciile de sanatate publica la nivel local:

7.    Propune Directorului Direcției Programe și Promovare a Sănătății spre analizare campanii de informare, educare, comunicare in domeniul sanatalii publice locale si asigura coordonarea acestora, in condițiile legii. împreună cu Biroul Comunicare si Relații Publice

8.    Coordonează activitatile de consiliere medicala v ulnerabile din punct de vedere social:

9.    Participa la programe, vvorksliop-uri. conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de cale ori este nevoie la Biroul regional Europa - OMS. cu aprobarea Directorului general adjunct medical și a Directorului General:

10.    Exercita si alte atribuții in domeniu, conform condițiilor acreditării municipiului București la rețeaua orașelor sanatoase regiunea Europa conform dispozițiilor Directorului General Adjunct medical și Directorului General;

11.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și I unctionare. statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

12.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul compartimentului:

13.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul compartimentului;

14.    Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul.

15.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Punctului focal, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

16.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul serv iciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe și Promov are a Sănătății:

17.    Participă Ia întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Punctului l ocal, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia:

18.    'I ine ev idcnța scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serv iciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activ itate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 29 DIRECȚIA MEDICINA ȘCOLARA

Direcția Medicina Școlara este condusă de Directorul direcției aliat în subordinea Directorului General adjunct medical și are următarele atribuții și competențe:

1.    Conduce. îndrumă și coordonează activitatea structurilor din cadrul Direcției Medicina Scoltmir?

respectiv Serviciul Medicina Școlara, inclusiv cabinetele de medicina generala si stomatologie

organizate in 7 unitati funcționale .    țj a £ g

2.    Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul municipntJ ' ~ ~    ::

București, pentru cabinetele de asistenta medicala si stomatologie din unitățile de invatăn public preșcolar, școlar din municipiul Bucureștj;

3.    Coordonează, analizează și evaluează activ italeaamgajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar șfunivefsitar din municipiul București:

Coordonează activitat/a\le educație sanitară șî preventivă în unitățile de invatamant
C0wo««cUoWGW4t


ytHWl A|j •>‘Z J»'H»Uîi A t

vs,

q 7i


prcuni verși tar si universitar de stat de pe ra/a municipiului București. împreuna jzti autorizate:

5.    Coordonează afinitatea de normare a personalului medico-sanitar din eaf nprCle de medicina generala si stomatologie aliate in unitățile de invatamant public preșcolar. Medlar si universitar din municipiul București, activitate ce se realizează în raport cu numărul de copiișcolari studenti aflați in procesul de învățământ.

6.    Propune spre aprobare Directorului General Adjunct, masuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in cabinetele de asistenta medicala din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar. in urma unei analize făcute impreuna cu Șeful Serviciului Medicina Școlara si cu medicii coordonatori:

7.    Împreuna cu Șeful Serviciului Medicina Școlara evaluează, coordonează și monitorizează serviciile medicale furnizate in cadrul rețelei de asistență medicală școlara si universitara:

8.    Coordonează activ itatea de informare a personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București. în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacicnților cu priv ire la drepturile și îndatoririle acestora:

9.    Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni priv ind implementarea legislației medicale specifice și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local:

10.    Analizează și repartizează soluționarea sesizărilor și redamațiilor referitoare la asigurarea asistenței medicale in cabinetele medicale școlare:

11.    Evaluează, coordonează și monitorizează activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice: acțiuni de prevenire a efectelor caniculei, asigurarea asistentei medicale in cabinetele medicale aliate in administrare si alte acțiuni prevăzute de legislație;

12.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația in v igoare. din Ilotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

Art. 30 SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Serviciul Medicina Școlara este subordonat directorului Direcției Medicină Școalară și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează serviciile medicale furnizate în cadrul cabinetelor de asistenta medicala din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar din municipiul București:

2.    Șeful de Serv iciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu priv ire la cabinetele medicale. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

Coordonează si analizează activitatea angajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile


j.


4.


6.


7.

8.


de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București:

Participa la deslășurarea activitatilor de educație sanitară și prev entivă în unitățile de invatamant de pe raza municipiului București, impreuna cu alte organisme autorizate;

Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale in - , cabinetele medicale din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din-gj^ municipiul București :    /£'

Asigură informarea personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unităme dd învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București. în legătură cu nprntele; de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacicnților cu privire la drepturile șî* îndatoririle acestora:    ••=y-    z

întocmește si asigura implementarea Procedurilor ( fierationale in cadrul serv iciului;    % £

Întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu pri\ ire |a implementarea sistemului de Control >"-'-Intern Managerial in cadrul serviciului:    , ’P'jj

îndeplinește și alte atribuțLPstabilite de directorul Direcției Medicina Școlara și conducereaK'instituției în domeniul său de activitate.

10.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a perfonii pentru angajații din cadrul Sen iciului Medicina Școlara, pe

A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Sen iciul Resurse Umane:

11.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații Școlara:

12.    Șeful de Seniciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Medicina Școlara, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:

13.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Medicina Școlara :

14.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor v acante din cadrul Serviciului Medicina Școlara:

15.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului de Medicină Școlară:

16.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului de Medicină Școlară, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia:

17.    fine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

A. CABINETE .MEDICALE DE MEDICINA GENERALA SI STOMATOLOGIE SECTOR 1 - SECTOR 6 sunt în subordinea Serviciului Medicina Școlara

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE

1.    Cabinetele de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara. în subordinea Direcției Medicina Școlara.

2.    Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din municipiul București este acordarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, preșcolarilor si elevilor din unitățile de învățământ (grădinițe, școli) din municipiul București.

. Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, stabilit de Directorul Direcției Medicina Școlara . av izat de Directorul General Adjunct si aprobat de Directorul General al ASSMB. cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.

4.    Cabinetele medicale și de medicină dentară își au sediul în cadrul unităților de învățământ în care se asigură asistența medicală. Asistența medicală și de medicină dentară se acordă numai în spațiile, din cadrul unităților de învățământ, cu destinația de cabinete medicale autorizate de Direcția de Sănătate Pulică a Municipiului București.

5.    Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preșcolarilor si școlarilor prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

6.    Asistența medicală și de medicină dentară se acordă preșcolarilor si elev ilor pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ.

7.    Activitatea privind asistenta medicala este organizată în 6 unități funcționale aferente cdor 6

sectoare ale Municipiului București . fiecare unitate funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină dentară.    U ;

8.    fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu atribuții de coordonare și Un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ ai Directorului General al ASSMB. la propunerea Directorului General Adjunct.

9.    Asistența medicală și stomatologică preventivă.’ cultivă și de urgență. în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a elev ilor din unitățile Școlare în care nu există posibilitatea înființării, în condiții legale a unui cabinek medical se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină dentară din alte unltățnșcolare. autorizate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului

București.

10.(1 JAsistența medicală și stomatologică din cabinetele medicale șeo' categorii profesionale: medici și medici dentiști cu drept de liberă practic

(2)Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu cont în conformitate eu dispozițiile legale în vigoare.

A. Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din g(adii>>țele și unitățile școlare din municipiul București, se realizează în raport cu numărul de copii școlari allați în procesul de învățământ, astfel:

I, Grădinițe:

a) grădinițe cu program normal (8.OO-I2.OO) - 100 de preșcolari (5 grupe,: 1/2 normă post asistent medical: 1/4 normă post medic:

b) grădinițe cu program prelungit:

-    grădinițe cu mai puțin de 100 de preșcolari (1-5 grupe): un post asistent medical: 1/4 normă post medic:

-    grădinițe cu mai mult de 100 de preșcolari: două posturi asistent medical (asigurare două ture):

1/4 normă post medic:

e) grădinițele cu program săptămânal:

-    grădinițe cu mai puțin de 60 de preșcolari: 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I. o asistentă medicală în tura a Il-a și o asistentă medicală în tura a lll-a): 1/4 normă post medic:

-    grădinițe cu mai mult de 60 de preșcolari: 4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I. o asistentă medicală în tura a ll-a și o asistentă medicală în tura a Hl-a): 1/4 normă post medic.

II. Școli:

a)    școlile cu mai puțin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical:

b)    școlile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical:

c)    școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură):

d)    școlile cu mai puțin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic:

e)    școlile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic:

I) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic: g) școli cu 1.000-1.500 de elev i:

-    o normă post medic dentist:

-    o normă post asistentă medicală de medicină dentară.

B. ATRIBUȚII SI COMPETENTE SPECIFICE
B.I. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DE MEDICINĂ GENERALĂ

(I) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

1.    Controlează prin sondaj și semnalează directorului scolii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice. alimente și băuturi restricționate la comercializare în scoli).

2.    Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor directorului unității de învățământ

3.    Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alim/jîtatit? din unitățile de învățământ arondate (inclusiv de igienă școlară).

4.    Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator. în vederea depistării afecțiunilor inlecto-contagioase la subiecți și contacți.

5.    I rniăreștc modul de respectare a normelor de igign^a procesului instructiv-edueativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).

Controlează, prin sondaj, igienă indiv iduală a preșcolârilor^i școlarilor.

I valuează circuitele funcționale și propune măsuri pentru dcn|fonnarea la standardele și normele de igienă.


6.

7.

8.    Prezintă măsurile necesare directorului unității de învățământ.

9.    Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor conformitate cu normele în v igoare.

10.    Verifică implementarea măsurilor propuse.

11.    Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.

12.    Informează in scris directorul scolii si sau reprezentanții direcțj; Xinătate publică a municipiului București. în legătură cu aceste abateri.

13.    Supervizează corectarea abaterilor.

14.    Raportează la Direcția de sanatate publica a municipiului București, in conformitate cu legislația in v igoare. toate cazurilesi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologica in colectivitate sub îndrumarea direcției de sanatate publica a municipiului București si implementează masurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul National de Sanatate Publica.

15.    Vizeaza întocmirea meniurilor din grădinile si cantine școlare.

16.    Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații sanatoase.

17.    Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din grădinile si cantine școlare, in vederea prevenirii producerii toxiinlecliilor alimentare

18.    Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea eventualelor nereguli constatate.

19.    Informează operativ directorul unității de învățământ și ASSMB despre neregulile constatate și despre măsurile propuse pentru a 11 adoptate.

(2)


4.

5.

6.

7.

8.


9.

10.


Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical (in colaborare cu medicul cu atribuții de coordonare, după caz).

Efectuează triajul epidemiologie, la intrarea si revenirea in colectivitate după vacantele școlare, precum si realizarea de imunizări in situații epidcmiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății.

Verifica antecedentele vaccinale ale copiilor Ia înscrierea in colectivitate si pe întreg parcursul procesului de invatamant. informează si îndruma parintii/apartinatorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor in cazul in care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute in Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.

Eliberează, la cererea părinților sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fisa cu vaccinările efectuate pana la data de 1 mai 2015 in unitatea de invatamant. in vederea transmiterii către medicul de familie a informațiilor complete priv ind vaccinarea copiilor.

Organizează activitatea de vaccinare în situații epidcmiologice speciale, respectând condițiile de igiena si de siguranța.

Colaborează cu direcția de sanatate publica a municipiului București in vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare in situații epidemiologiee speciale.

Se îngrijește de întocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea activităților de imunizare realizate in situații epidcmiologice speciale, eonfonn normelor stabilite prin ordip.al ministrului sanatatii.    ’

Eliberează părinților sau tutorilor legali instituiri ai copiilor adeverințe de vaccinare i//cazul efectuării vaccinării in situații epidcmiologice speciale, in vederea transmiterii către meyicul de familie.

Initîaza supravegherea epidemiologica a preșcolarelor din grădinile si a elev ilor.

Depistează, izolează și declara orice boala infectocontagioasa. în funcție de grupa .

Participa la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmi^biîe. sub îndrumarea metodSlogiea a medicilor epidemiologi.

Aplica tratamentele chimionrofnuetiee in focare. Ia indienii medicilor epidemiologi.


1 conform cu omGWAL7b^x,,,,, ! ’

13.    Inițiază acțiuni de dezinfeelîe-dezinseetie și deparazitare în cazul foe^r^^nbr^/Vre (p'&fievtloza. scabie). \ irale sau microbiene (tuberculoza, infecții streptococicc. boli dija/x/ov acute etc.T. TÎin grădinițe si scoli conform normelor Ministerului Sănătății.

14.    Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratori/înstf/onul epidemic.

15.    Efectuează triajul epidemiologie după vacanțele școlare și îl inițiază/nXÎe câte ori este nevoie.

16.    Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococicc și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

1.    Participă la anchetele stării de sănătate inițiate in unitățile de copii și tineri arondate.

2.    Asigura asistenta medicala pe perioada desfășurării examenelor naționale.

3.    Prezintă in consiliile profesorale ale unităților de invatamant arondate o analiza anuala a stării de sanatale a copiilor.

4.    Examinează elevii care vor fi supusi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicații. și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postim unizare (RĂPI).

5.    Examinează toti preșcolarii din grădinile si elevii- examenul medical de bilanț al stării de sănătate din clasele a 1. a IV-a. a VJII-a. a Xil-a /a Xlll-a si ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihieă și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

6.    Selecționează, din punct de vedere medical, elev ii eu probleme de sănătate. în vederea orientării lor școlare și profesionale la terminarea învățământului gimnazial și liceal.

7.    Examinează preșcolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare (eu excepția celor sportive) și în vacante, in diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie. Examinarea pentru participarea elevilor la evenimente sportive le efectuează în limita competențelor.

8.    Vizează documentele medicale pentru obținerea de burse medicale școlare.

9.    Dispensarizează elevii din toate clasele, eu probleme de sănătate . allati în ev identa speciala. în scop recuperator.

10.    Completează împreună eu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițe și școli.

11.    Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței, scolii generale, scolii profesionale si a liceului.

12.    Eliberează bilete de trimitere simple.

13.    Eliberează, pentru elevii eu probleme de sănătate, documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă. în cadrul instruirii practice în atelierele școlare,

14.    Eliberează scutiri medicale de prezenta la cursurile școlare pentru elevii bolnavi.

15.    Eliberează pentru elevii eu probleme de sănătate, documente medicale în vederea scutirii parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlara. în conformitate eu prevederile legale în vigoare.

16.    Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare.

17.    Acorda, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondațțr’.

medicilor. în limitele competentelor și apeleaza. la nevoie, structurile sistemului naționjff dejSp asistenta medicală de urgență și de prim ajutor calificat, acordând școlarului asistenta conti/nfa dc -urgență pana la sosirea echipajului solicitat.    II j


18.    Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii si elevii, inclusiv pe cei izolațiVpâna

la preluarea lor de către familie/reprezenlantul legal sau până la trimiterea la medicul special familie.    .    -■=?=-'-    -T

(4) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

Medicul. împreuna eu directorul unității de învâțământTși cu reprezentanți ai ASSMB. inilia/a. < deslasoara și colaborează latorganizarea diverselor deiAitati de educație pentru sănătate în cel

■/ I    -    29conform m ««____ <1#3? n/fTn» vvN'

puțin următoarele domenii:

2.    nutriție sănătoasă și prevenirea obezității:

3.    aclis itate fizică:

4.    pre\ enirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv

5.    viață de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuala (BI S):

6.    prevenirea accidentelor rutiere;

7.    pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre:

8.    instruirea grupelor "Sanitarii pricepuli":

9.    orice alte teme privind stilul de viață sănătos.

10.    Initiaza și participa, după caz. la lecțiile de educație pentru sănătate.

11.    Participa la lectoratele cu părinții ale căror teme v i/ează sănătatea copiilor

12.    1 ine prelegeri. în consiliile profesorale, pe teme priv ind sănătatea copiilor.

13.    Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor.

14.    Consiliază cadrele didactice în legătura cu principiile promovării Sănătății și ale educației pentru sănătate. în rândul preșcolarilor și elevilor.

15.    Participă la programe de educație medicală continua, conform reglementarilor în v igoare.

B.II ATRIBUȚIILE CADRELOR MEDICALE MEDII DIN CABINETELE DE ASISTENTA MEDICALA

(1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari si/sau elevi

1.    Semnalează medicului unității/direclorului școlii după caz. încălcările legislative vizând detenninanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice. alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli)

2.    Semnalează medicului unității/directorului unității de învățământ și ASSMB. nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical.

3.    Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a organismului copiilor și condițiile în care se realizează aceasta.

4.    îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer. apă. soare, mișcare) a organismului copiilor.

5.    Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădinițe în timpul spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei.

6.    Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.

7.    Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia sau reprezentantul legal.

8.    Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de conlacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.

9.    Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene. materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologic și ridică buletinele de analiză în situații de apariție a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.

10.    Întocmește zilnic în comunitatea de preșcolari si elevi evidența copiilor absenți din ntotivarZ medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezenlăfea

avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3?

* 1    f! ~    H

zile.    IL    c

11.    Controlează zilnic respectarea normelor de igiena din grădinițe (săli de grupă, bloc alimeplati dormitoare, spălătorie-călcătorie. grupuri sanitare, curte ele.) și școli, spațiile de învățămânn^ăli


de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri^sanitare, săli de sport, de cazare (dormitoare, saff=,: de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli di mese) - consemnând în caietul special destinat țoațe constatările tăcute și aducând operativ la cunoștință medicului și. după caz. conducerii uniiâți’fdeficiențele constatate.

12.    I-xeculâ acțiuni de combatere a bolilor transmisibilejlln focarele existente în școli. întocmind și
fișe de focar (prelcxarea de tampoane pentru exudate na/.olâringi pediculoza și scabie).

13.    E\aluează circuitele funcționale sub supenizarea medicului și necesare pentru conformarea Ia standardele și normele de igiena.

14.    Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.

15.    Informează medicul sau. în lipsa acestuia, directorul școlii și saiTreprezentanții direcției de sănătate publică a municipiului București asupra acestor abateri.

16.    Supen izează corectarea abaterilor, in funcție de responsabilitățile stabilite de medic.

17.    Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor prixind alimentația preșcolarilor și elevilor.

18.    Consemnează zilnic. în cadrul fiecărei ture. într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările prixind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igienă indix iduală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta aetixități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație. amigdalite pultacee. aducând la cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări.

19.    Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentație pri\ ind calitatea alimentelor

20.    Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

21.    Verifică periodic starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe și din cantinele școlare. în xederea prexenirii producerii de loxiinfecții alimentare.

UJ |J - Igg    C\    -j,    GJ


(2)Servirii de menținere a stării desanatate individuala si colectiva ,4. Servicii curente

1.    Gestionează. în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor corectă.

2.    Insoteste. după caz. copiii din gradnila in situația deplasării acestora intr-o tabara de vacanta, pe toata durata acesteia.

. Asigura asistenta medicala in taberele de odihna pentru preșcolari, scop in care poate fi detașat in aceste unitati.

Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materialele sanitare și cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.

. Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

. Aplică. în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății, tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivității.

. Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz. medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ. precum și familiile reprezentantul legal al preșcolarilor și elexilor.

. Imunizări

, Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări in situații epidemiologice specialei-, Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările in situații epidemiologice speciale,//?' înregistrează. în fișa de consultație și în registrul de xaccinări. imunizările efectuate in'situații-epidemiologice speciale .    \-

4. îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea aetixității de imunizare in sinfetif-epidemiologice speciale.    ' ‘<

C. Triaj epidemiologie

1.    I fectueazu zilnic controlul medical (triajul epidemiologie j*tj copiilor din grădinițe

2.    I fectueazâ triajul epiddnrologic al tuturor elexilor după'fiecare xacanțâ. precum și alte triaje,

atunci când este cazul, |    \    \    ,    /

\ ’x    /    % Z71.,

v'

*    -a Z

> i 11 x


3.    Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând me<!

4.    Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevii din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

5.    Aplică tratamentele chimioprolllactice în focare, la indicația medici)!

6.    Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele dy normelor Ministerului Sănătății,

7.    Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

1.    Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate, conform dispozițiilor medicului.

2.    Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a elev ilor.

Efectuează somatometria în cadrul examenului medical de bilanț. înscriind datele rezultate în

fișele medicale.

4.    Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somalometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie. fizionietrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale.

5.    Consemnează în fișele medicale ale elev ilor rezultatele examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați. sub supravegherea medicului școlii, precum și motivările absențelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.

6.    Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli profesionale.

7.    Participă sau prezintă, după caz. în consiliile profesorale ale școlilor o analiză anuală a stării de sănătate a elev ilor.

8.    Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea ev entualelor contraindicații medicale.

9.    Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apariția reacțiilor adverse poslimunizare (RĂPI)

10.    înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidență specială, dalele controalelor medicale.

11.    Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa I clasa pregătitoare.

12.    Execută activități de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc.).

13.    Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar, calculând indicatorii de prevalență. incidență și structură a morbidității

14.    Completează adeverințele medicale ale elevilor care termină clasa IX-a. a Xll-a și ultimul an al.

școlilor profesionale.    zf^’

(4) Servicii de asigurare a stării de sănătate a elevilor    H

1.    Acordă. în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor si elevilor din unitățile de . invatamant arondate, apelează Serviciul unic de urgență - 112 si supraveghează transflprlul. preșcolarilor la unitățile sanitare.

2.    Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului.

3.    Supraveghează preșcolarii și elev ii izolați in infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora ' de către medic.

Completează, sub supravegherea medicului colectiv ituțij. condica de medicamente și de materiale sanitare pentru apaiat/il urgență,. • :    1 ?"

C / (


C°HFORM


cu°^inaLul


N'IO.’if« ,| VA

juniu:i.i
(5) Serv icii de promovare a unui stil de viața sănătos

1.    Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă inTTiv ikMiaXJâ^f^școlâlr.——-

2.    Efectuează. sub îndrumarea medicului colectivi tații, activități de edpcațiel/pentru sănătate cu părinții, cu copiii și eu personalul didactic auxiliar din grădiniță și. rt^pectiv.jn rândul elev ilor. a! familiilor elev ilor și al cadrelor didactice.

3.    Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau a prelkgcrffor privind educația pentru sănătate a elevilor, pe clase și. eventual, separat pe sexe. inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.

4.    Participă la lectoratele cu părinții elev ilor pe teme de educație pentru sănătate

5.    Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri v izând aspectele sanitare din unitatea de învățământ.

6.    Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi rev in în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

7.    Participă la instruiri profesionale.

8.    Participă la programe de educație medicală continua conform reglementărilor în v igoare.

B.III. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DENTIST

1.    Semnalează managerului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative v izând determinanțîi comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice. alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).

2.    Semnalează nev oile de amenajare, dotare, aprov izionare cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului managerului școlii și comunității locale.

3.    Evaluează circuitele funcționale în cabinetul propriu și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă.

4.    Aduce la cunoștință directorului unității de învățământ măsurile necesare.

5.    Urmărește implementarea măsurilor propuse.

6.    Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

7.    Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

8.    Se asigură, conform legislației în vigoare, de aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

9.    Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de învățământ arondate.

10.    Aplică măsuri de igienă orodentară. de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

11.    Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor și elevilor și trimite la specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatologic școlar.

12.    Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

13.    Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

14.    Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului denlomaxilar prin conservarea și refacerea

morfologiei dentare.    r

15.    Depistează activ afecțiunile orodentare.

16.    întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care vâșnso'ți 3-^4; j

fișa medicală a copiilor și elevilor în ciclul următor.    ‘


17.    Dispensarizează afecțiunile orodentare depistate.    V-, s .

18.    împreună cu specialiștii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anoh^lii

dentomaxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.    “

19.    Raportează anual direcției de sănătate publică a municipiului București, starea de sănătate r-orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitățile arondate.

20.    I liberează scutiri medicale pentru absențe deUd cursuri din motive stomatologice. în condițiile stabilite prin norme ZleXlinișleruJut Sănătății.21.    Examinează, stabilește diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor

22.    Urmărește refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanei)

23.    Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, dentare).

24.    Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut al ho cancj cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

25.    Acordă primul ajutor în caz de urgență, in limita competențelor.

26.    Efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare

B.    IV. ATRIBUȚIILE ASISTENȚI LI 1 MEDICAL DIN CABINETUL STOMATOLOG IC

1.    .Aplică măsurile de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

2.    Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgența, cu materiale sanitare și cu instrumentar medical.

3.    Gestionează. în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele din cabinetul de medicină dentară.

4.    Efectuează și răspunde de sterilizarea instrumentarului.

5.    Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor și la solicitarea acestora.

6.    Participă la acțiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unității de învățământ.

7.    Deslășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul dentist și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară. cu accent pe prevenirea cariei dentare).

8.    Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.

9.    Desfășoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul dentist și sub îndrumarea acestuia.

10.    Asigură. în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență preșcolarilor și elev ilor.

I I, Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico- chirurgicale în perioada examenului

de bacalaureat.

12.    Deslășoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activități de educație pentru sănătate în domeniul sănătății orodenlare.

13.    Inițiază și participă, după caz. la lecțiile de educație pentru sănătatea elevilor.

14.    Participă la lectoratele cu părinții pe teme privind sănătatea orodentară a copiilor.

C.    CABINETELE DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚILOR, sunt in subordinea Serviciului Medicina Școlara C.l. ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE GENERALE

1.    Cabinetele de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de înv ățământ public univ ersitar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara. în subordinea Direcției Medicina Școlara.

2.    Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină dentară din unități


învățământ public universitar din municipiul București este acordarea asistenței medidăle și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, studenților din unitățile de învățământ superior din municipiul București.

3.    Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, cu excepția zilelor oî sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.

4.    Cabinetele medicale și de medicină dentară își au sediul in cadrul unităților de învățământ în tare se asigură asistența medicală.

5.    Obiectivul principal abaVtivităților de medicină este.de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a studenților pYin aplicareannetodelor de,ptev enție adecvate.

-X    l/X


6.    Asistența medicală și de medicină dentară se acordă studenților pe t< se allă în unitățile de înv ățămunt.

7.    Activitatea priv ind asistenta medicala este organizată înlr-o unitate luncțîonaj fetita asistenței

medicală studențești. Unitatea funcțională are două componente distincte:    tența medicală

generală și asistența de medicină dentară.

8.    Fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu at/bip+Ede coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al ASSMB la propunerea Directorului General Adjunct.

9.    Asistența medicală și stomatologică preventivă. curativă și de urgență. în limitele prevăzute de legislația în vigoare. a studenților din unitățile de învățământ superior în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical (de medicină generală sau stomatologic) se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină dentară din alte unități de invatainant superior.

10.    (1 )Asislența medicală și stomatologică din cabinetele medicale se asigură de următoarele categorii profesionale: medici și medici dentiști cu drept de liberă practică și asistenți medicali.

(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1, sunt încadrate cu contract individual de muncă. în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

11.    Normarea personalului medico-sanilar în cabinetele medicale din unitățile de înv atamânt superior se realizează în raport cu numărul de studenți allați în procesul de îmățământ. astfel:

Unități de învățământ superior:

a)    unități de învățământ cu mai mult de 3.000 de studenți - o normă post medic:

b)    unități de învățământ cu mai mult de 1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală:

c)    unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post medic dentist:

d)    unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală de medicină dentară.

C.ll. ATRIBUȚII SI COMPETENTE SPECIFICE

j.


1. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DIN CABINETUL MEDICAL STUDENȚESC

a). Atribuții referitoare Ia prestații medicale individuale

1.    Examinează toți studenții din anul al Il-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

2.    Dispensarizează studenții din toți anii universitari cu probleme de sănătate, allați în evidența specială. în scop recuperator.

Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență.

materiale sanitare și cu instrumentar medical.

4.    Examinează, eliberând avize în acest scop. studenții care urmează să participe la competiții sportive.

. Examinează studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.). semnând și parafând fișele medicale de tabără.


6.    Examinează studenții din ev idența specială, care urmează să plece la cure balneare.

7.    Examinează studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor , contraindicații medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacjnlor adverse posti munizare (RĂPI).

5.    Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator. în Rx*defeă^'țx^J

depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și conlacți.    \    5

9.    Supraveghează tratamentele chimiolerapice și imunosupresoare ale studenților care au indicație

pentru acestea.    —j.

10.    Eliberează pentru studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii «"T parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.

I. Eliberează scutiri medicLțle^e prezență la cursurile Școlare și universitare teoretice și practice 35


pentru studenții bolnav i.


12. Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății.

1 3. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru mo cursurile universitare.

14.    Eliberează adeverințe medicale la terminarea facultății.

15.    Efectuează triajul epidemiologie după vacanța studențească sau c depistează activ prin examinări periodice anginele streptococic cazurilor depistate.

16.    Controlează prin sondaj igienă individuală a studenților.

17.    Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele studențești. în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.

b). Atribuții referitoare la prestații medicale Ia nivelul colectivităților

1 .Inițiază supravegherea epidemiologică a studenților, scop în care îndeplinește următoarele atribuții:

a)    depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă:

b)    sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a studenților suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile:

c)

d)


aplică tratamentele chimioprolîlaciice în focare, la indicația medicilor epidemiologi: inițiază acțiuni de prelucrare anliparazilară (pediculoză. scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-de/insecție) în focarele din unitățile de învățământ superior (hepatită v irală. tuberculoză, infecții slreptococicc. boli diareice acute etc.):

e)


inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

2.    Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate.

3.    Vizează întocmirea meniurilor din cantinelei studențești și efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale.

4.    Inițiază, deslâșoară și controlează diversele activități de educație pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic și administrativ).

5.    Inițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial, precum și cursuri de nutriție și stil de viață.

6.    Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).

7.    Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății, de către personalul didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile arondate.

8.    Participă la acțiunile profilactice organizate și deslâșurate de alte foruri medicale în unitățile de învățământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).

9.    Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ superior arondate.

10.    Participă Ia comisiile medicale de examinare a candidaților la concursurile de admitere în gnități de învățământ superior.

1 I. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de tineri arondate.

12.    Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ superior arondate o analiză anuala a stării de sănătate a studenților.

13.    Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stal din cadrul direcției de sănătate publică a municipiului București, in Vederea aplicării măsurilor previy.ute de lege.c). Atribuțiile în asistența medicală curativă

1.    Acordă la nexoie primul ajutor studenților din unitățile de înxăți respectivi.

2.    Examinează, tratează și supraveghează medical studenții bolnax i.

Acordă consultații medicale la solicitarea studenților din unitățile de trimițându-i. după caz. pentru urmărire în continuare la medicul de apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate.

Prescrie medicamente studenților care prezintă afecțiuni acute care nu nîTesită internare in spital în condițiile legii.

La recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente pentru studenții care prezintă afecțiuni cronice în condițiile legii.

C.III. ATRIBUȚIILE ASISTENTUL MEDICAL DIN CABINETUL MEDICAL STUDENȚESC

a). Activități medicale privind asistența medicală preventivă

1.    Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele deosebite constatăte.

1.1.    Efectuează, potrixit legislației în vigoare, examenul dezxoltării fizice: somalometrie {înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie. fiziomeirie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate x ilală pulmonară).

Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naționale, cu consemnarea rezultatelor în fișe.

1.2.    Depistează tulburările de xedere (optomelrie).

1.3.    Depistează tulburările de auz (audiometrie tonală).

2.    Participă la examinările medicale de bilanț al stării de sănătate, efectuate de medicul cabinetului medical studențesc la studenții din anul II de studii.

3.    Participă la dispensarizarea studenților-problemă allați în ex idența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală ambulatorie de specialitate, și aplică tratamentele prescrise de aceștia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fișele medicale ale studenților rezultatele examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate și rezultatele controalelor studenților dispensarizați. sub supraxegberea medicului unității de învățământ superior, precum și motivările absențelor din cauză medicală ale studenților, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.

4.    Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale prixind activitatea cabinetului medical studențesc, calculând indicatorii de prexalență. incidență și structură a morbidității: completează partea medicală a fișelor de tabără de odihnă ale studenților, precum și adexerințele medicale pentru studenții care termină cursurile instituțiilor de înxățâmânl superior.

5.    Participă alături de medic la vizita medicală a candidaților care se înscriu în instituții de înxățâmânl superior.

6.    /Xcordă consultații prixind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și participă la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de tineri arondate.

Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente

6.


m unit^p’de^

înxățăniânt superior. întocmind și fișe de focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatitaSirqlă-acută. prelexarea de tampoane pentru exsudate nazofarîngiene. prelucrarea sanitară a elevilor cif pediculoza și scabie, prelex arca de tampoane de pe echipamentul de protecție al personalului blocului: ; alimentar și de pe instrumentele de lucru ale acestuia).    J

6.2. Efectuează catagrafierea tuturor studenților supuși depistării biologice prin intradennoreacțialar^ PPD 2u.. participând la efectuarea acesteia, precum și revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului 1BC teritoriu    ,    r

7. Controlează zilnic resj/eckirea condițiilor de igieliă din spațiile de înxățăniânt (săli de cjdsă.

\    / 37


c°NFORM cu


ORlGlf


'AL Ui


V vl

<■ A'


\?S7

laboratoare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli

spălătorii, și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese,. consenuwmriVaietul speoâl destinat toate constatările lăcute și aducându-le la cunoștință conducerilor uiyiațploF de învățământ superior.

8.    Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor și ia elect/arejUaneheiei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale în canlmej/studențești. controlând zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie^ modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

9.    Țîn evidența examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învățământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății și familiei.

10.    Efectuează, sub îndrumarea medicului, acțiuni de educație pentru sănătate în rândul studenților și al cadrelor didactice.

10,1 Instruiesc grupele sanitare și însoțesc Ia concursuri. în toate fazele superioare, echipa selecționată.

10.2.    Țin lecții sau prelegeri privind educația pentru sănătate studenților, pe ani universitari și. eventual, separat pe sexe. inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.

10.3.    Deslășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor.

10.4.    Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ arondată.

10.5.    Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

b)    . Activități medicale privind asistența medicală curativă

1.    Asigură studenților acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

2.    Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medieo-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

3.    Efectuează tratamente studenților, la indicația medicului.

4.    Supraveghează studenții izolați în infirmerie și le efectuează acestora tratamentul indicat de medic.

5.    Asigură asistența medicală de urgență în taberele pentru studenți. scop în care pot fi detașate în aceste unități.

c)    . Activități de perfecționare a pregătirii profesionale

1.    Participă la instruirile pe probleme de medicină și igienă școlară, precum și pe probleme sanitaro-antiepideniiee. organizate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

2.    Participă în perioada vacanțelor studențești la cursuri sau instruiri profesionale,

d)    . Activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești

1.    Definitivează interpretarea datelor somatometriee eu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adev erințele medicale.

2.    Participă la comisiile medicale de înscriere în unități de învățământ superior

3.    Participa la acțiunile de medicina comunitara sub coordonarea ASSMB.


C.IV ATRIBUȚIILE MEDICI LI I DENTIST DIN CABINETUL ME&CAL^ STOMATOLOGIC STUDENȚESC    V

1. Aplică măsuri de igienă orodentarâ. de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare. \ Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al studenților "și trimit la specialist

2. E

cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic.

Depistează activ și dispgnsarizează afecțiunile orodentare.

4. Urmăresc dezvoltarea? armonioasă a aparatuluEiignîo-maxilar prin conservarea și refacerea


morfologiei dentare.

5.    Urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și ps

6.    Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor v icioase.

7.    Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debulcronice.

8.    Examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor d<

9.    Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții dentare).

10.    împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

1 1. Acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate.

12.    Efectuează educația studenților în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare.

13.    Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

14.    Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

15.    Colaborează cu medicul școlar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodenlare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cronice.

16.    Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

17.    Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice. în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății.

18.    Asigură aprov izionarea cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului.

19.    Raportează anual direcției de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a tinerilor din colectivitățile arondate.

20.    întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți tinerii în ciclul următor.

C.    V.    ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL .MEDICAL
STOMATOLOGIC STUDENȚESC

1.    Desfășoară activitate de medicină preventivă și curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activ itate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară. cu accent pe prevenirea cariei dentare).

2.    Asigură primul ajutor în caz de urgență studenților și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

3.    Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

4.    Efectuează și răspund de sterilizarea instrumentarului.

5.    Aplică orice alte măsuri de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

6.    Desfășoară și alte activ ități conexe:

a)    completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice:

b)    gestionarea. în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănăt^^â'

instrumentarului, materialelor sanitare și medicamentelor din cabinetul stomatologic.    //;?' - ;

D.    Medicul coordonator de medicină generală pe sector, și medicul coordonator de medicină generală din asistența medicală studențească,, va îndeplini următoarele sarcini:

1.    Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar. mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

2.    Aduce la cunoștința conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, abaterile de la îpdepliiTțrea atribuțiilor cit- 'serv iciu ale personalului medico-sanitar.

1    r\ 39


constatate:

3.    Controlează, prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medi din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățămân teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar. in Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

olar din rîs’conducerea


o-saniiar. mediu lic preșcolar, școlar


4.    întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personal și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de înv ățăr din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ unixersit

5.    întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și ServfcTilor Medicale București, in scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar. mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

6.    Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale. împreună cu medicii școlari pe care ii coordonează si centralizează necesarul de materiale, etc.. comunicăndu-le în timp util Administrației Spitalelor și Serv iciilor Medicale București:

7.    Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate ele. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invalamant arondate, pe baza documentelor de primire, după caz.

8.    Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a li depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează dalele din teritoriul arondat:

9.    Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ univ ersitar și trimestrial cu asistentele medicale:

10.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, repartizarea medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ. în funcție de fluctuația numărului de studenți. elevi și preșcolari, la începutul fiecărui an școlar:

11.    Completează formularele de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor și asistenților medicali din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

12.    Participă la soluționarea sesizărilor privind abaterile personalului medico-sanitar. mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

13.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, asistentul medical coordonator pe sector, respectiv asistentul medical coordonator din asistența medicală universitară, care participă la coordonarea activității medicale din teritoriul arondat:

14.    Comunică personalului medical școlar aflat sub coordonarea sa. cerințele profesionale și administrative ale ASSMB și Direcției de Sănătate Publică, controlează ducerea la îndeplinire a acestora - asigurând centralizat, pe aria de responsabilitate, și corespondența cu cele două foruri menționate.

15.    Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus. programul săptămânal al medicului coordonator de medicină generală pe sector respectiv din asistența medicală universitară este de: 4 zile în cabinetele medicale arondate și 1 zi pe săptămână pentru control a prezenței la serviciile personalului medico-sanitar din teritoriul arondat și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

(i

1 . Medicul stomatolog coordonator pe sector, și medicul stomatolog coordonator din asistență medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:

I.

Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar. mediu., și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar dm teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

2. Aduce la cunoștința cOiaducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. în scris, abaterile de ti îndeplinirea atribuțiilor<de serviciu ale personalului medico-sanitar.arondai a'Administrației


r.

înv


constatate:

3.    Controlează prin sondaj, prezența ia sen iciu a personalului niedico-sarf cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public șco*I respectiv din unitățile de învățământ universitar, informând în scris condi Spitalelor și Sen iciilor Medicale București:

4.    întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personalului mpdieo-sanitar. mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

5.    întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. în scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar. mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generată din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

6.    Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale de stomatologie. împreună cu medicii stomatologi pe care îi coordonează si centralizează necesarul de materiale etc.. comunicându-le Administrației Spitalelor și Serv iciilor Medicale București:

7.    Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate etc. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invatamant arondate, pe baza documentelor de primire, după caz.

8.    Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a li depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

9.    Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și trimestrial cu asistentele medicale:

10.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, repartizarea medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ. în funcție de fluctuația numărului de elevi și studenți. la începutul fiecărui an școlar:

11.    Completează formularele de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor și asistenților medicali din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

12.    Participă la soluționarea sesizărilor privind abaterile personalului medico-sanitar. mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

13.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, asistentul medical coordonator pe sector care participă la coordonarea activ ității medicale din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar:

14.    Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus. programul săptămânal al medicului coordonator stomatolog pe sector respectiv din unitățile de învățământ universitar este de: 4 zile în cabinetele medicale arondate și I zi pe săptămână (in fiecare saptamana zile diferite) pentru control a prezentei la serviciu a personalului medico-sanitar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de înv ățamânt universitar și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

Atribuțiile asistenților medicali coordonatori pe sector si respectiv din unitățile' de ățământ universitar    /A

coordonator din asistenta ’


Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv eu medicul

medicală studențeasca pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale de medicină generală, respectiv a activ ității-medicale de stomatologie:

Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta^ medicală studențease^hentru întocmirea dărilor.de seamă statistică periodice.

G. Alte atribuții ale personalului medical din cabinetele medicale ș unitățile de învățământ public din municipiul București

1.    Participă la acțiuni de medicină comunitară din București

2.    Participă la alte activități dispuse de directorul general al ASSMB Municipiului BucureștiArt. 31 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct se află în subordinea Directorului General si are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează activitatea structurilor aliate în subordinea sa. In lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor allați în subordinea sa:

2.    Contrasemnează și avizează, alături de ordonatorul de credite (Directorul General al A.S.S.M.B.) documentele emise de structurile aliate în subordinea sa. precum: situațiile financiare (bilanț, balanțe, raportări anuale, trimestriale, anuale, ordonanțări de plată), actele cu caracter juridic emise de A.S.S.M.B. către unitățile sanitare aliate în subordine și/sau către Ierți persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat (somații de plată, acte de natură procesuală, cereri de chemare în judecată. întâmpinări, cereri reeomenționale. cereri de decalare a căilor ordinare și extraordinare de atac și motivarea acestora, interogatorii și răspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise, contractele/convențiile/protocoalele încheiate de A.S.S.M.B. eu terții, ele.); referate de necesitate, note de oportunitate, caiete de sarcini. Planul Anual al Achizițiilor Publice, precum și oricare alte documente emise către unitățile sanitare aliate în subordine și/sau către terți (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat) de Direcția Economică. Direcția de Investiții. Direcția Administrativă. Serviciul Juridic. Direcția Resurse Umane. Normare. Organizare. Salarizare. în cazul neusumării contrasemnării unuia dintre documentele mai sus enumerate, intr-un termen rezonabil, dar care să nu depășească Lennenul legal, acestea vor 11 validate, sub semnătură, de ordonatorul de credite (Directorul General al A.S.S.M.B.): răspunde, alături de ordonatorul de credite și de directorii allați în subordinea sa. de legalitatea


j.


4.


6.


7.


tuturor documentelor întocmite sau avizate de structurile pe care le coordonează:

la cererea directorului general, propune soluții si/sau masuri ce urmeaza a fi luate în situații de natura a angaja răspunderea patrimoniala a A.S.S.M.B.:

participa nemijlocit la negocierile de orice natura, pe care le iniliaza sau desfasoara toate structurile din subordinea sa. cu aprobarea Directorului General:

participă la negocierea contractului colectiv de muncă sau pentru prelungirea acestuia, cu sindicalele, conform legii:

execută alte sarcini repartizate de Directorul General.


Art. 32 DIRECȚIA ECONOMICĂ

Este condusă de Directorul Direcției Economică și se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct.

Directorul economic are în subordine următoarele structuri:

Senieiul Buget-Contabilitate și Serviciul Financiar    f

și are următoarele atribuții:

1.    Conduce și răspunde de întreaga activitate desfășurată în cadrul Sen iciilor mai sus mențioiwie'r-'

2.    Răspunde de org;

3.    Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specia/ij

răspunde de legalitatea acestora:    v .    ■ v

4.    Asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor în' funcție de natura lor:

5.    Asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelor economico-linanciare:

6.    Verifică toate operațiunile-coniabiie pe care instituția le are cu terțe persoane fizice sau juridice, în baza contractelor încheiate de A.S.S.M.B. cu terții:


.''■c.    /    42


W    Z/ 27.

8.

9.

10

11


Urmărește corectitudinea întocmirii bilanțelor contabile pentru A. sanitare aliate în subordine:

Asigură și răspunde de recuperarea la timp a debitelor, precum și recuper în gestiuni, cu ocazia inventarierii:

12

13

14

15

16

17

18


24


25.

26

27

28 29.


19.

20.

21.

22.

23.


l 'nnăre.ște execuția bugetară, conform dispozițiilor legale, a fondurilor băniți aliate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe titluri, articole și alineate buguian^prOcuiii și pe fiecare sursă de finanțare pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aliate în subordinea acesteia:

. Verifică și semnează documentele în baza cărora se lac încasări și plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară sau de gestiune a bilanțurilor;

Asigură controlul asupra tuturor documentelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile. în general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legale și bugetare. în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Legea 273 2006 privind finanțele publice locale și a Normelor metodologice privind controlul financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Verifică modul cum se efectuează înregistrarea încasărilor și plăților prin casierie:

Răspunde de asigurarea fondurilor necesare. în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării în bune condiții a activității administrației:

Răspunde de asigurarea creditelor necesare, in vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de C.G.M.B. și prin bugetul de venituri și cheltuieli:

Asigură verificarea întocmirii documentelor justificative și a celor contabile, potrivit prevederilor legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile:

Verifică întocmirea corectă și în termen a formelor legale cu privire la depunerile și plățile de bani. controlând respectarea plafonului de casă stabilit de efectuarea plăților:

Dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor mijloacelor materiale și bănești:

Dispune măsuri de păstrare în ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale operațiilor contabile: dispune măsuri în cazul pierderii sau distrugerii parțiale sau totale a documentelor anterior menționate:

Controlează modul de întocmire al documentelor de plată către trezorerie:

Verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea culpei atunci când este cazul:

Urmărește încasarea chiriilor, conform contractelor de închiriere încheiate de A.S.S.M.B.

Urmărește virarea la timp. a sumelor obținute din chirii, prevăzute și aprobate prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București:

Răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Ministerul Sănătății. Ministerul de Finanțe, de modul în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de Consiliul General al Municipiului București:

Răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potriv it prevederilor legale:

Face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora. > luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a aceșlofa':

Participă la întocmirea proiectului de buget lunar, trimestrial și anual al instituției:


/F • <<

I

Răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale individual^ pentru salariații din subordine:    v    f'F

Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate:

Avizează și repartizează, după caz. bugetul de venituri și cheltuieli al unităților saîîitare^-ă-J^ subordonate și urmărește utilizarea eficientă a fondurilofalocate:


30 Aprobă declasările și casările pentru unitățile subordonate:juniuM a e '■X //

ațe; ’ JJ '_pentr«,"


31.    îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitățile sanitq

32.    întocmește lunar, pe baza datelor operative. execuția bugetului de ven activ itatea proprie și a unităților sanitare din administrare:

33.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în c

34.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implein Intern Managerial in cadrul direcției:

35.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul:

36.    Sesizează Serviciul Juridic, cu privire la situația debilelor. în vederea demarării procedurilor de recuperare a acestora:

37.    I.a propunerea managerilor din unitățile sanitare subordonate A.S.S.M.B.. viza de control financiar preventiv pentru fiecare unitate sanitară. va li aprobată de Directorul General al A.S.S.M.B.. cu viza Directorului Economic :

38.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter speciile, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de activ itate.

Art. 33 SERVICIUL BUGET - CONTABILITATE

Serv iciul Buget - C ontabilitate se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Asigură și răspunde de înregistrarea actelor justificative și întocmirea documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor legale:

2.    Organizează și exercită controlul gestiunii administrației, pe surse de finanțare;

3.    întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice și cele analitice și urmărește concordanța dintre acestea:

4.    întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și raportul explicativ la acestea, pentru activ itatea proprie:

5.    Prezintă spre aprobare directorului economic, bilanțul contabil și raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț:

6.    Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile:

7.    Răspunde de organizarea și întocmirea evidenței contabile a patrimoniului:

8.    Organizează și răspunde de inventarierea periodică a tuturor v alorilor patrimoniale, potriv ii legii, înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii, conform proceselor-verbale ale comisiei de inventariere:

9.    înregistrează în evidențele contabile rezultatele reevaluării patrimoniului A.S.S.M.B.. conform prevederilor legale:

10.    Verifică, analizează și centralizează situațiile financiare transmise de unitățile din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea și exactitatea dalelor cuprinse:

I I. întocmește bugetul propiu anual pe baza fundamentării celorlalte serv icii din cadrul A.S.S.M.B.:

12. Verifică, analizează și centralizează bugetele unităților din subordine pe baza datelor transmise de acestea:

1,


13. întocmește lunar necesarul de fonduri pentru activitatea proprie, pe baza fundamentărilor

structurilor din cadrul A.S.S.M.B.:


14.    întomește lunar, propunerile de fonduri pentru unitățile aliate în subordine, pe baza documentelor: justificative ale acestora:

15.    Centralizează propunerile lunare de finanțare trimise de unitățile sanitare din subordine șii

întocmește referatul lunar de finanțare pentru acestea:    ; ■ J

16.    întocmește cererile de finanțare către Direcția de Sanatațe Publica a .Municipiului București

baza contractelor încheiate intre Municipiul București.' și Direcția de Sanatate Publica a <'A Municipiului București si a documentelor justificative furnizate de calre unitățile din subordine: '"A Ș?

17.    întocmește deconturi!»/ cațre Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București pe baza v

44


LA/ordinea A.S.S.M.B.. EÎi ale Ministerului


contractelor încheiate intre Municipiul București si Direcția de Sanatale Pi|

București si a documentelor justificative furnizate de către unitățile din

18.    Centralizează și verifică anual propunerile unităților sanitare aliate pentru finanțarea de aparatura medicala din bugetul de stat sau venituj Sanatatii:

19.    Verifică și analizează sursele de venituri ale bugetului local, ^6rj><or sta la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli ale unităților aliate in subordine în conformitate cu legislația în v igoare;

20.    Verifică necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si v irari de credite în cursul anului a bugetului instituțiilor din subordine. în conformitate cu legislația în vigoare

21.    Verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si \ irari de credite în cursul anului a bugetului A.S.S.M.B. pe baza fundamentării serviciilor din cadrul direcției. în conformitate cu legislația în vigoare :

22.    I ine ev idența fizică a tuturor mijloacelor fixe șiu obiecte de inventor din patrimonial unității:

23.    Răspunde de întocmirea fișelor de magazine și a celor de inventor:

24.    Verifică. în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare. să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evităndu-se crearea de stocuri Iară mișcare;

25.    Asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziționare, depozitare, distribuire internă și externă) materialelor consumabile procurate;

26.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului:

27.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

28.    Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activ itale:

29.    Șeful de Serv iciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale indiv iduale, pentru angajații din cadrul Serviciul Buget Contabilitate, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:

30.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Buget Contabilitate:

31.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Buci Contabilitate, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus Ia dispoziție de Serv iciul Buget Resurse Umane:

32.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Buget Contabilitate;

33.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Buget Contabilitate:

34.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Buget - Contabilitate. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

35.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate.

gestionate de Administrația Spitalelor si Serv iciilor Medicale București :    .

36.    Șeful de Serv iciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor indemnizațiiloryjJ&ntȘiș

salariații din cadru! Serviciului Buget-Contabilitate. care îndeplinesc condițiile legalZș'pemrudJ? primirea acestora:    'F,

37.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor.' a

proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de<^^ necesitate, aplicabile Serviciului Buget-Contabilitate. pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;    '<5

38.    1 ine ev idența scrisă a tuturor lucrărilor ce'au fost repartizate serv iciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de'aetiv itale ale instituției și pe domeniul său de competență:39. îndeplinește și alte atribuții cu caracter speciile, ce decurg din actele dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de activitate,

Art. 34 SERVICIUL FINANCIAR

Serviciul Financiar se subordonează Directorului Direcției Economice ș rotoarele atribuții și competențe :


10


12


i j.


14

15


16

17

18


19,

20.

21,

n


Participă la întocmirea proiectului de buget anual ai instituției în colaborare cu Serviciul Buget-Contabilitate. furnizând date referitoare la contul de execuție;

Urmărește execuția bugetară în conformitate cu bugetul d evenituri și cheltuieli aprobat:

Asigură respectarea listelor de investiții aprobate prin bugetul de x enituri și cheltuieli;

Urmărește permanent și răspunde de utilizarea eficientă a alocațiilor:

Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă pe baza documentelor justificative. avizate conform OMI P 1792 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice: Asigură și răspunde de finanțarea lunară a subvențiilor către spitalele aliate în subordinea zVS.S.M.B.. pentru toate categoriile de cheltuieli, pe baza referatului întocmit de Serv iciul Buget-Contabilitate:

Asigură încadrarea în limitele bugetare a finanțării acordate spitalelor din subordine:

Asigura relația eu instituțiile de credit prin convențiile încheiate privind drepturile de personal: Verifică și centralizează raportările financiare lunare reglementate prin ordin de ministru, atât pentru activ ilatea proprie, cât și pentru unitățile din subordine, pe care le înaintează ordonatorului principal de credite. în termenele stabilite de lege și de ordonatorul principal de credite:

. Verifică raportările lunare ale unitățilordin subordine, privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice:

întocmește lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București situația privind monitorizarea inv estițiilor pentru unitățile sanitare aliate în subordine.

întocmește lunar contul de execuție și decontul de cheltuieli pentru cheltuielile cabinetelor școlare finanțate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

întocmește lunar cererea de finanțare a cheltuielilor aferente cabinetelor școlare către Direcția de Sănătate Publică.

Colaborează cu Serviciul Resurse Umane pentru completarea decontului lunar pentru medicina școlară, ce se transmite către Direcția de Sănătate Publică pe partea de pcrsonai-salari/are. Colaborează cu Serviciul Medicină Școlară pentru completarea decontului de cheltuieli și a cererii de finanțare ce se transmit lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pentru cheltuielile materiale ale cabinetelor școlare aflate în baremul de dotare conform legislației în vigoare.

întocmește facturile aferente contractelor de închiriere, conform clauzelor contractuale: Urmărește încasarea sumelor obținute din chirii și le virează la bugetul local/Primăria Municipiului București în integralitate:

Factura aferenta cotelor de utilitati pentru spatiile închiriate in baza contractelor va 11 întocmită de către unitățile sanitare beneficiare ale contractului de 'închiriere efecluandu-se astfel reîntregirea cheltuielilor eu utilitatilețenergie, apa. gaze etc. ,) la nivel de unitate sanitara. Urmărește. facturează, după caz penalitățile de întârziere și le virează la bugetul de stat:

Operează în Programul Național de Raportare - EOREXEBUG bugetul, creditele de anghjamgni bugetar, recepțiile și verifică plățile în colaborare cu Serviciul Buget-Contabilitate. întocmește trimestrial Anexa 3 fluxuri de Trezorerie pentru situațiile financiare trimestriale și anuale

.Asigură relația eu Ire/orcria Municipiului București, precum și cu instituțiile de credit la care


există conturi deschise. Răspunde petițiilor care si|nl


îgate de domeniul său'd? activitate:


24

25

26

27


28

29


30

31


32.


aa.

34.

35.

36.

37.întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in< întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implej

Control Intern Managerial in cadrul serviciului:

Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de funda re. a rapoartelor si a

proiectelor de hotarari atunci când e cazul:

Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performantelor nj/desionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Financiar, pe un model unilarSaTÎÎvelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Financiar: Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului I inanciar. pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus Ia dispoziție de Serv iciul Resurse Umane;

Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Financiar:

Șeful de Serv iciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și I unclionare. statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu priv ire Ia Serviciul Financiar. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor v acante din cadrul Serv ici ului Financiar: Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serv iciului Financiar, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București:

Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Financiar, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora:

Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Financiar, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia:

Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență: îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul economic și conducerea instituției în domeniul său de activitate.


Art. 35 DIRECȚIA INVESTIȚII

Este condusă de Directorul Direcția de Investiții și se află în sobordinea directă a Directorului General Adjunct având în subordine următoarele structuri: Serv iciul Investiții și Serviciul Urmărire Contracte Directorul Direcției Investiții are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Investiții si Serviciul Urmărire Contracte

2.    Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității structurilor subordonate;

3.    Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora

4.    Stabilește. împreună cu structurile aflate în administrarea ASSMB. nevoile de întreținere^și

reparații, modernizare a imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea:    

5.    Dispune punerea în practică a planului de investiții, reparații și consolidări a imobilelor în care îșî

desfășoară activitatea unitățile aliate în administrarea ASSMB:    v,

6.    Participă la fundamentarea bugetului și,a-Planului Anual al Achizițiilor Publice și înaintează

propuneri Directorului general în urma analizelor efectuate. împreună cu structurile aflate lî administrarea ASSMB și cu Seto iciul Investiții si Urmărire Contracte din cadrul Administrației Spitalelor șt Serviciilor Medii :ale\Bueure&tii    /


CONFORM CU


originalul Lș<&


U/;>S.


7.    Răspunde de organizarea tehnico-materială a uinităților aliate îr (reparații curente, capitale, investiții, ele.)

8.    Emite ordinul de începere a lucrărilor de investiții, de reparații curente și

9.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri s Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului Gener/ și nptfiecte Directorului general specifice domeniul său de activitate:

îhhiztja

•; £ «sîHîs '.rr,    :■-țj:

Ti Hf/H /. <;i


.•aVa.S.S:M.B. <-//

ții capbfăKr." iui General al de decizii ale


10.    îndeplinește orice alte sarcini care îi rev in. dispuse de Directorul gelieral al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General:

11.    Colaborează și conlucrează cu toate structurile ASSMB. realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activ itate:

12.    Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență:

13.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul direcției:

14.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul direcției:

15.    îndeplinește și alte atribuții cu character specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de activitate.

Art. 36 SERVICIUL INVESTIȚII

Serviciul Investiții se subordonează Directorului Direcției Investiții și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Elaborează PAAP al ASSMB pentru capitolul investiții:

2.    Sa intoemeasca Planul anual de investiții pentru exercițiul financiar in curs si pentru cel v iilor:

3.    Sa urmareasca modul de îndeplinire a Planului de investiții conform bugetului aprobat :

4.    Sa cunoască fluxul investițiilor:

5.    Sa evalueze/actualizeze in condițiile legii valoarea totala a devizului general :

6.    Sa monitorizeze respectarea prevederilor legale cu privire la delimitarea obiectivelor de investiții si sa analizeze profitabilitatea investițiilor:

7.    Sa compenseze cheltuielile intre capitolele si subcapitolele devizelor generale ;

8.    Sa pregătească documentele pentru a Ie supune aprobării CGMB :

9.    Sa determine valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții:

10.    Sa elaboreze strategii care permit dezvoltarea pe termen lung si dezvoltarea ASSMB si a spitalelor aliate in administrare:

11.    Participa in comisii de recepție a lucrărilor, serviciilor cu finalizare in procese v erbale de recepție a documentelor tehnico/economice:

12.    întocmește caiete de sarcini pentru capitolul investiții conform bugetului aprobat:

13.    Colaborează cu direcția de achiziții pentru buna desfășurare a investițiilor publice :    i

14.    Urmărește contractarea si derularea lucrărilor la obiectivele de investiții si reparații in colaborare

cu toate compartimentele ASSMB din punct de vedere al valorilor, termenelor, regulark^.t^-^r^e^ legalitate:

15.    Asigura pregătirea documentației pentru avizarea si aprobarea indicatorilor tehnico/eebuomrci\

pentru fiecare obiectiv de investiții:    1 -    ' j

16.    Desfasoara activitatea necesara de supraveghere tehnica pentru lucrări de întreținere la obiectjvele

din administrarea ASSMB.    '

17.    face propuneri pentru finanțarea lucrărilor de reparații la spitalele din administrarea ASSMB:    c ..j

18.    Pregătește si asigura recepția lucrarilor.de iîivestitii. reparații conform normativelor in v igoare:

19.    Asigura întocmirea cârtii tehnice a construcției pentru obiectivele de construcții modernizării:

20.    Propune studii de fezabilftatX pe careje supune aprobării autorilatii locale pentru lucrări de

l \    ,    > U .    *48/ti21


investiții la sediul ASSMB si a spitalelor din administrarea ASSMl Prezintă trimestrial sau ori de cate ori este nevoie rapoarte eu privire liTa cadrul structurii:

.. ,7 uiurctjft , jb;-1    **»■:. U’.J A

de\{tisvirilW”ftl /

\a. *'JA'CJ 0,l2 z


23


24

25

26

27.

28,


29,

30.


4.


6.


7.

8. 9.


Participa la întocmirea documentațiilor pentru obținerea de fonduri internaționale:

Participa la comisiile de evaluare a procedurilor de licitații ciWbrrn legii, eu respectarea prevederilor legale privind pastrarea confidențialității documentelor de licitații si a securității acestora:

Controlează înregistrarea in palrimoiu a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

Fundamentează PAAP pentru investiții;

Soluționează conform legii corespondenta repartizata:

Supraveghează si coordonează efectuarea lucrărilor de întreținere sau reparare a instalațiilor luminoase de semnalizare in sediul ASSMB si a spitalelor aliate in administrarea ASSMB:

Rezolva cererile, sesizările si reclamatiile spitalelor cu privire la lucrările de alimentare cu apa. canalizare, alimentare cu energie electrica, telefoane, gaze pentru toate clădirile aliate in administrarea ASSMB:

Răspunde de luarea tuturor masurilor pentur eliminarea efectelor caniculei.

Participa in comisiile de inventariere, casare etc.:

31. Orice alte activitati. sarcini. îndatoriri date de cei cu competenta in domeniu (șefi ierarhici superiori).

Art. 37 SERVICIUL L R.MARIRE CONTRACTE

Se subordonează Directorului Direcției Investiții și are următoarele atribuții și competențe :

1.    Initiaza proiecte de hotarari si întocmește in acest sens documentația si raportul de specialitate privind aprobarea modificarea documentațiilor tehnico-eeonomiee aferente obiectivelor de investiții ale Administrației Spitalelor si Serv iciilor Medicale București :

2.    Asigura întocmirea listelor de investiții ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu specificarea surselor de finanțare, avand la baza notele de fundamentare emise de eompartimentle de specialitate :

. întocmește si supune spre aprobare listele eu propunerile priv ind programele anuale de investiții ale Administrației Spitalelor si Serv ieiilor Medicale București:

Colaborează cu structurile aliate in administrarea ASSMB. in vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiții :

Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor publice de lucrări privind investițiile A.S.S.M.B. - referate de necesitate, caiete de sarcini, note de fundamentare, note justificative :

Asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție. în conformitate eu prevederile legale și le pune la dispozția Serviciului Proceduri Achiziții;

Colaborează cu Serviciul Achiziții în vederea întocmirii Fișei de date a achizițiilor , publice/caietelor de sarcini, priv ind lucrările aferente investițiilor A.S.S.M.B.:

Propune Directorului Direcției de Investiții., comisiile de evaluare a ofertelor:    ‘v

Urmărește execuția contarctelor încheiate de A.S.S.M.B.:

10.    Transmite departamentelor de specialitate, lista obiectivelor de investiții pentru care este tfegeșpîes ?

a se solicita certificat de urbanism, autorizație de construire :    l/ș £ 4

11.    Transmite departamentelor de specialitate, lista obiectivelor de investiții pentru care estil'ne a se solicita certificat de urbanism, autorizație de construire :

necesar <


12.    Urmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție pif și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a x lucrărilor, cât și in perioada de garanție șî informează, periodic și detaliat și transmite in timp util. Directorului direcției, randîvrte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce renlementea/â derularea contractelor de către eonlraetanți:


1a 14


15

16

17

18

19

20.

21.

m


23


24

25

26


27.

28.

29.

30.


.o.


34.


. Participă la recepția obiectiv elor de investiții, a lucrărilor, a serv icijlor;

. Verifică pe teren și urmărește realizarea lucrărilor de investiții. de verifică și vizează situațiile de lucrări, urmărește în teren execuția ui desfășurării acestora:

Urmărește si verifica inclusiv pe teren modul de indeplinire a condițiilor. ajfrturor clauzelor contractelor de închiriere si a obligațiilor asumate de chiriași, de la data intrării in vigoare a contractelor încheiate cu ASSMB.

. Participă la predarea amplasamentelor și urmărește respectarea termenului de începere și terminare a lucrărilor, face recepțiile lucrărilor executate la imobile de către prestatori, constructori, executanți:

. Urmărește lucrările puse în funcțiune pe toată perioada de garanție prezentând Directorului de Inv estiții. note de constatare și propune acestuia să dispună efectuarea eventualelor remedieri de către executant, constructor, prestator, după caz

. Prin decizia Directorului General, participă și răspunde de efectuarea recepțiilor de produse, de servicii și lucrări și face parte din comisiile de recepție, conform legislației în vigoare:

. întocmește semestrial centralizatoarele cu datele priv ind imobilele care necesită reparații curente, reparații capitale, consolidări laimobilele în administrarea A.S.S.M.B. și întocmește documentația referitoare la stadiul lucrărilor:

. Urmărește obținerea avizelor/autorizațiilor legale necesare bunei funcționări a imobilelor aliate în administrarea ASSMB

. Urmărește execuția pe faze de proiectare și respectarea tuturor etapelor graficelor de execuție a lucrărilor:

. Asigură recepția proiectelor, a lucrărilor la data terminării acestora:

. Participă și contribuie la întocmirea programelor de finanțare a obiectiv elor de investiții din cadrul structurilor aliate în administrarea Administrației Spitalelor și Serv iciilor Medicale București: Participă la întocmirea și actualizarea cărții tehnice a construcției în perioada de garanție, conform legii:

Colaborează pennanent cu contractanții (executanți. prestatori, furnizori și alte entități implicate în derularea contractelor de achiziție publică) pe parcursul derulării acestora:

Colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, a serv iciilor prestate, a bunurilor furnizate, urmărind respectarea standardelor, normelor de calitate specifice, conform legii:

întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serv iciului: întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu priv ire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului:

Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul:

Îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de activitate.

Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu priv ire la Serviciul Urmărire Contracte. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serv iciilor Medicale București:

Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Urmărire Contracte, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:    yo ^53

Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului ^fmătire Contracte:


Șeful de Serviciu întocmește lunar,foaia colectivă de prezență pentru personalul diiî^&țdrul Serviciului Urmărire Contracte., pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nr A.S.S M.B.. pus la disptV.iție de'Serviciul Resursei.’mane:

Șeful de Serviciu îni<pem\ste InuaU propunerile'de perfecționare pentru personalul propriu, din


cadrul Serviciului Urmărire Contracte:

36.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, refe organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Contracte:

37.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Servj/î gestionate de Administrația Spitalelor si Serv iciilor Medicale Bucuri

38.    Șeful de Serv iciu întocmește referatele pentru acordarea sporuntrrrîndemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora:

39.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Urmărire Contracte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia:

40.    fine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 38 DIRECȚIA ADMINISTRATIVA

Direcția Administrativă este coondusă de un Director și se află în subordinea Directorului General Adjunct avînd în subordine următoarele servicii: Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu. Directorul Direcției Administrative are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Administrativ și Serviciului Patrimoniu:

2.    Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității serviciilor subordonate

3.    Contrasemnează toate adele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora:

4.    Participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului General Adjunct în urma analizelor efectuate. împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare publice aflate în administrare :

5.    Organizează activitățile de reparații curente ale unităților sanitare publice din subordinea A.S.S.M.B.:

6.    Întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general speeilîee domeniul său de activ itate:

7.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul General si Directorul General Adjunct al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin I lotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General:

8.    Colaborează și conlucrează eu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și infonnații cu acestea, precum și eu compartimentele de specialitate din

cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serv iciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate:    '


9. Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din domeniul competență:

10. Elaborează referatele însoțite de note de fundamentare, necesitate si oportunitate a achiiuiei    fi


• -    —    -    -    *    *    -    -    -    -    1    I

v ederea întocmirii Planului Anual de Achiziții Publice:


£

Art. 39 SERVICII L ADMINISTRATIV

.Se subordonează Directorului Direcției \dministralive și are următoarele atribuții si competențe':


i 61 rn i\V. /solicitărilor si dalelor transmise de către spitale.

2.    Stabilește cotele de utilitali aferente spatiilor ce urinează a 11 închiriate.

3.    Stabilește valoarea pentru tariful chiriei lunare a spatiilor propuse pentru inch

4.    pentru spatiile eu destinație medicala (laborator analize medicale, imagistica stabilește un tarif unitar fix. conform anexei nr.4 la HC'GMB nr.268 2010

5.    pentru spatiile cu destinație non-medicala se stabilește un tarif minim d/ ’C a procedurii de licitație, conform anexei nr.4 la IICGMB nr.268/2010

6.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Administrativ, gestionate de Administrația Spitalelor si Serv iciilor Medicale București:

7.    Colaborează cu Direcția Investiții pe toată durata efectuării lucrărilor de investiții, reparații capitale și curente ale clădirilor și instalațiilor aferente, ale unităților sanitare și unităților saniatare aliate în administrarea A.S.S.M.B.:

8.    Răspunde la sesizările pe domeniului său de competență.

9.    întocmește și fundamentează propunerile pentru reparații ale bunurilor mobile și imobile din patrimoniul instituției și unnărește. recepționează și vizează serviciile, produsele și lucrările, pe domeniul său de activitate:

10.    Răspunde de organizarea arhiv ei A.S.S.M.B.

11.    Asigură din punct de vedere administrativ funcționarea în bune condiții a tuturor bunurilor aliate în patrimoniu:

12.    Verifică modul de întocmire a foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în patrimoniu:

13.    Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate:

14.    Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență.

15.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul general al instituției sau stabilite prin legislația în vigoare. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activ itate;

16.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serv iciului:

17.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu priv ire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului:

18.    Șeful de Serviciu participa Ia elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și funcționare, stalului de funcții, stalului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Administrativ'. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serv iciilor Medicale București:

19.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale indiv iduale, pentru angajații din cadrul Serv iciul Administrativ, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:

20.    Șeful de Serv iciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Administrativ:

21.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serv iciului Administrativ, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la niv elul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serv iciul Resurse Umane:

22.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din

cadrul Serv iciului Administrativ;    ■

23.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate prfviiidă Ș organizarea concursurilor de ocuparea posturilor v acante din cadrul Serv iciului Administijfiiv;

24.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor indemnizațiilor y salariații din cadrul Serviciului Administrativ, care îndeplinesc condițiile legale pentru prî acestora:


25.

26.    Participă ia întocmirea


I ine cv idența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serv iciului și răspunde la sesizările Pr* pe problemele specifice eie/dîxjv itate ale instituției și pe domeniul său de competență;


a notelor de fundamentare^ a rapoartelor, a


uterilor buuetare. \ i ! ~

/


CONFOKUCU^^

proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice al    rt

necesitate, aplicabile Serviciului Administrativ pentru buna fiincți^^p/^acjXiiățil^în,cadrul acestuia;    f/ J /<

Art. 40 SERVICIUL PATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu se atlă în subordinea Directorului Direcției Admijrfstraiiv^yîi are următoarele atribuții și competențe;

1.    Răspunde de imobilele unităților sanitare aliate in administrarea ASSMB si actele cadastrale aferente acestora

2.    Pace propuneri privind casarea activelor fixe și scoaterea lor din evidență, asigură evidența mișcărilor patrimoniului A.S.S.M.B. și întocmește rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniul instituției; propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituției, conform normelor în vigoare și colaborează Ia întocmirea inventarului;

. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Patrimoniu, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

4.    Constituie baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor (terenuri și clădiri) ce alcătuiesc patrimoniul de administrare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

5.    Colaborează și efectuează schimb de informații. în vederea actualizării datelor neclasiticate. cu alte instituții ale administrației centrale sau locale, colectează și centralizeză date privind evoluția proprietății, astfel încât în orice moment să se dispună de baza de date actualizată asupra patrimoniului

6.


7.

8.


Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aliate în administrarea A.S.S.M.B. șt cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate: Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență, îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul Direcției Administrative. Directorul general al instituției sau stabilite prin legislația în vigoare. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate:

9.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului:

10.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu priv ire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului:

11.    Șeful de Serv iciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire Ia Serviciul Patrimoniu. în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

12.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Patrimoniu, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:

13.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serv iciului Patrimoniu:

14.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Patrimoniu, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:

15.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, ditflj

cadrul Serv teiului Patrimoniu:    4$ < |

16.    Șeful de Serv iciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate pi/îinndg s

organizarea concursurilor de ocuparea posturilor v acante din cadrul Serviciului Patrimoniul!5    5 S

17.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serv iciului Patrimoniu, gestiotfci.te de Administrația Spitalelor si Serv iciilor Medicale București:

ÎS. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru <3 salariații din cadrul Serviciului Patrimoniu, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora:


C°Nf0R^


cu


ORIGIHi


S»-' G 2


■l    1    ..... -J .

rfS-o juiub rf. e/'i

vC ■    ■•■>'. a

19.    I ine ev idența scrisa a tuturor lucrărilor ce au lost repartizate serv iciulujzf/aWinde la^esțJEji^îe;^ pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul săuXie competență:

20.    Participă !a intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fuitaameiipdG. a rapoartelor, a proiectelor de hotarari. a Planului Anual al Achizițiilor Publice /I /vJsAUMB. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Patrimoniu, pentru buna funcționare a activ ităților în cadrul acestuia:

Art. 41 DIRECȚIA RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE ȘI SALARIZARE ( RUNOS)

Este condusă de un Director și se subordonează Directorului General Adjunct având următoarele atribuții și competențe:

1.    Propune spre aprobare Directorului General, scoaterea la concurs a posturilor vacante și transformarea unor posturi în raport cu necesitățile transmise, conform normativelor de personal în v igoare și a bugetului alocat cu această destinație:

2.    Colaborează cu celelalte direcții servicii de specialitate din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București la elaborarea tematicilor și bibliografiei în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante:

3.    Monitorizează posturile vacante'temporar vacante și răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi. în calitate de secretar al comisiei de examinare în condițiile legii, întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs in conformitate cu prevederile legale

4.    Verifică întrunirea condițiilor legale referitoare la promovarea salariaților din cadrul ASSMB și organizează concursuri de promovare pentru personalul încadrat:

5.    Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București. în vederea obținerii aprobării pentru organizarea examenelor concursurilor de ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante ori de promovare, conform regulamentului de concurs emis prin dispoziția Primarului General:

6.    Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Direcția Resurse Umane. Normare Organizare și Salarizare (Direcția RUNOS), în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

7.    Asigură întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul direcției:

8.    Numește responsabil cu gestionarea riscurilor care întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu priv ire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul direcției:

9.    Răspunde de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal al angajaților/VS.S.M.B.:

10.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de activ itate.

Art. 42 SERVICIUL RESURSE UMANE

și are


Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare următoarele atribuții și competențe:

IJ


Răspunde de întocmirea contractelor individuale de muncă, cu respectarea drepturilor și jî obligațiilor care decurg din acestea. în conformitate cu legislația muncii în vigoare: întocmește anual sau ori de câte ori este nevoie fișele de evaluare a performanțelor indi$JuaȚ£ pentru salariații din cadrul serviciului:

C/estîoneză fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuțiîe afe-jTj angajaților. întocmite de către conducătorii serviciilor compartimentelor din strn'triyi^sS organizatorică și aprobate de Directorul Genera! al Administrației Spitalelor și Serv icnfepr^: Medicale București, conform legii;'-.    .    <0

Efectuează lucrări pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului indiv idual

de muncă, precum și aco


Mea tuiurpr drepturilor prevăzute de leaislația muncii:

U ,


5.    Întocmește și răspunde de baza de date privind evidența personalului modificarea și executarea contractelor de muncă, ținerea la zi a evidențek) de evidență a salariaților (REVISAL):

6.    Răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competen ev idență a salariaților:

11

12

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

n


23.


24.


27.

28.


7.    Propune programe de perfecționare pentru personalul din cadrul serv iciului:

8.    întocmește planul anual de perfecționare pe baza propunerilor tăcute de structurile organizatorice din cadrul ASSMB :

9.    întocmește, ține e\ idența. păstrează și completează dosarele de personal ale angajaților:

10.    în baza referatelor, notelor de fundamentare sau cererilor primite din partea structurilor din cadrul A.S.S.M.B.. întocmește decizii și ține e\idența deciziilor directorului general privind activitatea de personal-sa lari zare: de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege. de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau modificare a salariului sporurilor aferente, cu ocazia majorărilor generale, ele.:

. Participă la elaborarea Regulamentului Intern și asigură aducerea lui la cunoștința salariaților a acestuia:

. întocmește sinteze, analize și informări referitoare Ia actele administrative din evidența Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare:

. Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor pentru îngrijirea copilului etc.

. întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariații din cadrul serviciului și centralizează programările întocmite de structurile organizatorice din cadrul instituției:

Completează, vizează și ține evidența legitimațiilor angajaților Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituției, conform legii și în limita competenței:

Asigură aplicarea măsurilor disciplinare pe baza deciziilor de sancțiune emise de Directorul General in urma hotărârii/procesului verbal al comisiei disciplinare cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii:

Stabilește v echimea în muncă la încadrare, v echimea în specialitate și acordarea gradației aferentă vechimii în muncă, pe baza documentelor justificative care atestă vechimea în muncă/în specialitate pentru personalul din cadrul instituției:

Colaborează cu serviciul externalizat pentru deslășurarea în bune condiții a activității privind sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii:

Elaborează anual și ori de câte ori este necesar referate de necesitate și oportunitate, privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul structurii:

Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din structura proprie, pe baza condicii de prezență:

Centralizează foile colective de prezență ale celorlalte structuri din cadrul A.S.S.M.B. și se semnează pentru conformitate:

Șelul de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ( pentru oamenii din subordinea sa:

Șeful de Serviciu pune la dispoziția tuturor structurilor din cadrul A.S.S.M.B. modelul unitar, conform legii, al fișelor de evaluare a performanțelor profesionale indiv iduale și a foilor captive de prezență:    < 7

25.

26.


întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serv iciului Resurse Umane:    nl t_

Șeful de Serv iciu pune la dispoziția celorlalți șefi de structuri modelul unitar al fișelor de ^aliufri y a performanțelor profesionale indiv iduale. la niv elut A.S.S.M.B.:    xțh'f

Șeful de Serv iciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Resurse L’maîtfT"Ț£ Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul'^


(mane. pe bâza condicii dc\ prezență, pe un model unitar, la nivelulL/


C°Wo™cuORICIWl

TI.(INC. A juinhitâJ'


29,

30.


32.


1.1


34.


A.S.S.M.B.:

Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentfuTp^rsjXfî-cadrul Sen teiului Resurse Umane;

Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referase dknK’esitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor v acante din cadrul Se/iciuluiJSesurse l mane: Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul ServTrirrîui Resurse l mane. gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București:

Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Resurse Umane, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora:

Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Resurse Umane, pentru buna funcționare a activ ităților în cadrul acestuia;

'fine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serv iciului și răspunde la sesizările pe problemele specilîce de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.


Art. 43 SERVICIUL SALARIZARE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Asigură efectuarea corectă a calculului priv ind drepturile bănești ale salariaților. a reținerilor din salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alte fonduri speciale pe baza foilor colective de prezență întocmite de către șefii structurilor din cadrul instituției:

2.    întocmește stalul de plată lunar pentru personalul angajat, actualizează statul de personal. în funcție de modificări și le supune aprobării conducerii:

3.    întocmește și depune lunar, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate < 112). precum și alte declarații, conform legii. în domeniul său de activ itate:

4.    Depune cererea pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizațiile plătite asiguraților. care potrivit OUG 158/2005 se suportă din bugetul I ondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și care depășesc obligația lunară de plată privind contribuția pentru concedii și indemnizații, datorată de angajator:

5.    Participă Ia întocmirea propunerilor bugetare lunare, trimestriale și anuale, priv ind cheltuielile cu salariile și pregătirea profesională și asigură fundamentarea pentru titlul 1 al Planului Anual al Achizițiilor Publice:

6.    Configurează și integrează în structura aplicației constantele lunare (ore/ lună lucrate, sărbători legale, salariul mediu brut. salariul minim pe economie) cât și reținerile conform legii de la angajat și angajator:

7.    Operează avansurile concediilor de odihnă, primelor, operează sporurile, reținerile, penalizările, operează concediile medicale. învoirile, absențele nemotivate.

Art. 44 SERVICIUL JURIDIC    *

Se subordonează Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Acordă consultanță juridică și colaborează, la solicitarea Directorului General sau Direețpft&ii

General Adjunct, la întocmirea proiectelor actelor, cu caracter juridic sau administrativ J^îiiscddț către Administrația Spitalelor și Serv iciilor Medicale București (decizii, dispoziții. reguȘmenteîprotocoale, acorduri-cadru, contracte, acte adiționale la contracte):    | 3 țx

2.    Avizează, din punct de vedere al legalității (aviz pozitiv sau aviz negativ ), proiectele act^Ioțcuf^^ caracter juridic și administrativ, primite spre av izare. elaborate în cadrul Administrației Sț ifafeloF^^și Serviciilor Medicale București. îp conformitate cu I egea 514/2003. actualizata, privind >

.•/-nixiliur iiti-UL- nr^-nni nu StatUtllI profesiei dc‘ O

organizarea și exercitarea^prolesiei ie/consilier juridic, precum și cu


consilier juridic, avizul c


vnAjlierului juridic este acordat numai pentru aspectele strict juridice ale

*'    a rl

/V


C0NFWMeU0R,G

docunientului/înscrisului respectix: consilierul juridic care ax i/eîi/uire documente nu răspunde și nu se pronunță asupra aspectelor economicJt7fn fiscale, tehnice, de resurse umane, de achiziții publice sau de altă natind. curarinse în conținutul înscrisului avizat ori semnat de acesta, și nici cu prix ire la oportunhatea. necesitatea și economicitatea măsurilor adoptate prin respectix ele înscrisuri primi/e sprefaxi/arc semnare:

nciar-conrabîTe.


3.    Elaborează, la solicitarea Directorului General sau a Directorului General Adjunct, diverse acte cu caracter juridic, pentru apărarea intereselor instituției (cereri, sesizări, somații, notificări, puncte de vedere juridice, adrese cu caracter juridic):

4.    Elaborează. Ia solicitarea Directorului General sau a Directorului General Adjunct, răspunsurile de specialitate juridică, pentru adresele, solicitările cu caracter juridic. x enite din din partea terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau prix al |:

5.    Asigură consultanță de specialitate și redactează opinii juridice, cu rol consultativ, cu prix ire la aspecte legale ce privesc activitatea Administrației Spitalelor și Serxiciilor Medicale București, la solicitarea Directorului General;

6.    Reprezintă interesele instituției în lața instanțelor judecătorești ori în fața altor autorități, precum și în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, după caz. în baza delegației dale de către Directorul General. In acest sens. redactează, după caz. acțiuni. întâmpinări, cereri de chemare în garanție, cereri de inlerxenție. cereri reconvenționale. cereri de suspendare, contestații la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate și face propuneri privind promoxarea căilor extraordinare de atac în cauzele aliate pe rolul instanțelor judecătorești în care instituția este parte:

7.    j ine exidența dosarelor aliate pe rolul instanțelor judecătorești în care Administrația Spitalelor și Serxiciilor Medicale București este parte:

8.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Juridic, pentru buna funcționare a aclix ităților în cadrul acestuia:

9.    Propune Directorului General Adjunct sau Directorului General, clasează petițiile anonime sau pe cele în care nu sunt trecute dale de identificare ale petiționarului:

10.    Asigura și răspunde de arhixarea documentelor, emise în cadrul Serxiciului Juridic:

11.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serx iciului:

12 Partcipă la întocmirea Registrul Riscurilor și documentele cu prix ire Ia implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serx iciului;

13.    Asigură. în baza Deciziei Directorului General, reprezentarea în comisiile de concurs/conteslații. după caz. constituite. în xederea ocupării unor posture x acanțe. în cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu respectarea prexederilor legale:

14.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serxiciului Juridic, pe un model unitar, la nixeiul A.S.S.M.B.. pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane:

15.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Juridic:

16.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectixă de prezență pentru personalul din cadrul

Serxiciului Juridic, pe baza condicii de prezența, pe un model unitar, la nixeiul A.S.S.M.B.. pus s la dispoziție de Serviciu! Resurse Umane:    .

17.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu^Jîrț

cadrul biroului:    yî?

IS. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate p6x inîl    h

organizarea concursurilor de ocuparea posturilor xacante din cadrul biroului:    |

19.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor indemnizațiilor

salarialii din cadrul Serviciului Juridic, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestoras^S^^

20.    Șeful de Serx iciu participa la elaborarea și modificarea, proiectului Regulamentului de Organizare

și I uncționare. statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu prix ir la Serx iciul Juridic. în xederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor■ 57

L/| ine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răsj problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de compe

Art. 45. DIRECȚIA SUPORT SPITALE

Este condusă de un Director subordonat Directorului General AdjGccL^rtand în subordine

următoarele servicii: Serviciul Suport Spitale Administrativ și Serviciul Suport Spitale lelinic. Directorul Direcției Suport Spitale are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciul Suport Spitale Administrativ și Serviciul Suport Spitale lelinic.;

2.    Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității serviciilor subordonate

3.    Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora;

4.    Participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului general Adjunct in urma analizelor efectuate. împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare publice aliate în administrare:

5.    Organizează activitățile de suport pentru reparații curente ale unităților sanitare publice din subordinea A.S.S.M.B.:

6.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate:

7.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul general si Directorului General Adjunct al instituției, precum și orice alte atribuții prev ăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General:

S. Colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de dale și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate:

9.    Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din domeniu! său de competență:

10.    Elaborează referatele însoțite de note de fundamentare, necesitate și oportunitate a achiziției în v ederea întocmirii Planului Anual de Achiziții Publice:

Art. 46 SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINISTRATIV

Serviciul Suport Spitale Administrativ se alia in subordinea Directorului Direcției Suport Spitale si are următoarele atribuții:

1. Sa acorde suport personalului din spitale si sa supravegheze intervențiile la obiectivele administrative a acestora:

. Sa colaboreze cu specialiștii din domeniile conexe:

. Sa administreze resursele umane si materiale puse la dispoziție spitalelor:

C.J u


4.    Sa fie in permanenta la curent cu evoluția si specificul muncii cu administrarea patrimoniului:

5.    Sa se preocupe de gestionarea bunurilor administrative:

6.    Sa acorde suport la întocmirea caietelor de sarcini conform legislației aplicabile in vigoare:

7.    Sa se preocupe de oferirea de servicii suport administrativ pentru buna desfășurare a actului medical:

8.    Asigura suport la solicitarea spitalelor in vederea unei evidente cat mai bune a stocuri k^si tn

stabilirea necesarului de bunuri de aprov izionat:    Fi

9.    Sa acorde suport la întocmirea notelor de fundamentare in vederea întocmirii PAAI’-uIui pe Serviciul Suport Spitale Administrativ:

10.    Sa asigure buna funcționare si întreținere a oljiecjelor de inventar si activelor fixe corporale sa necorporale:


. Sa asigure comunicarea cu alkPsubdiv izititjfale spitalelor (curierate si alte departamente cu care 5812

13

14

15

16 17

18.

19.


20.

21


unitatea sanitara are contracte protocoale de colaborare instituționala):

Sa identifice surse de autoinstruire:

Sa verifice existenta si \alabilitatea documentelor necesare in baza ca/ acte adiționale, carte tehnica, indicatori de consuni etc.)

Sa răspundă la toate solicitările spitalului din aria sa de competenta prompt si cu profesionalism: Sa îndrume si sa acorde suport personalului din spitale, sa \erilice daca sunt respectate normele de PS1 si SSM si daca sunt întocmite documente in acest sens:

Sa coopereze cu persoanele cu atribuții specifice acestor domenii:

Sa acorde suport si sa asigure paslrarea secretului profesional prixind activitatile desfasurale in spațiul de lucru al spitalului.

Elaborează lunar rapoarte de activitate pe care le transmite managerului spitalului si conducerii ASSMB. șeful structurii intocmeste si inainteaza pontaje lunare pentru structura administrații e: Preia de la spital activitati cu privire la rezolvarea problemelor operalixe {comenzi, distribuție, transport) asigurând satisfacerea adecvata si la timp a contractelor si activitati legate de execuția contractelor de resortul administrativ:

Sa participe actix la rezolxarea sarcinilor echipei suport:

Sa informeze de indala managerul spitalului in care isi desfasoara actix ilatca despre deficientele constatate sau evenimentele petrecute:

Sa execute alte activitati in legătură cu buna funcționare a actix itatii spitalului prezentate de persoane care au acest drept:

ART. 47. SERVICIUL SUPORT SPITALE TEHNIC

Serxiciul Suport Spitale lehnic se alia in subordinea Directorului Direcției Suport Spitale si are următoarele atribuții:

1.    Elaborează lunar rapoarte de activitate pe care le transmite managerului spitalului si conducerii ASSMB. șeful structurii intocmeste si inainteaza pontaje lunare pentru structura tehnica;

2.    Preia de la spital activitati cu privire la rezolvarea problemelor operalixe (comenzi, distribuție, transport) asigurând satisfacerea adecvata si la timp a contractelor si actix itati legate de execuția contractelor de resortul tehnic:

3.    Sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei suport:

4.    Sa informeze de indala managerul spitalului in care isi desfasoara actix itatca despre deficientele constatate sau evenimentele petrecute:

5.    Sa execute alte activitati in legătură cu buna funcționare a activitatii spitalului prezentate de persoane care au acest drept;

6.    Coordonează si supervizează toata activitatea de logistica si administrare din zona de lucru:

7.    Sa asigure soluționarea situațiilor de excepție din activitatea logislica/tehnica:

8.    Sa contribuie la corelarea si ajustarea stocului din depozite din punct de vedere cantilatix si calitativ in funcție de necesitați;

9.    Sa asigure cerințele pentru (luxurile medicale din spitale:

10.    Sa asigure tehnic ellcientizarea capacilatilor de transport:

11.    Coordonează si constata buna funcționare a aparaturii medicale;    '

12.    Supraveghează mentenanta acestora conform contractelor încheiate de spital:

13.    Sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol/de^^ț^f

accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sau un grup de persoane:


4.a -

14.    Organizează si coordonează activitatea de întreținere si reparații (mentenanta) precu'm gi - tf "9 ;h|

lucrărilor de investiții la nivel de spital in xederea funcționarii optime a instalațiilor telVtjpIogjce"''^^„ si energetice din spital:    < 2    <2

15.    îndruma si corectează nemijlocit activitatiile administrațiv-gospodaresti si propune necesare pentru modernizarea utiijelor-sija inx entarului gospodăresc din spitalele ASSMB:

16.    Elaborează planul de reparații pe centreide cost pentru realizarea lucrărilor planificate in limita â -

bugetului aprobat:    ,

17.    Urmărește realizarea planul ui Ale reparații, controlează calitatea lucrărilor executate conform59

C0NF°^cuanc,w
î A jipinurf'-

.. ■> -

contractelor încheiate:    y /jJ\r

1 8. Participa la analizele priv ind defecțiunile sau avariile instalațiilor la stabipfțaSjauzelor careTc^au

generat si luarea masurilor de înlăturare a efectelor:

19.    Verifica regimul de funcționare a centralelor termice pentru furnizar/a nejutrerupta a utilităților necesare desfășurării activ itatii spitalului:

20.    Controlează starea mijloacelor fixe din cadrul spitalelor, participa la inventariere si avizeaza propunerile de casare a mijloacelor fixe:

21.    Asigura elaborarea metodelor de reducere a consumului de utililati:

22.    Se ocupa de indepartarea/curatarea efectelor incidentelor aparute in gestionarea deșeurilor:

23.    Asigura legătură cu terti (firme autorizate) conform contractelor încheiate:

24.    Respecta programul de lucru al spitalelor in care isi desfasoara activitate:

25.    Răspunde de verificarea periodica sau ori de cate ori este nevoie a instalațiilor electrice si termice:

26.    Răspunde de deszăpezirea principalelor cai de acces ale spitalelor (auto. trotuare, depozite, ateliere, secții ele.)

27.    Asigura verificarea curățeniei exterioare in spital. întreținerea spatiilor verzi si repararea cailor de acces:

28.    Răspunde de asigurarea securității echipamentelor nemedicale (bucătărie, spălătorie, caculatoare de birou, mobilier, ete.)

29.    Respecta programările concediilor de odihna, prevederilor R.O.f. R.I. si Codul de etica si Deontologie al spitalului unde isi desfasoara activitatea:

30.    Respecta prevederile, normele interne si procedurile de lucru privitoare la activitatea spitalului unde isi desfasoara activ itatea:

31.    Cunoaște si asigura aplicarea prevederilor legale in vigoare privind controlul, supravegherea si infecțiilor asociate asistentei medicale:

32.    Răspunde de introducerea noului angajat in politica tehnica a spitalului si pentru respectarea drepturilor pacientului;

33.    îndeplinește si respecta cerințele procedurilor operaționale ale spitalui unde isi desfasoara activitatea;

34.    Isi insuseste si respecta cerințele Manualului Calitatii din cadrul spitalului in care isi desfasoara activitatea:

35.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci când e cazul:

36.    Răspunde conform legii pentru nerespectarea si îndeplinirea atubutiilor ce ii revin prin lisa postului si anexele acestuia.

Art. 48 DISPOZIȚII FINALE

1)    Cheltuielile pentru activ itățile desfășurate de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

București. în îndeplinirea obiectului său de activ itate/atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local al Municipiului București . precum și din sumele încasate în urma operațiunilor de închiriere, asociere, concesionare, casare a mijloacelor fixe. cu respectarea dispozițiilor legale.    v

2)    Finanțarea cabinetelor de asistență medicală generală și de medicină dentară din unitățile de ’ ~ învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara se realizează conform prevederilor din O.U.G. nr. 162/2008 privind


unității administraliv-teritoriale de care apartirrși din alte surse legale.

3) Angajarea și efeeiuaribaVeheltui j/iîor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de


60


/pConsiliul General al Munieiului București se efectuează de către ASSMB de control financiar preventiv, conform legii

4)    Cheltuielile Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București sunt

1.    cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și serv icii. cheltuieli de capital:

2.    subvenții acordate unităților sanitare aliate in subordine, pentru cheltuieli/ >

3.    subvenții de la bugetul local sau de la Ministerul Sănătății:

4.    cheltuieli pentru asigurarea altor serv icii medicaleț puncte de prim-ajutor. alte cabinete medicale aliate în administrare):

5.    subvenții acordate spitalelor din surse propri ale bugetului Municipiului București pentru cheltuieli curente și cheltuieli pentru investiții:

6.    subvenții ce se acordă spitalelor pentru cheltuieli de investiții din transferuri de la bugetul Ministerului Sănătății la bugetul local.

5)    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate folosi pentru deslășurarea și extinderea activității sale. în condițiile legii, mijloace materiale și bănești primite de la persoane juridice și fizice, din țară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări si legate, eu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

6)    Administrația Spitalelor și Serv iciilor Medicale București poate organiza sesiuni de recrutare a voluntarilor, pentru deslășurarea de programe de voluntariat, pe tot parcursul anului calendaristic, conform unei proceduri (metodologii), elaborate sub forma unui Regulament privind deslășurarea activ ității de voluntariat. întocmit de structura juridică și structura medicală, conform normelor legale în v igoare. aprobat prin Decizie, de către Directorul General.

7)    Activitatea dc voluntariat se desfășoară, cu respectarea prevederilor Constituției României, ale Codului Civil, ale l egii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare și ale altor prevederi legale incidente. în vigoare Ia data desfășurării activităților de voluntariat.

8)    I itigîile de orice fel în care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este parte, sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii.

9)    Regulamentul de Organizare și funcționare va fii modificat ori de câte ori vor apărea modificări în cadrul normativ, care reglementează activ ilalea A.S.S.M.B. sau în structura organizatorică a acesteia sau la recomandarea unor autorități eu atribuții de control ce au ca efecto modificarea atribuțiilor A.S.S.M.B.

10)    Prezentul Regulament de Organizare și f uncționare se completează cu reglementările legale în v igoare. se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobată prin Hotărârea CGMB. sau ca rezultat al modificării și completării legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia

11)    Prezentul Regulament de organizare și funcționare va fi adus la cunoștința salariaților A.S.S.M.B,. de către Serviciul Resurse Umane, prin distribuirea către aceștia, a documentului, sub semnătură.


1

face propuneri privind) spațiile ee ubnea/a a li închiriate sau acordate in comodat, in ba'/a