Hotărârea nr. 2/2018

HOTARAREnr. 2 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL NOD INTERMODAL CAP LINIE DE TRAMVAI SI METROU PARK&RIDE; - PARCARE SUPRATERANA SI TERMINAL R.A.T.B. INTERSECTIA SOS. PANTELIMON CU SOS. VERGULUI DUDESTI, SECTORUL 2, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Nod intermodal cap linie de tramvai și metrou Park & Ride - parcare supraterană și terminal R.A.T.B. intersecția Șos. Pantelimon cu Șos. Vergului Dudești, Sectorul 2,

București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 1/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 2/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 444/9976/14.09.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 15/03.08.2017;

-    Ministerul Transporturilor - Direcția Investiții, Reglementări Tehnice și Autorizații de' Construire: acordul nr. 30807/18.08.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București - Ilfov: aviz nr. 2886/16-SU-BIF-A/16.08.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1556110/22.09.2017;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 10362/24.07.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Nod intermodal cap linie de tramvai și metrou Park & Ride - parcare supraterană și terminal R.A.T.B. la intersecția Șos. Pantelimon cu Șos. Vergului Dudești, Sectorul 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 22/24.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, prezentat în anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

J

Direcția Urbanism

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de către S.C. BIROU DE ARHITECTURA PINTILIE S.RL. - URB RUR LIVIU DIDĂ, cu sediul în București, Sectorul 2, str. Leonida nr. 5, telefon 021/2110191 (în calitate de elaborator al documentației de urbanism), înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1562163/29.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ ARHITECT ȘEF

Nr.    din ..<?.£.Z^....2O17

PENTRU

PUZ - NOD INTERMODAL CAP LINIE DE TRAMVAI ȘI PARK&RIDE - PARCARE SUPRATERANĂ ȘI TERMINAL R.A.T.ΠINTERSECȚIA ȘOS. PANTELIMON CU ȘOS. VERGULUI DUDEȘTI SECTORUL 2, BUCUREȘTI

Generat de imobilul : situat în București, intersecția Șos. Pantelimon cu Șos. Vergului Dudești, sectorul 2, București, în suprafață de aprox. 3,00HA.

Inițiator : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiectant: S.C. VIA PROIECT S.R.L. și S.C. BIROU DE ARHITECTURA PINTILIE S.RL.

Specialist cu drept de semnătură RUR: LIVIU DIDĂ

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află situată în Sectorul 2 al Municipiului București, în intravilanul Municipiului București, și este constituită din Domeniul public și privat al municipalității, Domeniul public și privat în administrarea Administrației Străzilor, Domeniul public în administrarea ADP Sector 2.

Prevederi P.U.G. - RL.U, /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările ulterioare), zona care face obiectul studiului urbanistic nu este inclusă într-o Unitate Teritorială de Referință aparținând unei zone/subzone funcționale specifice, interspațiile dintre U.T.R.-uri fiind afectate de circulațiile majore.    >-

Indicatori urbanistici reglementați - nu este cazul.A*1*0*

UKAS

“iSSET

— «to «am • so taam    OUIPREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNI AVIZATE:

NOD INTERMOD AL CAP LINIE TRAMVAI ȘI METROU. PARK&RIDE - PARCARE SUPRATERANĂ ȘI TERMINAL R.A

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax= 70%; CUTmax=2,4 mpADC/mp teren; Hmax.=20,00m.

CIRCULAȚII, ACCESE: se vor respecta Normele privind asigurare^-nțrmăruhpmiinim de locuri- de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritonuTMunicipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și f urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.‘ERITORIAL


ala - nr.cad. 232966 =249407mp

|Z    =26335.19 mp 100%


i la sol (scări evacuare,

na linie)    =1070mp


4.1%


Sta -proiecție etaj 1 =5780.8mp    (21.95%;


rata


= 15302.2mp


penajat ne betonate, Jale,

Oii_______

Ini


: 18297.5mp ‘ 69.48%


= 6967.69mp    26.42%


100%


I URBANISTICI


SITUAȚIE PROPUSA


INDICATORI URBANISTICI


SITUAȚIE EXISTENTA cf. PUG

Terenul ce a generat puz se află in proprietatea municipalității.

Terenul situat intravilan, in estul municipiului București, in intersecție sos.Pantelimon cu sos. Vergului constituie domeniu public si privai al municipalității, Domeniu public si privat in administrarea Administrația Străzilor, domeniu public in administrarea Direcției ADP 2, număr cadastral 232966.

In conformitate cu prevederile PUG București:

Folosința actuala: PUG nu reglementează suprafața de teren studiată - nu are UTR.

Conform P.U.G , terenul se afla intr-o zona de racordare a doua artere carosabile existente cu importanta pentru traficul major al orașului^ prioritar de intretinut si de amenajat.

Categoria de folosința - intravilan, infrastructura de transpoH, Indicatori urbanistici: nu sunt reglementați.


RUSA M2

răpus - 70% ropus - 2.4

(OPUSE avizate CTATU 720.05.2016

^re al terenului (P.O.T.) = 25.0%

^jsentului de ocupare al terenului s-a luat in calcul proiecția proiecția rampelor de urcare/coborare

ndzare a terenului (C.U.T.) = 0.6

'—ficientului de utilizare a terenului s-a luat in calcul suprafața parcajului j etaje superioare) si a rampelor de urcare/coborare |E M2 - sunt admiseTFrmatoarele utilizări:

II sl echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier;

i'6^npanii si firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, f 3(jrite domenii si alte servicii profesionale; jîjiolective si personale;

j43ianizatii politice, profesionale etc.;

led

jcguntul;

,7iros;

1325, agenții de turism;

-.30 ri, cofetarii, cafenele etc; liaîrt spatii acoperite;

/Mi multietajate;

USonale, pasaje pietonale acoperite; ildscuaruri;

țȘfl obișnuit;

'flfl special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

„78ț-

’^aliza odata cu execuția stafiei de metrou, j-t,

’.BS î44!

,6T.

87

&.I

eaREGULAMENT LOCAL DE URBAj Aferent Planului Urbanistic Zonal

P.U.Z. - Nod intermodal cap linie tramvai si metrou; PARK & RIDE - parcafifsupraterana si terminal RATB, la intersecția sos.Pantelimon-sos.Vergului Dudesti, București, sector 2 - in cadrul proiectului. Modernizare sistem rutier, linii de tramvai Sos.Pantelimon (aprobat si in curs de execuție)

București, sector 2


CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE ARTICOLUL 1. Rolul Regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter da^^?f^hfarecâre cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor! de amplasare a construcțiilor pe teritoriul aferent Planului urbanistic zonal, in suprafața de 26335.19mp in acie^, Normale ciiprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea execuțiilor constructiih rai limițșîe^ritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea unui nod intermodal cap linie tramvai si metrou.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației locale si se aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 -legea amenajării teritoriului si urbanismului.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentația inițiala.

ARTICOLUL 2. Baza legala a elaborării

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stă Regulamentul General de Urbanism republicat, cu modificările ulterioare, ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate, precum si “Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal" aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august 2000.Regulamentul se elaborează in conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului, dintre care menționam :

-    Legea nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu completările si modificările ulterioare;

-    Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului National:

Secțiunea I - Rețele de transport: Legea 363/21.09.2006;

Secțiunea II -Apa: Legea 171/24.11.1997;

Secțiunea III - Zone protejate: Legea nr. 5/6.03.2000;

Secțiunea IV - Rețeaua de localități: Legea nr. 351/6.07.2001 cu completările si modificările ulterioare;

Secțiunea V - Zone de risc natural: Legea nr. 575/22.10.2001;

Secțiunea VI - Zone cu resurse turistice: Legea nr. 190/26.05.2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 142/2008;

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor

-    Ordinul nr. 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-Codul Civil, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505/15.07.2011;

-Legea nr. 265/29.06.2006 pentru ag^e^î^Ș^pnantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;


43/1997 privind regimul drumurilor, cu publică, cu completările si modificările

AVIZ NR.

;4. ’ ; •■ .*J •• _j H ■»

-• i 3 , f/î


M'lterîSah -Lege^nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completările si modificările ulțenoare;

)rdinul nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populației, cu completările si modificările ulterioare;

-Ordinul nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cu completările si modificările ulterioare;

-H.G.R. nr. 930/11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea

zonelor de protecție sanitară si hidrogeologică, cu completările si modificările ulțșrj^#®^,

-———    " ■ - 1

ARTICOLUL 3. Domeniul de aplicare CONFORM CU Of

Prevederile cuprinse in Regulamentul local de urbanisr terenuri in limitele teritoriului studiat prin f?UZ.

(iluLLoșahsl. ponstituie act


Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea de autoritate al administrației publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor obținute si a șetfrdurilor fțre^azute de lege.

Daca prin prevederile unor documentații de urbanism PUZ se&ehimba concepția generala inițiala care a stat la baza întocmirii PUG, este necesara modificarea acestuia, conform legii.

Modificarea Regulamentului de urbanism se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism ; aprobarea unor modificări ale PUZ si a Regulamentului aferent se poate face numai cu respectarea procedurilor inițiale.

La realizarea construcțiilor se vor avea in vedere reguli de baza privind ocuparea terenurilor, cuprinse in acte normative, (legi sau norme departamentale) care statueaza utilizarea si ocuparea terenurilor in intravilanul localităților.

Conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism , se va avea in vedere :

-pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit, precum si depistarea si diminuarea surselor de poluare in scopul îmbunătățirii factorilor de mediu conservarea, restaurarea, reabilitarea si protejarea patrimoniului construit;

-protejarea zonelor cu valoare arheologica , ambientala, peisagistica, ecologica si sanitara ; -securitatea construcțiilor si realizarea acestora conform normelor privind calitatea in construcții; -respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publica si realizarea lucrărilor cu caracter public.

CAPITOLUL II -REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

SECȚIUNEA 1. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

ARTICOLUL 3. Terenuri agricole din extravilan

-    nu este cazul

ARTICOLUL 4 -Terenuri agricole din intravilan

-    nu este cazul

ARTICOLUL 5 -Suprafețe împădurite

-nu este cazul

ARTICOLUL 6 -Resursele subsolului -nu este cazul

ARTICOLUL 7 -Resurse de apă și platforme meteorologice

-nu este cazul

ARTICOLUL 8 -Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

-nu este cazul


-nu este cazul


public


/V"

SECȚIUNEA 2. Reguli cu privire la sigui    r si la apararea interesuluiARTICOLUL 10 -nu este cazul

-Expunerea la riscuri naturale

-Expunerea la riscuri tehnologice-Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice


ARTICOLUL 11 -nu este cazul

ARTICOLUL 12 -nu este cazul

ARTICOLUL 13 -Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către societatea administrator.

ARTICOLUL 14 -Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu Condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei, stabilită prin documentația de urbanism. Realizarea construcțiilor noi in zonele cuprinse in P.U.Z., compatibile funcțional cu destinația stabilită, se va face respectând și corelând regulile prezentate (din R.L.U. aferent P.U.Z., detaliate la nivelul fiecărei subunități funcționale.

ARTICOLUL 15 -Procentul de ocupare a terenului

Valorile indicilor P.O.T . si C.U.T. menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc în mod diferențiat în funcție de destinația clădirilor, dimensiunea parcelelor, regim de înălțime, echipare tehnico - edilitară etc.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită.

UTR propus-M2 (zona propusa in UTR M2 conform planșei de reglementari). Zona propusa spre încadrare in UTR M2 este reprezentata de centrul intersecției dintre Sos. Pantelimon si Sos. Vergului-Dudesti si zona de legătură intre cele doua străzi (cf. Plan reglementari)^


POT maxim propus - 70%

CUT maxim propus - 2,4    CONFORM CU ORIGINALUL

Terenul cu NC 207372 isi menține încadrarea in UTR A2b.

ARTICOLUL 16 -Lucrări de utilitate publica

Autorizarea executării altor construcții pe terenuri ca

amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentației de

urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.

CAPITOLUL III -CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

SECȚIUNEA 1 -REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII ARTICOLUL 17 -Orientarea față de punctele cardinale

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale.

ARTICOLUL 18 -Amplasarea față de drumuri publice

Obiectivul este amplasat la intersecția dintre Sos. Pantelimon si Sos. Vergului-Dudesti.

ARTICOLUL 19 -Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile

-nu este cazul

ARTICOLUL 20 -Amplasarea față de căi ferate din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A.

-nu este-cazul

ARTICOLUL 21 -Amplasarea față de aeroporturi

-nu este cazul

ARTICOLUL 22 -Retrageri față^OâșjaLcțe jiroțgcție a frontierei de stat -nu este cazul


ARTICOLUL 23 -Amplasare.

Amplasarea clădirilor se poati

pastrand reglementările aferente UTRARTICOLUL 24 -Amplasarea în interiorul parcelei

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei se va face conform planșei de reglementari: nord, fata de limita de proprietate la aprox.25,0m, fata de proiecția peretelui mulat al viitoarei statii de metrou de pe magistrala M5, la minim 50cm.

-la vest, fata de limita de proprietate la min. 20m, fata de proiecția peretelui mulat al viitoarei statii de metrou de pe magistrala M5, la minim 50cm.

-la sud, fata de limita de proprietate la min. 10m -la est, conform planului de reglementari


SECȚIUNEA 2 -Reguli cu privire la asiglirarea..acce ARTICOLUL 25 -Accese carosabile Se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-ARTICOLUL 26 -Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajăriJdLde-efiefe-feț este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcț

Pentru zona studiata in P.U.Z.,funcție de factorii generali si locali,accesele pietonale pot fi incadrate in mai multe categorii:

-trotuare pentru circulația curenta,adiacent sau nu cu caile carosabile;

-trotuare de circulație in interiorul parcelelor.

-pasaje subterane de legătură intre parter terminal, viitoarea statie de metrou de pe magistrala M5 si trotuarele adiacente

SECȚIUNEA 3 -REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

ARTICOLUL 27 -Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații si platforme exterioare.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obține avizul autoritatii competente care administrează resursele de apa.

ARTICOLUL 28 -Realizarea de rețele edilitare

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

ARTICOLUL 29 -Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, orașului sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.

SECȚIUNEA 4 -REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI Șl ALE CONSTRUCȚIILOR

ARTICOLUL 30 -Parcelarea

Nu este cazul.

ARTICOLUL 31 -înălțimea construcțiilor

Inaltimea maxima a construcției nu va depăși 20.0m.

ARTICOLUL 32 -Aspectul exterior al construcțiilor

Volumele construite vor fi șțpa^f^^vgr armoniza cu caracterul zonei si cu vecinătățile imediate.

Fatadel^posterioare si^er^i£vorJrjtrataț^ arhitectural la același nivel cu fațada principala.

Tratarela aâpperirii cla


faptul ca acestea pot fi percepute din clădirile
înconjurătoare mai înalte.    ~ ;______

Se recomanda soluționări care sa permită acoperirea si inchiderzsl?at-iildr' de

imbarcare in mijloacele de transport in comun pentru reducerea disconfortului utilizatorilor învecinate.

SECȚIUNEA 5 -REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE ȘPÂfîl VERZI Șl ÎMPREJMUIRI    _______ V* I 1

ARTICOLUL 33 -Parcaje

Parcajele aferente ansamblului se vor a

ARTICOLUL 10 -Reguli cu privire la amplasarea de spattrvjerzflsfrUTTprejmuiri

In limitele standardelor tehnice de siguranța a circulati^ifutilizqrea/spatiilor libere si amenajarea peisagistica a plantațiilor se subordonează exigentelor de^căitate a imaginii Capitalei, fiind „poarta” reprezentativa de intrare.

Orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile publice vor fi astfel amenajate incat sa nu altereze aspectul general al localității.

Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje si platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200mp (poziționați astfel incat sa nu incurce buna desfășurare a traficului din zona) si tratate peisagistic.

Spre trotuare si circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferente de pavaje, borduri, garduri vii, etc. Se vor prevedea garduri de protecție intre circulația auto si cea a tramvaiului in dreptul stațiilor de imbarcare-debarcare.

CAPITOLUL III- ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

SECȚIUNEA 11. Unitati si subunități funcționale

Conform Plan Urbanistic General al orașului București, terenul studiat este amplasat în intravilan.

Folosința actuala: Planul urbanistic General al Municipiului București nu reglementează suprafața de teren studiată - nu are UTR. Conform P.U.G, terenul se afla intr-o zona de racordare a doua artere carosabile existente cu importanta pentru traficul major al orașului, prioritar de intretinut si de amenajat.

Categoria de folosința - intravilan, infrastructura de transport, drumuri

UTR propus - M2 (zona propusa in UTR M2 conform plan de reglementari) - subzona mixta cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+14; Zona propusa spre incadrare in UTR M2 este reprezentata de centrul intersecției dintre Sos. Pantelimon si Sos. Vergului-Dudesti si breteaua de legătură intre cele doya străzi (cf. Plan reglementari). Terenul cu NC 207372 isi menține încadrarea in UTR A2b.

Generalități: Caracterul zonei

Suprafața de teren care face obiectul studiului se afla in partea de est a municipiului București, la intersecția dintre Sos. Pantelimon si Sos. Vergului-Dudesti, pe fostul amplasament al buclei de intoarcere a tramvaiului. Circulația publica, curentă, se desfășoară pe arterele publice ce mărginesc amplasamentul. Cele trei ramuri carosabile sunt prevăzute fiecare cu câte 3 benzi de circulație. Fiind o cale principala de acces rutier in Capitala, se va acorda o atentie sporita considerentelor estetice.

CAPITOLUL IV- PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

SECȚIUNEA 1-UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Repartizarea funcțională va cuprinde :

Zona M2 - subzona mixtă cu clădiri avân maxime de P+14 niveluri cu accente înjeffte}

IISE

îchipamentefcublice

nstruire continuu sau discontinuu și înălțimi
amunicipal, municipal, de sector si f


R2GULÂMER.

AViZ NR...

Vbl/fleF


UREAN1SW

bCMIMBAREîrme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,

^consultanta în diferite domenii si alte servicii profesionale;

-    servicii sociale, colective si personale;

-    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

-    lacasuri de cult;

-    comerț cu amănuntul;

-    depozitare mic-gros;

-    hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

-    restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc;

-    sport si recreere în spatii acoperite;

-    parcaje la sol si multietajate;

-    spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite

-    spatii plantate - scuaruri;

-    locuințe cu partiu obișnuit;


-    locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni lîSeraie

-    pasaje pietonale subterane de legătură cu viitoarea statie de metrou ART.2-UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

-amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea distantelor de protecție fata de viitoarea statie de metrou de pe magistrala M5.

ART.3-UTILIZĂRI INTERZISE:

Se interzic orice utilizări care afecteaza buna funcționare si diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere.

Se interzic orice construcții sau amenajari pe terenul rezervat pentru modernizarea intersecției, realizarea pasajelor subterane, realizarea spatiilor de parcare.

Se interzic: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorare, construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;

-    se interzice localizarea unităților care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcționarea acesteia;

-    se interzice localizarea activităților poluante și care prezintă risc tehnologic;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-construcții provizorii de orice natură;

-dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-depozitare en-gros;

-stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

-curățătorii chimice;

-depozitări de materiale refolosibile;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA 2-CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR    ,

ART.4-CARACTERISTICI AJ^RĂR&ELÎ

Parcela propusa are suprafața

^ALINIAMENT:

M2.M2, pastrand reglementările aferente UTR


ART.6-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI ALE PARCELELOR:    V - t - ,    r

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei se va face conform ^ptenseîdereglement -la nord, fata de limita de proprietate la aprox.25,0m, fata de proiecția peretelui mulat al viițpărei statii de metrou de pe magistrala M5, la minim 50cm.

-la vest, fata de limita de proprietate la min. 20m, fata de proiecția peretelui mulat al viitoarei statii de metrou de pe magistrala M5, la minim 50cm.


-la sud, fata de limita de proprietate la min. 10m -la est, conform planului de reglementari

ART.7-CIRCULATII SI ACCESE:

Din modul în care este amplasat, obiectul PARK&RIDE, circulați împărțită în două zone distincte:

ice adiacente două artere).


-    Circulația exterioară, curentă de tranzit, ce se desfășoară pe amplasamentului (sos. Pantelimon, sos Vergului si bretea legă*

-    Circulația interioară ce se realizează pe aleile carosabile si pietonale din interiorul obiectivului. A

fost concepută o separare clară între circulația destinată transportului public si cea destinată accesului public la parcajul supraetajat. Pentru accesul autoturismelor la parcajul supraetajat au fost prevăzute accese separate de intrare si ieșire.

ART.8-STATI0NAREA AUTOVEHICULELOR:

Staționarea autovehiculelor se va asigura in afara circulațiilor publice.

Locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun la etajele superioare ale construcției Park&Ride.

ART.9-ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR

Inaltimea maxima a construcției nu va depăși 20.Om.

ART.10-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinătățile imediate.

Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala.

Tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea pot fi percepute din clădirile inconjurătoare mai înalte.

Se recomanda soluționări care sa permită acoperirea si inchiderea spatiilor de parcare si îmbarcare in mijloacele de transport in comun pentru reducerea disconfortului utilizatorilor clădirilor invecinate.

ART.11-CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ:

Pentru alimentarea cu apa menajera se va folosi rețeaua locala de alimentare cu apa.

Apele menajere rezultate de la grupurile sanitare se vor deversa in canalizarea orașului

existenta in zona.

Apele pluviale de pe platformele betonate se vor deversa intr-o canalizare separata care inainte de a se deversa in canalizarea existenta in zona trec printr-un separator de hidrocarburi.

încălzirea agentului termic (apa) se face electric.

Pentru alimentarea cu energie electrică a viitorilor consumatori se va realiza un racord la rețeaua de distribuție din zona.

ART.12-SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE:

In limitele standardelor tehnice de siguranța a circulației, utilizarea spatiilor libere si amenajarea peisagistica a plantațiilor se subordonează exigentelor de calitate a imaginii Capitalei, fiind „poarta” reprezentativa de intrare.

Orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile publice vor fi astfel amenajate incat sa nu altereze aspectul general al localității.

Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje si platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200mp (poziționați asfl^fcfljeăFsațDU incurce buna desfășurare a traficului din zona) si tratate peisagistic.


ART.13-ÎMPBEJMUIRI:

Spre trotua

garduri^ dar se va putea prevedea [rduri, garduri vii, etc.Se vor prevedea


marcarea apartem


ntai spațiului prin diferi ^g a^d^^pggteișți^jnțr^ dircu latia auto si cea a tramvaiului in dreptul stațiilor de imbarcare-

SECTIUNEA III- POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI: ART.14-P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max = 70%.

ART.15-C.U.T. - Coeficient maxim de utilizare a terenului:

CUT max= 2,4

CAPITOLUL V- UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

Terenul avut in vedere face parte din intravilanul Municipiului București (cf. P.U.G. Minicipiul București) si este alcătuit din :

-intersecție Sos. Pantelimon-Sos. Vergului Dudesti-unde se va realiza Park&Ride-ul

-teren NC 207373-unde se va realiza ieșire din viitoarea statie de metrou de pe magistrala M5 Vecinătăți teren ce a general PUZ:

-    la nord- limita carosabil Sos.Pantelimon (limita parc Cosmos, limita clădiri Sos Pantelimon-nr.363-365)

-    la est - Sos Pantelimon spre orașul Pantelimon

-    la sud- limita carosabil Sos Vergului si Sos Pantelimon (teren zona comerciala)

-    la vest - limita clădiri Sos Vergului 67 si Sos Pantelimon 362.

Repartizarea funcțională va cuprinde :

Zona M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Zona propusa spre incadrare in UTR M2 este reprezentata de centrul intersecției dintre Sos. Pantelimon si Sos. Vergului-Dudesti si breteaua de legătură intre cele doua străzi (cf. Plan reglementari). •

Terenul cu NC 207372 isi menține incadrarea in UTR A2b.

întocmit, larh. Liviu Dida