Hotărârea nr. 20/2018

HOTARAREnr. 20 din 2018-01-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SA EXERCITE UNELE ATRIBUTII ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PANA LA TRANSFORMAREA ACESTEIA IN SOCIETATE COMERCIALAAvând în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației nr. 629/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 03/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 23/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile:

-    Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) iit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București să exercite, prin delegare, până la transformarea acesteia în societate comercială, următoarele atribuții ale Consiliului General al Municipiului București: aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și după caz, valorificarea mijloacelor fixe, proprietate publică sau privată a Municipiului București, aflate în adminîstrarea/folosința gratuită a Regiei Autonome de Transport București, înainte de

expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normală de utilizare consumată a acestora. Veniturile rezultate din aceste activități se vor vărsa la bugetul local.

Art.2 Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian hrlalndo Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

peorgiana Zamfir

Pag 2
B-dul Regina EJisabeta nr. 47, cod poșta) 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

C01

GC1