Hotărârea nr. 200/2018

HOTARAREnr. 200 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE INSERTIE SOCIOPROFESIONALA PENTRU PERIOADA 2018-2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiul!HOTARARE

privind aprobarea planului de inserție socioprofesională pentru perioada 2018-2020 la nivelul Municipiului București

1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1849/1/02.03.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 20/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 202/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București nr. 1054/A.M.O.F.M/19.02.2018;

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de inserție socioprofesională pentru perioada 2018-2020 la nivelul municipiului București, conform anexei la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se împuternicește președintele de ședință al Consiliului General al Municipiului București să semneze Planul de inserție socioprofesională pentru perioada 2018-2020 la nivelul municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


București, 28.03.2018 Nr. 200

Anexa 1MINISTERUL MUNCII

Șl JUSTIȚIEI SOCIALE


/fe5\

XINOFNk


A+)e*/t


Aprob


Președinte Consiliul General al Municipiului București
ȚHafide inserție socio-profesională pentru anii 2018 - 2020 la ni

Goriiepct socio-economic:

of

București, oraș cu rang de municipiu (din 17 februarie 1968), cu statut de unitate administrativă aparte (asemănător județului), a rămas de-a lungul timpului capitala României și, în același timp, cel mai important centru politic, economic, financiar-bancar, comercial, cultural-științific, educațional, de trasnsport, informațional, sportiv și turistic al țării. Populația cu domiciliul în București, de peste două milioane de locuitori, îl poziționează pe locul șase în ierarhia capitalelor din Uniunea Europeană.


unicipiului București


Așezare geografică:

Orașul este așezat la 44’24’49” latitudine nordică (ca și Belgradul, Geneva, Bordeaux, Minneapolîs) și 26'05’48” longitudine estică (ca și Helsinki sau Johannesburg), în sud-estul României, la 54-90 m altitudine, pe râurile Dâmbovița și Colentina, la 64 km nord de fluviul Dunărea, 100 Km sud de Munții Carpați și 250 km vest de Marea Neagră.

Este localizat în Câmpia Vlăsiei, care face parte din Câmpia Română, între Ploiești la nord și Giurgiu la sud. La est se află Bărăganul, în partea de vest Câmpia Găvanu-Burdea, iar la sud este delimitat de Câmpia Bumazului.

Lunca Dâmboviței a fost modificată prin lucrări de canalizare. Defrișarea din ultimele două secole a Codrului Vlăsiei a permis extinderea agriculturii pe solurile bogate din zona orașului și a împrejurimilor.

Bucureștiul se află la următoarele distanțe față de alte orașe europene: 425 km - Sofia, 735 km - Belgrad, 1730 km - Berlin, 1140 km -Viena, 1285 km - Atena, 2040 km - Roma, 2460 km - Paris.

AGENȚIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUCUREȘTI

Operator de date cu caracter personal nr. 542

Str. Spălam Preda, nr. 12, sector 5, Bucurejti

TcL/Fax: +4 021 316 29 03; U 021 316 22 45

e-mail: amofmSbuc.anofm.ro

www.bucuresti.anofm.ro

Suprafață:

Municipiul București are o suprafață de 228 km2, reprezentând 0.8% La nivel administrativ, Bucureștiul este împărțit în șase sectoare. D este de așteptat ca dezvoltarea urbană să continue, astfel încât este și comune din județul Ilfov și județele învecinate.Vîfjt tC?

un intteg teritoriul țării, din care suprafața construită este de 70%. ă 1989,au început să se construiască suburbii în jurul orașului și iibil cazona metropolitană București să încorporeze și alte orașe


Populație:

Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația municipiului (după domiciliu), la data de 01.07.2017, era de 2.104.967 de persoane, fiind distribuită după cum urmează: 981.183 bărbați și 1.123.784 femei, sectorul cu cel mai mare număr de locuitori fiind sectarul 3,cu un număr de 473.114 persoane, reprezentând 22.48 % din populația capitalei, urmat de sectorul 6, cu un număr de 389.814 locuitori, reprezentând 18.52 % din populația capitalei.Celelalte sectoare au o pondere mai mică și este următoarea: 17.64% - sectorul 2, 15.35% - sectorul 4, 14.22 % - sectorul 5 si 11.79 % - sectorul 1. însă, date neoficiale arată un aflux zilnic de peste 3 milioane de oameni, preconizându-se ca în următorii ani acest număr să depășească 4 milioane de persoane. Densitatea populației de 8.756 locuitori (anul .2016) reprezintă valoarea cea mai ridicată pe țară.

*lți ceea ce privește structura pe grupe de vârstă, față de alte orașe, capitala are un procent mai scăzut de tineri: 20.68 % locuitori cu ""vârste cuprinse între 0 - 24 ani, dar recuperează la populația activă: 62.55 % dintre locuitori au vârste cuprinse între 25 - 64 ani, grupa de Cvârstă care reprezintă resursele de muncă și o premisă a dezvoltării economice a capitalei.

'/ Populația activă civilă, cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii înregistrați, conform datelor INS, la nivelul municipiului București, este de 1.193.100 persoane, iar populația ocupată civilă este de 1.174.500 persoane.

în ceea ce privește resursele de muncă, acestea se situează la un număr de 1.229.300 persoane, din care 619.900 bărbați (50.43 %) și 609.400 femei (49.57 %), iar rata de ocupare a resurselor de muncă, ca raport între populația ocupată civilă și resursele de muncă este de 95.54 %.

La nivelul lunii decembrie 2017, numărul total al șomerilor a fost de 18.275 persoane, din care 9.432 femei. Șomerii indemnizați au fost în număr de 2.503 de persoane (13.70 %), iar șomerii neindemnizați au fost în număr de 15.772 de persoane (86.30 %). Situația numărului de șomeri pe sectoare se prezintă astfel: sectorul 1: 1.994 persoane (10.91 %), sectorul 2: 3.341 persoane (18.28%), sectorul 3: 4.006 persoane (21.92%), sectorul 4: 3.190 persoane (17.46%), sectorul 5: 2.696 persoane (14.75%) și sectorul 6: 3.048 persoane (16.68%).

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ    2

Operator de date cu caracter personal nr, 497

Str. Avalanșei, nr. 20-22, Sector 4, București

Tel.: «4 021 303 98 31; Fax: +4021 303 9B 3a

e-rnail: anofmeanofm.ro

www.anofm.ro;www.facetwok.crxn/fiilnformat;www.twitter.com/F1IINFORMAT


V *s ,

i", r. > I

\    k**7

aK.«octombrie 2017, la nivelul Capitalei erau


In ceea ce privește persoanele vârsnice beneficiare de asigurări sociale d

înregistrați 484.863 de pensionari, iar numărul beneficiarilor de indemnizații sbdale era de'28.759 de persoane, în luna aprilie 2017, conform datelor statistice, s-a înregistrat un număr de 85.724 de angajatori și un număr de 1.514.775 de asigurați. Conform INS, în funcție de cifra de afaceri, la nivelul Municipiului București, primele cinci activități ale economiei sunt: „Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor”; (46.81%), „Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principat întreprinderilor”: 11.61%, „Informații și comunicații”: 9.04%, „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”: 8.93% și „Industria prelucrătoare”: 7.78%.

Proiecția principalilor indicatori economico - sociali în profil teritorial, conform Comisiei Naționale de Prognoză, arăta pentru 2018 o creștere a valorii PIB-ului pe total economie cu 6.71 % față de anul 2017, fiind estimată la 861.603 milioane lei, iar la nivelul Capitalei este prognozată o valoare a PIB de 209.514 milioane lei, reprezentând 24.32 % din total economie.

Pentru 2019, pe total economie se estimează o creștere a PIB cu 57.984 milioane lei comparativ cu anul 2018, ceea ce reprezintă o creștere procentuală de 6.73% față de 2018 (13.89% față de 2017). Pentru București, se estimează o creștere a PIB în 2019 comparativ cu 2018 cu 13.982 milioane lei, ajungând la o valoare de 223.496 milioane lei, ceea ce reprezintă 24.30 % din PIB-ul total.

Altfel de informații:

1.    Stația de metrou Politehnica este pavată cu plăci de marmură și granit ce conțin fosile de acum 180 de milioane de ani.

2.    Potrivit Academiei Recordurilor Mondiale, Casa Poporului din București este a 2-a cea mai mare clădire din lume, cea mai scumpă și cea mai grea clădire construită vreodată.

3.    Arcul de Triumf a fost construit inițial din lemn, în anul 1922, pentru a onora curajul soldaților români care au luptat în primul război mondial.

4.    Orașul București a fost desemnat capitală a Țării Românești în 1659, de către domnitorul Gheorghe Ghica.

5.    Primul drum din București a fost Drumul de Lemn (cunoscut de noi sub numele de Calea Victoriei) - zona era pavată cu trunchiuri de copaci.

6.    Bucureștiul este înfrățit cu 9 orașe din lume. Cele mai importante orașe sunt Beijing, Atlanta, Budapesta și Hanovra.

7.    Cel mai vechi parc din București este Parcul Cișmigiu, deschis pentru public în anul 1860.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ    î

Operator de date cu caracter personal nr. 497

Str. Avalanșei, nr. 20-22, Sector 4, București

Tel.: *4 021 303 98 31; Fax: *4 021 303 98 38

e-mail: anofm@anofm.roNr.

Crt.

Obiectiv

Domeniul de

intervenție

Âcțîunea/masura

Grup

vulnerabil

vizat

TiUicatW'de

realizare^;

Văfeare?

□ndîiraiF

=op-''

Instituția

responsabilă

Buget

estimat

(lei)

5ursa de finanțare

Observații/

Termene

1

Implementare

permanentă a unui mecanism de sprijin și consiliere profesională în rândul tinerilor în perioada dinainte de absolvire a studiilor

Ocuparea

forței de muncă și instruire

Actualizare

protocol cu

DGASPC în

vederea

planificării și

implementării

activităților cu

stabilirea

frecvenței,

responsabililor,

termenelor

Tineri proveniți din sistemul de

protecție a copilului/ tineri care se află in acest sistem/ persoane vulnerabile

Număr

protocoale

actualizate

6

AMOFM,

DGASPC

BAS,

Buget

local

Consilierea profesională a tinerilor inclusiv prin informarea cu privire la măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă și importanța serviciilor oferite de SPO

Tineri proveniți din sistemul de

protecție a copilului/ tineri care se află in acest sistem

Număr

tineri

consiliați

180

AMOFM,

DGASPC

BAS

Permanent

2

îmbunătățirea

ocupării în rândul

Ocuparea

forței de muncă și

Furnizarea de

servicii de înregistrare,

Tineri proveniți din sistemul

Număr

persoane

vulnerabile

600

AMOFM,

DGASPC

BAS,

Buget

local

Permanent

Operator de date cu caracter penonat nr, 497

Str. Avalanșei, nr. 20-22, Sector 4, București

Tel.: +4 02t 303 98 31; Fax; *4 021 303 9B 3B

e mail: anotmeanorm.ro

www.anofm.ro;www.facebook.com/fiilnformat;www.twltter.com/FlllNFORMAT


persoanelor

vulnerabile


instruireinformare și

consiliere profesională, formare profesională, mediere a munciide

protecție a copilului/ tineri care se află în acest sistem, persoane în risc de pierdere a capacității de

satisfacere a nevoilor de trai, persoane fără

adăpost,

persoane

aflate în

evidența

serviciului

de

probațiune,

persoane

provenite

din

detenție,

rromi,

persoane

unic


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 497

Str. Avalanșei, nr, 20-22, Sector 4, București

Tel.: «4 021 203 98 31; Fax; «4 021 303 9B 3B

e mail: anofm@anofm.ro


îmbunătățirea ocupării în rândul persoanelor vulnerabile


Ocuparea

forței de muncă și instruire


Furnizarea

serviciilor de subvenționare a locurilor de muncă ocupate de persoanele vulnerabile (în condițiile Legii nr. 76/2002 și Legii uceniciei la locul de munca nr. 279/2005, actualizate) în cadrul

proiectelor cu finanțare BAS și POCU 2014-2020intreținator

de familie, persoane cu dizabilități, etc.

Tineri

proveniți din sistemul de

protecție a copilului/ tineri care se află in acest sistem, persoane în risc de pierdere a capacității de

satisfacere a nevoilor de trai, persoane fără

adăpost,

persoane

aflate în

evidența

serviciului

de


AMOFM


BAS,

FSE


Permanent


AGENȚIA națională pentru ocuparea forței de MUNCĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 497

Str. Avalanșei, nr, 20-22, Sector 4, București

Tel,: +4 021 303 98 31; Fax; *4 021 303 98 38

e mail: anofm@anofm.ro


?"Y
unic

întreținător de familie, persoane cu dizabilități, etc.


Servicii de

Tineri

Număr

consiliere

proveniți

persoane

profesională

din sistemul

asistate

postangajare

de

oferite

protecție a

persoanelor

copilului/

vulnerabile

tineri care

încadrate în

se află în

profilele greu și

acest

foarte greu

sistem,

ocupabil,

persoane în

conform art. 58

risc de

alin. 3) din Legea

pierdere a

76/2002

capacității

de

satisfacere a nevoilor de trai,


AGENȚIA naționalî pentru ocuparea forței de MUNCĂ    7

Operator de date cu caracter personal nr. 497

Str. Avalanșei, nr. 20-22, Sector 4, București

Tel.: *4 021 303 98 31; Fax: *4 021 303 98 38

e-mait; anofm@anofm.ro

www.anofnt.ro;www.facebook.coni/filinfonnat;www.twitter.com/FIIINFORMAT


AMOFM


BAS

FSE


Permanent


'.V


MV''

co’1'


'a


Actualizarea

informațiilor privind legislația în domeniul ocupării forței de muncă a angajatorilor, a ONG-urilor, inclusiv a celor


Ocuparea

forței de muncă și instruire


întâlniri

periodice de informare (mese rotunde/ seminarii, etc.) cu angajatori, ONG-uri, inclusiv întreprinderi sociale/ întreprinderi


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 497

Str. Avalanșei, nr. 20-22, Sector 4, București

Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: *4 021 303 98 38

e mail: anofm@anofm.roperst fără

adăpost1) persoane aflate în evidența serviciului de

probațiune,

persoane

provenite

din

detenție,

rromi,

persoane

unic

întreținător de familie, persoane cu dizabilități, etc.


Tineri

provenîți din sistemul de

protecție a copilului/ tineri care se află în acest sistem,


Număr

întâlniri/

mese

rotunde


18


AMOFM


BAS,

FSE

!

din domeniul

economiei

sociale

sociale de inserție

5

îmbunătățirea

ocupării

Ocuparea forței de

Organizarea de burse dedicate


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ Operator de date cu caracter personal nr. 497 Str. Avalanșei, nr. 20-22, Sector 4, București Tel.: -4 021 103 98 31; Fax: *4 021 103 98 38 e-mail: anofm@anorm.ro


persoană în

risc de pierdere a capacității de

satisfacere a nevoilor de trai, persoane fără

adăpost,

persoane

aflate în

evidența

serviciului

de

probațiune,

persoane

provenite

din

detenție,

rromi,

persoane

unic

întrețînător de familie, persoane cu dizabilități, etc.

Persoane cu

dizabilități

Număr

burse

3

AMOFM,

DGASPC,

BAS,

fse,

Permanent

1

persoanelor cu

dizabilităti


Reactivarea

socio-

profesională a persoanelor greu și foarte greu ocupabile


muncă și

instruire;

persoanelor cu

dizabilități

în risc de

pierdere a capacității de

satisfacere a nevoilor

organizate

Ocuparea

Organizarea de

Persoane

Număr

forței de

caravane în

beneficiare

caravane

muncă și

localitățile cu

de VMG,

organizate

instruire;

mulți beneficiari

Persoane în

pentru furnizarea

risc de

Educație sau

de servicii de

pierdere a

formare

stimulare a

capacității

profesională;

ocupării (informare și consiliere, mediere a muncii etc.),

promovarea programului „a doua șansă”

de

satisfacere a nevoilor de trai, rromi

36AMOFM,

DGASPC


Buget

local


BAS,

Buget

local


PermanentȘef Serviciu A.P.M.F.P.E.S.


Mariana BucalețAGENȚIA NAȚIONALĂ PEMTRU OCUPAREA FORȚEI OE MUNCĂ    10

Operator de date cu caracter personal iu, 497

Str. Avalanșei, nr, 20-22, Sector 4, București

Tel.: *4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38

e-mail: anafm8anofm.ro


www.anofm.ro;www.facebook.com/fiilnfonnat;www.twitter.com/FIIINF0RA1AT