Hotărârea nr. 201/2018

HOTARAREnr. 201 din 2018-03-28 PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA IN CADRUL CENTRULUI REZIDENTIAL "SF. TEODORA" AFLAT IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al MuniciHOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană în cadrul Centrului Rezidențial ”Sf. Teodora" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale Asistență Socială nr. 1080/19.03.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 21/23.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 203/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 531/2017 privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 653/2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocația zilnică de hrană în cadrul Centrului Rezidențial ”Sf. Teodora” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la un cuantum de 19,6 lei/zi/beneficiar.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.    __

Marian Qrlai


București, 28.03.2018 Nr. 201 ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro