Hotărârea nr. 202/2018

HOTARAREnr. 202 din 2018-03-28 PRIVIND STABILIREA TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE PAZA SI MENTINEREA ORDINII PUBLICE SI A TARIFULUI PENTRU TRANSPORT VALORI PRESTATE DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului pentru serviciile de pază și menținerea ordinii publice și a tarifului pentru transport valori prestate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București si al Direcției Generale Operațiuni - Direcția înzestrare Materială nr. 314/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 76/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 204/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 7 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tariful de 4400/lei/lună/polițist local pentru serviciile de pază și menținerea ordinii publice și tariful de 90/lei/oră pentru transport valori.

Art.2 Prevedeile Hotărârii C.G.M.B. nr. 414/22.12.2008 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

XK N/ - ..

PREȘEDINȚS^DE ȘȘDlMȚAr—

.    >    „    /r1'    '    \

Marian Or anddCuiea


București, 28.03.201i Nr. 202SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro