Hotărârea nr. 203/2018

HOTARAREnr. 203 din 2018-03-28 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI COMISIA COMUNITATII FRANCEZE A REGIUNII BRUXELLES - CAPITALAConsiliul General al MunicipHOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de cooperare între Municipiul București și Comisia Comunității Franceze a Regiunii Bruxelles - Capitală

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 46/07.03.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 10/26.03.2018, raportul Comisiei pentru relația cu uniunea europeană nr. 2/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 205/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2846/ 28.11.2017 și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr’. 137678/22.11.2017;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Protocolul de cooperare între Municipiul București și Comisia Comunității Franceze a Regiunii Bruxelles - Capitală, condorm anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București Protocolul prevăzut la art. 1.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana ZamfirBucurești, 28.03.2018 Nr. 203

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1ANEXĂ

n , K A    A/C&tf 6 '**•

Protocol jrfc cooperare între Municipiul București și CoTtwrHvomunității Franceze a Regiunii Bruxelles-Capitală

Având în vedere relațiile tradiționale de prietenie și de colaborare dintre autoritățile administrației publice centrale și locale din România și Regalul Belgiei, bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun:

Luând în considerare că Municipiul București și Comisia Comunitară franceză a Regiunii Bruxelles-Capitală doresc să dezvolte cooperarea bilaterală:

Luând în considerare Acordul de cooperare semnat la 21 mai 1998 între Guvernul României și Guvernul Comunității Franceze din Belgia și Guvernul Valon:

Municipiul București și Comisia Comunitară franceză a Regiunii Bruxelles-Capitală denumite în continuare "Părți":

Doresc să promoveze parteneriatele de colaborare locală în domeniul asistenței sociale în beneficiul comunităților pe care le reprezintă și să dezvolte noi dimensiuni ale colaborării bilaterale potrivit principiilor și obiectivelor stabilite în Acordul de cooperare semnat ta București la 21 mai 1998 între Guvernul României, pe de o parte, și Guvernul Comunității Franceze din Belgia și Guvernul Valon, pe de altă parte, și în Acordul de cooperare, semnat la 25 mai 2005, între Guvernul României și Comisia Comunitară franceză a Regiunii Bruxelles-Capitală:


După cum urmează:

Articolul 1: Părțile vor stabili programe de colaborare între sen iciile specializate și instituțiile locale aflate în subordinea tor pentru efectuarea de schimburi de experiență și de bune practici în domenii de interes comun potrivit atribuțiilor de care dispun în conformitate cu legislațiile in vigoare în România și Regatul Belgiei.

Articolul 2: Părțile vor acorda o atenție deosebită promovării unor proiecte comune în domeniul asistenței sociale acordată în beneficiul persoanelor defavorizate socio-economic.

De asemenea se vor analiza inclusiv aspectele legate de măsurile pe care le pot adopta autoritățile locale pentru accesul persoanelor cu dizabilități la spațiul public și la mijloacele de transport.

Articolul 3: Părțile vor colabora în cadrul unor programe de asistență psihologică specializată pentru integrarea în societate a grupurilor sociale defavorizate și vor analiza posibilitățile de derulare a unor proiecte pilot în domeijiuf^^ă^j profesionale.

Articolul 4: Departamentele speciâji/ate din cadrul celor două autorități publice vor avea consultări periodice cu instituțiile guvernamentale și cu organizațiile și
CONFORM CU    ""

neguvemamenlale cu pritire la programele de protei-fi .i.i.djt'/i pUi.d.' ifesănătate publică care ar putea fi aplicate la nițelul comunităților locale, / \

.Articolul 5: Cele două Părți vor stabili programe de acțiuni comune în vederea îmbunătățirii calității tieții celor mai defavorizate persone din societate în aceste acțiuni umanitare va fi implicată cât mai mult posibil societatea civilă.

Articolul 6: Pentru a consolida punerea în aplicare a programelor de acțiune, oportunitățile de finanțare oferite de programele europene tor fi utilizate cu precădere.

Articolul 7: Comisia Comunitară franceză a Regiunii Bruxelles-Capilală însărcinează gestionarea acestui Protocol instituției Wallonie-Bruxelles International. în coordonare cu serviciul Colegiului Comisiei Comunitare franceze a Regiunii Bruxelles-Capitafă.

Articolul 8: în absența unor condiții specifice convenite între Comisia Comunitară franceză a Regiunii Bruxclles-Capitală și Municipiul București, se tor aplica condițiile generale și financiare de cooperare prevăzute în ultimul program în execuție a Acordului de cooperare semnat la București la 21 mai 1998 între Guvernul României, pe de o parte, și Guvernul Comunității Franceze din Belgia și Guvernul Valon, pe de altă parte.

Articolul 9. Prezentul protocol de cooperare se încheie pe durată nedelcnninată și va produce efecte de la data semnării. Documentul de cooperare poale II modificat și sau completat prin acordul scris al celor două Părți. Modificările și completările tor produce efecte de la dala semnării.

Fiecare Parte poate denunța Protocolul de cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări.

Municipiul București    Comisia Comunității Franceze

Regiunii Bruxclles-Capitală

Primar General,    Ministru, membru al Colegiului,

responsabil pentru Relații Internaționale,

3