Hotărârea nr. 204/2018

HOTARAREnr. 204 din 2018-03-28 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, FEDERATIA ROMANA DE VOLEI SI MUNICIPIUL BLAJ IN VEDEREA ORGANIZARII TURNEULUI "FINAL FOUR" AL LIGII CAMPIONILOR EUROPENI LA VOLEI FEMININE, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 02 - 07 MAI 2018HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București, Federația Română de Volei și Municipiu) Blaj în vederea organizării Turneului "Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminine, la București, în perioada 02 - 07 mai 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1899/19.03.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 11/26.03.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 8/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 206/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa oficială a Confederației Europene de Volei din data de 28 februarie 2018, privind desemnarea municipiului București ca oraș gazdă al Turneului "Final 4” al Ligii Campionilor europeni la volei feminin, ediția 2018;

în conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr, 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030;

; Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2)

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București, Federația Română de Volei și Municipiul Blaj în vederea organizării Turneului "Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminin, la București, în perioada 02 - 07 mai 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘSDINTȘ BE ȘEDINț/,° Marian Orlfcndo Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

I" Georgiana Zamfir


București, 28.03.2011 Nr. 204B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Anexa la HCGMB nr./jj^/^j^

Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General;

MUNICIPIUL BLAJ, cu sediul în Piața 1848 nr.16, municipiul Blaj, județul Alba, reprezentat prin Gheorghe Valentin ROTAR, Primar;

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI, cu sediul în Str. Vasile Conta nr.16, Sector 2 București, reprezentată prin Gheorghe VIȘAN, Președinte;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea reciprocă în vederea organizării Turneului “Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminin, la București, în perioada 02-07 mai 2018. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de a organiza Turneul “Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminin, pentru promovarea sportului și creșterea atractivității orașului București ca destinație turistică. Acest acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1)    Municipiul București - Direcția Cultură, învățământ, Turism

a)    va organiza în cadrul Complexul Național "Sala Polivalentă" unele evenimente cu caracter cultural-artistic, în scopul promovării patrimoniului cultural și creșterii atractivității orașului București ca destinație turistică, în contextul Anului Centenarului Marii Uniri

b)    va asigura sprijin financiar în cuantum de 150.000 euro pentru acoperirea unor cheltuieli efective de organizare a evenimentului Turneul “Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminin, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

2)    Municipiul Blaj:

a)    suportă taxa de organizare a evenimentului în cuantum de 150.000 euro, care urmează a fi plătită către Confederația Europeana de Volei.

b)    va asigura promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în plan național și internațional, în cadrul Turneului “Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminin

c)    va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și contribuția Municipiului București la organizarea Turneului “Final Four" al Ligii Campionilor Europeni

l?s    fnminina
Anexa la HCGMB nr. Z

CONFORM CU ORIOmttL ,

3)    Federația Română de Volei    5

a)    va asigura toata infrastructura și logistica nec£sa(ră organizării competiției, respectiv, suprafața de joc, mingi, fileu, mijloace de transport pentru oficiajii Confederației Europene de Volei precum si personalul auxiliar pentru competiție - arbitriiS^STiauxiliari, ghizi ai evenimentului.

b)    va asigura promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în pian național și internațional în cadrul evenimentului Turneul “Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminin.

c)    va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și contribuția Municipiului București la organizarea Turneului “Final Four” al Ligii Campionilor Europeni la volei feminin.

d)    va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse proprii, cât și prin atragere de sponsori;

4)    Părțile vor realiza activitățile stabilite de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vederea organizării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul acord de parteneriat, prin furnizarea resurselor asumate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților.

5)    Contractarea și plata bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a prezentului acord nu trebuie să depășească data încheierii derulării prezentului acord și se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și încetează la data de 31 mai 2018

b)    Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

b)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București:

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul acord a fost incheiat astazi_la București, în trei exemplare originale

in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL Gabriela FIREAPARTENER,

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI

PREȘEDINTE Gheorghe VIȘAN


0

3