Hotărârea nr. 205/2018

HOTARAREnr. 205 din 2018-03-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA ABSOLVENTILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMOCE DIN BUCURESTI (ALUMNI ASE, IN VEDEREA DESFASURARII CELEI DE-A XII-A CONFERINTE STIINTIFICE INTERNATIONALE "BUSINESS EXCELLENCE", AVAND CA TEMA "INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN A TURBULENT ECONOMIC ENVIRONEMENT"CONFORM CU


Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

HOTA RAR E

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economoce din București (Alumni ASE, în vederea desfășurării celei de-a Xil-a Conferințe Științifice internaționale "Business Excellence", având ca temă "Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environement”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum si raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1858/15.03.2018;

Văzând raportul nr. 12/26.03.2018 al Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și raportul nr. 207/27.03.2018 ai Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin.(3) și art. 81 alin.(2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economoce din București (Alumni ASE, în vederea desfășurării celei de-a Xll-a Conferințe Științifice Internaționale "Business Escellence”, având ca temă "Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environement".

Art.2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptq4ă<4;n ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data derg8.O3.2Df8.

PREȘEDINTE D^ȘEDINJ^/ Marian OrlandolCulea

t a!


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 205B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro