Hotărârea nr. 206/2018

HOTARAREnr. 206 din 2018-03-28 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 3, SECTOR 2HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sfinții Voievozi nr. 20-24, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 1/26.01.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 177/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1012 1437389/18.08.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar 01/12.01.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 41/07.10.2015;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 14/15.02.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1399436/04.03.2016;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 23630/17.12.2015;

-    Comisia de coordonare rețele edilitare: aviz nr. 1399436/04.03.2016;

-    Comisia Zonală a Monumentelor Istorice București - Ilfov: aviz nr. 249/Z/27.04.2016;

-    Avizul Ministerului Afacerilor Interne nr. 4060851/25.02.2016;

-    Avizul Serviciului Român de Informații nr. 56332/25.02.2016;

-    Avizul Ministerului Apărării Naționale nr. DT 466/27.01.2016;

-    Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură R.U.R. - factura nr. 6756/04.03.2016.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și


J^s, •=>! t MM

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentuluî^dene^l de


Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea

C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Strada Sfinții Voievozi nr. 20-24, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 34/09.09.2016 prezentat în anexa nr. 1, planșa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri modifică Planul Urbanistic General în consecință și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.05.2017.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro