Hotărârea nr. 207/2018

HOTARAREnr. 207 din 2018-03-28 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" MARATONISTULUI TIBERIU USERIUConsiliul General al MuiTHOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" maratonistului Tiberiu Ușeriu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2074/26.03.2018 al Direcției Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 14/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 209/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

“inând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.192/08.05.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București";

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" maratonistului Tiberiu Ușeriu ca exemplu de curaj, voință, dăruire și performanță.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.


Culea Marian andb*SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 28.03.2018 Nr. 207

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www pmb.ro