Hotărârea nr. 208/2018

HOTARAREnr. 208 din 2018-03-28 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI MIHAI SORA
ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Mihai Șora

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1404/28.02.2018 al Direcției Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 15/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 216/28.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București";

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Mihai Sora în semn de recunoaștere a activității sale si a contribuției la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale românești.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.03.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂACa>

A Z° • • -

Culea Marian Qrlando f\SECRETAR GENERAL / AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ,    Georgiana ZamfirBucurești, 28.03.2018 Nr. 208

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro