Hotărârea nr. 21/2018

HOTARAREnr. 21 din 2018-01-17 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE ADOPTARE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BULEVARDUL BUCURESTII NOI NR. 170, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA C.G.M.B.CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind solicitarea către Guvernul României de adoptare a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1,

din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-

Agenția Națională de Administrare Fiscală in domeniul public al Municipiului

București si administarea C.G.M.B.

1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 8322/19.12.2017;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 134/19.12.2017, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 01/15.01.2018 și Comisia juridică și de disciplină nr. 24/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României adoptarea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a imobilului situat in Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 170, sector 1, București, în vederea reincluderii Bazei Sportive Pro Rapid în circuitul sportiv și de agrement.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică conform planului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.Pag 2
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 119.12.2017


Imobile eTerra - PublicZANCPI


ACEXTIA națhjxalA

» ff f A»    I,

»i- MjrtT*tr tunaiii*ai.....

Termeni și condiții de utilizare


Localizare rapida

<Rezultatele căutării rapide> Cautare imobil O1

Județ: j Alegeți un județ din lista

UAT: l <Rezultatele cautarii>

Număr cadastral:


1 iectare fundal O1


Cautare imobilOrtofoto 2005


Ortofoto 2008Ortofoto 2009 Ortofoto 2010


http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html


•Jl