Hotărârea nr. 210/2018

HOTARAREnr. 210 din 2018-04-19 PRIVIND MAJORAREA CU 50% A NIVELULUI ALOCATIILOR DE HRANA PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITATILE SANITARE PUBLICE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Consiliul General al Municipiului București !    * **’**’

1    ROMANIA

h b î a h a ft    ...... .......

privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 380/13.04.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 22/17.04.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 77/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 217/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București față de nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.

Art.2 Finanțarea majorării nivelului alocațiilor prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, iar bugetul estimat pentru acest proiect este de 5.523.000 lei.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINT


Marian


ȘEDINȚĂ^ A X SECRETAR GENERA u /X ; ' '/'X ^'VIUNICIPIULUI BU rlandĂCulejțte / CJXC \    \ Georgiana Zamfifr


V,


București, 19.04.2018 Nr. 210
B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod postai 050013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro