Hotărârea nr. 211/2018

HOTARAREnr. 211 din 2018-04-19 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI PROF. UNIV. DR. NICOLAE ISTUDOR - RECTOR A.S.E.HOTARARE

privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor - Rector A.S.E.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General- al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2622/18.04.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 20/19.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 253/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București";

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului

București" domnului Nicolae Istudor - profesor universitar doctor și rector al

Academiei de Studii Economice, pentru contribuția adusă promovării

învățământului românesc.

»

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.


Marian OițandoXCulea

\    i'K


București, 19.04.201 iS v Nr.211    \J 'B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro